КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 листопада 2018 року N 2/6053

Про затвердження Міської цільової програми зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019 - 2022 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою забезпечення єдиної міжнародної політики міста Києва та формування позитивного міжнародного іміджу столиці України, вирішення питань матеріально-технічного та організаційного забезпечення міжнародної діяльності, координації міжнародних заходів, пов'язаних із офіційними прийомами іноземних делегацій, направленням делегацій міста Києва за кордон, забезпечення участі міста Києва у роботі міжнародних організацій та дотримання норм міжнародного протоколу Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Міську цільову програму зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019 - 2022 роки (далі - Програма) згідно з додатком до цього рішення.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) при формуванні бюджетів міста Києва на 2019 - 2022 роки враховувати, в межах можливості дохідної частини міського бюджету, потребу у видатках на здійснення заходів з реалізації Програми.

3. Встановити, що відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів з реалізації Програми є апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подавати до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку і постійній комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків та оприлюднювати на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва інформацію про стан виконання Програми.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
15.11.2018 N 2/6053


Міська цільова програма
зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019 - 2022 роки

1. Паспорт Міської цільової програми зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019 - 2022 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

п. 4 протоколу доручень N 9, напрацьованого під час наради з обговорення оперативних питань 17.01.2018; доручення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації від 17 вересня 2018 року N 34290

3.

Розробник Програми

Управління міжнародних зв'язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці Програми)

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, Київська міська рада

7.

Строк виконання Програми

2019 - 2022 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет міста Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

87009,9 тис. грн, у тому числі:
2019 - 20150,5
2020 - 21180,6
2021 - 22266,7
2022 - 23412,1

9.1.

у т. ч.: коштів державного бюджету

-

9.2.

коштів бюджету міста Києва

87009,9 тис. грн - бюджет міста Києва,
у тому числі:
2019 - 20150,5
2020 - 21180,6
2021 - 22266,7
2022 - 23412,1

9.3.

коштів інших джерел

-


2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019 - 2022 роки (далі - Програма) розроблена з урахуванням результатів виконання заходів Програм зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2009 - 2014 та 2015 - 2018 роки, затверджених рішеннями Київської міської ради від 18 червня 2009 року N 628/1684 та від 12 лютого 2015 року N 73/938 відповідно.

Виважена зовнішня політика є одним із національних пріоритетів України. Зовнішньополітична сфера, насамперед, обумовлюється виключно важливим значенням для розвитку України в цілому та її регіонів, адміністративно-територіальних утворень, громад, зокрема. У царині міжнародних відносин лежить вирішення непростого завдання закріплення надбань незалежності України та її подальше самоствердження в якості авторитетної, суверенної європейської держави: з огляду на план заходів з імплементації Угоди про Асоціацію України з ЄС Україна сьогодні перебуває в стані переходу до нової системи суспільно-економічних стосунків.

В умовах глобалізації світової економіки міжнародні зв'язки набувають особливо важливого значення для соціально-економічного розвитку як країни в цілому, так і її окремих регіонів.

Активні міжнародні зв'язки міста забезпечують участь його економічного комплексу в світових товарних, валютно-грошових, розрахунково-кредитних відносин світогосподарської системи, а також у зв'язках у сфері гуманітарного, культурного, наукового, та інших видів співробітництва між країнами, міжнародними світовими та регіональними організаціями, а також великими зарубіжними містами.

Поряд із стратегічними факторами важливою передумовою є багатонаціональний склад населення, що обумовлює необхідність підтримки зважених добросусідських відносин з іншими державами, що є запорукою внутрішньополітичної стабільності в суспільстві, відсутності міжнаціональної та міжконфесійної напруги.

Важливість міжнародного напрямку також обумовлена тією обставиною, що Київ з об'єктивних причин є головним регіональним партнером Президента й Уряду в реалізації зовнішньополітичного й зовнішньоекономічного курсу держави.

Окреслюючи складний комплекс завдань міжнародного співробітництва київської міської влади, необхідно звернути увагу на вплив столичного статусу та обумовлену ним надзвичайно високу інтенсивність міжнародних заходів, які відбуваються в місті за ініціативою Президента України, керівників Верховної Ради України і народних депутатів України, керівників Кабінету Міністрів України, інших центральних органів влади, зарубіжних дипломатичних представництв, громадських, неурядових організацій, іноземних компаній тощо. Всі вони обумовлюють відповідно до законів гостинності й правил протоколу участь Київського міського голови - голови Київської міської державної адміністрації або його заступників.

Відтак у Києві збільшення ефективності міжнародних зв'язків має відбуватись на основі підвищення координації дій в цій сфері структурних підрозділів міської влади, що, в свою чергу, передбачає відпрацювання загальної стратегії міжнародних відносин столиці України, включаючи всі їхні аспекти (економічні, політичні, культурні).

Розроблення і виконання Програми на 2019 - 2022 роки дасть змогу продовжити формування єдиної міської міжнародної політики.

Проект Програми розроблений з метою впровадження умови імплементації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року "Міжнародне, міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом".

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є впровадження зовнішньополітичного курсу України у проекції на лідируючі позиції Києва - столиці України, оптимізація процесів адаптації управлінських і господарських методик до світових стандартів шляхом ефективного залучення передового зарубіжного досвіду, пошук партнерів для опрацювання спільних проектів як соціально-гуманітарного, так і інвестиційного спрямування, інтенсифікація роботи по залученню позабюджетних ресурсів (грантів, програм міжнародної технічної допомоги тощо), спрямованих на втілення програм міського розвитку на потреби київської громади.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків виконання Програми

Основними шляхами розв'язання проблеми є активізація роботи з існуючими партнерами та пошуку нових на національній та міжнародній арені для реалізації спільних проектів та обміну досвідом з метою:

чіткого підпорядкування векторів міжнародного співробітництва на рівні міста напрямкам соціально-економічного розвитку, зокрема, таким питанням, як економіка, транспорт, фінанси, комунальне господарство, енергетика, житло, охорона здоров'я, соціальна сфера, продовольче забезпечення, екологія, освіта, культура, туризм;

продовження модернізації системи місцевого самоврядування та міського управління шляхом залучення кращого зарубіжного досвіду;

мотивування структурних підрозділів виконавчого органу київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з метою оптимізації ввірених їм функцій до вивчення досвіду організації діяльності аналогічних зарубіжних структур, адаптації до європейських стандартів роботи, виконання нормативних вимог європейського законодавства;

надання можливості безпосередньої участі громадян, громадських організацій у процесах міжнародної "народної дипломатії";

здійснення "соціалізації" міжнародного співробітництва Києва, його наближення до проблем і сприйняття пересічного киянина та, в кінцевому підсумку, сприяння позитивному суспільному сприйняттю міжнародних зв'язків київської міської влади.

Обсяги та джерела фінансування Програми:

Загальна потреба в коштах з бюджету міста Києва для виконання заходів, передбачених Програмою, становить 87009,9 тис. грн, у тому числі:

2019 - 20150,5 тис. грн;

2020 - 21180,6 тис. грн;

2021 - 22266,7 тис. грн;

2022 - 23412,1 тис. грн.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку в установленому порядку під час складання проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів.

За необхідності відповідальний виконавець Програми в установленому порядку вносить пропозиції до постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків і постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку про продовження терміну реалізації Програми.

Очікуваними результатами від виконання Програми є:

1. Зміцнення політико-правового становища українського суспільства, збільшення фінансово-економічних можливостей міста Києва шляхом представництва у світових міжнародних інституціях.

2. Виграшне позиціонування міста Києва на світовій мапі як потужного економічного, культурно-освітнього та інвестиційно привабливого центру.

3. Прискорення проведення подальших реформаторських заходів у столиці України - місті-герої Києві та досягнення європейських стандартів якості в усіх сферах містогосподарювання.

5. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів та результативні показники Програми

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

Очікуваний результат

 

Умова імплементації Стратегії: міжнародне, міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом

I

Активізація роботи з існуючими партнерами та пошуку нових на міжнародній арені для реалізації спільних проектів та обміну досвідом

1. Організація відряджень і офіційних візитів керівництва та представників міста Києва за кордон, проведення заходів міжнародного характеру за кордоном

2019 - 2022

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київська міська рада, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет міста Києва

55000,0 тис. грн,
у тому числі:
2019 - 13000,0
2020 - 13500,0
2021 - 14000,0
2022 - 14500,0
(п. 1.1 - 1.3)

Забезпечення максимального використання потенціалу закордонних візитів для застосування міжнародного досвіду з метою соціально-економічного розвитку міста Києва

1.1. Забезпечення офіційних візитів Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, першого заступника, заступників голови Київської міської державної адміністрації, депутатів Київської міської ради, працівників секретаріату Київської міської ради, керівників та працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій за кордон для участі у міжнародних заходах

- " -

- " -

- " -

 

Забезпечення високого представництва та налагодження партнерських стосунків між містами-побратимами, вивчення досвіду провідних міст світу з метою застосування в місті Києві

1.2. Організація відряджень працівників органів місцевої влади та самоврядування та інших осіб з числа працівників підприємств, установ і організацій міста Києва, представників громадських фондів, ветеранських організацій, спортивних товариств та інших осіб у складі делегацій міста Києва за кордон

- " -

- " -

- " -

 

Забезпечення максимально ефективного представлення фахового сегменту економічної, адміністративної, політичної, гуманітарної громади міста Києва для досягнення визначених завдань візиту - обмін досвідом, презентація міста Києва, участь у міжнародних спортивних, молодіжних, культурних, тощо заходах

1.3. Організація й проведення заходів міжнародного характеру за кордоном

- " -

- " -

- " -

 

Формування позитивного міжнародного іміджу міста Києва в окремих складових такої діяльності як культурного, історичного, ділового, туристичного, громадсько-активного, з новою політичною елітою центру України

2. Організація та проведення заходів міжнародного характеру в місті Києві

2019 - 2022

- " -

Бюджет міста Києва

31202,0 тис. грн,
у тому числі:
2019 - 7000,0
2020 - 7500,0
2021 - 8050,0
2022 - 8652,0
(п. 2.1 - 2.2)

Забезпечення представницької складової згідно з усталеною міжнародною практикою та слідування вимогам церемоніалу України щодо участі у вищих державних міжнародних заходах за участю перших осіб України та іноземних офіційних гостей України

2.1. Проведення міжнародних заходів у місті Києві, забезпечення участі у них Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, першого заступника, заступників голови Київської міської державної адміністрації, інших посадових осіб

2019 - 2022

- " -

- " -

 

Забезпечення належного рівня заходів з метою поширення іміджевої інформації про столицю України

2.2. Підготовка візитів і забезпечення програм перебування закордонних делегацій, груп та окремих представників зарубіжних міст у місті Києві

- " -

- " -

- " -

 

Забезпечення належного рівня візитів та прийомів закордонних гостей міста Києва - делегацій найвищого рівня, творчих делегацій, фахівців, журналістів тощо

3. Сплата членських внесків за членство в міжнародних організаціях та реєстраційних внесків за участь у конференціях, форумах, з'їздах, семінарах, виставках, круглих столах, симпозіумах, сесіях, зустрічах тощо

2019 - 2022

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

807,9 тис. грн,
у тому числі:
2019 - 150,5
2020 - 180,6
2021 - 216,7
2022 - 260,1

Поширення присутності міста Києва в міжнародних організаціях, розвиток співробітництва з окремих напрямків розвитку міста

 

Разом по Програмі

 

 

 

Бюджет міста Києва

Всього: 87009,9,
у тому числі:
2019 - 20150,5
2020 - 21180,6
2021 - 22266,7
2022 - 23412,1

 


Назва показника

Роки

Од. вим.

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Разом

Показники витрат (ресурсне забезпечення Програми):

 

 

 

 

 

 

1. Витрати на організацію відряджень та офіційних візитів керівництва та представників міста Києва за кордон:

тис. грн

13000,0

13500,0

14000,0

14500,0

55000,0

2. Витрати на організацію та проведення заходів міжнародного характеру в місті Києві, а саме:
2.1. Забезпечення перебування закордонних делегацій, груп та окремих представників зарубіжних міст (перебування делегацій)
2.2. Організація й проведення заходів міжнародного характеру (урочисті прийняття)

тис. грн

7000,0

7500,0

8050,0

8652,0

31202,0

3. Витрати на сплату членських внесків

тис. грн

150,5

180,6

216,7

260,1

807,9

Показники продукту:

 

 

 

 

 

 

Кількість осіб, які беруть участь у закордонних візитах

осіб

342

355

368

381

1446

Кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій

осіб

300

320

345

370

1335

Кількість осіб, які беруть участь в урочистих прийняттях

осіб

1000

1000

1000

1000

4000

Кількість сплачених внесків

одиниць

1

1

1

1

 

Показники ефективності:

тис. грн

 

 

 

 

 

Витрати на участь однієї особи у закордонних візитах

 

38

38,02

38,04

38,06

 

Витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій

 

20,0

20,3

20,4

20,7

 

Витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях

 

1

1

1

1

 

Показники якості (у порівнянні з попереднім періодом):

 

 

 

 

 

 

Динаміка зростання витрат

 

 

1,05

1,05

1,05

 

Динаміка зростання кількості осіб, які беруть участь у закордонних візитах

 

 

1,04

1,04

1,04

 

Динаміка зростання кількості осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій

 

 

1,07

1,08

1,07

 


6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації, який забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері міжнародних зв'язків.

Відповідальний виконавець Програми щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, надає до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійній комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

Відповідальний виконавець Програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження заходів, включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, строків виконання заходів.

Після закінчення терміну реалізації Програми відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії Київської міської ради разом з пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми.

 

Київський міський голова

В. Кличко