КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 19 квітня 2018 року N 511/4575

Про антикорупційну гарячу лінію

Відповідно до статті 53 Закону України "Про запобігання корупції", підпункту 3 пункту 12 розділу другого "Запобігання корупції" додатка 2 до Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 6 липня 2017 року N 286, з метою забезпечення можливості для безперешкодного і безпечного направлення повідомлень про вчинення корупційних правопорушень, правопорушень, пов'язаних з корупцією в виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), його структурних підрозділах, підпорядкованих підприємствах, установах та організаціях, а також для забезпечення функціонування механізму захисту інформації про осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, Київська міська рада вирішила:

1. Створити антикорупційну гарячу лінію апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Затвердити Положення про антикорупційну гарячу лінію апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі - Положення) згідно з додатком до цього рішення.

3. Визначити управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) уповноваженим підрозділом, на який покладено функції з організації та забезпечення роботи антикорупційної гарячої лінії апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) протягом 3 (трьох) місяців з дня набрання чинності цим рішенням:

4.1. Здійснити організаційне та матеріально-технічне забезпечення створення та функціонування антикорупційної гарячої лінії апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до вимог Положення.

4.2. Підготувати і внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про затвердження положень про структурні підрозділи апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" від 27.04.2016 N 294 та посадових інструкцій працівників управління із запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до вимог Положення.

5. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Київського міського голову - голову виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійну комісію Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
19.04.2018 N 511/4575


Положення про антикорупційну гарячу лінію апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

I. Загальні положення

1. Положення про антикорупційну гарячу лінію апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", підпункту 3 пункту 12 розділу другого "Запобігання корупції" додатка 2 до Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 6 липня 2017 року N 286, та визначає порядок організації роботи антикорупційної гарячої лінії апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), порядок прийому, реєстрації й обліку звернень, що надходять на гарячу лінію, їх опрацювання структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також здійснення контролю за її роботою та виконанням вимог цього Положення.

2. Посадові особи апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які забезпечують роботу гарячої лінії, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України "Про запобігання корупції", Законом України "Про державну службу", іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Функціонування гарячої лінії забезпечується з дотриманням принципів:

1) законності - обов'язок посадових осіб, що забезпечують роботу гарячої лінії, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

2) професіоналізму - компетентне, об'єктивне і неупереджене виконання посадових обов'язків, повага до громадян, витримка і тактовність, постійне підвищення посадовою особою рівня своєї професійної компетентності, вільне володіння державною мовою;

3) доброчесності - спрямованість дій державного службовця на захист публічних інтересів та відмова державного службовця від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому повноважень;

4) доступності - можливість будь-якої особи вільно та безперешкодно надати інформацію щодо вчинення корупційних правопорушень, правопорушень, пов'язаних з корупцією, через будь-який з засобів гарячої лінії, передбачений цим Положенням;

5) конфіденційності - використання отриманої інформації виключно для виконання посадових обов'язків, здійснення реєстрації, зберігання та використання персональних даних у суворій відповідності з положеннями Закону України "Про захист персональних даних", нерозголошення відомостей, отриманих засобами гарячої лінії, будь-яким стороннім особам.

4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

апарат - апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

викривач - будь-яка особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції відповідно до частини першої статті 53 Закону України "Про запобігання корупції";

гаряча лінія - сукупність організаційних і телекомунікаційних технічних рішень, що організовуються, створюються і функціонують під повним технологічним й управлінським контролем уповноваженого підрозділу для забезпечення можливості викривачам безпечно і безперешкодно, за допомогою будь-якого з передбачених цим Положенням засобів, передавати уповноваженому підрозділу відомості, що прямо чи опосередковано стосуються вчинення корупційних правопорушень, правопорушень, пов'язаних з корупцією;

закон - Закон України "Про запобігання корупції";

реєстр - електронна система обліку повідомлень, що надходять на гарячу лінію, за допомогою якої здійснюються зберігання, захист, облік, пошук таких повідомлень та яка ведеться уповноваженим підрозділом. Кожен сеанс доступу працівників уповноваженого підрозділу до реєстру повинен фіксуватися з можливістю ідентифікації користувача, що здійснював доступ, визначення дати, часу і тривалості кожного окремого сеансу доступу до реєстру;

сервер - окреме захищене електронне сховище, доступ до якого повинні мати виключно посадові особи уповноваженого підрозділу, відповідальні за роботу гарячої лінії та/або обробку інформації, що надходить на гарячу лінію, а також особи, що здійснюють заходи контролю за роботою уповноваженого підрозділу відповідно до цього Положення і законодавства. Кожен сеанс доступу до такого сховища і до будь-яких файлів, матеріалів, що зберігаються в такому сховищі, повинен фіксуватися з можливістю ідентифікації користувача, що здійснював доступ, визначення дати, часу і тривалості кожного окремого сеансу доступу до визначеної інформації, що зберігається у сховищі;

уповноважений підрозділ - структурний підрозділ апарату, уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції;

уповноважений працівник - посадова особа уповноваженого підрозділу, в чиї посадові обов'язки входить забезпечення функціонування гарячої лінії та/або обробки інформації, що надходить на гарячу лінію.

II. Організація роботи гарячої лінії

5. Гаряча лінія створюється і працює в адміністративному приміщенні уповноваженого підрозділу.

6. Роботу гарячої лінії організовує та забезпечує уповноважений підрозділ. Функціональні обов'язки посадових осіб, відповідальних за роботу гарячої лінії, закріплюються їх посадовими інструкціями.

Керівник уповноваженого підрозділу несе персональну відповідальність за належне функціонування серверу, реєстру, збереження, належний облік і розгляд усіх повідомлень, що надходять на гарячу лінію.

7. Ефективність і безперервність функціонування гарячої лінії забезпечується взаємодією структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також підприємств, установ та організацій, що віднесені до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8. Повідомлення на гарячу лінію можуть бути подані в усній, письмовій формі або в електронному вигляді.

9. Номер телефону та електронна адреса гарячої лінії затверджуються окремим наказом керівника апарату за поданням керівника уповноваженого підрозділу.

10. Прийом повідомлень уповноваженим працівником за телефоном гарячої лінії здійснюється протягом робочих днів за графіком: понеділок - четвер - з 09:15 до 17:45 (перерва з 13:00 до 14:00), п'ятниця, а також передсвяткові дні - з 09:15 до 16:45 (перерва з 13:00 до 14:00). В інший та позаробочий час, у вихідні і святкові дні прийом дзвінків за телефоном гарячої лінії здійснюється за допомогою автовідповідача. Всі звернення за телефоном гарячої лінії підлягають аудіозапису, про що перед початком розмови робиться автоматичне повідомлення абоненту, який телефонує на гарячу лінію.

11. Інформація щодо телефонного номера, поштової та електронної адреси гарячої лінії, а також посилання на графік роботи гарячої лінії та текст цього Положення розміщуються на головній сторінці офіційного порталу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

III. Забезпечення нерозголошення відомостей, що надходять на гарячу лінію

12. Апарат вживає всіх можливих і необхідних заходів щодо забезпечення нерозголошення відомостей, отриманих на гарячу лінію, та персональних даних осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції та іншим правопорушенням. Інформація про осіб, які звернулися на гарячу лінію з повідомленням про вчинення корупційних правопорушень, правопорушень, пов'язаних з корупцією, може бути розголошена лише за їх згодою, крім випадків, встановлених законом.

13. Всі отримані на гарячу лінію відомості щодо здійснення корупційних правопорушень, правопорушень, пов'язаних з корупцією, а також щодо заходів, запланованих для перевірки такої інформації, засоби та інструменти реагування на неї, включаючи відповідну переписку між структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), передбачену цим Положенням, є службовою інформацією.

14. Доступ до відомостей, отриманих на гарячу лінію, надається виключно посадовим особам уповноваженого підрозділу, відповідальним за роботу гарячої лінії та/або обробку інформації, що надходить на гарячу лінію, окрім випадків, передбачених цим Положенням та чинним законодавством, перенаправлення відомостей, отриманих через гарячу лінію, до компетентного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органу або спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції здійснюється виключно за рішенням керівника уповноваженого підрозділу або його заступника (відповідно до розподілу обов'язків).

15. Нерозголошення інформації, її захист та збереження забезпечуються, в тому числі, шляхом організації роботи сервера. Всі аудіо-записи телефонних звернень, копії звернень, що надходять на гарячу лінію у письмовому вигляді, а також долучені до них матеріали зберігаються на сервері. Доступ до відомостей, що зберігаються на сервері, надається виключно посадовим особам уповноваженого підрозділу, відповідальним за роботу гарячої лінії та/або обробку інформації, що надходить на гарячу лінію, окрім випадків, передбачених цим Положенням та чинним законодавством.

16. Працівники уповноваженого підрозділу, в чиї посадові обов'язки входить забезпечення функціонування гарячої лінії та/або обробка інформації, що надходить на гарячу лінію, несуть персональну відповідальність за збереження і нерозголошення інформації, що міститься у повідомленнях, які надходять на гарячу лінію, а також будь-яку іншу інформацію, пов'язану з прийняттям та розглядом повідомлень, крім випадків, передбачених законом. Порушення цього зобов'язання тягне за собою дисциплінарну, адміністративну та/або кримінальну відповідальність.

17. При виявленні фактів порушення працівниками уповноваженого підрозділу вимог щодо нерозголошення отриманої через гарячу лінію інформації та іншої інформації, передбаченої пунктом 16 цього Положення, керівником апарату та/або головою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) невідкладно здійснюються заходи для притягнення такої особи до відповідальності.

18. Звернення на гарячу лінію може бути здійснене без зазначення ідентифікації особи викривача (анонімно). Вимоги до анонімних повідомлень про вчинення корупційних правопорушень, правопорушень, пов'язаних з корупцією, та порядок їх розгляду визначаються законом.

19. Забороняється доручати здійснення перевірки отриманих через гарячу лінію відомостей про вчинення корупційних правопорушень, правопорушень, пов'язаних з корупцією, тим органам, підприємствам, установам та організаціям, їх підрозділам або посадовим особам, яких прямо чи опосередковано стосується зазначена інформація.

IV. Порядок прийому та реєстрації повідомлень, що надходять на гарячу лінію

20. Усі повідомлення, отримані на гарячу лінію, реєструються уповноваженим працівником у реєстрі. Інформація щодо повідомлень, прийнятих уповноваженим працівником у телефонному режимі, вноситься до реєстру невідкладно. Інформація щодо повідомлень, що надходять у письмовому вигляді, на автовідповідач та електронну пошту гарячої лінії, вноситься уповноваженим працівником до реєстру по мірі надходження, але не пізніше поточного робочого дня для повідомлень, що надійшли в робочий час, та наступного робочого дня для повідомлень, що надійшли в позаробочий час, відповідно до графіка роботи гарячої лінії.

21. Запис в реєстрі щодо кожного повідомлення, що надійшло на гарячу лінію, повинен містити таку інформацію:

1) реєстраційний номер повідомлення;

2) дані про дату та час надходження повідомлення, форму надходження;

3) прізвище, ім'я, по батькові уповноваженого працівника, що прийняв повідомлення;

4) стислий зміст повідомлення;

5) категорію повідомлення, відповідно до категоризації, наведеної у пункті 23 Положення;

6) за наявності - ідентифікаційні дані викривача та його контактні дані; інформацію проте, чи потребує він інформування про результати розгляду повідомлення;

7) посилання на електронну копію повідомлення (аудіофайл для повідомлень, отриманих засобами телефонного зв'язку; сканована копія звернення для повідомлень, отриманих у письмовій формі; електронна копія листа для повідомлень, надісланих на електронну пошту) та всіх долучених до нього матеріалів (за наявності);

8) інформацію про те, ким, кому і коли доручено розгляд повідомлення;

9) інформацію проте, яких заходів ужито за результатами розгляду повідомлення;

10) у разі перенаправлення повідомлення до компетентного підрозділу апарату, органу або спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції - інформацію про те, якому підрозділу, органу або спеціально уповноваженому суб'єкту у сфері протидії корупції було перенаправлено повідомлення, посилання на копію супровідного листа, за наявності - посилання на копію відповіді такого підрозділу апарату, органу або спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції з інформацією щодо результату розгляду повідомлення;

11) задля ефективної організації роботи гарячої лінії, полегшення статистичного обліку повідомлень в реєстр можуть заноситися також інші відомості щодо прийнятих та розглянутих повідомлень.

22. З метою надання можливості викривачам дізнатися про заходи, вжиті за результатом отримання уповноваженим підрозділом наданої ними інформації, уповноважений працівник пропонує їм вказати свої ідентифікаційні та контактні дані. За згоди викривача надати ідентифікаційні та контактні дані уповноважений працівник уточнює, чи потребує викривач (заявник) інформування про результати розгляду повідомлення. Реєстраційний номер повідомлення, надається тільки тим викривачам (заявникам), які повідомили свої ідентифікаційні дані з метою надання можливості дізнатися про заходи, вжиті за результатом отримання інформації.

23. Безпосередньо при отриманні та реєстрації повідомлення, що надійшло на гарячу лінію, уповноважений працівник здійснює його первинну категорізацію відповідно до нижченаведених категорій:

1) повідомлення про вчинення корупційних правопорушень, правопорушень, пов'язаних з корупцією;

2) повідомлення про корупційні ризики, виявлені в чинних нормативних та індивідуальних правових актах або їх проектах, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень;

3) повідомлення про вчинення правопорушень, що не відносяться до корупційних або пов'язаних з корупцією;

4) запити на отримання публічної інформації;

5) звернення, в яких порушено питання довідкового та консультативного характеру;

6) звернення, що не містять фактичних даних, які можуть бути перевірені.

24. Повідомлення, що надходять на гарячу лінію в паперовому вигляді, зберігаються й обліковуються в уповноваженому підрозділі.

V. Порядок розгляду повідомлень, що надходять на гарячу лінію

25. При надходженні на гарячу лінію повідомлення про вчинення корупційних правопорушень, правопорушень, пов'язаних з корупцією, уповноважений працівник за необхідності уточнює в викривача факти, а також пропонує викривачу залишити свої контактні дані для можливості зворотного зв'язку. Після реєстрації такого повідомлення уповноважений працівник до кінця робочого дня, впродовж якого було отримане таке повідомлення, складає короткий письмовий звіт на ім'я керівника або заступника керівника уповноваженого підрозділу (відповідно до розподілу обов'язків). Керівник уповноваженого підрозділу або його заступник не пізніше кінця наступного робочого дня приймає рішення про розгляд інформації, що міститься в повідомленні уповноваженим підрозділом, або її перенаправлення до компетентного підрозділу апарату, органу чи спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції. перенаправлення до органу чи спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції повідомлень про вчинення корупційних правопорушень, правопорушень, пов'язаних з корупцією, що стосуються голови виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), здійснюються обов'язково.

26. Перенаправлення повідомлення про вчинення корупційних правопорушень, правопорушень, пов'язаних з корупцією, до компетентного підрозділу апарату, органу або спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції здійснюється не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання такого повідомлення. Повідомлення з усіма долученими до нього матеріалами (за наявності) направляється до компетентного підрозділу апарату, органу або спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції з супровідним листом від уповноваженого підрозділу, в якому наводиться зміст отриманого повідомлення, підстави для прийняття уповноваженим підрозділом рішення про необхідність його Перенаправлення до відповідного суб'єкта, а також прохання інформувати уповноважений підрозділ про результати розгляду направленого повідомлення про вчинення корупційних правопорушень, правопорушень, пов'язаних з корупцією, компетентним підрозділом апарату, органом або спеціально уповноваженим суб'єктом.

27. Перевірка повідомлення про вчинення корупційних правопорушень, правопорушень, пов'язаних з корупцією, отриманого через гарячу лінію, здійснюється уповноваженим підрозділом у строк не більше 15 (п'ятнадцяти) днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник уповноваженого підрозділу або його заступник (відповідно до, розподілу обов'язків) продовжують строк розгляду такого повідомлення, але не більше ніж до 30 (тридцяти) днів від дня його отримання.

28. У разі наявності достатніх підстав, що можуть свідчити про достовірність інформації, викладеної у повідомленні про вчинення корупційних правопорушень, правопорушень, пов'язаних з корупцією, керівник уповноваженого підрозділу невідкладно інформує про це особисто голову виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до відповідальності, а також негайно письмово повідомляє про ці обставини спеціально уповноваженому суб'єкту у сфері протидії корупції.

29. У разі надходження на гарячу лінію повідомлення про корупційні ризики в нормативних актах та актах індивідуальної правової дії або в рішеннях посадових осіб; виявлення в чинних нормативних актах та актах індивідуальної правової дії та їх проектах факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, уповноважений працівник приймає в заявника таке повідомлення, за необхідності - уточнює в заявника його зауваження (пропозиції), а також пропонує заявнику залишити свої контактні дані для можливості зворотного зв'язку. На підставі отриманої інформації уповноважений підрозділ здійснює аналіз наявності у таких актах корупційних ризиків або факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень. При виявленні корупційних ризиків або факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень у таких актах, керівник уповноваженого підрозділу вносить пропозиції щодо їх усунення Київському міському голові-голові виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або голові відповідної районної в місті Києві державної адміністрації.

30. У разі, коли звернення містить інформацію про вчинення правопорушень, що не відносяться до корупційних або пов'язаних з корупцією, уповноважений працівник повідомляє заявнику до компетенції якого органу належить розгляд викладених фактів і пропонує безпосередньо звернутися до відповідного органу. У випадку, якщо заявник наполягає на прийомі повідомлення, уповноважений працівник приймає його та діє аналогічно до ситуації, передбаченої для прийому повідомлень про вчинення корупційних правопорушень, правопорушень, пов'язаних з корупцією, відповідно до пунктів 25 - 28 цього Положення.

31. У разі надходження на гарячу лінію запиту на отримання публічної інформації, уповноважений працівник діє відповідно до норм Закону України "Про доступ до публічної інформації". Інформація щодо таких повідомлень заноситься до реєстру у встановленому цим Положенням порядку.

32. Звернення, в яких порушено питання довідкового та консультативного характеру, а також ті, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються безпосередньо при телефонному зверненні шляхом надання консультацій. У разі, якщо в уповноваженого працівника відсутня інформація, необхідна для фахового онлайн-консультування, він пояснює заявнику, до якого структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи йому доцільно звернутися і за можливості надає адресу, номер телефону розпорядника такої інформації. Інформація щодо таких звернень заноситься до реєстру у встановленому цим Положенням порядку.

33. У разі, якщо звернення, що надійшло на гарячу лінію, не містить фактичних даних, які можуть бути перевірені, або якщо наведена у ньому інформація не стосується конкретної особи, уповноважений працівник реєструє його у визначеному цим Положенням порядку та робить в реєстрі відповідну відмітку. Такі повідомлення не підлягають розгляду уповноваженим підрозділом, якщо інше не визначено його керівником.

34. Уповноважений підрозділ інформує про результати розгляду повідомлень тих заявників, які при зверненні на гарячу лінію надали свої ідентифікаційні та контактні дані та вказали, що бажають бути поінформованими про результати розгляду свого повідомлення. Інформування заявника про результати розгляду повідомлення здійснюється письмово (на поштову чи електронну адресу) у строк, що не перевищує 15 (п'ятнадцяти) календарних днів від дня надходження повідомлення. Якщо керівником уповноваженого підрозділу або його заступником (відповідно до розподілу обов'язків) було продовжено строк розгляду повідомлення, заявник повідомляється про результати розгляду повідомлення не пізніше, ніж через 30 (тридцять) днів з дати надходження повідомлення.

VI. Звітування про роботу гарячої лінії

35. Уповноважений підрозділ щоквартально готує звіт про роботу гарячої лінії, який оприлюднюється на офіційному порталі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також направляється для ознайомлення голові виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійній комісії Київської міської ради, до повноважень якої входить сфера запобігання корупції.

36. Щоквартальний звіт про роботу гарячої лінії в обов'язковому порядку повинен містити інформацію щодо того, чи було забезпечено безперебійну роботу гарячої лінії за звітний період; за наявності технічних чи організаційних недоліків в роботі гарячої лінії за звітний період необхідно коротко вказати на причини і заходи щодо усунення недоліків; інформацію щодо загальної кількості звернень, які надійшли на гарячу лінію за кожним із засобів зв'язку, інформацію щодо кількості звернень, віднесених уповноваженим працівником до кожної з визначених пунктом 23 цього Положення категорій; інформацію щодо кількості перевірок, здійснених уповноваженим підрозділом за результатами отримання повідомлень через гарячу лінію, кількості повідомлень про вчинення корупційних правопорушень, правопорушень, пов'язаних з корупцією, перенаправлених до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

VII. Контроль за повнотою та якістю роботи гарячої лінії

37. Контроль за виконанням цього Положення, за повнотою та якістю роботи гарячої лінії, реєстру, серверу, виконанням заходів забезпечення збереження і конфіденційності інформації, що надходить на гарячу лінію покладається на голову виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

38. Для забезпечення виконання пункту 37 цього Положення голова виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) може своїм розпорядженням сформувати спеціальну контрольну комісію у складі до 7 (семи) чоловік із складу працівників департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і апарату, з залученням депутатів Київської міської ради - членів постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку і запобігання корупції (за їх згодою). Така спеціальна контрольна комісія проводить перевірку питань, визначених головою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в термін, що не перевищує 45 (сорок п'ять) днів, про що готується звіт з висновками і рекомендаціями щодо таких питань і подається голові виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для прийняття ним подальших управлінських рішень.

39. Контроль за повнотою та якістю роботи гарячої лінії може здійснюватися Національним агентством з питань запобігання корупції, або іншим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, у межах повноважень, наданих йому законом.

40. При здійсненні заходів контролю за повнотою та якістю роботи гарячої лінії спеціальній контрольній комісії, створеній відповідно до пункту 38 цього Положення, Національному агентству з питань запобігання корупції, або іншому центральному органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, уповноваженим підрозділом забезпечується повний і безперешкодний доступ до відомостей реєстру, серверу, матеріалів, що надходили на гарячу лінію у паперовому вигляді, вхідної та вихідної кореспонденції уповноваженого підрозділу щодо розгляду та перевірки повідомлень, що надходили на гарячу лінію.

 

Київський міський голова

В. Кличко