КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 12 лютого 2015 року N 73/938

Про затвердження Міської цільової програми зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2015 - 2018 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою забезпечення єдиної міжнародної політики м. Києва та формування позитивного міжнародного іміджу столиці України, враховуючи необхідність вирішення питань матеріально-технічного, організаційного забезпечення міжнародної діяльності і координації міжнародних, заходів, пов'язаних із прийомом іноземних делегацій, відправленням делегацій м. Києва за кордон, забезпеченням участі м. Києва у роботі міжнародних організацій та дотриманням норм міжнародного протоколу, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Міську цільову програму зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2015 - 2018 роки (далі - Програма) згідно з додатком.

2. Фінансування цієї Програми здійснювати за рахунок асигнувань, передбачених у міському бюджеті на відповідні роки в інших видатках апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - загальноміських видатках з організації та здійснення офіційних прийомів, зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків, відрядження працівників органів місцевої влади та самоврядування та інших осіб за кордон згідно з розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відзначення ювілейних та визначних дат, зустрічей тощо.

3. Встановити, що відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів з реалізації Програми є апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) раз на півроку подавати постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійній комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків узагальнену інформацію про стан виконання Програми за I півріччя та рік до 25 вересня та 25 березня відповідно.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
12.02.2015 N 73/938


Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2015 - 2018 роки

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Доручення Київського міського голови від 16.09.2014 N 24144 та першого заступника голови Київської міської державної адміністрації від 26.09.2014 N 24144

3.

Розробник Програми

Управління міжнародних зв'язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

Київська міська рада та її структурні підрозділи, департаменти, управління та інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, підприємства, установи та організації, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

5.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці Програми)

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), департаменти, управління та інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

7.

Термін реалізації Програми

2015 - 2018 роки

8.

Місцеві бюджети, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет міста Києва

9.

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

8620,2 тис. грн.
у тому числі:
2015 - 2000,0
2016 - 2100,0
2017 - 2205,0
2018 - 2315,2


2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2015 - 2018 роки (далі - Програма) розроблена з урахуванням результатів проектів, які виконувалися протягом 2009 - 2014 років у межах реалізації Програми зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2009 - 2014 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 червня 2009 року N 628/1684.

Виважена зовнішня політика є одним із національних пріоритетів України.

Зовнішньополітична сфера, насамперед, обумовлюється виключно важливим значенням для розвитку України в цілому та її регіонів, адміністративно-територіальних утворень, громад, зокрема. У царині міжнародних відносин лежить вирішення непростого завдання закріплення надбань незалежності України та її подальше самоствердження в якості авторитетної, суверенної європейської держави: з огляду на план заходів з імплементації Угоди про Асоціацію України з ЄС Україна сьогодні перебуває в стані переходу до нової системи суспільно-економічних стосунків.

В умовах глобалізації світової економіки міжнародні зв'язки набувають особливо важливого значення для соціально-економічного розвитку як країни в цілому, так і її окремих регіонів.

Активні міжнародні зв'язки міста забезпечують участь його економічного комплексу в світових товарних, валютно-грошових, розрахунково-кредитних відносинах світогосподарської системи, а також у зв'язках у сфері гуманітарного, культурного, наукового та інших видів співробітництва між країнами, міжнародними світовими та регіональними організаціями, а також великими зарубіжними містами.

Поряд із стратегічними факторами важливою передумовою є багатонаціональний склад населення, що обумовлює необхідність підтримки зважених добросусідських відносин з іншими державами, що є запорукою внутрішньополітичної стабільності в суспільстві, відсутності міжнаціональної та міжконфесійної напруженості.

Важливість міжнародного напрямку також обумовлена тією обставиною, що Київ з об'єктивних причин є головним регіональним партнером Президента й Уряду в реалізації зовнішньополітичного й зовнішньоекономічного курсу держави.

Окреслюючи складний комплекс завдань міжнародного співробітництва київської міської влади, необхідно звернути увагу на вплив столичного статусу та обумовлену ним надзвичайно високу інтенсивність міжнародних заходів, які відбуваються в місті за ініціативою Президента України, керівників Верховної Ради України і народних депутатів України, керівників Кабінету Міністрів України, інших центральних органів влади, зарубіжних дипломатичних представництв, громадських, неурядових організацій, іноземних компаній тощо. Всі вони обумовлюють відповідно до законів гостинності й правил протоколу участь Київського міського голови - голови Київської міської державної адміністрації або його заступників.

Відтак у Києві збільшення ефективності міжнародних зв'язків має відбуватись на основі підвищення координації дій в цій сфері структурних підрозділів міської влади, що, в свою чергу, передбачає відпрацювання загальної стратегії міжнародних відносин столиці України, включаючи всі їх аспекти (економічні, політичні, культурні).

Розроблення і виконання Програми на 2015 - 2018 роки дасть змогу продовжити формування єдиної міської міжнародної політики.

3. Визначення мети

Метою Програми є продовження впровадження зовнішньополітичного курсу України у проекції на лідируючі позиції Києва - столиці України, оптимізація процесів адаптації управлінських і господарських методик до світових стандартів шляхом ефективного залучення передового зарубіжного досвіду, пошук партнерів для опрацювання спільних проектів як соціально-гуманітарного, так і інвестиційного спрямування, інтенсифікація роботи по залученню позабюджетних ресурсів (грантів, програм технічної допомоги тощо), спрямованих на втілення програм міського розвитку на потреби київської громади.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків виконання Програми

Основними шляхами розв'язання проблеми є:

• З метою нарощування потенціалу столиці України - чітке підпорядкування векторів міжнародного співробітництва на рівні міста напрямкам соціально-економічного розвитку, зокрема, таким питанням, як: економіка, транспорт, фінанси, комунальне господарство, енергетика, житло, охорона здоров'я, соціальна сфера, продовольче забезпечення, екологія, освіта, культура, туризм.

• Продовження модернізації системи місцевого самоврядування та міського управління шляхом залучення кращого зарубіжного досвіду.

• Мотивування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з метою оптимізації ввірених їм функцій до вивчення досвіду організації діяльності аналогічних зарубіжних структур, адаптації до європейських стандартів роботи, виконання нормативних вимог європейського законодавства.

• Надання можливості безпосередньої участі громадян, громадських організацій у процесах міжнародної "народної дипломатії".

• Здійснення "соціалізації" міжнародного співробітництва Києва, його наближення до проблем і сприйняття пересічного киянина та, в кінцевому підсумку, сприяння позитивному суспільному сприйняттю міжнародних зв'язків київської міської влади.

Строки виконання Програми - 2015 - 2018 роки.

Обсяги та джерела фінансування Програми:

Загальна потреба в коштах для виконання заходів, передбачених Програмою, становить 8620,2 тис. грн., у тому числі:

2000,0 тис. грн. на 2015 рік,

2100,0 тис. грн. на 2016 рік,

2205,0 тис. грн. на 2017 рік,

2315,2 тис. грн. на 2018 рік.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку в установленому порядку під час складання проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів.

За необхідності головний виконавець Програми в установленому порядку вносить пропозиції до постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків і постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку про продовження терміну реалізації Програми.

Очікуваними результатами від виконання Програми є:

1. Зміцнення політико-правового становища українського суспільства, збільшення фінансово-економічних можливостей міста Києва шляхом представництва у світових міжнародних інституціях.

2. Виграшне позиціонування міста Києва на світовій мапі як потужного економічного, культурно-освітнього та інвестиційно привабливого центру.

3. Прискорення проведення подальших реформаторських заходів у столиці України - місті-герої Києві та досягнення європейських стандартів якості в усіх сферах містогосподарювання.

5. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів Програми

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Головний розпорядник коштів / Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

Очікуваний результат

1.

Забезпечення єдиної міжнародної політики м. Києва та формування позитивного міжнародного іміджу столиці України

1. Забезпечення офіційних візитів Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київради, першого заступника, заступників голови КМДА, депутатів КМР, працівників секретаріату КМР, керівників та працівників структурних підрозділів апарату ВО КМР (КМДА), департаментів, управлінь та інших структурних підрозділів ВО КМР (КМДА), районних в місті Києві державних адміністрацій за кордон для участі у міжнародних заходах

2015 - 2018

Апарат ВО КМР (КМДА) / визначається відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

бюджет м. Києва

3448,1,
у тому числі:
2015 - 800,0
2016 - 840,0
2017 - 882,0
2018 - 926,1

Забезпечення максимального використання потенціалу закордонних візитів вищого керівництва м. Києва, Київського міського голови для максимального привернення міжнародної спільноти як в частині безпосереднього залучення ресурсів світової економіки в частині інвестицій до розвитку соціально-економічного потенціалу м. Києва, так і опосередковано - поширення іміджевої інформації (окремо сфокусованої на особистому авторитеті Київського міського голови серед закордонних громадян та політичних, економічних, громадських еліт закордонних країн) про столицю України, її історичне, культурне надбання, економічний потенціал для залучення різноманітних активностей до м. Києва - туристичної, молодіжної, спортивної, культурної тощо

2. Організація відряджень працівників органів місцевої влади та самоврядування, інших осіб з числа працівників підприємств, установ і організацій м. Києва, представників громадських фондів, ветеранських організацій, спортивних товариств інших осіб у складі делегацій м. Києва за кордон

 

Забезпечення максимально ефективного представлення фахового сегменту економічної, адміністративної, політичної, гуманітарної громади м. Києва для досягнення визначених завдань візиту - обмін досвідом, презентація м. Києва, участь у міжнародних спортивних, молодіжних, культурних заходах тощо

3. Організація й проведення заходів міжнародного характеру у зарубіжних містах

 

Формування позитивного міжнародного іміджу м. Києва в окремих складових такої діяльності: як культурного, історичного, ділового, туристичного, громадсько-активного, з новою політичною елітою центру України

4. Проведення міжнародних заходів у м. Києві, забезпечення участі у таких заходах Київського міського голови, заступників голови, інших посадових осіб

5172,1,
у тому числі:
2015 - 1200,0
2016 - 1260,0
2017 - 1323,0
2018 - 1389,1

Забезпечення представницької складової згідно з усталеною міжнародною практикою та слідування вимогам церемоніалу України щодо участі у вищих державних міжнародних заходах за участю перших осіб України та іноземних офіційних гостей України

5. Підготовка візитів і забезпечення програм перебування закордонних делегацій, груп та окремих представників зарубіжних міст у м. Києві

 

Забезпечення належного рівня візитів та прийомів закордонних гостей м. Києва - делегацій найвищого рівня, творчих делегацій, фахівців, журналістів тощо

6. Організація й проведення заходів міжнародного характеру у м. Києві

 

Відображення у громадянському просторі м. Києва гуманістичних цінностей різних народів й тим самим сприяння взаємному збагаченню культур

7. Здійснення контактів з відповідними органами виконавчої влади, представницькими органами зарубіжних міст, з іноземними представництвами у м. Києві, з посольствами України за кордоном та міжнародними організаціями з питань розвитку міжнародних зв'язків м. Києва

Не потребує

Забезпечення взаємодії з меріями інших міст з питання промоції м. Києва як одного з провідних європейських міст, яке є цікавим ефективним партнером для інших міст в питаннях співробітництва на муніципальному рівні
Забезпечення взаємодії з іноземними посольствами в частині їх функціонування, реалізації культурно-мистецьких, економічних, соціальних, громадських та ін. проектів
Забезпечення взаємодії з посольствами України за кордоном з метою реалізації зовнішньополітичної складової в частині можливостей і повноважень київської міської влади

8. Підготовка проектів угод, договорів, меморандумів про встановлення або відновлення дружніх відносин та співробітництво із зарубіжними містами, здійснення організаційної роботи щодо їх підписання

Не потребує

Формалізація існуючих напрацьованих відносин з іноземними партнерами (містами, районами, регіонами), формалізація у правовому руслі досягнутих домовленостей, намірів про співробітництво з метою налагодження ефективних механізмів взаємодії між партнерами для досягнення конкретних результатів. Здійснення церемоніальних дій щодо їх підписання, узгоджувальних заходів з центральними органами виконавчої влади тощо

9. Координація роботи структурних підрозділів ВО КМР (КМДА) з питань міжнародних зв'язків із зарубіжними містами щодо вивчення їх досвіду в галузі комунального господарства, транспорту, освіти, охорони здоров'я, розвитку культури, захисту навколишнього середовища та в інших сферах міського господарства

Не потребує

Враховуючи, що міжнародна політика м. Києва - це комплекс зусиль усіх гілок влади в частині реалізації пріоритетів, гармонійної взаємодії окремих інструментів реалізації міської політики й координація таких дій - основна складова ефективної концентрації міських ресурсів та зусиль, спрямованих на міжнародну діяльність, Програма покликана сформувати та забезпечити реалізацію таких координуючих механізмів

10. Надання консультативно-методичної допомоги районним в місті Києві державним адміністраціям у здійсненні їх контактів із зарубіжними містами, які мають або готують до підписання угоди про співробітництво з відповідними районами

Не потребує

Враховуючи великий фаховий досвід, наявність широкого профілю спеціалістів, зібраних у профільному підрозділі київської міської влади - управлінні міжнародних зв'язків, саме надання фахової методичної допомоги є фактором змістовного, професійного та на належному рівні іміджевого представництва всіх гілок влади м. Києва на міжнародній арені

11. Координація здійснення дружніх зв'язків зарубіжних міст з організаціями та установами м. Києва

Не потребує

Залучення всіх наявних та потенціальних учасників міжнародних відносин м. Києва, невід'ємною складовою є використання ініціатив громадських проектів. Об'єднання зусиль київської міської влади та громадськості м. Києва щодо реалізації міжнародних амбіцій столиці України

Разом по Програмі

 

 

 

 

8620,2,
у тому числі
2015 - 2000,0
2016 - 2100,0
2017 - 2205,0
2018 - 2315,2

 


6. Результативні показники

Назва показника

Роки

Од. вим.

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Разом

Показники витрат (ресурсне забезпечення Програми):

 

1. Витрати на забезпечення візитів за кордон Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київради, першого заступника голови, заступників голови КМДА, працівників секретаріату КМР, керівників та працівників структурних підрозділів апарату ВО КМР (КМДА), департаментів, управлінь та інших структурних підрозділів ВО КМР (КМДА), районних в місті Києві державних адміністрацій та інших осіб з числа працівників підприємств, установ і організацій м. Києва, представників громадських фондів, ветеранських організацій, спортивних товариств та інших осіб у складі делегацій м. Києва для участі у заходах міжнародного характеру

Тис. грн.

800

840

882

926,1

3448,1

2. Витрати на проведення міжнародних заходів у м. Києві, а саме:

 

2.1. Забезпечення перебування закордонних делегацій, груп та окремих представників зарубіжних міст (перебування делегацій)

Тис. грн.

1200

1260

1323

1389,1

5172,1

2.2. Організація й проведення заходів міжнародного характеру (урочисті прийняття)

 

 

 

 

 

 

Показники продукту:

Осіб

 

 

 

 

 

Кількість осіб, які беруть участь у закордонних візитах

 

150

158

166

174

648

Кількість осіб, які перебувають у м. Києві у складі закордонних делегацій

 

52

55

58

61

226

Кількість осіб, які беруть участь в урочистих прийняттях

 

900

900

900

900

3600

Показники ефективності:

Тис. грн.

 

 

 

 

 

Витрати на участь однієї особи у закордонних візитах

 

5,3

5,3

5,3

5,3

 

Витрати на перебування у м. Києві однієї особи у складі закордонних делегацій

 

11

11,5

11,9

12,4

 

Витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях

 

0,7

0,7

0,7

0,7

 

Показники якості (у порівнянні з попереднім періодом):

 

 

 

 

 

 

Динаміка зростання витрат

 

 

1,05

1,05

1,05

 

Динаміка зростання кількості осіб, які беруть участь у закордонних візитах

 

 

1,05

1,05

1,05

 

Динаміка зростання кількості осіб, які перебувають у м. Києві у складі закордонних делегацій

 

 

1,05

1,05

1,05

 


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, який забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері міжнародних зв'язків.

Відповідальний виконавець відповідно до вимог рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві" щоквартально подає до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків узагальнену інформацію про стан виконання Програми щоквартально та за рік відповідно.

Відповідальний виконавець Програми звітує про хід її виконання щоквартально та за рік у встановлені строки.

 

Київський міський голова

В. Кличко