КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 19.04.2018 р. N 494/4558

Про затвердження Положення про загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання у місті Києві

Відповідно до статті 39 Конституції України, статей 1, 8 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанови Верховної Ради України від 17.12.93 N 3748-XII "Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні", статті 11 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 N 371/1805, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 N 14/5, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання у місті Києві, що додається.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) привести свої акти у відповідність до цього рішення.

3. Це рішення офіційно оприлюднити у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
19.04.2018 N 494/4558


ПОЛОЖЕННЯ
про загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання у місті Києві

Це Положення встановлює порядок ініціювання, організації та проведення загальних зборів членів територіальної громади за місцем проживання у місті Києві, врахування їх результатів органами місцевого самоврядування міста Києва та їх посадовими особами.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Поняття загальних зборів членів територіальної громади за місцем проживання

1.1. Загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання у місті Києві (далі - загальні збори) є однією із форм безпосередньої участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування.

Загальні збори - це зібрання членів територіальної громади міста Києва на засадах добровільності, гласності для вільного та неупередженого обговорення і прийняття рішень з найважливіших питань місцевого значення, які враховують у своїй діяльності органи місцевого самоврядування міста Києва та їх посадові особи.

1.2. Члени територіальної громади за місцем проживання у місті Києві (далі - члени територіальної громади) - громадяни України, які на законних підставах проживають на території адміністративно-територіальної одиниці - міста Києва.

Територія проведення загальних зборів

1.3. Загальні збори скликаються за місцем проживання членів територіальної громади міста Києва, району в місті, мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку тощо.

Законодавство про загальні збори

1.4. Загальні збори проводяться з урахуванням положень Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про органи самоорганізації населення", "Про доступ до публічної інформації", "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" та інших законів України, Постанови Верховної Ради України від 17.12.93 N 3748-XII "Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні" у частині, що не суперечить положенням Конституції України, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови.

РОЗДІЛ II. ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

На розгляд загальних зборів виносяться будь-які питання місцевого значення, у тому числі, але не обмежуючись цим:

2.1. У сфері представлення та захисту прав, інтересів жителів відповідної території у взаємовідносинах з органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами:

2.1.1. Обговорення та надання пропозицій до проектів актів Київської міської ради та її виконавчого органу.

2.1.2. Внесення пропозицій до порядку денного пленарних засідань Київської міської ради.

2.1.3. Направлення звернень до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з питань, вирішення яких є важливими для забезпечення інтересів членів територіальної громади.

2.2. У сфері забезпечення участі членів територіальної громади у формуванні та реалізації програм економічного і соціального розвитку міста Києва, інших міських програм:

2.2.1. Обговорення та надання пропозицій щодо спрямування коштів членів територіальної громади разом з коштами місцевого бюджету, підприємств, установ та організацій різних форм власності, трудових і матеріально-технічних ресурсів на будівництво, модернізацію, ремонт і утримання об'єктів соціальної інфраструктури, благоустрій, на заходи з охорони навколишнього природного середовища.

2.2.2. Внесення пропозицій щодо передачі або придбання в комунальну власність підприємств, установ чи організацій різних форм власності або їх структурних підрозділів та інших об'єктів, з метою забезпечення комунальних, соціальних, культурних, побутових та інших потреб територіальної громади.

2.2.3. Внесення пропозицій щодо надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, самотнім особам похилого віку, багатодітним сім'ям та іншим категоріям малозабезпечених членів територіальної громади в порядку реалізації місцевих програм у сфері соціального захисту населення.

2.2.4. Обговорення та надання пропозицій щодо питань, пов'язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварії чи стихійного лиха, сприяння органам місцевого самоврядування у проведенні робіт з ліквідації цих наслідків.

2.2.5. Заслуховування та отримання від органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб інформації про стан навколишнього середовища, про заходи, що вживаються з метою його збереження та поліпшення.

2.3. У сфері забезпечення створення, визначення повноважень та припинення діяльності органів самоорганізації населення:

2.3.1. Прийняття рішення про створення органу самоорганізації населення, визначення його назви.

2.3.2. Обрання ініціативної групи, члени якої будуть представляти інтереси жителів - учасників зборів або конференції у Київській міській раді.

2.3.3. Подання заяви до Київської міської ради про створення органу самоорганізації населення.

2.3.4. Визначення строку повноважень персонального складу органу самоорганізації населення.

2.3.5. Визначення основних завдань та напрямів діяльності органу самоорганізації населення та обсягів його власних повноважень при його створенні та в подальшому у межах, визначених Законом України "Про органи самоорганізації населення".

2.3.6. Затвердження Положення про орган самоорганізації населення, внесення до нього змін.

2.3.7. Визначення території, у межах якої діє орган самоорганізації населення.

2.3.8. Визначення та зміна кількісного складу органу самоорганізації населення.

2.3.9. Обрання та переобрання персонального складу (голови, заступників голови, секретаря та членів) органу самоорганізації населення, визначення умов оплати керівників цього органу, обирання окремих його членів замість вибулих.

2.3.10. Заслуховування не рідше одного разу на рік звіту про діяльність органу самоорганізації населення.

2.3.11. Здійснення контролю за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення у межах своїх повноважень.

2.3.12. Прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень органу самоорганізації населення шляхом його саморозпуску.

2.3.13. Вирішення інших питань, пов'язаних з діяльністю органу самоорганізації населення.

РОЗДІЛ III. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ І ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Ініціатори скликання загальних зборів

3.1. Загальні збори можуть скликатися:

3.1.1. Київською міською радою.

3.1.2. Київським міським головою.

3.1.3. Депутатами Київської міської ради.

3.1.4. Районними в місті Києві радами (у разі їх утворення), їх виконавчими органами, депутатами цих рад.

3.1.5. Органами самоорганізації населення у межах території своєї діяльності.

3.1.6. Народними депутатами України, обраними у відповідних округах, у межах яких скликаються загальні збори.

3.1.7. Ініціативними групами у складі не менше п'яти членів територіальної громади, які на законних підставах проживають на відповідній території та мають право голосу.

Учасники загальних зборів

3.2. У загальних зборах з правом ухвального голосу можуть брати участь члени територіальної громади, які мають право голосу та на законних підставах проживають на відповідній території, у межах якої проводяться загальні збори.

3.3. Участь у загальних зборах обов'язкова для ініціаторів скликання загальних зборів, представників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств та установ, відповідальних за підготовку та проведення загальних зборів. Відсутність відповідних представників не може бути підставою для перенесення загальних зборів чи визнання їх такими, що не відбулися.

3.4. Учасниками загальних зборів з правом дорадчого голосу на запрошення ініціаторів можуть бути:

3.4.1. Народні депутати України, обрані у відповідних округах, у межах яких проводяться загальні збори.

3.4.2. Київський міський голова, депутати Київської міської ради, представники органів виконавчої влади.

3.4.3. Представники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадських об'єднань, органів самоорганізації населення, організацій співвласників багатоквартирних будинків та інших органів громадянського суспільства.

Порядок подання ініціативи про скликання загальних зборів

4.1. Київський міський голова видає розпорядження про скликання загальних зборів не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати їх проведення, у якому має бути зазначена така інформація:

4.1.1. Територія проведення.

4.1.2. Дата, час і місце проведення.

4.1.3. Питання порядку денного, запропоновані для розгляду на загальних зборах.

4.1.4. Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, комунальні підприємства, установи та організації, які мають сприяти здійсненню заходів з підготовки і проведення загальних зборів, у тому числі щодо надання приміщення, забезпечення охорони громадського порядку тощо.

4.1.5. Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, комунальні підприємства, установи та організації, до компетенції яких належить розгляд питань запропонованого порядку денного та участь яких у загальних зборах обов'язкова.

4.1.6. Порядок інформування членів територіальної громади про проведення загальних зборів.

4.2. Київська міська рада приймає рішення про скликання загальних зборів не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати їх проведення. У рішенні, з урахуванням положень статті 44 Регламенту Київської міської ради, має бути зазначена наступна інформація:

4.2.1. Територія проведення.

4.2.2. Дата, час і місце проведення.

4.2.3. Питання порядку денного, запропоновані для розгляду на загальних зборах.

4.2.4. Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, підприємства, установи та організації, які мають сприяти здійсненню заходів з підготовки і проведення загальних зборів, у тому числі щодо надання приміщення, забезпечення охорони громадського порядку тощо.

4.2.5. Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, комунальні підприємства, установи та організації, до компетенції яких належать питання запропонованого порядку денного та участь яких у загальних зборах обов'язкова.

4.2.6. Порядок інформування членів територіальної громади про проведення загальних зборів.

4.3. Народні депутати України, обрані у відповідних округах, в межах яких скликаються загальні збори, та депутати Київської міської ради не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення загальних зборів письмово повідомляють Київському міському голові (далі - повідомлення депутата) про їх скликання із зазначенням наступної інформації:

4.3.1. Ініціатор скликання.

4.3.2. Територія проведення.

4.3.3. Дата, час і місце проведення.

4.3.4. Запропонований список запрошених до участі у загальних зборах посадових осіб органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, представників комунальних підприємств, установ і організацій.

4.3.5. Питання порядку денного, запропоновані до розгляду на загальних зборах.

4.3.6. Заходи з підготовки і проведення загальних зборів, які потребують сприяння з боку органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, комунальних підприємств, установ і організацій, у тому числі щодо надання приміщення, забезпечення охорони громадського порядку (за потреби).

4.4. Органи самоорганізації населення в установленому порядку приймають рішення про скликання загальних зборів.

4.5. Органи самоорганізації населення або ініціативні групи не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення загальних зборів надсилають на ім'я Київського міського голови письмове повідомлення про їх скликання за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення (далі - повідомлення про скликання загальних зборів), яке містить таку інформацію про кожного члена органу самоорганізації населення або ініціативної групи:

4.5.1. Прізвище, ім'я, по батькові.

4.5.2. Дата народження (число, місяць, рік).

4.5.3. Адреса реєстрації місця проживання.

4.5.4. Контактні дані (номери телефонів та/або адреса електронної пошти).

4.6. У повідомленні про скликання загальних зборів має бути зазначена така інформація:

4.6.1. Ініціатор скликання (орган самоорганізації населення або ініціативна група).

4.6.2. Територія проведення.

4.6.3. Дата, час і місце проведення.

4.6.4. Запропонований список запрошених до участі у загальних зборах посадових осіб органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, представників комунальних підприємств, установ і організацій.

4.6.5. Питання порядку денного, запропоновані до розгляду на загальних зборах.

4.6.6. Заходи з підготовки і проведення загальних зборів, які потребують сприяння з боку органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, комунальних підприємств, установ і організацій, у тому числі щодо надання приміщення, забезпечення охорони громадського порядку (за потреби).

4.7. До повідомлення про скликання загальних зборів також можуть додаватися інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що виносяться на розгляд загальних зборів.

4.8. Районні в місті Києві ради (у разі їх утворення), їх виконавчі органи, депутати цих рад повідомляють про скликання загальних зборів з урахуванням положень пунктів 4.1 - 4.3 цього Положення.

Реєстрація повідомлення депутата чи повідомлення про скликання загальних зборів

5.1. Повідомлення депутата чи повідомлення про скликання загальних зборів та додані до нього інформаційно-аналітичні матеріали реєструються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) в установленому порядку не пізніше наступного робочого дня з дня його отримання та передаються відповідальному структурному підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який протягом трьох робочих днів з моменту отримання здійснює перевірку поданих документів на відповідність їх вимогам законодавства та цього Положення.

5.2. Повідомлення депутата чи повідомлення про скликання загальних зборів у межах строку, встановленого пунктом 5.1 цього Положення, може бути повернуто для усунення недоліків у випадку, якщо не дотримано вимог пунктів 4.3 - 4.6 розділу III цього Положення. У разі повернення повідомлення депутата чи повідомлення про скликання загальних зборів ініціатор скликання може протягом п'яти днів виправити виявлені порушення та повторно подати його на розгляд.

5.3. У межах строку, встановленого пунктом 5.1 цього Положення, відповідальний структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє ініціатору в письмовій формі про прийняте рішення та/або підстави повернення для усунення недоліків.

5.4. Неподання повідомлення депутата чи повідомлення про скликання загальних зборів на ім'я Київського міського голови у строки, визначені цим Положенням, є підставою для визнання їх не чинними, а рішення, ухвалені ними, такими, що не мають юридичних наслідків.

5.5. Відсутність інформації про результати перевірки поданого на ім'я Київського міського голови повідомлення про скликання загальних зборів чи повідомлення депутата, у тому числі і на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва, не може бути перешкодою для проведення загальних зборів у випадку, якщо документи подані відповідно до цього Положення.

Підготовка до проведення загальних зборів

6.1. За результатами перевірки повідомлення депутата чи повідомлення про скликання загальних зборів Київським міським головою визначаються структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та/або районні в місті Києві державні адміністрації, комунальні підприємства, установи та організації:

6.1.1. Відповідальні за сприяння (за необхідності) у підготовці і проведенні загальних зборів, у тому числі надання приміщення, забезпечення охорони громадського порядку, чергування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги тощо.

6.1.2. До компетенції яких належить вирішення питань запропонованого порядку денного та участь яких обов'язкова.

6.2. Структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та/або районними в місті Києві державними адміністраціями забезпечується надання ініціаторам скликання загальних зборів інформації щодо кількості жителів, які проживають на законних підставах на відповідній території (зареєстровано за місцем проживання), та кількості жителів, які проживають на законних підставах на відповідній території (зареєстровано за місцем проживання) і мають право голосу.

6.3. Загальні збори проводяться відповідно до дати, часу та місця, зазначених у розпорядженні Київського міського голови, рішенні Київської міської ради, повідомленні депутата чи повідомленні про скликання загальних зборів.

6.4. Якщо з об'єктивних причин неможливо організувати проведення загальних зборів відповідно до дати, часу та місця, зазначених у повідомленні про скликання загальних зборів чи повідомленні депутата, Київський міський голова може запропонувати іншу дату, час та місце проведення зборів, але не пізніше чотирнадцяти робочих днів від початкової дати. Остаточне рішення щодо дати, часу і місця проведення загальних зборів ухвалюється за згодою їх ініціатора, про що складається відповідний протокол, який підписують ініціатор та Київський міський голова.

Інформування про проведення загальних зборів

7.1. Ініціатори проведення загальних зборів доводять інформацію про їх проведення до жителів відповідної території не пізніше ніж за сім робочих днів до дня проведення загальних зборів.

7.2. У разі ініціативи щодо скликання загальних зборів на рівні міста або району в місті забезпечується інформування членів територіальної громади шляхом відповідної публікації у газеті Київської міської ради "Хрещатик" та розміщення інформації на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.

7.3. В інформації про проведення загальних зборів зазначаються дата, час і місце проведення загальних зборів, ініціатор їх скликання та перелік питань, що виносяться на розгляд.

7.4. Відповідальним структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до компетенції якого належить питання оприлюднення інформації про ініціювання, організацію, проведення загальних зборів, врахування їх результатів, забезпечується розміщення відомостей на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва в окремому розділі згідно з додатком 2 до цього Положення та з врахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Порядок скликання, організації і проведення конференцій, оформлення та врахування їх результатів

8.1. У випадках, коли скликання загальних зборів неможливе з об'єктивних причин, можуть скликатися конференції за участю делегованих представників відповідних територіальних утворень. Порядок ініціювання, підготовки і проведення конференцій, оформлення та врахування їх результатів органами та посадовими особами місцевого самоврядування міста Києва здійснюється у порядку проведення загальних зборів, встановленому цим Положенням.

8.2. На конференції можуть розглядатися та вирішуватися будь-які питання, віднесені до повноважень загальних зборів, із урахуванням особливостей щодо їх організації та проведення, встановлених цим Положенням.

8.3. Конференція є правомочною за умов присутності на ній не менш як двох третин делегованих представників відповідних територіальних утворень.

8.4. Обрання делегованих представників конференції здійснюється на загальних зборах, що передують конференції та проводяться в межах міста, району, мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку чи іншого територіального утворення (далі - загальні збори нижчого рівня) у термін не більше ніж один календарний рік, з оформленням відповідних протоколів.

8.5. У разі проведення конференції під час реєстрації подається протокол (витяг з протоколу) загальних зборів нижчого рівня за підписами головуючого та секретаря, на яких прийнято рішення про делегування представника для участі у цій конференції.

8.6. Норми представництва по обранню делегованих представників на конференції встановлюються у таких межах:

8.6.1. При обранні делегованих представників на конференцію, яка має проводитися на рівні міста, - один делегований представник від п'яти тисяч членів територіальної громади, які на законних підставах проживають у багатоквартирних будинках або будинках індивідуальної забудови.

Обрання делегованих представників на конференцію, яка має проводитися на рівні міста, проводиться на загальних зборах нижчого рівня у два етапи:

- на першому етапі загальних зборів нижчого рівня обирається один делегований представник від ста членів територіальної громади, які на законних підставах проживають у багатоквартирних будинках або будинках індивідуальної забудови;

- на другому етапі загальних зборів нижчого рівня обирається один делегований представник від п'ятдесяти делегованих представників, обраних на першому етапі загальних зборів нижчого рівня.

8.6.2. При обранні делегованих представників на конференцію, яка має проводитися на рівні району в місті, - один делегований представник від однієї тисячі членів територіальної громади, які на законних підставах проживають у багатоквартирних будинках або будинках індивідуальної забудови.

Обрання делегованих представників на конференцію, яка має проводитися на рівні району в місті, проводиться на загальних зборах нижчого рівня у два етапи:

- на першому етапі загальних зборів нижчого рівня обирається один делегований представник від п'ятдесяти членів територіальної громади, які на законних підставах проживають у багатоквартирних будинках або будинках індивідуальної забудови;

- на другому етапі загальних зборів нижчого рівня обирається один делегований представник від двадцяти делегованих представників, обраних на першому етапі загальних зборів нижчого рівня.

8.6.3. При обранні делегованих представників на конференцію, яка має проводитися на рівні мікрорайону, - один делегований представник від двохсот членів територіальної громади, які на законних підставах проживають у багатоквартирних будинках або будинках індивідуальної забудови.

8.6.4. При обранні делегованих представників на конференцію, яка має проводитися на рівні кварталу чи вулиці, - один делегований представник від п'ятдесяти членів територіальної громади, які на законних підставах проживають у багатоквартирних будинках або будинках індивідуальної забудови.

8.6.5. При обранні делегованих представників на конференцію, яка має проводитися на рівні будинку чи інших дрібніших утворень, - один делегований представник від десятьох членів територіальної громади, які на законних підставах проживають у багатоквартирному будинку чи іншому дрібнішому утворенні.

8.7. Кількість делегованих представників, яких обирають на відповідних загальних зборах нижчого рівня для подальшої участі у конференціях, є мінімальною, але може бути збільшена ініціаторами скликання конференції.

8.8. Результати проведення конференції та ухвалені на конференції рішення оформляються протоколом згідно з додатком 3 до цього Положення. До протоколу конференції також додаються оригінали протоколів загальних зборів нижчого рівня, які проводяться попередньо та підтверджують повноваження делегатів конференції для представлення інтересів громадян.

РОЗДІЛ IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Реєстрація учасників загальних зборів

9.1. Перед початком загальних зборів ініціатор скликання загальних зборів забезпечує проведення процедури реєстрації їх учасників.

9.2. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюється за двома списками: за списком учасників загальних зборів з правом ухвального голосу та за списком учасників загальних зборів з правом дорадчого голосу (запрошені, представники відповідальних структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та/або районних в місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств, установ та організацій).

9.3. У списках реєстрації учасників загальних зборів з правом ухвального голосу та з правом дорадчого голосу зазначається така інформація:

9.3.1. Прізвище, ім'я, по батькові.

9.3.2. Дата народження (число, місяць, рік).

9.3.3. Серія і номер паспорта або реквізити тимчасового посвідчення громадянина України.

9.3.4. Адреса реєстрації місця проживання.

9.3.5. Підпис, що засвідчує участь особи у загальних зборах з правом ухвального голосу або з правом дорадчого голосу.

9.3.6. Підпис, що засвідчує згоду особи на обробку її персональних даних у відповідності до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Особи, незареєстровані у списках реєстрації учасників загальних зборів з правом ухвального голосу та з правом дорадчого голосу, не можуть брати участь у загальних зборах.

9.4. Під час реєстрації учасників загальних зборів ініціатори скликання зборів видають учасникам з правом ухвального голосу мандати для голосування.

Правомочність загальних зборів

10. Загальні збори є правомочними за умови присутності на них не менше половини членів територіальної громади, які зареєстровані на відповідній території і мають право голосу.

Проведення загальних зборів

11.1. Розпочинає проведення загальних зборів ініціатор (уповноважений представник) їх скликання.

11.2. Для ведення загальних зборів із числа учасників з правом ухвального голосу відносною більшістю голосів обирається головуючий загальних зборів.

11.3. Для ведення протоколу зборів із числа учасників з правом ухвального голосу відносною більшістю голосів обирається секретар загальних зборів.

11.4. Для підрахунку голосів учасників загальних зборів відносною більшістю голосів з числа учасників з правом ухвального голосу обирається лічильна комісія у складі не менше 3 осіб.

Не можуть бути членами лічильної комісії головуючий і секретар загальних зборів.

11.5. За пропозицією ініціатора скликання загальних зборів та з урахуванням думок учасників, загальними зборами простою більшістю голосів затверджується порядок денний і регламент роботи загальних зборів. Порядок денний загальних зборів формується тільки з питань, зазначених у відповідному розпорядженні, рішенні, повідомленні депутата, повідомленні про скликання загальних зборів, та має передбачати доповіді ініціаторів скликання загальних зборів і запрошених до участі у загальних зборах посадових осіб органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, представників комунальних підприємств, установ, організацій, до компетенції яких належить вирішення питань, що розглядаються на загальних зборах. Не допускається розгляд на загальних зборах та прийняття рішень із питань, не передбачених порядком денним.

11.6. Головуючий загальних зборів на основі затвердженого регламенту загальних зборів:

11.6.1. Оголошує питання, які виносяться на розгляд загальних зборів.

11.6.2. Веде загальні збори та підтримує на них належну дисципліну і порядок.

11.6.3. Надає слово для виступів та оголошує підсумки голосування на підставі даних лічильної комісії.

11.6.4. Може зупинити виступаючого, якщо його виступ не стосується тематики загальних зборів або перевищує встановлений регламент.

11.6.5. Виконує інші функції та обов'язки з проведення загальних зборів.

11.6.6. Якщо головуючий на загальних зборах зловживає своїм правом і порушує норми етики, регламенту, учасники загальних зборів можуть висловити йому недовіру та обрати іншого головуючого загальних зборів.

11.7. Учасники загальних зборів повинні дотримуватися регламенту та норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань. Головуючий загальних зборів може переривати виступаючого, лише якщо його виступ не стосується питання порядку денного або порушує регламент.

У разі порушення цих вимог будь-яким з учасників загальних зборів головуючий загальних зборів може зробити йому попередження. У разі, якщо порушник продовжує порушувати порядок, головуючий загальних зборів може звернутися до порушника із вимогою залишити загальні збори. При невиконанні порушником цієї вимоги до нього можуть бути застосовані примусові заходи як до порушника громадського порядку відповідно до чинного законодавства.

РОЗДІЛ V. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВРАХУВАННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Оформлення рішення загальних зборів

12.1. Загальні збори з розглянутих питань приймають рішення.

12.2. Рішення загальних зборів ухвалюють простою більшістю голосів від загальної кількості учасників загальних зборів з правом ухвального голосу шляхом відкритого або таємного голосування. Спосіб голосування визначається регламентом, затвердженим учасниками загальних зборів.

Рішення загальних зборів підписується головою і секретарем зборів, а з питань, що передаються на розгляд Київської міської ради, - усіма учасниками зборів, які підтримують прийняте рішення.

12.3. Результати проведення загальних зборів та прийняті рішення оформлюються протоколом згідно з додатком 3 до цього Положення. Протокол підписується головуючим і секретарем загальних зборів та не пізніше трьох робочих днів після їх проведення надсилається Київському міському голові із супровідним листом та оригіналом списку учасників загальних зборів.

12.4. У протоколі загальних зборів зазначається така інформація:

12.4.1. Дата, час і місце їх проведення.

12.4.2. Кількість учасників загальних зборів з правом ухвального голосу та учасників з правом дорадчого голосу.

12.4.3. Легітимність загальних зборів.

12.4.4. Порядок денний загальних зборів.

12.4.5. Виклад перебігу обговорення та результати розгляду питань порядку денного.

12.4.6. Результати голосування з кожного окремого питання та інша інформація.

12.5. Протокол загальних зборів складається у двох примірниках не пізніше трьох робочих днів після їх проведення та підписується головуючим і секретарем загальних зборів. Перший примірник протоколу загальних зборів із супровідним листом надсилається Київському міському голові, другий примірник протоколу залишається ініціаторові скликання загальних зборів. Завірена належним чином підписами головуючого та секретаря загальних зборів копія протоколу не пізніше як на п'ятий день після проведення загальних зборів оприлюднюється для ознайомлення у місці проведення загальних зборів.

До першого примірника протоколу загальних зборів додається оригінал списку учасників загальних зборів, які брали в них участь, складений відповідно до додатка 3 до цього Положення. До другого примірника протоколу додаються копії зазначених документів, засвідчені підписами секретаря і головуючого загальних зборів.

12.6. Київським міським головою визначаються структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідальні за перевірку належного оформлення документів відповідно до вимог чинного законодавства та цього Положення та достовірності даних про учасників загальних зборів, про результати якої протягом п'яти робочих днів з моменту отримання письмово повідомляється ініціаторам проведення загальних зборів.

12.7. Відповідальним структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до компетенції якого належить питання оприлюднення інформації про ініціювання, організацію, проведення загальних зборів, врахування їх результатів, забезпечується розміщення на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва в окремому розділі сканованих протоколів загальних зборів з додатками, з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Врахування рішень загальних зборів органами місцевого самоврядування міста Києва та їх посадовими особами

13.1. Рішення загальних зборів враховуються Київською міською радою та її посадовими особами у їх діяльності.

13.2. Київський міський голова невідкладно, але не пізніше ніж через один робочий день після проведення перевірки, передбаченої пунктом 12.6 цього Положення, своїм дорученням визначає відповідальну посадову особу (першого заступника, заступника або керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за опрацювання порушених в рішенні загальних зборів питань.

Відповідальна посадова особа за опрацювання порушених в рішенні загальних зборів питань співпрацює з ініціаторами скликання загальних зборів, зокрема, шляхом проведення нарад для напрацювання можливих шляхів врахування рішення загальних зборів та сприяє в отриманні ініціаторами скликання загальних зборів необхідної інформації та матеріалів.

За результатами опрацювання порушених в рішенні загальних зборів питань відповідальна посадова особа подає Київському міському голові пропозиції щодо врахування повністю або частково, з обов'язковим зазначенням обґрунтування, рішення загальних зборів та шляхи такого врахування.

Київський міський голова може надавати відповідні доручення, видавати розпорядження чи виступати суб'єктом подання проектів рішень Київської міської ради, спрямованих на врегулювання порушених в рішенні загальних зборів питань.

Про результати розгляду рішення загальних зборів ініціаторам скликання загальних зборів повідомляється протягом тридцяти календарних днів з дня отримання протоколу загальних зборів.

13.3. Рішення загальних зборів, яке прийнято більш ніж 1000 учасників таких зборів, є обов'язковим до розгляду на пленарному засіданні Київської міської ради.

Письмово викладене рішення загальних зборів, що оформлене як проект рішення Київської міської ради та відповідає вимогам частин другої - десятої статті 26 Регламенту Київської міської ради, а також частини четвертої та абзацу першого частини п'ятої цієї статті 27 Регламенту Київської міської ради, подається на реєстрацію до секретаріату Київської міської ради в порядку, визначеному статтею 29 цього Регламенту, та підлягає включенню до попереднього проекту порядку денного пленарного засідання Київської міської ради після проходження визначеної статтями 30 - 31 Регламенту Київської міської ради процедури розгляду.

Ініціатори загальних зборів, або їх представники, мають право бути присутніми на засіданні постійної комісії Київської міської ради, або пленарному засіданні Київської міської ради, на яких розглядається відповідний проект рішення Київської міської ради, а також мають право на виступ на засіданні цих органів в порядку, визначеному Положенням про постійні комісії Київської міської ради та Регламентом Київської міської ради.

Загальна координація роботи постійних комісій Київської міської ради з розгляду проектів рішень Київської міської ради, поданих загальними зборами, покладається на заступника міського голови - секретаря Київської міської ради.

Секретаріат Київської міської ради повідомляє відповідальному структурному підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про результати розгляду на засіданнях постійних комісій Київської міської ради та пленарних засіданнях Київської міської ради проектів рішень Київської міської ради, поданих загальними зборами, для повідомлення ініціаторам скликання загальних зборів та розміщення відомостей на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.

РОЗДІЛ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Правові наслідки порушення вимог цього Положення

14. Порушення вимог чинного законодавства, що регулює порядок ініціювання, підготовки, проведення та врахування рішень загальних зборів, у тому числі цього Положення, може бути підставою для скасування рішень органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, що були прийняті після проведення загальних зборів та суперечать прийнятому на них рішенню. Для цього ініціатори скликання загальних зборів або інші зацікавлені особи звертаються до суду.

Чинність рішень загальних зборів

15. Рішення загальних зборів, проведених до введення в дію цього Положення, чинні, якщо не суперечать діючому законодавству та цьому Положенню.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

ДОДАТОК 1
до Положення про загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання у місті Києві


Київському міському голові


______________________________________________________________________________________

Членів ініціативної групи (або органу самоорганізації населення):

1. ___________________________________________________________________________________,
                                                                                   (Прізвище, ім'я, по батькові)

який (яка) проживає за адресою:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                       (Адреса реєстрації місця проживання, номер контактного телефону та/або електронної пошти)

2. ___________________________________________________________________________________,
                                                                                   (Прізвище, ім'я, по батькові)

який (яка) проживає за адресою:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                      (Адреса реєстрації місця проживання, номер контактного телефону та / або електронної пошти)

3. ___________________________________________________________________________________,
                                                                                   (Прізвище, ім'я, по батькові)

який (яка) проживає за адресою:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                      (Адреса реєстрації місця проживання, номер контактного телефону та/або електронної пошти)

4. ___________________________________________________________________________________,
                                                                                   (Прізвище, ім'я, по батькові)

який (яка) проживає за адресою:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                      (Адреса реєстрації місця проживання, номер контактного телефону та/або електронної пошти)

5. ___________________________________________________________________________________,
                                                                                   (Прізвище, ім'я, по батькові)

який (яка) проживає за адресою:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                      (Адреса реєстрації місця проживання, номер контактного телефону та/або електронної пошти)


ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

Відповідно до статті 8 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 4.5 Положення про загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання у місті Києві:

1. Повідомляємо Вам про скликання загальних зборів членів територіальної громади за місцем проживання на території _______________________________________________________________.
(зазначити територію міста, району у місті, мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку чи іншого територіального утворення).

2. Загальні збори заплановано провести "___" ____________ 20__ року з ____ до ____ год.

у ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
назва та адреса місця проведення загальних зборів

3. До участі у загальних зборах запрошуються:

1) жителі _____________________________________________________________________________
              (назва території, мешканців якої запрошено до участі в загальних зборах)

2) Київський міський голова.

3) народні депутати України, депутати Київської міської ради.

4) ___________________________________________________________________________________
прізвища, ім'я, по батькові та/або назви посад посадових осіб (якщо вони відомі)

5) представники ГО, ОСН, ОСББ тощо.

4. На загальних зборах заплановано обговорити такі питання (зазначати перелік всіх заздалегідь узгоджених питань):

  Про

______________________________________________________________________________________
Повне формулювання питання, винесеного на розгляд загальних зборів

  Про

______________________________________________________________________________________
Повне формулювання питання, винесеного на розгляд загальних зборів

  Про

______________________________________________________________________________________
Повне формулювання питання, винесеного на розгляд загальних зборів

5. Просимо оприлюднити інформацію про проведення загальних зборів на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва та надати (орендувати) приміщення (за необхідності) в

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(вказати адресу приміщення та зазначити всі заходи, які потребують сприяння з боку органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій).

До повідомлення додаємо (за наявності):

1. Інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що виносяться на загальні збори, на ____ арк. в ___ прим.

"___" ____________ 20__ року

1.________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові

__________________
підпис

2.________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові

__________________
підпис

3.________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові

__________________
підпис

4.________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові

__________________
підпис

5.________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові

__________________
підпис


 

ДОДАТОК 2
до Положення про загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання у місті Києві


На Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва обов'язково зазначаються:

1. Дата і номер розпорядження Київського міського голови чи рішення Київської міської ради про скликання загальних зборів; дата і номер реєстрації вхідної кореспонденції - повідомлення депутата чи повідомлення про скликання загальних зборів.

2. Територія загальних зборів.

3. Ініціатор загальних зборів.

4. Питання, що виносяться на загальні збори.

5. Дата, час і місце проведення загальних зборів.

6. Прізвище, ім'я, по батькові головуючого та секретаря загальних зборів.

7. Загальна кількість зареєстрованих учасників.

8. Кількість учасників, наділених правом ухвального голосу.

9. Кількість учасників, наділених правом дорадчого голосу.

10. Рішення загальних зборів (підтримані пропозиції під час голосування).

11. Дата надходження до Київської міської ради та вхідний номер реєстрації протоколу загальних зборів (рішення загальних зборів).

12. Органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади та їх посадові особи, яким скеровані рішення загальних зборів.

13. Результати розгляду Київською міською радою, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та їх посадовими особами рішення загальних зборів.

14. Інформація про виконання прийнятих Київською міською радою, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та їх посадовими особами рішень за результатами розгляду рішення загальних зборів.

15. Інформація про оскарження дій чи бездіяльності Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), їх посадових осіб, що порушили вимоги цього Положення (за наявності).

 

ДОДАТОК 3
до Положення про загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання у місті Києві


ПРОТОКОЛ
загальних зборів членів територіальної громади за місцем проживання

на території __________________________________________________
____________________________________________ міста Києва

"___" ____________ 20__ року.

Місце проведення: ______________________________________________________________________

Час проведення: ________________________________________________________________________

Присутні:

Учасники загальних зборів членів територіальної громади за місцем проживання міста Києва в кількості _____ осіб (список - у додатку 1 до цього протоколу).

З них наділені правом ухвального голосу - _____ учасників, правом дорадчого голосу - ________ учасників.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії загальних зборів.

2. Про легітимність загальних зборів.

3. Затвердження порядку денного і регламенту загальних зборів.

4. Про ситуацію щодо ___________________________________________________________________.
                                       питання порядку денного, що винесене для обговорення

5. Про ситуацію щодо ___________________________________________________________________.
                                       питання порядку денного, що винесене для обговорення

6. Про ситуацію щодо ___________________________________________________________________.
                                         питання порядку денного, що винесене для обговорення


1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

ВИСТУПИЛИ:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - ________;

"Проти" - ________;

"Утрималися" - ________.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати головуючим загальних зборів:

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження
(число, місяць, рік)

Адреса реєстрації, контакти

2. Обрати секретарем загальних зборів:

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження
(число, місяць, рік)

Адреса реєстрації, контакти

3. Обрати членами лічильної комісії загальних зборів:

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження
(число, місяць, рік)

Адреса реєстрації, контакти


2. Про легітимність загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

1. ___________________________________________________________________________________

1. На території (___________) проживає на законних підставах (зареєстровано за місцем проживання) всього жителів ______ осіб.

2. На території (___________) проживає на законних підставах (зареєстровано за місцем проживання) жителів, які досягли на день проведення зборів 18 років і мають право голосу, ______ осіб.

3. У загальних зборах бере участь _________ жителів, які проживають на території __________________ на законних підставах (зареєстровано за місцем проживання), які досягли на день проведення зборів 18 років і мають право голосу.

ВИСТУПИЛИ:

1. ____________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - ________;

"Проти" - ________;

"Утрималися" - ________.

УХВАЛИЛИ:

1. У загальних зборах бере участь не менше половини жителів території __________________ (вказати відповідну територію), які проживають на законних підставах (зареєстровано за місцем проживання), які досягли на день проведення зборів 18 років і мають право голосу.

2. Вважати загальні збори легітимними.


3. Затвердження порядку денного та регламенту загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

ВИСТУПИЛИ:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - ________;

"Проти" - ________;

"Утрималися" - ________.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити такий порядок денний загальних зборів:

1. Про ситуацію щодо __________________________________________________________________.
                                          питання порядку денного, що винесене для обговорення

2. Про ситуацію щодо __________________________________________________________________.
                                        питання порядку денного, що винесене для обговорення

3. Про ситуацію щодо __________________________________________________________________.
                                           питання порядку денного, що винесене для обговорення

2. Затвердити такий регламент загальних зборів:

на вступне слово ініціатора загальних зборів - до ___ хвилин;

на доповідь (виступ) - до ___ хвилин;

відповіді на запитання після доповіді (виступу) - до ___ хвилин;

на виступи в обговоренні - до ___ хвилин.

1. Про ситуацію щодо __________________________________________________________________.
                             (питання порядку денного)

СЛУХАЛИ:

1. Про ситуацію щодо __________________________________________________________________.

ВИСТУПИЛИ:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - ________;

"Проти" - ________;

"Утрималися" - ________.

УХВАЛИЛИ:

Визнати ситуацію щодо _________________________________________________________________

2. Про ситуацію щодо __________________________________________________________________.
                            (питання порядку денного)

СЛУХАЛИ:

1. Про ситуацію щодо __________________________________________________________________.

ВИСТУПИЛИ:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - ________;

"Проти" - ________;

"Утрималися" - ________.

УХВАЛИЛИ:

Визнати ситуацію щодо _________________________________________________________________

3. Про ситуацію щодо __________________________________________________________________.
                               (питання порядку денного)

СЛУХАЛИ:

1. Про ситуацію щодо __________________________________________________________________.

ВИСТУПИЛИ:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - ________;

"Проти" - ________;

"Утрималися" - ________.

УХВАЛИЛИ:

Визнати ситуацію щодо _________________________________________________________________

Головуючий загальних зборів

____________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

Секретар загальних зборів

____________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)


 

Додаток 1
до Протоколу загальних зборів членів територіальної громади за місцем проживання
_____________________ міста Києва
     (зазначити територію)

від "___" ____________ 20__ року


СПИСОК
учасників загальних зборів членів територіальної громади за місцем проживання з правом ухвального голосу

(або з правом дорадчого голосу, запрошених)

________________________________________________________________ міста Києва
зазначити територію

"___" ____________ 20 __ року.

Місце проведення: ______________________________

Час проведення: ________________________________

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Серія, номер паспорта чи реквізити тимчасового посвідчення громадянина України

Адреса реєстрації місця проживання

Підпис, що засвідчує участь особи у загальних зборах

Підпис, що засвідчує згоду особи на обробку її персональних даних у відповідності до вимог Закону України "Про захист персональних даних"

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головуючий загальних зборів

____________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

Секретар загальних зборів

____________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)


____________