КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 21 вересня 2017 року N 48/3055

Про деякі питання міського конкурсу проектів "Громадська перспектива: прозора влада та активна громада"

Відповідно до Указу Президента України від 26 лютого 2016 року N 68/2016 "Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні", міської цільової програми "Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017 - 2019 рр.", затвердженої рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2016 року N 536/1540, та з метою налагодження ефективного діалогу і партнерських відносин з організаціями громадянського суспільства Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про міський конкурс проектів "Громадська перспектива: прозора влада та активна громада" згідно з додатком до цього рішення.

2. Позицію 1.7 позиції 1 розділу 1 додатка 1 до міської цільової програми "Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017 - 2019 рр.", затвердженої рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2016 року N 536/1540, викласти у новій редакції:

"

1.7. Проведення міського конкурсу проектів "Громадська перспектива: прозора влада та активна громада" відповідно до положення про конкурс, затвердженого рішенням Київської міської ради

2017 - 2019 роки

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

2000,0

2400,0

2900,0

Залучення організацій громадянського суспільства до розв'язання соціально-економічних питань, пов'язаних з розвитком міста Києва


".

3. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
21.09.2017 N 48/3055


ПОЛОЖЕННЯ
про міський конкурс проектів "Громадська перспектива: прозора влада та активна громада"

I. Загальні положення

1. Міський конкурс проектів "Громадська перспектива: прозора влада та активна громада" (далі - Конкурс), проводиться відповідно до міської цільової програми "Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017 - 2019 рр.", затвердженої рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2016 року N 536/1540, та встановлює правові, організаційні і фінансові основи проведення цього Конкурсу.

2. Дія цього Положення не поширюється на передбачені законами випадки надання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам, громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, всеукраїнським громадським організаціям інвалідів і ветеранів та їх спілкам, підприємствам та організаціям невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємствам та об'єднанням зазначених товариств, що спрямовують бюджетні кошти на утримання власних соціально-культурних підрозділів, національним творчим спілкам та їх регіональним осередкам.

3. В цьому Положенні використовуються терміни, що мають такі значення:

1) захід - сукупність дій, необхідних для виконання інститутом громадянського суспільства конкретного завдання в рамках проекту чи окремо протягом визначеного періоду часу;

2) інститути громадянського суспільства - громадські об'єднання та їх відокремлені підрозділи із статусом юридичної особи, творчі спілки, які згідно із законодавством мають право на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів;

3) конкурсна документація - комплект документів, які розробляються організатором Конкурсу і містять вимоги до підготовки інститутами громадянського суспільства конкурсних пропозицій;

4) конкурсна пропозиція - комплект документів, які готуються учасником Конкурсу та подаються організаторові Конкурсу;

5) проект - комплекс заходів, що розроблені і здійснюються інститутами громадянського суспільства і спрямовуються на досягнення певної мети протягом визначеного періоду часу (не більше 1 року);

6) учасник Конкурсу - інститут громадянського суспільства, що подав конкурсну пропозицію для участі в Конкурсі.

4. Конкурс організовує та проводить Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - організатор Конкурсу).

5. Основна мета проведення Конкурсу - здійснення фінансової підтримки програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства.

6. Конкурсні пропозиції подаються інститутами громадянського суспільства, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за один рік до оголошення проведення Конкурсу.

7. Для участі в Конкурсі інститути громадянського суспільства подають організаторові Конкурсу конкурсні пропозиції або кілька конкурсних пропозицій у друкованій та електронній формі за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення Конкурсу.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові Конкурсу.

8. Конкурсні пропозиції подаються інститутами громадянського суспільства за такими напрямками:

8.1. Волонтерський рух та підтримка учасників АТО.

8.2. Соціальні ініціативи, спрямовані на поліпшення благоустрою та природного середовища столиці.

8.3. Сприяння розвитку міста Києва у сфері правової освіти населення та формування громадянської культури.

8.4. Сприяння заходам, спрямованим на поліпшення спортивного, культурного та просвітницького розвитку мешканців міста Києва.

9. Граничний обсяг фінансування пропозицій визначається організатором Конкурсу в межах міської цільової програми "Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017 - 2019 рр.", затвердженої рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2016 року N 536/1540, та погоджується з конкурсною комісією.

10. Це Положення визначає умови проведення конкурсу проектів, що реалізуються на території міста Києва.

II. Організація проведення Конкурсу

1. Для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання проектів організатором Конкурсу утворюється конкурсна комісія у складі не менше семи і не більше пятнадцяти осіб. Склад конкурсної комісії затверджується наказом організатора Конкурсу. Конкурсна комісія затверджує на першому засіданні регламент своєї роботи.

2. До складу конкурсної комісії включаються представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представники Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), науковці та експерти (представники громадських організацій, які в межах своєї статутної діяльності виконують певні функції), представник від депутатських фракцій (за згодою).

3. Чисельність представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування не повинна перевищувати половини від кількості членів конкурсної комісії (далі - члени комісії).

Члени комісії виконують свої повноваження на громадських засадах.

4. Члени комісії зобов'язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій. Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член комісії зобов'язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню ним обов'язків. Член комісії, у якого виявлено конфлікт інтересів, виводиться з її складу рішенням організатора Конкурсу за погодженням з конкурсною комісією. Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення комісією рішення про визначення переможців, таке рішення підлягає перегляду.

5. Засідання конкурсної комісії проводяться згідно з регламентом роботи, встановленим на першому засіданні конкурсної комісії, про що повідомляється учасникам засідання не пізніше ніж за десять днів до проведення засідання.

Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу конкурсної комісії.

6. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, та оформляється протоколом. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

7. Протоколи засідань конкурсної комісії підписуються присутніми на її засіданні членами. Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників Конкурсу та розміщується у триденний строк на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва https://kievcity.gov.ua.Учасникові Конкурсу на його вимогу може бути видана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

III. Оформлення конкурсної пропозиції

1. Конкурсна пропозиція повинна містити:

1) заяву про участь у Конкурсі, складену за формою, затвердженою відповідним наказом організатора Конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви проекту за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою (у разі наявності);

2) копії свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), скріплені печаткою (у разі наявності);

3) копію документа, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за формою, що затверджена організатором Конкурсу. Опис проекту повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців, очікувані результати виконання проекту, інформацію про цільову аудиторію, способи інформування громадськості про хід виконання проекту, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

5) інформацію про діяльність інститутів громадянського суспільства, джерела фінансування інститутів громадянського суспільства, їх матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник Конкурсу.

Організатор Конкурсу видає учасникові Конкурсу довідку із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції.

IV. Умови проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться відповідно до цього Положення. Організаційні заходи щодо підготовки оголошення Конкурсу здійснює організатор Конкурсу.

2. Інститути громадянського суспільства не допускаються до участі у Конкурсі у разі, якщо:

1) документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про інститут громадянського суспільства;

2) конкурсна пропозиція інституту громадянського суспільства не відповідає цілям, пріоритетним завданням та видам діяльності, що можуть бути підтримані організатором Конкурсу;

3) інститут громадянського суспільства відмовився від участі у Конкурсі шляхом надсилання організаторові Конкурсу офіційного листа;

4) конкурсну пропозицію подано не в повному обсязі або після закінчення встановленого строку;

5) проект, зазначений у конкурсній пропозиції, не відповідає відповідному адміністративно-територіальному рівню виконання;

6) передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;

7) діяльність інститутів громадянського суспільства спрямована на отримання прибутку;

8) організація громадянського суспільства перебуває у стадії припинення.

3. Організатор Конкурсу затверджує текст оголошення про проведення Конкурсу та оприлюднює його на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва https://kievcity.gov.ua за 30 календарних днів до закінчення прийому конкурсних документів.

4. В тексті оголошення зазначаються:

1) вимоги до конкурсної пропозиції;

2) адреса, за якою приймаються конкурсні пропозиції;

3) умови та строки подання конкурсних пропозицій;

4) строки проведення Конкурсу;

5) цілі та пріоритетні завдання конкурсних пропозицій, що відповідають загальнодержавним та/або місцевим програмам і на виконання яких повинні спрямовуватися проекти, розроблені учасниками Конкурсу.

5. Інформація про основні вимоги до оформлення конкурсних документів, терміни, порядок та адреса, за якою подаються конкурсні документи, контактні телефони організатора Конкурсу, інші умови проведення Конкурсу розміщуються на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва https://kievcity.gov.ua.

6. Строк приймання конкурсних пропозицій не повинен бути меншим ніж 30 днів з дня оголошення проведення Конкурсу.

7. Конкурс проводиться у три етапи:

- на першому етапі:

конкурсна комісія розглядає конкурсні пропозиції щодо їх відповідності вимогам цього Положення, пріоритетним завданням та критеріям, визначеним конкурсною комісією та погодженим з організатором Конкурсу. Конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції. Перевірка проводиться у порядку, визначеному конкурсною комісією. За результатами розгляду конкурсних пропозицій та перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції (у разі проведення такої перевірки), конкурсна комісія визначає конкурсні пропозиції, які допускаються для участі у другому етапі Конкурсу.

Якщо до участі у Конкурсі допущено лише одну конкурсну пропозицію, чи не допущено жодної, конкурсна комісія може прийняти рішення про продовження строку подання конкурсних пропозицій, який не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати ухвалення такого рішення.

- на другому етапі Конкурсу:

конкурсна комісія проводить відкритий захист конкурсних пропозицій, на який запрошуються учасники Конкурсу, конкурсні пропозиції яких допущені до участі у другому етапі. Захист конкурсної пропозиції здійснює керівник або уповноважена особа інституту громадянського суспільства, що є учасником Конкурсу. У разі коли учасник Конкурсу відмовився від відкритого захисту конкурсної пропозиції, конкурсна комісія приймає рішення про припинення його подальшої участі у Конкурсі, про що надсилає письмове повідомлення.

- на третьому етапі Конкурсу:

члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за визначеними критеріями.

Індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії та результати оцінки всіх конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання конкурсної комісії.

V. Оцінювання проектів та визначення переможців Конкурсу

1. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями:

1) відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям, пріоритетним завданням, видам діяльності, що підтримуються організатором Конкурсу;

2) очікувана результативність проекту щодо затрат, продукту, ефективності та якості;

3) ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування проекту;

4) повнота охоплення цільової аудиторії;

5) інноваційність;

6) рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання проекту;

7) спроможність інституту громадянського суспільства здійснювати реалізацію запропонованого проекту.

2. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють шляхом проставлення балів від 0 до 5 конкурсні пропозиції за кожним з передбачених цим Положенням критеріїв та записують їх в індивідуальній оціночній відомості члена конкурсної комісії.

3. Рейтинг конкурсних пропозицій впорядковується за балами від більшого до меншого.

4. Конкурсна комісія на засіданні підсумовує оцінки конкурсних пропозицій і приймає рішення про визначення переможців Конкурсу з урахуванням передбаченого організатором Конкурсу обсягу бюджетних коштів, що виділяються для виконання відповідних проектів.

5. У разі набрання конкурсними пропозиціями однакової кількості балів рішення про визначення переможця Конкурсу приймається членами комісії шляхом відкритого голосування.

6. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців Конкурсу доводиться у триденний строк з дати його прийняття до відома інститутів громадянського суспільства, що брали участь у Конкурсі, та оприлюднюється на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва https://kievcity.gov.ua.

Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене у тижневий строк організаторові Конкурсу, а в разі незгоди з рішенням організатора конкурсу - в установленому порядку.

7. Організатор Конкурсу на підставі рішення конкурсної комісії про визначення переможців Конкурсу укладає договори про виконання проекту (далі - Договір). Договір повинен містити опис та план виконання проекту із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі; обов'язки інституту громадянського суспільства щодо оприлюднення та подання організаторові Конкурсу інформації про час і місце проведення заходів, матеріалів, підготовлених в рамках виконання проекту, підсумкових звітів; обов'язки організатора Конкурсу щодо фінансування проекту із зазначенням строків такого фінансування; права, обов'язки і відповідальність сторін у разі дострокового припинення виконання проекту чи його фінансування; умови, передбачені законодавством, та умови, щодо яких досягнуто взаємної згоди. Договір повинен містити зобов'язання інституту громадянського суспільства повернути бюджетні кошти у повному обсязі у разі невиконання проекту.

8. Під час укладання договорів з переможцями Конкурсу рекомендований конкурсною комісією обсяг бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) ними відповідного проекту (заходу) може бути зменшений з метою приведення кошторису проекту (заходу) у відповідність до вимог бюджетного законодавства та принципів економічного та ефективного використання бюджетних коштів.

9. Інститути громадянського суспільства, визнані переможцями Конкурсу, беруть участь у співфінансуванні проекту в розмірі, встановленому організатором Конкурсу. Внесок для виконання проекту може здійснюватися переможцями Конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі, оплати вартості приміщення, техніки, обладнання, безкоштовного виконання робіт (виконання робіт власними силами) тощо, але не менше як 25 відсотків необхідного обсягу фінансування.

10. У разі, коли переможець Конкурсу письмово відмовляється від виконання проекту, конкурсна комісія приймає рішення щодо визнання переможцем Конкурсу інститут громадянського суспільства, конкурсна пропозиція якого набрала більшу кількість балів серед учасників Конкурсу, що не були визнані переможцями.

11. За результатами засідання конкурсної комісії організатор Конкурсу видає наказ про затвердження переліку переможців Конкурсу.

12. Інформація про переможців Конкурсу оприлюднюється на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва https://kievcity.gov.ua.

VI. Моніторинг виконання (реалізації) проекту Конкурсу

1. Організатор Конкурсу проводить моніторинг виконання проекту за такими показниками:

1) обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання проекту;

2) досягнення в результаті виконання проекту цілей і завдань, визначених для кожного етапу виконання (реалізації);

3) відповідність результативних показників виконання проекту запланованим результативним показникам;

4) повнота охоплення цільової аудиторії в рамках виконання проекту;

5) рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання проекту.

2. Інститут громадянського суспільства подає у місячний строк після виконання проекту організаторові Конкурсу підсумковий звіт про виконання Договору та обсяг використаних бюджетних коштів за формою, визначеною організатором Конкурсу.

3. Організатор Конкурсу у місячний строк після надходження всіх фінансових та підсумкових звітів інститутів громадянського суспільства, які визнані переможцями Конкурсу та отримали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, готує підсумковий висновок щодо виконання кожного проекту, в якому зазначається інформація про:

обсяг бюджетних коштів, наданих для виконання проекту;

відповідність результативних показників виконання проекту запланованим результативним показникам та обсягу витрачених бюджетних коштів.

4. Організатор Конкурсу оприлюднює підсумковий висновок за результатами моніторингу разом із підсумковими звітами інститутів громадянського суспільства, які визнані переможцями Конкурсу та отримали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва https://kievcity.gov.ua та подає їх конкурсній комісії.

5. Конкурсна комісія за результатами моніторингу і підсумкового звіту інституту громадянського суспільства може прийняти рішення про те, що проект не виконано, яке у триденний строк оприлюднюється на офіційному веб-сайті Київської міської державної адміністрації. Організатор Конкурсу на основі відповідного рішення конкурсної комісії може прийняти рішення про повернення бюджетних коштів, яке у триденний строк надсилається інституту громадянського суспільства.

6. Після надходження рішення організатора Конкурсу про повернення бюджетних коштів інститут громадянського суспільства повертає у тижневий строк на рахунок організатора Конкурсу бюджетні кошти, які перераховуються до міського бюджету.

 

Київський міський голова

В. Кличко