КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 18 грудня 2018 року N 464/6515

Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки

Відповідно до статей 4, 47, 48 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", враховуючи рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою всебічного розвитку молоді, ефективного використання комунального майна та оптимізації видатків з бюджету міста Києва, створення умов із залучення всіх верств населення міста Києва до активних занять фізичною культурою і спортом Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити міську комплексну цільову програму "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки, що додається.

2. Визначити Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним виконавцем з реалізації міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки (далі - Програма).

3. Співвиконавцям Програми забезпечити виконання заходів Програми та інформувати Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про хід і результати виконання заходів Програми щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

4.1. Забезпечити виконання Програми.

4.2. Подавати звіти про хід і результат виконання Програми щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійній комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту.

5. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) при формуванні бюджетів міста Києва на 2019 - 2021 роки враховувати, в межах можливості дохідної частини міського бюджету, потребу у видатках на здійснення заходів з реалізації Програми.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійну комісію Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
18.12.2018 N 464/6515


Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Місто Київ є освітнім, науковим, політичним, культурним, спортивним та економічним центром України, вітчизняним містом-лідером за кількістю народжених, часткою молоді та студентів в загальній чисельності населення, внутрішніх мігрантів. За даними Головного управління статистики у м. Києві станом на 01 червня 2018 року чисельність постійного населення м. Києва становила 2895,9 тис. осіб, з них близько 866 тис. осіб - молодь віком 14 - 35 років, що становить 30,6 %.

Зважаючи на високий відносно інших міст і регіонів держави рівень соціально-економічного розвитку, а також особливий статус Києва та його суттєве значення для побудови процвітаючої України, в місті необхідно формувати й впроваджувати активну політику щодо інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її освітнього й творчого потенціалу.

Також, необхідно створювати сприятливі умови для занять фізичною культурою і спортом усіх верств населення та зміцнення здоров'я громадян, що визначено Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року.

Упродовж останніх років в Україні зберігається тенденція до погіршення стану здоров'я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру.

Спрямування турботи київської міської влади на організацію відпочинку та оздоровлення дітей, на покращення їх здоров'я є необхідною умовою для забезпечення людського потенціалу, адже здорові діти мають набагато кращі шанси прожити здорове продуктивне життя, бути корисним для громадянського суспільства.

Права дитини на відпочинок і дозвілля, користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров'я та засобами лікування захворювань і відновлення здоров'я, визначені Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Україною в 1991 році.

На сьогодні важливим пріоритетом у формуванні ціннісного ставлення особистості до українського народу, держави, нації є національно-патріотичне виховання молоді.

Заходи, спрямовані на національно-патріотичне виховання молоді, сприятимуть набуттю патріотичного досвіду, готовності до участі в процесах державотворення, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, формування толерантного ставлення до інших народів і культур, ствердження почуття вірності та любові до Батьківщини.

Реалізація міської та державної програми розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, оздоровлення та відпочинку дітей є головною метою міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки (далі - Комплексна програма).

Концептуальний підхід щодо вирішення завдань розвитку зазначених сфер обумовив необхідність включення до Комплексної програми трьох підпрограм:

- Підпрограма 1: Міська цільова програма підтримки молоді на 2019 - 2021 роки (далі - Програма підтримки молоді).

- Підпрограма 2: Міська цільова програма "Київ спортивний" на 2019 - 2021 роки (далі - Програма "Київ спортивний");

- Підпрограма 3: Міська цільова програма оздоровлення на 2019 - 2021 роки (далі - Програма оздоровлення).

Комплексна програма розроблена з урахуванням положень таких нормативно-правових актів:

- Конституції України;

- законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про державні цільові програми", "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про молодіжні та дитячі громадські організації", "Про громадські об'єднання", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", "Про зайнятість населення", "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", "Про фізичну культуру і спорт"; "Про оздоровлення та відпочинок дітей"; "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

- Декларації "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні" від 15 грудня 1992 р. N 2859-XII;

- Стратегії сталого розвитку "Україна-2020", схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. N 5/2015;

- указів Президента України від 22 червня 1994 р. N 323/94 "Про День молоді"; від 16 червня 1999 р. N 659/99 "Про День студента"; від 12 червня 2015 р. N 334/2015 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді"; від 09 лютого 2016 р. N 42/2016 "Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація";

- постанов Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 р. N 385 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року"; від 17 вересня 2008 р. N 842 "Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення"; від 09 грудня 2015 р. N 1045 "Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України"; від 01 березня 2017 р. N 115 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року"; від 05 листопада 2008 р. N 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу"; від 21 грудня 2005 р. N 1251 "Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення"; від 28 квітня 2009 р. N 425 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку" (зі змінами); від 28 квітня 2009 р. N 426 "Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій"; від 17 липня 2009 р. N 734 "Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету";

- розпоряджень Кабінету Міністрів України: від 14 березня 2001 р. N 92-р "Про заходи щодо підтримки становлення та розвитку студентської сім'ї"; від 12 травня 2004 р. N 298-р "Про затвердження заходів щодо державної підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму"; від 17 липня 2009 р. N 843-р "Питання затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей"; від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку";

- Державних санітарних правил і норм розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 р. N 172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р. за N 378/1403;

- Державних санітарних правил і норм "Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів", ДСанПіН 5.5.5.23-99, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 26.04.99 р. N 23;

- Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за N 252/26697;

- рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 р. N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року";

- Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказом Міністерства економіки України від 4 грудня 2006 р. N 367;

- Методичних рекомендацій Міністерства молоді та спорту України до розроблення місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту від 6 серпня 2015 р. N 6352/51;

- рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 р. N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві";

законів України "Про оборону України", "Про Збройні Сили України", "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX століття", "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років", "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій";

- постанов Верховної Ради України від 12 травня 2015 р. N 373-VIII "Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді"; від 17 січня 2017 р. N 1822-VIII "Про встановлення Дня українського добровольця";

- указів Президента України від 14 жовтня 2014 р. N 806/2014 "Про День захисника України", від 11 лютого 2015 р. N 69/2015 "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні", від 13 жовтня 2015 р. N 580/2015 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки", від 12 червня 2015 р. N 334/2015 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді", від 14 березня 2016 р. N 92/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України".

Комплексна програма є середньостроковим інструментом реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

Комплексна програма розроблена на основі принципів:

· відкритості - розробка і реалізація міської політики щодо молоді та спорту здійснюються прозоро, прогнозовано, передбачувано та із створенням умов для діалогу міської влади з усіма зацікавленими сторонами щодо питань молоді і спорту;

· реалістичності - враховуються можливості і здатність міської влади реалізувати визначені в Комплексній програмі заходи;

· інновацій - забезпечуються новизна і нестандартність підходів до вирішення проблем молоді і спорту в місті, відповідне використання передового вітчизняного й міжнародного досвіду;

· паритетності - визнається рівноправність державних, муніципальних і громадських структур у процесі розробки й реалізації Комплексної програми;

· гендерної рівності - Комплексна програма гарантує надання на умовах справедливості та взаємної поваги рівних прав жінкам та чоловікам у доступі до усіх заходів;

· співробітництва - Комплексна програма формується й реалізується згідно з узгодженими цілями, пріоритетами, завданнями, заходами і діями причетних до неї сторін;

· пріоритетності - зосередженість заходів Комплексної програми на ключових, найбільш значущих на теперішньому етапі напрямах роботи з молоддю та в сфері спорту;

· оцінки результатів реалізації Комплексної програми.

Програму сформовано на підставі пропозицій структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), галузевих міських громадських об'єднань, комунальних установ, фізкультурно-спортивних товариств і організацій, а також експертів та представників територіальної громади міста Києва.

1. ПАСПОРТ
міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

26.03.2018 N 10560 доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації (О. Резнікова)

3.

Розробник Програми

Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники Програми

Районні в місті Києві державні адміністрації;
комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр";
фізкультурно-спортивні товариства і відомства;
громадські організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у м. Києві з футболу, легкої атлетики, боксу та інших видів спорту

5.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми

Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації

6.

Учасники (співвиконавці) Програми

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
• Департамент молоді та спорту;
• Департамент освіти і науки;
• Департамент культури;
• Департамент охорони здоров'я;
• Департамент соціальної політики;
• Департамент житлово-комунальної інфраструктури;
• Департамент земельних ресурсів;
• Департамент містобудування та архітектури;
• Департамент будівництва та житлового забезпечення;
• Департамент суспільних комунікацій;
• Служба у справах дітей та сім'ї
Інші підприємства, установи, організації:
• Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві;
• Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій України у м. Києві;
• Головне управління Національної поліції у м. Києві;
• районні в місті Києві державні адміністрації;
• комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр";
• комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Спортивний комплекс";
• комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо";
• Київське міське відділення Національного олімпійського комітету України;
• Київський міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";
• громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва;
• комунальне некомерційне підприємство "Центр спортивної медицини міста Києва";
• Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України;
• Центральний спортивний клуб Збройних Сил України;
• громадська організація Київське міське фізкультурно-спортивне товариство "Україна";
• Київська міська організація фізкультурно-спортивного товариства "Спартак";
• громадська організація Товариство сприяння обороні України;
• Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві "Київська міська рада профспілок";
• Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України;
• Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
• Київський міський центр сім'ї "Родинний дім";
• Київський міський військовий комісаріат;
• районні у м. Києві військові комісаріати;
• Профільні інститути громадянського суспільства

7.

Строк виконання Програми

2019 - 2021 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет м. Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн
у тому числі:

Всього

2019 рік

2020 рік

2021 рік

3291473,6

1278074,5

1081269,3

932129,8

 

коштів державного бюджету

-

-

-

-

 

коштів бюджету м. Києва

2825195,7

1058476,5

900112,7

866606,5

 

коштів інших джерел

466277,8

219598,0

181156,5

65523,3

 

У тому числі по підпрограмах:

 

 

 

 

9.1.

Підпрограма 1:
Міська цільова програма підтримки молоді на 2019 - 2021 роки
Всього, тис. грн

437831,0

138362,5

146090,8

153377,7

 

коштів державного бюджету

-

-

-

-

 

коштів бюджету м. Києва

437603,2

138290,5

146014,8

153297,9

 

коштів інших джерел

227,8

72,0

76,0

79,8

9.2.

Підпрограма 2:
Міська цільова програма "Київ спортивний" на 2019 - 2021 роки
Всього, тис. грн

2534897,5

1013177,0

841414,6

680305,9

 

коштів державного бюджету

-

-

-

-

 

коштів бюджету м. Києва

2087061,2

807297,0

662562,3

617201,9

 

коштів інших джерел

447836,3

205880,0

178852,3

63103,9

9.3.

Підпрограма 3:
Міська цільова програма оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва на 2019 - 2021 роки
Всього, тис. грн

318745,0

126535,0

93763,8

98446,2

 

коштів державного бюджету

-

-

-

-

 

коштів бюджету м. Києва

300531,3

112889,0

91535,6

96106,7

 

коштів інших джерел

18213,8

13646,0

2228,2

2339,6


2. ПІДПРОГРАМА 1
"Міська цільова програма підтримки молоді на 2019 - 2021 роки"

2.1. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма підтримки молоді.

Згідно із Законом України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" молоддю, молодими людьми вважаються громадяни віком від 14 до 35 років.

Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників розвитку суспільства. Для того, щоб формування молоді відбувалося адекватно суспільним процесам, необхідно визначити її роль і місце в суспільстві, з'ясувати її проблеми, до яких належать: стан здоров'я, освіта, вибір професії та працевлаштування, спілкування з дорослими й однолітками тощо. Вирішення багатьох проблем залежить від факторів соціального життя.

У м. Києві станом на 1 січня 2018 року проживало близько 866 тис. молодих людей, що становить 30 % усього населення столиці. Молодіжна політика столиці значною мірою реалізується через саму молодь, молодіжний рух, молодіжні організації та об'єднання. При цьому молодь ніколи не була, не є і не може бути однорідною. Вона різниться за рівнем освіти, професійної підготовки, ціннісних орієнтацій, соціальної активності, участі у політичних та інших суспільних процесах.

За освітньою приналежністю 351,8 тис. осіб є студентами вищих навчальних закладів, 53,6 - учні загальноосвітніх навчальних закладів, 19,5 - учні професійно-технічних навчальних закладів.

Станом на 1 січня 2018 року в місті Києві налічувалося 482,1 тис. штатних молодих працівників у віці 15 - 35 років.

Визначення майбутньої професії, яка б відповідала здібностям та бажанням молоді, є одним із проблемних питань учнівської молоді. З профорієнтаційною метою в місті проводиться низка заходів (профорієнтаційні консультації, виставки вакансій, зустрічі з роботодавцями, семінари тощо).

Насторожують і показники молодіжної злочинності та девіантної поведінки. За даними Головного управління Національної поліції у м. Києві в 2018 році розслідувано 275 кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми та малолітніми особами. Також до сучасної молоді виникають питання щодо паління, надмірного вживання алкоголю та наркотичних засобів, проявів расової дискримінації тощо.

Ці чинники формують негативне соціальне і, зокрема, молодіжне середовище. Отже, міська влада має допомогти адекватно зорієнтуватися молодим людям у такому середовищі та не дозволити стати на шлях злочинності. Відтак існує нагальна потреба в проведенні інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків тощо.

Особливої уваги заслуговує питання поширення ВІЛ / СНІДу в молодіжному середовищі. В останні роки в Києві щорічно за даними лабораторних досліджень виявляють близько 3 тисяч ВІЛ-позитивних осіб, реєструють до 1,5 тисяч осіб з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції та до 700 осіб знімають з обліку за різними причинами, у т. ч. у зв'язку зі смертю.

Звичайно, розв'язання проблем делінквентної та девіантної поведінки молоді не може бути забезпечено виключно комунальними установами, діяльність яких спрямована на розв'язання існуючих і попередження майбутніх проблем молоді з ВІЛ/СНІДом. Для цього слід проводити різноманітні міські заходи, які запобігають виникненню проблем, а також стимулюють реалізацію позитивних ціннісних орієнтацій, фізичний, інтелектуальної, творчий та духовно-моральний розвиток молоді.

Також слід проводити роботу щодо збереження та поліпшення фізичного і психічного здоров'я молоді. На сьогодні смертність молодих людей в Україні та в Києві, зокрема віком 15 - 29 років, значно вища, ніж у країнах ЄС. Частка шкільної молоді, яка визнається лікарями здоровою (тобто такою, у якої відсутні хронічні захворювання і вади розвитку), коливається у межах від 9 % до 45 %. Тобто, здоровими можна визнати менше половини загальної кількості школярів. Найбільшу занепокоєність викликають негативні прояви поведінки молоді, які суттєво впливають на стан її здоров'я. Відомо, що вікові кризи та пов'язані з ними емоційні стани молоді стають причиною різних форм девіантної поведінки: агресії, суїцидальної поведінки, зловживання речовинами, що викликають стани зміненої психічної діяльності (алкоголь, наркотики, тютюн, харчування) та ін. Так, лише за перше півріччя 2018 року у Києві лікарі зафіксували 108 самогубств, скоєних молодими людьми.

У Києві щорічно здійснюється робота щодо популяризації здорового способу життя, репродуктивного здоров'я сім'ї, проводяться заходи, направлені на залучення молоді до занять фізичною культурою і спортом. З метою зменшення рівня захворювань серед молоді, збереження та поліпшення рівня її здоров'я слід збільшувати кількість і різноманіття відповідних інформаційно-просвітницьких та організаційних заходів.

Потребує вдосконалення інституційне забезпечення молодіжної політики та міжінституційна взаємодія у розв'язанні проблем молоді.

На сьогодні в м. Києві зареєстровано майже 300 молодіжних організацій різноманітних напрямів діяльності та місцеві організації майже всіх політичних партій, серед яких багато молодих політиків, а також управлінців. Для забезпечення спільної цілеспрямованої діяльності усіх інституцій необхідно постійно здійснювати відповідну організаційно-координаційну роботу, проводити заходи, ініціювати проекти тощо.

Разом з Департаментом молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) особливу роль у процесі налагодження міжсекторної та міжінституційної співпраці відіграє Київський молодіжний центр (далі - Центр), який, крім активної взаємодії зі студентськими організаціями та громадськими об'єднаннями, надає різноманітну допомогу молоді, у тому числі з питань тимчасового та повного працевлаштування, профорієнтації молоді, підтримки підприємницьких та громадських ініціатив молодих людей.

Варто відзначити важливість співпраці міської влади з молодіжними громадськими організаціями. З метою підтримки ініціатив молодіжних та дитячих громадських організацій в різних регіонах та країнах традиційно надається на конкурсних засадах фінансування проектів цих організацій. В Києві з 2001 року проводиться Конкурс програм (проектів, заходів), розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.

Особливу увагу слід приділити розвитку неформальної освіти в Києві, яка широко використовується в Європі і передбачає навчання впродовж усього життя. Альтернативою в цьому напрямку стає самонавчання, семінари, тренінги, практики, які відповідають потребі сьогодення та є гнучкими й досить цікавими для молоді. Неформальна освіта розуміється як "будь-яка організована поза формальною освітою освітня діяльність, що доповнює формальну освіту, забезпечує засвоєння тих вмінь і навичок, що необхідні для соціально та економічно активного громадянина". Завданням Київської влади в цьому контексті є створення сприятливих умов для формування мотивації у молоді використовувати цей підхід задля свого щасливого майбутнього та процвітання Києва.

У 9 районах міста Києва функціонують 155 клубів за місцем проживання, які щомісяця відвідують понад 19,5 тис. дітей та молоді.

Клуби за місцем проживання м. Києва працюють за трьома напрямками:

1) фізкультурно-спортивний - 49 закладів,

2) художньо-естетичний - 85 закладів,

3) різнопрофільний - 21 заклад.

Пунктом 7 Указу Президента України від 28.01.2000 N 113/2000 "Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності" передбачено розширення мережі клубів за місцем проживання.

З метою розширення спектра послуг у сфері дитячого навчання та організації дозвілля молоді, їх доступності, що приведе до збільшення кількості відвідувачів, більш ефективного використання навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, необхідно впорядкувати діяльність всіх дитячо-юнацьких, молодіжних, фізкультурно-оздоровчих клубів за місцем проживання м. Києва та визначити єдиний орган управління у Київській міській державній адміністрації. Для досягнення зазначеної мети необхідно заборонити перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, закриття клубів за місцем проживання та здійснити передачу майна всіх цих клубів до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Впорядкування роботи клубів за місцем проживання допоможе сформувати у дітей та молоді столиці усвідомлення необхідності збереження особистого здоров'я, сприятиме вихованню патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв і традицій, утвердженню ролі та статусу молоді в суспільстві та підвищить авторитет міської влади серед зазначеної цільової аудиторії.

Крім цього, події в Україні останніх років змусили гостро поставити питання впровадження нової системи національно-патріотичного виховання молоді.

Так, згідно з опитуванням головними ознаками, за якими молодь визначає для себе поняття патріотизму, є: національна самосвідомість, гордість за приналежність до своєї нації, народу - 67 %, любов до рідного дому, місця, в якому живеш - 62 %, повага до української історії, культури, традицій - 44 %.

Не дивлячись на те, що більшість молодих людей ідентифікують себе як українців, українська мова для багатьох ще не стала національно об'єднуючою цінністю. В україномовної молоді відчутний мовно-культурний комплекс меншовартості, який виражено в тому, що з 48 % молодих киян, які розмовляють українською у родині, 14 % у колі друзів (тобто рівних) переходить на іншу мову.

Важливим індикатором патріотизму є готовність до захисту держави. Дуже важливо, щоб молоді люди не тільки пишалися своєю країною, але й уміли і були готові захищати національні здобутки. Адже результати соціологічних досліджень свідчать, що чим більшою є необхідність залучення молодіжного ресурсу до захисту України, тим меншою є готовність самої молоді до цього.

Зняти напругу та додати впевненості можуть знання про те, як захистити себе, свою сім'ю, свою країну. Важливу, а подекуди і вирішальну роль відіграє вміння надати першу медичну допомогу та врятувати життя людини, яка потребує невідкладної допомоги.

Патріотичне виховання молоді сьогодні є одним з найголовніших пріоритетів гуманітарної політики в Україні, важливою складовою національної безпеки України.

Виховання молоді на кращих прикладах життя борців за становлення української державності є одним з найбільш важливих шляхів формування історичної пам'яті. Сучасна молодь повинна бути тією рушійною силою, яка здатна змінити майбутнє країни на краще. Саме тому необхідно якнайбільше уваги приділити національно-патріотичному вихованню молодих людей, їх національної свідомості, ідентичності, формуванню громадянської позиції.

Організовуючи виховну роботу з патріотичного виховання, потрібно враховувати, що в Україні історично склався широкий спектр регіонально-політичних та регіонально-культурних відмінностей, існує неоднозначне ставлення населення до багатьох подій минулого та сучасності. У місті Києві проживають вихідці із регіонів України та представники понад 130 різних національностей. Тож важливо об'єднати всіх мешканців навколо спільної ідеї розбудови держави як спільної справи.

Основні проблемні питання, на вирішення яких спрямована Програма підтримки молоді:

· низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією;

· повільні темпи розвитку молодіжного підприємництва;

· низький рівень залучення молоді до неформальної освіти;

· повільний темп зниження рівня молодіжної злочинності та підвищення рівня негативних явищ серед молоді (паління, алкоголізм, наркоманія, ВІЛ-СНІД тощо);

· незадовільний стан здоров'я молодих киян та недостатній рівень в залученні молоді до здорового способу життя;

· недостатня координація спільної діяльності органів студентського самоврядування та громадських молодіжних організацій з органами міської влади;

· низький рівень обізнаності молоді з питань подружнього життя, гендерної культури, культури відповідального батьківства;

· недостатня участь молоді в міському управлінні та громадських проектах для відчутних соціально-економічних змін у місті;

· незадовільне інституційне забезпечення молодіжної політики;

· збереження та впорядкування роботи клубів за місцем проживання:

· низький рівень використання потенціалу громадських об'єднань в організації та проведенні допризовної військової підготовки, національно- та військово-патріотичному вихованні молоді;

· низький рівень мобілізаційного потенціалу молоді;

· недостатній рівень використання потенціалу історичної спадщини у національно-патріотичному вихованні, формуванні в суспільній свідомості позитивного образу національної історії;

· низький рівень уваги до діяльності та розвитку "соціальних медіа" в контексті протистояння поширенню антиукраїнської пропагандистської інформації, організації деструктивних акцій та рухів;

· недостатність кваліфікованого кадрового потенціалу у навчальних закладах для організації та здійснення заходів із національно-патріотичного виховання;

· низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання.

Зважаючи на психологічні та соціально-поведінкові характеристики молодих людей, наявність значної їх кількості в Києві, існує необхідність впровадження системної міської молодіжної політики в усіх сферах її життєдіяльності - від проведення окремих заходів до організації постійної підтримки та надання послуг молоді.

Налагодження комплексної системної і цілеспрямованої діяльності Київської міської влади, громадськості, сім'ї, освітніх закладів й інших соціальних інститутів сприятиме формуванню у молодого покоління високої патріотичної свідомості, утвердження гуманістичної моральності, як базової основи громадянського суспільства.

2.2. Мета Програми підтримки молоді

Головною метою Програми підтримки молоді є формування і реалізація потенціалу молоді задля її всебічної самореалізації, успіху в інтересах сталого розвитку і конкурентоспроможності м. Києва, національно-патріотичного виховання дітей.

Досягнення мети передбачає поєднання комплексу взаємопов'язаних основних завдань щодо:

· підтримки творчої, ініціативної та обдарованої молоді;

· організації дозвілля молоді та розвитку неформальної освіти;

· популяризації та утвердження здорового й безпечного способу життя і культури здоров'я серед молоді;

· створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;

· розвитку молодіжного волонтерського руху;

· розбудова системи національного-патріотичного виховання дітей та молоді;

· формування високої патріотичної свідомості, почуття вірності і любові до Батьківщини, постійної готовності до виконання свого обов'язку із захисту національних інтересів з урахуванням міжнародного досвіду та кращих національних практик;

· підтримки інститутів громадянського суспільства, у тому числі реалізації значущих для молоді проектів.

2.3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків виконання Програми підтримки молоді

Досягнення вказаної мети потребує консолідації дій органів влади, бізнесу і молодіжної громадськості, а також громади міста, концентрації та інтеграції їх ресурсів для здійснення цілої низки заходів щодо:

· забезпечення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її інтелектуального самовдосконалення, підтримка творчих ініціатив молоді та їх активності у різних сферах життєдіяльності столиці;

· призначення премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України - міста-героя Києва;

· здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та іншій компетентності поза системою освіти, зокрема шляхом участі у волонтерській діяльності;

· реалізація організаційних, інформаційних, науково-практичних та навчальних заходів щодо підвищення рівня здоров'я молоді, популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я, сприяння статевому вихованню, відповідальному ставленню до сексуальних стосунків, підготовці до сімейного життя;

· проведення інформаційної кампанії та роз'яснювальної роботи з питань профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, захворювань на ВІЛ/СНІД, туберкульоз, інфекції, що передаються статевим шляхом тощо;

· реалізація організаційних, інформаційних, науково-практичних та навчальних заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді;

· організація дозвілля молоді за місцем проживання шляхом проведення гуртків, ігор, вечорів відпочинку, спортивних заходів тощо;

· сприяння зайнятості та самозайнятості молоді шляхом впровадження системи профорієнтації і розширення інформаційного поля стосовно існуючих професій та попиту на них;

· сприяння розвитку молодіжного підприємництва;

· надання фінансової та організаційної підтримки інститутам громадянського суспільства, що працюють з молоддю, шляхом делегування громадським організаціям на конкурсній основі соціального замовлення на здійснення окремих значущих для молоді проектів;

· залучення молоді до формування та реалізації державної та міської молодіжної політики шляхом створення консультативно-дорадчих органів з числа молоді, організації спільної розробки пропозицій та проектів рішень стосовно програм та заходів з питань молоді тощо.

Реалізація Програми буде тривати 3 роки.

Загальний обсяг коштів, джерела фінансування та строки виконання Програми підтримки молоді наведено у табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми підтримки молоді

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2019 р.

2020 р.

2021 р.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

138362,5

146090,8

153377,7

437831,0

у тому числі: коштів бюджету м. Києва

138290,5

146014,8

153297,9

437603,2

коштів інших джерел усього, у тому числі:

72,0

76,0

79,8

227,8

власні кошти суб'єктів господарювання,

-

-

-

-

залучені кошти інвесторів

-

-

-

-


2.4. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів Програми підтримки молоді та результативні показники

Напрями діяльності Програми підтримки молоді, в тому числі заходи, строки виконання заходів та їх виконавці, обсяги та джерела фінансування з розбивкою за роками, результативні показники, очікувані результати від виконання запланованих заходів представлено у додатках 1, 3.

Інтегральними результативними показниками ефективності Програми підтримки молоді є:

· підвищення рівня самоорганізації і самоврядування інститутів громадянського суспільства та їх осередків;

· зменшення щороку чисельності молодих безробітних на 500 - 600 осіб;

· зниження рівня правопорушень серед молоді до 2021 року на 20 відсотків;

· залучення молоді з функціональними обмеженнями (не менше 40 осіб) до участі в заходах з працевлаштування, особистого розвитку тощо;

· залучення щороку 10 тис. осіб до реалізації програм та заходів Київського молодіжного центру;

· збільшення щороку на 3 відсотки чисельність молоді, залученої до програм та заходів з неформальної освіти;

· збільшення щороку на 5 відсотків чисельність молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я;

· залучення щороку не менш як 100 осіб з числа молоді до волонтерської діяльності;

· проведення щорічного Конкурсу програм (проектів, заходів), розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка бюджету міста Києва та забезпечення цільового використання цих коштів;

· збільшення кількості та якості програм (проектів, заходів), обсяг цільової аудиторії з числа дітей та молоді міста Києва, залучених до участі у заходах з питань національно-патріотичного виховання;

· забезпечення підготовки кваліфікованих кадрів в органах місцевого самоврядування, навчальних закладах для організації та здійснення заходів із національно-патріотичного виховання;

· зміцнення матеріально-технічної бази та забезпечення розвитку інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання;

· налагодження комунікації з громадянським суспільством з питань національно-патріотичного виховання, зокрема шляхом застосування конкурсних засад фінансової підтримки їх проектів та заходів за рахунок бюджету міста Києва.

3. ПІДПРОГРАМА 2
"Міська цільова програма "Київ спортивний" на 2019 - 2021 роки"

3.1. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма "Київ спортивний"

Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року передбачені заходи щодо розвитку фізичної культури і спорту, створення сучасної матеріально-технічної бази для підготовки спортивного резерву до складу збірних команд міста Києва та України з різних видів спорту, створення сучасних спортивних комплексів, розвитку дитячого спорту, розвитку спортивної інфраструктури, в тому числі велосипедних доріжок, як важливого компоненту системи мобільності, які направлені на забезпечення здорового способу життя всіх верств населення.

Згідно з статистичними даними станом на 01.01.2018 всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи займається 284831 особа (що на 39047 осіб менше ніж у минулому році). Зменшення кількості осіб, які займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої діяльності, відбулось у зв'язку зі зменшенням посад інструкторів з фізичного виховання та спорту на підприємствах, в організаціях та клубах за місцем проживання населення, також продовжується закриття кафедр фізичного виховання у вищих навчальних закладах міста.

Станом на 1 січня 2018 року в галузі "Фізична культура і спорт" міста працює 6972 штатних працівника, з них 2817 - працівники фізичної культури навчальних закладів, 404 - інструктори з фізичної культури дошкільних навчальних закладів, 1324 - вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, 67 - керівники і викладачі професійно-технічних навчальних закладів, 423 - методисти, інструктори-методисти, інструктори фізичної культури, 438 - працівники спортивних споруд. Очевидно, що така чисельність є недостатньою для суттєвих змін рухової активності в місті Києві.

Відомо, що фізична пасивність негативно впливає на продуктивність праці, стан здоров'я, якість й тривалість життя киян (за даними офіційної статистики, сьогодні тривалість життя становить 71,5 року, зокрема 66,5 - серед чоловіків та 76,3 - серед жінок). Для порівняння: мешканці країн Євросоюзу живуть у середньому 78,5 року. Згідно з даними Всесвітньої організації здоров'я саме низька фізична активність є одним з основних факторів ризику смертності. Отже, вкрай необхідно проводити заходи, які б мотивували населення до занять фізичною культурою та спортом.

Станом на 01.01.2018 розвиток дитячо-юнацького спорту в місті Києві забезпечують 89 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у яких займаються 36903 вихованці (табл.3.1), що становить 12,3 % від загальної чисельності дітей шкільного віку. Це свідчить про потребу подальшого розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста.

Таблиця 3.1

Розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл у м. Києві за відомчою ознакою

ФСТ, відомство

Всього шкіл

ДЮСШ

СДЮШОР

Кількість вихованців

Кількість тренерів

Всього

Штатних

%

ДЮСШ комунальної власності територіальної громади міста Києва

60

46

14

28724

1164

861

74 %

Фізкультурно-спортивне товариство "Україна"

17

9

8

5085

238

172

72,3 %

Об'єднання профспілок, організації профспілок в м. Києві "Київська міська рада профспілок"

5

3

2

1308

66

40

60,6 %

ФСТ "Спартак"

4

4

 

1128

58

38

65,5 %

Управління Південно-Західної залізниці

1

 

1

52

5

3

60 %

Приватні ДЮСШ

2

1

1

606

23

17

73,9 %

ВСЬОГО

89

63

26

36903

1554

1131

72,8 %


З метою збереження мережі ДЮСШ приватної форми власності, які підпорядковані фізкультурно-спортивним товариствам м. Києва, вирішується питання щодо прийняття їх до комунальної власності територіальної громади м. Києва та розробки критеріїв, згідно з якими буде розподілятися фінансова підтримка.

Забезпечення виконання календарного плану спортивно-масових заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту для відбору спортсменів до складу збірних команд міста Києва для забезпечення їх підготовки та участі у всеукраїнських змаганнях.

Згідно з статистичними даними Міністерства соціальної політики України за 2016 рік в м. Києві налічується 155085 осіб з інвалідністю, з них лише 1,9 % (2870 осіб) охоплені фізкультурно-оздоровчою роботою.

Особливо важливим завданням є створення сприятливих умов для занять фізичною культурою та спортом для осіб з інвалідністю, що забезпечить їх реабілітацію та адаптацію у суспільстві, покращення фізичного та психологічного стану, підвищенню рухової активності, оздоровлення, позитивну мотивацію тощо. Для залучення дітей з інвалідністю до занять фізичною культурою та спортом проводяться масові змагання під гаслом "Повір у себе", в яких беруть участь сотні дітей з інвалідністю.

З метою залучення до фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації людей з інвалідністю необхідно створювати належні умови для доступу на спортивні споруди міста Києва.

Визначальною для розвитку фізичної культури і спорту є наявна спортивна інфраструктура, збереження та розбудова якої є одним з пріоритетних напрямків міської політики у галузі "Фізичної культури і спорту" (рис. 3.1).

  

Рис. 3.1. Розвиток спортивної інфраструктури в м. Києві

Згідно з даними щорічної статистичної звітності станом на 01.01.2018 у Києві всього налічується 4379 спортивних споруд, у тому числі:

· стадіони з трибунами на 1500 місць і більше - 29;

· легкоатлетичні манежі - 2;

· площинні спортивні споруди, усього - 2318;

· тенісні корти - 186;

· футбольні поля - 150;

· інші майданчики - 1671;

· плавальні басейни - 68;

· споруди із штучним льодом - 8;

· стрілецькі тири криті і напівкриті (на дистанцію не менше 25 м) - 216;

· велотрек - 1;

· лижні бази - 5;

· інші.

Незважаючи на наявну спортивну інфраструктуру міста Києва, її доступність, різноманіття, матеріально-технічний стан та якість є однією з найважливіших питань, які необхідно вирішувати. Так, відсутність у комунальній власності територіальної громади міста Києва сучасних льодових арен, басейнів, залів для гімнастики спортивної та художньої, ігрових залів призводить до вимушеної значної трати бюджетних коштів на орендну плату за користування спортивними спорудами.

З метою створення сучасної спортивної інфраструктури міста Києва протягом 2019 - 2021 рр. заплановано провести реконструкцію та будівництво ФОКів та багатофункціонального спортивного комплексу, стадіонів, басейнів, легкоатлетичного манежу, відкриття понад 100 спортивних майданчиків, здійснити модернізацію існуючої спортивної інфраструктури, реалізацію інвестиційних проектів по будівництву спортивних об'єктів, капітальний ремонт приміщень існуючої спортивної інфраструктури.

Подальший розвиток фізичної культури і спорту в місті Києві потребує першочергового вирішення таких нагальних питань, як:

· мотивація киян до спортивних досягнень та занять фізичною культурою, особливо дітей, молоді та людей з інвалідністю;

розвиток і модернізація мережі спортивної інфраструктури, забезпечення її належного утримання;

· розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту, спорту вищих досягнень;

· забезпечення підвищення кваліфікації тренерів-викладачів та фахівців галузі "Фізична культура і спорт";

· організація та проведення на високому організаційному рівні фізкультурно-оздоровчих та масових заходів, змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, навчально-тренувальних зборів;

· забезпечення гендерної доступності занять фізичною культурою та спортом.

3.2. Мета Програми "Київ спортивний"

Головною метою є створення сучасних умов для забезпечення всебічного гармонійного та фізичного розвитку людини, розвитку олімпійського руху, формування патріотичних почуттів у громадян, проведення фізкультурно-оздоровчих та масових заходів, що сприятиме залученню киян до систематичних занять спортом та позитивному іміджу міста як європейської столиці.

Досягнення мети передбачає поєднання комплексу взаємопов'язаних основних завдань щодо:

· проведення фізкультурно-оздоровчих та масових заходів;

· організації надання послуг населенню комунальними установами та закладами фізичної культури і спорту;

· підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень;

· забезпечення фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю та інших категорій населення, що потребують особливої уваги;

· кадрового забезпечення галузі "Фізична культура та спорт";

· розвитку спортивної інфраструктури м. Києва.

3.3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування та строків виконання Програми "Київ спортивний"

Досягнення вказаної мети потребує консолідації дій органів влади, бізнесу і фізкультурно-спортивної громадськості, а також громади міста, концентрації та інтеграції їх ресурсів для здійснення цілої низки заходів щодо:

· формування багаторівневого управління діяльністю у галузі "Фізична культура і спорт" в місті відповідно до вимог європейської практики;

· дотримання законодавства в галузі "Фізична культура та спорт";

· забезпечення збереження, розвитку та різноманіття фізкультурно-спортивної мережі міста Києва;

· удосконалення міського планування в частині створення місць для активного відпочинку (зокрема спортивних зон у парках), облаштування безпечних велосипедних і пішохідних доріжок тощо;

· формування позитивного ставлення громадян до фізичної культури і спорту, у тому числі шляхом поліпшення інформаційного середовища, впровадження соціальної реклами щодо переваг рухової активності, медіа-освіти з питань використання рухової активності тощо;

· удосконалення системи розвитку дитячого, дитячого-юнацького та резервного спорту, модернізації в навчальних закладах (від дошкільних до вищих) систем фізичного виховання, спрямованих на формування й практичне застосування валеологічних компетентностей;

· створення організаційних та фінансових умов для розвитку спорту вищих досягнень, підготовки спортсменів високого класу, гідного їх виступу на Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи, України та всеукраїнських змаганнях;

· надання на конкурсних засадах фінансової підтримки організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості за рахунок бюджетних коштів;

· підготовки спортивного резерву, упорядкування мережі та підвищення якості роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

· забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності та підтримка занять спортом людей з інвалідністю;

· залучення спортсменів різних вікових груп, аматорів спорту до активних занять масовим спортом та участі у змаганнях зі спорту ветеранів;

· удосконалення мотиваційно-спортивного середовища, у тому числі шляхом поліпшення житлово-побутових умов для провідних спортсменів-киян, переможців та призерів Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, чемпіонатів світу;

· здійснення моніторингу по районах м. Києва з метою визначення фізкультурно-оздоровчих та спортивних потреб населення, проживаючого на відповідній території, сприяння у відкритті нових дитячо-юнацьких спортивних шкіл, пріоритетних відділень з певних видів спорту, філіалів, спортивних клубів.

Для реалізації заходів Програми, крім коштів бюджету міста Києва, необхідно проводити низку заходів для залучення коштів приватних інвесторів; пошуку та налагодженню зв'язків з потенційними спонсорами, меценатами; формування громадської думки на користь підтримки розвитку спорту та фізичної культури населення; організації спортивних заходів та залучення однодумців, а також збору коштів. Обсяг коштів, який передбачається залучити для виконання Програми, наведено у табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Обсяги та джерела фінансування Міської цільової програми "Київ спортивний" на 2019 - 2021 роки

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2019 р.

2020 р.

2021 р.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

1013177,0

841414,6

680305,9

2534897,5

у тому числі: коштів бюджету м. Києва

807297,0

662562,3

617201,9

2087061,2

коштів інших джерел усього, у тому числі:

205880,0

178852,3

63103,9

447836,3

власні кошти суб'єктів господарювання,

-

-

-

-

залучені кошти інвесторів

-

-

-

-


3.4. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів Програми "Київ спортивний" та результативні показники

Напрями діяльності програми, в тому числі заходи, строки виконання заходів та їх виконавці, обсяги та джерела фінансування з розбивкою за роками, результативні показники, очікувані результати від виконання запланованих заходів представлено у додатку 2.

Інтегральними результативними показниками ефективності Програми є:

· збільшення кількості населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, з 413 тис. осіб (13 % жителів міста) у 2015 р. до 580 тис. осіб (20 %) у 2018 р., у т. ч. інвалідів - з 0,7 % від їх загальної чисельності в 2015 р. до 3 % в 2018 р.;

· кількість створених та модернізованих об'єктів спортивної інфраструктури, відсоток підвищення їх пропускної спроможності - з 58 % у 2015 р. до 78 % у 2018 р.;

· кількість проведених спортивних та спортивно-пропагандистських заходів та їх учасників, а саме: планується щорічне збільшення кількості учасників цих заходів не менш як на 4 %;

· підвищення авторитету міста у всеукраїнському та світовому спортивному співтоваристві, що проявляється серед іншого в збільшенні кількості учасників міжнародних і вітчизняних спортивних заходів, кількості нагород, припливі інвестицій, збільшенні кількості спортивних туристів тощо.

4. ПІДПРОГРАМА 3
"Міська цільова програма оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва на 2019 - 2021 роки"

4.1. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Людина, її життя і здоров'я є найвищими соціальними цінностями держави, визначеними Конституцією України, та є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління.

Важливим чинником забезпечення здоров'я дітей, відновлення їх життєвих сил, зайнятості у канікулярний період, залучення до здорового способу життя, запобігання бездоглядності, створення можливості продовжити виховний процес та розвиток творчих здібностей дітей виступає організація відповідної системи заходів з оздоровлення та відпочинку дітей.

Особливо актуальним є питання забезпечення реалізації прав дітей на оздоровлення та відпочинок.

Соціально-економічна криза, що охопила галузь економіки та різні сфери людського буття в Україні, воєнні дії на сході країни обумовлюють значні незворотні демографічні втрати. Погіршилося соціальне становище одиноких осіб, які виховують самотужки дітей. За даними Міністерства соціальної політики України станом на 01 січня 2018 року в місті Києві нараховувалось 9897 дітей, яких виховують одинокі особи (матері, удови, удівці, усиновителі).

Не вдається суттєво зменшити кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. За даними Міністерства соціальної політики України та Служби у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у місті Києві становила:

· станом на 01.01.2016 - 2398 осіб;

· станом на 01.01.2017 - 2389 осіб;

· станом на 01.01.2018 - 2358 осіб.

За місцем навчання в місті Києві на початок 2017/2018 навчального року нараховувалось 1492 дитини шкільного віку з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

За останні два роки спостерігається збільшення кількості дітей, які перебувають на обліку в Службі у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як такі, що опинились у складних життєвих обставинах:

· станом на 01.01.2017 - 543 особи;

· станом на 01.01.2018 - 562 особи.

Крім того, високий темп ритму сучасного життя, модернізація навчального процесу, інноваційні та інформаційні перенавантаження висувають високі вимоги до організму дітей та молоді шкільного віку. Тривалий вплив несприятливих чинників сприяє виникненню функціональних розладів, які з часом призводять до формування стійкої патології.

За даними Міністерства охорони здоров'я України в місті Києві за останні три роки спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей з інвалідністю у віці до 18 років:

· 2015 - 9993 особи;

· 2016 - 10290 осіб;

· 2017 - 10688 осіб.

Існуюча на сьогодні система медичного обслуговування школярів, на жаль, не забезпечує ефективного вирішення питань збереження їх здоров'я та зниження захворюваності в сучасних умовах, зростання шкільних та соціальних навантажень.

За даними Міністерства соціальної політики України в 2017 році в країні функціонувало 11308 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що на 203 заклади більше ніж у 2016 році, з них 507 закладів оздоровлення та 10801 заклад відпочинку. У місті Києві функціонувало 83 заклади, з них 75 закладів відпочинку (табори з денним перебуванням дітей у закладах освіти) та 8 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

У Державному реєстрі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку налічується 732 заклади, з них 8 закладів мережі міста Києва.

За останні роки суми виділених коштів з бюджету м. Києва на фінансування послуг з оздоровлення та відпочинку дітей суттєво збільшились та, на жаль, не задовольняють реальних потреб в оздоровленні та відпочинку дітей шкільного віку міста Києва, у тому числі дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки.

Організація оздоровлення та відпочинку дітей повинна відповідати сучасним вимогам, задовольняти їх культурні інтереси та спортивно-оздоровчі потреби з використанням активних форм відпочинку і дозвілля (спортивні змагання, туристичні походи, волонтерський рух, організація трудових загонів тощо).

Комплексне розв'язання проблемних питань організації роботи з оздоровлення та відпочинку можливе шляхом затвердження Міської програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва на 2019 - 2021 роки (далі - Програма), яка буде спрямована на реалізацію одного з найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства - реалізацію права дитини на оздоровлення та відпочинок.

4.2. Мета Програми

Метою програми є міжвідомча координація органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань організації та відпочинку дітей, реалізація права дітей на оздоровлення та відпочинок, створення умов для формування цілісної системи оздоровлення та відпочинку дітей, підвищення якості та доступності послуг з відпочинку та оздоровлення дітей м. Києва, створення безпечних умов перебування, охорони здоров'я і життя дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Досягнення визначеної мети передбачається у комплексному та системному підході до її впровадження шляхом координації зусиль і необхідних засобів; уникнення дублювання, відомчої відокремленості у справі захисту конституційних прав дітей; розвитку громадянської і трудової активності підростаючого покоління міста.

4.3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування та строків виконання Програми

Організація оздоровлення та відпочинку дітей потребує значних фінансових затрат, які будуть направлені на забезпечення розвитку мережі комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також спрямовуватись на закупівлю в інших регіонах України оздоровчих послуг (путівок) для дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. Кошти бюджету міста Києва будуть спрямовані на забезпечення комфортних, якісних та безпечних умов перебування дітей на оздоровленні та відпочинку в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Досягнення мети потребує консолідації дій органів влади, бізнесу, підприємств, установ, громадських організацій та об'єднань, а також громади міста для здійснення цілої низки заходів щодо:

· дотримання законодавства у сфері оздоровлення та відпочинку;

· координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що здійснюють організацію оздоровлення та відпочинку дітей;

· забезпечення функціонування, збереження, розвитку й різноманіття дитячих закладів оздоровлення та відпочинку мережі міста Києва, проведення їх реконструкції, відновлення роботи закладів, що були закриті чи перепрофільовані;

· створення безпечних умов перебування, охорони здоров'я та життя дітей під час оздоровлення і відпочинку в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

· реалізації організаційних заходів щодо підвищення рівня інформованості громадян про отримання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі шляхом поліпшення інформаційного середовища, впровадження соціальної реклами;

· організація оздоровлення і відпочинку дітей, в першу чергу тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а також дітей кризових категорій;

· надання фінансової підтримки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджету міста Києва;

· забезпечення проведення в районах м. Києва моніторингу для визначення потреб населення щодо наявної кількості дітей, які потребують направлення на оздоровлення та відпочинок дітей.

Проблемні питання у сфері оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва передбачається розв'язати шляхом:

· удосконалення нормативно-правової бази з питань оздоровлення та відпочинку;

· організації співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що здійснюють організацію оздоровлення та відпочинку дітей;

· забезпечення розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

· здійснення моніторингу організації оздоровлення та відпочинку дітей в районах м. Києва та в цілому по місту.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 296497,4 тис. грн. за рахунок коштів бюджету міста Києва.

Крім використання коштів бюджету міста, для реалізації заходів Програми планується залучення приватних та громадських інвестицій, коштів міжнародних грантових програм, коштів господарників, підприємств та організацій, профспілкового бюджету, батьківських коштів, меценатства і спонсорства та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством. Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, наведено у табл. 3.2.

Таблиця 4.2

Обсяги та джерела фінансування "Міської цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва на 2019 - 2021 роки"

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2019 р.

2020 р.

2021 р.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

126535,0

93763,8

98446,2

318745,0

у тому числі: коштів бюджету м. Києва

112889,0

91535,6

96106,7

300531,3

коштів інших джерел усього, у тому числі:

13646,0

2228,2

2339,6

18213,8

власні кошти суб'єктів господарювання,

-

-

-

-

залучені кошти інвесторів

-

-

-

-


Під час підготовки проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів Програми, обсяг фінансування щороку уточняється.

4.4. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів Міської цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва на 2019 - 2021 роки та результативні показники

Напрями діяльності Програми, в тому числі заходи, строки виконання заходів та їх виконавці, обсяги та джерела фінансування з розбивкою за роками, результативні показники, очікувані результати від виконання запланованих заходів представлено у додатку 2.

Інтегральними результативними показниками ефективності Програми є такі:

· кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення, осіб;

· кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді, одиниць;

· кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку, осіб;

· кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді, одиниць;

· кількість людино-днів оздоровлення дітей та молоді, одиниць;

· кількість людино-днів відпочинку дітей та молоді, одиниць;

· середні витрати на придбання однієї путівки на оздоровлення, грн;

· середні витрати на придбання однієї путівки на відпочинок, грн;

· середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн;

· середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн;

· середні витрати на один людино-день оздоровлення дітей та молоді, грн;

· середні витрати на один людино-день відпочинку дітей та молоді, грн;

· динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, %;

· динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком, %;

· питома вага дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, у загальній кількості дітей шкільного віку, %.

5. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ
за ходом виконання міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки

Координацію виконання Комплексної програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, який контролює дії виконавців Комплексної програми, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Комплексної програми та за цільовим і ефективним використанням коштів здійснює відповідальний виконавець - Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який є головним розпорядником коштів і забезпечує моніторинг виконання відповідних заходів й підготовку звітної та аналітичної інформації.

Виконання Комплексної програми здійснюється шляхом реалізації її завдань і заходів співвиконавцями, зазначеними у цій Комплексній програмі.

Співвиконавці Комплексної програми щоквартально надають Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію про хід реалізації її заходів. Відповідальний виконавець узагальнює отриману інформацію, визначає наявні проблеми та розробляє пропозиції щодо їх подолання.

Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійній комісії Київської міської ради з питань сім'ї, молоді та спорту узагальнену інформацію про стан виконання Комплексної програми з обов'язковим використанням інформаційної системи моніторингу програм розвитку міста Києва.

Відповідальний виконавець щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Комплексної програми та, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Комплексної програми, її підпрограм, окремих завдань тощо.

Після закінчення встановленого строку виконання Комплексної програми відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії Київської міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Комплексної програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Відповідальний виконавець розміщує на своєму сайті та на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва інформацію про основні досягнуті результати реалізації Комплексної програми, публікує її в засобах масової інформації комунальної форми власності.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
до Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки


Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми підтримки молоді на 2019 - 2021 роки

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат; результативні показники

2019

2020

2021

Назва показника

2019

2020

2021

Розділ 1. Створення умов для інтелектуального, морального, здорового розвитку молоді, реалізації її освітнього та творчого потенціалу

1.

Підтримка творчої, ініціативної та обдарованої молоді

1.1 Реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді (проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів та інших заходів щодо підтримки ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення) відповідно до Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

5707,5

6027,1

6328,5

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді, тис. грн

5707,5

6027,1

6328,5

2. Показник продукту:

Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді, од.

30

32

34

Кількість учасників регіональних заходів державної політики, осіб

30000

31680

33264

3. Показник ефективності:

Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника, грн

190,25

190,25

190,25

4. Показник якості:

Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, %

100,0

105,6

105,0

Формування у молодих людей нових знань, умінь і навичок, які сприятимуть їм творчо розв'язувати існуючі особисті та значущі для Києва проблеми, реалізувати себе в міському соціальному просторі, гідно представляти Київ за його межами, у т. ч. на міжнародних заходах; збільшення кількості молодих киян, які беруть участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах тощо

1.2 Призначення премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України - міста-героя Києва

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту

Бюджет м. Києва

355,0

355,0

355,0

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на виплату стипендій, тис. грн

355,0

355,0

355,0

2. Показник продукту:

Кількість стипендіатів, осіб

115

115

115

3. Показник ефективності:

Середній розмір стипендії, грн

3086,96

3086,96

3086,96

4. Показник якості:

Динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком, %

100,0

100,0

100,0

Фінансова підтримка та моральне стимулювання талановитої і обдарованої молоді столиці за успіхи в розбудові Києва; кількість відзначених молодих людей та сума премій

1.3 Проведення заходів з нагоди відзначення Дня молоді (остання неділя червня)

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

600,0

633,6

665,3

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді, тис. грн

600,0

633,6

665,3

2. Показник продукту:

Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді, од.

5

5

6

Кількість учасників регіональних заходів державної політики, осіб

10000

1056

11088

3. Показник ефективності:

Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника, грн.

60,00

600,00

60,00

4. Показник якості:

Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, %

100,0

105,6

105,0

Урочисте відзначення Дня молоді, організація змістовного дозвілля молоді, орієнтованого на подальше всебічне вдосконалення молодих людей; чисельність відзначених молодих людей з метою заохочення її активної діяльності в майбутньому; чисельність молоді, яка взяла участь в заходах

2.

Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, розвиток неформальної освіти

2.1. Реалізація проектів та проведення заходів з питань молоді (проведення семінарів, тренінгів, лекцій, круглих столів, форумів, акцій та інших заходів з питань розвитку неформальної освіти, організація навчання молоді поза системою освіти в освітніх закладах міста Києва, профілактики правопорушень в молодіжному середовищі, підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді, формування дбайливого ставлення молоді до навколишнього середовища відповідно до Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

1100,0

1161,6

1219,7

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді, тис. грн

1100,0

1161,6

1219,7

2. Показник продукту:

Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді, од.

20

21

22

Кількість учасників регінональних заходів державної політики, осіб

10000

10560

11088

3. Показник ефективності:

Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника, грн

110,00

110,00

110,00

4. Показник якості:

Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, %

100,0

105,6

105,0

Впровадження кращих практик неформальної освіти в навчання, підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді, зменшення кількості молодіжних злочинів, формування екологічної культури молоді, знань та вмінь щодо екологічно орієнтованої поведінки, вдосконалення умов для здобуття молоддю нових знань, професійних та індивідуально-творчих навичок поза системою державної і муніципальної освіти; чисельність молодих людей, які взяли участь у заходах

3.

Популяризація та утвердження здорового й безпечного способу життя і культури здоров'я серед молоді

3.1. Реалізація проектів та проведення заходів з питань молоді (організаційні, інформаційні, науково-практичні та навчальні заходи щодо підвищення рівня здоров'я молоді, популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я молоді, а саме: проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів та інших заходів) відповідно до Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, Київський молодіжний центр, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

1200,00

1267,20

1330,60

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді, тис. грн

1200,0

1267,2

1330,6

2. Показник продукту:

Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді, од.

10

10

11

Кількість учасників регіональних заходів державної політики, осіб

5000

5280

5544

3. Показник ефективності:

Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника, грн

240,00

240,00

240,01

4. Показник якості:

Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, %

100,0

105,6

105,0

Підвищення рівня здоров'я молоді, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді, сприяння зміцненню психічного здоров'я молодих людей; формування культури їх взаємин у сім'ї та соціальному середовищі; забезпечення репродуктивного здоров'я молоді; популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності та ведення здорового способу життя; кількість проведених заходів та учасників

4.

Надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства

4.1. Проведення Міського конкурсу з визначення проектів розроблених молодіжними та дитячими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконаня (реалізації) яких надається фінансова підтримка"

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту

Бюджет м. Києва

2000,0

2112,0

2217,6

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на проекти громадських організацій, які стали переможцями конкурсу, тис. грн

2000,0

2112,0

2217,6

Кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу, од.

30,0

32,0

34,0

2. Показник продукту:

Кількість проведених заходів, од.

35

37

39

Кількість учасників проектів громадських організацій, осіб

15000

15840

16632

3. Показник ефективності:

Середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника, грн

133,33

133,33

133,33

4. Показник якості:

Динаміка кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, до попереднього року, %

100,0

105,6

105,0

Залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення актуальних проблем молоді; делегування громадським організаціям на конкурсній основі соціального замовлення на здійснення окремих молодіжних проектів; поліпшення взаємовідносин міської влади з інститутами громадянського суспільства щодо формування і реалізації молодіжної політики; кількість реалізованих проектів та цільове використання виділених коштів

Всього за розділом:

34635,7

10962,5

11556,5

12116,7

 

в т. ч.:

Бюджет м. Києва

10962,5

11556,5

12116,7

Розділ 2. Створення умов для навчання та виховання підлітків в позаурочний та поза навчальний час за місцем проживання

1.

Організація дозвілля молоді за місцем проживання

1.1. Забезпечення діяльності підліткових клубів за місцем проживання

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

78947,1

83368,1

87536,5

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на утримання клубів підлітків за місцем проживання, тис. грн

78947,1

83368,1

87536,5

1.1.1. Впровадження нових форм гурткової та клубної роботи (гра, ігрові тренінги, метод театралізації, імпровізація тощо), та проведення освітньо-профілактичної роботи з дітьми

Кількість клубів підлітків за місцем проживання, од.

159

159

159

2. Показник продукту:

Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, осіб

17000

17952

18850

1.1.2. Проведення культурно-масових заходів

в тому числі дівчата

8700

9187

9646

1.1.3. Вжиття заходів щодо збільшення власних надходжень підліткових клубів за місцем проживання

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн

4643,95

4643,94

4643,85

4. Показник якості:

Динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах, %

100,0

105,6

105,0

Виховання, змістовне дозвілля, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді; рівень охоплення молоді діяльністю підліткових клубів за місцем проживання

Всього за розділом:

249851,7

78947,1

83368,1

87536,5

 

в т. ч.:

Бюджет м. Києва

78947,1

83368,1

87536,5

Розділ 3. Створення сприятливого середовища для забезпечення ініціатив молоді

1.

Функціонування платформи для реалізації ініціатив молоді

1.1 Забезпечення діяльності комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр"

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, Київський молодіжний центр

Бюджет м. Києва

6286,20

6638,20

6970,10

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

6358,2

6714,2

7049,9

2. Показник продукту:

Інші джерела

72,0

76,0

79,8

Кількість проведених заходів (семінарів, тренінгів), од.

200,0

211,0

222,0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на один захід, грн

31791,0

31820,9

31756,3

1.2. Реалізація проектів та проведення заходів з питань молоді (проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів та інших заходів щодо підтримки ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку; заходів з питань розвитку неформальної освіти, підвищення рівня правових знань, профілактики правопорушень в молодіжному середовищі, формування дбайливого ставлення молоді до навколишнього середовища, заходів щодо підвищення рівня здоров'я молоді, популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя; проведення ярмарків вакансій з питань створення умов для забезпечення зайнятості молоді, розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі) відповідно до Календарного плану реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, Київський молодіжний центр

Бюджет м. Києва

11824,7

12486,9

13111,2

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді, тис. грн

11824,7

12486,9

13111,2

2. Показник продукту:

Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді, од.

300

317

333

Кількість учасників регіональних заходів державної політики, осіб

70000

73920

77616

3. Показник ефективності:

Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника, грн

168,92

168,92

168,92

4. Показник якості:

Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, %

100,0

105,6

105,0

Формування у молодих людей нових знань, умінь і навичок, які сприятимуть їм творчо розв'язувати існуючі особисті та значущі для Києва проблеми, реалізувати себе в міському соціальному просторі, гідно представляти Київ за його межами, у т. ч.: на міжнародних заходах; збільшення кількості молодих киян, які беруть участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах тощо

1.3. Забезпечення комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр" приміщенням "адреса приміщення".

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, Київський молодіжний центр

Бюджет м. Києва Інші джерела

 

Всього за розділом:

57545,1

18182,9

19201,1

20161,1

 

в т. ч.:

Бюджет м. Києва

18 110,9

19 125,1

20 081,3

Інші джерела

72,0

76,0

79,8

Розділ 4. Національно-патріотичне виховання молоді

1.

Військово-патріотичне виховання. Допризовна підготовка молоді та військово-професійна орієнтація

1.1. Реалізація проектів та проведення заходів різних форматів (акцій, вишколів, наметових таборів, походів, зборів-походів, військово-спортивних ігор, змагань) щодо підвищення рівня готовності молоді до територіальної оборони; навчання з першої медичної допомоги та військово-тактичної медицини; популяризації української культури, мови і народних традицій; залучення молоді до суспільно значущої діяльності, проведення заходів щодо активізації туристично-екскурсійної, краєзнавчої діяльності з вивчення духовно-історичної спадщини України та міста Києва; відновлення й відкриття закритих сторінок історії України та видатних особистостей українського державотворення, відновлення та виховання історичної пам'яті; формування поваги, гідності, пошани до героїчних вчинків українського народу, з максимальним залученням учасників АТО, учасників Революції Гідності, Помаранчевої революції, Революції на граніті, залучення учнівської та студентської молоді до участі у заходах "Козак-Квест", "Живий Ланцюг Соборності", "Козацька покрова", "Київські кручі", фестивалі "Гайдамаки", експозиція до історичних подій України та міста Києва

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту,

Бюджет м. Києва

11100,0

11721,6

12307,7

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді, тис. грн

11100,0

11721,6

12307,7

2. Показник продукту:

Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді, од.

30

32

33

Кількість учасників регіональних заходів державної політики, осіб

42000

44352

46570

3. Показник ефективності:

Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника, грн

264,29

264,29

264,29

4. Показник якості:

Динаміки чисельності осіб, які будуть охоплені заходами, %

100,0

105,6

105,0

Удосконалення системи військово-патріотичного виховання дітей та молоді, у тому числі підвищення теоретичних та практичних знань, умінь та навичок молодих людей щодо засад мілітарної культури, виховання соціально активної, відповідальної та патріотично налаштованої молоді; кількість проведених заходів та учасників.

1.2. Проведення акцій, вишколів, наметових таборів, походів, зборів-походів, військово-спортивних ігор, змагань, інших заходів, спрямованих на популяризацію строкової військової служби, військової служби за контрактом та вступу до вищих військових начальних закладів;
залучення допризовної учнівської та студентської молоді до участі у заходах "Козацький гарт", "Джура", спартакіада серед допризовної молоді та інше, спрямованих на підвищення престижу військової служби;
військової підготовки допризовної молоді;
організація відвідування, екскурсій до вищих військових начальних закладів, військових частин та підприємств оборонної галузі

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, Департамент освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

600,0

633,6

665,3

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді, тис. грн

600,0

633,6

665,3

2. Показник продукту:

Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді, од.

5

5

5

Кількість учасників регіональних заходів державної політики, осіб

3000

3000

3000

3. Показник ефективності:

Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника, грн

200,00

211,20

221,76

4. Показник якості:

Динаміки чисельності осіб, які будуть охоплені заходами, %

100,0

105,6

105,0

Підвищення зацікавленості молоді щодо служби у Збройних Силах України, її готовності до захисту України, збереження та шанування національної пам'яті; кількість проведених заходів та учасників

Всього за розділом:

37028,16

11700,00

12355,20

12972,96

 

в т. ч.:

Бюджет м. Києва

11700,0

12355,2

12973,0

Розділ 5. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів, які реалізують політику у сфері молоді

1.

Зміцнення матеріально-технічної бази

Укріплення матеріально-технічної бази установ та закладів молодіжної політики

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, Київський молодіжний центр, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

2075,5

2191,73

2301,3

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового використання, тис. грн

2075,5

2191,7

2301,3

2. Показник продукту:

Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.

90

95

100

3. Показник ефективності:

Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування, тис. грн

23,1

23,1

23,0

3. Показник якості:

Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з попереднім періодом, %

100,00

105,60

105,00

2.

Капітальний ремонт

Проведення капітального ремонту закладів молодіжної політики

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

16494,5

17418,2

18289,1

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на капітальний ремонт, тис. грн

16494,5

17418,2

18289,1

2. Показник продукту:

Кількість підліткових клубів, од.

35

37

39

3. Показник ефективності:

Середня вартість капітального ремонту одного підліткового клубу, тис. грн

471,3

470,8

469,0

4. Показник якості:

Рівень виконання робіт з капітального ремонту підліткових клубів, %

100

100

100

Всього за розділом:

58770,3

18570,0

19609,9

20590,4

 

в т. ч.:

Бюджет м. Києва

18570,0

19609,9

20590,4

ВСЬОГО ЗА НАПРЯМОМ:

437831,0

138362,5

146090,8

153377,7

В т. ч.:

Бюджет м. Києва

138290,5

146014,8

153297,9

Інші джерела

72,0

76,0

79,8


Напрями діяльності, завдання та заходи Міської цільової програми "Київ спортивний" на 2019 - 2021 роки

Розділ 1. Забезпечення ефективного функціонування галузі фізичної культури та спорту міста Києва

1.

Участь збірних команд міста з різних видів спорту в чемпіонатах, Кубках України, інших всеукраїнських, а також міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп

Участь збірних команд міста Києва у навчально-тренувальних зборах, відрядження спортсменів-членів збірних команд міста Києва з різних видів спорту та їх тренерів для участі у чемпіонатах, Кубах України, інших всеукраїнських (проїзд, добові, відшкодування харчування, проживання), а також міжнародних спортивних змаганнях (проїзд) відповідно до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва

Бюджет м. Києва

34071,4

35979,4

37778,4

1. Показник затрат:

Обсяг витрат на підготовку та участь спортсменів у чемпіонатах міста Києва, тис. грн

10310,2

10887,6

11431,9

Обсяг витрат на підготовку та участь збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях, тис. грн

22064,0

23299,6

24464,6

Обсяг витрат на участь членів збірної команди міста в міжнародних змаганнях, тис. грн.

1697,2

1792,2

1881,9

2. Показник продукту:

Кількість учасників, які беруть участь у чемпіонатах міста Києва, осіб

52300

55229

57990

Кількість учасників, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях, осіб

6100

6441

6763

Кількість учасників, які беруть участь в міжнародних змаганнях, осіб

327

345

362

3. Показник ефективності:

Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у чемпіонатах міста Києва, грн

197,1

197,1

197,1

Середні витрати на забезпечення участі одного учасника у всеукраїнських змаганнях, грн

3617,0

3617,4

3617,4

Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в міжнародних змаганнях, грн

5190,2

5194,9

5198,5

4. Показник якості:

Динаміка кількості здобутих нагород на всеукраїнських змаганнях, порівняно з минулим роком, %

100,0

105,6

105,0

Динаміка кількості здобутих нагород на міжнародних змаганнях, порівняно з минулим роком, %

100,0

105,6

105,0

2.

Організація та проведення традиційних міжнародних змагань, чемпіонатів Європи та світу

Проведення міжнародних змагань зі спортивної гімнастики на Кубок С. Захарової; вільної боротьби, присвячених видатним борцям України; художньої гімнастики "Кубок Дерюгіної"; велогонки до Дня Києва; спортивного танцю "Kiev open"; настільного тенісу, присвяченого Дню Києва; бадмінтону "Київський каштан"; футболу пам'яті В. Лобановського та В. Баннікова; веслування на байдарках і каное "Пам'ять"; гандболу "Кубок І. Турчина"; кікбоксингу, присвяченому Дню Києва та інших

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

17810,0

18807,4

19747,7

1. Показник затрат:

Обсяг витрат на спортивні заходи, тис. грн

17810,0

18807,4

19747,7

Кількість спортивних заходів, од.

11,0

11,0

11,0

2. Показник продукту:

Кількість учасників спортивних заходів, од.

12000

12672

13305

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника, грн.

1484,17

1484,17

1484,23

4. Показник якості:

Динаміка кількості кількості зайнятих призових місць, порівняно з минулим роком, %

100,0

105,6

105,0

Підвищення спортивної майстерності спортсменів-киян; інтеграція в міжнародний спортивний простір; зміцнення іміджу столиці України, як європейської столиці з міцними спортивними традиціями; кількість учасників змагань та отриманих нагород

3.

Функціонування та розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної власності територіальної громади м. Києва та відкриття нових відділень з видів спорту

Розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту. Проведення навчально-тренувального процесу з використанням новітніх технологій. Участь у навчально-тренувальних зборах, відрядження вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та їх тренерів для участі у чемпіонатах, Кубках України, інших всеукраїнських спортивних змаганнях (проїзд, добові, відшкодування харчування. проживання), а також міжнародних спортивних змаганнях (проїзд) відповідно до Календарного плану спортивних заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва; підвищення кваліфікації тренерів-викладачів ДЮСШ

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

265791,5

280675,8

294709,6

1. Показник затрат:

Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, од.

60,0

60,0

60,0

Обсяг витрат на забезпечення участі вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у всеукраїнських змаганнях, тис. грн

46817,3

49439,0

51911,0

Обсяг витрат на забезпечення участі вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у міжнародних змаганнях, тис. грн

4580,0

4836,5

5078,3

2. Показник продукту:

Організація і проведення фізкультурно-спортивних та спортивно-видовищних заходів, реалізація абонементів на їх відвідування. Проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури і спорту згідно з абонементами та квитками. Надання спортивних споруд для проведення спортивно-видовищних заходів, занять фізичною культурою і спортом, організація спортивно-оздоровчих таборів. Надання послуг з прокату спортивного спорядження, обладнання та інвентарю та організація надання інших платних послуг, які можуть надаватись закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва

Середньорічна кількість вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб

29600,0

31080,0

32572,0

Кількість вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у всеукраїнських змаганнях, осіб

5600,0

5914,0

12419,0

Кількість вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у міжнародних змаганнях, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб

510,0

539,0

566,0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного вихованця, грн

8979,4

9030,8

9047,9

Середні витрати на забезпечення участі одного вихованця комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у всеукраїнських змаганнях, грн

8360,2

8359,7

4180,0

Середні витрати на забезпечення участі одного вихованця комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у міжнародних змаганнях, грн

8980,4

8973,1

8972,3

4. Показник якості:

Динаміка кількості вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %

100,0

105,6

105,0

4.

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл приватної форми власності

Надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва дитячо-юнацьким спортивним школам приватної форми власності відповідно до укладеного договору з врахуванням критеріїв: кількості міських змагань, в яких взяли участь вихованці ДЮСШ; кількості вихованців, підготовлених до складу збірних команд м. Києва та України; спортивні результати та кількість призових місць, здобутих на чемпіонатах міста та України; за підсумками рейтингу за минулий рік серед ДЮСШ по м. Києву

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва

Бюджет м. Києва

83135,6

87791,2

92180,8

1. Показник затрат:

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.

28

28

28

Обсяг витрат на забезпечення участі вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка, у всеукраїнських змаганнях, тис. грн

14722,6

15547,1

16324,4

Проведення чемпіонатів ДЮСШ, участь у навчально-тренувальних зборах та відрядження вихованців ДЮСШ та їх тренерів (проїзд, добові, проживання) для участі у чемпіонатах, Кубках України, інших всеукраїнських, а також міжнародних (проїзд) змаганнях відповідно до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва

Обсяг витрат на забезпечення участі вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка, у міжнародних змаганнях, тис. грн

1100,0

1161,6

1219,7

2. Показник продукту:

Середньорічна кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, тис. грн

8200

8610

9023

Кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у всеукраїнських змаганнях, осіб

1350

1426

1497

Кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у міжнародних змаганнях, осіб

80

84

88

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного вихованця, грн

10138,5

10196,4

10216,2

Середні витрати на забезпечення участі одного вихованця дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у всеукраїнських змаганнях, осіб

10905,63

10902,59

10904,74

Середні витрати на забезпечення участі одного вихованця дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у міжнародних змаганнях, осіб

13750,00

13828,57

13860,23

4. Показник якості:

Динаміка кількості вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком, %

100,0

105,6

105,0

5.

Забезпечення діяльності шкіл вищої спортивної майстерності з пріоритетних видів спорту

Участь спортсменів у навчально-тренувальних зборах, відрядження спортсменів та тренерів шкіл вищої спортивної майстерності (проїзд, добові, проживання) для участі у чемпіонатах, Кубках України, інших всеукраїнських, а також міжнародних спортивних змаганнях (проїзд) відповідно до Календарного плану спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів міста Києва. Підвищення кваліфікації тренерів-викладачів ШВСМ

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту

Бюджет м. Києва

59278,6

55432,0

58203,6

1. Показник затрат:

Кількість шкіл вищої спортивної майстерності, од.

2

2

2

Обсяг витрат на підготовку та участь учасників ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, тис. грн

14676,3

15498,2

16273,2

Обсяг витрат на підготовку та участь учасників ШВСМ у міжнародних змаганнях, тис. грн

9800,0

10348,8

10866,2

Організація роботи абонементних груп з різних видів спорту, надання спортивних споруд для спортивно-видовищних заходів та фізкультурно-оздоровчих заходів та послуг з прокату спортивного інвентарю та обладнання

2. Показник продукту:

Середньорічна кількість спортсменів ШВСМ, осіб

313

330

346

Кількість учасників, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях, осіб

1697

1792

1882

Кількість учасників, які беруть участь у міжнародних змаганнях, осіб

1313

1386

1455

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного спортсмена, грн

189388,5

167975,8

168218,5

Середні витрати на забезпечення участі одного учасника ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, грн

8648,4

8648,5

8646,8

Середні витрати на забезпечення участі одного учасника ШВСМ у міжнародних змаганнях, грн

7463,8

7466,7

7468,2

4. Показник якості:

Динаміка підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України/майстрів спорту міжнародного класу/членів збірних команд України/кандидатів до складу збірних команд України, порівняно до попереднього року, %;

100,0

105,6

105,0

6.

Підтримка спортивних споруд місцевого значення

Забезпечення розвитку та утримання спортивних споруд комунальної власності територіальної громади міста Києва

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Спортивний комплекс", КП "Київський Іподром"

Бюджет м. Києва

14851,1

15682,8

16466,9

1. Показник затрат:

Обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, тис. грн

11322,4

11956,5

12554,3

Інші джерела

12720,0

13432,3

14103,9

Обсяг витрат на утримання комунальних спортивних споруд, тис. грн

3528,7

3726,3

3912,6

2. Показник продукту:

Розробка концепції діяльності та розвитку КП "Київський Іподром" та Центру навчання плаванню у Деснянському районі

2019 рік

Департамент молоді та спорту, Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

Кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, осіб

13600

14362

15080

3. Показник ефективності:

Середній розмір витрат на одного відвідувача, грн

1092,0

1092,0

1092,0

4. Показник якості:

Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, порівняно з минулим роком, %

100,0

105,6

105,0

7.

Забезпечення діяльності штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва

Утримання інструкторів штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту

Бюджет м. Києва

2071,3

2187,3

2296,7

1. Показник затрат:

Обсяг витрат на утримання штатної спортивної команди резервного спорту міста Києва, тис. грн

2071,3

2187,3

2296,7

2. Показник продукту:

Кількість спортсменів-інструкторів штатної спортивної команди міста Києва, осіб

40,0

40,0

40,0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного спортсмена - інструктора, грн

51782,50

54682,32

57416,44

4. Показник якості:

Динаміка кількості занятих призових місць спортсменами-інструкторами штатної спортивної команди міста Києва, порівняно з минулим роком, %

100,0

105,6

105,0

8.

Залучення громадських спортивних організацій до управління в галузі фізичної культури і спорту та сприяння розвитку спортивних клубів, громадських організацій різних форм власності

Співпраця Департаменту молоді та спорту з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості у місті Києві щодо розвитку виду спорту згідно з укладеним договором. Фінансова підтримка з бюджету міста Києва надається громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості м. Києва відповідно до Порядку, затвердженого рішенням Київської міської ради

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва

Бюджет м. Києва

34538,4

36472,6

38296,2

Підвищення рівня відповідальності громадських спортивних організацій за розвиток спорту в місті; налагодження взаємодії між органами влади міста та громадськими спортивними організаціями щодо забезпечення участі збірних команд міста Києва з різних видів спорту у чемпіонатах, кубках України, інших всеукраїнських, а також міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп; повнота реалізації зазначених програм

9.

Заохочення кращих спортсменів міста Києва та їх тренерів

Виплата винагород спортсменам міста Києва, які посіли 1 - 6 місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх; чемпіонам, призерам чемпіонатів України, Європи, світу, Європейських Ігор, Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, юнацьких Олімпійських ігор та їх тренерам. Виплати стипендії голови Київської міської державної адміністрації видатним спортсменам міста Києва. Поліпшення житлових умов для провідних спортсменів - киян та їх тренерів, переможців та призерів Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, Європейських Ігор, чемпіонатів світу.

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту

Бюджет м. Києва

9880,00

10433,28

10954,94

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на виплату винагород, тис. грн.

9880,00

10433,28

10954,94

2. Показник продукту:

Кількість призерів, од.

4600

4830

5062

3. Показник ефективності:

Середній розмір винагороди, грн

2147,83

2160,10

2164,15

4. Показник якості:

Динаміка кількості зайнятих призових місць спортсменів, %

100,0

105,6

105,0

10.

Впровадження електронної системи показників розвитку дитячо-юнацького резервного спорту та спорту вищих досягнень

Розробка та супровід єдиної бази даних показників розвитку дитячо-юнацького резервного спорту та спорту вищих досягнень

2019- 2021 роки

Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

800,0

200,0

200,0

Підвищення ефективності спрямовування бюджетних коштів з урахуванням потреби представлення дівчат та хлопців у різних видах спорту та відповідних змаганнях; створення реєстру вихованців спортивних шкіл.

Розробка та супровід інтерактивної карти міста Києва щодо розміщення спортивних споруд, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів

11.

Впровадження гендерної рівності між дівчатами та хлопцями - вихованцями дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту

Здійснення моніторингу охоплення послугами у сфері фізичної культури та спорту дівчат та хлопців - вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл до загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів освіти. Ведення електронного реєстру дівчат та хлопців - вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2019- 2021 роки

Департамент освіти і науки, Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації

-

Не потребує фінансування

2. Показник продукту:

Кількість вихованців ДЮСШ, осіб

34500

36432

38253

з них жінки

8625

9108

9563

Кількість тренерів, осіб

1560

1647

1729

з них жінки

411

434

456

4. Показник якості:

Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат, %

100,0

105,6

105,0

 

Здійснення моніторингу по районах міста Києва з метою визначення потреб дівчат та хлопців, проживаючих на відповідній території, та сприяння у відкритті нових дитячо-юнацьких спортивних шкіл, пріоритетних відділень з певних видів спорту, філіалів, клубів згідно з потребою

2019- 2021 роки

Департамент освіти і науки, Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації

-

Не потребує фінансування

Виявлення специфічних спортивно-фізкультурних потреб дівчат та хлопців та їх урахування при розробці політики розвитку об'єктів спортивної інфраструктури; наявність необхідної інформації

12.

Раціональне використання спортивної бази загальноосвітніх навчальних закладів дитячо-юнацькими спортивними школами на погоджених сторонами умовах

Проведення моніторингу спортивних споруд загальноосвітніх навчальних закладів для проведення навчально-тренувального процесу дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Вжиття в установленому порядку заходів щодо використання дитячо-юнацькими спортивними школами комунальної власності спортивних споруд загальноосвітніх навчальних закладів

2019 - 2021 роки

Департамент освіти і науки, Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації

-

Не потребує фінансування

Підвищення ефективної діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл у підготовці спортивного резерву; збереження та розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл; організація відповідальності за стан об'єктів спортивної інфраструктури згідно з принципом субсидіарності; наявність даних за результатами моніторингу

Всього за розділом:

1676980,56

534947,90

557093,98

584938,68

 

в т. ч.:

Бюджет м. Києва

522227,9

543661,7

570834,7

Інші джерела

12720,0

13432,3

14103,9

Розділ 2. Фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед осіб з інвалідністю та інших категорій населення, що потребують особливої уваги

1.

Функціонування Київського міського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"

Забезпечення діяльності Київського міського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, Київський міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"

Бюджет м. Києва

4224,7

4461,3

4684,3

1. Показник затрат:

Кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.

1,0

1,0

1,0

Обсяг витрат на утримання центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"

4224,7

4461,3

4684,3

2. Показник продукту:

Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, осіб

2300,0

2415,0

2530,0

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (спортсменів центрів з інвалідного спорту), грн

1836,8

1847,3

1851,5

4. Показник якості:

Динаміка кількості інвалідів міста, охоплених заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком, %

100,0

105,6

105,0

2.

Участь збірних команд міста в чемпіонатах та інших всеукраїнських, а також міжнародних спортивних змаганнях, чемпіонатах Європи та світу з різних видів спорту серед спортсменів з обмеженими можливостями

Участь збірних команд міста у навчально-тренувальних зборах, відрядження спортсменів збірних команд міста Києва з різних видів спорту для осіб з інвалідністю та їх тренерів для участі у чемпіонатах, Кубках України, інших всеукраїнських (проїзд, добові, відшкодування харчування, проживання), а також міжнародних спортивних змаганнях (проїзд) відповідно до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів, навчально-тренувальних зборів та фізкультурно-оздоровчих заходів міста Києва

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, Київський міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"

Бюджет м. Києва

2314,5

2444,1

2566,3

1. Показник затрат:

Обсяг витрат на підготовку та забезпечення участі спортсменів збірних команд міста з різних видів спорту для інвалідів у чемпіонатах міста Києва, тис. грн

1810,0

1911,4

2006,9

Обсяг витрат на підготовку та забезпечення участі спортсменів збірних команд міста з різних видів спорту для інвалідів у всеукраїнських змаганнях, тис. грн

454,5

480,0

503,9

Обсяг витрат на підготовку та забезпечення участі спортсменів збірних команд міста з різних видів спорту для інвалідів у міжнародних змаганнях, тис. грн

50,0

52,8

55,4

2. Показник продукту:

Кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь у чемпіонатах міста Києва з видів спорту для інвалідів, осіб

2300

2415

2530

Кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, осіб

825

871

914

Кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь у міжнародних змаганнях з видів спорту для інвалідів, осіб

80

84

88

3. Показник ефективності:

Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста у чемпіонатах міста Києва з видів спорту для інвалідів, грн

787,0

791,5

793,3

Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн

550,9

551,0

551,4

Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд міста у міжнародних змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн

625,0

628,6

630,0

4. Показник якості:

Динаміка кількості спортсменів міста, які взяли участь / посіли призові місця у чемпіонатах міста Києва з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком

100,0

105,6

105,0

Динаміка кількості спортсменів міста, які взяли участь / посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком

100,0

105,6

105,0

Динаміка кількості спортсменів міста, які взяли участь / посіли призові місця у міжнародних змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком

100,0

105,6

105,0

Всього за розділом:

20695,26

6539,20

6905,40

7250,66

 

в т. ч.:

Бюджет м. Києва

6539,2

6905,4

7250,7

Розділ 3. Популяризація здорового способу життя

1.

Масовий спорт

Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів (рухавки, розминки (Fun Up), сімейні спортивні свята тощо) відповідно до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

1399,2

1477,6

1551,4

1. Показник затрат:

Обсяг витрат на проведення спортивно-масових заходів, тис. грн

1399,2

1477,6

1551,4

Кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади, од.

50

53

56

2. Показник продукту:

Кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади, осіб

6000

6336

6653

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади, грн

233,20

233,21

233,19

Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади, грн

27984,00

27879,06

27704,29

4. Показник якості:

Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком, %

100,0

105,6

105,0

Проведення урочистостей та фізкультурно-оздоровчих, спортивних, масових показових заходів з нагоди відзначення Дня Києва, Дня Незалежності, Дня фізичної культури і спорту та інших знаменних дат і подій

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва

Бюджет м. Києва

500,0

528,0

554,4

1. Показник затрат:

Обсяг витрат на проведення спортивно-масових заходів, тис. грн

500,0

528,0

554,4

Кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади, од.

15

16

17

2. Показник продукту:

Кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади, осіб

12000

12672

13305

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади, грн

41,67

41,67

41,67

Ссередні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади, грн

33333,33

33000,00

32611,76

4. Показник якості:

Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком, %

100,0

105,6

105,0

2.

Визначення кращих спортсменів, тренерів, фізкультурно-спортивних товариств, дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Києва

Визначення рейтингу з олімпійських, та неолімпійських видів спорту, проведення урочистого нагородження з відзначенням пам'ятними нагородами кращих спортсменів, тренерів, фізкультурно-спортивних товариств та дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Києва

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва

Бюджет м. Києва

110,0

116,2

122,0

1. Показник затрат:

Обсяг витрат на проведення спортивно-масових заходів, тис. грн

110,0

116,2

122,0

Кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади, од.

1,0

1,0

1,0

2. Показник продукту:

Кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади, осіб

250

264

277

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади, грн

440,00

440,15

440,43

4. Показник якості:

Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком, %

100,0

105,6

105,0

3.

Спорт для всіх верств населення

Забезпечення розвитку та утримання центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

6844,7

7228,0

7589,4

1. Показник затрат:

Кількість центрів "Спорт для всіх"

2

2

2

Обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх", тис. грн

6844,7

7228,0

7589,4

Розробка концепції діяльності та розвитку центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" з врахуванням збільшенням власних надходжень

2. Показник продукту:

Кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх", осіб

2300

2429

2550

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх", грн

2975,96

2975,71

2976,24

4. Показник якості:

Динаміка кількості відвідувачів центрів "Спорт для всіх", порівняно з попереднім роком, %

100,0

105,6

105,0

4.

Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем роботи населення

Проведення міських галузевих, відомчих змагань та спартакіади серед державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, участь у державних та інших змаганнях з різних видів спорту, відрядження (проїзд, добові, відшкодування харчування, проживання) збірних команд з видів спорту відповідно до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів міста Києва

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва

Бюджет м. Києва

2100,0

2217,6

2328,5

1. Показник затрат:

Обсяг витрат на проведення спортивно-масових заходів, тис. грн

2100,0

2217,6

2328,5

Кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади, од.

40

42

44

2. Показник продукту:

Кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади, осіб

30000

31680

33264

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади, грн

70,00

70,00

70,00

4. Показник якості:

Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком, %

100,0

105,6

105,0

5.

Забезпечення проведення у загальноосвітніх навчальних закладах системи одноступеневих та багатоступеневих спортивно-масових змагань з різних видів спорту

Проведення спортивно-масових заходів у загальноосвітніх навчальних закладах: одноступеневі та багатоступеневі спортивно-масові змагання з різних видів спорту, а саме: "Старти надій", "Олімпійське лелеченя", "Шкіряний м'яч", "Шкільна баскетбольна ліга", "Шкільна футбольна ліга", Кубок Київського міського голови з шахів "Кришталева тура" та інші (проїзд, добові, відшкодування харчування, проживання)

2019 - 2021 роки

Департамент освіти і науки, Департамент молоді та спорту, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва

Бюджет м. Києва

300,0

316,8

332,6

1. Показник затрат:

Обсяг витрат на проведення спортивно-масових заходів, тис. грн

300,0

316,8

332,6

Кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади, од.

20

21

22

2. Показник продукту:

Кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади, осіб

3000

3168

3326

3. Показник ефективності:

Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади, грн

100,00

100,00

100,00

Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади, грн

15000,00

15085,71

15118,18

4. Показник якості:

Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком, %

100,0

105,6

105,0

Всього за розділом:

35616,42

11253,9

11884,2

12478,3

 

в т. ч.:

Бюджет м. Києва

11253,9

11884,1

12478,3

Розділ 4. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку

1.

Капітальний ремонт спортивних споруд міста Києва

Проведення капітального ремонту спортивних споруд комунальної власності територіальної громади міста Києва

2019 рік

Департамент молоді та спорту

Бюджет м. Києва

88214,5

0,0

0,0

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на капітальний ремонт, тис. грн

88214,50

20000,00

22000,0

2. Показник продукту:

Кількість закладів, од.

13

8

10

3. Показник ефективності:

Середня вартість капітального ремонту закладів фізичної культури, тис. грн

6785,73

2500,00

2200,00

3. Показник якості:

Рівень виконання робіт з капітального ремонту закладів фізичної культури, %

87,0

92,0

100,0

Зміцнення матеріально-технічної бази для забезпечення проведення навчально-тренувального процесу вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста; повнота виконання запланованих обсягів робіт

2.

Укріплення матеріально-технічної бази установ та закладів фізичної культури та спорту

Придбання спортивного обладнання та інвентарю для установ та закладів фізичної культури і спорту комунальної власності територіальної громади міста Києва

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, Департамент промисловості та розвитку підприємництва, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

41710,4

25418,1

26638,2

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

41710,40

5418,10

4638,20

2. Показник продукту:

Кількість придбаного обладнання, од

4500,00

560,00

460,00

3. Показник ефективності:

Середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн

9268,98

9675,18

10083,04

3. Показник якості:

Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з попереднім періодом, %

72,00

85,40

100,00

Зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста; повнота виконання запланованих обсягів робіт

3.
 

Будівництво та реконструкція спортивних споруд
 

Реконструкція легкоатлетичного манежу Школи вищої спортивної майстерності (із збереженням функцій) на просп. Павла Тичини, 18 у Дніпровському районі

2019 рік

Департамент будівництва та житлового забезпечення, КП "Житлоінвестбуд-УКБ"

Бюджет м. Києва

2000,0

0,0

0,0

1. Показник затрат:

Інші джерела

149751,9

0,0

0,0

Обсяг фінансових ресурсів на реконструкцію спортивних споруд, тис. грн

151751,90

0,00

0,00

2. Показник продукту:

Кількість об'єктів, од.

1,00

0,00

0,00

Кількість відвідувачів та спортсменів, осіб

3000,00

0,00

0,00

3. Показник якості:

 

 

 

Рівень виконання робіт з реконструкції та будівництва, %

100,00

0,00

0,00

Динаміка кількості відвідувачів та спортсменів, порівняно з минулим роком, %

150,00

0,00

0,00

Реконструкція будівлі майстерні КДЮСШ "Школа спорту" на вул. Преображенській, 17 у Солом'янському районі

2019 рік

Департамент будівництва та житлового забезпечення, КП "Житло-сервіс"

Бюджет м. Києва

1000,0

0,0

0,0

1. Показник затрат:

Інші джерела

7360,0

0,0

0,0

Обсяг фінансових ресурсів на реконструкцію спортивних споруд, тис. грн.

8360,00

0,00

0,00

2. Показник продукту:

Кількість вихованців, осіб

200,00

0,00

0,00

Кількість об'єктів, од.

1,00

0,00

0,00

3. Показник якості:

 

 

 

Рівень виконання робіт з реконструкції та будівництва, %

100,00

0,00

0,00

Динаміка кількості вихованців, порівняно з минулим роком, %

180,00

0,00

0,00

Реконструкція стадіону "Русанівець" на бульварі Ігоря Шамо, 10 - 12 (колишній бульвар О. Давидова, 10 - 12) у Дніпровському районі

2019 рік

Департамент будівництва та житлового забезпечення, КП "Житлоінвестбуд-УКБ"

Бюджет м. Києва

18373,9

22043,0

0,0

1. Показник затрат:

Інші джерела

30148,1

 

 

Обсяг фінансових ресурсів на реконструкцію спортивних споруд, тис. грн

48522,00

22043,00

0,00

2. Показник продукту:

Кількість об'єктів, од.

1,00

1,00

0,00

Кількість відвідувачів, осіб

800,00

1500,00

0,00

3. Показник якості:

 

 

 

Рівень виконання робіт з реконструкції та будівництва, %

72,30

100,00

0,00

Динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком, %

160,00

187,50

0,00

Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу на вулиці Райдужній, 33-а у Дніпровському районі

2019 рік

Департамент молоді та спорту

Бюджет м. Києва

76277,2

0,0

0,0

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів на реконструкцію спортивних споруд, тис. грн

76277,20

0,00

0,00

2. Показник продукту:

Кількість об'єктів, од.

1,00

0,00

0,00

Кількість вихованців, осіб

600,00

0,00

0,00

3. Показник якості:

Рівень виконання робіт з реконструкції та будівництва, %

100,00

0,00

0,00

Динаміка кількості вихованців, порівняно з минулим роком, %

120,00

0,00

0,00

Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодовим покриттям з прибудовою під багатофункціональний спортивний комплекс на вулиці Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі

2019 - 2020 роки

Департамент молоді та спорту

Бюджет м. Києва

21400,0

39657,2

0,0

1. Показник затрат:

Інші джерела

 

12992,8

 

Обсяг фінансових ресурсів на реконструкцію спортивних споруд, тис. грн

21400,00

52650,00

0,00

2. Показник продукту:

Кількість об'єктів, од.

1,00

1,00

0,00

Кількість відвідувачів, осіб

930,00

1200,00

0,00

3. Показник якості:

Рівень виконання робіт з реконструкції, %

30,40

100,00

0,00

Динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком, %

120,00

129,00

0,00

Будівництво багатофункціонального спортивного комплексу з льодовою ареною та басейном на вул. Тростянецькій, 60

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту

Бюджет м. Києва

3500,0

3700,0

 

1. Показник затрат:

Інші джерела

5900,0

39020,0

42000,0

Обсяг фінансових ресурсів на будівництво спортивних споруд, тис. грн

9400,00

42720,00

42000,00

2. Показник продукту:

Кількість об'єктів, од.

1,00

1,00

1,00

Кількість відвідувачів, осіб

1000,00

2800,00

5000,00

3. Показник якості:

Рівень виконання робіт з реконструкції та будівництва, %

10,80

55,80

100,00

Динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком, %

100,00

280,00

178,60

Облаштування берегоукріплення та благоустрій центру олімпійської підготовки з водних видів спорту - водноспортивного стадіону на Трухановому острові (акваторія Матвіївської затоки) у місті Києві

2020 рік

Департамент молоді та спорту

Бюджет м. Києва

 

2640,0

 

1. Показник затрат:

Інші джерела

 

26860,0

 

Обсяг фінансових ресурсів на реконструкцію спортивних споруд, тис. грн

0,00

29500,00

0,00

2. Показник продукту:

Кількість об'єктів, од.

0,00

1,00

0,00

Кількість відвідувачів, осіб

0,00

5000,00

0,00

3. Показник якості:

Рівень виконання робіт з реконструкції та будівництва, %

0,00

100,00

0,00

Динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком, %

0,00

120,00

0,00

Реконструкція з встановленням даху велотреку комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Спортивний комплекс" на вул. Богдана Хмельницького, 58 (літер Л) у Шевченківському районі м. Києва

2019 - 2020

Департамент молоді та спорту

Бюджет м. Києва

800,0

844,8

0,0

1. Показник затрат:

Інші джерела

 

80855,2

 

Обсяг фінансових ресурсів на реконструкцію спортивних споруд, тис. грн

800,00

81700,00

0,00

2. Показник продукту:

Кількість об'єктів, од.

1,00

1,00

0,00

Кількість відвідувачів, осіб

400,00

650,00

0,00

3. Показник якості:

Рівень виконання робіт з реконструкції та будівництва, %

1,00

100,00

0,00

Динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком, %

114,30

162,50

0,00

Реставрація будівлі головного корпусу на просп. Академіка Глушкова, 10, літера Ж у Голосіївському районі

2019 рік

Департамент молоді та спорту, КП "Київський іподром"

Бюджет м. Києва

5000,0

0,0

0,0

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів на реконструкцію спортивних споруд, тис. грн

5000,00

0,00

0,00

2. Показник продукту:

Кількість об'єктів, од.

1,00

0,00

0,00

Кількість відвідувачів, осіб

2000,00

0,00

0,00

3. Показник якості:

Рівень виконання робіт з реконструкції та будівництва, %

100,00

0,00

0,00

Динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком, %

130,00

0,00

0,00

Реконструкція комплексної дитячо-юнацької спортивної школи N 15 на вул. Маршала Якубовського, 7-а в частині облаштування футбольного поля зі штучним покриттям та безопорним каркасно-тентовим накриттям у Голосіїіському районі

2019 рік

Голосіївська РДА

Бюджет м. Києва

1000,0

 

 

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів на реконструкцію спортивних споруд, тис. грн

1000,00

0,00

0,00

2. Показник продукту:

Кількість об'єктів, од.

1,00

0,00

0,00

Кількість вихованців, осіб

1000,00

0,00

0,00

3. Показник якості:

Рівень виконання робіт з реконструкції та будівництва, %

11,80

0,00

0,00

Динаміка кількості вихованців, порівняно з минулим роком, %

120,00

0,00

0,00

Будівництво лижно-ролерної траси для біатлону КДЮСШ N 15 на вул. Ягідній, 2 у Голосіїіському районі

2020 - 2021 роки

Голосіївська РДА

Бюджет м. Києва

 

528,0

 

1. Показник затрат:

 

 

Інші джерела

 

972,0

7000,0

Обсяг фінансових ресурсів на реконструкцію спортивних споруд, тис. грн.

0,00

1500,00

7000,00

2. Показник продукту:

Кількість об'єктів, од.

0,00

1,00

1,00

Кількість вихованців, осіб

0,00

300,00

500,00

3. Показник якості:

Рівень виконання робіт з реконструкції та будівництва, %

0,00

17,60

100,00

Динаміка кількості вихованців, порівняно з минулим роком, %

0,00

102,00

167,20

Реконструкція стадіону ДЮСШ N 21 на вул. Алма-Атинській, 60 у Дніпровському районі

2019 - 2020 роки

Дніпровська РДА

Бюджет м. Києва

5000,0

5280,0

0,0

1. Показник затрат:

Інші джерела

 

4 720,0

 

Обсяг фінансових ресурсів на реконструкцію спортивних споруд, тис. грн

5000,00

10000,00

0,00

2. Показник продукту:

Кількість об'єктів, од.

1,00

1,00

0,00

Кількість вихованців, осіб

500,00

800,00

0,00

3. Показник якості:

Рівень виконання робіт з реконструкції та будівництва, %

33,00

100,00

0,00

Динаміка кількості вихованців, порівняно з минулим роком, %

142,80

160,00

0,00

Реконструкція спортивного комплексу "Стадіон "Старт" на вул. Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі м. Києва

2019 рік

Шевченківська РДА

Бюджет м. Києва

3000,0

 

 

1. Показник затрат:

Обсяг фінансових ресурсів на реконструкцію спортивних споруд, тис. грн

3000,00

0,00

0,00

2. Показник продукту:

Кількість об'єктів, од.

1,00

0,00

0,00

Кількість відвідувачів, осіб

500,00

0,00

0,00

3. Показник якості:

Рівень виконання робіт з реконструкції та будівництва, %

3,00

0,00

0,00

Динаміка кількості відвідувачів, порівняно з минулим роком, %

135,00

0,00

0,00

Забезпечення розвитку спортивної інфраструктури відповідно до міжнародних стандартів. Доступність занять фізичною культурою для всіх категорій населення, створення умов для проведення змагань різних рівнів; повнота виконання запланованих обсягів робіт

Всього за розділом:

801605,30

460436,0

265531,1

75638,2

 

Бюджет м. Києва

267276,0

100111,1

26638,2

Інші джерела

193160,0

165420,0

49000,0

ВСЬОГО ЗА НАПРЯМОМ:

2534897,5

1013177,0

841414,7

680305,9

в. т. ч.:

Бюджет м. Києва

807297,0

662562,3

617201,9

Інші джерела

205880,0

178852,3

63103,9


Напрями діяльності, завдання та заходи Міської цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва на 2019 - 2021 роки

Розділ 1. Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2.

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2.1. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей в першу чергу пільгових категорій

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту

Бюджет м. Києва

40880,0

43169,3

45327,8

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді, тис. грн

26000,0

27456,0

28828,8

Обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді, тис. грн

14880,0

15713,3

16499,0

2. Показник продукту:

Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб

3300

3485

3659

Кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку, осіб

2700

2851

2993

з них дівчата, осіб

3250

3432

3603

3. Показник ефективності:

Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн

7878,79

7878,34

7878,87

Середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн

5511,11

5511,50

5512,53

4. Показник якості:

Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %

100,0

105,6

105,0

в т. ч. дівчаток, %

100,0

105,6

105,0

Забезпечення оздоровленням та відпочинком не менше 6000 дітей пільгових категорій

2.2. Забезпечення оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - вихованців закладів освіти, які перебувають на повному державному утриманні

2019 - 2021 роки

Служба у справах дітей та сім'ї, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет м. Києва

500,0

528,0

554,4

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, тис. грн

500,0

528,0

554,4

2. Показник продукту:

Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб

12

12

12

з них дівчата, осіб

5

5

5

3. Показник ефективності:

Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, грн

41666,67

44000,00

46200,00

4. Показник якості:

Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %

100,0

105,6

105,0

з них дівчата, %

100,0

105,6

105,0

Забезпечення оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному утриманні, під час літнього канікулярного періоду терміном до 90 днів

2.3. Забезпечення оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - вихованців дитячого будинку "Малятко"

2019 - 2021 роки

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, Департамент освіти і науки

Бюджет м. Києва

341,3

360,4

378,4

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, тис. грн

341,3

360,4

378,4

2. Показник продукту:

Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб

40

40

40

з них дівчата, осіб

18

19

20

3. Показник ефективності:

Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, грн

8532,50

9010,00

9460,00

4. Показник якості:

Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %

100,0

105,6

105,0

з них дівчата, %

100,0

105,6

105,0

Забезпечення оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному утриманні, під час літнього канікулярного періоду терміном до 90 днів

2.4. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей-інвалідів, вихованців Київського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту,
Київський міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"

Бюджет м. Києва

1611,0

1701,2

1786,3

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді, тис. грн

1611,0

1701,2

1786,3

2. Показник продукту:

Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб

160

169

177

з них дівчата, осіб

50

53

56

3. Показник ефективності:

Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, грн

10068,75

10066,27

10092,09

4. Показник якості:

Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %

100,0

105,6

105,0

з них дівчата, %

100,0

105,6

105,0

Забезпечення оздоровлення та відпочинку не менш 100 юних спортсменів з функціональними обмеженнями

2.5. Організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах

2019 - 2021 роки

Служба у справах дітей та сім'ї

Бюджет м. Києва

1220,00

1288,30

1352,70

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, тис. грн

1220,0

1288,3

1352,7

2. Показник продукту:

Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб

174

184

193

з них дівчата, осіб

87

92

97

3. Показник ефективності:

Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, грн

7011,49

7001,63

7008,81

4. Показник якості:

Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %

100,0

105,6

105,0

з них дівчата, %

100,0

105,6

105,0

Забезпечення оздоровлення та відпочинку не менше 180 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

2.6. Організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та є клієнтами мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міста Києва

2019 - 2021 роки

Служба у справах дітей та сім'ї, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет м. Києва

2770,10

2925,20

3071,50

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, тис. грн

2770,1

2925,2

3071,5

2. Показник продукту:

Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб

450

475

499

з них дівчата, осіб

220

223

225

3. Показник ефективності:

Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, грн

6155,78

6158,32

6155,31

4. Показник якості:

Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %

100,0

105,6

105,0

з них дівчата, %

100,0

105,6

105,0

Охоплення оздоровленням та відпочинком щорічно не менше 450 дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та є клієнтами мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міста Києва

2.7. Організація оздоровлення дітей з проблемами ВІЛ/СНІДу

2019 - 2021 роки

Служба у справах дітей та сім'ї, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет м. Києва

378,00

396,90

415,90

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, тис. грн.

378,0

396,9

415,9

2. Показник продукту:

Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб

60

63

66

з них дівчата, осіб

20

21

22

3. Показник ефективності:

Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, грн

6300,00

6300,00

6301,52

4. Показник якості:

Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %

100,0

105,6

105,0

з них дівчата, %

100,0

105,6

105,0

Охоплення оздоровленням не менше 60 дітей з проблемами ВІЛ/СНІДу від потреби

2.8. Організація відпочинку дітей у дитячих таборах відпочинку з денним перебуванням на базі Центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями та Київських міських правобережного та лівобережного центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

2019 - 2021 роки

Служба у справах дітей та сім'ї, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Бюджет м. Києва

 

 

 

Охоплення відпочинком щорічно не менше 140 дітей, які є клієнтами Центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями та Київських міських правобережного та лівобережного центрів для ВІЛ-інфікованих дітей і молоді.

2.9. Організація оздоровлення та відпочинку дітей з урахуванням угоди про співпрацю з профспілками

2019 - 2021 роки

Об'єднання первинних профспілкових організацій, Об'єднання профспілок організацій профспілок у м. Києві "Київська міська рада профспілок", Київська міська організація профспілок працівників освіти і науки України

Бюджет м. Києва

19986,20

21105,40

22160,70

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді, тис. грн

12027,9

12701,4

13336,7

Обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді, тис. грн

7958,3

8404,0

8824,0

2. Показник продукту:

Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб

1720

1816

1906

Кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку, осіб

1000

1056

1109

з них дівчата, осіб

1350

1425

4331

3. Показник ефективності:

Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн

6992,97

6994,16

6997,22

Середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн

7958,30

7958,33

7956,72

4. Показник якості:

Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %

100,0

105,6

105,0

з них дівчата, %

100,0

105,6

105,0

Забезпечення оздоровленням та відпочинком не менше 3 000 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Всього за розділом:

214209,0

67686,6

71474,7

75047,7

 

в т. ч.:

Бюджет м. Києва

67686,6

71474,7

75047,7

Розділ 2. Доступність послуг з оздоровлення та відпочинку

1.

Доступність послуг з оздоровлення та відпочинку

1.1. Удосконалення та супроводження електронного реєстру дітей міста Києва, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, для надання послуг з оздоровлення та відпочинку

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту

Бюджет м. Києва

300,00

100,00

100,00

 

1.2. Залучення коштів підприємств, установ та організацій усіх форм власності для проведення літнього оздоровлення та відпочинку дітей

2019 - 2021 роки

Об'єднання первинних профспілкових організацій
Об'єднання профспілок організацій профспілок у м. Києві "Київська міська рада профспілок"
Київська міська організація профспілок працівників освіти і науки України
Підприємства, установи, організації

Кошти інших джерел

 

 

 

Збільшення кількості оздоровлених дітей більш як на 30 тисяч осіб

Всього за розділом:

500,0

300,0

100,0

100,0

 

в т. ч.:

Бюджет м. Києва

300,0

100,0

100,0

Розділ 3. Забезпечення розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

1.

Забезпечення розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

1.1. Підтримка позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" (Київська область, с. Пилиповичі)

2019 - 2020 роки

Департамент молоді та спорту, позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна"

Бюджет м. Києва

12179,3
2110,0

12861,3
2228,2

13504,4
2339,6

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів), тис. грн.

14289,3

15089,5

15844,0

2. Показник продукту:

Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення, осіб

1400

1478

1552

Кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку, осіб

80

84

88

з них дівчата, осіб

620

655

688

3. Показник ефективності:

Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн

9654,90

9660,37

9660,98

4. Показник якості:

Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %

100,0

105,6

105,0

з них дівчата, %

100,0

105,6

105,0

Поліпшення матеріально-технічного стану дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна", що відноситься до комунальної власності територіальної громади міста Києва

1.2. Підтримка комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" (Закарпатська область, Іршавський район, с. Осій)

2019 - 2020 роки

Департамент молоді та спорту, комунальне підприємство "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина"

Бюджет м. Києва

3 500,1

3 696,1

3 880,9

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів), тис. грн

3500,1

3696,1

3880,9

2. Показник продукту:

Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку, осіб

420

444

466

з них дівчата, осіб

210

222

233

3. Показник ефективності:

Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини, грн

8333,57

8324,56

8328,13

4. Показник якості:

Динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком, %

100,0

105,6

105,0

з них дівчата, %

100,0

105,6

105,0

Відкриття технічно обладнаної локації для проведення літніх наметових таборів в рекреаційній зоні міста Києва для організації відпочинку організованих груп дітей.

2019 рік

Департамент молоді та спорту, Служба у справах дітей, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Не потребує фінансування

Щорічне додаткове охоплення відпочинком близько однієї тисячі дітей різних соціальних категорій, що дозволить залучити ресурси громадських організацій, благодійних фондів до організації літньої відпочинкової кампанії

Всього за розділом:

51732,17

17789,40

16557,45

17385,32

 

в т. ч.:

Бюджет м. Києва

15679,4

16557,4

17385,3

Інші джерела

2110,0

2228,2

2339,6

Розділ 5. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

1.

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів оздоровлення та відпочинку

Укріплення матеріально-технічної бази установ та закладів оздоровлення та відпочинку

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, Київський молодіжний центр, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

223,0

235,49

247,3

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового використання, тис. грн

223,0

235,5

247,3

2. Показник продукту:

Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.

1

2

2

3. Показник ефективності:

Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування, тис. грн

223,0

117,7

123,6

3. Показник якості:

Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з попереднім періодом, %

100,00

105,60

105,00

2.

Капітальний ремонт дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Капітальний ремонт дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

2019 - 2021 роки

Департамент молоді та спорту, позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна", комунальне підприємство "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина"

Бюджет м. Києва

29000,0

3168,0

3326,4

1. Показник затрат:

Обсяг видатків на капітальний ремонт, тис. грн

13000,00

13168,00

13326,4

2. Показник продукту:

Кількість оздоровчих закладів, од

2

2

2

3. Показник ефективності:

Середні витрати на капітальний ремонт одного закладу, тис. грн

6500,00

6584,00

6663,20

3. Показник якості:

Рівень виконання робіт з капітального ремонту, %

1000,00

100,00

100,00

3.

Будівництво та реконструкція оздоровчих закладів

Реконструкція тераси з новобудовою комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва в с. Осій, урочища Кам'янка, Іршавського району, Закарпатської області

2019 рік

Шевченківська РДА, комунальне підприємство "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина"

Інші джерела

11 536,0

0,0

0,0

 

Всього за розділом:

47736,15

40759,00

3403,49

3573,66

 

в т. ч.:

Бюджет м. Києва

29223,0

3403,5

3573,7

Інші джерела

11536,0

0,0

0,0

ВСЬОГО ЗА НАПРЯМОМ:

318 745,0

126535,0

93763,8

98446,2

в. т. ч.:

Бюджет м. Києва

112889,0

91535,6

96106,7

Інші джерела

13646,0

2228,2

2339,6

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ:

3 291 473,6

1278074,5

1081269,3

932129,8

в. т. ч.:

Бюджет м. Києва

1058476,5

900112,7

866606,5

Інші джерела

219598,0

181156,5

65523,3


Індикатори результативності, що характеризують виконання міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки

Індикатори

Одиниця виміру

2019

2020

2021

Кількість населення м. Києва, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи

%

11,50

18,00

25,00

Частка дітей, що займаються в ДЮСШ, до загальної чисельності дітей віком до 17 років

%

12,00

17,00

25,00

Охоплення людей з особливими потребами всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи

%

1,20

2,00

3,40

Частка спортивних залів та майданчиків ЗНЗ, які використовуються у вільний від занять час для тренувань ДЮСШ

%

48,00

55,00

65,00

Частка шкіл дитячо-юнацького спорту в м. Києві, які мають власні навчально-тренувальні бази

%

19,00

22,00

26,00


 

Київський міський голова

В. Кличко