КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 6 липня 2017 року N 720/2882

Про створення комунальної бюджетної установи "Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції"

Відповідно до статей 80, 83, 87, 89, 90 Цивільного кодексу України, підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи Указ Президента України від 18 березня 2015 року N 150/2015 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції", Київська міська рада вирішила:

1. Утворити комунальну бюджетну установу "Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції".

2. Затвердити Положення про комунальну бюджетну установу "Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції", що додається.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

3.1. Здійснити організаційно-правові заходи, пов'язані із створенням комунальної бюджетної установи "Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції".

3.2. Закріпити за комунальною бюджетною установою "Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції" на праві оперативного управління майно, необхідне для здійснення діяльності.

3.3. Привести свої розпорядження у відповідність до цього рішення.

4. Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передбачати в бюджеті міста Києва кошти на утримання комунальної бюджетної установи "Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності та постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
рішення Київської міської ради
06.07.2017 N 720/2882


ПОЛОЖЕННЯ
про комунальну бюджетну установу "Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції"

(ідентифікаційний номер [...])

1. Загальні положення

1.1. Комунальна бюджетна установа "Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції" (далі - Центр) є бюджетною неприбутковою установою, яка належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і віднесена до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Центр безпосередньо підпорядковується апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.2. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується за рішенням Київської міської ради.

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цим Положенням.

1.4. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, круглу печатку зі своїм найменуванням та зображенням Державного Герба України, а також штампи, бланки, інші реквізити.

Центр набуває права юридичної особи з дня державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

2. Найменування та місцезнаходження Центру

2.1. Повне найменування українською мовою: комунальна бюджетна установа "Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції".

Повне найменування англійською мовою: municipal budget institution "Kyiv city center for participants in anti-terrorist operations".

2.2. Скорочене найменування українською мовою: КБУ "Київський міський центр допомоги учасникам АТО".

Скорочене найменування англійською мовою: MBI "Kyiv city center for participants in АТО".

2.3. Юридична адреса: вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01001.

3. Мета, завдання та права Центру

3.1. Основною метою діяльності Центру є надання інформаційно-консультаційних послуг киянам - учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції (далі - учасники АТО), взаємодія з органами державної влади та органами місцевого самоврядування у вирішенні питань надання допомоги учасникам АТО, взаємодія із громадськими організаціями учасників АТО волонтерами.

3.2. Основними завданнями Центру є:

3.2.1. Участь у створенні належних умов для ефективного вирішення проблем учасників АТО та їх соціальної адаптації.

3.2.2. Забезпечення взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями учасників АТО та волонтерами, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності у вирішенні проблем учасників АТО.

3.2.3. Надання інформаційно-консультаційних послуг учасникам АТО, проведення постійного моніторингу вирішення проблем учасників АТО.

3.3. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

3.3.1. Здійснює взаємодію з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями учасників АТО та волонтерами, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності щодо питань лікування, реабілітації, адаптації, працевлаштування, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, інших питань соціального захисту учасників АТО.

3.3.2. Надає інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з лікуванням, реабілітацією, адаптацією, працевлаштуванням, професійною підготовкою, перепідготовкою, підвищенням кваліфікації тощо учасників АТО.

3.3.3. Готує пропозиції стосовно розробки проектів міських цільових програм з питань соціального захисту та допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції.

3.3.4. Проводить анкетування учасників АТО, збір, обробку та узагальнення інформації щодо стану соціального захисту учасників АТО, надає пропозиції стосовно удосконалення законодавства України з цих питань.

3.3.5. Проводить моніторинг стану вирішення проблем учасників АТО.

3.3.6. Проводить дослідження для визначення найбільш актуальних проблем учасників АТО та готовності громадських активістів та громадянського суспільства в цілому брати участь у допомозі учасникам АТО.

3.3.7. Здійснює та оприлюднює результати збору та обробки інформації щодо нагальних потреб учасників АТО та стану їх вирішення.

3.3.8. Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з учасниками АТО та з представниками громадських об'єднань учасників АТО, волонтерських організацій, волонтерами з метою мотивації їх до самостійного вирішення своїх проблем.

3.3.9. Надає консультативну і правову допомогу учасникам АТО щодо отримання документів, необхідних для надання відповідного статусу згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", отримання пільг та соціальних гарантій, лікування, реабілітації та адаптації, працевлаштування, професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, інших питань соціального захисту.

3.3.10. Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з представниками громадських організацій учасників АТО та волонтерів, здійснює заходи з метою поширення інформації про їх соціальні права та гарантії.

3.3.11. Інформує громадськість про свою діяльність, подає Київському міському голові пропозиції з питань, що належать до його компетенції.

3.3.12. Бере участь у взаємодії з закладами освіти, охорони здоров'я та закладами соціального захисту населення для забезпечення учасників АТО відповідними послугами.

3.3.13. Проводить заходи з метою стимулювання громадськості до співпраці з учасниками АТО, їх організаціями та організаціями волонтерів, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та Київською міською радою у вирішенні питань допомоги учасникам АТО.

3.3.14. Бере участь у конференціях, виставках, семінарах тощо з питань, віднесених до його компетенції.

3.3.15. Співпрацює з міжнародними організаціями та фондами.

3.3.16. Бере участь у розробці та реалізації, в тому числі за участю учасників АТО, заходів з патріотичного виховання молоді, цивільного захисту населення, залучення та мотивування широких верств населення міста Києва до волонтерської роботи.

3.4. Центр має право у встановленому порядку:

3.4.1. Отримувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

3.4.2. Залучати для розгляду питань, які належать до компетенції Центру, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою), інших осіб.

3.4.3. Надавати пропозиції та брати участь у розробці проектів актів Київської міської ради, Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проектів законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших актів з питань, віднесених до його компетенції.

4. Майно і кошти Центру

4.1. Утримання Центру здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Києва.

4.2. Майно Центру є комунальною власністю територіальної громади м. Києва і закріплено за ним на праві оперативного управління.

4.3. Центр має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, надавати в оренду або безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

4.4. Майно Центру становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріально-фінансові ресурси, вартість яких відображається в його балансі.

4.5. Джерелами формування майна Центру є:

4.5.1. Майно, передане власником або уповноваженим ним органом.

4.5.2. Кошти бюджету м. Києва.

4.5.3. Благодійні внески, гранти, дарунки.

4.5.4. Інші джерела, передбачені законодавством України.

5. Управління Центром

5.1. Центр очолює директор, що призначається на посаду Київським міським головою за поданням керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом укладання контракту.

Директор Центру має заступника (заступників), який призначається на посаду і звільняється з посади директором Центру за погодженням із керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.2. Директор Центру:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань та ефективність роботи Центру, законність прийнятих ним рішень, організовує діяльність Центру, визначає розподіл обов'язків між заступниками.

5.2.2. Представляє Центр без довіреності у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації тощо.

5.2.3. Затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників Центру, видає у межах своєї компетенції накази, обов'язкові для виконання всіма працівниками Центру, організовує і контролює їх виконання.

Призначає на посади та звільняє з посад працівників Центру. Застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру.

5.2.4. Подає в установленому порядку на затвердження кошторис Центру. Розпоряджається коштами Центру у межах затвердженого кошторису.

5.2.5. Забезпечує дотримання вимог та нормативів з охорони праці, протипожежної безпеки у Центрі.

5.2.6. Забезпечує захист персональних даних та відомостей, які становлять державну, службову та комерційну таємницю.

5.2.7. Виконує інші повноваження відповідно до законодавства України.

6. Трудовий колектив

6.1. Трудовий колектив Центру становлять всі працівники, які беруть участь в його діяльності на основі трудового договору.

6.2. Повноваження трудового колективу визначаються законодавством України.

6.3. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами (конференцією) та його виборним органом - профспілковим комітетом, який діє від імені трудового колективу в період між загальними зборами (конференціями).

6.4. Трудовий колектив:

6.4.1. Розглядає і затверджує проект колективного договору.

6.4.2. Визначає перелік і порядок надання працівникам Центру соціальних пільг, що відображається в колективному договорі.

6.4.3. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку за спільним поданням директора та виборного органу первинної профспілкової організації.

6.5. Право укладання колективного договору від імені роботодавця надається директорові Центру, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

7. Облік і звітність Центру

7.1. Центр здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і подає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, визначеному законодавством України.

Фінансова звітність Центру подається до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

7.2. Ревізія та перевірки діяльності Центру проводяться у встановленому законодавством України порядку.

8. Припинення Центру

8.1. Центр припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації за рішенням власника або суду у порядку, встановленому законодавством України.

8.2. Припинення Центру здійснюється комісією з припинення, яка утворюється власником або органом, що прийняв рішення про припинення. Порядок і строки проведення припинення Центру, а також строки заяви претензій кредиторами визначаються власником або органом, що прийняв рішення про його припинення.

8.3. Працівникам, що звільняються у результаті припинення Центру, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

8.4. У разі припинення Центру його активи, майно будуть передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до бюджету міста Києва.

8.5. Центр вважається припиненим з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

9. Зміни і доповнення до Положення

9.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в тому ж порядку, в якому воно було затверджене.

 

Київський міський голова

В. Кличко