КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 23 лютого 2017 року N 951/1955

Про затвердження міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2016 - 2018 роки"

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою ефективного використання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити міську цільову програму "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2016 - 2018 роки" (далі - Програма), що додається.

2. Визначити Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів з реалізації Програми.

3. Співвиконавцям Програми забезпечити виконання заходів Програми та інформувати Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про хід і результати виконання заходів Програми щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

4.1. Забезпечити реалізацію Програми.

4.2 Подавати звіти про хід і результати виконання Програми щоквартально до 01 числа місяця, що настає за звітним періодом, Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійній комісії Київської міської ради з питань власності.

5. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) підготувати проект рішення про внесення відповідних змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 N 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", при формуванні проектів бюджетів міста Києва на 2017 - 2018 роки врахувати, в межах можливості дохідної частини міського бюджету, потребу у видатках на здійснення заходів з реалізації Програми.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійну комісію Київської міської ради з питань власності.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
23.02.2017 N 951/1955


Міська цільова програма "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2016 - 2018 роки"

1. Паспорт Міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2016 - 2018 роки" (далі - програма)

1.

Ініціатор розроблення програми

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

п. 2 протоколу доручень N 25, напрацьований під час наради у першого заступника голови Київської міської державної адміністрації 28.07.2015

3.

Розробник програми

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники програми

-

5.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці програми)

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, комунальні підприємства, установи та організації

7.

Строк виконання програми

2016 - 2018 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет міста Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми у тому числі:

23800 тис. грн

9.1.

коштів бюджету м. Києва

10900 тис. грн

9.2.

залучені кошти

12900 тис. грн


2. Необхідність розроблення програми

Необхідність розроблення програми зумовлена забезпеченням прозорості прийняття управлінських рішень щодо комунального майна територіальної громади міста Києва (далі - комунальне майно), що досягається чітко визначеними у програмі цілями і завданнями, на досягнення яких витрачаються бюджетні кошти, підвищенням рівня контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств, установ та організацій територіальної громади міста Києва (далі - комунальні підприємства, установи та організації).

Актуальним є встановлення безпосереднього зв'язку між виділенням бюджетних коштів та результатами їх використання, що досягається застосуванням програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Крім того, необхідність розроблення програми зумовлена новим Положенням про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 року N 415/1280, яке передбачає суттєві зміни у порядку передачі майна в оренду та змінює ставки орендної плати.

Нині, враховуючи фінансово-економічну кризу, суттєве зростання ринкової вартості нерухомого майна та енергоносіїв, питання ефективного та раціонального використання майна територіальної громади міста стає особливо актуальним.

В основу програми покладені положення Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року N 5/2015, плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року N 213-р, впровадження сучасних технологій міського управління у місті Києві.

3. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

Аналіз динаміки основних показників надходження коштів до загального та спеціального фондів бюджету міста Києва за 2012 - 2015 (поточний період) роки зумовив напрацювання актуальних заходів, які є необхідними для закріплення позитивних тенденцій в системі організації адміністрування надходжень від приватизації, оренди, дивідендів та перерахування частини прибутку комунальних підприємств територіальної громади міста Києва.

Враховуючи викладене, надзвичайно важливим є забезпечення дієвого контролю за використанням комунального майна територіальної громади міста Києва за цільовим призначенням, вчасне нарахування орендної плати, її стягнення та перерахування її частини до бюджету міста Києва, виконання комунальними підприємствами фінансових планів з метою недопущення їх збиткової діяльності, скорочення кількості підприємств, що знаходяться у стадії припинення, ліквідації або реорганізації.

Зважаючи на викладене, розроблені напрями та заходи Програми в кінцевому висновку спрямовані на збільшення дохідної частини бюджету міста Києва, прозорості його наповнення та залучення громадян до контролю за використанням комунального майна територіальної громади міста Києва.

4. Визначення мети програми

Мета Програми полягає у збільшенні обсягів надходжень коштів до бюджету міста Києва шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій, автоматизації процесів прийняття управлінських рішень, контроль за їх виконанням, запровадження нових технологічних процесів.

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків виконання програми

Провідними шляхами реалізації заходів програми є організаційні заходи з модернізації системи управління майновим комплексом столиці в рамках законодавства, забезпечення комунальних підприємств, установ та організацій дієвим механізмом контролю за використанням майна, віднесеного їм до сфери та переданого на баланс.

Основним джерелом покриття витрат на реалізацію заходів програми виступають залучені кошти - кошти концесіонерів, інвесторів та балансоутримувачів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, а також бюджет міста Києва.

Фінансово-економічні розрахунки та пропозиції щодо джерел покриття витрат, необхідних для виконання заходів програми, наведені у додатку 1 до програми - "Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2016 - 2018 роки".

6. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями програми є: створення вільного доступу громадян до інформації щодо використання майна територіальної громади міста; проведення поточної технічної інвентаризації об'єктів комунальної власності; укладання охоронних договорів на об'єкти культурної спадщини та пам'ятники архітектури; реєстрація прав власності на нерухоме майно; класифікація об'єктів комунальної власності по групах на підставі об'єктивних критеріїв та формування стратегії управління по кожній групі; оптимізація кількості комунальних підприємств та завершення процесів їх реорганізації, приєднання та ліквідації.

Виконання програми дасть можливість забезпечити: модернізацію системи передачі в орендне користування майна комунальної власності; впровадження нових механізмів стягування прострочених платежів; прозорість прийняття рішень про приватизацію комунального майна; ефективність роботи комунальних підприємств; підвищити рівень нарахування, сплати та перерахування до бюджету орендних платежів; перейти на концесійні відносини з управління майном з теплового забезпечення та гарячого водопостачання, холодного водопостачання та водовідведення, постачання газу та освітлення.

Виконання програми надасть можливість збільшити погашення заборгованості по орендній платі на 10 - 12 %; залучити громадян до контролю за використанням комунального майна, прийняттям рішень про приватизацію, діяльністю комунальних підприємств, установ та організацій; привести у відповідність до чинного законодавства відношення у сфері управління майном з природними монополістами; отримувати концесійні платежі в залежності від вартості переданого майна та коефіцієнтів фондовіддачі (збільшення надходжень на 20 - 25 %).

Детальна інформація щодо напрямів, завдань та заходів наведена у додатку 2 до програми - "Напрями діяльності, завдання та заходи міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2016 - 2018 роки", а щодо показників виконання програми інформація наведена у додатку 3 до програми - "Очікувані результативні показники виконання міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2016 - 2018 роки".

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію та контроль за виконанням програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації, який забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері комунальної власності.

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, постійній комісії Київської міської ради з питань власності узагальнену інформацію про стан виконання програми щоквартально до 1 числа місяця, наступного за звітним.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
до міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2016 - 2018 роки"


Ресурсне забезпечення міської цільової програми
"Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2016 - 2018 роки"

Рік

Бюджет міста Києва, тис. грн

Залучені кошти, тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити, тис. грн

2016

4400

4300

8700

2017

3050

4300

7350

2018

3450

4300

7750

Всього:

10900

12900

23800


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 2
до міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2016 - 2018 роки"


НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ "УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА НА 2016 - 2018 РОКИ"

N з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість, тис. гривень

Очікувані результати

2016

2017

2018

1.

Створення вільного доступу громадян до інформації щодо використання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва

1.1. Створення, впровадження та супроводження інформаційного ресурсу щодо отримання зворотної інформації від громадян в частині цільового використання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва

2016 - 2018

Департамент комунальної власності м. Києва, апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Не потребує фінансування

 

Залучення громадськості до контролю за використанням майна комунальної власності територіальної громади міста Києва

1.2. Створення, впровадження та супроводження компонента щодо претензійно-позовної роботи як складової частини Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва, з відображенням інформації на єдиному веб-порталі

2016 - 2018

Департамент комунальної власності м. Києва, апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

500
250
250

Забезпечення поінформованості населення міста

1.3. Створення, впровадження та супроводження компонента щодо акумуляції інформації про об'єкти комунальної власності територіальної громади міста Києва та їх рух як складової частини Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва, з відображенням інформації на єдиному веб-порталі
(в т. ч. створення "Класифікатора об'єктів комунальної власності міста Києва")

2016 - 2018

Департамент комунальної власності м. Києва, апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), балансоутримувачі об'єктів

Бюджет міста Києва

500
250
250

Наявність достовірної та повної інформації про об'єкти комунальної власності територіальної громади міста Києва, можливість її використання в оперативному режимі, прозорість та доступність до інформації про об'єкти комунальної власності територіальної громади міста Києва

1.4. Створення, впровадження та супроводження компонента щодо приймання, обробки і узагальнення фінансової звітності та фінансових планів комунальних підприємств (установ, організацій) як складової частини Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва, з відображенням інформації на єдиному веб-порталі

2016 - 2018

Департамент комунальної власності м. Києва, апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальні підприємства, установи, організації територіальної громади міста Києва, районні в місті Києві державні адміністрації, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

1000
500
500

Підвищення рівня транспарентності (прозорості), задоволення інформаційних потреб власника комунальних підприємств, організацій, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств (установ, організацій) та ефективності контролю за збереженням комунального майна

1.5. Створення, впровадження та супроводження компонента щодо автоматизації процесу та повноти інформації щодо етапів передачі в оренду комунального майна як складової частини Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва, з відображенням інформації на єдиному веб-порталі

2016 - 2018

Департамент комунальної власності м. Києва, апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет міста Києва

400
300
300

Забезпечення прозорості процесів передачі нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в оренду

1.6. Автоматизація підготовки документів, необхідних для прийняття до комунальної власності об'єктів права державної та приватної власності (за наявності відповідних ініціатив)

2016 - 2018

Департамент комунальної власності м. Києва, апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органи управління

Бюджет міста Києва

500
250
250

Збільшення кількості об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва

2.

Запровадження нових форм утримання майна комунальної власності міста територіальної громади міста Києва

Впровадити надання балансоутримувачами нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Києва послуг по обслуговуванню будівель (нежитлового фонду), у яких є інші користувачі або власники

2016 - 2018

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, комунальні підприємства

Не потребує фінансування

 

Забезпечення підвищення ефективності діяльності комунальних підприємств міста та надання якісних послуг іншим власникам або користувачам об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва

3.

Впровадження європейських стандартів у сфері облікових даних об'єктів нерухомого майна міста Києва

3.1. Розробка та впровадження програмного комплексу "Єдина електронна база облікових даних об'єктів нерухомого майна міста Києва та архівів технічної документації"

2016 - 2018

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації"

Бюджет міста Києва

1500
1500
1900

Забезпечення прозорості діяльності Київського міського бюро технічної інвентаризації та задоволення потреб власників об'єктів нерухомого майна міста Києва

3.2. Замовлення балансоутримувачами нерухомого майна комунальної власності технічних паспортів на об'єкти комунальної власності територіальної громади міста Києва

2016 - 2018

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),балансоутримувачі нерухомого майна комунальної власності, районні в місті Києві державні адміністрації, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Власні кошти балансоутримувачів

2800
2800
2800

Забезпечення фіксації площ об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва

3.3. Балансоутримувачам нерухомого майна комунальної власності подати заяви про державну реєстрацію прав на об'єкти комунальної власності за територіальною громадою міста Києва та отримати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

2016 - 2018

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), балансоутримувачі нерухомого майна комунальної власності, районні в місті Києві державні адміністрації, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Власні кошти балансоутримувачів

1500
1500
1500

Захист майнових прав територіальної громади міста Києва

3.4. Акумуляція інформації про зареєстровані речові права на об'єкти комунальної власності територіальної громади міста Києва

2016 - 2018

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), балансоутримувачі об'єктів

Не потребує фінансування

 

Наявність достовірної та повної інформації про об'єкти комунальної власності територіальної громади міста Києва, можливість її використання в оперативному режимі, прозорість та доступність до інформації про об'єкти комунальної власності

4.

Приведення у відповідність до законодавства відносин у сфері управління майном комунальної власності територіальної громади міста Києва з природними монополістами

Перехід на концесійні відносини управління майном комунальної власності територіальної громади міста Києва з теплового забезпечення та гарячого водопостачання, холодного водопостачання та водовідведення, постачання газу та освітлення

2016 - 2017

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, комунальні підприємства

Залучені кошти
Кошти концесіонерів
Власні кошти балансоутримувачів

 

Надходження концесійних платежів до бюджету міста Києва в залежності від вартості переданого майна та коефіцієнтів фондовіддачі (збільшення надходжень на 20 - 25 %);
модернізація основних засобів підприємств та впровадження інноваційних технологій;
інтернаціоналізація бізнесу, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій

5.

Створення сприятливих умов для впровадження інвестиційної діяльності у місті Києві

5.1. Контроль за виконанням умов інвестиційних договорів, предметами яких виступає майно комунальної власності територіальної громади міста Києва

2016 - 2018

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, комунальні підприємства, установи, організації

Не потребує фінансування

 

Стимулювання інвестиційної та інноваційної активності малого та середнього підприємництва

5.2. Участь у формуванні переліку об'єктів щодо будівництва, в т. ч. реконструкції, реставрації тощо, нежитлових будинків та об'єктів незавершеного будівництва, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, знаходяться на балансі комунальних підприємств виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2016 - 2018

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, комунальні підприємства

Не потребує фінансування

 

Стимулювання інвестиційної та інноваційної активності малого та середнього підприємництва

5.3. Здійснення організаційно-правових заходів щодо розірвання інвестиційних договорів, за якими не здійснюється реалізація інвестиційних проектів

 

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, комунальні підприємства.

Не потребує фінансування

 

Захист майнових прав територіальної громади міста Києва

6.

Сприяння розвитку економічної конкуренції між суб'єктами оціночної діяльності на ринку послуг, пов'язаних з оцінкою майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва

6.1. Надання консультаційної допомоги суб'єктам оціночної діяльності

2016 - 2018

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Не потребує фінансування

 

Забезпечить розвиток економічної конкуренції на ринку послуг, пов'язаних з оцінкою майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва

6.2. Розміщення на офіційному веб-сайті Департаменту комунальної власності м. Києва інформації про виконані роботи суб'єктами оціночної діяльності та вартості майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, визначеної за результатами проведення незалежної оцінки

2016 - 2018

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Не потребує фінансування

 

Інформування громадськості про вартість майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва

7.

Підвищення ефективності управління корпоративними правами територіальної громади міста Києва

7.1. Оптимізація належного територіальній громаді міста Києва корпоративного портфеля
7.2. Ініціювання продажу пакетів акцій (часток) господарських товариств, розмір яких не дозволяє ефективно впливати на прийняття управлінських рішень

2016 - 2018

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Не потребує фінансування

 

Підвищення ефективності управління корпоративними правами територіальної громади міста Києва та оптимізація належного територіальній громаді міста Києва корпоративного портфеля
Надходження коштів до бюджету міста Києва

8.

Оптимізація кількості комунальних підприємств (установ, організацій) та участь в роботі, спрямованій на зменшення кількості збиткових підприємств

8.1. Координація діяльності з припинення (ліквідації, реорганізації) комунальних підприємств (установ, організацій), по яким прийняті рішення Київською міською радою та колишніми районними радами (щодо яких прийнято рішення про їх ліквідацію)

2016 - 2018

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Не потребує фінансування

 

Зменшення кількості комунальних підприємств (установ, організацій), що знаходяться в стадії припинення (ліквідації, реорганізації) та зменшення кількості збиткових комунальних підприємств

8.2. Передача єдиних майнових комплексів збиткових комунальних підприємств в концесію (оренду) в рамках державно-приватного партнерства

2016 - 2018

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, комунальні підприємства

Кошти концесіонерів Власні кошти балансоутримувачів

 

Зменшення навантаження на міський бюджет;
надходження концесійних (орендних) платежів до бюджету міста Києва в залежності від вартості переданого майна та коефіцієнтів фондовіддачі;
модернізація основних засобів підприємств та впровадження інноваційних технологій;
мінімізація ризиків виникнення заборгованості по заробітній платі працівників - мешканців міста Києва;
інтернаціоналізація бізнесу, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій

9.

Координація роботи з інтеграції облікових систем, що існують на рівні комунальних підприємств, організацій, установ територіальної громади міста Києва, з Єдиною інформаційною системою

Ведення облікових систем на єдиних організаційно-методичних засадах;
обмін електронними документами;
онлайн-доступ Департаменту комунальної власності м. Києва та інших органів управління до облікових систем комунальних підприємств, (організацій, установ)

2016 - 2018

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальні підприємства, установи, організації, районні в місті Києві державні адміністрації, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Не потребує фінансування

 

Підвищення рівня транспарентності (прозорості), задоволення інформаційних потреб власника комунальних підприємств, установ, організацій, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств (установ, організацій) та ефективності контролю за збереженням комунального майна територіальної громади міста Києва


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 3
до міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2016 - 2018 роки"


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ "УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА НА 2016 - 2018 РОКИ"

N з/п

Показники

Од. виміру

Роки

2016

2017

2018

1.

Витрат

 

 

 

 

 

Обсяг ресурсів, усього, тис. грн,

тис. грн

8700

7350

7750

 

у тому числі:

 

 

 

 

1.1.

Витрати з бюджету м. Києва

тис. грн

4400

3050

3450

1.2.

Кошти балансоутримувачів нерухомого майна комунальної власності

тис. грн

4300

4300

4300

2.

Продукту

 

 

 

 

2.1.

Кількість електронних баз "Єдина електронна база облікових даних об'єктів нерухомого майна м. Києва та архівів технічної документації"

од.

1

1

1

2.2.

Кількість технічних паспортів, замовлених балансоутримувачами нерухомого майна комунальної власності, їх державна реєстрація та отримання свідоцтв і витягів

од.

5000

5000

7000

2.3.

Кількість електронних компонентів щодо претензійно-позовної роботи як складових частин Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва

од.

1

1

1

2.4.

Кількість електронних компонентів щодо акумуляції інформації про об'єкти комунальної власності та їх рух як складових частин Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва

од.

1

1

1

2.5.

Кількість електронних компонентів щодо підготовки документів, необхідних для прийняття до комунальної власності об'єктів права державної та приватної власності

од.

1

1

1

2.6.

Кількість електронних компонентів щодо приймання, обробки і узагальнення фінансової звітності та фінансових планів як складових частин Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва

од.

1

1

1

2.7.

Кількість електронних компонентів щодо автоматизації процесу та повноти інформації щодо етапів передачі в оренду комунального майна як складових частин Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва

од.

1

1

1

3.

Ефективності

 

 

 

 

3.1.

Середні видатки на створення та наповнення "Єдиної електронної бази облікових даних об'єктів нерухомого майна м. Києва та архівів технічної документації"

тис. грн

1500

1500

1500

3.2.

Середні видатки на замовлення балансоутримувачами нерухомого майна комунальної власності технічних паспортів, державна реєстрація та отримання свідоцтв і витягів

тис. грн

4300

4300

4300

3.3.

Середні видатки на компонент претензійно-позовної роботи як складової частини Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва

тис. грн

500

250

250

3.4.

Середні видатки на компонент акумуляції інформації про об'єкти комунальної власності та їх рух як складової частини Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва

тис. грн

500

250

250

3.5.

Середні видатки на компонент підготовки документів, необхідних для прийняття до комунальної власності об'єктів права державної та приватної власності

тис. грн

500

250

250

3.6.

Середні видатки на компонент приймання, обробки і узагальнення фінансової звітності та фінансових планів як складової частини Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва

тис. грн

1000

500

500

3.7.

Середні видатки на компонент автоматизації процесу та повноти інформації щодо етапів передачі в оренду комунального майна як складової частини Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва

тис. грн

400

300

300

4.

Якості

 

 

 

 

4.1.

Динаміка наповнення "Єдиної електронної бази облікових даних об'єктів нерухомого майна м. Києва та архівів технічної документації"

 

1

1

1,05

4.2.

Динаміка отримання балансоутримувачами нерухомого майна комунальної власності технічних паспортів, державної реєстрації та отримання свідоцтв і витягів

 

1

1,05

1,1

4.3.

Динаміка створення компоненту претензійно-позовної роботи як складової частини Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва

 

1

1,01

1,02

4.4.

Динаміка створення компоненту акумуляції інформації про об'єкти комунальної власності та їх рух, як складової частини Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва

 

1

1,1

1,1

4.5.

Динаміка створення компоненту підготовки документів, необхідних для прийняття до комунальної власності об'єктів права державної та приватної власності

 

1

1

1

4.6.

Динаміка створення та наповнення компоненту приймання, обробки і узагальнення фінансової звітності та фінансових планів, як складової частини Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва

 

1

1,1

1,1

4.7.

Динаміка створення та наповнення компоненту автоматизації процесу і повноти інформації щодо етапів передачі в оренду комунального майна, як складова частина Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва

 

1

1,1

1,1


 

Київський міський голова

В. Кличко