КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 20 грудня 2018 року N 547/6598

Про затвердження міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019 - 2021 роки"

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою ефективного використання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити міську цільову програму "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019 - 2021 роки" (далі - Програма), що додається.

2. Визначити Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів з реалізації Програми.

3. Співвиконавцям Програми, визначеними додатком 2 до Програми, забезпечити виконання заходів Програми та інформувати Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про хід і результати виконання заходів Програми щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

4.1. Забезпечити реалізацію Програми.

4.2. Подавати звіти про хід і результати виконання Програми щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійній комісії Київської міської ради з питань власності.

5. Виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при формуванні проектів бюджетів м. Києва на 2019 - 2021 роки враховувати, в межах можливості дохідної частини міського бюджету, потребу у видатках на здійснення заходів з реалізації Програми.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійну комісію Київської міської ради з питань власності.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
20.12.2018 N 547/6598


Міська цільова програма "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019 - 2021 роки"

1. Паспорт міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019 - 2021 роки" (далі - Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

п. 4 протоколу доручень N 9, напрацьований під час наради з обговорення оперативних питань у першого заступника голови Київської міської державної адміністрації 17.01.2018

3.

Розробник Програми

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) Програми

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, балансоутримувачі майна комунальної власності, комунальне підприємство Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації", комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація"

7.

Строк виконання Програми

2019 - 2021 роки

7.1.

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

-

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет міста Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі, тис. грн:

Усього:

По роках:

2019

2020

2021

122900

36290

45490

41120

9.1.

у т. ч.: коштів державного бюджету

-

-

-

-

9.2.

коштів бюджету м. Києва, тис. грн

110900

31490

41490

37920

9.3.

коштів інших джерел, тис. грн

12000

4800

4000

3200


2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Міська цільова програма "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019 - 2021 роки" (далі - Програма) розроблена у зв'язку з закінченням строку дії міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2016 - 2018 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 23 лютого 2017 року N 951/1955 (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 11 жовтня 2018 року N 1803/5867) та необхідністю подальшої роботи за відповідними напрямками.

Необхідність розроблення зумовлена забезпеченням прозорості та дієвості при прийнятті управлінських рішень щодо комунального майна територіальної громади міста Києва (далі - комунальне майно), що досягається чітко визначеними у Програмі цілями та завданнями, на досягнення яких витрачаються бюджетні кошти.

Актуальним є встановлення безпосереднього зв'язку між виділенням бюджетних коштів та результатами їх використання, що досягається застосуванням програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Розроблення і виконання Програми на 2019 - 2021 роки дасть змогу продовжити формування єдиної міської політики управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва.

В основу розроблення Програми покладена необхідність виконання завдань та заходів Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 (в редакції рішення Київської міської ради від 06 липня 2017 року N 724/2886) (далі - Стратегія 2025), Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1042/4049, постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 385 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року", а також комплексної міської цільової програми "Електронна столиця на 2019 - 2022 роки".

Вдосконалення та впровадження дієвих інструментів моніторингу та прийняття управлінських рішень у сфері управління комунальним майном, у тому числі, при передачі в орендне користування, приватизації, нарахуванні та сплаті орендної плати, здійсненні відрахувань до бюджету міста Києва.

Програма передбачає заходи, спрямовані на впровадження сучасних технологій збереження інвентаризаційних справ на об'єкти нерухомості міста Києва, втрата яких може мати негативні наслідки, в тому числі, може призвести до незаконного заволодіння комунальним майном, що в свою чергу сприятиме збереженню об'єктів пам'яток культурної спадщини.

Розроблені напрями та заходи Програми спрямовані на збільшення ефективності управління комунальним майном, його обліку, збереження, в тому числі, продовження роботи з державної реєстрації права власності за територіальною громадою міста Києва на об'єкти нерухомого майна комунальної власності, забезпечення можливості участі громадськості у контролі за використанням комунального майна.

3. Визначення мети Програми

Мета Програми полягає у впровадженні сучасних інформаційних технологій, автоматизації процесів прийняття управлінських рішень, контролі за їх виконанням, обліку комунального майна та об'єктів пам'яток культурної спадщини, що сприятиме створенню публічного реєстру активів, забезпеченню прозорості під час використання та розпорядження комунальним майном.

Впровадження Програми дозволить досягти сучасних стандартів у сфері обліку об'єктів нерухомого майна міста Києва, підвищення ефективності роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), забезпечити ефективне управління комунальним майном.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків виконання Програми

Основними шляхами розв'язання проблеми є організаційні та технічні заходи з модернізації системи управління комунальним майном, забезпечення профільних структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, установ та організацій дієвим механізмом контролю за використанням майна, віднесеного до сфери їх управління або переданого їм на баланс.

Джерелами покриття витрат на реалізацію заходів Програми виступають бюджет міста Києва та власні кошти балансоутримувачів.

Фінансово-економічні розрахунки та пропозиції щодо джерел покриття витрат, необхідних для виконання заходів Програми, строки виконання, наведені у додатку 1 до Програми - "Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019 - 2021 роки".

5. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Виконання Програми дасть можливість модернізувати систему управління комунальною власністю.

Програма розроблена на основі Стратегії 2025 та сприятиме досягненню визначених нею завдань, а саме:

• забезпечення ефективної системи контролю з боку громадськості,

• створення автоматизованої публічно доступної системи обліку договорів, об'єктом яких є комунальне майно,

• забезпечення ефективного управління активами міста, в тому числі, на основі створеної їх класифікації,

• створення публічного реєстру активів міста Києва,

• підвищення фінансової та операційної ефективності діяльності комунальних підприємств міста Києва,

• приватизація на відкритих електронних аукціонах об'єктів комунального майна.

Реалізація Програми сприятиме досягненню цільових індикаторів Стратегії 2025:

N з/п

Індикатор

Одиниця виміру

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1

Рівень зносу основних засобів, що перебувають у власності територіальної громади м. Києва, згідно з комбінованою/консолідованою фінансовою звітністю м. Києва (станом на кінець звітного періоду)

%

45

35

30

2

Створення публічного реєстру активів міста Києва

так/ні

так

так

так


Детальна інформація щодо напрямів, завдань та заходів наведена у додатку 2 до Програми - "Напрями діяльності, завдання та заходи міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019 - 2021 роки".

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль виконання заходів та Програми в цілому здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації, який забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері комунальної власності.

Відповідальний виконавець Програми щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, надає до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійній комісії Київської міської ради з питань власності узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

Відповідальний виконавець Програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження заходів, включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, строків виконання заходів.

Після закінчення терміну реалізації Програми відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії Київської міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
до міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019 - 2021 роки"


Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019 - 2021 роки"

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2019

2020

2021

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього

36290

45490

41120

122900

У тому числі

Бюджет міста Києва

31490

41490

37920

110900

Кошти інших джерел

4800

4000

3200

12000


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 2
до міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019 - 2021 роки"


НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ
"УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА НА 2019 - 2021 РОКИ"

N
з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість, тис. гривень
2019
2020
2021

Очікувані результативні показники

Очікувані результати

Показники

2019

2020

2021

1.

Впровадження європейських стандартів у сфері обліку об'єктів нерухомого майна міста Києва
Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади, суб'єктів господарювання усіх форм власності, що здійснюють технічну інвентаризацію та державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна у місті Києві
Забезпечення ефективного управління активами міста

1.1. Продовження створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва, у тому числі, оцифрування документів, формування бази даних, придбання, впровадження та супроводження системи автоматизації процесів ведення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва, системи оцифрування документів, придбання необхідного обладнання та навчання спеціалістів для роботи з системою

2019 - 2021

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Комунальне підприємство Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації"

Бюджет міста Києва

17000
30000
29000

Показник витрат, тис. грн

17000

30000

29000

Виключення можливості втрати унікальної документарної спадщини Києва - документації на нерухоме майно столиці України, оригінали якого на поточний час зберігаються в єдиному екземплярі і підпадають під ризики втрати. Забезпечення зберігання документів БТІ в електронному форматі
Збереження оригіналів документів за рахунок мінімізації користування оригіналами - заміни оригіналів їх електронними копіями і в більшості випадків користування ними, заміна оригіналів ветхих документів печатними копіями будь-якого формату
Запобігання корупційним ризикам, зловживанням службовим положенням, обмеження несанкціонованого доступу, спрощення та прозорість процедур роботи з документами
Автоматизація процесу роботи з документами бази даних технічної документації БТІ, процесів введення нових документів та зміни існуючих, формування і надання довідок на запити фізичних та юридичних осіб, державних органів та органів місцевого самоврядування
Швидкість та якість роботи з інформацією і документами та надання адміністративних послуг мешканцям столиці

Показник продукту: кількість електронних баз даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва

0

0

1

Показник продукту: кількість оцифрованих інвентаризаційних справ БТІ

12000

50000

50000

Показник ефективності: середні видатки на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва

17000

30000

29000

Показник якості: динаміка створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва

1

1,5

1,5

1.2. Створення та впровадження системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації, доступу для користування та наповнення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва суб'єктами господарювання усіх форм власності, що здійснюють технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна у місті Києві

2019 - 2021

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Комунальне підприємство Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації"

Бюджет міста Києва

3100
2300
1000

Показник витрат, тис. грн

3100

2300

1000

Забезпечення зберігання усіх матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна міста Києва в єдиному сховищі (базі даних), незалежно від того, який суб'єкт господарювання здійснював технічну інвентаризацію
Забезпечення доступу усіх суб'єктів господарювання до наявних у базі матеріалів технічної інвентаризації з метою об'єктивного та якісного проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна міста Києва
Мінімізація можливості зловживань при проведенні технічної інвентаризації, запобігання незаконним реєстраціям самочинного будівництва або реконструкції, рейдерським захопленням шляхом підробки матеріалів технічної інвентаризації

Показник продукту: кількість систем єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації

0

1

1

Показник ефективності: середні видатки на створення системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації

3100

2300

1000

Показник якості: динаміка створення системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації

1

1,05

1,1

1.3. Впровадження в експлуатацію Класифікатора об'єктів комунальної власності міста Києва, видавництво друкованої версії

2019 - 2021

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Балансоутримувачі майна комунальної власності

Бюджет міста Києва

1000

Показник витрат, тис. грн

1000

-

-

Створення єдиної системи обліку об'єктів комунальної власності з систематизацією різних груп об'єктів за єдиним класифікатором

Показник продукту: кількість впроваджених Класифікаторів

1

-

-

Показник ефективності: середні видатки на впровадження Класифікатора

1000

-

-

Показник якості: динаміка впровадження Класифікатора

1

-

-

1.4. Впровадження в промислову експлуатацію, забезпечення наповнення, модернізація та супровід програмного модулю "Облік та відображення об'єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності" інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва"

 

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Балансоутримувачі майна комунальної власності

Бюджет міста Києва

4000
2000
1500

Показник витрат, тис. грн

4000

2000

1500

Наявність достовірної інформації про наявність та стан використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, автоматизація та спрощення процедур передачі майна в оренду, з балансу на баланс та приватизації

Показник продукту: кількість впроваджених в промислову експлуатацію та модернізованих модулів

0,5

1

1

Показник продукту: кількість створених публічних баз даних активів м. Києва

0

1

1

Показник ефективності: середні видатки на впровадження в промислову експлуатацію та модернізацію модулю

4000

2000

1500

Показник якості: динаміка впровадження в промислову експлуатацію, супровід та забезпечення наповнення програмного модулю

1

1,05

1,1

2.

Захист майнових прав територіальної громади міста Києва

2.1. Замовлення балансоутримувачами нерухомого майна комунальної власності технічних паспортів на об'єкти комунальної власності територіальної громади міста Києва

2019 - 2021

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Балансоутримувачі нерухомого майна комунальної власності
Районні в місті Києві державні адміністрації
Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Власні кошти балансоутримувачів

4800
4000
3200

Показник витрат, тис. грн

4800

4000

3200

Забезпечення фіксації технічних параметрів об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва

Показник продукту: кількість виготовлених технічних паспортів на об'єкти комунальної власності міста Києва

3000

2500

2000

Показник ефективності: середні видатки на виготовлення технічних паспортів на об'єкти нерухомого майна комунальної власності міста Києва

1,6

1,6

1,6

Показник якості: динаміка збільшення виготовлених технічних паспортів у порівнянні з 2018 роком

1,8

2,5

3,1

2.2. Заходи, пов'язані із здійсненням державної реєстрації права комунальної власності за територіальною громадою міста Києва на об'єкти нерухомого майна з видачею витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

2019 - 2021

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Балансоутримувачі нерухомого майна комунальної власності
Районні в місті Києві державні адміністрації
Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Не потребує фінансування

 

Показник витрат, тис. грн

-

-

-

Захист майнових прав територіальної громади міста Києва

Показник продукту: кількість зареєстрованих за територіальною громадою міста Києва об'єктів нерухомого майна

3000

2500

2000

Показник ефективності: відсоток зареєстрованих прав територіальної громади м. Києва на об'єкти нерухомості комунальної власності

57

80

98

Показник якості: динаміка збільшення зареєстрованих об'єктів комунальної власності у порівнянні з 2018 роком

1,8

2,5

3,1

3.

Збереження та відновлення об'єктів нерухомості (пам'яток культурної спадщини) комунальної власності територіальної громади міста Києва

3.1. Укладання у передбачених законодавством випадках охоронних договорів об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація"

2019 - 2021

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Комунальне підприємство "Київжитлоспец-
експлуатація"

Бюджет міста Києва

190
190
190

Показник витрат, тис. грн

190

190

190

Наявність охоронних договорів об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, наявність обов'язкових вимог щодо використання та збереження таких об'єктів

Показник продукту: кількість укладених охоронних договорів

13

13

13

Показник ефективності: середні видатки на укладення охоронних договорів

14,6

14,6

14,6

Показник якості: динаміка укладення охоронних договорів

1

1

1

3.2. Проведення ремонтних та реставраційно-відновлювальних робіт об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація"

 

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Комунальне підприємство "Київжитлоспец-
експлуатація"

Бюджет міста Києва

6200
6500
6730

Показник витрат, тис. грн

6200

6200

6200

Збереження культурного середовища міста, зокрема об'єктів нерухомості - пам'яток культурної спадщини, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспец-
експлуатація"

Показник продукту: кількість пам'яток культурної спадщини, на яких проведено ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи

3

4

4

Показник ефективності: середні видатки на проведення ремонтних та реставраційно-відновлювальних робіт

2066,7

1625

1682,5

Показник якості: рівень виконання запланованих обсягів робіт, %

100

100

100


 

Київський міський голова

В. Кличко