КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 29 жовтня 2009 року N 520/2589

Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві

Відповідно до Закону України "Про державні цільові програми"; підпункту 22 пункту 1 статті 26, підпункту 1 пункту а) статті 27, підпункту 9 пункту 4 статті 42 та підпункту 1 пункту 2 статті 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", керуючись Бюджетним кодексом України, з метою забезпечення підготовки міських цільових програм, покращення контролю за належним їх виконанням та підвищення ефективності виконання програм соціально-економічного розвитку м. Києва Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Києві (додається).

2. Керівникам головних управлінь, управлінь та інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних у м. Києві державних адміністрацій забезпечити неухильне дотримання вимог Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Києві.

3. Головним управлінням, управлінням та іншим структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Після затвердження міської цільової програми надавати Головному управлінню економіки та інвестицій та Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) примірник програми для обліку.

3.2. У тримісячний строк з моменту набуття чинності цим рішенням вжити заходів щодо приведення міських цільових програм, строк виконання яких закінчується у 2010 та наступних роках, у відповідність із вимогами цього Порядку.

3.3. До 20 лютого 2010 року вжити заходів щодо впорядкування міських цільових програм, зокрема, оптимізації кількості міських цільових програм до рівня, який забезпечить ефективну реалізацію пріоритетних напрямів діяльності міської влади у кризовий та посткризовий період, у тому числі шляхом об'єднання міських цільових програм за тематикою, галузевою спрямованістю.

3.4. Забезпечувати раз на півроку надання Головному управлінню економіки та інвестицій, Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку інформації про хід виконання міських цільових програм за I півріччя та рік до 25 вересня та 25 березня відповідно.

4. Головному управлінню економіки та інвестицій та Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

4.1. Постійно здійснювати облік нових затверджених в установленому порядку міських цільових програм.

4.2. Опрацьовувати звіти відповідальних виконавців про поточне та остаточне виконання міських цільових програм, про використання бюджетних коштів на їх реалізацію, здійснювати підготовку щорічного узагальненого звіту.

5. Першому заступникові голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та інші постійні комісії Київської міської ради.

 

Київський міський голова 

Л. Черновецький 


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 29 жовтня 2009 р. N 520/2589 


ПОРЯДОК
розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою встановлення єдиного порядку розроблення міських цільових програм у м. Києві, моніторингу та звітності про їх виконання.

2. Міські цільові програми готуються відповідно до основних принципів розроблення державних цільових програм, зазначених у Законі України "Про державні цільові програми", та Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 N 367.

3. Міська цільова програма (далі - програма) - це сукупність взаємопов'язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв'язання найактуальніших проблем розвитку міста або окремих галузей економіки чи соціально-культурної сфери міста, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Києва та інших джерел, і є складовою щорічної програми соціально-економічного розвитку на відповідний рік.

Програма вважається комплексною, якщо вона об'єднує декілька програм споріднених напрямів відповідної галузі або якщо вона об'єднує різні галузі та сфери діяльності для вирішення проблем розвитку міста.

4. Ініціаторами розроблення програми можуть бути Київська міська рада, депутати Київської міської ради, головні управління, управління, відділи та інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні у м. Києві державні адміністрації, комунальні підприємства, що належать до сфери їх управління.

5. Підставою для розроблення програми є:

існування проблеми на рівні міста, розв'язання якої потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київської міської ради, підприємств, установ та організацій;

наявність у бюджеті м. Києва реальної можливості ресурсного забезпечення виконання заходів програми та відповідність мети програми пріоритетним напрямам розвитку міста.

6. Програма не повинна мати аналогів, заходи програми, що розробляється, не повинні дублювати заходи інших міських цільових програм.

II. Порядок розроблення програм, організація та звітність про їх виконання

Основними стадіями розроблення та виконання програми є:

ініціювання розроблення програми;

підготовка проекту програми - визначення заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї; обсягів і джерел фінансування; строків виконання заходів програми, а також головних виконавців;

здійснення експертизи проекту програми;

погодження програми;

затвердження програми;

затвердження бюджетних призначень на виконання програми;

організація виконання програми, здійснення контролю за її виконанням;

здійснення моніторингу та підготовка щорічних звітів (проміжних звітів) про результати виконання програми;

внесення змін до програми.

1. Ініціювання розроблення програми

1.1. Ініціатор розроблення програми готує пропозиції щодо необхідності розроблення програми з урахуванням пункту 5 розділу I цього Порядку, які подаються:

- заступнику голови Київської міської державної адміністрації, який координує відповідну сферу, разом із детальним обґрунтуванням необхідності її розроблення;

- Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які протягом 10 робочих днів готують висновки про доцільність розроблення проекту програми та можливість її виконання за рахунок бюджету м. Києва.

1.2. У разі отримання позитивного висновку за дорученням заступника голови Київської міської державної адміністрації, який координує відповідну сферу, готується проект розпорядчого документа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (розпорядження, протокольне доручення, доручення) про підготовку проекту програми, в якому визначаються замовник (відповідальний виконавець), розробник та строк підготовки. Виданий розпорядчий документ є підставою для підготовки проекту програми. Замовником програми може бути тільки юридична особа.

2. Підготовка проекту програми

2.1. Підготовка проекту програми здійснюється замовником самостійно або визначеним ним розробником. Для забезпечення підготовки проекту програми можуть утворюватися групи з представників владних структур, бізнесових кіл, наукових та громадських організацій, політичних партій тощо.

2.2. Проект програми повинен містити такі розділи:

паспорт програми;

визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма;

визначення мети програми;

обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми;

напрями діяльності, перелік завдань і заходів програми та результативні показники;

координація та контроль за ходом виконання програми.

2.2.1. Паспорт програми

Зазначений розділ готується за формою згідно з додатком 1 до Порядку і містить у стислому вигляді загальну характеристику програми (назва, рішення про розроблення, відомості про розробника та перелік співрозробників програми, відповідальний виконавець програми та інші співвиконавці, строк виконання, обсяги та джерела фінансування).

2.2.2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

Розділ повинен містити чітко сформульоване визначення проблеми та обов'язкове обґрунтування щодо віднесення її до найважливіших із використанням офіційних статистичних даних не менше ніж за 3 останніх роки (із посиланням на джерела інформації), обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, а також необхідності фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету. Визначення проблеми є основою для формулювання мети та всіх інших розділів програми.

2.2.3. Визначення мети програми

Мета програми поєднує комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв'язання найважливіших проблем розвитку міста, окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць (районів). Сформульоване визначення мети програми повинно мати логічний зв'язок із її назвою.

2.2.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

У цьому розділі зазначаються шляхи, методи і засоби розв'язання проблеми галузі або території, строки та етапи виконання програми.

Програма вважається довгостроковою, якщо строк її виконання розрахований на 5 і більше років. У такому разі виконання програми поділяється на етапи.

2.2.5. Напрями діяльності, перелік завдань, заходів програми та результативні показники

У цьому розділі наводяться дані щодо напрямів діяльності програми, в тому числі заходи, строки виконання заходів (у цілому і поетапно) та їх виконавці, обсяги та джерела фінансування з розбивкою за роками, очікуваний результат від виконання конкретного заходу.

Напрями діяльності програми - це конкретні дії, спрямовані на виконання завдань програми, з визначенням шляхів витрачання коштів місцевих бюджетів та інших коштів, не заборонених законодавством. Напрями діяльності повинні відповідати завданням і функціям замовника програми.

Завдання програми - це конкретні напрями та заходи, які планується здійснити протягом певного періоду і які повинні забезпечити досягнення цілей програми.

Напрями та перелік завдань і заходів програми формуються згідно з додатком 2 до Порядку, у якому визначаються джерела фінансування кожного із заходів, виконавці і який у разі потреби може бути доповнений розробником програми додатковими даними.

Результативні показники програми - це кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання програми (у цілому і за етапами) та підтверджуються статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю і на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання коштів місцевих бюджетів на виконання програми, аналіз досягнутих результатів та витрат.

Розробник програми обирає показники, які комплексно і всебічно зможуть оцінити її виконання. Система обраних показників використовується для відстеження динаміки процесів та оцінки кількісних змін.

Результативні показники наводяться диференційовано з розбивкою за роками. У разі коли програма виконується не за один етап, результативні показники другого та третього етапів можуть визначатися без розбивки за роками.

Результативні показники поділяються на такі групи:

- показники витрат (ресурсне забезпечення програми) визначають обсяги і структуру ресурсів, які забезпечують виконання програми.

У зазначеному розділі вказуються орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання програми в цілому та диференційовано за роками з визначенням джерел фінансування. Розрахунок фінансових витрат супроводжується економічним обґрунтуванням.

Група показників витрат на виконання програми складається за формою згідно з додатком 3 до Порядку. Розробник програми у разі потреби складає додаткову розшифровку розрахунку витрат, яка також додається до програми;

- показники продукту - це, зокрема, кількість користувачів товарами (роботами, послугами), виробленими в процесі виконання програми, які використовуються для оцінки досягнення цілей програми;

- показники ефективності визначаються як співвідношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до їх вартості в грошовому або людському вимірі (витрати ресурсів на одиницю показника продукту);

- показники якості відображають якість вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) і оцінюють їх за результатами досягнення ними своєї мети або виконання завдання.

2.2.6. Координація та контроль за ходом виконання програми

У цьому розділі зазначається координатор (заступник голови Київської міської державної адміністрації за напрямком), який здійснює координацію дій між виконавцями програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо.

3. Порядок проходження експертизи програми

3.1. Експертиза визначення результативних показників, реальності та доцільності заходів, включених до підготовленого проекту програми, здійснюється Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Головним фінансовим управлінням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом одного місяця. До проведення експертизи можуть залучатися фахівці інших заінтересованих структурних підрозділів місцевого органу виконавчої влади, наукові установи.

3.1.1. Експертиза відповідності підготовленого проекту програми вимогам цього Порядку здійснюється Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке надає розробнику програми у письмовій формі один з двох висновків: "Проект міської програми відповідає всім формальним вимогам Порядку" або "Проект міської програми не відповідає всім формальним вимогам Порядку та має бути доопрацьований розробником".

При наданні негативного висновку Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) має надати розробнику програми стислі, конкретні та обґрунтовані зауваження, які мають бути враховані розробником проекту програми. Доопрацьований проект програми розробник надає Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на повторний розгляд.

3.1.2. Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повторно розглядає доопрацьований проект програми та у разі відповідності проекту програми вимогам Порядку надає розробнику програми у письмовій формі позитивний висновок: "Проект міської програми відповідає всім формальним вимогам Порядку".

У разі негативного висновку Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ініціює питання щодо розгляду проекту програми на засіданні відповідної постійної комісії Київської міської ради.

Постійна комісія Київської міської ради за результатами розгляду проекту програми приймає рішення про доцільність/недоцільність подальшого доопрацювання проекту програми та повідомляє про це Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

У разі прийняття позитивного рішення постійної комісії Київської міської ради - проект програми повертається розробнику проекту програми для доопрацювання, у разі негативного рішення - Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає розробнику програми остаточний негативний висновок з відповідним обґрунтуванням щодо недоцільності подальшого розгляду проекту програми.

4. Погодження програми

4.1. Після отримання позитивного висновку проект програми надається Київській міській раді та розглядається на засіданнях відповідних постійних комісій та постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Постійні комісії Київської міської ради надають висновок щодо погодження до розгляду на сесії Київської міської ради проекту програми або її повторного доопрацювання.

З метою широкого обговорення проект програми може розміщуватися на веб-сайті Київської міської влади (www.kmv.gov.ua), а в місцевій пресі публікуватися інформаційні матеріали про проект програми.

5. Затвердження програми

5.1. Погоджений на засіданнях постійних комісій Київської міської ради проект програми розглядається на сесії Київської міської ради.

5.2. Проект рішення Київської міської ради про затвердження програми готує замовник (відповідальний виконавець). У проекті рішення обов'язково вказуються головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець програми, терміни та періодичність звітування про хід виконання програми на сесіях Київської міської ради тощо.

6. Затвердження бюджетних призначень на виконання програми, включення програми до щорічних програми соціально-економічного розвитку м. Києва

6.1. Після затвердження Київською міською радою програми головний розпорядник коштів надає Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) бюджетний запит щодо її фінансування у наступному році за рахунок коштів бюджету м. Києва.

6.2. Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) аналізує подані бюджетні запити відповідно до реальних можливостей місцевого бюджету і після узгодження із Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) включає пропозиції до проекту бюджету м. Києва та програми соціально-економічного розвитку м. Києва на наступний рік.

6.3. Перелік програм, які фінансуються із залученням коштів бюджету м. Києва, включається окремим додатком до щорічної програми соціально-економічного розвитку м. Києва.

6.4. Фінансування програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням Київської міської ради про бюджет м. Києва на відповідний рік (рішенням про внесення змін до бюджету м. Києва на відповідний рік) згідно з розписом бюджету м. Києва.

7. Організація виконання програми, здійснення контролю за її виконанням

7.1. Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у цій програмі.

7.2. Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює замовник (відповідальний виконавець), а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник коштів.

8. Здійснення моніторингу та підготовка щорічних звітів (проміжних звітів) про результати виконання програми, внесення змін до програми

8.1. Замовник (відповідальний виконавець) програми раз на півроку подає Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку узагальнену інформацію про стан її виконання за I півріччя та рік до 25 вересня та 25 березня відповідно.

Інформація повинна містити дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування програми, виконання результативних показників у динаміці з початку дії програми згідно з додатком 4 до Порядку та пояснювальну записку про роботу співвиконавців програми щодо її виконання, у разі невиконання - обґрунтування причин невиконання.

Зазначена інформація використовується для аналізу ефективності виконання програми та надання пропозицій щодо доцільності продовження її фінансування та виконання.

Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснює узагальнення звітів відповідальних виконавців про поточне та остаточне виконання міських цільових програм, проводить аналіз вказаних звітів та включає його результати до щорічного звіту про виконання програми соціально-економічного розвитку м. Києва.

8.2. Замовник (відповідальний виконавець) програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих заходів і завдань тощо.

Замовник (відповідальний виконавець) довгострокової програми після завершення відповідного етапу її дії готує пропозиції щодо уточнення показників, обсягів джерел фінансування, строків виконання програми та окремих заходів і завдань тощо на наступний етап програми.

У разі необхідності внесення змін до програми проект змін до неї з уточненими показниками і заходами проходить експертизу, погоджується та затверджується відповідно до пунктів 3 - 5 розділу II Порядку.

8.3. Щороку в строки, визначені рішенням Київської міської ради, інформація замовника (відповідального виконавця) про хід виконання програми та ефективність реалізації її заходів заслуховується на сесіях Київської міської ради та на засіданнях відповідних постійних комісій Київської міської ради.

За ініціативою Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), замовника або головного розпорядника коштів програми розгляд проміжного звіту про хід виконання програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на сесіях Київської міської ради та на засіданнях відповідних постійних комісій Київської міської ради протягом року в разі виникнення потреби.

8.4. Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку, після чого замовник (відповідальний виконавець) програми складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії Київської міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Пояснювальна записка до заключного звіту містить таку інформацію: досягнення мети програми, рівня виконання запланованих результативних показників, дані про роботу учасників бюджетної програми з її виконання з обґрунтуванням причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів.

8.5. У разі необхідності замовник (відповідальний виконавець) інформацію про основні досягнуті результати реалізації програми розміщує на веб-сайті Київської міської влади (www.kmv.gov.ua) або публікує у місцевій пресі.

8.6. Дострокове припинення виконання програми відбувається у разі втрати актуальності основної її мети за спільним поданням замовника (відповідального виконавця) програми, Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Рішення про дострокове припинення програми приймає Київська міська рада.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий
 


 

Додаток 1
до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Києві 


ПАСПОРТ

(загальна характеристика програми)

___________________________________
(назва програми)

1. 

Ініціатор розроблення програми 

  

2. 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми 

  

3. 

Розробник програми 

  

4. 

Співрозробники програми 

  

5. 

Замовник (відповідальний виконавець) програми 

  

6. 

Учасники (співвиконавці) програми 

  

7. 

Термін реалізації програми 

  

7.1. 

Етапи виконання програми
(для довгострокових програм) 

  

8. 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) 

  

9. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,
у тому числі: 

  

9.1. 

коштів бюджету м. Києва 

  

  

коштів інших джерел 

  


 

Додаток 2
до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Києві 


Напрями діяльності та заходи міської цільової програми

_______________________________________________________
(назва програми)

N з/п 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк виконання заходу 

Виконавці 

Джерела фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: 

Очікуваний результат 

I етап: 200_ р. 

            200_ р. 

            200_ р. 

II етап: 200_ - 200_ рр. 

III етап: 200_ - 200_ рр. 


 

Додаток 3
до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Києві 


Ресурсне забезпечення міської цільової програми

_____________________________________
(назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 

Етапи виконання програми 

Усього витрат на виконання програми 

II 

III 

200_ рік 

200_ рік 

200_ рік 

200_ - 200_ рр. 

200_ - 200_ рр. 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

Бюджет м. Києва 

 

 

 

 

 

 

Кошти інших джерел 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 4
до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Києві 


Інформація про виконання програми за ____________

(I півріччя 200_ р./200_ рік)

1.  

_________________________________________________
найменування головного розпорядника коштів програми

2.  

_________________________________________________
найменування відповідального виконавця програми

3.  

__________________________________________________
найменування програми, дата і номер рішення Київської
міської ради про її затвердження 

4.  

Напрями діяльності та заходи міської цільової програми
__________________________________________________ 


(назва програми)

N з/п 

Захід 

Відповідальний виконавець 

Термін виконання 

Планові обсяги фінансування,
тис. грн. 

Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. 

Стан виконання заходів (резуль-
тативні показники виконання програми) 

Усього 

у тому числі: 

Усього 

у тому числі: 

держав-
ний бюджет 

бюджет м. Києва 

район-
ний бюджет 

кошти не бюджет-
них джерел 

держав-
ний
бюджет 

бюд-
жет м. Києва 

район-
ний бюджет 

кошти
не бюджет-
них джерел 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.  

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Етап виконання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис. грн.

Бюджетні асигнування з урахуванням змін 

Проведені видатки 

Відхилення 

усього 

загальний
фонд 

спеціальний
фонд 

усього 

загальний
фонд 

спеціальний
фонд 

усього 

загальний
фонд 

спеціальний фонд 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 5
до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Києві 


Пояснювальна записка

до щорічного (проміжного) звіту про хід виконання
____________________________________
(назва міської цільової програми)
у ____ році

1. Оцінка ефективності виконання

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів у звітному році, дається оцінка ефективності виконання програми.

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Наводяться пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби щодо коригування завдань та заходів.

 

Замовник (відповідальний виконавець) 

 

 

_____________
(посада) 

__________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 


____________