КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 8 жовтня 2015 року N 132/2035

Про затвердження змін до статуту Київського університету імені Бориса Грінченка

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту" та з метою приведення установчих документів у відповідність до законодавства України Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити зміни до Статуту Київського університету імені Бориса Грінченка, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2009 року N 905/2974, виклавши його в редакції, що додається.

2. Київському університету імені Бориса Грінченка забезпечити реєстрацію змін до Статуту у порядку, встановленому законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань освіти, науки та інноваційної політики.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
08.10.2015 N 132/2035


СТАТУТ
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

(нова редакція)

Засновано на комунальній формі власності і підпорядковано виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Ідентифікаційний код 02136554

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Статут розроблений відповідно до законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Київського університету імені Бориса Грінченка (далі - Університет).

2. Університет утворено на підставі рішення Київської міської ради від 20.06.2002 N 82/82.

3. Університет є правонаступником Київського міського педагогічного університету імені Б. Д. Грінченка, Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Б. Д. Грінченка, Київського міського педагогічного коледжу, педагогічного коледжу Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Київського педагогічного коледжу імені К. Д. Ушинського, Київського міського інституту удосконалення вчителів, Вищих трирічних педагогічних курсів імені Б. Д. Грінченка, Київських педагогічних курсів імені Б. Д. Грінченка, Педагогічного інституту імені Б. Д. Грінченка, Педагогічних курсів удосконалення вчителів початкових народних училищ Київського навчального округу.

4. Повне офіційне найменування Університету:

4.1. Організаційно-правова форма - комунальна установа.

4.2. Назва - Київський університет імені Бориса Грінченка.

5. Найменування Університету англійською мовою - Borys Grinchenko Kyiv University.

6. Скорочене найменування Університету:

6.1. Українською мовою - Університет Грінченка.

6.2. Англійською мовою - Grinchenko University.

7. Місцезнаходження Університету: Україна, 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2.

8. Місія - сприяти кожному в цілісному розвитку і лідерському становленні, служити людині, громаді, суспільству.

Візія - столичний університет розвиненої культури лідерства, високих корпоративних стандартів освіти і наукових досліджень, сприятливого інноваційного середовища для самореалізації кожної особистості, діяльність якого спрямована на відповідальне служіння територіальній громаді міста Києва.

9. Символами Університету є прапор, герб і гімн.

Прапор Університету - стяг бірюзового кольору, на фоні якого зображено герб Університету.

Герб Університету - щит в обрамленні золотих ліній, у нижній частині зазначено 1874 рік, з якого почалася історія Університету, первинно як курсів підвищення кваліфікації вчителів; листя каштана як символ приналежності до столиці України, кількість каштанових листків символізує Університетський коледж та Інститути, що утворили нову структуру Університету з 01.01.2008; розгорнута книга з округленням розкриває сутність діяльності Університету - єдності науки і освіти, вершина піраміди стверджує прагнення найвищої досконалості.

10. Університет має загальноуніверситетське свято - День Університету, що відзначається щороку 9 грудня у день народження Бориса Грінченка.

11. Університет є юридичною особою публічного права, що утворена у формі комунальної установи та діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на різних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

12. Правосуб'єктність Університету виникає з моменту державної реєстрації та передбачає наявність прав і обов'язків, визначених законодавством України та цим Статутом.

13. Університет має печатку із зображенням Державного Герба України та зі своїм найменуванням, бланки, штампи та інші атрибути юридичної особи.

14. Університет працює на засадах неприбутковості.

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УНІВЕРСИТЕТУ

15. Діяльність Університету провадиться на принципах:

15.1. Автономії та самоврядування.

15.2. Розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника, центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, органів управління Університету та його структурних підрозділів.

15.3. Поєднання колегіальних та єдиноначальних засад.

15.4. Незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

16. Основними завданнями Університету є:

16.1. Провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями.

16.2. Провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі.

16.3. Участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку міста Києва та держави в цілому через формування людського капіталу, впровадження інновацій і проектної діяльності.

16.4. Формування особистості шляхом цілісного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, лідерства і соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах.

16.5. Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності.

16.6. Створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів.

16.7. Збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.

16.8. Поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян.

16.9. Налагодження міжнародних зв'язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури.

16.10. Вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці.

17. Відповідно до законодавства України Університет має право:

17.1. Розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах ліцензованої спеціальності.

17.2. Самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу.

17.3. Обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти.

17.4. Приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників.

17.5. Утворювати робочі та дорадчі органи.

17.6. Формувати та затверджувати власний штатний розпис.

17.7. Укладати договори з фізичними та юридичними особами, зокрема іноземними.

17.8. Приймати остаточне рішення щодо визнання, зокрема встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового, науково-педагогічного та педагогічного працівника.

17.9. Запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;

17.10. Здійснювати післядипломну освіту, підвищення кваліфікації кадрів Університету та інших підприємств, установ (закладів), організацій відповідно до законодавства.

17.11. Здійснювати підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок коштів бюджету міста Києва, фізичних і юридичних осіб, а також бути виконавцем державного та регіонального замовлення у порядку, передбаченому законодавством України.

17.12. Надавати фізичним і юридичним особам додаткові платні освітні та інші послуги у порядку, передбаченому законодавством України.

17.13. Самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

17.14. Самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін.

17.15. Присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти.

17.16. Виготовляти та видавати документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка за акредитованими освітніми (науковими) програмами, власні документи про вищу освіту, спільні та подвійні дипломи, інші документи про освіту.

17.17. Приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами.

17.18. Утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи.

17.19. Утворювати загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з органами місцевого самоврядування.

17.20. Засновувати інші навчальні заклади та наукові установи.

17.21. Засновувати підприємства для провадження інноваційної та/або виробничої діяльності у порядку, передбаченому законодавством України.

17.22. Бути засновником (співзасновником) засобів масової інформації у порядку, передбаченому законодавством України.

17.23. Провадити видавничу діяльність, зокрема виготовляти та реалізовувати навчальну літературу, методичні, науково-методичні, наукові, науково-технічні видання, друковані засоби масової інформації (газети, часописи, альманахи тощо), а також розвивати власну поліграфічну базу.

17.24. Провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами.

17.25. Розмішувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях.

17.26. Запроваджувати власну символіку та атрибутику.

17.27. Виготовляти і реалізовувати сувенірну продукцію з символікою Університету в порядку, передбаченому законодавством України.

17.28. Звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами.

17.29. Провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за кордоном, якщо інше не передбачено законодавством України і цим Статутом.

17.30. Розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг.

17.31. Володіти, користуватися, розпоряджатися об'єктами права інтелектуальної власності, створеними за власні кошти або кошти державного чи місцевого бюджетів, крім випадків, передбачених законодавством України.

17.32. Засновувати сталий фонд (ендавмент) Університету та розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, зокрема як благодійну допомогу.

17.33. Використовувати майно, закріплене за Університетом на праві господарського відання, зокрема для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду та користування відповідно до законодавства.

17.34. Створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження освітньої, наукової, інноваційної або господарської діяльності.

17.35. Створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об'єктів, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-мистецьких структурних підрозділів.

17.36. Здійснювати заходи з охорони здоров'я, сприяти розвитку фізичної культури, спорту, туризму працівників та осіб, які навчаються в Університеті.

17.37. Здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити капітальний і поточний ремонт основних фондів.

17.38. Спрямовувати кошти на соціальну підтримку науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників і осіб, які навчаються в Університеті.

17.39. Запроваджувати власні форми морального і матеріального заохочення працівників та осіб, які навчаються в Університеті, зокрема встановлювати надбавки, доплати, премії, іменні стипендії, присвоювати почесні звання тощо.

17.40. Відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах відповідно до законодавства.

17.41. Здійснювати наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність, зокрема через створені юридичні особи, предметом діяльності яких є доведення результатів наукової і науково-технічної діяльності Університету до стану інноваційного продукту та його подальша комерціалізація.

17.42. Розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності.

17.43. Здійснювати заходи з впровадження, включаючи трансфер технологій, об'єктів права інтелектуальної власності, на які Університет набув майнові права.

17.44. Брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур і утворених за участю Університету малих підприємств, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію, шляхом внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності) у порядку, передбаченому законодавством України.

17.45. Брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо) шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності) у порядку, передбаченому законодавством України.

17.46. Виступати позивачем і відповідачем у суді.

17.47. Здійснювати міжнародне співробітництво, укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з вищими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства.

17.48. Брати участь у роботі міжнародних організацій.

17.49. Здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство у міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на іноземні наукові видання, доступ до світових інформаційних мереж і баз даних.

17.50. Брати участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками, а також інших міжнародних освітніх та наукових програмах.

17.51. Проводити спільні з іноземними партнерами наукові дослідження, здійснювати спільну видавничу діяльність.

17.52. Брати участь в організації та проведенні міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів.

17.53. Надавати послуги, пов'язані із здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні у порядку, передбаченому законодавством України.

17.54. Здійснювати організацію підготовки осіб з числа іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України та осіб з числа громадян України до навчання за кордоном.

17.55. Провадити освітню діяльність, пов'язану з навчанням іноземних студентів, а також підготовкою наукових кадрів для іноземних держав.

17.56. Створювати спільні освітні й наукові програми з іноземними вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями.

17.57. Відряджати за кордон працівників для педагогічної, науково-педагогічної, наукової роботи, обміну досвідом та з метою реалізації спільних проектів відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів з іноземними вищими навчальними закладами та партнерами.

17.58. Залучати педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників іноземних вищих навчальних закладів для участі в педагогічній, науково-педагогічній та науковій роботі Університету.

17.59. Направляти осіб, які навчаються в Університеті, на навчання у закордонних вищих навчальних закладах.

17.60. Утворювати свої структурні підрозділи на території іноземних держав у порядку, передбаченому законодавством відповідних іноземних держав та законодавством України.

17.61. Сприяти академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються.

17.62. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.

18. Університет зобов'язаний:

18.1. Дотримуватися Конституції України, законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", а також інших чинних нормативно-правових актів України та цього Статуту.

18.2. Провадити освітню діяльність згідно зі стандартами, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

18.3. Вживати заходів, зокрема шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

18.4. Мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

18.5. Забезпечити дотримання прав і свобод учасників освітнього процесу.

18.6. Забезпечити об'єктивність і відкритість прийому до Університету.

18.7. Створити належні умови освітньої та інших видів діяльності, безпечні та нешкідливі умови праці та навчання, дотримуватися санітарних і екологічних норм.

18.8. Створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами.

18.9. Провадити наукову і науково-технічну діяльність.

18.10. Зберігати та раціонально використовувати майно і кошти.

18.11. Сприяти діяльності органів громадського самоврядування.

18.12. Оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов'язань.

19. Структурні підрозділи Університету утворюються, реорганізуються та ліквідуються відповідно до законодавства за рішенням Вченої ради Університету.

20. Правовий статус і функції структурних підрозділів визначаються положеннями про відповідні структурні підрозділи, що затверджуються у порядку, передбаченому цим Статутом.

21. Структурні підрозділи Університету можуть створюватися зі статусом юридичної особи або без такого статусу.

22. За рішенням Вченої ради в Університеті можуть створюватися навчально-наукові, наукові, науково-дослідні, науково-виробничі та проектні інститути; коледжі, факультети, кафедри; навчально-науково-виробничі, науково-методичні, науково-дослідні центри (лабораторії, сектори, частини, комплекси тощо), відділи аспірантури і докторантури, юридичні клініки, оперні студії, навчальні театри, філармонії; інші підрозділи, що забезпечують підготовку фахівців певних спеціальностей та/або проводять наукові дослідження; підготовчі відділення (підрозділи), підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, інститути післядипломної освіти, лабораторії, навчально-методичні кабінети (центри), комп'ютерні та інформаційні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, спортивні комплекси, заклади культурно-побутового призначення, центри студентського спорту; інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законом.

23. Мовою викладання та ведення діловодства в Університеті є українська мова.

24. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності Університет має право прийняти рішення про викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни українською мовою.

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

25. Освітня діяльність Університету спрямована на підготовку конкурентноспроможного фахівця відповідно до потреб ринку праці столиці, насамперед, її освітньої галузі; розвиток інтелектуального потенціалу України; формування гармонійної та успішної особистості шляхом розкриття її природних здібностей та потреб, професійних і життєвих компетентностей, самореалізацію кожного члена університетської громади.

26. Основними орієнтирами освітньої діяльності Університету є:

26.1. Місія.

26.2. Візія.

26.3. Стратегічні напрями розвитку.

27. Реалізація місії спрямована на формування візії Університету, якою передбачено реалізацію комплексу цілей та завдань за стратегічними напрямами: створення сприятливого освітнього середовища, інфраструктури й умов для розвитку особистості; удосконалення науково-дослідницької, навчальної та інноваційної діяльності; формування університетського SMART-простору; розвиток корпоративної культури лідерського служіння як сучасної системи управління; сприяння розкриттю лідерських якостей, самовдосконаленню кожного члена університетської спільноти; інтернаціоналізація Університету; відкритість освітньої діяльності; служіння територіальній громаді міста Києва.

28. Основними засадами розвитку Університету при реалізації освітньої діяльності є:

28.1. Гуманізація.

28.2. Студентоцентризм.

28.3. Партнерство.

28.4. Відповідність суспільним потребам та ринку праці.

28.5. Ефективність, результативність і економічна доцільність діяльності.

28.6. Інноваційність та орієнтація на сучасні технології.

28.7. Цілісність.

28.8. Сталість.

28.9. Відповідність світовим і вітчизняним стандартам якості освіти і наукових досліджень.

28.10. Прогностичність.

28.11. Відкритість.

29. Ключовими цінностями університетської спільноти є:

29.1. Людина.

29.2. Громада.

29.3. Довіра.

29.4. Духовність.

29.5. Відповідальність.

29.6. Професіоналізм.

29.7. Лідерство-служіння.

29.8. Громадянська ідентичність.

30. Основними принципами освітньої діяльності Університету є:

30.1. Якість та інноваційність освіти.

30.2. Системний моніторинг потреб суспільства на ринку праці для забезпечення конкурентоспроможності випускника.

30.3. Сучасність та аполітичність освітніх програм усіх рівнів, їх практична і прикладна спрямованість та відповідність професійним і міжнародним стандартам освіти на всіх освітніх рівнях з метою інтеграції до європейського та світового освітніх просторів.

30.4. Відкритість.

30.5. Гнучкість системи підготовки фахівців.

31. Шляхами та механізмами реалізації Концепції є:

31.1. Побудова всіх освітніх програм на компетентнісних засадах відповідно до визначених рівнів Національної рамки кваліфікацій.

31.2. Забезпечення можливостей мобільного внесення змін до освітніх програм відповідно до вимог ринку праці з метою забезпечення конкурентоспроможності випускників.

31.3. Розширення спектра освітніх послуг, зокрема реалізація повного триступінчатого циклу підготовки фахівців (бакалавр - магістр - доктор філософії) з більшості напрямів/спеціальностей.

31.4. Розвиток наукового потенціалу.

31.5. Забезпечення інтернаціоналізації, зокрема через реалізацію освітніх програм англійською мовою.

31.6. Розвиток інфраструктури Університету.

31.7. Формування SMART-простору.

31.8. Вдосконалення корпоративної культури.

31.9. Сприяння розвитку студентського лідерства та організації дозвілля.

31.10. Служіння громаді міста Києва.

31.11. Інформування громади та відкритість у своїй діяльності.

31.12. Розроблення та впровадження необхідних нормативних документів, проведення заходів, спрямованих на реалізацію положень Концепції, систематичний моніторинг стану виконання завдань Концепції.

31.13. Залучення різних джерел фінансування, не заборонених законодавством, для реалізації Концепції.

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЗАСНОВНИКА

32. Університет заснований на комунальній власності територіальної громади міста Києва.

33. Засновником Університету є Київська міська рада, яка діє від імені територіальної громади міста Києва.

34. До виключних повноважень засновника належить:

34.1. Затвердження Статуту Університету, внесення до нього змін.

34.2. Прийняття рішення про перейменування, реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, перетворення) та ліквідацію Університету.

35. Засновник, його виконавчий орган або інший уповноважений ним орган:

35.1. Оголошує конкурс на заміщення посади ректора Університету та вносить кандидатури претендентів на посаду ректора до Університету для голосування у порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.

35.2. Укладає в місячний строк контракт з ректором, обраним за конкурсом у порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.

35.3. За поданням Конференції трудового колективу Університету достроково розриває контракт із ректором з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення Статуту та умов контракту.

35.4. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Університету.

35.5. Визначає обсяг замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації кадрів за кошти бюджету міста Києва у порядку, передбаченому нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування.

35.6. Здійснює контроль за дотриманням Статуту Університету.

35.7. Залучає, у межах повноважень, підприємства, установи, організації (за згодою) до розв'язання проблем розвитку Університету.

35.8. Сприяє працевлаштуванню і соціальному захисту випускників Університету.

35.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та цим Статутом.

36. Засновник або уповноважений ним орган може делегувати окремі свої повноваження ректору або іншому органу управління Університету.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ, НАДАНІ ЗАСНОВНИКОМ

37. Обсяг основних засобів, наданих Засновником Університету, визначено рішеннями Київської міської ради від 22.08.2007 N 329/3163, від 25.03.2010 N 451/3889 та наказами Головного управління комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.11.2004 N 332, від 06.11.2009 N 324.

38. Основні засоби Університету включають будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності.

39. Відповідно до законодавства України з метою забезпечення статутної діяльності засновником закріплюються за Університетом на основі права господарського відання будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інше майно.

40. Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок, зокрема набуття відповідних прав на землю, здійснюються Університетом відповідно до Земельного кодексу України.

УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ

НАГЛЯДОВА РАДА

41. Наглядова рада утворюється для здійснення нагляду за управлінням майном, додержанням мети створення Університету.

42. Строк повноважень Наглядової ради - п'ять років.

43. Наглядова рада утворюється у складі не менше п'яти осіб. Персональний склад Наглядової ради затверджується Конференцією трудового колективу Університету. До складу Наглядової ради не можуть входити працівники Університету. Наглядова рада на своєму засіданні обирає голову із зазначенням строку повноважень.

44. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на рік. Рішення про проведення засідання приймається головою Наглядової ради одноосібно або на вимогу не менше 1/3 її членів. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь не менше 2/3 членів. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 3/4 присутніх.

45. Наглядова рада Університету сприяє розв'язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб'єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

46. Члени Наглядової ради мають право брати участь у роботі Конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу.

47. Наглядова рада має право вносити Конференції трудового колективу Університету подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, цим Статутом, контрактом.

РЕКТОР

48. Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює ректор.

49. Ректор є представником Університету у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством України та цим Статутом.

50. Ректор Університету обирається на посаду шляхом таємного голосування строком на п'ять років у порядку, передбаченому Законом України "Про вищу освіту". Київський міський голова за поданням директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та погодженням із відповідним заступником голови Київської міської державної адміністрації укладає контракт з обраним ректором у порядку і строки, визначені Законом України "Про вищу освіту".

51. Ректор у межах наданих йому повноважень:

51.1. Організовує діяльність Університету.

51.2. Вирішує питання фінансово-господарської діяльності Університету, затверджує його структуру і штатний розпис.

51.3. Відповідає за провадження освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Університеті, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна.

51.4. Видає накази і розпорядження, дає обов'язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Університету доручення.

51.5. Відповідає за результати діяльності Університету перед засновником або уповноваженим ним органом.

51.6. Є розпорядником майна і коштів.

51.7. Забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори з фізичними та юридичними особами від імені Університету.

51.8. Призначає на посади та звільняє з посад працівників у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом.

51.9. Забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку.

51.10. Визначає функціональні обов'язки і затверджує посадові інструкції працівників.

51.11. Забезпечує об'єктивність та відкритість прийому до Університету.

51.12. Формує контингент осіб, які навчаються в Університеті.

51.13. Відраховує з Університету та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування і первинними профспілковими організаціями осіб, які навчаються (якщо ця особа є членом профспілки), з підстав, установлених Законом України "Про вищу освіту".

51.14. Забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін.

51.15. Контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни.

51.16. Вводить у дію рішення Вченої ради Університету.

51.17. Здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників.

51.18. Визначає порядок, встановлює розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги та заохочення педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників Університету відповідно до законодавства України, Колективного договору.

51.19. Приймає рішення щодо застосування дисциплінарних стягнень у порядку, передбаченому законодавством України.

51.20. Забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Університету.

51.21. Всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

51.22. Сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, організацій профспілок працівників і студентів Університету, громадських організацій, які діють в Університеті.

51.23. Сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Університету, створює належні умови для занять масовим спортом.

51.24. Подає спільно з виборними органами первинних організацій профспілок працівників і студентів Університету для затвердження Конференцією трудового колективу правила внутрішнього розпорядку та Колективний договір і після затвердження підписує їх.

51.25. Приймає рішення щодо утворення на громадських засадах дорадчих (дорадчо-консультативних) органів (ради роботодавців, ради інвесторів, ради бізнесу, студентської, наукової ради тощо).

51.26. Здійснює інші передбачені законодавством України повноваження.

51.27. Може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам і керівникам структурних підрозділів.

52. Ректор щороку звітує перед засновником або уповноваженим ним органом та Конференцією трудового колективу Університету.

53. Ректор зобов'язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Університету.

54. Ректор може бути звільнений з посади достроково засновником або уповноваженим ним органом (особою), а також у зв'язку з прийняттям рішення про його відкликання Конференцією трудового колективу Університету з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення цього Статуту та умов контракту. Подання про відкликання ректора може бути внесено Конференції трудового колективу Університету не менш як половиною статутного складу Наглядової або Вченої ради Університету. Рішення про відкликання ректора приймається більшістю голосів за умови присутності не менш як двох третин статутного складу Конференції трудового колективу Університету.

55. Одна і та сама особа не може бути ректором більше ніж два строки.

56. Ректор Університету, який обраний на посаду на час набрання чинності Закону України "Про вищу освіту", згідно з підпунктом 10 пункту 2 розділу 15 Прикінцеві та перехідні положення цього Закону продовжує виконання своїх обов'язків згідно з укладеним з ним контрактом та має право обиратися на відповідну посаду ще на один строк.

57. Після виходу на пенсію з посади ректора Університету особа, яка працювала на цій посаді не менш ніж 10 років підряд, за рішенням Вченої ради Університету може бути призначена радником ректора на громадських засадах або з оплатою за рахунок власних надходжень Університету. Радник за дорученням ректора може здійснювати представницькі функції, забезпечувати наступність традицій Університету, а також брати участь у засіданнях робочих і дорадчих органів, Конференції трудового колективу та Вченої ради Університету з правом дорадчого голосу.

ВЧЕНА РАДА

58. Вчена рада Університету є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

59. Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

60. До складу Вченої ради Університету входять:

60.1. Ректор.

60.2. Проректори.

60.3. Директори навчально-наукових інститутів (декани факультетів).

60.4. Директор коледжу.

60.5. Учений секретар, який виконує функції секретаря Вченої ради.

60.6. Директор бібліотеки.

60.7. Головний бухгалтер.

60.8. Голова Конференції трудового колективу Університету.

60.9. Голова профспілкової організації працівників Університету.

60.10. Голова Студентського парламенту.

60.11. Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

60.12. Голова профспілкової організації студентів (аспірантів) Університету.

60.13. Виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук.

60.14. Виборні представники, які представляють інших працівників, для яких робота в Університеті є основним місцем роботи.

60.15. Виборні представники аспірантів, докторантів.

60.16. Виборні представники студентів.

61. Загальний склад Вченої ради Університету становить 57 осіб. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу і не менш як 10 відсотків (6 осіб) - виборні представники з числа студентів.

62. Виборні представники з числа працівників Університету обираються Конференцією трудового колективу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів відповідно до положення про студентське самоврядування. Виборні представники з числа аспірантів, докторантів обираються Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

63. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

64. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

65. Членство у Вченій раді достроково припиняється у разі:

65.1. Звільнення з роботи або відрахування з Університету.

65.2. Звільнення (переобрання, переведення) з посади, яка передбачає членство у Вченій раді.

65.3. Відкликання виборного представника в порядку, передбаченому відповідними положеннями.

65.4. Подання членом Вченої ради письмової заяви на ім'я ректора Університету про вихід зі складу Вченої ради.

66. У разі дострокового припинення членства у Вченій раді виборними представниками обрання нових здійснюється згідно з пунктом 60 цього Статуту.

67. Зміни в складі Вченої ради затверджуються наказом ректора Університету.

68. Вчена рада Університету:

68.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету.

68.2. Розробляє і подає Конференції трудового колективу проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

68.3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету.

68.4. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

68.5. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах.

68.6. Ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.

68.7. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади директорів навчально-наукових інститутів, деканів факультетів, директора коледжу, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, завідувачів науково-дослідних лабораторій, а також наукових працівників загальноуніверситетських науково-дослідних лабораторій.

68.8. Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності.

68.9. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях.

68.10. Затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів.

68.11. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

68.12. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.

68.13. Присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

68.14. Приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання.

68.15. Має право вносити подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, цим Статутом, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу.

68.16. Затверджує правила прийому до Університету відповідно до умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України.

68.17. Затверджує порядок проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних та наукових працівників.

68.18. Визначає фінансову основу студентського самоврядування (не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності) та діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

68.19. Схвалює план заходів щодо реалізації Концепції освітньої діяльності Університету.

68.20. Затверджує загальноуніверситетські положення, зокрема положення про організацію освітнього процесу, положення про екзаменаційну комісію, положення про робочі та дорадчі органи, а також положення про структурні підрозділи, вносить до них зміни та приймає нові редакції.

68.21. Ухвалює план роботи Університету, тематичний план видань, план підвищення кваліфікації (стажування) та ін.

68.22. Приймає рішення щодо нагородження медаллю Бориса Грінченка, нагрудним знаком "За служіння Університету", присвоєння звань "Почесний професор Університету", "Почесний доктор Університету".

68.23. Рекомендує до друку навчальну (навчально-методичну) та наукову літературу у порядку, передбаченому відповідним положенням.

68.24. Оцінює роботу проректорів Університету за їх напрямами діяльності.

68.25. Приймає рішення щодо створення консультативно-дорадчих органів з питань основної діяльності Університету, а також постійних та тимчасових комісій і робочих груп для вивчення й підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради.

68.26. Приймає рішення щодо призначення президентом Університету або радником ректора на громадських засадах або з оплатою рахунок власних надходжень Університету особи, яка працювала на посаді ректора не менш ніж 10 років підряд та вийшла на пенсію з цієї посади.

68.27. Розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до Статуту та положення про Вчену раду.

69. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію рішеннями ректора.

70. В Університеті можуть бути утворені вчені ради навчально-наукових інститутів (факультетів). Склад відповідних вчених рад формується у порядку, передбаченому положеннями про навчально-наукові інститути (факультети). Повноваження вчених рад навчально-наукових інститутів (факультетів) визначаються відповідними положеннями, що затверджуються Вченою радою Університету.

71. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам навчально-наукових інститутів (факультетам).

72. Положення про Вчену раду затверджується Конференцією трудового колективу Університету.

ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ (ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ)

73. Керівництво навчально-науковим інститутом (факультетом) здійснює директор (декан).

74. Директор (декан) навчально-наукового інституту (факультету) обирається Вченою радою Університету строком на п'ять років з урахуванням пропозицій зборів трудового колективу відповідного навчально-наукового інституту (факультету). Директор (декан) навчально-наукового інституту (факультету) повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю інституту (факультету).

75. Ректор укладає з директором (деканом) навчально-наукового інституту (факультету) контракт.

76. Одна і та сама особа не може бути директором (деканом) навчально-наукового інституту (факультету) більше ніж два строки.

77. Директор (декан) навчально-наукового інституту (факультету) здійснює свої повноваження на постійній основі. Директор (декан) навчально-наукового інституту (факультету) видає розпорядження щодо діяльності відповідного навчально-наукового інституту (факультету), які є обов'язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу навчально-наукового інституту (факультету) і можуть бути скасовані ректором, якщо вони суперечать законодавству, Статуту чи завдають шкоди інтересам Університету.

78. Директор (декан) навчально-наукового інституту (факультету) може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам.

79. Директор (декан) навчально-наукового інституту (факультету) може бути звільнений з посади ректором за поданням Вченої ради Університету або зборів трудового колективу відповідного навчально-наукового інституту (факультету) з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення Статуту Університету, умов контракту. Пропозиція про звільнення директора (декана) навчально-наукового інституту (факультету) вноситься на збори трудового колективу відповідного навчально-наукового інституту (факультету) не менше як половиною голосів загального складу вченої ради навчально-наукового інституту (факультету). Пропозиція про звільнення директора (декана) навчально-наукового інституту (факультету) приймається не менш як двома третинами голосів загального складу зборів трудового колективу відповідного навчально-наукового інституту (факультету).

80. У разі утворення нового навчально-наукового інституту (факультету) або дострокового припинення контракту з директором (деканом) ректор Університету призначає виконувача обов'язків директора (декана) інституту на строк до проведення виборів директора (декана) навчально-наукового інституту (факультету), але не більш як на три місяці.

81. Інші питання щодо порядку обрання директора (декана) навчально-наукового інституту (факультету), його повноваження визначаються положенням про навчально-науковий інститут (факультет) та іншими нормативними документами Університету.

ДИРЕКТОР КОЛЕДЖУ

82. Безпосереднє керівництво коледжом здійснює директор.

83. Директор коледжу обирається Вченою радою Університету строком на п'ять років з урахуванням пропозицій зборів трудового колективу коледжу.

84. Ректор укладає з директором коледжу контракт.

85. Одна і та сама особа не може бути директором коледжу більше ніж два строки.

86. Директор коледжу здійснює свої повноваження на постійній основі. Директор видає розпорядження щодо діяльності коледжу, які є обов'язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу коледжу та можуть бути скасовані ректором, якщо вони суперечать законодавству, Статуту чи завдають шкоди інтересам Університету.

87. Директор коледжу може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам.

88. Директор коледжу може бути звільнений з посади ректором за поданням Вченої ради Університету або зборів трудового колективу коледжу з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення Статуту Університету, умов контракту. Пропозиція про звільнення директора коледжу вноситься на збори трудового колективу коледжу не менше як половиною голосів загального складу педагогічної ради коледжу. Пропозиція про звільнення директора коледжу приймається не менш як двома третинами голосів загального складу зборів трудового колективу коледжу.

89. У разі утворення нового коледжу або дострокового припинення контракту з директором коледжу ректор Університету призначає виконувача обов'язків директора на строк до проведення виборів директора коледжу, але не більш як на три місяці.

90. Інші питання щодо порядку обрання директора коледжу, його повноваження визначаються положенням про коледж та іншими нормативними документами Університету.

ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

91. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є Конференція трудового колективу (далі - Конференція), включаючи виборних представників з числа студентів.

92. Загальна кількість делегатів Конференції становить 501 особу. При цьому у складі Конференції трудового колективу повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу Університету, з них: не менш як 75 відсотків складу делегатів повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники Університету, які працюють за основним місцем роботи, і не менш як 15 відсотків (76 осіб) - виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів у порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування. Делегати з числа працівників обираються зборами структурних підрозділів відповідно до встановлених Вченою радою Університету квот.

93. Строк повноваження делегатів становить один рік. Повноваження делегата Конференції достроково припиняються у разі його звільнення з роботи в Університеті або відрахування з числа студентів.

94. Постійно діючим керівним органом Конференції є президія, склад якої обирається на першому засіданні Конференції нового скликання.

95. Повноваження президії:

95.1. Скликає Конференцію.

95.2. Створює робочі групи для вивчення та підготовки проектів рішень з питань, що виносяться на розгляд Конференції.

95.3. Керує засіданнями Конференції.

95.4. Контролює виконання рішень Конференції.

95.5. Приймає рішення щодо призначення виборів делегатів у структурних підрозділах у зв'язку із закінченням строку повноважень делегата або їх достроковим припиненням.

96. Конференція трудового колективу:

96.1. Погоджує за поданням Вченої ради Університету Статут, зміни (доповнення) до нього чи його нову редакцію.

96.2. Заслуховує щороку звіт ректора та оцінює його діяльність.

96.3. Обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю.

96.4. Затверджує положення про Вчену раду Університету;

96.5. Обирає виборних представників з числа працівників до складу Вченої ради Університету.

96.6. Обирає представників від Університету на з'їзд представників вищих навчальних закладів комунальної форми власності, зокрема для обрання члена Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

96.7. Розглядає за обґрунтованим поданням Наглядової або Вченої ради Університету питання про дострокове припинення повноважень ректора.

96.8. Затверджує правила внутрішнього розпорядку Університету і Колективний договір.

96.9. Затверджує положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

96.10. Погоджує питання щодо вилучення або передачі у власність юридичним або фізичним особам майна, що закріплене за Університетом на праві господарського відання, якщо інше не передбачено законодавством України.

96.11. Розглядає інші питання діяльності Університету.

97. Конференція скликається не рідше одного разу на рік. Засідання Конференції скликає президія за ініціативою ректора, на підставі рішення Вченої ради Університету або на вимогу не менш як третини делегатів Конференції шляхом зібрання підписів.

98. Засідання Конференції є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин загального складу обраних делегатів. Рішення Конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу обраних делегатів.

ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ (ФАКУЛЬТЕТУ)

99. Органом громадського самоврядування навчально-наукового інституту (факультету) є збори трудового колективу навчально-наукового інституту (факультету), включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються в інституті (факультеті).

100. Порядок скликання зборів трудового колективу навчально-наукового інституту (факультету), порядок їх діяльності, а також загальна чисельність делегатів і порядок їх обрання визначаються положенням про навчально-науковий інститут (факультет).

101. У зборах трудового колективу навчально-наукового інституту (факультету) повинні бути представлені всі категорії працівників навчально-наукового інституту (факультету) та виборні представники з числа осіб, які навчаються у навчально-науковому інституті (факультеті). При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів зборів трудового колективу навчально-наукового інституту (факультету) повинні становити наукові та науково-педагогічні працівники навчально-наукового інституту (факультету) і не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа студентів інституту (факультету), які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

102. Збори трудового колективу навчально-наукового інституту (факультету) скликаються не рідше одного разу на рік.

103. Збори трудового колективу навчально-наукового інституту (факультету):

103.1. Оцінюють діяльність директора (декана) навчально-наукового інституту (факультету).

103.2. Затверджують річний звіт про діяльність навчально-наукового інституту (факультету).

103.3. Подають пропозиції Вченій раді Університету щодо обрання на посаду директора (декана) навчально-наукового інституту (факультету).

103.4. Подають ректору Університету пропозиції щодо відкликання з посади директора (декана) навчально-наукового інституту (факультету) з підстав, передбачених законодавством України, цим Статутом, укладеним з ним контрактом.

103.5. Обирають виборних представників до вченої ради навчально-наукового інституту (факультету).

103.6. Обирають виборних представників до Вченої ради Університету.

103.7. Обирають делегатів до складу Конференції трудового колективу Університету.

103.8. Розглядають інші питання діяльності навчально-наукового інституту (факультету).

ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ КОЛЕДЖУ

104. Органом громадського самоврядування коледжу є збори трудового колективу коледжу, включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються в коледжі.

105. Порядок скликання зборів трудового колективу коледжу, порядок їх діяльності, а також загальна чисельність делегатів і порядок їх обрання визначаються положенням про коледж.

106. У зборах трудового колективу коледжу повинні бути представлені всі категорії працівників коледжу та виборні представники з числа осіб, які в ньому навчаються. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів Зборів трудового колективу коледжу повинні становити педагогічні працівники і не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа студентів коледжу, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

107. Збори трудового колективу коледжу скликаються не рідше одного разу на рік.

108. Збори трудового колективу коледжу:

108.1. Оцінюють діяльність директора коледжу.

108.2. Затверджують річний звіт про діяльність коледжу.

108.3. Подають пропозиції Вченій раді Університету щодо обрання на посаду директора коледжу.

108.4. Подають ректору Університету пропозиції щодо відкликання з посади директора коледжу з підстав, передбачених законодавством України, цим Статутом, укладеним з ним контрактом.

108.5. Обирають делегатів до складу Конференції трудового колективу Університету.

108.6. Розглядають інші питання діяльності коледжу.

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

109. Студентське самоврядування, яке діє в Університеті та його структурних підрозділах, є невід'ємною частиною громадського самоврядування Університету.

110. Студентське самоврядування - це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Університетом.

111. Студентське самоврядування об'єднує всіх студентів Університету. Всі студенти, які навчаються в Університеті, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування відповідно до положення про студентське самоврядування.

112. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Університетом. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів у порядку, встановленому положенням про студентське самоврядування.

113. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, цим Статутом та положенням про студентське самоврядування.

114. Органи студентського самоврядування діють на принципах:

114.1. Добровільності, колегіальності, відкритості.

114.2. Виборності та звітності органів студентського самоврядування.

114.3. Рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні.

114.4. Незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

115. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, інституту (коледжу), відділення, гуртожитку, Університету. Студентське самоврядування може також здійснюватися на рівні курсу, спеціальності.

116. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (парламент, сенат, старостат, студентський ректорат, студентські деканати, студентські ради тощо).

117. Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів Університету.

118. Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

119. З припиненням особою навчання в Університеті припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування.

120. Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як громадська організація відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених законодавством України.

121. Органи студентського самоврядування:

121.1. Беруть участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому законодавством України, цим Статутом та положенням про студентське самоврядування.

121.2. Беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування.

121.3. Проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи.

121.4. Беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти.

121.5. Захищають права та інтереси студентів, які навчаються в Університеті.

121.6. Делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів у порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування.

121.7. Приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність.

121.8. Беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів.

121.9. Розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування у порядку, передбаченому законодавством України.

121.10. Вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм.

121.11. Вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, зокрема з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів.

121.12. Мають право оголошувати акції протесту у порядку, встановленому законодавством України.

121.13. Виконують інші функції, передбачені законодавством України, цим Статутом та положенням про студентське самоврядування.

122. За погодженням з відповідним органом студентського самоврядування Університету приймаються рішення про:

122.1. Відрахування студентів з Університету та їх поновлення на навчання.

122.2. Переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за кошти місцевого бюджету.

122.3. Призначення заступника директора (декана) інституту (факультету), заступника директора коледжу, проректора.

122.4. Поселення осіб, які навчаються в Університеті, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку.

122.5. Затвердження правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, що стосується осіб, які навчаються.

122.6. Діяльність гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Університеті.

123. Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів, яка:

123.1. Ухвалює положення про студентське самоврядування Університету, визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів до представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування, а також порядок проведення прямих таємних виборів для обрання 76 делегатів Конференції трудового колективу Університету з-поміж студентів та обрання 6 представників з числа студентів до складу Вченої ради Університету.

123.2. Заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку.

123.3. Затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах.

123.4. Затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання.

123.5. Обирає контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.

123.6. Обирає представників з числа студентів Університету на з'їзд представників органів студентського самоврядування, зокрема для обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

123.7. Здійснює інші повноваження, передбачені положенням про студентське самоврядування.

124. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

125. Ректор Університету забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв'язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

126. Фінансовою основою студентського самоврядування є:

126.1. Кошти, визначені Вченою радою Університету в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності.

126.2. Членські внески студентів, розмір яких встановлюється Конференцією студентів. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законодавством України.

127. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

128. Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік у порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування.

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

129. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (далі - Наукове товариство) є частиною системи громадського самоврядування Університету.

130. У роботі Наукового товариства беруть участь особи віком до 35 років (для докторантів - 40 років), які навчаються або працюють у вищому навчальному закладі.

131. Наукове товариство забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

132. У своїй діяльності Наукове товариство керується законодавством України, цим Статутом та положенням про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

133. Наукове товариство діє на принципах:

133.1. Свободи наукової творчості.

133.2. Добровільності, колегіальності, відкритості.

133.3. Рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

134. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених:

134.1. Приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність.

134.2. Проводить організаційні, наукові та освітні заходи.

134.3. Популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності.

134.4. Представляє інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар'єри.

134.5. Обирає виборних представників (представника) з числа аспірантів, докторантів до складу Вченої ради Університету.

134.6. Сприяє підвищенню якості наукових досліджень.

134.7. Сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками.

134.8. Сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва.

134.9. Взаємодіє з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами.

134.10. Виконує інші функції, передбачені положеннями про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, Статутом Університету та законодавством України.

135. За погодженням з Науковим товариством керівництво Університету приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, з Університету та їх поновлення на навчання.

136. Органи управління Наукового товариства формуються на демократичних засадах шляхом виборів. Структура Наукового товариства та організаційний механізм його діяльності визначаються положенням, яке затверджується Конференцією трудового колективу Університету.

137. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність Наукового товариства, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, Статуту чи завдає шкоди інтересам Університету.

138. Ректор Університету всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності Наукового товариства (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв'язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо).

139. Фінансовою основою діяльності Наукового товариства є кошти, визначені Вченою радою Університету.

140. В навчально-наукових інститутах (факультетах) можуть діяти наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених навчально-наукового інституту (факультету), порядок утворення та діяльності яких визначається відповідними положеннями.

ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА МАЙНА УНІВЕРСИТЕТУ

141. Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва відповідно до Бюджетного кодексу України та інших джерел, не заборонених законодавством.

142. Майно закріплюється за Університетом на праві господарського відання і не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди засновника та Конференції трудового колективу Університету, крім випадків, передбачених законодавством.

143. Власні надходження Університету, отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, від передачі в оренду майна та іншої господарської діяльності, благодійні внески та гранти відповідно до рішення, прийнятого Вченою радою Університету та у порядку, передбаченому законодавством України, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів Університету на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) Університету і можуть використовуватися на придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, заробітну плату тощо в межах статутної діяльності Університету.

144. Передача в оренду Університетом закріплених за ним на праві господарського відання об'єктів власності здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства України.

145. Будівлі, споруди і приміщення Університету повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами. Якщо відповідні об'єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з особливими освітніми потребами, здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну.

146. Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд і приміщень Університету здійснюються з урахуванням потреб осіб з особливими освітніми потребами.

147. Земельні ділянки передаються Університету у постійне користування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України.

148. Залучені кошти спрямовуються на провадження статутної діяльності Університету в порядку і на умовах, визначених законодавством та цим Статутом.

149. До фінансового плану (кошторису) Університету обов'язково включаються витрати, пов'язані з розвитком матеріально-технічної і лабораторної бази, із забезпеченням ліцензованими програмними продуктами для провадження освітньої і наукової діяльності, а також з проходженням виробничих і переддипломних практик здобувачами вищої освіти.

150. Кошти, отримані Університетом як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів.

ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВАДЖЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

151. Університет відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та інших нормативно-правових актів України самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, складає затверджені форми місячної, квартальної, річної звітності та подає їх в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.

152. Ректор і головний бухгалтер Університету несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

153. Аудит діяльності Університету здійснюється згідно із законодавством України.

ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

154. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) чи ліквідація Університету здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

155. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію Університету приймається засновником.

156. Реорганізація чи ліквідація Університету не повинна порушувати права та інтереси осіб, які навчаються в Університеті. Обов'язок щодо вирішення всіх питань продовження безперервного здобуття вищої освіти такими особами покладається на засновника Університету.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЙОГО НОВОЇ РЕДАКЦІЇ

157. Затвердження нової редакції Статуту, внесення змін та доповнень до нього здійснюється засновником за поданням Конференції трудового колективу Університету у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом.

 

Київський міський голова

В. Кличко