КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 24 січня 2008 року N 67/4539

Про затвердження Правил приймання поверхневого стоку у київську міську дощову каналізацію

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", на виконання Національної програми оздоровлення басейну Дніпра, з метою поліпшення стану міської дощової каналізації, упорядкування відведення поверхневого стоку із земель загального користування на території м. Києва з дотриманням водоохоронного законодавства, акумулювання коштів за послуги по прийманню, транспортуванню та очистці поверхневого стоку з подальшим цільовим використання їх на утримання мереж дощової каналізації у належному технічному стані, розширення даної мережі, будівництво нових очисних споруд поверхневого стоку та реконструкцію існуючих Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Правила приймання поверхневого стоку у київську міську дощову каналізацію, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради від 23.12.2004 N 881/2291 "Про затвердження Порядку приймання дощових і снігових стічних водні вод об'єкти м. Києва".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

 

Київський міський голова 

Л. Черновецький 


 

Додаток
до рішення Київради
від 24 січня 2008 р. N 67/4539 


ПРАВИЛА
приймання поверхневого стоку у київську міську дощову каналізацію

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕНЬ

Абонент - Суб'єкт (землекористувач), який уклав з службою міських мереж дощової каналізації Договір на послуги щодо приймання, транспортування та очищення дощових, снігових та умовно чистих зворотних вод.

БСК - Біохімічне споживання кисню.

БСК5 - Біохімічне споживання кисню (О2) за 5 діб.

Випуск - Каналізаційний трубопровід, яким стічні води Підприємства випускаються за межі території Підприємства (або у Збірний Колектор).

Власник - юридична особа, яка відповідає за міську систему дощової каналізації та очисних споруд на ній.

Вода зворотна - Вода, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

Вода стічна - Вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової та виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведена з забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів.

Водний об'єкт - Сформований природою або створений штучно об'єкт ландшафту чи геологічна структура, де зосереджуються води (річка, озеро, море, водосховище, канал, водоносний горизонт).

ГДК кп - гранично допустима концентрація забруднюючих речовин для водойм культурно-побутового призначення.

ДК мдк - Допустима концентрація забруднюючих речовин для прийому у МДК, яка прирівнюється до ГДК кп.

Договір на послуги - Договір про приймання, транспортування та очистку дощових, снігових та поливо-миєчних стічних вод у системі міської дощової каналізації м. Києва.

Договір про приймання наднормативно забруднених стічних вод - Додаток до чинного Договору.

Дозвіл на скид - Дозвіл на скид поверхневих стічних вод у систему дощової каналізації міста Києва.

Збірний колектор - Трубопровід, який збирає стічні води з окремих каналізаційних випусків дощової каналізації або територій та передає їх у головний дощовий каналізаційний колектор або на МОС.

КК - Контрольний колодязь на випуску дощових, снігових та умовно чистих зворотних стічних вод з території Абонента.

Ліміт скиду забруднюючих речовин - Граничний обсяг скиду забруднюючих речовин у поверхневі водні об'єкти, який встановлюється в дозволі на спеціальне водокористування.

ЛОС - Локальні очисні споруди дощових, снігових та поливо-миєчних стічних вод, які знаходяться на території Абонента, обслуговуються ним і можуть включати мережу Субабонентів.

Міська дощова каналізація (МДК) - Комплекс інженерних споруд та обладнань, призначених для приймання та відведення дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод з території населених міст та територій підприємств, а також їх очистку перед випуску у водойми, що включає: випуски дощових, талих та поливо-миєчних стічних вод з території, контрольні колодязі (КК), локальні очисні споруди, збірні колектори, випуски в природні водні об'єкти.

МВВ - Місця видалення відходів.

МОС - Міські очисні споруди дощових та снігових стічних вод.

Об'єкт - Окремо розташована територія Підприємства, автономна з огляду на водопостачання та водовідведення і така, що віднесена до однієї групи водоспоживання.

ППР - Планово-попереджувальні роботи.

Правила - Правила приймання поверхневих стічних вод підприємств у дощову каналізаційну мережу міста Києва.

Проба - Проба дощових (снігових) стічних вод підприємства.

Разова проба - Окрема, довільно взята (відносно часу та КК підприємства) проба з об'єму дощової (снігової) та поливо-миєчної стічної води підприємства.

Розрахунковий період - Період, вказаний у рахунку, що виставлений Власником, за який підприємству нарахована плата за послуги водовідведення.

Стічні води - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведена з забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів.

ТУ - умови на приєднання до мережі міської дощової каналізації (МДК), які Абонент отримує у Власника.

ХСК - Хімічне споживання кисню (О2).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Одним із пріоритетних завдань Національної програми оздоровлення басейну р. Дніпра та поліпшення якості питної води визначено упорядкування водовідведення на урбанізованих територіях та розроблення і впровадження відповідної нормативно-правової документації. У місті Києві вирішується проблема упорядкування відведення поверхневого стоку та умовно чистих зворотних стоків у міську дощову каналізаційну мережу та його скиду у відкриті водойми з дотриманням вимог чинного водоохоронного Законодавства.

1.1. Правила розроблені відповідно до Водного кодексу України, а також згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.99 р. N 465 "Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами" та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.99 р. N 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього середовища і стягнення цього збору".

1.2. Правила спрямовані на запобігання порушенням у роботі мереж і споруд дощової каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами поверхневих (дощових, снігових та умовно чистих зворотних стічних вод Підприємств).

1.3. Правила:

1.3.1. Встановлюють вимоги до якості поверхневих та поливо-миєчних стічних вод, які скидаються до міської дощової каналізації.

1.3.2. Регламентують взаємні права та обов'язки Абонентів та юридичної особи, яка надалі буде називатися "Власник" міської системи дощової каналізації та очисних споруд на ній.

1.3.3. Встановлюють порядок визначення величини плати за прийом, транспортування та очищення дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод у міську дощову каналізаційну мережу для Абонента та плати за скид до відкритих водойм для Власника.

1.3.4. Порядок контролю за виконанням цих Правил.

1.3.5. Відповідальність та міри впливу за порушення Правил.

1.4. Правила є обов'язковими до виконання всіма Підприємствами (незалежно від їх відомчої належності і форми власності), дощові (снігові) та поливо-миєчні стічні води яких скидаються в міську дощову каналізаційну мережу.

1.5. Контроль за виконанням Абонентами Правил здійснює Власник міської дощової мережі.

1.6. контроль за якістю стічних вод здійснюють:

- Державне управління охорони навколишнього природного середовища Мін природи України,

- служба Власника.

1.7. Поверхневі стічні води можуть бути прийняті у дощову каналізаційну систему, при умові виконання вимог ТУ, виданих Власником, та отримання Підприємством Дозволу на скид дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод.

2. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЛАСНИКА МЕРЕЖ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ОЧИСНИХ СПОРУД НА НІЙ

А. По міських системах дощової каналізаційної мережі та спорудах на ній

2.1. Власник зобов'язаний:

2.1.1. У разі відповідності якості дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод Абонента та дотримання ним умов Дозволу на скид забезпечити приймання і транспортування стічних вод.

2.1.2. Заключати з Абонентами Договір на скид дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод у міську дощову каналізаційну мережу.

2.1.3. Згідно листа-заявки Абонента видавати Технічні Умови на будівництво мереж та споруд дощової каналізації та приєднання до дощової каналізаційної мережі міста в установленому порядку.

2.1.4. Виставляти Абонентам до сплати рахунки за послуги водовідве-дення згідно з Договором.

2.1.5. Здійснювати контроль за паспортизацією, технічним та санітарним станом локальних очисних споруд та дощових мереж Абонентів (приймальні колодязі, випуски, мережі тощо).

2.1.6. Утримувати в належному технічному та санітарному стані споруди дощової каналізації на територіях загального користування.

2.1.7. Забезпечувати скид дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод до водних об'єктів з якістю, яка відповідає нормативам скиду до водойм культурно-побутового призначення.

2.1.8. Здійснювати контроль за ефективністю роботи локальних очисних споруд на Підприємствах.

2.1.9. Здійснювати контроль за якістю поверхневих стічних вод, що скидаються Абонентами, а також за обсягом скидання.

2.2. Власник має право:

2.2.1. Надавати Абонентам послуги на транспортування дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод.

2.2.2. При невиконанні Абонентами вимог Правил, обмежень чи заходів, щодо нормалізації якості стічних вод - розірвати Договір у встановленому порядку.

2.2.3. Проводити обстеження дощових каналізаційних мереж Абонентів. За результатами цих обстежень складати Акти, які підписуються уповноваженими представниками Власника і Абонента.

2.2.4. При виявленні порушень, встановлювати терміни їх усунення. Вимоги Власника є обов'язковими до виконання у встановлені терміни. При недотриманні встановлених термінів, Абонент розраховується за обсяги скинутих дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод згідно п. 8.1 Правил.

2.2.5. Вимагати від Абонентів встановлення на випусках дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод, у випадках технічної можливості, - решіток для затримання сміття, приладів контролю якості стічних вод, стаціонарних пробовідбірників та інших пристроїв.

2.2.6. Вимагати від Абонентів розробки та узгодження з Власником заходів, щодо доведення якості дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод до встановлених нормативів ГДК.

2.2.7. На підставі укладеного з Абонентом окремого Договору про приймання наднормативно забруднених дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод (п. 5.1.3) - здійснювати їх приймання до міської дощової мережі.

2.3. Власник несе відповідальність за:

2.3.1. Технічний та санітарний стан споруд і мереж дощової каналізації, які знаходяться на його балансі.

Б. По міським очисним спорудам та якості дощових стічних вод

2.4. Власник зобов'язаний:

2.4.1. Згідно Договору з Абонентом, забезпечити очищення прийнятих стічних вод на міських очисних спорудах (МОС).

2.4.2. Забезпечувати систематичний лабораторний контроль за якістю роботи МОС.

2.4.3. Здійснювати контроль за якістю поверхневих стічних вод, що скидаються Абонентами, а також за обсягом скидання.

2.4.4. Виставляти Абонентам до оплати рахунки за послуги очищення стічних вод згідно з Договором.

2.4.5. У випадку виявлення порушень з боку Абонента вимог Правил та умов Договору щодо якості дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод та обсягів їх надходження на очисні споруди, Власником нараховується плата з застосуванням коефіцієнта кратності.

2.4.6. Власник зобов'язаний вести журнал ППР очисних споруд дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод.

2.4.7. Запроваджувати заходи з утилізації осадів стічних вод.

2.5. Власник має право:

2.5.1. Здійснювати приймання на очистку наднормативно забруднених дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод. Очищення здійснюється на підставі укладеного з Абонентом Договору про приймання наднормативно забруднених стічних вод.

2.6. Власник несе відповідальність:

2.6.1. За якість очистки дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод на очисних спорудах, що скидаються у водні об'єкти, та дотримання нормативів гранично-допустимого скиду забруднюючих речовин.

2.6.2. За утилізацію осадів, які утворюються в результаті очищення дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод на очисних спорудах дощової каналізації.

2.6.3. За дотримання технології експлуатації міських очисних споруд дощової каналізації та їх ефективну роботу.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АБОНЕНТА МЕРЕЖ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ОЧИСНИХ СПОРУД НА НІЙ

3.1. Абоненти зобов'язані:

3.1.1. Отримати Дозвіл Власника на скид дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод до міської дощової мережі та укласти з ним Договір на їх транспортування та очистку.

3.1.2. Проводити систематичний контроль за якістю та кількістю дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод, які скидаються у міську дощову каналізаційну мережу.

3.1.3. Не перевищувати ГДК забруднюючих речовин для скиду в міську дощову каналізаційну мережу. Абоненти, концентрації забруднюючих речовин яких перевищують установлені ГДК, повинні забезпечити їх попереднє очищення.

3.1.4. Щоквартально, не пізніше 10-го числа наступного місяця, а при погіршенні якості дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод, - негайно подавати Власнику інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидаються у міську мережу дощової каналізації.

3.1.5. Забезпечувати можливість проведення контролюючими службами у будь-який час доби обстеження Підприємства, надання відповідного експлуатаційного персоналу та необхідних документів, оговорених Правилами.

3.1.6. Не допускати засмічення та завалів дощової каналізації. При засміченні чи завалі, відновлювати пропускну здатність трубопроводів, каналів, лотків, канав, колодязів тощо.

3.1.7. Своєчасно сплачувати виставлені Власником рахунки за надані послуги.

3.1.8. Відшкодовувати збитки Власнику у разі руйнуванні мереж чи споруд дощової каналізації на землях загального користування, яке сталося з вини Абонента.

3.1.9. Письмово повідомляти Власника про усунення порушень в терміни, встановлені Актом перевірки або обстеження.

3.1.10. Обладнати випуски дощової каналізації - Контрольними Колодязями (КК) з встановленням у них приладів контролю якості стічних вод.

3.1.11. Утримувати КК у належному технічному та санітарному стані. У разі необхідності, огородити їх та забезпечити до них доступ.

3.1.12 Якщо у Абонента відбулася зміна технології або передача з балансу на баланс будівель, територій, мереж дощової каналізації, виконання будівельних робіт тощо - про це необхідно у 7-денний термін повідомити Власника.

3.1.13. Отримати від Власника технічні умови (ТУ) на приєднання до МДК.

3.1.14. Заключи з Власником Договір на послуги щодо приймання дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод до МДК.

3.1.15. Утримувати внутрішні мережі у належному технічному та санітарному стані.

3.1.16. Розміщувати КК в місцях, що доступні для огляду Власником та Контролюючими службами. Об'єднання випусків стічних вод від кількох Абонентів дозволяється тільки після обладнання контрольними колодязями випусків кожного Абонента.

3.1.17. Нести перед Власником відповідальність за якість повного обсягу стічних вод на своїх випусках (у разі приймання стічних вод субабонента до своєї мережі).

3.1.18. Негайно інформувати Власника про всі випадки аварійних скидів забруднюючих речовин, початок проведення аварійно-відновлювальних робіт.

3.1.19. Своєчасно оплачувати виставлені Власником рахунки за послуги, повністю відшкодовувати збитки та ліквідовувати руйнування мереж і споруд каналізації, якщо це сталось з вини Абонента.

3.2. Абоненти мають право:

3.2.1. Користуватись послугами міської дощової мережі відповідно до Правил та укладеного Договору.

3.2.2. Проведення контрольних аналізів незалежною акредитованою лабораторією та звернення до господарського суду при виникненні суперечностей щодо виставлених Власником рахунків.

3.2.3. Оглядати перед відбором проб обладнання на предмет наявності ознак стороннього забруднення.

3.2.4. Ознайомлюватись з нормативними документами щодо прийняття дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод в систему дощової каналізації м. Києва.

3.3. Абоненти несуть відповідальність, передбачену законодавством:

3.3.1. За виникнення аварій, нещасних випадків та заподіяння збитків Власнику і навколишньому природному середовищу.

3.3.2. За недотримання вимог Правил та інших нормативно-правових актів в частині охорони навколишнього природного середовища.

4. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ВЛАСНИКАМИ ТА АБОНЕНТАМИ

4.1. Власник є комунальним підприємством по експлуатації всього комплексу споруд по відведенню поверхневого стоку із земель загального користування на території м. Києва та вирішення проблем, пов'язаних із запровадженням розроблених Правил. Власник має свій розрахунковий рахунок та фонди.

4.2. Власник заключає двосторонній Договір з Абонентами на транспортування, очистку і скид дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод у водні об'єкти. Договір підписується як Власником, так і Абонентом.

4.3. Розрахунки проводяться між Абонентом та Власником згідно вимог, встановлених цими Правилами.

4.4. Дозвіл на скид підписується Власником та Абонентом, згідно до форми, установленої цими Правилами.

4.5. Абоненти, які мають власні локальні очисні споруди, укладають Договір з Власником лише на транспортування та скид дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод у водні об'єкти.

4.6. Абоненти, у яких відсутні власні очисні споруди, укладають Договір з Власником на послуги транспортування, очищення та скид дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод у водні об'єкти.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРИЙМАННЯ ДОЩОВИХ, СНІГОВИХ ТА ПОЛИВО-МИЄЧНИХ СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМУ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ м. КИЄВА

Для підключення до київської міської дощової каналізації Абонент отримує у Власника технічні умови (ТУ).

5.1. Укладення договорів про приймання дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод у міську дощову каналізацію:

5.1.1. Договір на приймання дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод Підприємств укладається на підставі Дозволу на скид.

5.1.2. Договір розробляє Власник. Істотними умовами Договору на скид (приймання) дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод Підприємств у систему дощової каналізації є:

- обсяги скиду дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод,

- розмір та порядок оплати послуг водовідведення з території Підприємства,

- ДК забруднюючих речовин у дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних водах, що скидаються з території Підприємства,

- у разі необхідності розмір та порядок оплати за скид дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод з наднормативними

забрудненнями (з перевищенням ДК забруднюючих речовин),

- права та обов'язки сторін Договору,

- відповідальність сторін Договору.

5.1.3. У виключних випадках, коли Підприємство не може забезпечити виконання вимог Правил за деякими показниками, воно звертається до Власника з обґрунтованим проханням про приймання наднормативно забруднених дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод із зазначенням їх концентрації та доданням графіка заходів доведення якості їх скиду до вимог Правил.

Власник розглядає подані матеріали у 15-денний термін і може прийняти рішення про укладення Договору про приймання наднормативно забруднених дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод.

В Договорі про приймання наднормативно забруднених дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод встановлюються тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, сумарний коефіцієнт кратності до встановленого нормативу плати за скид наднормативних забруднень та розраховану вартість приймання 1 куб. м.

5.2. Дозвіл на скид поверхневого стоку у систему дощової каналізації

5.2.1. Підприємства зобов'язані отримати у Власника Дозвіл (Додаток N 1).

5.2.2. Для отримання Дозволу Підприємство повинно надати:

- письмовий запит,

- генплан Підприємства у вимірі 1:500 з нанесеними дощовою каналізаційною мережею та КК Підприємства, затверджений керівником Підприємства та завірений печаткою, у 2 примірниках,

- нормативний розрахунок утворення поверхневого стоку з території Підприємства, що скидається у МДК,

- дані про локальні ОС,

- дані про фактичну якість дощових (снігових) та поливо-миєчних вод Підприємства,

- дані про проектну та фактичну потужність наявних ЛОС, ефективність їх роботи (проектна та фактична).

5.2.3. Власник в місячний термін розглядає подані документи і видає Дозвіл або сповіщає Підприємство про неможливість скиду його поверхневого стоку у міську дощову каналізацію.

5.2.4. Дозвіл видається з урахуванням усіх субабонентів Підприємства терміном на 3 роки.

5.2.5. Якщо Абонентом письмово заявлено про відсутність змін дощового (снігового) та поливо-миєчного стоку, то Дозвіл на наступний термін продовжується автоматично.

5.2.6. При невиконанні вимог Правил або умов Договору, Власник має право анулювати Дозвіл.

5.2.7. У разі відсутності Дозволу, плата за скид дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод у МДК встановлюється у п'ятикратному розмірі тарифу (п. 8.5).

5.3. Підключення Абонента до міської дощової каналізації

5.3.1. Підключення Абонента до міської дощової каналізації здійснюється згідно з вимогами Правил.

5.3.2. Рішення про приймання дощових стічних вод у міську каналізаційну мережу від об'єктів, що реконструюються та будуються, приймається тільки при наявності ТУ та позитивного висновку Державної екологічної експертизи.

5.3.3. При прийнятті рішення для діючих Підприємств та для тих, що реконструюються і будуються, враховується попереднє очищення поверхневого стоку на ЛОС.

5.3.4. При реконструкції, розширенні або будівництві об'єкта, Абонент зобов'язаний:

- одержати у Власника ТУ,

- оформити Акт обстеження території (Додаток N 2),

- розробити та погодити з Власником проектну документацію,

- після закінчення будівництва або реконструкції здати об'єкт в експлуатацію згідно з вимогами Державних будівельних норм,

- отримати у Власника дозвіл на скид,

- стати Абонентом Власника.

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ЗА СКИДОМ ДОЩОВИХ (СНІГОВИХ) ТА ПОЛИВО-МИЄЧНИХ СТІЧНИХ ВОД У ДОЩОВУ КАНАЛІЗАЦІЙНУ МЕРЕЖУ м. КИЄВА

6.1. Місця відбору проб

6.1.1. Кожен об'єкт може бути приєднаний до міської дощової каналізації лише окремими випусками з обов'язковим спорудженням на них КК. Відбір проб здійснюється з КК.

6.1.2. КК Підприємства:

- споруджується та обладнується Підприємством,

- повинен перебувати за межами Підприємства, а їх конкретне місце знаходження повинно бути узгоджене з Власником,

- мають бути відмічені у паспорті водного господарства,

- мають бути завжди доступними для огляду, вільними від завалів.

6.2. Порядок відбору проб

6.2.1. З метою контролю якості дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод Абоненту, Власником здійснюється відбір разових проб. Разові проби характеризують хімічний склад дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод. Виявлені таким чином перевищення ДК є необхідною і достатньою підставою для нарахування додаткової плати.

6.2.2. Фахівці Власника мають право на контрольне обстеження території Абонента з метою встановлення джерел надходження забруднюючих речовин в будь-який час доби.

6.2.3. За призначенням проби поділяються на робочі проби, проби для абонента та контрольні проби, які відбираються одночасно.

6.2.4. Робоча проба - це проба, за результатами аналізу якої визначаються концентрації забруднюючих речовин (Сф), робиться висновок щодо відсутності чи наявності у стічних водах, які відводяться до міської дощової каналізації, перевищень ДК забруднюючих речовин.

6.2.5. Після відбору робоча проба передається для аналізу у хімічну лабораторію ВЛАСНИКА. Інформацію про хімічний склад стічних вод, відібраних на випуску КК Абонента, можна отримати по телефону на другий день після відбору проби. Ці запити фіксуються в хімічній лабораторії у спеціальному журналі.

6.2.6. Проба для абонента відбирається за його бажанням. Аналіз цієї проби проводиться Абонентом, який може її не проводити аналіз, погоджуючись з результатами аналізу робочої проби Власника.

6.2.7. У випадку розходження результатів аналізу між лабораторіями Власника і Абонента, за ініціативою Абонента, контрольна проба передається для проведення аналізу незалежній лабораторії, акредитованій у даній галузі.

Відкриття проби та її аналіз проводиться у присутності представників Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві, Абонента та Власника. Відкриття контрольної проби та результати хімічного аналізу оформлюються відповідним актом (Додатки N 3 та N 4).

6.2.8. Контрольна проба маркується та опечатується Власником мереж і зберігається в холодильній шафі лабораторії Власника три доби з моменту відбору проби.

6.2.9. Контрольний аналіз проводиться лише стосовно інгредієнтів, по яких виникли розбіжності між результатами аналізів робочої проби та Абонентської проби.

6.2.10. Аналіз робочої проби, проби для Абонента та контрольної проби здійснюються лабораторіями, ліцензованими на право проведення вимірювань показників якості стічних вод. Відповідальність за достовірність результатів аналізу несе лабораторія, яка проводила аналіз.

6.2.11. Результати аналізів робочих та контрольних проб зберігаються у Власника 3 роки.

6.2.12. Найменший загальний об'єм разової проби - 0,3 л (в посудинах для робочої проби, проби для Абонента та контрольної проби об'ємом 1,0 л).

6.2.13. При наявності локальних ОС дощової каналізації, Абоненти повинні здійснювати облік фактичного обсягу дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод та їх якісний контроль до і після ЛОС.

На вивіз та утилізацію осадів, власником яких є Абонент, мають бути оформлені відповідні документи, які зберігаються у відповідальної особи не менше 3 років. Об'єм осадів, вилучених в процесі очищення, підлягає обліку.

6.2.14. Результати замірів об'ємів та аналізів дощових (снігових)та поливо-миєчних стічних вод повинні фіксуватися у журналах первинного обліку ПОД-13, які зберігаються у Абонента.

6.2.15. Про всі випадки аварійних скидів забруднюючих речовин, початок проведення аварійно-відновлювальних робіт Абонент повинен інформувати Власника негайно.

6.2.16. Для забезпечення контролю якості дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод здійснюється відбір проб Абонентів контролюючими службами незалежно.

6.2.17. Відібрані проби реєструються у "Журналі-акті відбору проб дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод Підприємства" (Додаток N 3).

6.2.18. У разі виявлення перевищення ДК, встановлених Правилами:

- у 7-денний термін з моменту відбору робочої проби, Власник направляє Абоненту лист - повідомлення про перевищення ДК у стічних водах за результатами хімічного аналізу,

- після визначення обсягів дощового (снігового) та поливо-миєчного водовідведення Абонента за розрахунковий період, Власник направляє йому рахунок плати за скид з перевищенням ДК,

- Абоненти зобов'язані у 10-денний термін після отримання рахунку задовольнити обґрунтовані вимоги Власника.

6.3. Контроль за скидом дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод у водні об'єкти

6.3.1. Власник повинен забезпечити:

- якість скиду дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод, які скидаються без очистки, у відповідності до вимог СанПін N 4630-88 "Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения" як для водних об'єктів культурно-побутового призначення;

- дотримання встановлених нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних водах після діючих загальноміських очисних споруд;

- ефективну роботу очисних споруд поверхневого стоку, які знаходяться у нього на балансі %;

- проведення згідно затвердженого графіка відбору проб, аналізів поверхневих стічних вод "до" та "після" очисних споруд та перед скидом у водний об'єкт.

6.3.2. Методики проведення аналізів, перелік забруднюючих речовин, які необхідно контролювати, місця відбору проб, періодичність відбору проб - погоджуються Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища.

6.3.3. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві здійснює контроль за дотриманням встановлених нормативів та умов скиду дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод.

При контрольній перевірці відбір проб виконується фахівцями Держуправлін-ня у присутності представника Власника. Відбір проб оформлюється Актом (Додаток N 4), який підписується у двосторонньому порядку.

При встановленні перевищення вмісту забруднюючих речовин від нормативів ГДС, Власнику направляється лист з повідомленням про порушення та, за результатами річної статистичної звітності 2-ТП ("Водгосп") може бути виставлена претензія.

6.3.6. Власник повинен своєчасно інформувати Державне управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві про випадки аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновлюваних робіт на мережах дощової каналізації та очисних спорудах..

6.4. Заборонено до скиду у міську дощову каналізацію

- нормативно чисті стічні води, дренажні води, промислові стічні води, господарчо-побутові стічні води Підприємств,

- горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, взаємодія яких із атмосферними опадами може призвести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних сумішей,

- речовини, які здатні захаращувати труби, лотки, канави, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (будівельне та побутове сміття, ґрунт, попіл, мочала, вата, ганчірка, солома, лід, харчові і тверді виробничі осади з локальних ДКОС, гіпс, вапно, жири, смоли, мазути та ін.),

- речовини, на які не встановлені орієнтовно-безпечні рівні впливу (ОБРВ) для водних об'єктів,

- концентровані регенераційні суміші, маточні та кубові розчини.

6.5. Категорично забороняється

- скидати у міську дощову каналізаційну мережу кислоти, розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні з атмосферними опадами сірководень, сірковуглець, оксид вуглецю та інші токсичні сполуки.

7. ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ДОЩОВИХ (СНІГОВИХ) ТА ПОЛИВО-МИЄЧНИХ СТІЧНИХ ВОД, ЯКІ СКИДАЮТЬСЯ У МІСЬКУ СИСТЕМУ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ТА У ВОДНІ ОБ'ЄКТИ міста КИЄВА

Основними показниками, що характеризують якість дощових (снагових) та поливо-миєчних стічних вод є вміст завислих речовин, нафтопродуктів, BCKs і ХСК.

У поверхневому стоці присутні також біогенні сполуки азоту (2,5.....6,0 мг/л) та інші забруднювачі.

7.1. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, що приймаються до мереж міської дощової каналізації

Склад і кількість забруднюючих речовин у дощових (снігових) та поливо-миючих стічних водах з забудованих територій визначають шляхом відбору та хімічного аналізу проб стічних вод, а також на основі даних щодо накопичення забруднюючих речовин на поверхні водозбірної території. У разі відсутності таких даних, розрахункову кількість речовин, що відводяться з поверхневим стоком, визначають на підставі характеристик території водозбору (міської, промислової, комунально-складської, вулично-дорожньої тощо), даних про опади та усереднених (узагальнених) даних про склад стічних вод [ДСТУ 3013-95 "Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств" п. 7.1].

7.2. В міську дощову каналізаційну мережу дозволяється скидати (приймати) тільки такі дощові (снігові О та поливо-миєчні стічні води, які не призведуть до порушення роботи дощової каналізаційної мережі та споруд на ній, є безпечними для обслуговуючого персоналу і можуть бути очищені на МОС.

7.3. Відповідальність за якісні показники дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод з території земель загального користування несе Власник, а з території підприємств - Абонент.

7.4. Абонент, який приймає у свою дощову каналізаційну мережу поверхневі стічні води іншого Підприємства (субабонента), несе перед Власником відповідальність за якість всього обсягу стічних вод на своїх випусках.

7.5. Граничнодопустимі концентрації забруднюючих речовин у дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних водах для скидання у міську дощову каналізацію та водні об'єкти наведені у табл. 7.1.

Таблиця 7.1. Граничнодопустимі концентрації забруднюючих речовин у воді водних об'єктів культурно-побутового призначення

Забруднююча речовина 

ГДК, мг/л 

1. 

Завислі речовини 

Фон + 0,75 

2. 

БСК5 

6,0 

3. 

ХСК 

30,0:: 

4. 

Нафтопродукти 

0,3 

5. 

Хлориди 

350 

6. 

pH 

6,5 - 8,5 


8. ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ПЛАТЕЖІВ ЗА СКИД У ВОДНІ ОБ'ЄКТИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ У ДОЩОВИХ (СНІГОВИХ) ТА ПОЛОВО-МИЄЧНИХ СТІЧНИХ ВОДАХ

8.1. Нормативи збору, який справляється за скиди основних забруднюючих речовин у водні об'єкти, в т. ч. у морські води, приведені у табл. 8.1.

Таблиця 8.1. Нормативи збору за скиди забруднюючих речовин у МДК

Номер 

Забруднююча речовина 

Норматив збору,

грн./т 

1. 

Завислі речовини 

1,5 

2. 

БСК5 

21,0 

3. 

ХСК 

  

4. 

Нафтопродукти 

309,0 

5. 

Хлориди 

1,5 


8.2. Вартість транспортування дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод у системі відкритих та закритих колекторів дощової (снігової) каналізації міста розраховується Власником мереж дощової (снігової) каналізації за формулою:

  

Ев + Ам.д.к. 

  

  

Птр

____________________ 

х Кн, грн./га 

(8.1) 

  

Sпбв 

  

  


Ам.д.к. = Бс / строк служби (80 років) 

де Птр - плата за транспортування дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод,

Бс - балансова вартість систем дощової каналізації, тис. грн.,

Ев - експлуатаційні витрати, тис. грн.,

Ам.д.к. - витрати на амортизацію мереж дощової каналізації, тис .грн.,

Sпбв - площа басейну водозабору, га,

Кн - коефіцієнт неврахованих об'ємів дощових, снігових стічних вод,
Кн = 1.1,

  

  

Ев + Ам.д.к. 

  

  

або 

Птр

______________________ 

х Кн, грн./куб. м

(8.2) 

  

  

Wd 

  

  


де Wd - об'єм дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод, що стікають з території водозабірних басейних, куб. м (середньорічна кількість опадів в місті Києві - 657 мм).

8.3. Плата за скид забруднюючих речовин із стічними дощовими, сніговими та поливо-миєчними стічними водами здійснюється згідно основного тарифу (табл. 8.1).

8.4. Величина плати за скид дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод у міську дощову каналізаційну мережу (Пс) розраховується Власником згідно державної Інструкції за формулою:

Пс = Т * Vдог * К1

(8.3) 


де Пс -плата за скид, тис. грн.,

Т - тариф - затверджена в установленому порядку вартість транспортування дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод,

Vдог - обсяг скинутих Абонентом дощових (снігових) та поливо-миєчних

стічних вод, обумовлених договором, куб. м,

К1 - 1,1 - коефіцієнт, який враховує невраховані обсяги витрат.

8.4.1. Якщо обсяг дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод, скинутих Абонентом, більше обсягу, обумовленого Договором, то величина плати за їх скид розраховується за формулою:

Пс = Т * Vдог + 5Т * Vпдог

(8.4) 


Де Vдог - обсяг скинутих Абонентом стічних вод понад обсягу, обумовленому Договором, куб. м.

8.4.2. Величина плати за скинуті обсяги наднормативно забруднених дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод, розраховується за формулою:

Пс = Т * Vдог + 5Т * Vдог + Vпз * Кк * Нп

(8.5) 


де Vпз - обсяг скинутих Абонентом дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод з наднормативними забрудненнями, куб. м,

Кк - коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод на міських очисних спорудах дощової каналізації та екологічного стану водойми, Приймається у розмірах 1 - 10,

Нп - встановлений норматив плати за скид наднормативних забруднень у міську дощову каналізацію, грн./куб. м.

8.5. При перевищенні рівня вмісту забруднюючих речовин у дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних водах Абонента, що скидаються у міську дощову каналізацію, порівняно з встановленими ДК, Абоненти сплачують Власнику плату за скид наднормативних забруднень, яка нараховується за нормативом плати за очищення 1 куб. м дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод з вмістом забруднень у межах допустимих концентрацій (Нп), обсягом скинутих наднормативно забруднених дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод (Vпз) та коефіцієнтом кратності (Кк), який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод та екологічного стану водойми. Норматив плати становить 53,4 % від затверджених тарифів за послуги поверхневого водовідведення.

8.5.1. За відхилення показника pH від установлених меж на одну одиницю pH, застосовується коефіцієнт Кк = 2, на 2 більше одиниць - Кк = 10. Відхилення на величину 0,5 pH та більше рахується, як за одиницю pH. Відхилення менше за 0,5pH - не враховується.

8.5.2. За перевищення відношення ХСК / БСК5 < 2/5, коефіцієнт кратності визначають за формулою

  

ХСК 

  

  

Кк = 

________________________ 

- 1 

(8.6) 

  

2,5*БСК 

  

  


8.5.3. За встановлений факт порушень пунктів 5.2, 5.3 цих Правил застосовується коефіцієнт кратності Кк = 5.

8.6. При виявленні Власником у ході контролю якості дощових (снігових) стічних вод, що скидаються Підприємством, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднень (Сф) над установленою допустимою концентрацією (ДК), (Кк) визначають за формулою

  

Сф 

  

  

Кк =  

___________________ 

- 1 

(8.7) 

  

ДК 

  

  


Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5 окрім випадків, передбачених пунктом 8.1.

8.7. Якщо встановлений факт одночасного скиду до міської каналізації кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Кк визначають за формулою

  

(8.8) 


де Кк - коефіцієнт кратності для розрахунку плати за скид наднормативного забруднення,

Сфі - фактична концентрація і-ї речовини в дощових (снігових) стічних водах Підприємств,

Дкі - установлена допустима концентрація і-ї речовини в стічних водах Підприємства, яку встановлено Дозволом для даного Підприємства.

Загальний коефіцієнт кратності Кк з урахуванням перевищення ДК кількох речовин та інших порушень, не може бути більше, ніж 10. Якщо за розрахунком Кн > 10, приймають Кн = 10.

8.8. Плата за скид Абонентом дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод з перевищенням ДК, установленим разовим аналізом, стягується за час від попереднього аналізу, проведеного Власником, до моменту зафіксованого порушення, але не більше 3-х календарних місяців. Ця плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Абонентом за цей період з даного об'єкта.

У випадку порушення вимог пунктів 5.2, 5.3 цих Правил, плата стягується за об'єм скиду дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод Абонента з даного об'єкта за розрахунковий період, але не більше 1 місяця.

8.9. Обсяги дощових (снігових) стічних вод, що скидаються Абонентом в міську дощову каналізацію, визначаються Власником згідно Правил та встановлюються Договором між ними.

8.10. У випадку пред'явлення Власнику органами Мінекоресурсів претензії, щодо збитків, заподіяних державі за забруднення водного об'єкту, яке сталося наслідком порушень Абонентами вимог Правил, Власник пред'являє їм претензії та позиви, щодо відшкодування збитків. Претензії пред'являються у період за останні 12 місяців пропорційно до обсягу скинутих за цей період дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод.

8.11. Плата за скид забруднюючих речовин із дощовими (сніговими) та поливо-миєчними стічними водами, що перевищують гранично допустимі нормативи, стягується у П'ЯТИКРАТНОМУ розмірі основного тарифу.

8.12. При встановленні факту ЗАЛПОВОГО скиду Абонент сплачує у П'ЯТИКРАТНОМУ розмірі основного тарифу.

8.13. Підвищена плата стягується за період із дати встановлення вказаних дій Абонента до дати проведення попереднього аналізу стічних дощових і снігових вод, але не більше, ніж за один рік.

8.14. Власник має право зменшувати абонентну плату за перевищення скиду забруднюючих речовин на обсяг коштів, що необхідні для виконання узгоджу-них з Абонентом заходів, що спрямовані на зменшення скиду забруднюючих речовин з дощовими і сніговими стічними водами.

8.15. Внесення сплати за перевищення нормативів скиду забруднюючих речовин із дощовими (сніговими) та поливо-миєчними стічними водами, не звільняє Абонента від відшкодування у повному обсязі шкоди, заподіяної Власнику мереж водопроводу та споруд на них, та природному середовищу.

8.16. Плата за скид дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод та забруднюючих речовин перераховується Абонентом у порядку та в терміни, що встановлені у Договорах.

8.17. При несвоєчасному отриманні плати з Абонента стягується пеня у розмірі 0,1 % від суми плати за кожний день прострочення платежу.

8.18. У випадку ухилення абонента від укладення та (чи зміни, доповнення) Договору, весь скид дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод із забруднюючими речовинами в системі міської дощової каналізаційної мережі вважається НАДНОРМАТИВНИМ. Плата стягується у порядку, передбаченому пунктом 8.3 дійсних правил, щодня до дати укладення Договору.

8.19. Нормативи збору, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, залежно від концентрації забруднюючих речовин приведені в табл. 8.1.

9. ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ ДОЩОВИХ (СНІГОВИХ) СТІЧНИХ ВОД, ЩО СТІКАЮТЬ З ТЕРИТОРІЇ ВОДОЗБІРНИХ БАСЕЙНІВ

9.1. Обчислення здійснюються за формулою:

Wd = 10 * hd * Y * F (куб. м) 

(9.1) 


де Wd - загальний об'єм дощових стічних вод, куб. м

hd - середньорічний шар опадів за теплий період року, мм,

Y - коефіцієнт стоку,

F - площа басейну водозабору, за.

Значення Y для водозабірного басейну визначають, як середньозважене для всієї площі, враховуючи середні значення коефіцієнтів стоку поверхонь різних видів, які становлять:

- для водонепроникних поверхонь 

0,6 - 0,8, 

- для ґрунтових поверхонь 

0,2, 

- для газонів 

0,1. 


У разі орієнтованих розрахунків, значення для Y невеликого міста або селища приймають у межах 0,3 - 0,4.

9.2. Загальний обсяг снігових вод, що стікають із забудованих територій, Wc, у метрах кубічних, обчислюють за формулою:

Wc = 10 * hc * Y * F (куб. м) 

(9.2) 


де Wc - загальний об'єм снігових стічних вод, куб. м,

Wc - середньорічний шар опадів за холодний період року, мм (дані найближчого метеорологічного пункту),

Y - коефіцієнт стоку, становить 0,6 - 0,7,

F - площа басейну водозабору, за.

9.3. Сумарне значення річного виносу речовин з дощовими та сніговими водами, M, у тонах, обчислюють за формулою:

M = (Wd * Kd + Wc * Kc) * 10 -3 (т) 

(9.3) 


де M - сумарне значення річного виносу речовин з дощовими та сніговими водами, т

Wd - загальний об'єм дощових стічних вод, куб. м,

Wc - загальний об'єм снігових стічних вод, куб .м,

Kd - вміст речовин у дощових стічних водах, г/куб. дм,

Kc - вміст речовин у снігових стічних водах, г/куб. дм.

10. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

10.1. Водовідведення дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод у міську дощову мережу з земель загального користування (площ, доріг, тротуарів, парків тощо), закладів освіти, охорони здоров'я, культури - здійснюється за кошти міського бюджету.

10.2. Кошти за надання послуг із транспортування та очистки дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод та скид забруднюючих речовин, надходять на рахунок Власника.

10.3. Власник використовує отримані кошти тільки на ремонт, утримання, експлуатацію, будівництво нових мереж дощової каналізації та споруд на ній, а також очисних споруд на випусках дощової каналізаційної мережі у водойми.

10.4. Власником акумулюються кошти на окремому рахунку у розмірі 20 - 30 % для будівництва нових очисних споруд.

10.5. Плата за скид до дощової міської каналізації дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин здійснюється Абонентом відповідно до рахунків, які виставляє Власник, і розподіляється таким чином:

- 20 % перераховуються Власником на рахунок міського фонду охорони навколишнього природного середовища,

- 80 % залишаються у розпорядженні Власника і використовуються

на ремонт і експлуатацію дощових каналізаційних мереж та споруд, а також на розвиток дощового каналізаційного господарства міста.

10.6. Кошти, отримані за порушення пунктів 5.2, 5.3, 11.3.2 цих Правил - повністю залишаються у фонді розвитку Власника і використовуються на відновлення та підвищення ефективності роботи дощових мереж і споруд дощової каналізації, а також на відшкодування додаткових витрат Власника, пов'язаних з цими скидами.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

11.1. При виявленні перевищення встановлених ДК або інших порушень цих Правил Власник зобов'язаний в установленому порядку пред'явити Підприємствам відповідні рахунки, а в разі несплати рахунків - звертатись до господарського суду з позовом щодо примусового стягнення заборгованості.

11.2. При виявленні порушень Правил і для вжиття відповідних заходів Власник має право передавати до уповноважених контролюючих державних органів матеріали стосовно Підприємств, якими ці порушення були допущені.

11.3. При порушенні Правил Власник:

11.3.1. За період самовільного (при відсутності чинного Договору) користування дощовою каналізацією міста виконує розрахунок обсягу стічних вод згідно з розділом 9 цих Правил з моменту початку такого користування і до усунення порушення, але за період не більше трьох років.

11.3.2. Весь обсяг дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод (за розрахунковий період) розглядається як такий, що перевищує договірний, і плата за його скидання встановлюється у п'ятикратному розмірі тарифу за дощове водовідведення за умови:

- відсутності у Абонента Дозволу на скид чи закінчення строку його дії,

- відмови або затримання укладення з Власником договору на послуги

водовідведення дощових і снігових стічних вод,

- затримки з оформленням перепустки представнику Контролюючих органів на територію Абонента (понад 30 хвилин з моменту прибуття для виконання службових обов'язків),

- відмови Абонента виділити представника для відбору проби або неможливості відібрати пробу дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод у визначеному КК Підприємства.

11.3.3. Власник має право звертатися щодо порушення Абонентом Адміністративного кодексу України у встановленому порядку у разі:

- виявлення скиду у міську дощову каналізаційну мережу стічних вод з речовинами, забороненими до скидання,

- якщо дощові (снігові) стічні води не відповідають якості ДК,

- після попередження за 5 днів: невиконання Абонентом вимог Власника, щодо попереднього очищення поверхневого стоку,

- незадовільного технічного стану дощової каналізаційної мережі та пристроїв і споруд на ній, що перебувають на балансі Абонента,

- невиконання Абонентом умов Договору,

- самовільне приєднання до мережі міської дощової каналізації,

- відмови Підприємства укласти Договір з Власником дощової каналізації і очисних споруд на ній,

- відмови Абонента оплати виставленого Власником рахунку чи платіжного документу,

- відмови Абонента допустити представника Власника до огляду мереж і споруд дощової каналізаційної мережі, проведення замірів кількісних і якісних показників стічних вод, що скидаються у міську дощову каналізацію,

- коли наслідком порушення Правил може стати вихід з ладу міської дощової каналізації або порушення технологічного режиму роботи МДКОС.

11.4. У випадку систематичного порушення Правил та невиконанні Абонентом природоохоронних заходів, Власник має право, письмово попередивши його, розірвати з ним Договір.

11.5. При необхідності перекладки аварійних або заміні зруйнованих (пошкоджених) мереж дощової каналізаційної мережі (внаслідок агресивного впливу стічних вод Абонентів) кошторисну вартість цих робіт, (Кзаг) - розподіляють між Абонентами, які скинули агресивні стічні води у дощову каналізацію, згідно формули:

п 

  

Ki = Qi * Пi * Kзаг / е(Qi * Пi

(11.1) 

i = 1 

  


Ki - відшкодування заподіяних збитків i-тим Абонентом на відновлення зруйнованих мереж і споруд,

Qi - середньодобова витрата стічних вод, яке скидає i-те Абонент,

Пi - сума додаткової плати понад основного тарифу, встановлена Власником за останні 3 роки i-тому Абоненту,

Кзаг - загальні капітальні вкладення.

11.6. Розрахунок участі Абонентів у відновлені зруйнованих мереж і споруд дощової каналізації виконує Власник та подає на затвердження Виконавчого комітету Київської міської ради, який приймає рішення про відновлювальні роботи

Якщо Абонент відмовляється від участі у цих роботах, Власник застосовує до нього заходи впливу в п. 8.3 цих Правил.

 

Додаток N 1 


ДОЗВІЛ
на скид стічних вод у систему дощової каналізації м. Києва

Реєстраційний N ___________ від

"____" ____________ 200_ р.

Строк діє до "____" ____________ 200_ р. 

Цей Дозвіл надано Абоненту ____________________________________________________________
                                                                                                              (назва Абонента та його адреса)
з врахуванням субабонентів _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Договір на приймання стічних вод у систему дощової каналізації м. Києва
                           N _______ від "___" ____________ 200_ р.

Підстава для видачі дозволу

Заявка Абонента N _____ від "___" ____________ 200_ р.
Акт обстеження Абонента від "___" ____________ 200_ р.
Проект каналізації ______________________________________________________________________
Погоджено з Приймальником від "___" ____________ 200_ р.
Дозволяється скид стічних вод в мережу дощової каналізації м. Києва з загальною витратою _________ куб. м/добу із випусками на такі вулиці: ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
Якість стічних вод повинна відповідати Правилам приймання поверхневого стоку у Київську міську дощову каналізацію, затверджених рішенням Київської міської ради N ____ від ____________ 200_ р.
Обсяги водовідведення у Дозволі на скид стічних вод у систему дощової каналізації м. Києва розрахункові.
Фактично надані послуги оплачуються згідно з Договором, укладеним Абонентом з Власником.
При порушенні Правил приймання стічних вод Абонента у систему дощової каналізації м. Києва Дозвіл на скид анулюються.

  

Власник ______________________________________________________________________________

Директор                                                                                              __________ (                                  )
                                                                                                                   М. П. 

Дозвіл продовжено до:

"___" ____________ 200_ р. ___________(                                 ) 
                                                        М. П. 
"___" ____________ 200_ р. ___________(                                 ) 
                                                        М. П. 


 

Додаток N 2 


АКТ N _____
обстеження земельної ділянки _________________________ від ____________ 200_ р. щодо стану мережі дощової каналізації, місць відведення дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод до мережі міської дощової каналізації

Складено _____________________________________________________________________________
                                                                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 
за участю _____________________________________________________________________________
                                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 
Проведено обстеження території водозбірного басейну, мереж дощової каналізації, зливоприймальників та зливовилусків ____________________________________________________
________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                               (район місцезнаходження земельної ділянки, назва об'єкту)
що належать __________________________________________________________________________
                                                                          (назва об'єкта, посада керівника, прізвище, ім'я, по батькові)
в присутності _________________________________________________________________________
                                                                                   (посада представника, прізвище, ім'я, по батькові) 

ОБСТЕЖЕННЯМ ВСТАНОВЛЕНО

1. Загальна площа (га) __________________________________________________________________

2. Баланс площі за видом поверхні (га): покрівлі - ___________________________, асфальтобетонних
покриттів - ______________________, зелених насаджень - _________________, відкритих ґрунтових ділянок ________________, ________________, ________________, ________________,

3. Функціональне призначення основної частини території (га): житлова забудова - ____________, торгівельні і громадські установи - ______________, інші об'єкти - ___________________

4. Оцінка товарного стану і благоустрою території (так/ні), прибирання сміття й снігу - __________, наявність на поверхні сміття -___________, неорганізованих звалищ - .__________, нафтопродуктів - ___________, рідких і сипучих матеріалів - ____________, ерозія ґрунту ___________, невпорядковані будівельні майданчики -___________________

5. Загальна площа, що охоплена дощовою каналізацією (за) ____________ кількість зливових випусків ____________________

6. Технічний стан дощової каналізаційної мережі (добрий /поганий): водоприймальними - _____________, колектори - ________________, зливові випуски _____________, - _____________

7. Місце приєднання до міської дощової каналізації _________________________________
діаметр колектора - ___________________________________ (мм).

8. Об'єм стічних вод: дощових - ____________________ куб. дм/с, __________________ куб. м/рік
                                    снігових - ___________________ куб. дм/с, ________________ куб. м/рік
                                    поливо-миєчних, _________________ куб. дм/с, _________________, куб. м/рік 

9. Норми або дані хімічного аналізу дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод 


Характеристика водозбірного басейну
____________________________________ Y ___________ 

мг/куб. дм 

Завислі 

ЗР 

  

Нафтопродукти 

Н 

  

БСКповне 

БСК5 

  

ХСК 

ХСК 

  

Хлориди 

MnClm 

  


10. Висновки про відповідність фактичних концентрацій забруднюючих речовин стічних вод допустимим ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

11. Виконання рекомендацій попередніх обстежень __________________________________________
______________________________________________________________________

12. Запропоновані заходи  


Найменування 

Термін виконання 

Відмітка про виконання 

1 

2 

3 

  

  

  

  

  

  


13. Висновки та пропозиції - керівникам об'єкта доповідати про виконання запропонованих заходів ______________________________________________________________________________________
                                                                              (назва установи, адреса, телефон, посада) 

"__" ____________ 200_ р.

                                                                             Підписи: _______________________________________
                                                                                             _______________________________________
                                                                                             _______________________________________
                                                                                             _______________________________________ 

З актом ознайомлені ___________________________________________________________________
                                                                                     (посада представника, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (адреса) 


 

Додаток N 3 


ЖУРНАЛ-АКТ
відбору проб стічних вод з земельної ділянки АБОНЕНТІВ

Сторінка типу А

Дата відбору проб 

Номер З/П 

Код Абонента 

Назва Абонента 

Адреса Абонента 

Загальна кількість випусків 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Сторінка типу Б

Дата відбирання проби 

 

 

 

Шар опадів 

мм 

 

 

Тривалість дощу 

хв 

 

 

Місце відбирання проби 

 

 

 

Коефіцієнт стоку 

 

 

 

Порядковий номер проби 

 

 

 

Інтервал часу від появи стоків до проби 

хв 

 

 

Склад стічних вод 

Формула 

 

1 

2 

мг/куб. дм 

Завислі 

ЗР 

 

Нафтопродукти 

Н 

 

БСКповне 

БСК 

 

ХСК 

ХСК 

 

Хлориди 

Clm 

 


Сторінка типу В

Місце відбору проб 

Проба відібрана у присутності 

  

Посада
П., І., Б.
 

Підпис за робочу пробу 

Підпис за контрольну пробу 

Підпис за пробу для Абонента. Проба відібрана (так / ні) 

Час відбору проби 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Примітка. Контрольна проба зберігається три доби від дати відбору.


 

Додаток N 4 


АКТ N ___
про контрольний аналіз проб стічних вод

 "__" ____________ 200_ р.             м. Київ                Відповідно до запису в журналі-акті відбору проб  

"__" ____________ 200_ р.

Комісією в складі:
представника Приймальника в особі ______________________________________________________
                                                                                                                                                        (посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові представника) 
представника Абонента ________________________________________________________________
                                                                                                               (назва Абонента) 
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові представника) 
в присутності представника лабораторії ___________________________________________________
                                                                                                                                                 (назва лабораторії) 
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові представника) 
представника Контрольної служби _______________________________________________________
                                                                                                                             (назва Контрольної служби) 
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові представника) 
відповідно до Правил приймання поверхневого стоку у київську міську дощову каналізацію, затверджених рішенням Київської міської ради від "___" ____________ 200_ р. N _______ проведено розпечатування проб для проведення контрольного аналізу. 


Номер з/п 

Позначка про стан опечатування проби для аналізу 

Час 

Перелік показників для аналізу 

1 

2 

3 

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Проби передано лабораторії _____________________________________________________________
                                                                                                                              (назва, підпорядкованість) 
для проведення контрольного аналізу.

З правом та порядком застосування результатів контрольного аналізу ознайомлені: 

__________________________________
(підпис представника Абонента)
__________________________________
(підпис представника Приймальника)
__________________________________
(підпис представника лабораторії)
__________________________________
(підпис представника Контрольної служби) 

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 


 

Додаток N 5 


Додаток до Договору N _____
від "___" ____________ 200_ р.
про приймання наднормативно забруднених стічних вод від Абонента ________________
______________________________________ 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Приймальника
______________________ (                          ) 


РОЗРАХУНОК N ___
вартості приймання 1 куб. м
наднормативно забруднених стічних вод

Сторінка типу А

Номер з/п 

Показник якості стічних вод 

Значення 

допустимої концентрації забруднюючих речовин 

тимчасово погодженої концентрації забруднюючих речовин 

Коефіцієнт кратності 

1 

2 

3 

4 

5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сумарний коефіцієнт кратності 

  


Сторінка типу Б

Номер з/п 

Параметр 

Значення 

Розмірність 

1 

2 

3 

4 

Тариф за приймання стічних вод 

 

грн. / куб. м 

Сумарний коефіцієнт кратності 

 

- 

Вартість приймання 1 куб. м стічних вод з наднормативним забрудненням з ПДВ 

 

Грн. 

ПДВ 

 

Грн. 


Вартість приймання стічних вод з наднормативним забрудненням з ПДВ становить _______ грн./куб. м _______ гривень __________ копійок за 1 кубічний метр.

ПОГОДЖЕНО
Керівник Абонента _________________________________
__________________________________________________
                  (підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника)

"___" _____________ 200_ р. 


 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий