КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
X сесія IV скликання

РІШЕННЯ

від 19 липня 2005 року N 816/3391

Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва

Відповідно до частини 1 статті 26, частини 5 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 327 Цивільного кодексу України, статті 135 Господарського кодексу України та пункту 6 наказу Державного казначейства, Міністерства економіки України "Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ", з метою вдосконалення системи управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.

 

Київський міський голова 

О. Омельченко 


 

Додаток
до рішення Київради
від 19 липня 2005 р. N 816/3391 


Порядок
списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва

1. Цей Порядок розроблений з метою забезпечення збереження майна комунальної власності, встановлення єдиної процедури списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та є обов'язковим до виконання зазначеними підприємствами, установами, організаціями, а також іншими суб'єктами, які обліковують на балансах майно, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва (далі - підприємства).

2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

2.1. Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, передачі в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та закріплені за підприємствами на праві господарського відання, оперативного управління чи використовуються ними на умовах інших видів речових прав.

Основними засобами, відповідно до законодавства, є будинки, споруди, приміщення, машини та устаткування, транспортні засоби, обладнання, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар та інше майно тривалого використання.

Об'єкти, що підпадають під визначення, наведене в абзаці першому цього підпункту, і мають на момент введення в експлуатацію вартість менше двох мінімальних заробітних плат, вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами.

Об'єкти, що зараховані на баланс підприємства під час введення в експлуатацію як основні засоби, а також обліковуються в складі основних засобів на момент затвердження цього Порядку, у разі зміни облікової політики чи критерію віднесення об'єктів до малоцінних необоротних матеріальних активів, передбаченого цим Порядком, не можуть бути в подальшому визнані малоцінними необоротними матеріальними активами і в усіх випадках списуються з балансу підприємства згідно з цим Порядком як основні засоби.

2.2. Комплект основних засобів - єдиний об'єкт обліку чи група об'єктів обліку, що враховуються в балансі підприємства і мають єдине економічне призначення. Складові частини меблів, обладнання, електронно-обчислювальних машин, приладів тощо, які обліковуються в балансі підприємства, не можуть бути списані як окремі об'єкти (крім випадків ремонту, модернізації, поліпшення, внаслідок чого відбувається вибуття окремих елементів комплекту чи їх заміна) і для цілей, передбачених цим Порядком, вважаються єдиним об'єктом обліку (об'єктом основних засобів).

2.3. Списання з балансу - виключення з бухгалтерського обліку та фінансової звітності основних засобів внаслідок втрати підприємством контролю за такими основними засобами та з інших підстав.

3. Відповідно до вимог цього Порядку основні засоби списуються з балансу підприємств як такі, що:

а) непридатні для подальшого використання;

б) виявлені в результаті інвентаризації як недостача;

в) втратили критерій визнання активом, визначений у статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", тобто вибули з контролю підприємства, або отримання економічних вигод від їх використання в майбутньому не очікується.

4. Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості основних засобів, не може бути підставою для їх списання.

5. Списання з балансу основних засобів здійснюється шляхом їх:

- продажу;

- безоплатної передачі;

- ліквідації.

6. Для визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей, наказом керівника підприємства щорічно створюється постійно діюча комісія, яка діє протягом року, у складі:

- керівника або його заступника (голова комісії);

- головного бухгалтера або його заступника (на підприємствах, на яких штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

- керівників груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності;

- особи, на яку покладено відповідальність за збереження матеріальних цінностей;

- інших посадових осіб (на розсуд керівника підприємства).

Наказ про створення постійно діючої комісії поновлюється щорічно або за потребою.

Право визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту, а також оформлення необхідної документації наказом керівника підприємства може бути надано інвентаризаційній комісії.

7. Для участі в роботі комісії щодо встановлення непридатності автомобілів, нагрівальних котлів, підйомників та інших необоротних активів, які перебувають під наглядом державних інспекцій чи інших органів, запрошується їх представник, який підписує висновки комісії або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до її висновків.

Для вирішення питань списання музейних цінностей або матеріальних цінностей спеціального призначення комісії створюються в порядку, визначеному чинним законодавством.

8. Постійно діюча комісія підприємства:

а) проводить огляд основних засобів для складання акта про їх списання, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, поверхові плани, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку, і встановлює можливість або неможливість відновлення і подальшого використання основних засобів підприємством та вносить пропозиції про їх продаж, передачу чи ліквідацію;

б) встановлює конкретні причини списання об'єкта основних засобів:

фізичне або моральне зношення, реконструкція, порушення нормальних умов експлуатації, аварія та ін.;

в) встановлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід матеріальних цінностей з ладу (якщо такі є);

г) встановлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів списаного об'єкта;

д) після отримання дозволу на списання основних засобів (якщо його отримання є обов'язковим згідно з цим Порядком) здійснює контроль за вилученням із списаних цінностей придатних вузлів, деталей та матеріалів із кольорових і дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу та контролює їх здавання на відповідний склад.

9. Висновки комісії за результатами обстеження об'єктів основних засобів викладаються у вигляді актів про списання матеріальних цінностей за формами первинного обліку, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 року N 352. Акти подаються на розгляд керівника підприємства, який приймає рішення про їх затвердження і за прийняте рішення несе персональну відповідальність.

10. Затверджені керівником підприємства акти на списання основних засобів є підставою для їх списання з балансу і не потребують отримання дозволу в таких випадках:

10.1. у разі списання малоцінних необоротних матеріальних активів (окрім випадків, передбачених підпунктом 2.2 пункту 2 цього Порядку) за умови, що вони перебували в експлуатації не менше одного року;

10.2. у разі списання основних засобів первісною вартістю за одиницю (комплект) до 10 розмірів мінімальної заробітної плати, діючої на 1 січня року, протягом якого складено акт списання, які мають 100 % нарахований знос і перебували в експлуатації не менше 10 років (окрім будівель, споруд, приміщень, передавальних пристроїв, транспортних засобів).

11. Акти на списання основних засобів, складені комісією і затверджені керівником підприємства, є підставою для списання основних засобів з балансу підприємства лише після отримання дозволу Київської міської ради в таких випадках:

11.1 у разі списання будівель, споруд, приміщень, передавальних пристроїв, транспортних засобів незалежно від вартості, ступеня зносу та строку експлуатації;

11.2 у разі списання об'єктів основних засобів первісною вартістю за одиницю (комплект) понад 2000 розмірів мінімальної заробітної плати, діючої на 1 січня року, протягом якого складено акт списання.

12. В усіх інших випадках акти про списання основних засобів, складені комісією і затверджені керівником підприємства, є підставою для списання основних засобів з балансу підприємства лише після отримання погодження Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

При розгляді питання про списання об'єктів, для визначення придатності яких до експлуатації необхідні спеціальні знання, Головне управління комунальної власності м. Києва може вимагати надання керівником підприємства висновків головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів та посадових осіб виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), до сфери управління яких належить підприємство, чи до предмета відання яких входить вирішення відповідних питань.

Погодження Головного управління комунальної власності м. Києва на списання основних засобів у випадках, передбачених цим пунктом, надається листом начальника Головного управління.

При наявності документів, що підтверджують правомірність списання об'єктів основних засобів, термін розгляду документів у Головному управлінні комунальної власності м. Києва і надання дозволу (погодження) або відмови в його наданні не повинен перевищувати 30 календарних днів.

13. Недостачі об'єктів основних засобів, що виявлені в результаті інвентаризації: втрат від псувань, а також, коли конкретні винуватці, які допустили їх нестачу чи псування, не встановлені (втрати від нерозкритих крадіжок тощо), списуються з балансів згідно з процедурою, визначеною пунктами 10 - 12 цього Порядку, лише після ретельної перевірки керівником підприємства та постійною комісією відомостей про причини і про осіб, винних у нестачах, втратах.

У документах, які підприємства подають для оформлення списання в таких випадках, слід вказати заходи, яких вжито задля попередження таких втрат.

14. При наданні дозволу на списання основних засобів в усіх випадках, передбачених цим Порядком, визначається спосіб їх списання: продаж, безоплатна передача, ліквідація.

15. При безоплатній передачі основних засобів підприємства комунальної власності м. Києва на баланс іншого підприємства комунальної власності м. Києва такі основні засоби закріплюються за ним в установленому законодавством порядку.

16. Продаж основних засобів здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

Кошти, що надійдуть від продажу об'єктів основних засобів, спрямовуються до міського бюджету міста Києва.

17. Порядок ліквідації основних засобів:

17.1. Ліквідація основних засобів дозволяється лише у випадках, коли інші способи списання майна з балансу визнані неможливими, тільки після отримання дозволу на списання основних засобів (якщо його отримання є обов'язковим згідно з цим Порядком).

17.2. Розбирання та демонтаж матеріальних цінностей, які втратили своє виробниче призначення або стали непридатними, проводяться тільки після затвердження у встановленому порядку акта про їх списання і отримання дозволу (погодження) на їх списання (у випадках, коли їх надання є необхідним згідно з цим Порядком).

17.3. Усі деталі, вузли і агрегати розібраного та демонтованого обладнання, які придатні для ремонту іншого обладнання, а також матеріали, отримані від ліквідації необоротних активів, оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а непридатні деталі та матеріали оприбутковуються як інші матеріали і підлягають обов'язковій здачі підприємству, на яке покладено збір такої сировини.

Також підлягають обов'язковій здачі деталі та вузли, виготовлені з кольорових металів, які не використовуються на цьому підприємстві для ремонту машин, інструментів, приладів, містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння.

17.4. Забороняється знищувати, викидати, здавати в лом техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що виготовлені з кольорових металів, містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього вилучення і одночасного оприбуткування цінних деталей.

17.5. Забороняється передача, списання і продаж техніки, апаратури та інших необоротних активів за цінами, нижчими від вартості лому, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться в них, за вирахуванням витрат на їх вилучення.

18. Списання основних засобів проводиться за первісною або переоціненою вартістю (у разі проведення індексації або переоцінки матеріальних цінностей) та сумою накопиченої амортизації (зносу), які вказуються в усіх документах, пов'язаних зі списанням основних засобів (актах, дозволах, висновках спеціалістів та інших).

19. Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) надає роз'яснення з питань застосування цього Порядку та методичну допомогу підприємствам з питань обліку і списання основних засобів.

20. Особи, винні в порушенні цього Порядку, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
В. Яловий