КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 13 листопада 2014 року N 361/361

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві"

Відповідно до Закону України "Про державні цільові програми", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року", з метою забезпечення підготовки міських цільових програм та їх відповідності головним стратегічним ініціативам і планам розвитку секторів міського господарства, покращення контролю за належним їх виконанням та підвищення ефективності виконання програм економічного і соціального розвитку міста Києва, враховуючи зміни в структурі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київська міська рада вирішила:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві" такі зміни:

1.1. Пункт 2 рішення виключити. У зв'язку з цим пункти 3 - 6 уважати відповідно пунктами 2 - 5.

1.2. Пункт 2 рішення викласти в такій редакції:

"2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - відповідальним виконавцям міських цільових програм:

2.1. Після затвердження міської цільової програми надавати Департаменту економіки та інвестицій та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) примірник програми для обліку.

2.2. Забезпечувати щоквартально надання Департаменту економіки та інвестицій, Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку інформацію про хід виконання міських цільових програм.".

1.3. У пункті 3 рішення слова "Головному управлінню економіки та інвестицій та Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" замінити словами "Департаменту економіки та інвестицій та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

1.4. У підпункті 3.1 пункту 3 рішення слово "нових" виключити.

1.5. У підпункті 3.2 пункту 3 рішення після слів "узагальненого звіту" доповнити словами "та проміжних узагальнених звітів".

1.6. Пункт 4 рішення викласти в такій редакції:

"4. Це рішення офіційно оприлюднити шляхом опублікування у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

2. Затвердити зміни до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
29.10.2009 N 520/2589
(у редакції рішення Київської міської ради
від 13.11.2014 N 361/361)


ПОРЯДОК
розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою встановлення єдиного порядку розроблення міських цільових програм у місті Києві, моніторингу та звітності про їх виконання.

2. Міські цільові програми готуються відповідно до основних принципів розроблення державних цільових програм, зазначених у Законі України "Про державні цільові програми", та Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказом Міністерства економіки України від 04 грудня 2006 року N 367.

3. Міська цільова програма (далі - програма) - це сукупність взаємопов'язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв'язання найактуальніших проблем розвитку міста Києва або окремих галузей економіки чи соціально-культурної сфери міста, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, бюджету міста Києва та інших джерел, і є складовою щорічної Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний рік.

Програма вважається комплексною, якщо вона об'єднує декілька програм споріднених напрямів відповідної галузі або якщо вона об'єднує різні галузі та сфери діяльності для вирішення проблем розвитку міста Києва.

4. Ініціаторами розроблення програми можуть бути Київська міська рада, депутати Київської міської ради, департаменти та інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації.

5. Підставами для розроблення програми є:

існування проблеми на рівні міста, розв'язання якої потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва;

відповідність мети програми головним стратегічним ініціативам та планам розвитку секторів міського господарства, визначеним Стратегією розвитку міста Києва;

наявність реальної можливості ресурсного забезпечення виконання заходів програми.

6. Програма не повинна мати аналогів, заходи програми, що розробляється, не повинні дублювати заходи інших міських цільових програм.

II. Порядок розроблення програм, організація та звітність про їх виконання

Основними стадіями розроблення та виконання програми є:

ініціювання розроблення програми;

підготовка проекту програми - визначення заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї; обсягів і джерел фінансування; строків виконання заходів програми, а також головних виконавців та співвиконавців;

здійснення експертизи проекту програми;

погодження програми;

затвердження програми;

затвердження бюджетних призначень на виконання програми;

організація виконання програми, здійснення контролю за її виконанням;

здійснення моніторингу та підготовка щорічних (проміжних) звітів про результати виконання програми;

внесення змін до програми.

1. Ініціювання розроблення програми

1.1. Ініціатор розроблення програми готує пропозиції щодо необхідності розроблення програми, які подаються:

першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації, заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, разом із детальним обґрунтуванням необхідності її розроблення;

робочій групі з реалізації стратегічної ініціативи, створеної відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 березня 2012 року N 490;

Департаменту економіки та інвестицій та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які протягом 10 робочих днів готують висновки про доцільність розроблення проекту програми та можливість її виконання за рахунок бюджету міста Києва.

1.2. У разі отримання позитивного висновку за дорученням першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків готується проект розпорядчого документа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (розпорядження, протокольне доручення, доручення) про підготовку проекту програми, в якому визначаються замовник (відповідальний виконавець), розробник та строк підготовки. Виданий розпорядчий документ є підставою для підготовки проекту програми. Замовником (відповідальним виконавцем) програми може бути тільки юридична особа.

2. Підготовка проекту програми

2.1. Підготовка проекту програми здійснюється замовником самостійно або визначеним ним розробником. Для забезпечення підготовки проекту програми можуть утворюватися групи з представників владних структур, бізнесових кіл, наукових та громадських організацій, політичних партій тощо.

2.2. Проект програми повинен містити такі розділи:

паспорт програми;

визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма;

визначення мети програми;

обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків виконання програми;

напрями діяльності, перелік завдань і заходів програми та результативні показники;

координація та контроль за ходом виконання програми.

2.2.1. Паспорт програми

Зазначений розділ готується за формою згідно з додатком 1 до Порядку і містить у стислому вигляді загальну характеристику програми (назва, рішення або інший розпорядчий документ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про розроблення програми, відомості про розробника та перелік співрозробників програми, замовника (відповідального виконавця) програми та інших співвиконавців, строки виконання програми, обсяги та джерела фінансування).

2.2.2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

Розділ повинен містити чітко сформульоване визначення проблеми та обов'язкове обґрунтування відповідності програми головним стратегічним ініціативам і планам розвитку секторів міського господарства, визначеним Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року, обґрунтування щодо віднесення програми до найважливіших із використанням офіційних статистичних даних не менше ніж за 3 останніх роки (із посиланням на джерела інформації), обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, а також необхідності фінансування за рахунок бюджетних коштів. Визначення проблеми є основою для формулювання мети та всіх інших розділів програми.

2.2.3. Визначення мети програми

Мета програми повинна відповідати завданням Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та поєднувати комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв'язання найважливіших проблем розвитку міста, окремих галузей економіки. Сформульоване визначення мети програми повинно мати логічний зв'язок із її назвою.

2.2.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків виконання програми.

У цьому розділі зазначаються шляхи і засоби розв'язання проблеми галузі або території, обсяги та джерела фінансування з розбивкою за роками, строки виконання програми.

Міські цільові програми розробляються на період 3 - 5 років як середньостроковий інструмент реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якщо інше не визначено законодавством України.

2.2.5. Напрями діяльності, перелік завдань, заходів програми та результативні показники

У цьому розділі визначаються напрями та заходи, спрямовані на реалізацію програми, строки їх виконання, виконавці, очікуваний результат від виконання кожного конкретного заходу. Програма має обов'язково містити заходи, спрямовані на збереження енергоресурсів по секторах розвитку міського господарства.

Напрями діяльності програми - це конкретні дії, спрямовані на виконання завдань програми, з визначенням шляхів витрачання коштів бюджету міста Києва та інших коштів, дозволених законодавством України. Напрями діяльності повинні відповідати завданням і функціям замовника програми.

Напрями діяльності та перелік завдань і заходів програми формуються згідно з додатком 2 до Порядку, у якому визначаються:

виконавці;

строки виконання заходів з розбивкою за роками;

джерела фінансування кожного із заходів;

очікуваний результат.

Очікуваний результат в обов'язковому порядку включає результативні показники програми - кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання програми та підтверджуються статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю, і на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання коштів бюджету міста Києва на виконання програми, аналіз досягнутих результатів та витрат.

Розробник програми обирає показники, які комплексно і всебічно зможуть оцінити її виконання. Система обраних показників використовується для відстеження динаміки процесів та оцінки кількісних змін.

Результативні показники поділяються на такі групи:

показники витрат (ресурсне забезпечення програми) визначають обсяги і структуру ресурсів, які забезпечують виконання програми.

У зазначеному розділі вказуються орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання програми в цілому та диференційовано за роками з визначенням джерел фінансування. Розрахунок фінансових витрат супроводжується економічним обґрунтуванням.

Розробником проекту програми обов'язково має бути розглянута можливість її реалізації за рахунок інших джерел фінансування, дозволених законодавством України. Кошти бюджету міста Києва (у відповідних відсотках) розглядаються як можливе співфінансування при реалізації відповідної програми.

Обсяг фінансування, який передбачається на реалізацію програми, не повинен перевищувати обсяг та відсоток фінансування, передбачений в бюджеті міста Києва на відповідну галузь економіки в цілому.

Якщо головний розпорядник коштів одночасно є виконавцем кількох програм, відведений відсоток та обсяг фінансування на виконання програм по галузі економіки міста Києва не повинен перевищувати загальний обсяг бюджетних призначень, передбачений в бюджеті міста Києва на відповідний рік такому головному розпоряднику коштів.

Окремо визначаються результативні показники на виконання заходів із збереження енергоресурсів по секторах у місті Києві.

Група показників витрат на виконання програми складається за формою згідно з додатком 3 до Порядку. Розробник програми у разі потреби складає додаткову розшифровку розрахунку витрат, яка також додається до програми.

Показники продукту використовуються для оцінки досягнення поставленої мети.

Показником продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи кількість користувачів товарами (роботами, послугами), виробленими в процесі виконання програми, які використовуються для оцінки досягнення цілей програми.

Показники ефективності визначаються як співвідношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до їх вартості в грошовому або людському вимірі (витрати ресурсів на одиницю показника продукту).

Показники якості відображають якість вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) і оцінюють їх за результатами досягнення ними своєї мети або виконання завдання.

2.2.6. Координація та контроль за ходом виконання програми

У цьому розділі зазначається координатор (перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків), який здійснює координацію дій між виконавцями програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо.

3. Порядок проходження експертизи програми

3.1. Експертиза визначення результативних показників, реальності завдань та доцільності реалізації заходів, включених до підготовленого проекту програми, здійснюється Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом одного місяця. До проведення експертизи можуть залучатися фахівці інших заінтересованих структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наукові установи.

3.1.1. Експертиза відповідності підготовленого проекту програми вимогам цього Порядку здійснюється Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який надає розробнику програми у письмовій формі один з двох висновків: "Проект міської цільової програми відповідає всім формальним вимогам Порядку" або "Проект міської цільової програми не відповідає формальним вимогам Порядку та має бути доопрацьований розробником".

При наданні негативного висновку Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) має надати розробнику програми стислі, конкретні та обґрунтовані зауваження, які мають бути враховані розробником проекту програми. Доопрацьований проект програми розробник надає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на повторний розгляд не пізніше ніж за шість місяців після отримання негативного висновку.

3.1.2. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повторно розглядає доопрацьований проект програми та у разі відповідності проекту програми вимогам Порядку надає розробнику програми у письмовій формі позитивний висновок: "Проект міської цільової програми відповідає всім формальним вимогам Порядку".

У разі негативного висновку Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ініціює питання щодо розгляду проекту програми на засіданні відповідної постійної комісії Київської міської ради.

Постійна комісія Київської міської ради за результатами розгляду проекту програми приймає рішення про доцільність/недоцільність подальшого доопрацювання проекту програми та повідомляє про це Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в письмовій формі.

У разі прийняття позитивного рішення постійною комісією Київської міської ради проект програми повертається розробнику проекту програми для доопрацювання, у разі прийняття негативного рішення Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає розробнику проекту програми остаточний негативний висновок з відповідним обґрунтуванням щодо недоцільності подальшого розгляду проекту програми.

4. Погодження програми

4.1. Після отримання позитивного висновку проект програми надається Київській міській раді та розглядається на засіданнях відповідних постійних комісій та постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Постійні комісії Київської міської ради надають висновок щодо погодження до розгляду на сесії Київської міської ради проекту програми або її повторного доопрацювання.

З метою широкого обговорення проект програми може розміщуватися на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва, а в засобах масової інформації комунальної форми власності - публікуватися інформаційні матеріали про проект програми.

5. Затвердження програми

5.1. Погоджений на засіданнях постійних комісій Київської міської ради проект програми розглядається на сесії Київської міської ради.

5.2. Проект рішення Київської міської ради про затвердження програми готує замовник (відповідальний виконавець). У проекті рішення обов'язково вказуються головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець програми, терміни та періодичність звітування про хід виконання програми на сесіях Київської міської ради тощо.

6. Затвердження бюджетних призначень на виконання програми, включення програми до щорічної Програми економічного і соціального розвитку м. Києва

6.1. Після затвердження Київською міською радою програми головний розпорядник коштів надає:

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - бюджетний запит щодо її фінансування у наступному році за рахунок коштів бюджету міста Києва;

Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - інвестиційні пропозиції щодо включення до проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на наступний рік об'єктів капітального будівництва, передбачених програмою.

6.2. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) аналізує бюджетний запит відповідно до реальних можливостей бюджету міста Києва і включає пропозиції до проекту бюджету міста Києва на наступний рік.

6.3. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) аналізує інвестиційні пропозиції на предмет відповідності їх Порядку формування та виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва в частині капітальних вкладень, затвердженому розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 листопада 2011 року N 2026, та з урахуванням можливостей бюджету міста Києва враховує їх у проекті Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на наступний рік.

6.4. Перелік програм, які фінансуються із залученням коштів бюджету міста Києва, включається окремим додатком до щорічної Програми економічного і соціального розвитку м. Києва.

6.5. Фінансування програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням Київської міської ради про бюджет міста Києва на відповідний рік (рішенням про внесення змін до бюджету міста Києва на відповідний рік) згідно з розписом бюджету міста Києва.

7. Організація виконання програми, здійснення контролю за її виконанням

7.1. Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її завдань і заходів виконавцями, зазначеними у цій програмі.

7.2. Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів програми здійснює замовник (відповідальний виконавець), а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник коштів.

8. Здійснення моніторингу та підготовка щорічних (проміжних) звітів про результати виконання програми, внесення змін до програми

8.1. Замовник (відповідальний виконавець) програми щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку інформацію про стан її виконання.

Інформація повинна містити дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування програми, виконання результативних показників за відповідний період та у динаміці з початку дії програми згідно з додатком 4 до Порядку та пояснювальну записку про роботу співвиконавців програми щодо її виконання, у разі невиконання - обґрунтування причин невиконання згідно з додатком 5 до Порядку.

Зазначена інформація використовується для аналізу ефективності виконання програми та надання пропозицій щодо доцільності продовження її фінансування та виконання.

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснює узагальнення звітів відповідальних виконавців про поточне та остаточне виконання міських цільових програм, проводить аналіз вказаних звітів та включає його результати до щорічного звіту про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва.

8.2. Замовник (відповідальний виконавець) програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання програми та, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих її завдань і заходів тощо.

У разі необхідності внесення змін до програми проект змін до неї з уточненими показниками і заходами проходить експертизу, погоджується та затверджується відповідно до пунктів 3 - 5 розділу II Порядку.

8.3. Щороку в строки, визначені рішенням Київської міської ради про затвердження програми, інформація замовника (відповідального виконавця) про хід виконання програми та ефективність реалізації її заходів заслуховується на сесіях Київської міської ради та на засіданнях відповідних постійних комісій Київської міської ради.

За ініціативою Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), замовника або головного розпорядника коштів програми розгляд проміжного звіту про хід виконання програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на сесіях Київської міської ради та на засіданнях відповідних постійних комісій Київської міської ради протягом року в разі виникнення потреби.

8.4. Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку її виконання, після чого замовник (відповідальний виконавець) програми складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії Київської міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку виконання програми.

Пояснювальна записка до заключного звіту містить таку інформацію: досягнення мети програми, рівня виконання запланованих результативних показників, обґрунтування причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів.

8.5. У разі необхідності замовник (відповідальний виконавець) розміщує на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва інформацію про основні досягнуті результати реалізації програми, публікує її в засобах масової інформації комунальної форми власності.

8.6. Дострокове припинення виконання програми відбувається у разі втрати актуальності основної її мети за спільною ініціативою замовника програми, Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом підготовки замовником програми в установленому порядку проекту рішення Київської міської ради.

Рішення про дострокове припинення виконання програми приймає Київська міська рада.

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

О. Резніков


 

Додаток 1
до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Києві


ПАСПОРТ
(загальна характеристика програми)

________________________________________
(назва програми)

1.

Ініціатор розроблення програми

 

 

 

 

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

 

 

 

 

3.

Розробник програми

 

 

 

 

4.

Співрозробники програми

 

 

 

 

5.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

 

 

 

 

6.

Учасники (співвиконавці) програми

 

 

 

 

7.

Строк виконання програми

 

 

 

 

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

 

 

 

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

Всього

у тому числі, за роками

рік

рік

рік

 

всього, у тому числі:

 

 

 

 

9.1.

коштів державного бюджету

 

 

 

 

9.2.

коштів бюджету м. Києва

 

 

 

 

9.3.

коштів інших джерел

 

 

 

 


 

Додаток 2
до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Києві


Напрями діяльності, завдання та заходи міської цільової програми

________________________________________
(назва програми)

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі, за роками:

Очікуваний результат

____ рік

____ рік

____ рік


 

Додаток 3
до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Києві


Ресурсне забезпечення міської цільової програми

________________________________________
(назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Роки виконання програми

Усього витрат на виконання програми

____ рік

____ рік

____ рік

____ рік

____ рік

Обсяг ресурсів, усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
Державний бюджет

 

 

 

 

 

 

Бюджет м. Києва

 

 

 

 

 

 

Кошти інших джерел

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 4
до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Києві


Інформація про виконання програми за ______________________ (звітний період)

1.

__________________________________________________
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

 

2.

__________________________________________________
(найменування відповідального виконавця програми)

 


3.

____________________________________________________________________________________
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

 


N
з/п

Захід

Відпові-
дальний виконавець

Термін виконання

Планові обсяги фінансування на ____ рік, тис. грн.

Фактичні обсяги фінансування за звітний період, тис. грн.

Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

державний бюджет

бюджет м. Києва

кошти небюджет-
них джерел

державний бюджет

бюджет м. Києва

кошти небюджет-
них джерел


4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.


Заплановані бюджетні асигнування на ____ рік з урахуванням змін

Проведені видатки за звітний період

Відхилення

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 5
до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Києві


Пояснювальна записка
до щорічного (проміжного) звіту про хід виконання
____________________________________
(назва міської цільової програми)
у _________________ (звітний період)

1. Оцінка ефективності виконання

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів у звітному році, дається оцінка ефективності виконання програми.

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Наводяться пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби щодо коригування завдань та заходів.

Замовник (відповідальний виконавець)

 

 

_____________
(посада)

__________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)


____________