КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
I сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 17 грудня 2015 року N 16/16

Про затвердження Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2019 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 17 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", рішення Київської міської ради від 12.11.2014 N 351/351 "Про Регламент Київської міської ради" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2019 роки (далі - Програма) згідно з додатком 1.

2. Затвердити порядок використання коштів Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2019 роки згідно з додатком 2.

3. Головному розпоряднику бюджетних коштів щоквартально надавати звіт по Програмі до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

4. Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснювати в межах коштів, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів на відповідний бюджетний рік.

5. Це рішення оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
17.12.2015 N 16/16


Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2019 роки

I. Паспорт

Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2019 роки

1.

Ініціатори розроблення Програми

Заступник міського голови - секретар Київської міської ради
Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

2.

Розробник Програми

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

3.

Співрозробник Програми

Відділ забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку секретаріату Київської міської ради
Управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради

4.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми

Київська міська рада (секретаріат)

5.

Учасники (співвиконавці) Програми

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) та районні в місті Києві державні адміністрації, секретаріат Київської міської ради, депутати Київської міської ради

6.

Строк виконання Програми

2016 - 2019 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Бюджет м. Києва

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

389986,3 тис. грн.

 

у тому числі:

2016 рік - 85845,7 тис. грн.
2017 рік - 94773,7 тис. грн.
2018 рік - 101881,7 тис. грн.
2019 рік - 107485,2 тис. грн.

9.1

Коштів державного бюджету

-

9.2

Коштів бюджету міста Києва

2016 рік - 85845,7 тис. грн.
2017 рік - 94773,7 тис. грн.
2018 рік - 101881,7 тис. грн.
2019 рік - 107485,2 тис. грн.

9.3

Коштів інших джерел

-


Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2019 роки розроблена відповідно до вимог чинного законодавства України.

II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Україна обрала курс на реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади. В основі цієї реформи - децентралізація влади і розширення повноважень територіальних громад, що передбачає перерозподіл завдань, повноважень і ресурсів на національному, регіональному та місцевому рівнях, підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування.

Економічна криза, необхідність спрямування значних обсягів державних коштів на відновлення воєнного потенціалу держави, а також спад виробництва, зростання цін та тарифів, з одного боку, суттєво погіршують умови та рівень життя населення, з другого, обмежують фінансові можливості щодо належного соціального захисту громадян. В умовах збереження негативних факторів, що впливають на економічний стан країни, вкрай актуальним залишається питання збереження соціальних гарантій населенню. Прийняття Програми передбачає підвищення ефективності депутатської діяльності та оперативного вирішення проблем виборців безпосередньо за ініціативою та під контролем депутатів міської ради за рахунок коштів бюджету міста Києва, які спрямовуються на підвищення рівня соціального захисту незахищених верств населення.

III. Мета та завдання Програми

Мета Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2019 роки полягає у затвердженні організаційних заходів щодо виділення та використання коштів, умов виділення, звітування про використання коштів, передбачених у бюджеті міста на її виконання на відповідний бюджетний період.

Дієвими механізмами, що забезпечать досягнення зазначеної мети, є забезпечення фінансовим ресурсом бюджету міста Києва ініціатив депутатів Київської міської ради в частині реалізації ними повноважень, визначених Програмою.

Програмні заходи спрямовані на виконання суспільних очікувань виборців щодо вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм, доручень виборців.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування Програми

З метою реалізації прав та обов'язків органів місцевого самоврядування щодо забезпечення належного функціонування міського господарського комплексу та задоволення потреб жителів міста в сфері соціально-культурних, житлово-комунальних, побутових та інших послуг, заходів і робіт затверджуються організаційні заходи щодо виділення та використання коштів Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2019 роки.

Термін виконання Програми: 2016 - 2019 роки

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Термін реалізації Програми, роки

Усього витрат на виконання Програми

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

85845,7

94773,7

101881,7

107485,2

389986,3

Бюджет м. Києва

85845,7

94773,7

101881,7

107485,2

389986,3

Кошти інших джерел

-

-

-

-

-


Обсяг фінансування уточнюється щороку під час підготовки проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

V. Напрями діяльності та перелік завдань і заходів Програми

Основними напрямами використання коштів Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців є видатки, які визначаються функціями держави і передані на виконання місцевому самоврядуванню з метою забезпечення найбільш повного їх виконання на основі принципу субсидіарності (наближення до споживача соціальних послуг, гарантованих державною), видатки на реалізацію прав та обов'язків органів місцевого самоврядування щодо забезпечення належного функціонування міського господарського комплексу та задоволення потреб жителів міста.

Основні завдання проведення заходів, що плануються до виконання Програмою, полягають в належному забезпеченні потреб жителів міста у сфері соціально-культурних, житлово-комунальних, побутових, транспортних послуг і послуг зв'язку, інших заходів, робіт, послуг, підвищенні рівня соціального захисту малозабезпечених та непрацездатних громадян (дітей, пенсіонерів, інвалідів, ветеранів), виконанні ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на відновлення житлового фонду, благоустрій міста, покращення матеріально-технічної бази та стану приміщень бюджетних установ соціально-культурної сфери міста тощо.

Перелік напрямів діяльності та заходів визначений у додатку 2.

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснюють Київський міський голова та заступник міського голови - секретар Київської міської ради.

Депутати Київської міської ради щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подають до управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

Управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради щоквартально до 20 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подає узагальнену інформацію заступнику міського голови - секретарю Київської міської ради.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
17.12.2015 N 16/16


Порядок використання коштів на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2019 роки

1. Цим порядком визначаються умови використання, напрями діяльності і звітування про використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва по Програмі вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців, за такими напрямами:

1.1. Видатки, які визначаються функціями держави і передані на виконання місцевому самоврядуванню з метою забезпечення найбільш повного їх виконання на основі принципу субсидіарності (наближення до споживача соціальних послуг, гарантованих державою):

- державне управління;

- освіта;

- охорона здоров'я;

- соціальний захист та соціальне забезпечення;

- культура і мистецтво;

- фізична культура і спорт;

- інші видатки, пов'язані з виконанням делегованих повноважень.

1.2. Видатки на реалізацію прав та обов'язків органів місцевого самоврядування щодо забезпечення належного функціонування міського господарського комплексу та задоволення потреб жителів міста в сфері соціально-культурних, житлово-комунальних, побутових, торговельних, транспортних послуг і послуг зв'язку, інших заходів, робіт, послуг:

- позашкільна освіта;

- соціальний захист та соціальне забезпечення:

а) заходи місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;

б) місцеві заходи соціального захисту окремих категорій населення;

в) заходи щодо підтримки громадських організацій;

- місцеві заходи розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;

- культурно-мистецькі заходи місцевого значення;

- підтримка кінематографії та засобів масової інформації місцевого значення;

- місцеві заходи з розвитку фізичної культури і спорту;

- утримання громадських приймалень;

- типове проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури місцевого значення;

- транспорт, дорожнє господарство.

2. Спрямування коштів за напрямами здійснюється за розпорядженням Київського міського голови через одержувачів - громадські приймальні депутатів Київської міської ради та/або головних розпорядників коштів бюджету міста Києва за погодженням з постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

3. Виділення коштів на виконання функцій або надання послуг здійснюється на підставі звернення депутатів Київської міської ради до заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, яке подається до секретаріату Київської міської ради.

До звернення додаються лист фізичної та/або юридичної особи на ім'я депутата Київської міської ради та документи, що обґрунтовують необхідність вирішення питання, а саме:

- напрями використання коштів;

- юридична особа, якій пропонується їх виділити;

- обсяг асигнувань;

- документація, яка затверджує необхідність проведення робіт чи надання послуг.

У разі невідповідності поданих документів вимогам цього пункту або надання їх не в повному обсязі подані матеріали повертаються суб'єкту подання із зазначенням причини повернення.

4. На підставі отриманих звернень управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради готує проект розпорядження Київського міського голови з визначенням напрямів використання коштів Програми через одержувачів - громадські приймальні депутатів Київської міської ради та/або головні розпорядники бюджетних коштів, яким передбачається передача бюджетних асигнувань та коштів в обсязі, погодженому з постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

5. Бюджетні асигнування на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців передаються громадським приймальням депутатів, що включені до мережі головного розпорядника як одержувачі коштів, у розмірі передбаченого річного обсягу. Одержувачі складають плани використання бюджетних коштів відповідно до чинного законодавства та погоджують їх у головного розпорядника.

На виконання розпоряджень Київського міського голови за зверненнями депутатів Київської міської ради управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради здійснює фінансування одержувачів - громадських приймалень депутатів.

6. Бюджетні призначення на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців можуть передаватися іншим головним розпорядникам бюджетних коштів за їх погодженням шляхом передачі бюджетних призначень від головного розпорядника - Київської міської ради (секретаріату) на підставі прийнятого рішення Київської міської ради про внесення змін до бюджету.

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на підставі розпоряджень Київського міського голови готує зміни до бюджету міста Києва в частині передачі бюджетних призначень Програми від Київської міської ради (секретаріату) іншим головним розпорядникам та надалі здійснює фінансування за відповідним напрямом.

7. За зверненнями депутатів Київської міської ради грошова матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення у місті Києві надається через громадські приймальні за відомостями, або через відділення зв'язку поштовими переказами на підставі заяви зацікавлених осіб, довідки (форма N 3). У відомості на отримання коштів зазначаються прізвище, ім'я, по батькові одержувача, його домашня адреса, паспортні дані, ідентифікаційний код, сума наданої грошової допомоги, яка відображається прописом.

У разі настання непередбачених та надзвичайних обставин (пожежа, стихійне лихо, смерть родичів, довготривала хвороба, необхідність проведення складного і дорогого лікування з хірургічним втручанням тощо) матеріальна допомога надається за умови подання документів, що підтверджують факт виникнення таких обставин, які призвели до скрутного матеріального становища. Для підтвердження необхідності матеріальної допомоги подаються такі документи:

- звернення відповідної фізичної особи до депутата Київської міської ради;

- акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, медична довідка про стан здоров'я особи або інші документи;

- довідки про доходи всіх працездатних членів сім'ї заявника.

У складі цих видатків передбачаються кошти на сплату податку з доходів фізичних осіб. Сплата цього податку здійснюється одержувачами коштів - громадськими приймальнями депутатів Київської міської ради відповідно до норм чинного законодавства України.

8. Бюджетне фінансування отримують 120 громадських приймалень (одна громадська приймальня на кожного депутата Київської міської ради).

Громадська приймальня утворюється розпорядженням заступника міського голови - секретаря Київської міської ради за поданням депутата Київської міської ради.

Утримання громадських приймалень здійснюється згідно з планом використання бюджетних коштів, затвердженим Київською міською радою, за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на Програму (видатки) вирішення соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців депутатами Київської міської ради.

За рахунок міського бюджету фінансуються витрати: утримання (орендна плата), комунальні видатки, зв'язок та інші обґрунтовані видатки, підтверджені документами таких громадських приймалень, та заробітна плата 2 (двом) працівникам з посадовими окладами в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат, а також видатки на виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, передвиборних програм та доручень виборців.

Питання утворення та функціонування громадської приймальні депутата регулюються нормами чинного законодавства України.

9. Одержувачі коштів - громадські приймальні депутатів Київської міської ради, які використовують кошти Програми, несуть персональну відповідальність за їх цільове використання відповідно до вимог чинного законодавства України.

10. Контроль за використанням коштів Програми, виділених за відповідними зверненнями, здійснюється Київським міським головою, заступником міського голови - секретарем Київської міської ради та депутатами Київської міської ради.

11. Управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради здійснює аналітичний облік використання обсягу коштів Програми та їх залишків по кожному депутату та інформує депутатів Київської міської ради щодо виконання їх звернень.

 

Київський міський голова

В. Кличко