КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 листопада 2016 року N 412/1416

Про затвердження Плану заходів на 2016 - 2018 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

Відповідно до частини сьомої статті 10, частини першої статті 11, частини першої статті 15 Закону України "Про засади державної регіональної політики", постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року N 932 "Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів", рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити План заходів на 2016 - 2018 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (далі - План заходів), що додається.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

2.1. Забезпечити проведення моніторингу та оцінки результативності виконання Плану заходів.

2.2. Щорічно до 25 лютого подавати звіти про результати моніторингу та звіти з оцінки результативності Плану заходів на затвердження Київській міській раді згідно з Порядком та Методикою проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 N 856.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
15.11.2016 N 412/1416


ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2016 - 2018 роки
з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

ПЕРЕДМОВА

Київ - столиця України, одне з найбільших міст Європи, в умовах безперервного зростання та розвитку переживає сьогодні складний період: при зміні геополітичних умов держави виникли принципово нові виклики та загрози.

Завдяки ефективній діяльності Київської міської влади у Києві зберігається стабільна соціально-політична ситуація, здійснюються заходи щодо формування ринкової економіки, створюється сприятливий інвестиційний клімат, забезпечуються умови для повноцінного функціонування системи місцевого самоврядування.

Столиця України впевнено крокує вперед. Ефективне функціонування міста, забезпечення гідного рівня життя його населення вирішальною мірою залежать від управління соціально-економічним розвитком всього міського комплексу, вибору правильної політики та прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Основою для ефективного та всебічного розвитку міста стало прийняття Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яка була затверджена рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060.

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року (далі - Стратегія) - базовий нормативний документ Київської міської влади та громади, що визначає стратегічні ініціативи та пріоритети довгострокового розвитку міста.

Стратегією визначено дев'ять ключових ініціатив та дев'ять пріоритетів за секторами міського розвитку столиці до 2025 року.

  

Реалізація ініціатив та пріоритетів дозволить вийти на новий рівень розвитку міста та досягти наступних економічних показників:

• збільшення економічного добробуту (валового регіонального продукту на душу населення міста (ВРП) у 2 рази до 2025 року;

• середньорічне зростання реального ВРП до 2025 року - 6,5 %;

• поліпшення індексу комфорту життя в 1,8 разу;

• наближення економічного розвитку Києва до рівня розвинених східноєвропейських столиць.

Документом визначено концептуальне бачення майбутнього образу міста Києва до 2025 року, яке має стати інноваційним центром східноєвропейського регіону з потужною конкурентною позицією та чіткими пріоритетами розвитку.

Основна стратегічна мета - якість життя, що визначається економічним добробутом і комфортом життя у місті.

Тому ключові заходи з реалізації Стратегії спрямовані на поетапне забезпечення суттєвого покращення якості життя киян, зростання економіки міста, збереження його історичної та архітектурної самобутності. Такі орієнтири залишаються актуальними і сьогодні.

Передбачено, що заходи з реалізації Стратегії мають фінансуватися за рахунок коштів бюджету міста Києва, субвенцій з державного бюджету, коштів підприємств, міжнародних фінансових організацій та інвесторів (у тому числі ДПП).

Реалізацію Стратегії передбачено здійснювати у три етапи: 2011 - 2015; 2016 - 2020 та 2021 - 2025 роки. Кожна стратегічна ініціатива та пріоритет за секторами міського розвитку включають комплекс дій, виконання яких має призвести до значного поліпшення якості життя у столиці.

На першому етапі для реалізації Стратегії були розроблені плани-графіки з реалізації стратегічних ініціатив, які затверджувались головою Київської міської державної адміністрації.

Інструментом реалізації Стратегії є міські цільові програми та програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний рік.

Постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 385 затверджено Державну стратегію регіонального розвитку на період до 2020 року (далі - Державна стратегія), що обумовило приведення Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року у відповідність з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року в частині прогнозних значень цільових показників реалізації регіональної стратегії та індикаторів, на досягнення яких спрямована Державна стратегія.

Підписання у 2014 році Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом підтвердило, що майбутнє нашої країни - в Європі, і столиця має реалізувати свою унікальну місію, зробити свій суттєвий внесок у трансформаційні процеси державотворення на засадах ринкового саморегулювання та саморозвитку.

Реалізація стратегічних цілей розвитку міста Києва

Перетворення Києва в столицю європейського рівня, культурно-історичний, науково-освітній та інноваційний міжнародний центр з розвиненою інфраструктурою та високою якістю послуг потребує інноваційних підходів для забезпечення економічного зростання та поліпшення комфорту життя.

Основна проблема, яка не сприяла якісному та вчасному виконанню стратегічних пріоритетів, - різка зміна геополітичної та фінансово-економічної ситуації як в Україні в цілому, так і в столиці. Упродовж 2014 - 2015 років проблеми збереження цілісності та життєздатності країни, необхідність забезпечення безпеки та цивільного захисту населення усіх її регіонів та міст вийшли на перший план.

Наразі пріоритетним напрямом діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є збільшення притоку інвестицій, а поєднання інтересів інвестора з інтересами міста є основою для плідного взаємовигідного співробітництва. Київською міською владою було запроваджено новий удосконалений механізм роботи з інвесторами за принципом "єдиного вікна", розроблено новий порядок проведення інвестиційних конкурсів. З метою поліпшення якості надання послуг запроваджуються соціальні проекти: "Картка киянина", "Культурний простір міста".

Реалізуються інвестиційні проекти у сферах транспорту, зв'язку, соціальній сфері, а саме: будівництво Wi-Fi-мережі у Київському метрополітені, будівництво інфраструктури рухомого мобільного зв'язку в Київському метрополітені, створення мережі об'єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами за визначеними цінами.

Також Київською міською владою було залучено безоплатну фінансову допомогу технічної підтримки від USAID, DFID, EBRD на суму близько 1 млн дол. США. Залучено кращі консалтингові компанії, такі як EY, Deloite, KPMG, для проведення аудиту в підпорядкованих комунальних підприємствах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

У рамках реалізації стратегічної ініціативи "Міжнародна гавань штаб-квартир" було спрощено умови започаткування та закриття бізнесу, процедуру набуття прав власності.

Шляхом створення системи надання адміністративних послуг на міському та районних рівнях було впорядковано процедури надання цих послуг. Постійно висвітлюється в засобах масової інформації та в мережі Інтернет інформація про діяльність міської влади, спрямованої на підтримку та розвиток підприємництва, у тому числі щодо проведення реформ у сфері дозвільної системи та надання адміністративних послуг.

Створено конгресове бюро м. Києва, зокрема: зареєстровано, сформовано бюджет, набрано персонал на навчання, створено офіційний інтернет-портал, розроблено та затверджено коротко- та довгострокові бізнес плани.

У рамках реалізації стратегічної ініціативи "Зроблено у Києві" виконувалися заходи, спрямовані на підтримку вітчизняного виробника, підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств міста, підвищення екологічної безпеки промислових територій тощо.

З 2012 по 2014 рік у столиці спостерігалося падіння промислового виробництва (індекс промислової продукції, який у 2011 році становив 102 %, поступово знизився до 85,9 % у 2014 році). Але у 2015 році столичній промисловості вдалося зайняти 13 місце за індексом промислової продукції серед 25 регіонів України.

Згідно з даними офіційної статистики поступово зростає кількість промислових підприємств, що займаються інноваційною діяльністю (зі 125 підприємств у 2011 році до 168 у 2014 році). У промисловому виробництві, незважаючи на спад показників у 2012 - 2013 роках, впроваджуються нові технологічні процеси (у 2011 році - 314, у 2014 році - 342) та інноваційні види продукції (у 2011 році - 609, у 2014 році - 628).

Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) здійснювалися такі заходи щодо стабілізації роботи промислового комплексу міста, активізації внутрішнього попиту та підтримки вітчизняного товаровиробника:

підписано низку угод для вирішення проблемних питань функціонування промислового комплексу столиці: Угоду стосовно консолідації зусиль влади та бізнесу щодо розвитку внутрішнього ринку міста Києва; Угоду про розширення співробітництва з підприємствами міста Києва в рамках виконання державного оборонного замовлення та програм соціального і економічного розвитку м. Києва між Державним концерном "Укроборонпром" та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією); Угоду про співпрацю між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), Київським національним університетом технологій та дизайну, Черкаським державним бізнес-коледжем та підприємствами легкої промисловості;

підготовлено перелік енергозберігаючої продукції, яка виробляється промисловими підприємствами столиці, та розміщено на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (http://kievcity.gov.ua/);

введено в експлуатацію інформаційну систему "Промисловість і наука", яка дозволяє накопичувати, зберігати та актуалізувати відомості про діяльність промислових підприємств та наукових установ м. Києва, а також сприяє налагодженню економічних та виробничих взаємовідносин;

проведено інвентаризацію земельних ділянок промислових підприємств - землекористувачів, за підсумками якої підготовлено проект рішення "Про внесення змін до рішення від 28.01.2015 N 58/923 "Про внесення змін до рішення Київради від 23.06.2011 N 242/5629", яким запропоновано встановити ставку земельного податку для земельних ділянок, на яких розташовані виробничі корпуси, цехи, складські приміщення, інженерні споруди промислових та виробничих підприємств, у розмірі 1 % від нормативної грошової оцінки;

проведено Перший національний форум з підтримки експорту, на якому було обговорено питання державної підтримки вітчизняних експортерів, ведення бізнесу в сучасних умовах та подолання технічних і торговельних бар'єрів у просуванні української продукції на світові ринки;

взято участь у роботі XIV Міжнародного промислового форуму, на якому 350 підприємств з 32 країн світу продемонстрували новітню продукцію для переозброєння виробничих потужностей, перш за все, у машинобудівній галузі;

проведено регіональний етап Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України" та конкурс "Столичний стандарт якості";

започатковано та проведено конкурс "Кращий експортер року" з метою стимулювання виробництва та розвитку експортних можливостей київських товаровиробників.

Одним із важливих проектів є створення сучасної бізнес-зони поза історично-культурним центром (проект багатофункціонального ділового комплексу "Київ-Сіті").

Створюється міська інформаційно-аналітична система забезпечення містобудівної діяльності "Містобудівний кадастр Києва". На початку 2013 року система запрацювала у дослідному режимі, а через півроку доступ до містобудівних даних столиці отримали всі кияни.

Стратегічна ініціатива "Електронний уряд" реалізовувалася у 2011 - 2015 роках відповідно до визначених ключових заходів Стратегії.

Починаючи з 2013 року, у Київській міській раді, виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах та організаціях, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, запроваджено повний електронний документообіг із використанням електронно-цифрового підпису в інформаційно-телекомунікаційній системі "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва" (ІТС ЄІПК).

Створено інформаційно-телекомунікаційну систему "Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва". Інформаційний ресурс http://kievcity.gov.ua/ (офіційний веб-портал Київської міської державної адміністрації) розгорнуто на власному обладнанні, впроваджено комплексну систему захисту інформації. У рамках проекту розроблено та впроваджено систему обліку публічної інформації, яка інтегрована з ІТС ЄІПК, систему громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, медичний веб-портал та інші інтернет-ресурси.

Наразі у рамках проекту "Електронне місто" (Е-місто) на офіційному веб-порталі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблені та діють:

"Відкритий бюджет", "Електронні закупівлі", "Бюджет участі", "Е-демократія", "Київаудит", "Петиції", "Контактний центр міста Києва", "Адмінпослуги", "Облік публічної інформації", "Картка киянина", "Містобудівний кадастр", ІС "Промисловість і наука Києва", "Запис до дитсадка", "Медпортал", "Міський транспорт", "Ваш будинок", "Комунальне майно", "Карта аварій", "Карта ремонту доріг" тощо.

В рамках реалізації стратегічної ініціативи "Дніпровська перлина" було створено 12 програм розвитку берегів Дніпра з робочими назвами: "Плавуче місто", "Місто дозвілля", "Острови життя", "Чиста ріка", "Парковий комплекс "Україна", "Київ - місто на річці", "Відповідальний киянин" та інші.

За ініціативи Київської міської влади було розроблено концепцію міського проекту інтегрованого розвитку "Київ Самобутній". Його мета - якісно змінити історичне середовище Подолу та дніпровських схилів. У рамках проекту відновлено комплекс пам'яток Магдебурзького права - вхідну арку, сходи та Колону (нижній пам'ятник Хрещення Русі), а також здійснено благоустрій Володимирської гірки.

В рамках реалізації стратегічної ініціативи "Першокласна інфраструктура" в частині житлово-комунального господарства протягом 2011 - 2015 років здійснювалися роботи по реконструкції та капітальному ремонту житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, у тому числі велися роботи з модернізації ліфтів та оснащення житлового фонду засобами обліку витрат та регулювання споживання комунальних послуг, створено єдину міську аварійно-диспетчерську службу.

Проводилася реконструкція дамб мулових полів Бортницької станції аерації.

Велися роботи з будівництва другої нитки Головного міського каналізаційного колектора, будівництва та реконструкції магістральних каналізаційних колекторів та водопроводів, з технічного переоснащення та вирішення проблем полігону ТПВ N 5.

Активізовано діяльність ОСББ як важливої ланки системи управління житловим фондом (упродовж 2014 - 2015 років створено 59 ОСББ).

Київська міська влада, усвідомлюючи значення транспортної інфраструктури для ефективної життєдіяльності столиці, приділяла велику увагу реалізації стратегічної ініціативи "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури.

За період з 2011 по 2015 рік введено в експлуатацію станції метро "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки" Куренівсько-Червоноармійської лінії Київського метрополітену.

За рахунок коштів цільових екологічних (зелених) інвестицій проведено комплексну модернізацію 120 вагонів типу "E" та його модифікацій Київського метрополітену, які введені в експлуатацію та здійснюють перевезення пасажирів на Святошинсько-Броварській лінії метрополітену. Для забезпечення перевезення пасажирів на лініях метрополітену за вказаний період придбано 71 вагон.

На 3-х станціях Київського метрополітену для надання якісних телекомунікаційних послуг жителям та гостям міста впроваджено Wi-Fi-мережу. У тестовому режимі працює рухомий (мобільний) зв'язок на 11 станціях метрополітену. Реалізовано можливість оплати проїзду за допомогою банківських безконтактних карток MasterCard з технологією PayPass на всіх станціях метрополітену.

Ескалаторні комплекси станцій "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого" оснащено системами автоматичного пожежогасіння. За 5 років проведено капітальний ремонт 56 ескалаторів.

У 2011 році реалізовано першу чергу спільного з Державною адміністрацією залізничного транспорту України "Укрзалізниця" та Державним територіальним головним об'єднанням "Південно-Західна залізниця" проекту "Міська електричка". У рамках реалізації зазначеного проекту організовано рух електропоїздів по Київському транспортному кільцю з впровадженням 14 пересадочних вузлів (станцій, платформ), а саме: "Київ-Пасажирський", "Видубичі", "Лівий берег", "Дарниця", "Лівобережна", "Троєщина", "Київ-Петрівка", "Зеніт", "Вишгородська", "Рубежівська", "Сирець", "Борщагівка", "Київ-Волинський", "Караваєві дачі". Реалізація цього проекту дозволила більш рівномірно розподілити пасажиропотоки та зменшити навантаження на пасажирський транспорт столиці, а також забезпечити прямий зв'язок між лівобережною і правобережною частинами міста.

Введено в експлуатацію тролейбусну лінію від Амурської площі по вулицях О. Трутенка, Академіка Вільямса, Маршала Якубовського до вулиці В. Касіяна. Збудовано тролейбусну лінію на проспекті Маршала Рокоссовського з реконструкцією контактної мережі на площі Тараса Шевченка, що поліпшило транспортне обслуговування мешканців Оболонського району та забезпечило зв'язок з Київською міською клінічною лікарнею N 8 та Діагностичним центром.

За період з 2011 по 2015 рік придбано 200 тролейбусів, 192 автобуси та 28 трамваїв.

Збудовано другий вхід на станцію лінії швидкісного трамваю "Площа Перемоги", що поліпшило безпеку руху пасажирів.

У 2015 році впроваджено відокремлену смугу для руху громадського транспорту на 14 вулицях міста Києва.

Введено в дію проект "Пасажирський контроль", який передбачає виділену лінію для звернень громадян щодо якості транспортного обслуговування. Створено спеціалізовану станцію технічного обслуговування автобусів. Відновлено Центр технічного обслуговування тролейбусів. Концептуально оновлено дизайн Київського фунікулеру.

Впроваджено безконтактну оплату за проїзд на 6 станціях швидкісного трамваю Борщагівської лінії та фунікулері.

В частині розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури за період з 2011 по 2015 рік введено в експлуатацію транспортну розв'язку біля станції метрополітену "Дніпро", що дало можливість на 70 % збільшити пропускну спроможність транспортного вузла.

Введено в експлуатацію транспортну розв'язку на примиканні проспекту Науки до Столичного шосе (перша черга), завершено реконструкцію транспортних розв'язок на перетині Дніпровського узвозу до Набережного шосе та на перетині бульвару Дружби Народів та Наддніпрянського шосе у Печерському районі.

Завершено реконструкції: вулиці Сортувальної на ділянці від вулиці Канальної до вулиці Клеманської; вулиці Анни Ахматової на ділянці від проспекту Григоренка до вулиці Урлівської; вулиці Братської з демонтажем трамвайних колій на вулиці Братській та на Контрактовій площі; вулиці Горького; проспекту Григоренка.

Проведено капітальний ремонт бульвару Лесі Українки, вулиці Червоноармійської. Продовжуються роботи з реконструкції проспекту Перемоги, транспортної розв'язки на Поштовій площі, будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро.

Здійснено реконструкцію лінії швидкісного трамваю на житловому масиві Троєщина (13,2 км, 7 станцій).

У 2015 році:

встановлено та тестується програмно-апаратний комплекс Єдиного автоматизованого диспетчерського центру управління комунальним автотранспортом міста Києва в шляхо-експлуатаційних управліннях комунальної корпорації "Київавтодор";

здійснено капітальний та поточний ремонти 575 міжквартальних проїздів та прибудинкових територій загальною площею близько 530 тис. кв. м;

придбано 67 одиниць комунальної техніки та реставровано більше 20 одиниць техніки.

У 2012 році завершено будівництво нового терміналу Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни).

У період з 2011 по 2015 рік побудовано 53 світлофорних об'єкти, реконструйовано 40 світлофорів, проведено аварійно-відновлювальні роботи за вказаний період на 6875 світлофорних об'єктах.

Побудовано 204 об'єкти пристроїв примусового зниження швидкості ("лежачі поліцейські"). Замінено та відновлено 13478 од. дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування. Встановлено 8797 од. дорожніх знаків.

Не останню роль у створенні доступної, надійної, зручної, мультимодальної транспортної системи у столиці України відіграє розвиток річкового транспорту. У столиці запровадили пілотний проект: почав курсувати новий водний маршрут від Поштової площі до Русанівської набережної.

У тісній співпраці з велогромадою киян було розроблено концепцію та здійснено попередні економічні розрахунки створення рекреаційних велосипедних маршрутів. Загальна довжина пропонованих маршрутів становить більш як 100 км.

Перший велосипедний маршрут "Житловий масив Троєщина - Європейська площа" було відкрито у 2015 році.

Особлива увага приділялася модернізації енергоспоживання комунального господарства, енергогенеруючих та розподільчих потужностей міста, впровадженню механізмів модернізації житлового фонду, відновлювальних та альтернативних технологій енергогенерації в рамках виконання заходів з реалізації стратегічної ініціативи "Ощадлива енергетика". Проведено значний обсяг робіт з підвищення надійності електропостачання споживачів та потужності обладнання електричного комплексу столиці:

- здійснювалися роботи з модернізації котелень, індивідуальних теплових пунктів, насосних станцій, будівництва та реконструкції електричних мереж, з модернізації артезіанських свердловин із заміною електронасосного обладнання на сучасне енергоефективне,

- розроблено та впроваджено механізм енергосервісних контрактів за технічної підтримки Проекту USAID "Реформа міського теплозабезпечення в Україні" та Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень;

- запроваджено програму співфінансування енергоефективних заходів у будинках ОСББ та ЖБК (на конкурсних засадах) на умовах фінансування (70 % витрат фінансується за рахунок міського бюджету і 30 % - за рахунок ОСББ/ЖБК);

- забезпечено оснащення житлових будинків теплолічильниками (у 2014 - 2015 роках змонтовано понад 5 тис. лічильників);

- продовжується реалізація проектів "Енергозбереження" та "Термосанація в бюджетних установах м. Києва" із залученням кредитних коштів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО);

- завершено реалізацію робіт із заміни застарілого кухонного обладнання на нове енергоефективне в 184 бюджетних закладах у рамках проекту "Енергозбереження" (із залученням кредитних коштів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО);

- продовжується робота з реконструкції систем гарячого водопостачання та теплозабезпечення закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії;

- забезпечено супровід реалізації проекту технічної допомоги "Україна - трансформаційне підвищення енергетичної ефективності в містах" за підтримки Ініціативи трансформаційного підвищення енергоефективності в містах (CEETI), Програми допомоги в управлінні енергетичним сектором (ESMAP), у рамках співпраці зі Світовим банком;

- підписано Меморандум про взаєморозуміння між консалтинговою компанією "SEURECA" (Франція), ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) з метою покращення енергетичної ефективності системи централізованого теплопостачання міста Києва та розвитку споживання біопалива з метою оптимізації роботи системи теплопостачання м. Києва в частині енергозбереження та заміщення природного газу.

Київ - провідний центр охорони здоров'я в країні. У рамках реалізації стратегічної ініціативи "Здоровий киянин" відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та в місті Києві" проведено реформування закладів охорони здоров'я первинного рівня надання медичної допомоги. У результаті сформовано мережу закладів амбулаторної ланки: створено 28 центрів первинної медико-санітарної допомоги та 13 консультативно-діагностичних центрів.

Враховуючи принцип сімейної медицини, за кошти міського бюджету впродовж трьох років введено в дію 86 відокремлених амбулаторій загальної практики сімейної медицини, в яких працюють лікарі, в тому числі за принципом групової лікарської практики. Здійснюються заходи з реформування вторинного рівня надання медичної допомоги.

Створено вісім лікарень інтенсивного лікування, що надасть можливість гарантовано забезпечити невідкладну медичну допомогу населенню м. Києва.

Здійснюються організаційно-правові заходи щодо початку функціонування закладів інтенсивного лікування. З метою оптимізації існуючої мережі спеціалізованої допомоги у місті Києві створено п'ять територіальних медичних об'єднань шляхом злиття профільних закладів охорони здоров'я, а саме: "Фтизіатрія", "Психіатрія", "Дерматовенерологія", "Санаторного лікування" та "Київська стоматологія". Це дозволило вибудувати управлінську вертикаль спеціалізованої медичної допомоги.

Здійснено низку заходів з реформування екстреної медичної допомоги. Створено: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва, оперативно-диспетчерську службу за єдиним телефонним номером "103" (за кошти бюджету міста Києва) з використанням сучасних телекомунікаційних технологій та GPS-навігацією, збережено спеціалізовані психіатричні бригади та створено невідкладну наркологічну спеціалізовану службу.

Успішно функціонує Перинатальний центр м. Києва на 200 ліжок - перший медичний заклад у столиці, який отримав сертифікат-стандарт ISO: 9001 у 2013 році.

Поряд з цим Київ - безперечний лідер у країні з підтримки професійного спорту, що є важливим соціальним та політичним фактором. У 2015 році відкрито 3 дитячо-юнацьких спортивних школи комунальної власності - ДЮСШ "Юніор спорт", ДЮСШ для інвалідів "Шанс", ДЮСШ для інвалідів з ігрових видів спорту "Метеор". До Дня фізичної культури та спорту у Деснянському районі відкрито нове приміщення ДЮСШ N 23, обладнане сучасним спортивним інвентарем.

У сфері спорту вищих досягнень щорічно проводилася низка заходів: міжнародна велогонка Race Horizon Park; міжнародні змагання з триатлону Kiev Triathlon Cup; міжнародний турнір "Ukraine Nation Cup" зі спортивної гімнастики серед дорослих та молоді; чемпіонати та Кубки України з боксу, сучасного п'ятиборства, греко-римської боротьби, дзюдо, легкої атлетики, стрибків у воду, академічного веслування, хокею з шайбою, бейсболу та ін.

Соціальна допомога та підтримка киян здійснювалася через міську цільову програму "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 - 2015 роки. Реалізується соціальний проект "Картка киянина", який передбачає надання пільг категоріям осіб, визначених у програмі.

Відкрито відділення соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки (денне перебування) в усіх районних територіальних центрах.

Відкрито дитячі будинки, запроваджено й успішно реалізується експеримент щодо нової форми соціальної роботи - патронат над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які опинилися у складних життєвих умовах.

При Київському міському голові утворено Координаційну раду з питань підтримки киян, які беруть участь в антитерористичній операції у східних областях України, та тимчасово переміщених із зони антитерористичної операції осіб та Раду волонтерів.

Київською міською владою надавались додаткові соціальні гарантії киянам - учасникам антитерористичної операції (далі - АТО) та членам сімей загиблих (померлих) киян під час проведення АТО.

У м. Києві забезпечено призначення та надання житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг за спрощеним порядком.

З метою якісного забезпечення здобуття дітьми дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти впродовж останніх років:

• відкрито нові дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;

• відновлено роботи груп у дошкільних навчальних закладах, які використовувались не за призначенням;

• введено в мережу приватні навчальні заклади;

• реорганізовано школи-дитячі садки у дошкільні навчальні заклади;

• проведено капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів та реконструкцію старих будівель загальноосвітніх навчальних закладів;

• апробовано електронну систему "Електронна організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах";

• здійснено термосанацію будівель навчальних закладів;

• для дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних навчальних закладах відкрито групи з інклюзивною формою навчання;

• створено низку навчальних закладів шляхом реорганізації професійно-технічних навчальних закладів;

• розпочато дослідно-експериментальну роботу "Професійна підготовка робітників з використанням елементів дуальної системи навчання";

• створено веб-сторінку "Освітня карта Києва", на якій розміщено мітки шкіл та дитсадків Києва, та візуалізовано електронний паспорт кожного навчального закладу;

• розпочато пілотний проект "Картка учня" у рамках проекту "Картка киянина" з наступними сервісами: система контролю доступу до школи; безготівкова оплати за харчування; "Електронна школа"; безоплатний проїзд у міському громадському транспорті; розгорнута статистика для батьків.

У рамках реалізації стратегічної ініціативи "Культурна височина" Київська міська влада постійно сприяла створенню та популяризації якісного культурного продукту всеукраїнського та міжнародного значення, зокрема:

• конкурс молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця;

• мультимедійний фестиваль сучасного мистецтва ГОГОЛЬFEST;

• етнічний фестиваль "Країна мрій";

• конкурс вокалістів ім. Бориса Гмирі;

• Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість";

• акція "Ніч музеїв".

Створено сучасний сайт Музею історії міста Києва з мультимедійними елементами, віртуальними екскурсіями та поповнено фонд музею творами мистецтва.

Розроблено проект Концепції модернізації кінотеатрів комунальної власності територіальної громади міста Києва з метою створення кінокластера світового рівня за співпраці з державними органами влади на базі державних та міських активів.

За результатами проведеного аналізу реалізації Стратегії у 2011 - 2015 роках і стану соціально-економічного розвитку міста визначено сильні та слабкі сторони у розвитку столиці, можливості та загрози, які в подальшому впливатимуть на реалізацію заходів, відібрано та сформовано Каталог проектних ідей, що дозволить досягти стратегічних цілей.

Методологія та процес підготовки Плану заходів на 2016 - 2018 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

Підготовка Плану заходів на 2016 - 2018 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (далі - План заходів) проводилася протягом липня - грудня 2015 року відповідно до стратегічних цілей, визначених у Стратегії, та з огляду на існуючі та передбачувані можливості розвитку та виклики.

План заходів розроблено на основі методичних рекомендацій проекту ЄС "Підтримка політики регіонального розвитку в Україні" та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року N 932 "Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів" та терміном на три роки (2016 - 2018 роки).

Відповідно до стратегічних цілей визначено дві програми:

1. Програма економічного зростання.

2. Програма підвищення комфорту життя.

  

Програми є основним інструментом для реалізації Стратегії, інтегрують проекти, пов'язані за змістом та спрямовані на розвиток виявлених переваг, мінімізацію загроз. Програми є багатогалузевими, і кожна з них задовольняє потреби соціально-економічного розвитку міста в цілому та його території.

Особлива увага направлена на стимулювання економічного зростання та підвищення якості життя.

При підготовці Плану заходів взято до уваги наступне:

• курс реформ, заданий на національному рівні;

• наявність в Україні політичної волі до приведення процесів планування та реалізації політики регіонального розвитку у відповідність до практики Європейського Союзу, викладені у Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020";

• затвердження Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року;

• визначення найбільш важливих проблем розвитку столиці;

• відповідність програм, напрямів і проектів розвитку, що пропонуються у Плані заходів, для досягнення стратегічних цілей, визначених у Стратегії.

У ході процесу підготовки Плану заходів застосовано методологічні підходи та інструменти для стратегічного й операційного планування, що використовуються в країнах Європейського Союзу, із врахуванням особливостей України та регіону.

Принципи та інструменти, що застосовувалися для визначення сфер втручання, передбачали:

партнерство - домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін;

участь та спільну зацікавленість - забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямі спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності;

сталість - результат застосування усталених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм);

інтеграцію - досягнуту завдяки участі зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб через розробку спільних заходів;

інноваційність - визначення оптимальних і оригінальних втручань (проектів) з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів;

узгодженість, ієрархію та взаємопов'язаність - передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.

Засоби реалізації (можливі джерела фінансування).

Кожна програма стосується окремого аспекту, який впливає на розвиток міста. Впровадження проектних ідей, що входять до програм, можливе за рахунок:

• коштів бюджету міста Києва;

• коштів державного бюджету, у тому числі державного фонду регіонального розвитку;

• коштів інвесторів;

• власних коштів підприємств;

• коштів міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій;

• коштів з інших джерел, не заборонених законодавством.

Враховуючи наявність у Стратегії дев'яти стратегічних ініціатив та дев'яти пріоритетів за секторами міського розвитку, було виділено операційні цілі та відповідно до них сформовані проектні ідеї.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ

ПРОЕКТНІ ІДЕЇ

1. Збільшення економічного добробуту

Підвищення статусу міста Києва на міжнародній арені як міста, привабливого для здійснення бізнесу, залучення інвестицій, туризму

Участь у національних та закордонних виставкових заходах

Сприятливе інвестиційне середовище міста

Підвищення кваліфікації (здобуття знань і практичних навичок) працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері підготовки та просування інвестиційних і зовнішньоекономічних пропозицій міста Києва

Створення інноваційного міста

Організація виробництва імпортозаміщуючої продукції

Впровадження енергозберігаючих технологій

Підвищення енергоефективності м. Києва

Комплексна термосанація будівель бюджетної сфери м. Києва

Модернізація систем освітлення будівель бюджетної сфери м. Києва

Оснащення бюджетних закладів м. Києва енергоефективними кухонними плитами

Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлюваних джерел енергії

Впровадження сучасних технологій міського управління

Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи фінансового планування м. Києва

Створення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві

Створення інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва"

Створення програмно-апаратної платформи для надання електронних послуг

Створення інформаційно-аналітичної системи "Електронна медицина"

Створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Цифрова освіта"

Розробка та впровадження системи оповіщення при надзвичайних ситуаціях

Створення програмно-апаратної платформи "Електронне паркування"

Розвиток поліцентричності, створення нових міських центрів

Створення офісів розвитку міських та локальних проектів

2. Поліпшення комфорту життя

Модернізація інженерної інфраструктури

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро

Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві

Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів N 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області

Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні

Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі "Завод "Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Встановлення турбоагрегату для вироблення електроенергії та видачі в міські мережі теплової й електричної енергії, заміна котлоагрегатів на філіалі "Завод "Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Поводження з твердими побутовими відходами у м. Києві

Поліпшення водовідведення приватного сектора Олександрівської Слобідки у Солом'янському районі

Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. Перша черга. Пусковий комплекс 5. Підготовчі роботи

Модернізація транспортної інфраструктури

Розвиток велосипедної інфраструктури Києва та популяризація велотранспорту

Оновлення рухомого складу в рамках реалізації сценаріїв A та B, розроблених експертами Світового Банку, з реорганізації мережі громадського транспорту м. Києва

Будівництво дворежимної швидкісної рейкової системи Tram-Train: Троєщина - Березняки - Караваєві Дачі

Придбання рухомого складу Tram-Train

Будівництво лінії швидкісного тролейбусного сполучення TbRT: Троєщина - Чоколівка

Придбання рухомого складу для лінії швидкісного тролейбусного сполучення TbRT: Троєщина - Чоколівка

Будівництво тролейбусних ліній

Будівництво транспортних пересадочних вузлів з терміналами

Здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті Києві

Реконструкція трамвайної лінії по вулицях: Дмитрівська та Глибочицька з пересадковими вузлами на Лук'янівській та Контрактовій площах

Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену

Будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на ж/м Виноградар - Вітряні гори

Придбання вагонів метрополітену

Капітальне будівництво та модернізація Київського метрополітену

Будівництво та реконструкція вулично-дорожньої мережі

Завершення будівництва Подільського мостового переходу

Будівництво магістралі загальноміського значення: Нивки - Теличка - Бровари

Модернізація системи освітлення міста Києва у 2016 - 2018 роках

Розвиток паркувального простору міста Києва

Впровадження автоматизованої системи контролю паркувального простору (АСКПП)

Інформатизація міста Києва

Впровадження інтелектуальних транспортних систем на вулично-дорожній мережі міста Київ

Розвиток Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни)

Розвиток внутрішнього водного транспорту в місті Києві

Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях

Доступна, якісна та ефективна система охорони здоров'я

Медико-психологічна адаптація та реабілітація внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції і членів їх сімей

Цикл навчання для медичних працівників з подальшою підготовкою спікерів - консультантів з питань вакцинопрофілактики для роботи з населенням, який не містить матеріалів рекламного характеру: "Інвестуй в своє здоров'я. Вакцинація - єдиний ефективний засіб профілактики"

Систематичне просування здорового способу життя

Молодіжне таборування

Будівництво спортивного комплексу в парку "Партизанська слава" на вул. Тростянецькій, 60

Будівництво центру олімпійської підготовки з водних видів спорту - водноспортивного стадіону на Трухановому острові (акваторія Матвіївської затоки)

Будівництво спортивного комплексу у складі: плавальний басейн, льодова арена, ігровий зал, спортивний зал для занять видами єдиноборств

Зниження негативного впливу на навколишнє середовище

Демеркуризація території ВАТ "Радикал", розташованого на території Деснянського району м. Києва

Чиста вода

Створення нових зелених зон відпочинку

Створення унікальної культурної атмосфери

Реставрація та реабілітація будівлі з технічним переоснащенням і реконструкцією прибудови театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр оперети" на вул. Червоноармійській, 53/3 у Печерському районі міста Києва (1 черга)

Реставрація з пристосуванням під розміщення Державного спеціалізованого мистецького навчального закладу "Київська дитяча школа мистецтв N 2 ім. М. І. Вериківського" об'єкта на вул. Воровського, 2 з прибудовою до нього концертної зали

Високоякісна, доступна освіта, що відповідає вимогам ринку

"Оновлена школа" - зміцнення та вдосконалення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів міста

Підвищення безпеки та соціального захисту населення

Забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2016 - 2018 рр.

Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов


Програма 1. Програма економічного зростання

На сучасному етапі суспільного розвитку проблема соціально-економічного зростання займає провідне місце в стратегії розвитку держави, усіх її регіонів. Для забезпечення економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності столиці необхідно: сприятливий інвестиційний клімат, підтримка київського виробника промислової продукції та послуг, здійснення структурних перетворень у промисловості, нарощування експортного потенціалу та виробництва імпортозаміщуючої продукції, підвищення енергозабезпечення потреб міського господарства і населення та енергозбереження.

Реалізація Програми 1 дозволить:

закласти платформу для розвитку секторів економіки, у першу чергу, інноваційних промислових підприємств, поліпшити якість життя у місті та сприятиме технологічному вдосконаленню існуючих підприємств, випуску нових видів продукції;

підвищити рівень інтеграції систем міського управління та місцевого самоврядування, усунення дублювання функцій у різних підсистемах, створення загальноміського комплексу стандартів, класифікаторів, наборів метаданих тощо шляхом створення єдиного управлінського інформаційно-аналітичного середовища.

Реалізація Програми 1 передбачає заохочення міжнародних компаній до розміщення важливих центральних та регіональних функцій у місті та сприятиме підвищенню статусу міста Києва на міжнародній арені як міста, привабливого для здійснення бізнесу, залучення інвестицій, туризму, а також забезпечить зростання обсягів надходжень в економіку міста за рахунок збільшення інвестиційних ресурсів, туристичних потоків та проведення масштабних заходів у столиці, підвищення рівня доходів бюджету міста Києва.

Операційні цілі

Проектні ідеї

Програма 1. Програма економічного зростання

1.1. Підвищення статусу міста Києва на міжнародній арені як міста, привабливого для здійснення бізнесу, залучення інвестицій, туризму

1.1.1. Участь у національних та закордонних виставкових заходах

1.2. Сприятливе інвестиційне середовище міста

1.2.1. Підвищення кваліфікації (здобуття знань і практичних навичок) працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері підготовки та просування інвестиційних і зовнішньоекономічних пропозицій міста Києва

1.3. Створення інноваційного міста

1.3.1. Організація виробництва імпортозаміщуючої продукції

1.3.2. Впровадження енергозберігаючих технологій

1.4. Підвищення енергоефективності м. Києва

1.4.1. Комплексна термосанація будівель бюджетної сфери м. Києва

1.4.2. Модернізація систем освітлення будівель бюджетної сфери м. Києва

1.4.3. Оснащення бюджетних закладів м. Києва енергоефективними кухонними плитами

1.4.4. Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлюваних джерел енергії

1.5. Впровадження сучасних технологій міського управління

1.5.1. Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи фінансового планування м. Києва

1.5.2. Створення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві

1.5.3. Створення інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва"

1.5.4. Створення програмно-апаратної платформи для надання електронних послуг

1.5.5. Створення інформаційно-аналітичної системи "Електронна медицина"

1.5.6. Створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Цифрова освіта"

1.5.7. Розробка та впровадження системи оповіщення при надзвичайних ситуаціях

1.5.8. Створення програмно-апаратної платформи "Електронне паркування"

1.6. Розвиток поліцентричності, створення нових міських центів

1.6.1. Створення офісів розвитку міських та локальних проектів


Очікувані результати:

• збільшення обсягів залучених інвестиційних ресурсів та реалізація інвестиційних проектів у найважливіших галузях міського господарства;

• реалізація промоційної політики з просування інвестиційного та туристичного іміджу міста Києва на внутрішньому та закордонному ринках, створення єдиного та впізнанного маркетингового образу та бренду міста, який втілюватиме основні інвестиційні, ділові та туристичні пропозиції міста;

• налагодження ефективної співпраці влади з іноземним приватним сектором;

• збільшення туристичних потоків до м. Києва до 2,5 млн осіб;

• зростання надходжень від справляння туристичного збору до бюджету міста Києва на 15 % щорічно;

• збільшення надходжень прямих іноземних інвестицій до міста Києва до 2,7 млрд дол. США на кінець 2016 року;

• відродження промислового та наукового потенціалу міста;

• розширення виробництва імпортозамінюючої та експортоспроможної продукції на київських підприємствах;

• значне скорочення споживання теплової енергії;

• економія теплової енергії у кожному навчальному закладі бюджетної сфери м. Києва від впровадження комплексу заходів з термосанації близько 60 % від загального теплоспоживання об'єкта;

• покращення якісних характеристик роботи систем освітлення відповідно до санітарних норм (підвищення кольоропередачі, зменшення стробоскопічного ефекту та ефекту осліплення);

• підвищення ефективності споживання електричної енергії;

• зменшення бюджетних видатків, пов'язаних з оплатою за спожиту електричну енергію;

• система управління локальних та міських проектів через офіси розвитку.

Досягнення вищенаведених результатів можливо прослідкувати через такі показники:

• обсяг реалізованої промислової продукції;

• індекс промислової продукції;

• впровадження нових технологічних процесів;

• впровадження інноваційних видів продукції;

• середньомісячна заробітна плата;

• обсяги надходжень податків і зборів від промислових підприємств до Зведеного бюджету міста Києва порівняно з попереднім роком,

• обсяг прямих іноземних інвестицій;

• обсяг туристичного збору;

• кількість в'їзних туристів;

• середня тривалість перебування туристів;

• кількість офісів розвитку міських та локальних проектів на місцях.

Орієнтовний фінансовий план

N

Назва проекту

Вартість, тис. грн

2016

2017

2018

Всього

1.1.1

Участь у національних та закордонних виставкових заходах

3100,0

3100,0

3100,0

9300,0

1.2.1

Підвищення кваліфікації (здобуття знань і практичних навичок) працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері підготовки та просування інвестиційних і зовнішньоекономічних пропозицій міста Києва

500,0

1000,0

500,0

2000,0

1.3.1

Організація виробництва імпортозаміщуючої продукції

1095,0

1095,0

1095,0

3285,0

1.3.2

Впровадження енергозберігаючих технологій

17254,0

18254,0

2254,0

37762,0

1.4.1

Комплексна термосанація будівель бюджетної сфери м. Києва

397233,0

397233,0

397233,0

1191700,0

1.4.2

Модернізація систем освітлення будівель бюджетної сфери м. Києва

158500,0

158500,0

247000,0

564000,0

1.4.3

Оснащення бюджетних закладів м. Києва енергоефективними кухонними плитами

21600,0

16200,0

16200,0

54000,0

1.4.4

Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлюваних джерел енергії

46240,0

46240,0

46240,0

138720,0

1.5.1

Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи фінансового планування м. Києва

8300,0

500,0

600,0

9400,0

1.5.2

Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи фінансового планування м. Києва

4500,0

3000,0

2000,0

9500,0

1.5.3

Створення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві

6500,0

1000,0

500,0

8000,0

1.5.4

Створення програмно-апаратної платформи для надання електронних послуг

3200,0

1100,0

600,0

4900,0

1.5.5

Створення інформаційно-аналітичної системи "Електронна медицина"

10000,0

5000,0

3000,0

18000,0

1.5.6

Створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Цифрова освіта"

9700,0

200,0

100,0

10000,0

1.5.7

Розробка та впровадження системи оповіщення при надзвичайних ситуаціях

3000,0

1000,0

1400,0

5400,0

1.5.8

Створення програмно-апаратної платформи "Електронне паркування"

2000,0

1000,0

900,0

3900,0

1.6.1

Створення офісів розвитку міських та локальних проектів

-

4500,0

4600,0

9100,0


Програма 2. Програма підвищення комфорту життя

Економічне зростання є головною передумовою забезпечення якості життя населення, розвитку інфраструктури міста та систем його життєзабезпечення. Підвищення комфорту життя жителів столиці - комплексна мета розвитку міста, досягнення якої забезпечується реалізацією Програми 2.

Індекс комфорту життя визначається основними інтегрованими показниками, що характеризують стан ключових секторів життєдіяльності міста: транспорту, житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, екології, безпеки, освіти, культури, спорту.

Підвищення якості життя киян значною мірою забезпечується надійністю інженерної інфраструктури, зручністю та мобільністю транспортної системи, якістю та доступністю системи охорони здоров'я, освіти та культури. Суттєве значення для комфортності життя у столиці має якість довкілля та рівень безпеки.

Реалізація Програми 2 дозволить вирішити питання щодо оптимізації структури транспортних засобів, вдосконалити процес управління транспортними потоками в місті, проводити достатньо інтенсивні роботи з оновлення та впорядкування міських шляхів, забезпечити швидке, зручне та безпечне транспортне сполучення між усіма функціональними зонами міста.

Залишається актуальним продовження реформи системи охорони здоров'я, яка є основою соціальної політики Київської міської влади, діяльність якої спрямована на ефективне життєзабезпечення територіальної громади столиці.

Реалізація Програми 2 враховує потреби міської системи освіти в подальшому вдосконаленні та розвитку, посиленні матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу. Запровадження сучасного менеджменту освітніх послуг сприятиме зростанню якості та доступності освіти.

Сьогодення ставить на перший план питання безпеки життєдіяльності у столиці, зменшення наявних екологічних ризиків здоров'ю та довкіллю, суттєве покращання якості водних ресурсів, зменшення обсягів утворення відходів виробництва та споживання. Всі ці питання будуть вирішуватись у процесі реалізації Програми 2.

Програма 2. Програма підвищення комфорту життя

Операційні цілі

Проектні ідеї

2.1. Модернізація інженерної інфраструктури

2.1.1. Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро

2.1.2. Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві

2.1.3. Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів N 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області

2.1.4. Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні

2.1.5. Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі "Завод "Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

2.1.6. Встановлення турбоагрегату для вироблення електроенергії та видачі в міські мережі теплової й електричної енергії, заміна котлоагрегатів на філіалі "Завод "Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

2.1.7. Поводження з твердими побутовими відходами у м. Києві

2.1.8. Поліпшення водовідведення приватного сектора Олександрівської Слобідки у Солом'янському районі

2.1.9. Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. Перша черга. Пусковий комплекс 5. Підготовчі роботи

2.2. Модернізація транспортної інфраструктури

2.2.1. Розвиток велосипедної інфраструктури Києва та популяризація велотранспорту

2.2.2. Оновлення рухомого складу в рамках реалізації сценаріїв A та B, розроблених експертами Світового Банку, з реорганізації мережі громадського транспорту м. Києва

2.2.3. Будівництво дворежимної швидкісної рейкової системи Tram-Train: Троєщина - Березняки - Караваєві Дачі

2.2.4. Придбання рухомого складу Tram-Train

2.2.5. Будівництво лінії швидкісного тролейбусного сполучення TbRT: Троєщина - Чоколівка

2.2.6. Придбання рухомого складу для лінії швидкісного тролейбусного сполучення TbRT: Троєщина - Чоколівка

2.2.7. Будівництво тролейбусних ліній

2.2.8. Будівництво транспортних пересадочних вузлів з терміналами

2.2.9. Здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті Києві

2.2.10. Реконструкція трамвайної лінії по вулицях: Дмитрівська та Глибочицька з пересадковими вузлами на Лук'янівській та Контрактовій площах

2.2.11. Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену

2.2.12. Будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на ж/м Виноградар - Вітряні гори

2.2.13. Придбання вагонів метрополітену

2.2.14. Капітальне будівництво та модернізація Київського метрополітену

2.2.15. Будівництво та реконструкція вулично-дорожньої мережі

2.2.16. Завершення будівництва Подільського мостового переходу

2.2.17. Будівництво магістралі загальноміського значення: Нивки - Теличка - Бровари

2.2.18. Модернізації системи освітлення міста Києва у 2016 - 2018 роках

2.2.19. Розвиток паркувального простору міста Києва

2.2.20. Впровадження автоматизованої системи контролю паркувального простору (АСКПП)

2.2.21. Інформатизація міста Києва

2.2.22. Впровадження інтелектуальних транспортних систем на вулично-дорожній мережі міста Києва

2.2.23. Розвиток Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни);

2.2.24. Розвиток внутрішнього водного транспорту в місті Києві

2.2.25. Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях

2.3. Доступна, якісна та ефективна система охорони здоров'я

2.3.1. Медико-психологічна адаптація та реабілітація внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції і членів їх сімей

2.3.2. Цикл навчання для медичних працівників з подальшою підготовкою спікерів - консультантів з питань вакцинопрофілактики для роботи з населенням, який не містить матеріалів рекламного характеру: "Інвестуй в своє здоров'я. Вакцинація - єдиний ефективний засіб профілактики"

2.4. Систематичне просування здорового способу життя

2.4.1. Молодіжне таборування

2.4.2. Будівництво спортивного комплексу в парку "Партизанська слава" на вул. Тростянецькій, 60

2.4.3. Будівництво центру олімпійської підготовки з водних видів спорту - водноспортивного стадіону на Трухановому острові (акваторія Матвіївської затоки)

2.4.4. Будівництво спортивного комплексу у складі: плавальний басейн, льодова арена, ігровий зал, спортивний зал для занять видами єдиноборств

2.5. Зниження негативного впливу на навколишнє середовище

2.5.1. Демеркуризація території ВАТ "Радикал", розташованого на території Деснянського району м. Києва

2.5.2. Чиста вода

2.5.3. Створення нових зелених зон відпочинку

2.6. Створення унікальної культурної атмосфери

2.6.1. Реставрація та реабілітація будівлі з технічним переоснащенням і реконструкцією прибудови театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр оперети" на вул. Червоноармійській, 53/3 у Печерському районі м. Києва (1 черга)

2.6.2. Реставрація з пристосуванням під розміщення Державного спеціалізованого мистецького навчального закладу "Київська дитяча школа мистецтв N 2 ім. М. І. Вериківського" об'єкта на вул. Воровського, 2 з прибудовою до нього концертної зали

2.7. Високоякісна, доступна освіта, що відповідає вимогам ринку

2.7.1. "Оновлена школа" - зміцнення та вдосконалення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів міста

2.8. Підвищення безпеки та соціального захисту населення

2.8.1. Забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2.8.2. Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2016 - 2018 рр.

2.8.3. Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов


Очікувані результати:

• забезпечення надійності функціонування систем водовідведення;

• стале забезпечення мешканців правобережної частини міста Києва послугами водовідведення;

• забезпечення населення столиці артезіанською питною водою належної якості;

• поліпшення екологічного стану міста Києва за рахунок впровадження системи хімічного очищення димових газів;

• додаткове надходження теплової та електричної енергії;

• поліпшення екологічного і санітарного стану полігону твердих побутових відходів N 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області;

• підвищення рівня екологічної безпеки;

• будівництво четвертої Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену;

• запровадження відкритої автоматизованої прозорої системи розрахунку за послуги паркування з можливістю on-line-контролю на web-ресурсі стану паркувального простору;

• зменшення аварійних ситуацій та дорожньо-транспортних пригод на нерегульованих перехрестях в м. Києві;

• зменшення навантаження на вулично-дорожню мережу та прибудинкову територію;

• покращення організації дорожнього руху;

• збільшення паркомісць;

• покращення якості пасажирських перевезень;

• розвантаження транспортних магістралей;

• зменшення заторів автомобільного транспорту;

• придбання сучасного рухомого складу;

• розвантаження станцій метрополітену в центрі міста;

• створення автоматизованої системи розрахунків за послуги паркування;

• розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту;

• зростання кількості населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи;

• створення розгалуженої мережі кабінетів та стаціонарів психологічної розгрузки для проведення індивідуальної та групової терапії з метою медико-психологічної адаптації та реабілітації внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції і членів їх сімей;

• збільшення кількості та різноманітності культурно-мистецьких заходів, що сприятиме інтеграції Києва у світовий культурний простір, розвитку міжнародних культурних зв'язків, формуванню привабливого іміджу столиці та її культури у світі;

• покращення умов виховання дітей та навчання учнів.

Показники досягнення:

• протяжність каналізаційних мереж;

• щільність каналізаційних мереж;

• протяжність та щільність водогонів;

• обсяг викидів шкідливих речовин;

• обсяги виробленої теплової та електричної енергії (на філіалі "Завод "Енергія" ПАТ "Київенерго");

• відсоток регенерованих забруднених територій;

• кількість реконструйованих дюкерних переходів;

• кількість придбаних вагонів метрополітену, трамвайних вагонів, тролейбусів, автобусів, електробусів та спеціалізованої техніки;

• кількість побудованих трамвайних ліній;

• кількість побудованих тролейбусних ліній;

• кількість побудованих багатоповерхових перехоплюючих паркінгів;

• кількість нових світлофорних об'єктів;

• кількість побудованих паркінгів;

• кількість осіб, що отримали матеріальну допомогу різних видів;

• кількість зареєстрованих в системі "Картка киянина";

• кількість сімей, яким призначені житлові субсидії;

• кількість проведених всеукраїнських та міжнародних культурних заходів;

• кількість побудованих загальноосвітніх навчальних закладів;

• кількість реконструйованих будівель та фасадів загальноосвітніх навчальних закладів;

• рівень забезпеченості дітей, молоді та різних верств населення сучасними спортивними спорудами для проведення фізкультурно-спортивних заходів;

• кількість дітей, що займаються у дитячо-юнацьких спортивних школах;

• кількість населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи.

Орієнтовний фінансовий план

N

Назва проекту

Вартість, тис. грн

2016

2017

2018

Всього

2.1.1

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро

70377,7

65622,9

151290,5

287291,1

2.1.2

Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві

295131,5

247816,2

0,0

542947,7

2.1.3

Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів N 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області

13000,0

28992,4

0,0

41992,4

2.1.4

Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки - Північні

1000,0

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено скоригованим проектом

2.1.5

Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі "Завод "Енергія" ПАТ "Київенерго"

156015,0

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено скоригованим проектом

2.1.6

Встановлення турбоагрегату для вироблення електроенергії та видачі в міські мережі теплової й електричної енергії, заміна котлоагрегатів на філіалі "Завод "Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

-

30000,0

25000,0

55000,0

2.1.7

Поводження з твердими побутовими відходами у м. Києві

500000,0

500000,0

800000,0

1800000,0

2.1.8.

Поліпшення водовідведення приватного сектора Олександрівської Слобідки у Солом'янському районі

18367,8

-

-

18367,8

2.1.9.

Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. Перша черга. Пусковий комплекс 5. Підготовчі роботи

95156,6

75083,5

-

170240,1

2.2.1

Розвиток велосипедної інфраструктури Києва та популяризація велотранспорту

9700,0

78500,0

82000,0

170200,0

2.2.2

Оновлення рухомого складу в рамках реалізації сценаріїв A та B, розроблених експертами Світового Банку, з реорганізації мережі громадського транспорту м. Києва

2169000,0

2169000,0

2169000,0

6507000,0

2.2.3

Будівництво дворежимної швидкісної рейкової системи Tram-Train: Троєщина - Березняки - Караваєві Дачі

-

1053000,0

1053000,0

2106000,0

2.2.4

Придбання рухомого складу Tram-Train

-

3780000,0

3780000,0

7560000,0

2.2.5

Будівництво лінії швидкісного тролейбусного сполучення TbRT: Троєщина - Чоколівка

-

405000,0

405000,0

810000,0

2.2.6

Придбання рухомого складу для лінії швидкісного тролейбусного сполучення TbRT: Троєщина - Чоколівка

-

359850,0

359850,0

719700,0

2.2.7

Будівництво тролейбусних ліній

58800,0

88580,0

69460,0

216840,0

2.2.8

Будівництво транспортних пересадочних вузлів з терміналами

197220,0

235020,0

173140,0

605380,0

2.2.9

Здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті Києві

-

125000,0

125000,0

250000,0

2.2.10

Реконструкція трамвайної лінії по вулицях: Дмитрівська та Глибочицька з пересадковими вузлами на Лук'янівській та Контрактовій площах

-

257000,7

257000,7

514001,4

2.2.11

Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену

3505560,0

3505560,0

3505560,0

10516680,0

2.2.12

Будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на ж/м Виноградар - Вітряні гори

2733300,0

2733300,0

2733300,0

8199900,0

2.2.13

Придбання вагонів метрополітену

1662200,0

1662200,0

1662200,0

4986600,0

2.2.14

Капітальне будівництво та модернізація Київського метрополітену

536245,1

1390000,0

2250760,0

4177005,1

2.2.15

Будівництво та реконструкція вулично-дорожньої мережі

2133900,0

2095100,0

2093600,0

6322600,0

2.2.16

Завершення будівництва подільського мостового переходу

828765,0

1657530,0

1657530,0

4143825,0

2.2.17

Будівництво магістралі загальноміського значення: Нивки - Теличка - Бровари

234000,0

468000,0

468000,0

1170000,0

2.2.18

Модернізація системи освітлення міста Києва у 2016 - 2018 роках

-

450000,0

450000,0

900000,0

2.2.19

Розвиток паркувального простору міста Києва

299726,4

265421,4

459519,6

1024667,4

2.2.20

Впровадження автоматизованої системи контролю паркувального простору (АСКПП)

-

10000,0

10000,0

20000,0

2.2.21

Інформатизація міста Києва

467444,0

193366,0

65086,0

732296,0

2.2.22

Впровадження інтелектуальних транспортних систем на вулично-дорожній мережі міста Київ

2000000,0

10000000,0

10000000,0

22000000,0

2.2.23

Розвиток Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни)

89500,0

100600,0

73000,0

263100,0

2.2.24

Розвиток внутрішнього водного транспорту в місті Київ

-

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено

2.2.25.

Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях

15050,0

250000,0

120958,2

386008,2

2.3.1

Медико-психологічна адаптація та реабілітація внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції і членів їх сімей

-

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено

2.3.2

Цикл навчання для медичних працівників з подальшою підготовкою спікерів консультантів з питань вакцинопрофілактики для роботи з населенням, який не містить матеріалів рекламного характеру: "Інвестуй в своє здоров'я. Вакцинація - єдиний ефективний засіб профілактики"

-

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено

2.4.1

Молодіжне таборування

9853,78

1954,46

2736,32

14544,56

2.4.2

Будівництво спортивного комплексу в парку "Партизанська слава" на вул. Тростянецькій, 60

150000,0

350000,0

100000,0

600000,0

2.4.3

Будівництво центру олімпійської підготовки з водних видів спорту - водноспортивного стадіону на Трухановому острові (акваторія Матвіївської затоки)

10000,0

489550,0

450,0

500000,0

2.4.4

Будівництво спортивного комплексу у складі: плавальний басейн, льодова арена, ігровий зал, спортивний зал для занять видами єдиноборств

150000,0

350000,0

200000,0

700000,0

2.5.1

Демеркуризація території ВАТ "Радикал", розташованого на території Деснянського району м. Києва

423500,0

423500,0

424390,0

1271390,0

2.5.2

Чиста вода

5000,0

0,0

0,0

5000,0

2.5.3

Створення нових зелених зон відпочинку

20000,0

24000,0

28000,0

72000,0

2.6.1

Реставрація та реабілітація будівлі з технічним переоснащенням і реконструкцією прибудови театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр оперети" на вул. Червоноармійській, 53/3 у Печерському районі міста Києва (1 черга)

21285,0

0,0

0,0

21285,0

2.6.2.

Реставрація з пристосуванням під розміщення Державного спеціалізованого мистецького навчального закладу "Київська дитяча школа мистецтв N 2 ім. М. І. Вериківського" об'єкта на вул. Воровського, 2 з прибудовою до нього концертної зали

6010,0

40000,0

32542,8

78552,8

2.7.1

"Оновлена школа" - зміцнення та вдосконалення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів міста

43450,4

47795,4

52574,9

143820,7

2.8.1

Забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

65765,1

65765,1

65765,0

197295,2

2.8.2

Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2016 - 2018 рр.

622245,4

562645,4

633556,1

1818446,9

2.8.3

Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов

не потребує фінансування

не потребує фінансування

не потребує фінансування

не потребує фінансування


Список скорочень

CEETI

- City Energy Efficiency Transformation (Ефективність трансформації енергії міста)

DFID

- Department for International Development (Міністерство міжнародного розвитку Великобританії)

EBRD

- European Bank for Reconstruction and Development (Європейский банк реконструкції та розвитку)

ESMAP

- Energy Sector Management Assistance Program (Програма управління енергетичним сектором з надання допомоги)

EY

- Ernst & Young - британська аудиторсько-консалтингова компанія

USAID

- United States Agency for International Development (Агентство США з міжнародного розвитку)

АЕСУСДМ

- автоматизована експертна система управління станом доріг і мостів

АК

- акціонерна компанія

АСКДР

- автоматизована система керування дорожнім рухом

АТО

- антитерористична операція

ВАТ

- відкрите акціонерне товариство

ВПО

- внутрішньо переміщені особи

ВРП

- валовий регіональний продукт

ІАС

- інформаційно-аналітична система

ДНЗ

- дошкільні навчальні заклади

ДПП

- державно-приватне партнерство

ДУ

- державна установа

ДФРР

- Державний фонд регіонального розвитку

ДЮСШ

- дитячо-юнацькі спортивні школи

ЄС

- Європейський Союз

КДЦ

- клініко-діагностичний Центр

КМКЛ

- київська міська клінічна лікарня

КК

- комунальна корпорація

КО

- комунальне об'єднання

КП

- комунальне підприємство

НАМН

- Національна академія медичних наук України

НЕФКО

- Північна екологічна фінансова корпорація

НСК

- національний спортивний комплекс

ПАТ

- публічне акціонерне товариство

ПрАТ

- приватне акціонерне товариство

РДА

- районна державна адміністрація в місті Києві

ТОВ

- товариство з обмеженою відповідальністю


 

Додаток
до Плану заходів на 2016 - 2018 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року


Каталог
проектних ідей

Проектні ідеї Програми 1
"Програма економічного зростання"

1.1.1. Участь у національних та закордонних виставкових заходах

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 8 "Міжнародна гавань штаб-квартир"
Сприяння залученню інвестицій, розвиток туризму та маркетингу

Назва проектної ідеї

Участь у національних та закордонних виставкових заходах

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Підвищення статусу міста Києва на міжнародній арені як міста, привабливого для здійснення бізнесу, залучення інвестицій, туризму
- Посилення потужностей у сфері інвестування, туризму та промоцій
- Проведення та участь у національних та закордонних економічних та виставкових заходах
- Зростання обсягів надходжень в економіку міста за рахунок збільшення інвестицій ресурсів, туристичних потоків та проведення масштабних заходів в місті Києві, підвищення рівня доходів бюджету міста

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

- Суб'єкти інвестиційної діяльності (інвестори і учасники) - громадяни та юридичні особи України та іноземних держав, а також держави в особі урядів
- Суб'єкти туристичної індустрії - громадяни України, представники органів влади туристичної індустрії України та Києва
- Суб'єкти господарювання туристичної індустрії іноземних держав, громадяни іноземних держав - потенційні відвідувачі Києва, представники органів влади туристичної індустрії (IMEX, EIBTM)

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Недостатньо ефективна співпраця міської влади з бізнес-структурами та інвесторами
- Недостатній рівень проведення промоційної кампанії (маркетингової, інформаційно-довідкової та рекламної діяльності) з популяризації та просування м. Києва на міжнародній арені та створення єдиного впізнаваємого бренду міста
- Недостатній розвиток подієвого туризму - слабка взаємодія організаторів найбільших заходів у місті та регіональних туристичних операторів
- Діловий туризм: відсутність єдиного офіційного конвеншн-бюро міста Києва (функції: презентація конференц- та ділових можливостей столиці на міжнародній арені, залучення до міста проведення найбільших подій)
- Недостатня конкурентоспроможність та рівень кваліфікації постачальників ділових послуг у порівнянні з міжнародними стандартами

Очікувані результати

- Збільшення обсягів залучених інвестиційних ресурсів та реалізація інвестиційних проектів у найважливіших галузях міського господарства
- Реалізація промоційної політики з просування інвестиційного та туристичного іміджу міста Києва на внутрішньому та закордонному ринках, створення єдиного та впізнаваного маркетингового образу та бренду міста, який втілюватиме основні інвестиційні, ділові та туристичні пропозиції міста
- Налагодження ефективної співпраці влади з іноземним приватним сектором (проведення Київського економічного форуму, круглих столів, конференцій)
- Покращення туристичного іміджу та безпекового рівня м. Києва на міжнародному та внутрішньому туристичних ринках
- Збільшення туристичних потоків до м. Києва до 2,5 млн осіб
- Зростання щорічних надходжень в економіку міста від перебування туристів до 5 млрд грн та надходжень від справляння туристичного збору до бюджету м. Києва до 12,0 млн грн
- Збільшення надходжень прямих іноземних інвестицій до міста Києва (до 2,7 млрд дол. США на кінець 2016 року)

Ключові заходи

- Проведення у місті Києві Міжнародного економічного форуму
- Участь у:
- туристичній виставці UITT "Україна - подорожі та туризм", березень - квітень (м. Київ, Україна);
- міжнародній виставці нерухомості "МІРІМ", березень (м. Канни, Франція);
- міжнародній виставці у сфері ділового туризму IMEX, квітень (м. Франкфурт, ФРН);
- відкритому тижні європейських регіонів "European Open Days Week", жовтень (Брюссель, Королівство Бельгія);
- міжнародному туристичному салоні UITM "Україна", жовтень (місто Київ, Україна);
- міжнародній виставці у сфері ділового туризму EIBTM, листопад (Барселона, Іспанія)
- Проведення прес-турів для представників засобів масової інформації
- Підготовка та видання інформаційно-рекламної продукції
- Проведення роботи з авторами та експертами міжнародних рейтингів для покращення позицій міста Києва

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

3100,00

3100,00

3100,00

9300,00

Джерела фінансування

бюджет міста Києва

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - реалізація проектної ідеї, фінансування
• Суб'єкти господарювання інвестиційної сфери (громадяни та юридичні особи України та іноземних держав, міжнародні фінансові установи, організації, посольства іноземних країн, інвестиційні агентства іноземних держав тощо) та туристичної галузі (асоціації, туристичні оператори, громадські проекти) - партнерство
• Центральні органи виконавчої влади (напрями інвестиції, туризм, інфраструктура, розвиток і т. п.) - партнерство, фінансування

Коментарі

 


1.2.1. Підвищення кваліфікації (здобуття знань і практичних навичок) працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері підготовки та просування інвестиційних і зовнішньоекономічних пропозицій міста Києва

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Сектор 1 "Економічний розвиток, приватне підприємництво та інвестиції"
Економіка, що зростає, з фокусуванням на галузі з високою доданою вартістю, мале та середнє підприємництво і сприятливе інвестиційне середовище міста

Назва проектної ідеї

Підвищення кваліфікації (здобуття знань і практичних навичок) працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері підготовки та просування інвестиційних і зовнішньоекономічних пропозицій міста Києва

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Розвиток та підвищення кваліфікації персоналу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
- Передача європейського досвіду та ноу-хау щодо підготовки та ефективного просування інвестиційних та зовнішньоекономічних проектів/пропозицій

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Посадові особи органів місцевого самоврядування

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Усунення невідповідності рівня підготовки проектів та пропозицій у сфері реалізації інвестиційної політики очікуванням/вимогам міжнародних партнерів шляхом підвищення кваліфікації працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (отримання теоретичних знань і практичних навичок у відповідній сфері)

Очікувані результати

- Підвищення рівня знання іноземних мов представників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
- Зростання рівня ефективності підготовки та просування інвестиційних і зовнішньоекономічних проектів/пропозицій;
- Збільшення обсягів залучених інвестицій у розвиток економіки міста Києва
- Покращення інвестиційного іміджу міста Києва

Ключові заходи

- Проведення семінарів, навчальних поїздок з метою вивчення передового європейського досвіду у сфері інвестиційної діяльності
- Організація вивчення іноземних мов для представників Київської міської державної адміністрації
- Участь у міжнародних навчальних проектах щодо покращення інвестиційного іміджу м. Києва

Період здійснення

2016 - 2019 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

500,0

1000,0

500,0

2000,0

Джерела фінансування

Кошти міжнародних фінансових організацій (кошти секторальної бюджетної підтримки ЄС)

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)
• Міжнародні фінансові, донорські організації

Коментарі

 


1.3.1. Організація виробництва імпортзамінної продукції

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 3 "Зроблено в Києві"

Назва проектної ідеї

Організація виробництва імпортозамінної продукції

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів
- Створення нових робочих місць
- Економія валютних коштів, насичення внутрішнього ринку продукцією за доступними цінами

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Населення міста Києва та інших населених пунктів України

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Значна частка імпортованої до України продукції як за номенклатурою, так і за обсягами не є виправданою з погляду наявного промислового потенціалу м. Києва
- Основними статтями імпорту залишаються такі види продукції як механічне обладнання, машини та механізми, продукція легкої та пов'язаних з нею галузей промисловості, харчової промисловості та фармацевтична продукція, які можуть вироблятись у м. Києві

Очікувані результати

Завантаження та модернізація промислових потужностей м. Києва і поліпшення пов'язаних з цим економічних показників та добробуту киян і всіх мешканців України

Ключові заходи

- Проведення аналізу цінових та технічних характеристик імпортованої промислової продукції
- Розробка відповідної конструкторської та технологічної документації
- Технологічне оновлення підприємств

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

1095,0

1095,0

1095,0

3285,0

Джерела фінансування

ДФРР, бюджет міста Києва

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Супровід і управління проектом буде здійснювати Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).
• До реалізації проекту можуть бути залучені національні та іноземні інвестори


1.3.2. Впровадження енергозберігаючих технологій

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 3 "Зроблено в Києві"
Модернізація енергоспоживаючого обладнання та освітлення

Назва проектної ідеї

Впровадження енергозберігаючих технологій

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Поліпшення якості життя (гідне забезпечення киян теплом та світлом), підвищення енергоефективності виробництва, завантаження промислових потужностей

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ та інші населені пункти України

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Близько 10000000 осіб

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Енергоємність Києва в 2 - 3 рази перевищує питому вагу енергоємності економіки розвинених країн, так, частка енерговитрат у ВРП м. Києва перевищує аналогічний показник у Празі та Берліні більш ніж у 5 разів, у Варшаві - у 7 разів, в Амстердамі - в 11 разів
- Подальше зростання витрат на паливно-енергетичні ресурси в структурі собівартості, спричинене як зростанням питомого споживання, так і зростанням тарифів на енергоресурси, призведе до погіршення стану цінової конкурентоспроможності міської продукції.
- Впровадження у міське господарство енергозберігаючої світлодіодної освітлювальної техніки дозволить досягти значної економії як коштів населення, так і міського бюджету

Очікувані результати

- Зменшення витрат на енергетику у структурі ВРП
- Зниження собівартості продукції підприємств міста
- Стабілізація та економія витрат на комунальні послуги
- Зниження залежності міста від поставок природного газу
- Поліпшення якості життя киян (гідне забезпечення теплом, світлом)

Ключові заходи

- Впровадження у міське господарство енергозберігаючої світлодіодної освітлювальної техніки
- Організація виробництва на підприємствах Києва вимірювальних приладів споживання паливно-енергетичних ресурсів

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

17254,0

18254,0

2254,0

37762,0

Джерела фінансування

ДФРР, власні кошти підприємств

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Супровід і управління проектом буде здійснювати Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• До реалізації проекту можуть бути залучені національні та іноземні інвестори

Коментарі

 


1.4.1. Комплексна термосанація будівель бюджетної сфери міста Києва

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 2 "Ощадлива енергетика"
Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у закладах бюджетної сфери м. Києва

Назва проектної ідеї

Комплексна термосанація будівель бюджетної сфери міста Києва

Цілі проекту

Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в закладах бюджетної сфери міста Києва

Територія, на яку проект матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Проект поширюється на відвідувачів та персонал цих закладів, що орієнтовно складає 50000 осіб

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

В рамках проекту передбачається проведення комплексу заходів, спрямованих на покращення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель та підвищення ефективності роботи систем теплопостачання та вентиляції, заміна вікон та дверей, утеплення покрівлі

Очікувані результати

- Комплексна термосанація будівель бюджетної сфери міста Києва надасть можливість привести рівень їх енергоефективності до рекомендованого нормативного, а також значно скоротити споживання теплової енергії, при цьому покращивши умови перебування людей в приміщеннях будівлі
- Загальна економія теплової енергії на кожному навчальному закладі бюджетної сфери м. Києва від впровадження комплексу заходів з термосанації складатиме близько 60 % від загального теплоспоживання об'єкта

Ключові заходи проекту

- Реалізація проекту є найбільш дієвим заходом щодо зниження енергоспоживання, особливо зважаючи на постійне зростання вартості енергоносіїв
- Цей захід також дозволяє, окрім зниження витрат на енергоносії, вирішувати проблеми, пов'язані з необхідністю проведення ремонтів вікон, стін та покрівель будівель, що експлуатуються значний час

Період здійснення

березень 2016 року - вересень 2018 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

397233,0

397233,0

397233,0

1191700,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва

Ключові потенційні учасники реалізації проекту

• Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях міста Києва"

Коментарі

В умовах безперервного зростання світових цін на енергоносії та погіршення екологічної ситуації, вирішення завдань щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та запровадження енергоощадних та екологічно чистих технологій є одним із пріоритетних завдань Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, розв'язання яких сприятиме стабільному забезпеченню міста енергоносіями, зменшенню негативного впливу об'єктів енергетики на довкілля, розвитку енергетичного комплексу міста


1.4.2. Модернізація систем освітлення будівель бюджетної сфери міста Києва

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 2 "Ощадлива енергетика"
Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у закладах бюджетної сфери м. Києва

Назва проектної ідеї

Модернізація систем освітлення будівель бюджетної сфери міста Києва

Цілі проекту

- Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у закладах бюджетної сфери міста Києва
- Забезпечення відповідності показників рівня освітленості сучасним нормативним вимогам

Територія, на яку проект матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Проект поширюється на відвідувачів та персонал цих закладів, що орієнтовно складає 225000 осіб

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Модернізація систем освітлення із застарілих ламп розжарювання та застарілих люмінесцентних світильників на сучасні системи світлодіодного освітлення виключає технічні недоліки, притаманні застарілим системам освітлення (мерехтіння, дзижчання, тріскотіння)
- Усунення цих недоліків сприятиме підвищенню якості навчального процесу та поліпшенню загального стану учнів

Очікувані результати

- Покращення якісних характеристик роботи систем освітлення відповідно до санітарних норм (підвищення кольоропередачі, зменшення стробоскопічного ефекту та ефекту осліплення)
- Відсутність технічних недоліків, притаманних застарілим системам освітлення (мерехтіння тощо)
- Екологічна безпечність
- Висока механічна міцність, вологостійкість та вібростійкість
- Тривалий термін експлуатації (50 - 100 тисяч годин)
- Відсутність необхідності утилізації відпрацьованих світильників
- Підвищення ефективності споживання електричної енергії

Ключові заходи проекту

- Використання новітніх технологічних рішень для освітлення будівель навчальних закладів
- Впровадження швидкоокупних заходів з енергозбереження, спрямованих на зниження обсягів споживання електричної енергії
- Зменшення бюджетних видатків, пов'язаних з оплатою за спожиту енергію та забезпечення нормативних показників рівня освітленості в приміщеннях закладів

Період здійснення

березень 2016 року - вересень 2018 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

158500,0

158500,0

247000,0

564000,0

Джерела фінансування

ДФРР, інші кошти

Ключові потенційні учасники реалізації проекту

• Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях міста Києва"

Коментарі

Впровадження нових технологічних рішень та реалізація цього проекту забезпечить підвищення рівня енергоефективності, енергозбереження та зменшення фінансових витрат на забезпечення закладів бюджетної сфери якісними системами освітлення


1.4.3. Оснащення бюджетних закладів міста Києва енергоефективними кухонними плитами

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 2 "Ощадлива енергетика"
Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у закладах бюджетної сфери м. Києва

Назва проектної ідеї

Оснащення бюджетних закладів міста Києва енергоефективними кухонними плитами

Цілі проекту

Впровадження швидкоокупних заходів з енергозбереження, спрямованих на зниження обсягів споживання електричної енергії та зменшення бюджетних видатків, пов'язаних з оплатою за спожиту електричну енергію закладами освіти

Територія, на яку проект матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Проект поширюється на відвідувачів та персонал цих закладів, що орієнтовно складає 750000 осіб

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

В рамках запропонованого проекту передбачається модернізація теплового обладнання у харчоблоках закладів освіти, санація внутрішніх електричних мереж та встановлення сучасних приладів обліку споживання електричної енергії в харчоблоках навчальних закладів, які забезпечать можливість дистанційного збору даних для здійснення оперативного контролю та аналізу за споживанням

Очікувані результати

- Планова щорічна економія коштів
- Зниження обсягів споживання електричної енергії
- Зменшення бюджетних видатків, пов'язаних з оплатою за спожиту електричну енергію
- Надійність роботи обладнання
- Безпека персоналу

Ключові заходи проекту

- Заміна обладнання в харчоблоках закладів на енергоефективне
- Модернізація теплового обладнання у харчоблоках
- Санація внутрішніх електричних мереж
- Встановлення сучасних приладів обліку споживання електричної енергії в харчоблоках, які забезпечать можливість дистанційного збору даних для здійснення оперативного контролю та аналізу за споживанням

Період здійснення

березень 2016 року - вересень 2018 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

21600,0

16200,0

16200,0

54000,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва

Ключові потенційні учасники реалізації проекту

• Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях міста Києва"

Коментарі

Реалізація зазначеного проекту дозволить досягти зниження обсягів споживання енергетичних ресурсів та зменшення бюджетних видатків, пов'язаних з енергозабезпеченням закладів бюджетної сфери міста


1.4.4. Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлюваних джерел енергії

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 2 "Ощадлива енергетика"
Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у закладах бюджетної сфери міста Києва

Назва проектної ідеї

Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлюваних джерел енергії

Цілі проекту

Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у закладах бюджетної сфери міста Києва шляхом впровадження альтернативних джерел енергії та вжиття заходів, спрямованих на зниження обсягів споживання холодної води, електричної та теплової енергії, зменшення бюджетних видатків, пов'язаних з оплатою за спожиту енергію та забезпечення нормативних показників

Територія, на яку проект матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Проект поширюється на відвідувачів та персонал цих закладів, що орієнтовно складає 80000 осіб

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- У рамках запропонованого проекту передбачається встановлення сонячних колекторів та модернізація системи гарячого водопостачання для санітарних потреб закладів та потреб басейнів із застосуванням сучасних технологічних рішень
- Загалом у місті Києві налічується близько 160 закладів, оснащених басейнами, у яких планується впровадження заходів, передбачених проектом

Очікувані результати

- Реалізація проекту дозволить зменшити рівень енергоспоживання у місті, забезпечити раціональне використання бюджетних коштів на придбання енергоресурсів та позитивно вплине на екологічну ситуацію
- Особливе значення має зниження рівня викидів CO2, оскільки збільшення його концентрації в атмосфері призводить до посилення парникового ефекту, що суттєво впливає на зміну клімату

Ключові заходи проекту

Передбачається встановлення сонячних колекторів та модернізація системи гарячого водопостачання для санітарних потреб закладу та потреб басейну із застосуванням сучасних технологічних рішень:
- встановлення сонячних колекторів
- модернізація системи рециркуляції гарячого водопостачання та басейну
- встановлення системи з очистки води басейну
- встановлення автоматики керування
- впровадження системи моніторингу показників ефективності проекту, що забезпечить можливість дистанційного збору даних для здійснення оперативного контролю та аналізу за енергоспоживанням

Період здійснення

березень 2016 року - вересень 2018 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

46240,0

46240,0

46240,0

138720,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, кошти міжнародних фінансових організацій, інші

Ключові потенційні учасники реалізації проекту

• Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях міста Києва"

Коментарі

Використання альтернативних джерел енергії, а саме: енергії сонця, впровадження сучасних технологічних рішень під час реалізації цього проекту забезпечить: підвищення рівня енергоефективності, енергозбереження та зменшення фінансових витрат на потреби закладів бюджетної сфери, пов'язаних з тепловою енергією.
Загалом реалізація проекту дозволить досягти підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, зниження викидів парникових газів в атмосферу шляхом впровадження екологічної, енергоефективної та надійної системи теплозабезпечення закладів бюджетної сфери міста.
Крім того, впровадження альтернативних джерел генерації теплової енергії для забезпечення теплопостачання об'єктів міського господарства забезпечує вирішення проблем негативного впливу об'єктів енергетики на довкілля, так як обрані в рамках реалізації проекту технології є більш прогресивними, а обране обладнання має сучасні екологічні показники


1.5.1. Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи фінансового планування міста Києва

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея.

Ініціатива 4 "Електронний уряд"
Впровадження сучасних технологій міського управління. Інтеграція інформаційних реєстрів

Назва проектної ідеї

Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи фінансового планування міста Києва

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Підвищення ефективності та відкритості міського управління

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Користувачами єдиної інформаційно-аналітичної системи фінансового планування м. Києва будуть посадові особи органів місцевого самоврядування та зацікавлені особи з числа мешканців Києва

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Низький рівень інтеграції систем міського управління та місцевого самоврядування
- Дублювання функцій у різних підсистемах
- Відсутність загальноміського комплексу стандартів, класифікаторів, наборів метаданих тощо

Очікувані результати

Створення та впровадження програмно-технічного комплексу для визначення та реалізації процесів по збору планових даних зі структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва забезпечить:
- реалізацію бюджетної консолідації в автоматизованому режимі;
- складання бюджетної звітності;
- наскрізну деталізацію звітних форм до першоджерел;
- завантаження фактичних даних з оперативних систем

Ключові заходи

- Створення програмно-технічного комплексу для визначення та реалізації процесів по збору планових даних зі структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва
- Придбання, адаптація та технічне супроводження спеціалізованого програмного забезпечення
- Створення комплексної системи захисту інформації та проведення її державної експертизи

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

8300,0

500,0

600,0

9400,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, ДФРР

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Супровід і управління проектом здійснює апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"
• КП "Інформатика" відповідно до рішення Київської міської ради від 02.07.2015 N 654/1518 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки"
• Виконавці проекту визначаються відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Коментарі

Проект є одним із завдань Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 N 654/1518


1.5.2. Створення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в місті Києві

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 4 "Електронний уряд"
Впровадження сучасних технологій міського управління.
Інтеграція інформаційних реєстрів

Назва проектної ідеї

Створення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в місті Києві

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Підвищення ефективності міського управління
Поліпшення роботи міського господарства

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Передбачається, що користуватись комплексною інформаційно-аналітичною системою управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві будуть посадові особи органів влади

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Низький рівень інтеграції систем міського управління
- Дублювання функцій у різних підсистемах
- Відсутність загальноміського комплексу стандартів, класифікаторів, наборів метаданих тощо

Очікувані результати

Комплексна інформаційно-аналітична система управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві на основі єдиних підходів до аналізу інформації у розрізі напрямів діяльності:
- облік кадрів,
- розрахунок заробітної плати,
- облік основних засобів,
- облік договорів,
- бухгалтерський та податковий облік

Ключові заходи

Створення єдиної інформаційної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві.
Створення комплексної системи захисту інформації та проведення її державної експертизи

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

4500,0

3000,0

2000,0

9500,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, ДФРР

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Супровід і управління проектом здійснюють апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" відповідно до рішення Київської міської ради від 02.07.2015 N 654/1518 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки"
• Виконавці проекту визначаються відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Коментарі

Проект є одним із завдань Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 N 654/1518


1.5.3. Створення інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 4 "Електронний уряд"
Впровадження сучасних технологій міського управління
Інтеграція інформаційних реєстрів

Назва проектної ідеї

Створення інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва"

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Підвищення ефективності та відкритості міського управління
Збільшення надходжень до міського бюджету

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Передбачається, що користуватись інформаційно-аналітичною системою "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва" будуть посадові особи органів влади та зацікавлені особи з числа мешканців Києва

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Низький рівень інтеграції систем міського управління
- Відсутність прив'язки інформації про об'єкти нерухомості майнового комплексу територіальної громади м. Києва до даних сучасних геоінформаційних систем
- Відсутність загальноміського комплексу стандартів, класифікаторів, наборів метаданих тощо

Очікувані результати

- Створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи "Управління майном територіальної громади міста Києва", інтегрованої з геоінформаційною системою ArcGis та іншими інформаційними ресурсами міста Києва
- Створення мобільного додатка до системи

Ключові заходи

- Створення інформаційно-аналітичної системи "Управління майном територіальної громади міста Києва"
- Створення інтерфейсу зовнішнього користувача системи
- Інтеграція із професійною геоінформаційною системою ArcGis. Закупівля ліцензій ArcGis Desktop
- Закупівля серверного обладнання. Закупівля робочих місць фахівців. Навчання фахівців
- Інтеграція з іншими інформаційними ресурсами міста Києва
- Створення мобільного додатка
- Створення комплексної системи захисту інформації та проведення її державної експертизи

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

6500,0

1000,0

500,0

8000,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, ДФРР

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Супровід і управління проектом здійснюють апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" відповідно до рішення Київської міської ради від 02.07.2015 N 654/1518 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки"
• Виконавці проекту визначаються відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Коментарі

Проект є одним із завдань Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 N 654/1518


1.5.4. Створення програмно-апаратної платформи для надання електронних послуг

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 4 "Електронний уряд"
Впровадження сучасних технологій міського управління. Система обслуговування громадян і бізнесу

Назва проектної ідеї

Створення програмно-апаратної платформи для надання електронних послуг

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та підвищення конкурентоспроможності підприємств міста
Підвищення ефективності та відкритості міського управління

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Передбачається, що користуватись програмно-апаратною платформою для надання електронних послуг буде все доросле населення Києва (2,1 млн. мешканців)

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Низький рівень забезпечення населення столиці електронними послугами, низька якість адміністративних послуг, наявність проявів корупції

Очікувані результати

Створення програмно-апаратної платформи з відкритими інтерфейсами обміну даними для забезпечення надання електронних послуг населенню м. Києва в електронному вигляді і використання при цьому Smart-сервісів для громадян (електронна черга, статус документа на кожному етапі його проходження, онлайн-консультації тощо)

Ключові заходи

- Розробка програмного забезпечення для надання електронних послуг
- Розгортання та супровід програмно-апаратної платформи
- Створення комплексної системи захисту інформації та проведення її державної експертизи

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

3200,0

1100,0

600,0

4900,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, ДФРР

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Супровід і управління проектом здійснює апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 02.07.2015 N 654/1518 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки"
• Виконавці проекту визначаються відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

 

Проект є одним із завдань Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 N 654/1518

Коментарі

Створення програмно-апаратної платформи для надання електронних послуг


1.5.5. Створення інформаційно-аналітичної системи "Електронна медицина"

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 4 "Електронний уряд"
Впровадження сучасних технологій міського управління
Система обслуговування громадян і бізнесу

Назва проектної ідеї

Створення інформаційно-аналітичної системи "Електронна медицина"

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Підвищення рівня і якості життя громадян міста Києва

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Населення міста Києва

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Низький рівень використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері медичного обслуговування населення міста Києва

Очікувані результати

Інформаційно-аналітична система "Електронна медицина" із реалізацією функціонування підсистем:
- електронного рецепта,
- електронної медичної картки,
- електронної реєстрації,
- організації електронного обігу медичної та статистичної інформації тощо
Створений мобільний додаток

Ключові заходи

- Створення інформаційно-аналітичної системи (ІАС) "Електронна медицина"
- Супроводження та технологічне обслуговування ІАС
- Будівництво телекомунікаційної мережі
- Закупівля технічних засобів
- Створення мобільного додатка
- Створення комплексної системи захисту інформації та проведення її державної експертизи

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

10000,0

5000,0

3000,0

18000,0

Джерела фінансування

бюджет м. Києва, ДФРР

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Супровід і управління проектом здійснюють апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" відповідно до рішення Київської міської ради від 02.07.2015 N 654/1518 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки"
• Виконавці проекту визначаються відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Коментарі

Проект є одним із завдань Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 N 654/1518


1.5.6. Створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Цифрова освіта"

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 4 "Електронний уряд"
Впровадження сучасних технологій міського управління
Система обслуговування громадян і бізнесу

Назва проектної ідеї

Створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Цифрова освіта"

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Підвищення рівня і якості життя громадян міста Києва
Підвищення ефективності та відкритості міського управління

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

населення міста Києва

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Низький рівень впровадження інформаційних технологій в сфері освіти

Очікувані результати

- Єдине управлінське інформаційно-аналітичне середовище столиці в галузі освіти:
- автоматизація збирання, оброблення, зберігання, використання та відображення інформації про освітні заклади міста із застосуванням інтегрованої бази даних
- широке впровадження в процес управління новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, інтенсифікація управлінської діяльності, вдосконалення контролю за адміністративною, господарською, навчально-виховною діяльністю закладів освіти з боку управлінь освіти районів міста та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
- забезпечення органів управління освітою актуальною інформацією про навчальні заклади, впорядкування обліку й обробки інформації, вдосконалення системи ведення документації та зменшення паперових інформаційних потоків
- забезпечення обміну інформацією з іншими діючими державними інформаційними системами в галузі освіти та базами даних загальноосвітніх навчальних закладів
- Впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес
- Модернізована система запису дітей до дошкільних навчальних закладів, інтегрована до Єдиного веб-порталу Київської міської державної адміністрації

Ключові заходи

- Розробка програмних засобів інформаційно-телекомунікаційної системи "Цифрова освіта"
- Розробка програмних засобів для інтеграції з Єдиним веб-порталом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
- Створення комплексної системи захисту інформації та проведення її державної експертизи

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

9700,0

200,0

100,0

10000,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, ДФРР

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

Супровід і управління проектом здійснює апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Коментарі

Проект є одним із завдань Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 N 654/1518


1.5.7. Розробка та впровадження системи оповіщення при надзвичайних ситуаціях

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 4 "Електронний уряд"
Впровадження сучасних технологій міського управління
Система обслуговування громадян і бізнесу

Назва проектної ідеї

Розробка та впровадження системи оповіщення при надзвичайних ситуаціях

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Підвищення рівня і якості життя громадян м. Києва
- Розвиток демократичних інститутів
- Підвищення ефективності та відкритості міського управління
- Поліпшення роботи міського господарства та екології міста

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Населення міста Києва

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Низький рівень впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в сфері безпеки населення при надзвичайних ситуаціях

Очікувані результати

- Система оповіщення населення міста у разі надзвичайних ситуацій для оперативного реагування та запобігання масовим занепокоєнням
- Створення комплексної системи захисту інформації та проведення її державної експертизи

Ключові заходи

- Впровадження системи оповіщення населення
- Створення комплексної системи захисту інформації та проведення її державної експертизи

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

3000,0

1000,0

1400,0

5400,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, ДФРР

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

Супровід і управління проектом здійснюють апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та спеціалізоване комунальне підприємство "Київтелесервіс"

Коментарі

Проект є одним із завдань Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 N 654/1518


1.5.8. Створення програмно-апаратної платформи "Електронне паркування"

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 4 "Електронний уряд"
Впровадження сучасних технологій міського управління.
Інтеграція функцій та служб міста

Назва проектної ідеї

Створення програмно-апаратної платформи "Електронне паркування"

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Підвищення рівня і якості життя громадян міста Києва
Поліпшення роботи міського господарства та екологічного стану міста

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Проектна ідея поширюється на все населення міста

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Низький рівень наявної паркувальної інфраструктури міста, низька якість послуг з паркування автотранспорту
- Відсутність умов для зручних і доступних безготівкових способів оплати (мобільне паркування, платіжні картки, абонементи)
- Непрозорість готівкових розрахунків
- Неможливість контролю за оплатою і надходженням коштів до бюджету міста

Очікувані результати

Створення та впровадження програмно-апаратної платформи "Електронне паркування" забезпечить функціонування системи оплати за паркування, адміністрування, контролю за дотриманням правил паркування, формування звітності

Ключові заходи

- Розробка та впровадження автоматизованої системи контролю за використанням міських паркувальних місць
- Створення, розгортання та супровід програмно-апаратної платформи з відкритими інтерфейсами обміну даними для забезпечення управління електронним паркуванням
- Створення комплексної системи захисту інформації та проведення її державної експертизи

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

2000,0

1000,0

900,0

3900,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, ДФРР

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Супровід і управління проектом здійснює апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• Департамент транспортної інфраструктури
• КП "Київтранспарксервіс", спеціалізоване комунальне підприємство "Київтелесервіс"


1.6.1. Створення офісів розвитку міських та локальних проектів

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 8 "Центр поруч з домом"
Розвиток поліцентричності, створення нових міських центрів

Назва проектної ідеї

Створення офісів розвитку міських та локальних проектів

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Заходи з децентралізації повноважень органів міської влади мають максимально включати участь громадськості в прийнятті рішень в місті, що стосується просторового розвитку
- Налагоджена взаємодія громадськості, фахівців, локальних бізнесменів та міської влади; командна робота в покращанні міста

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

1500000 мешканців

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Забезпечення участі населення в прийнятті рішень щодо розвитку міста
- Офіси розвитку міських та локальних проектів допоможуть врегулювати невисокі показники ефективності районів лівобережжя та віддалених від центру правобережних

Очікувані результати

- Моделі існування офісів розвитку проектів
- 5 офісів розвитку міських та локальних проектів
- Активна участь громадськості, що забезпечить приймати оптимальні рішення, знизити напругу в суспільстві, дозволить активніше впроваджувати демократичні принципи співіснування в місті

Ключові заходи

- Розробка організаційно-правової моделі існування офісів розвитку
- Розробка фінансово-економічної моделі існування офісів розвитку
- Створення офісів розвитку міських та локальних проектів на місцях

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

-

4500,0

4600,0

9100,0

Джерела фінансування

Бюджет міста Києва, кошти інвесторів

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• КП "Київський міський центр розвитку міського середовища"

Коментарі

 


Проектні ідеї Програми 2
"Програма підвищення комфорту життя"

2.1.1. Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині житлово-комунального господарства
Модернізація водоканалізаційного господарства та реконструкція очисних потужностей

Назва проектної ідеї

Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Упередження можливої екологічної катастрофи, пов'язаної з виливом стічних вод у акваторію р. Дніпро
- Запобігання можливим аваріям

Територія, на яку матиме вплив

Територія правобережної частини міста - у разі аварійної ситуації виникає необхідність відключення водопостачання правобережної частини м. Києва з метою зменшення кількості стоків; територія частини України, що розташована нижче Києва по течії р. Дніпро - у разі можливої екологічної катастрофи, пов'язаної з виливом стічних вод у акваторію р. Дніпро

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

1000000 мешканців

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

За діючою схемою каналізування міста та передмість Києва стічні води з правобережної частини міста на лівий берег, де розташовано очисні споруди, подаються по дюкерам. Дюкерні переходи - це сталеві трубопроводи, що прокладені дном річки та засипані зверху шаром щебню товщиною 1 - 1,5 м. Через тривалий термін експлуатації та агресивне середовище труби ушкоджуються ерозією. Зважаючи на це, виникла нагальна проблема реконструкції, орієнтовна вартість якої складає 774932,2 тис. грн. Проектні роботи заплановано розпочати 2016 року. Завершення будівництва при сталому фінансуванні заплановано на 2021 рік

Очікувані результати

Забезпечення надійності функціонування систем водовідведення

Ключові заходи

Реконструкція дюкерних переходів

Період здійснення

2016 - 2021 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

70377,7

65622,9

151290,5

287291,1

Джерела фінансування

бюджет міста Києва

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• ПАТ "АК "Київводоканал"

Коментарі

Реалізація проектної ідеї покращить якість та безпечність проживання як в місті Києві, так і в інших населених пунктах, розташованих вздовж русла річки Дніпро, населення яких споживає дніпровську воду


2.1.2. Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в місті Києві

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині житлово-комунального господарства
Модернізація водоканалізаційного господарства та реконструкція очисних потужностей

Назва проектної ідеї

Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в місті Києві

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Упередження можливої екологічної катастрофи, неможливість каналізування всієї правобережної частини м. Києва
- Можливість огляду та реконструкції першої нитки Головного міського каналізаційного колектору
- Запобігання можливим аваріям на Головному міському каналізаційному колекторі

Територія, на яку матиме вплив

Територія правобережної частини міста Києва

Орієнтовна кількість населення, на яку поширюватиметься проектна ідея

1000000 мешканців

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Відсутній дублюючий колектор, який може пропускати стічні води Головного міського каналізаційного колектора. Через тривалий термін експлуатації Головного міського каналізаційного колектора стінки колектора ушкоджено ерозією. Однак, через те, що його побудовано в одну нитку, його неможливо відключити на тривалий час та виконати ремонтні роботи. Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора технічно дозволить здійснити перенаправлення потоку стічних вод з першої нитки

Очікувані результати

Стале забезпечення мешканців правобережної частини міста Києва (4 райони) послугами водовідведення та покращення екологічного стану навколишнього природного середовища

Ключові заходи

Будівництво підземного каналізаційного колектора

Період здійснення

2016 - 2017 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

295131,5

247816,2

-

542947,7

Джерела фінансування

ДФРР, бюджет міста Києва

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• ПАТ "АК "Київводоканал"

Коментарі

Реалізація проектної ідеї забезпечить сталу роботу водоканалізаційного господарства міста Києва та збільшення його потужностей


2.1.3. Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів N 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині житлово-комунального господарства
Сектор 4 "Екологія та безпека довкілля"
Підвищення рівня екологічної безпеки міста

Назва проектної ідеї

Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів N 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Збільшення стійкості та висоти дамб обвалування полігону
- Збільшення проектної потужності полігону
- Зменшення негативного впливу фільтрату на ґрунтові води

Територія, на яку матиме вплив

Територія м. Києва, а також територія с. Підгірці Обухівського району Київської області

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

3000000 мешканців

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Полігон твердих побутових відходів N 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області - полігон м. Києва, де здійснюється захоронення до 50 % утворених в місті Києві твердих побутових відходів. Проектом "Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів N 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області" передбачено нарощування дамб, будівництво насосної станції, відновлення та будівництво нових систем дренажу фільтраційних вод з карт, відновлення роботи очисних споруд, ремонт та будівництво доріг по периметру полігону

Очікувані результати

Поліпшення екологічного і санітарного стану полігону

Ключові заходи

Нарощування дамб; будівництво насосної станції; відновлення та будівництво нових систем дренажу фільтраційних вод з карт; відновлення роботи очисних споруд; ремонт та будівництво доріг по периметру полігону

Період здійснення

2016 - 2017 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

13000,0

28992,4

-

41992,4

Джерела фінансування

бюджет міста Києва

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• ПрАТ "Київспецтранс"
• КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"

Коментарі

Реалізація проектної ідеї покращить якість та безпечність проживання у м. Києві та на прилеглих до полігону територіях


2.1.4. Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині житлово-комунального господарства
Модернізація водоканалізаційного господарства та реконструкція очисних споруд

Назва проектної ідеї

Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Забезпечення необхідної кількості питної води високої якості житлового масиву Осокорки Північні міста Києва

Територія, на яку матиме вплив

Житловий масив Осокорки Північні; мікрорайони Позняки, Березняки, Харківський та Стара Дарниця міста Києва

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

1900000 мешканців

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Будівництво цього об'єкта є стратегічно важливим для м. Києва
- Відсутність належного водопостачання лівобережної частини міста приводить до незадовільного водопостачання не тільки новобудов мікрорайонів Осокорки та Позняки, а й раніше побудованих мікрорайонів, таких як Березняки, Харківський, Стара Дарниця
- Для водопостачання нової забудови лівобережної частини міста згідно з проектом забудови житлових масивів Осокорки, Позняки, розроблених ПАТ "Київпроект", водопостачання житлового масиву Осокорки та частково Харківського масиву має здійснюватись від комплексу споруд артезіанського водопостачання Осокорки Північні

Очікувані результати

- Забезпечення населення житлового масиву Осокорки Північні міста Києва питною водою належної якості
- Покращення питного водопостачання мікрорайонів Позняки, Березняки, Харківський та Стара Дарниця міста Києва

Ключові заходи

Будівництво водогонів

Період здійснення

Буде визначено

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

1000,0

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено скоригованим проектом

Джерела фінансування

бюджет міста Києва

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"

Коментарі

Реалізація проектної ідеї збільшить потужність водогонів; сприятиме розвитку системи питного водопостачання


2.1.5. Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі "Завод "Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині житлово-комунального господарства
Модернізація енергетичного господарства

Назва проектної ідеї

Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі "Завод "Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Зменшення кількості шкідливих речовин, що викидаються у повітря при спалюванні сміття
- Зменшення шкідливого впливу на здоров'я мешканців Дарницького району м. Києва
- Більш комфортні умови проживання в Дарницькому районі міста Києва

Територія, на яку матиме вплив

Територія Дарницького району міста Києва

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

360500 мешканців

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Досягнення європейських норм концентрації забруднюючих речовин та забезпечення захисту навколишнього природного середовища та населення

Очікувані результати

Поліпшення екологічного стану м. Києва за рахунок впровадження системи хімічного очищення димових газів, що дозволить зменшити обсяги викидів у повітря шкідливих речовин (окислів азоту, сірчистих, хлористих та фтористих з'єднань, парів тяжких металів, золи і твердих частин) при спалюванні твердих побутових відходів на заводі

Ключові заходи

Будівництво системи хімічного очищення димових газів

Період здійснення

2016 - 2017 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

156015,0

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено скоригованим проектом

Джерела фінансування

кошти інвесторів, бюджет міста Києва

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"

Коментарі

Реалізація проектної ідеї зменшить шкідливі викиди у Дарницькому районі м. Києва, поліпшить екологічний стан


2.1.6. Встановлення турбоагрегату для вироблення електроенергії та видачі в міські мережі теплової й електричної енергії, заміна котлоагрегатів на філіалі "Завод "Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині житлово-комунального господарства
Модернізація енергетичного господарства

Назва проектної ідеї

Встановлення турбоагрегату для вироблення електроенергії та видачі в міські мережі теплової й електричної енергії, заміна котлоагрегатів на філіалі "Завод "Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Додаткове надходження теплової енергії у теплові мережі району під час опалювального періоду
- Додаткове надходження електричної енергії у мережі міста
- Утилізація твердих побутових відходів - 400 тонн на добу
- Зменшення навантаження на полігон твердих побутових відходів

Територія, на яку матиме вплив

Територія Дарницького району міста Києва

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

360500 мешканців

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Отримання теплової та електричної енергії для населення

Очікувані результати

Додаткове надходження теплової та електричної енергії

Ключові заходи

Встановлення турбоагрегату

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

-

30000,0

25000,0

55000,0

Джерела фінансування

Кошти інвесторів

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Коментарі

Реалізація проектної ідеї знизить вартість теплової та електричної енергії для приєднаних споживачів


2.1.7. Поводження з твердими побутовими відходами у м. Києві

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Сектор 4. "Екологія та безпека довкілля"

Назва проектної ідеї

Будівництво сміттєспалювального заводу з когенерацією електричної та теплової енергії

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Зменшення захоронення ТПВ на існуючих полігонах (звалищах)
- Можливість отримувати електричну та теплову енергію від спалювання ТПВ для забезпечення потреб прилеглих житлових будинків

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Проект поширюється на всіх мешканців столиці, оскільки забезпечить ефективну утилізацію ТПВ та зменшить шанси виникнення несанкціонованих місць складування сміття

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

У м. Києві вже сьогодні гостро стоїть питання щодо утилізації ТПВ. Існуючі можливості полігону N 5 майже вичерпано. Тому будівництво нових сміттєпереробних підприємств є єдиним можливим шляхом вирішення питання утилізації ТПВ. Необхідність будівництва зазначеного заводу викликана ще і тим, що статтею 5 Директиви Європейського співтовариства N 599РС0116 з 2011 року забороняється відкрите (на полігонах) захоронення ТПВ

Очікувані результати

Проект сприятиме поліпшенню екологічного стану довкілля шляхом зменшення кількості ТПВ, що захоронюються на полігонах (звалищах)

Ключові заходи

Враховуючи, що в м. Києві щорічно утворюється близько 1,0 млн тонн ТПВ, реалізація такого проекту є найбільш дієвим заходом щодо утилізації великих об'ємів ТПВ

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

500000,0

500000,0

800000,0

1800000,0

Джерела фінансування

Інвестиційні кошти

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Коментарі

Прийняттю рішення щодо будівництва сміттєспалювального заводу передувало глибоке вивчення шляхів утилізації відходів (термічне спалювання, піроліз, компостування, захоронення та інші). Проаналізовано досвід Франції, Німеччини, Австрії, США, Японії, Данії та інших країн


2.1.8. Поліпшення водовідведення приватного сектора Олександрівської Слобідки у Солом'янському районі

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1. "Першокласна інфраструктура"
Модернізація транспортної та інженерної інфраструктури
Модернізація водоканалізаційного господарства та реконструкція очисних споруд

Назва проектної ідеї

Поліпшення водовідведення приватного сектора Олександрівської Слобідки у Солом'янському районі

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Покращення умов проживання мешканців приватного сектора Олександрівської Слобідки (47 вулиць, 1027 будинків, 3081 мешканець)

Територія, на яку матиме вплив

Солом'янський район міста Києва

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Головними вигодонабувачами будуть більше ніж 3 тис. мешканців приватної забудови мікрорайону Олександрівської Слобідки

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Відсутність водовідведення не дає змоги мешканцям на цивілізоване користування каналізаційною мережею міста та нормальні умови проживання. Також це призводить до збільшення захворюваності населення. Ця проблема буде вирішена після будівництва каналізаційної мережі в приватному секторі

Очікувані результати

Реалізація проекту передбачає прокладення 12,9 км каналізаційної мережі з виконанням робіт по благоустрою, що спрямоване на покращення умов проживання мешканців приватного сектора Олександрівська Слобідка

Ключові заходи

Організація робіт по прокладанню каналізаційної мережі, розробка траншей та котлованів під колодязі та прокладання каналізаційних трубопроводів, кріплення інвентарними щитами стінок траншей з насосною відкачкою, монтаж збірних залізобетонних конструкцій та їх гідроізоляція. Підготовка до врізування в існуючі мережі

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

18367,8

-

-

18367,8

Джерела фінансування

Бюджет міста Києва: Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік - 1836,8 тис. грн (10 %); Державний фонд регіонального розвитку - 16531,0 тис. грн (90 %)

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація, генеральна проектна організація - Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут "НДІпроектреконструкція", генеральна підрядна організація - ТОВ "Будгарант"

Коментарі

Реалізація проекту покращить санітарний стан навколишнього середовища


2.1.9. Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. Перша черга. Пусковий комплекс 5. Підготовчі роботи

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині житлово-комунального господарства
Модернізація водоканалізаційного господарства та реконструкція очисних потужностей

Назва проектної ідеї

Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. Перша черга. Пусковий комплекс 5. Підготовчі роботи

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Забезпечення нормального функціонування споруд БСА, передбачено встановлення технологічних ліній очистки стічних вод, які забезпечать їх повну біологічну очистку на кожному із 3-х блоків, будівництво нової технологічної лінії обробки та утилізації осадів, влаштування систем дезодорації з очищенням забрудненого повітря на фільтрах

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ та міста-сателіти

Орієнтовна кількість населення, на яку поширюватиметься проектна ідея

Понад 5 млн.

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Станція будувалась та вводилась в експлуатацію поетапно: I блок споруд - у 1965 році, II блок - у 1976 році, III блок - у 1987 році. Строк експлуатації основних споруд та обладнання Бортницької станції аерації сягає 30 - 50 років і є критичним через руйнування технологічних споруд, вихід з ладу основного насосного та повітродувного обладнання; від корозійних процесів руйнуються технологічні трубопроводи; відсутні прилади ефективного технологічного контролю роботи споруд та лабораторного обладнання. І як результат - вкрай низька ефективність роботи всієї станції

Очікувані результати

В результаті реалізації проекту по реконструкції БСА в цілому буде значно зменшено кількість викидів забруднюючих речовин за рахунок улаштування системи дезодорації повітря, що в свою чергу дозволить уникнути утворення неприємних запахів у процесі роботи очисних споруд, а за рахунок впровадження сучасних технологій, будуть досягнуті вимоги Європейського Союзу щодо якості очищення стічних вод. Також у рамках реалізації проекту буде побудована лінія утилізації осадів стічних вод, що дозволить припинити скидання мулу на зовнішні мулові поля, які станом на сьогоднішній день переповнені

Ключові заходи

Реконструкція очисних споруд, поліпшення інженерної інфраструктури, благоустрою, удосконалення технології очистки та утилізації осадів

Період здійснення

З 2016 року по липень 2017 року

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

95156,6

75083,5

-

170240,1

Джерела фінансування

ДФРР, Державний бюджет, Державний фонд навколишнього природного середовища, бюджет міста Києва

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України;
Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
Публічне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал" в особі дирекції по реконструкції Бортницької станції аерації ПАТ "АК "Київводоканал";
Міжнародне співробітництво (JICA)

Коментарі

Реалізація проекту модернізації об'єктів очисних споруд Бортницької станції аерації забезпечить покращення очистки стічних вод у м. Києві, сприяючи тим самим поліпшенню громадського здоров'я та умов життя громадян


2.2.1. Розвиток велосипедної інфраструктури Києва та популяризація велотранспорту

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Розвиток велосипедної інфраструктури Києва та популяризація велотранспорту

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Підвищення привабливості велосипедного транспорту як альтернативи автомобільному та громадському транспорту задля підвищення ефективності транспортної системи міста шляхом розвитку мережі безпечних велошляхів

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Орієнтовно 10 % населення Києва, понад 200 тис. мешканців

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Висока доля використання приватного автомобільного транспорту для повсякденних поїздок та низький рівень безпеки та відповідно непривабливість велосипеда як повсякденного транспорту
- Високе навантаження на вулично-дорожню мережу та високий рівень забруднення повітря від автомобільного транспорту

Очікувані результати

- Підвищення долі велосипедних поїздок у загальній кількості поїздок у місті
- Підвищення безпеки руху велосипедистів; зменшення рівня викидів CO2

Ключові заходи

- Реконструкція вулиць у частині створення веломаршрутів; зміна схем організації дорожнього руху у частині створення веломаршрутів
- Облаштування велосипедних парковок; заходи з популяризації велотранспорту (проведення Європейського тижня мобільності, соціальна реклама велосипедів тощо)
- Проведення соціологічного опитування щодо ставлення та користування велосипедами

Період здійснення

2016 р. - 2018 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

9700,0

78500,0

82000,0

170200,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, інші джерела

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• Радник київського міського голови з питань розвитку велоінфраструктури

Коментарі

 


2.2.2. Оновлення рухомого складу в рамках реалізації сценаріїв A та B, розроблених експертами Світового Банку, з реорганізації мережі громадського транспорту м. Києва

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Придбання рухомого складу

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Забезпечення потреб м. Києва у перевезеннях пасажирів

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Щоденний пасажиропотік близько 2,5 млн пас. на добу

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Частина рухомого складу потребує оновлення у зв'язку із відпрацюванням терміну експлуатації. Інша частина - у зв'язку з потребою оновлення рухомого складу для заміни маршрутних таксі автобусами та тролейбусами великої місткості. Загалом необхідно придбати:
- 215 тролейбусів
- 235 автобусів
- 63 трамваї
загальною вартістю 6507 млн грн

Очікувані результати

- Покращення безпеки, культури обслуговування та комфортності перевезень пасажирів
- Придбання сучасного рухомого складу з асинхронним тяговим приводом та зменшеним споживанням електричної енергії

Ключові заходи

Повне та ритмічне фінансування в запланованих обсягах

Період здійснення

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

2169000,0

2169000,0

2169000,0

6507000,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, інші джерела

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• КП "Київпастранс"

Коментарі

 


2.2.3. Будівництво дворежимної швидкісної рейкової системи Tram-Train: Троєщина - Березняки - Караваєві Дачі

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Будівництво дворежимної швидкісної рейкової системи Tram-Train: Троєщина - Березняки - Караваєві Дачі

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Будівництво лінії дозволить організувати перевезення пасажирів з житлового масиву Троєщина до діючих станцій метрополітену, частково вирішить транспортну проблему

Територія, на яку матиме вплив

Деснянський та Дніпровський райони міста Києва

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Розрахунковий пасажиропотік: 264,5 тис. пас. на добу

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Інтенсивна забудова житлового масиву Вигурівщина - Троєщина, за відсутності відповідної забезпеченості робочими місцями, призвела до утворення дисбалансу розселення, що примушує переважну частку працеспроможного населення Троєщини здійснювати щоденну трудову маятникову міграцію. При цьому найбільш щільно місця прикладання праці сконцентровані в утвореннях: Паньківщина та Нова Забудова, що межують з залізницею. Лінія також забезпечуватиме швидкісний інтермодальний зв'язок усіх ліній метрополітену та лінії борщагівського швидкісного трамваю
Орієнтовна вартість спорудження 2106,0 млн грн

Очікувані результати

- Абсолютний пасажиропотік: 264,5 тис. пас. на добу, що еквівалентно добовому пасажиропотоку Сирецько-Печерської лінії метрополітену
- Абсолютний пасажиропотік на переході через Дніпро 191,8 тис. пас. на добу
- Розвантаження нерейкового ГТ на Московському мості на 32,5 %
- Розвантаження нерейкового ГТ на Мості Патона на 24,7 %
- Розвантаження нерейкового ГТ на Південному мості на 26,1 %

Ключові заходи

Повне та ритмічне фінансування в запланованих обсягах

Період здійснення

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

-

1053000,0

1053000,0

2106000,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, власні кошти, інші джерела

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• КП "Київпастранс"

Коментарі

 


2.2.4. Придбання рухомого складу Tram-Train

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Придбання рухомого складу Tram-Train

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Забезпечення потреб м. Києва у перевезеннях пасажирів швидкісним рейковим транспортом

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Розрахунковий пасажиропотік: 264,5 тис. пас. на добу

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Рухомий склад системи: 80 п'ятисекційних вагонів, здатних працювати по СБО. 100 % низька підлога
- Орієнтовна вартість придбання вагонів: 7560,0 млн грн

Очікувані результати

- Покращення безпеки, культури обслуговування та комфортності перевезень пасажирів
- Придбання сучасного рухомого складу з асинхронним тяговим приводом та зменшеним споживанням електричної енергії

Ключові заходи

Повне та ритмічне фінансування в запланованих обсягах

Період здійснення

січень 2016 р. - грудень 2025 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

-

3780000,0

3780000,0

7560000,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, інші джерела

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• КП "Київпастранс"

Коментарі

 


2.2.5. Будівництво лінії швидкісного тролейбусного сполучення TbRT: Троєщина - Чоколівка

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Будівництво лінії швидкісного тролейбусного сполучення TbRT: Троєщина - Чоколівка

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Будівництво лінії дозволить організувати перевезення пасажирів з житлового масиву Троєщина до правобережної частини міста по трасі Малої кільцевої дороги, частково вирішить транспортну проблему

Територія, на яку матиме вплив

Деснянський та Дніпровський райони міста Києва

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Розрахунковий пасажиропотік: 141,0 тис. пас. на добу

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Інтенсивна забудова житлового масиву Вигурівщина-Троєщина, за відсутності відповідної забезпеченості робочими місцями, призвела до утворення дисбалансу розселення, що примушує переважну частку працеспроможного населення Троєщини здійснювати щоденну трудову маятникову міграцію. Лінія забезпечуватиме швидкісний транспортний зв'язок Троєщини з правобережною частиною міста
Орієнтовна вартість спорудження: 810,0 млн грн

Очікувані результати

- Лінія поліпшить транспортну ситуацію в місті загалом та по ж/м Троєщина зокрема, завдяки:
- збільшенню провізної спроможності системи по Московському мостовому переходу за рахунок використання рухомого складу великої місткості
- зменшенню часу на кореспонденцію завдяки відокремленню системи від вуличного транспорту та пріоритезації руху у вузлах ВДМ

Ключові заходи

Повне та ритмічне фінансування в запланованих обсягах

Період здійснення

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

-

405000,0

405000,0

810000,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, власні кошти, інші джерела

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• КП "Київпастранс"

Коментарі

 


2.2.6. Придбання рухомого складу для лінії швидкісного тролейбусного сполучення TbRT: Троєщина - Чоколівка

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Придбання рухомого складу для лінії швидкісного тролейбусного сполучення TbRT: Троєщина - Чоколівка

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Забезпечення потреб м. Києва у перевезеннях пасажирів швидкісним пасажирським транспортом

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Розрахунковий пасажиропотік: 141,0 тис. пас. на добу

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Рухомий склад системи: 98 довгомірних зчленованих тролейбусів довжиною 18 м. 100 % низька підлога
- Орієнтовна вартість придбання вагонів: 719,7 млн грн

Очікувані результати

- Покращення безпеки, культури обслуговування та комфортності перевезень пасажирів.
- Придбання сучасного рухомого складу з асинхронним тяговим приводом та зменшеним споживанням електричної енергії

Ключові заходи

Повне та ритмічне фінансування в запланованих обсягах

Період здійснення

січень 2016 р. - грудень 2025 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

-

359850,0

359850,0

719700,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, інші джерела

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• КП "Київпастранс"

Коментарі

 


2.2.7. Будівництво тролейбусних ліній

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Будівництво тролейбусних ліній

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Забезпечення перевезення пасажирів екологічно чистим транспортом

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Щоденно близько 250 тис. пасажирів

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Відсутність тролейбусного сполучення центральної частини з віддаленими районами міста

Очікувані результати

- Зниження рівня забрудненості навколишнього середовища
- Розвантаження транспортних магістралей за рахунок заміни малогабаритних автобусів тролейбусами великої та особливо великої місткості

Ключові заходи

Проектні роботи, проведення експертизи, затвердження проекту, будівництво тролейбусної лінії

Період здійснення

лютий 2016 р. - грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

58800,0

88580,0

69460,0

216840,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• Комунальне підприємство "Київпастранс"

Коментарі

 


2.2.8. Будівництво транспортних пересадочних вузлів з терміналами

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Будівництво транспортних пересадочних вузлів з терміналами

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- В результаті будівництва транспортно-пересадочних вузлів (ТПВ) буде впорядковано пасажиропотоки та рух наземного пасажирського транспорту
- На ТПВ передбачено розміщення електронних інформаційних табло, які в он-лайн режимі інформують про режим руху транспорту, а також забезпечується доступ до Інтернету
- Влаштування підвищених платформ в складі ТПВ дасть можливість встановити обладнання для автоматизованої системи пропуску пасажирів

Територія, на яку матиме вплив

Транспортні пересадочні вузли планується побудувати у всіх районах міста

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Одночасне перебування пасажирів у районі транспортного пересадочного вузла по місту Києву складе близько 500,0 тис. чоловік

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Відсутність прямої пересадки між наземним пасажирським транспортом, метрополітеном та міською електричкою

Очікувані результати

Збудовані транспортні пересадочні вузли покращать умови для посадки-висадки пасажирів, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями

Ключові заходи

Здійснити проектування, проходження експертизи, затвердження проектно-кошторисної документації, будівництво транспортних пересадочних вузлів

Період здійснення

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

197220,0

235020,0

173140,0

605380,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, інші джерела

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• КП "Київпастранс"

Коментарі

 


2.2.9. Здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті Києві

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Здійснення комплексу заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті Києві

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Реалізація цього проекту дозволить:
- Встановити павільйони очікування на кожній зупинці громадського транспорту
- Замінити існуючі морально та технічно застарілі павільйони очікування на сучасні
- Забезпечити належне освітлення на кожній зупинці
- Встановити урни для сміття на усіх зупинках
- Передбачити можливість встановлення електронного інформаційного табло
- Влаштувати тверде покриття в зоні зупинки громадського транспорту
- Прибрати всі зайві торговельні павільйони та інші об'єкти, які захаращують зупинки

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Користувачі громадського транспорту в місті Києві
(1,5 млн пасажирів)

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- В місті досі існує велика кількість зупинок без встановлених зручних платформ для очікування транспорту, а також є застарілі зупинкові комплекси (іноді з встановленими об'єктами несанкціонованої торгівлі)
- Реалізація цього проекту дозволить облаштувати сучасні зупинкові комплекси в місті, створити уніфіковану зовнішню форму, встановити зони та види зупинкових комплексів, забезпечить освітлення та підтримання благоустрою на місці зупинок громадського транспорту в належному стані
- Орієнтовна вартість реалізації проекту 250 млн грн

Очікувані результати

- Місто отримує оновлення та благоустрій зупинок громадського транспорту без жодних витрат з бюджету
- Створення комфортних умов для киян та туристів
- Збільшення доходів місцевого бюджету завдяки активізації ділового середовища
- Покращення естетики міського середовища
- Впровадження дозволить суттєво поліпшити транспортну інфраструктуру м. Києва, впорядкувати зупинкові комплекси

Ключові заходи

Повне та ритмічне фінансування в запланованих обсягах

Період здійснення

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

-

125000,0

125000,0

250000,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, власні кошти, кошти приватних інвесторів

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• КП "Київпастранс"
• КП "Київське інвестиційне агентство"

Коментарі

 


2.2.10. Реконструкція трамвайної лінії по вулицях: Дмитрівська та Глибочицька з пересадковими вузлами на Лук'янівській та Контрактовій площах

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Реконструкція трамвайної лінії по вулицях: Дмитрівська та Глибочицька з пересадковими вузлами на Лук'янівській та Контрактовій площах

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Будівництво лінії покращить перевезення пасажирів між Подолом, Лук'янівкою, площею Перемоги та Центральним залізничним вокзалом

Територія, на яку матиме вплив

Подільський та Шевченківський райони міста Києва

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Розрахунковий пасажиропотік: 12,0 тис. пас. на добу

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Потреба в реконструкції вулиць Дмитрівської та Глибочицької
Орієнтовна вартість реконструкції: 515,4 млн грн

Очікувані результати

Лінія поліпшить транспортне обслуговування Подолу, Лук'янівки та Солдатської Слобідки

Ключові заходи

Повне та ритмічне фінансування в запланованих обсягах

Період здійснення

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

-

257000,7

257000,7

514001,4

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, власні кошти, інші джерела

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• КП "Київпастранс"

Коментарі

 


2.2.11. Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Будівництво лінії дозволить організувати перевезення пасажирів з житлового масиву Троєщина до діючих станцій метрополітену, частково вирішити транспорту проблему

Територія, на яку матиме вплив

Подільський та Деснянський райони міста Києва

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

350,0 тис. осіб

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Інтенсивна забудова житлового масиву Вигурівщина-Троєщина, за відсутності відповідної забезпеченості робочими місцями, призвела до утворення дисбалансу розселення, що примушує переважну частку працеспроможного населення Троєщини здійснювати щоденну трудову маятникову міграцію
- Одним з можливих рішень транспортної проблеми Троєщини може бути будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену
- Орієнтовна вартість будівництва: 31550,0 млн грн

Очікувані результати

- Будівництво лінії доповнює існуючу радіальну схему метрополітену, перетинаючи діючі лінії і розширюючи систему пересадочних вузлів. У зоні впливу лінії розташовані житлові масиви Троєщина, Воскресенка, Райдужний з населенням ~ 350,0 тис. мешканців
- Лінія поліпшить транспортну ситуацію в місті, перерозподіливши пасажиропотоки та зменшивши навантаження на нерейковий транспорт

Ключові заходи

Повне та ритмічне фінансування в запланованих обсягах

Період здійснення

січень 2016 р. - грудень 2025 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

3505560,0

3505560,0

3505560,0

10516680,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, власні кошти, інші джерела

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• КП "Київський метрополітен"

Коментарі

 


2.2.12. Будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на ж/м Виноградар - Вітряні гори

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на ж/м Виноградар - Вітряні гори

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Будівництво лінії дозволить організувати перевезення пасажирів з житлових масивів Виноградар та Вітряні гори до діючих станцій метрополітену, частково вирішить транспорту проблему

Територія, на яку матиме вплив

Подільський та Шевченківський райони міста Києва

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

200,0 тис. осіб

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Щільна забудова житлового масиву Виноградар - Вітряні гори за відсутності відповідної забезпеченості робочими місцями призвела до утворення трудового тяжіння мешканців масивів до адміністративно-ділового ядра міста
- Одним з можливих рішень транспортної проблеми житлових масивів Виноградар та Вітряні гори може бути будівництво продовження Сирецько-Печерської лінії метрополітену на ж/м Виноградар - Вітряні гори
- Орієнтовна вартість спорудження: 24600,0 млн грн

Очікувані результати

- Будівництво продовжує існуючу Сирецько-Печерську лінію метрополітену. В зоні впливу лінії розташовані житлові масиви: Виноградар, Вітряні гори, Мостицький, Біличе Поле з населенням ~ 200,0 тис. мешканців
- Лінія поліпшить транспортну ситуацію в місті, перерозподіливши пасажиропотоки та зменшивши навантаження на нерейковий транспорт

Ключові заходи

Повне та ритмічне фінансування в запланованих обсягах

Період здійснення

січень 2016 р. - грудень 2025 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

2733300,0

2733300,0

2733300,0

8199900,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, власні кошти, інші джерела

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• КП "Київський метрополітен"

Коментарі

 


2.2.13. Придбання вагонів метрополітену

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Придбання вагонів метрополітену

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Забезпечення потреб м. Києва у перевезеннях пасажирів метрополітеном, організації сталої та безпечної його роботи

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Щоденно перевозиться близько 1400 тис. пас.

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Інвентарний парк вагонів метрополітену потребує оновлення у зв'язку із закінченням терміну їх експлуатації
- Необхідне придбання 709 вагонів для забезпечення потреб метрополітену, з них:
- 276 на заміну вагонів, які вичерпали встановлений термін експлуатації
- 62 для забезпечення інтервалу руху поїздів на Сирецько-Печерській лінії
- 371 для введення нових дільниць метрополітену
- Орієнтовна вартість придбання вагонів: 14959,9 млн грн

Очікувані результати

- Покращення безпеки, культури обслуговування та комфортності перевезень пасажирів
- Придбання сучасного рухомого складу з асинхронним тяговим приводом та зменшеним споживанням електричної енергії

Ключові заходи

Повне та ритмічне фінансування в запланованих обсягах

Період здійснення

січень 2016 р. - грудень 2025 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

1662200,0

1662200,0

1662200,0

4986600,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, інші джерела

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• КП "Київський метрополітен"

Коментарі

 


2.2.14. Капітальне будівництво та модернізація Київського метрополітену

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Капітальне будівництво та модернізація Київського метрополітену

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Спорудження входів на станціях метрополітену
- Хімічне закріплення ґрунтів на окремих ділянках
- Реконструкція системи автоматичної пожежної сигналізації на об'єктах метрополітену
- Продовження ліній метрополітену

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Щоденно перевозиться близько 1,4 млн пас.

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Забезпечення безпеки пасажирів, впровадження заходів з попередження осідань та деформацій тунелів, підвищення безпеки перевезення пасажирів на лініях метрополітену

Очікувані результати

- Поліпшення безпеки та культури обслуговування пасажирів, попередження осідань та деформацій тунелів
- Підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів на лініях метрополітену
- Поліпшення транспортного обслуговування мешканців районів та прилеглих до них територій

Ключові заходи

Повне та ритмічне фінансування в запланованих обсягах

Період здійснення

січень 2016 р. - грудень 2025 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

536245,1

1390000,0

2250760,0

4177005,1

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, власні кошти, інші джерела

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• КП "Київський метрополітен"

Коментарі

 


2.2.15. Будівництво та реконструкція вулично-дорожньої мережі

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Будівництво та реконструкція вулично-дорожньої мережі

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Поліпшення технічного стану тротуарів, доріг, розв'язок, мостів, шляхопроводів, забезпечення безперебійного руху транспорту
- Поліпшення обслуговування населення громадським транспортом
- Поліпшення екологічного стану за рахунок ліквідації заторів
- Приведення покриття проїзної частини та тротуарів до нормативних вимог та забезпечення безпечного та комфортного руху транспорту та пішоходів

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Населення міста Києва

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Незадовільний стан покриття проїзної частини та тротуарів, низька пропускна спроможність вулично-дорожньої мережі, завантаженість центральної частини міста
- Велика кількість великогабаритного та транзитного транспорту на вулицях міста Києва

Очікувані результати

- Зменшення навантаження великогабаритного та транзитного транспорту на вулично-дорожню мережу та збільшення її пропускної спроможності
- Забезпечення безперебійного руху транспорту, поліпшення технічного стану проїзної частини та тротуарів

Ключові заходи

- Будівництво та реконструкція доріг, розв'язок, мостів (в тому числі будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро), шляхопроводів, підземних та надземних пішохідних переходів
- Влаштування транспортних розв'язок в різних рівнях
- Розширення проїзної частини шляхопроводів
- Влаштування асфальтобетонного покриття та гідроізоляції із застосуванням новітніх технологій
- Покращення безпеки дорожнього руху за рахунок встановлення направляючої пішохідної огорожі
- Благоустрій та озеленення прилеглих територій

Період здійснення

лютий 2016 р. - грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

2133900,0

2095100,0

2093600,0

6322600,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, інші джерела

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• Комунальна корпорація "Київавтодор"

Коментарі

 


2.2.16. Завершення будівництва Подільського мостового переходу

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Завершення будівництва Подільського мостового переходу

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Збільшення загальної пропускної спроможності мостових переходів через Дніпро
- Розвантаження бульв. Тараса Шевченка - Бессарабської пл. - вул. Хрещатик - Європейської пл. від транзитного трафіку шляхом створення альтернативного транспортного зв'язку адміністративно-ділового ядра міста з набережною Дніпра та лівобережними житловими масивами

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

1,6 млн осіб

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Мостові переходи через Дніпро є найбільш перевантаженими ділянками вулично-магістральної мережі міста
- Добовий транспортний попит на мостові переходи за винятком Дарницького автомобільно-залізничного мосту перевищує нормативну пропускну спроможність від понад 120 % (Метро) до понад 140 % (Московський, Патона та Південний)
- Незасвоєний кошторис: 7460 млн грн

Очікувані результати

- Підвищення середнього швидкісного режиму на 11,2 % (з 23,4 до 26,4 км/год.)
- Зменшення середньої тривалості поїздки на 13,1 % (з 42,1 хв. до 37,2 хв.)
- Зменшення транспортних втрат на 6,6 % або 1,71 млрд грн/рік

Ключові заходи

- Завершення будівництва арочного прогону над русловою частиною р. Дніпро
- Будівництво та реконструкція під'їзних шляхів
- Будівництво переходу через Гавань
- Будівництво 5 та реконструкція 2 транспортних розв'язок у різних рівнях
- Влаштування вуличних та позавуличних пішохідних переходів, підземних та надземних пішохідних переходів
- Покращення безпеки дорожнього руху
- Благоустрій та озеленення прилеглих територій

Період здійснення

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

828765,0

1657530,0

1657530,0

4143825,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, інші джерела

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Коментарі

 


2.2.17. Будівництво магістралі загальноміського значення: Нивки - Теличка - Бровари

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Будівництво магістралі загальноміського значення: Нивки - Теличка - Бровари

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Підвищення транспортного попиту на Дарницький мостовий перехід, єдиний недовантажений мостовий перехід через Дніпро
- Розвантаження адміністративно-ділового ядра міста від транзитного трафіку
- Збільшення зв'язності вулично-магістральної мережі міста шляхом будівництва 5 переходів через залізницю

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

1,6 млн осіб

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Планувальна структура міста фрагментована природними та антропогенними перешкодами, що призводить до значних перепробігів та транспортних втрат в мережі
- Незадовільна щільність вулично-магістральної мережі
- Перевантаженість всіх переходів через р. Дніпро, за виключенням Дарницького автомобільно-залізничного
- Орієнтовна вартість будівництва та реконструкції: 3510 млн грн

Очікувані результати

- Підвищення середнього швидкісного режиму на 7,6 % (з 25,6 до 27,7 км/год.)
- Зменшення середньої тривалості поїздки на 9,4 % (з 38,5 хв. до 35,2 хв.)
- Зменшення транспортних втрат на 5,1 % або 1,21 млрд грн/рік

Ключові заходи

- Будівництво та реконструкція доріг, будівництво 7 переходів через залізницю
- Будівництво 5 та реконструкція 3 транспортних розв'язок в різних рівнях
- Влаштування вуличних та позавуличних пішохідних переходів, підземних та надземних пішохідних переходів
- Покращення безпеки дорожнього руху, благоустрій та озеленення прилеглих територій

Період здійснення

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

234000,0

468000,0

468000,0

1170000,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, інші джерела

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• Комунальна корпорація "Київавтодор"

Коментарі

 


2.2.18. Модернізації системи освітлення міста Києва у 2016 - 2018 роках

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Модернізації системи освітлення міста Києва

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Модернізація системи зовнішнього, садово-паркового, архітектурно-декоративного та святкового освітлення
- Забезпечення естетично привабливого та якісного зовнішнього освітлення вечірнього Києва, комфортного для мешканців і гостей міста

Територія, на яку матиме вплив

Рекреаційні зони міста, вулиці, пам'ятки історії, архітектури, святкове оформлення вулиць, паркових зон

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

3,0 млн осіб

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Недостатня освітленість дорожньої обстановки
- Нерівномірність освітлення
- Надмірне споживання енергоресурсів мережами зовнішнього, архітектурного, святкового освітлення міста Києва

Очікувані результати

- Покращення екологічного стану за рахунок заміни ртутних газорозрядних ламп ДРЛ на натрієві газорозрядні лампи ДНаТ на LED-світильники
- Зниження рівня криміногенності
- Покращення нічного вигляду міста, його туристичної привабливості
- Зменшення споживання енергоресурсів мережами зовнішнього, архітектурного, святкового освітлення за рахунок широкого застосування LED-світильників

Ключові заходи

- Проведення інвентаризації мереж зовнішнього освітлення міста та прорахунки техніко-економічного обґрунтування
- Створення електронного адресного переліку об'єктів зовнішнього освітлення
- Заходи по модернізації системи зовнішнього, садово-паркового, архітектурно-декоративного та святкового освітлення

Період здійснення

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

-

450000,0

450000,0

900000,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, інші джерела

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

- Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
- Комунальне підприємство "Київміськсвітло", інвестори

Коментарі

 


2.2.19. Розвиток паркувального простору міста Києва

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Розвиток паркувального простору міста Києва

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Підвищення якості надання послуг з паркування
- Введення інноваційних технологій при оплаті послуг паркування та забезпечення прозорості розрахунків через виключення людського фактора
- Збільшення кількості паркомісць для денного та нічного паркування
- Підвищення ефективності використання наявних майданчиків для паркування
- Влаштування перехоплюючих паркінгів на кінцевих зупинках метро та мережі автостанцій
- Збільшення дохідної частини бюджету Києва за рахунок податкових надходжень

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Населення міста Києва

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Низький рівень дотримання правил паркування
- Відсутність дієвого простого механізму контролю за дотриманням правил паркування та оплати, непрозорість готівкових розрахунків та неможливість фактичного контролю за надходженнями
- Невідповідність паркувальної інфраструктури міста поточним вимогам
- Недостатня кількість паркувальних місць, відсутність перехоплюючих паркінгів
- Неефективне інформаційне та технічне забезпечення паркувальної діяльності

Очікувані результати

- Підвищення якості надання послуг з паркування
- Збільшення кількості паркомісць
- Підвищення ефективності використання наявних паркувальних майданчиків
- Влаштування перехоплюючих паркінгів
- Збільшення дохідної частини бюджету міста

Ключові заходи

- Залучення інвестицій, облаштування паркувальних майданчиків зарядками для електромобілів
- Створення перехоплюючих паркінгів, будівництво підземних та наземних паркінгів

Період здійснення

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

299726,4

265421,4

459519,6

1024667,4

Джерела фінансування

Кошти інвесторів

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• КП "Київське інвестиційне агентство"
• Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс", інвестори

Коментарі

 


2.2.20. Впровадження автоматизованої системи контролю паркувального простору (АСКПП)

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Впровадження автоматизованої системи контролю паркувального простору (АСКПП)

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Впровадження АСКПП дозволить:
- Впорядкувати рух транспортних засобів на автодорогах
- Знизити навантаження на автомобільні дороги та об'єкти дорожньої інфраструктури
- Скоротити транспортні потоки в центральній частині міста
- Підвищити середню швидкість руху транспортного потоку
- Сприяти використанню громадського транспорту
- Знизити порушення правил паркування (зупинки) транспортних засобів
- Об'єднати всі паркувальні технології та елементи інфраструктури міста
- Підвищити зручність паркування та оплати для водіїв
- Підвищити збори сплати за послуги паркування за рахунок впровадження ефективних та законних механізмів контролю
- Мінімізувати "людський фактор" та готівкові розрахунки за послуги паркування з метою збільшення наповнення бюджету міста
- Покращити інфраструктури окремих районів міста за рахунок отриманих коштів з платних парковок, які знаходяться в цих районах
- Зменшити затори на дорогах

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

1 млн осіб

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Місто досі не має єдиної системи контролю паркувального простору, відсутнє зонування та категорійність паркувальних майданчиків, що призводить до запаркованості доріг та тротуарів, а через наявність людського фактора бюджет недоотримує кошти за надані послуги з паркування. Ці та інші проблеми міста, пов'язані з паркуванням, можна вирішити, запровадивши АСКПП та забезпечивши неминучу відповідальність водіїв за порушення законодавства
Орієнтовна вартість реалізації проекту: 20,0 млн грн.

Очікувані результати

- Впровадження АСКПП:
- Дозволить суттєво зменшити перевантаженість вулиць запаркованим автотранспортом
- Збільшить кількість паркомісць
- Підвищить середню швидкість руху транспортних потоків
- Сприятиме використанню громадського транспорту
- Мінімізує людський фактор при оплаті послуг за паркування та запровадження контролю за надходженнями до бюджету міста
- Суттєво поліпшить транспортну інфраструктуру м. Києва
- Дозволить впорядкувати паркувальний простір, розвантажити вулиці міста

Ключові заходи

Повне та ритмічне фінансування в запланованих обсягах

Період здійснення

січень 2016 р. - грудень 2022 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

-

10000,0

10000,0

20000,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, власні кошти, інші джерела

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Київтранспарксервіс", КП "Київське інвестиційне агентство"

Коментарі

 


2.2.21. Інформатизація міста Києва

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Інформатизація міста Києва

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Забезпечення інформаційної підтримки процесів прийняття управлінських рішень та створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, організацій, громадських об'єднань

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Населення міста Києва

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Недостатній рівень впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій в державне управління
- Між державним, регіональним та місцевим рівнями існує певна невпорядкованість інформаційних відносин, що спостерігається у стосунках органів державної влади при організації інформаційної взаємодії
- Більшість технічного обладнання застаріле і потребує модернізації або оновлення
- Відсутність уніфікованих IT комунікацій в системі управління містом
- Недостатньо скоординовано впроваджуються інформаційно-аналітичні системи

Очікувані результати

- Створення єдиної мультисервісної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури міста, як платформи всіх електронних сервісів
- Підвищення якості життя населення за рахунок впровадження автоматизованих електронних систем та сервісів
- Оновлення парку комп'ютерної техніки, підвищення інформаційної безпеки

Ключові заходи

- Впровадження єдиної інформаційно-комунікаційної структури, створення Єдиного диспетчерського центру
- Створення єдиного центру обліку пасажироперевезень
- Впровадження оповіщення населення в разі настання надзвичайних ситуацій, створення сучасного ситуаційного центру із протидії загрозам (Безпечне місто)

Період здійснення

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

467444,0

193366,0

65086,0

732296,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, інші джерела

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• КП "Київтелесервіс", КП "Київдорсервіс"

Коментарі

 


2.2.22. Впровадження інтелектуальних транспортних систем на вулично-дорожній мережі міста Києва

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Впровадження інтелектуальних транспортних систем на вулично-дорожній мережі міста Києва

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

В результаті об'єднання сучасних технологій моделювання, управління в реальному часі, а також комунікаційних технологій впровадити інтелектуальні транспортні системи для вулично-дорожньої мережі (ВДМ) міста Київ

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

2 млн чоловік

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Останнім часом Київ все частіше стикається з проблемами дорожніх заторів і пов'язаних з ними негативних явищ. Дорожні затори з'являються в місті як результат дедалі більшої автомобілізації, урбанізації, а також в результаті зростання населення та збільшення щільності заселення території. Дорожні затори зменшують ефективність дорожньо-транспортної інфраструктури, збільшуючи таким чином час шляху, витрати палива і рівень забруднення навколишнього середовища

Очікувані результати

Впровадження ІТС на вулично-дорожній мережі міста Київ дозволить оцінювати ситуацію на вулично-дорожній мережі, чого зараз місто зробити не в змозі. Також, знаючи що відбувається на ВДМ, місто зможе не тільки налаштувати оптимальну роботу всієї дорожньої інфраструктури, а й оперативно вирішувати проблеми, що виникають на вузьких (проблемних) ділянках ВДМ. У ході впровадження ІТС також буде задіяно систему обліку громадського транспорту (ГТ), що дозволить поліпшити якість останнього (зменшення часу в дорозі, пріоритезація руху ГТ і т. д.). Ефект від вище перелічених заходів вплине не тільки на ту частину населення Києва, яка здійснює свої переміщення за допомогою індивідуального транспорту, а також і на людей, які обирають ГТ

Ключові заходи

Повне та ритмічне фінансування в запланованих обсягах

Період здійснення

2016 р. - 2018 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

2000000,0

10000000,0

10000000,0

22000000,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, власні кошти, інші джерела

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• КП "Київдорсервіс"

Коментарі

 


2.2.23. Розвиток Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни)

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Розвиток Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни)

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Оновлення парку спецавтотранспорту
- Будівництво аварійно-рятувальної станції "Старт" та 2-х місць стоянок повітряних суден для протипожежної обробки
- Капітальний ремонт перону, штучної злітно-посадкової смуги, рулійних доріжок
- Будівництво 2-х ангарів

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Населення міста Києва

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Застарілий парк спецавтотранспорту та інфраструктура Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни)

Очікувані результати

- Надання якісних послуг з обслуговування літаків іноземного виробництва сучасним спецавтотранспортом
- Будівництво аварійно-рятувальної станції "Старт" дозволить забезпечити:
відповідність санітарно-побутових умов цих будівель сьомій категорії аеродрому;
сучасний рівень аварійно-рятувальної служби аеропорту відповідно до міжнародних вимог

Ключові заходи

Спільно з Міністерством інфраструктури України розробити та реалізувати програму розвитку Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни)

Період здійснення

лютий 2016 р. - грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

89500,0

100600,0

73000,0

263100,0

Джерела фінансування

власні кошти

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• Комунальне підприємство міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)

Коментарі

 


2.2.24. Розвиток внутрішнього водного транспорту в місті Києві

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Розвиток внутрішнього водного транспорту в місті Київ

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Підвищення рівня безпеки на внутрішньому водному транспорті
- Забезпечення соціальної функції внутрішнього водного транспорту з перевезення пасажирів
- Розвиток перевезень пасажирів на туристичних маршрутах
- Створення умов для перерозподілу вантажопотоків з наземних видів транспорту на внутрішній водний транспорт для забезпечення збалансованого розвитку транспортної системи міста
- Забезпечення зростання конкурентоспроможності внутрішнього водного транспорту по відношенню до інших видів транспорту
- Підвищення доступності та якості послуг внутрішнього водного транспорту для вантажовідправників

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Населення міста Києва

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Негативна стійка тенденція зниження ролі внутрішнього водного транспорту в транспортній системі міста та країни
- Невикористання потенційних можливостей внутрішніх водних шляхів для зниження навантаження на автомобільні і залізничні шляхи, низька інвестиційна привабливість і конкурентоспроможність підприємств галузі
- Недостатній рівень забезпечення транспортної безпеки під час перевезення пасажирів і вантажів, що потребують особливих умов
- Стабільне зниження обсягів перевезень пасажирів внутрішнім водним транспортом, в тому числі на соціально значущих маршрутах
- Слабке використання потенціалу внутрішніх водних шляхів для перевезень зовнішньоторговельних вантажів і транзиту

Очікувані результати

- Забезпечення пріоритетного розвитку внутрішнього водного транспорту як економічного, енергоефективного, екологічного та безпечного виду транспорту
- Забезпечення технічної та технологічної безпеки об'єктів транспортної інфраструктури на внутрішніх водних шляхах, створено умови для динамічного розвитку перевезень пасажирів на туристичних маршрутах
- Реалізація в повній мірі соціальної функції внутрішнього водного транспорту з перевезення пасажирів на соціально значущих маршрутах
- Зниження навантаження на автомобільні та залізничні шляхи при доставці вантажів у період навігації, підвищення інвестиційної привабливості внутрішнього водного транспорту

Ключові заходи

- Спільно з Міністерством інфраструктури України розробити та реалізувати програму розвитку міського водного транспорту
- Розробка і реалізація комплексних проектів реконструкції гідротехнічних споруд, інших об'єктів інфраструктури та водних шляхів
- Будівництво нових гідротехнічних споруд
- Оснащення сучасними інженерно-технічними засобами забезпечення транспортної безпеки судноплавних гідротехнічних споруд; оновлення внутрішнього флоту
- Розробка програми розвитку пасажирських перевезень на внутрішніх водних шляхах та її реалізація; підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів та вантажів
- Розвиток інформаційних систем забезпечення безпеки судноплавства та управління рухом суден на внутрішніх водних шляхах на основі міжнародних стандартів
- Створення електронних навігаційних карт; оновлення технічного і обслуговуючого флоту
- Розробка і реалізація заходів із залучення вантажопотоків, що потенційно тяжіють до внутрішніх водних шляхів

Період здійснення

лютий 2016 р. - грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

-

Буде визначено

Буде визначено

Буде Визначено

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, інші джерела

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• Комунальна судноплавна компанія "Київ"

Коментарі

 


2.2.25. Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1. "Першокласна інфраструктура" в частині транспортної інфраструктури
Модернізація транспортної інфраструктури

Назва проектної ідеї

Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Проект неприбутковий
- Поліпшення технічного стану тротуарів, доріг, розв'язок, мостів, шляхопроводів, забезпечення безперебійного руху транспорту
- Поліпшення обслуговування населення громадським транспортом
- Поліпшення екологічного стану за рахунок ліквідації заторів

Територія, на яку матиме вплив

Північно-західна частина м. Києва,
- житлові масиви: Нивки, Виноградар, Мінський
- житлові райони по вулиці Автозаводській

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Населення м. Києва та гості столиці, транзитний автотранспорт та транзитні пасажири

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Ця ділянка дороги є складовою частиною Великої Окружної дороги у північно-західній частині м. Києва і призначена для відведення транспортних потоків за межі житлових масивів Нивки, Виноградар, Мінський та житлових районів по вулиці Автозаводській, а також розподілу транспорту з Гостомельського, Житомирського напрямків та зменшення інтенсивності руху по Малій окружній дорозі на ділянці від Московської площі до проспекту Московського (Степана Бандери)

Очікувані результати

- Проект неприбутковий
- Поліпшення технічного стану тротуарів, доріг, розв'язок, мостів, шляхопроводів, забезпечення безперебійного руху транспорту
- Поліпшення обслуговування населення громадським транспортом
- Поліпшення екологічного стану за рахунок ліквідації заторів

Ключові заходи

На ділянці Великої Окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської передбачається спорудження:
- шестисмугової автодороги
- двох транспортних розв'язок на перетині з залізницею та вулицею Богатирською
- лівоповоротний з'їзд (1)
- правоповоротний з'їзд (5)
- правоповоротний з'їзд (8)
- тимчасова дорога
- очисні споруди
- ТП

Період здійснення

22 місяці (10.2016 - 09.2018)

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. станом на 01.01.2016 профінансовано та виконано 24981,6 тис. грн.

2016

2017

2018

Разом

15050,0

250000,0

120958,2

386008,2

Джерела фінансування

Міський бюджет, кошти ДФРР

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

Заявник: Департамент будівництва та житлового забезпечення (КМДА)
Замовник будівництва: Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
Генеральна проектувальна організація: Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут "Київдормістпроект"
Генеральна підрядна організація: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКО-БУД-ТРЕЙД"

Коментарі

Проектна та дозвільна документація в наявності у повному обсязі


2.3.1. Медико-психологічна адаптація та реабілітація внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції і членів їх сімей

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Сектор 6 "Охорона здоров'я"
Доступна, якісна та ефективна система охорони здоров'я

Назва проектної ідеї

Медико-психологічна адаптація та реабілітація внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції і членів їх сімей

Одна або кілька цілей які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Відкриття денних соматичних стаціонарів медико-психологічної допомоги із впровадженням в роботу моделі мультидисциплінарної бригади
- Забезпечення населення доступною кваліфікованою медико-психологічною допомогою

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Бійці Збройних Сил та Національної гвардії; учасники антитерористична операція (АТО), жителі окремої території України, на якій проводиться АТО, біженці та вимушені переселенці; родичі військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях; люди, які перебували у полоні

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

За інформацією різних джерел, на сьогодні в збройному конфлікті на Сході України беруть участь близько 50 тисяч українських солдатів. Останнім часом значно побільшало тих, хто повертається додому інвалідами не тільки у фізичному, а й у психологічному плані. Психологи зазначають, що реабілітація має важливе значення не тільки для самих учасників АТО, а й для всього нашого суспільства. Акцентуючи увагу на психологічній адаптації, якої потребують майже всі учасники АТО й переселенці із зони військового конфлікту, медики вважають, що у випадку недостатнього лікування з часом поствоєнні симптоми не тільки повертаються, а й посилюються, а солдатів, які брали участь в АТО, часто мучить безсоння, у них відсутні емоції, вони надто дратівливі. Для того, щоб люди могли нормально адаптуватися до мирного життя, вони повинні пройти лікування. Психологи зауважують, що учасники тих страшних подій важко йдуть на контакт, адже вважають, що час усе вилікує і зазвичай тримають усе в собі. Війна, за словами медиків, підриває психологічне здоров'я, і потреба в лікуванні з кожним днем зростає. Завдяки розробленій диференційованій системі лікувально-профілактичних, реабілітаційних, організаційних заходів, створеній теплій, комфортній атмосфері у кабінетах та денних стаціонарах психологічної реабілітації для учасників АТО, вдається досягнути значних результатів у відновленні соціальної адаптації та повноцінного функціонування особистості військовослужбовців. Оскільки ні у військових частинах, ні в населених пунктах зони проведення АТО психологічна реабілітація, як правило, не проводиться, постало питання інтенсифікації та збільшення обсягу комплексу психологічно-реабілітаційних заходів, що надаються зазначеній категорії населення

Очікувані результати

- Створення розгалуженої мережі кабінетів та стаціонарів психологічної розгрузки для проведення індивідуальної та групової психотерапії
- Забезпечення налагодження взаємодії та наступництва в роботі кабінетів зі спеціалістами соматичної мережі, відповідної підготовки фахівців надасть можливість уникнення стигматизації (упередженого дискримінаційного ставлення суспільства до певних категорій пацієнтів, зокрема з психолого-психіатричними проблемами)
- Багатогранність завдань психологічної реабілітації ВПО та постраждалих в зоні АТО потребує ефективного функціонування цієї системи/служби як самостійного напряму клінічної та соціальної медицини

Ключові заходи

- Організація кабінетів, денних стаціонарів медико-психологічної допомоги на базі відділень відновного лікування КДЦ та впровадження в роботу моделі мультидисциплінарної бригади
- Навчання фахівців сучасним методам лікування та корекції розладів психіки та поведінки. Моніторинг стану надання медичної допомоги

Період здійснення

- етап становлення - до 3 місяців
- етап формування завершеної організаційної структури - до кінця 2016 року

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

-

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено

Джерела фінансування

бюджет міста Києва

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• Заклади охорони здоров'я, що входять до сфери управління Департаменту та районних в місті Києві державних адміністрацій

Коментарі

Не потрібно додаткове фінансування та додаткові штатні посади. В 2015 році започатковано проведення навчальних тренінгів провідними фахівцями Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупіка, ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", Республіки Ізраїль, США для лікарів-психологів та психотерапевтів з питань подолання посттравматичного стресового розладу в учасників АТО
В закладах охорони здоров'я працюють психологи, психотерапевти, консультанти психотерапевтичних напрямів, які надають практичну психологічну допомогу, підтримують і супроводжують військовослужбовців, їхні сім'ї
Базовим закладом охорони здоров'я із реабілітації учасників антитерористичної операції визначено Київський міський клінічний шпиталь інвалідів Великої Вітчизняної війни. У листопаді 2014 року у шпиталі створено реабілітаційний центр, у складі якого функціонують:
реабілітаційне відділення на 50 ліжок мультидисциплінарного профілю, в тому числі і для спинальних хворих;
консультативний кабінет психотерапії;
кабінет психологічного розвантаження, де пройдуть курс оздоровлення військовослужбовці, які зазнали загальносоматичних поранень
Ще один реабілітаційний центр функціонує при КМКЛ N 18.
Це відділення призначене не тільки для спинальних хворих, в ньому також відбуваються семінари-навчання з надання психологічної допомоги учасникам АТО та членам їхніх родин


2.3.2. Цикл навчання для медичних працівників з подальшою підготовкою спікерів-консультантів з питань вакцинопрофілактики для роботи з населенням, який не містить матеріалів рекламного характеру: "Інвестуй в своє здоров'я. Вакцинація - єдиний ефективний засіб профілактики"

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Сектор 6 "Охорона здоров'я"
Доступна, якісна та ефективна система охорони здоров'я

Назва проектної ідеї

Цикл навчання для медичних працівників з подальшою підготовкою спікерів-консультантів з питань вакцинопрофілактики для роботи з населенням, який не містить матеріалів рекламного характеру: "Інвестуй в своє здоров'я. Вакцинація - єдиний ефективний засіб профілактики"

Одна або кілька цілей які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Покращити знання медичних працівників Києва з питань вакцинопрофілактики
- Навчити медичних працівників правильної комунікації з населенням з питань вакцинопрофілактики
- Шляхом ефективної комунікації медичних працівників з населенням сформувати у мешканців м. Києва позитивне ставлення до вакцинації
- Підвищити % охоплення профілактичним щепленням населення Києва
- Знизити рівень інфекційної захворюваності

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Медичні працівники м. Києва, населення, що має дітей віком до 6 років, вагітні, що планують народжувати
Приблизно 1,2 млн чол.

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Низький % охоплення щепленнями. М. Київ має найнижчий показник лояльності до вакцинації серед населення (тільки 14 % опитуваних позитивно ставляться до вакцинації)

Очікувані результати

- Покращено знання медичних працівників Києва з питань вакцинопрофілактики
- Навчено медичних працівників ефективній комунікації з населенням з питань вакцинопрофілактики
- Сформовано позитивне ставлення до вакцинації у мешканців Києва шляхом ефективної комунікації медичних працівників з населенням
- Підвищено % охоплення профілактичним щепленням населення Києва

Ключові заходи

- Навчання медичних працівників центрів первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрів районів м. Києва з питань вакцинопрофілактики
- На базі Київського міського Центру здоров'я створення Центру підготовки експертів з питань вакцинопрофілактики для роботи з населенням, де будуть проведені тренінги по ефективній комунікації та основам вакцинопрофілактики для робочих груп районів та локальних тренерів силами співробітників ТОВ "Глаксо Сміт Кляйн"
- Підготовка експертів з питань вакцинопрофілактики для роботи з населенням в кожному районі м. Києва силами співробітників ТОВ "Глаксо Сміт Кляйн"
- Організація спільно з Департаментом освіти і науки, молоді та спорту занять з батьками дітей ДНЗ та шкіл

Період здійснення

червень 2016 р.- грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

-

Буде визначено

Буде визначено

Буде визначено

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, кошти інвестора

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Співробітники ТОВ "Глаксо Сміт Кляйн"
• Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• Київський міський Центр здоров'я


2.3.3. Реконструкція з розширенням будівлі міського Центру термічних уражень, реконструктивно-відновлювальної та пластичної хірургії Київської міської клінічної лікарні N 2 на вул. Краківській, 13 у Дніпровському районі

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Сектор 6 "Охорона здоров'я"
Доступна, якісна та ефективна система охорони здоров'я

Назва проектної ідеї

Реконструкція з розширенням будівлі міського Центру термічних уражень, реконструктивно-відновлювальної та пластичної хірургії Київської міської клінічної лікарні N 2 на вул. Краківській, 13 у Дніпровському районі

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Ефективність проекту полягає в наступному:
- забезпечення належних умов для надання медичної допомоги та перебування пацієнтів з термічними ураженнями, впровадження новітніх технологій; наявність боксів відповідного температурного режиму, відповідний клас чистоти в боксах;
- надання високоспеціалізованої медичної допомоги жителям м. Києва та пацієнтам з тяжкими ураженнями з України, включаючи постраждалих в АТО;
- впровадження сучасних передових технологій, які використовуються в державах ЄС, США та інших;
- підвищення авторитету влади, зняття соціальної напруги та підвищення авторитету медичної спільноти

Територія, на яку матиме вплив

Медицина

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Місто Київ та територія України (з тяжкою опіковою травмою, діти та дорослі)

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Запропонований проект, спрямований на ключові проблеми підвищення надання висококваліфікованої медичної допомоги
Успіх цього проекту означав би великий прорив у сфері медицини в Україні

Очікувані результати

Будівництво нового опікового Центру дасть можливість розвинути та покращити систему надання профільної допомоги, використовуючи найсучасніші світові медичні технології та розробки. Це зробить можливим відмовитися від дороговартісного лікування пацієнтів за межами України, що надасть економічний ефект
Реалізація проекту зміцнить імідж та політичне становище влади, знизить соціальну напругу, а вплив результатів реалізації проекту забезпечить вдосконалення стилю та норм управлінської поведінки в структурах влади й в громаді, що також призведе до позитивного ефекту

Ключові заходи

1. Закінчення розробки проектування
2. Експертиза проекту
3. Будівництво Центру термічних уражень (I черга, орієнтовна площа 16000 кв. м)
4. Реконструкція існуючих будівель під розміщення терапії та гінекології (II черга)

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

-

Буде визначено після затвердження ПКД

427700,0

427700,0

Джерела фінансування

Бюджет міста Києва, ДФРР

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), Департамент охорони здоров'я ВОКМР (КМДА), Київська міська клінічна лікарня N 2

Коментарі

Проект представляє перший в Україні комплексний підхід до консолідації та координації медичних наукових досліджень в рамках спільної програми з опіковими центрами Європи або США та впровадження унікальних медичних розробок


2.4.1. Молодіжне таборування

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 7 "Здоровий киянин"
Систематичне просування здорового способу життя

Назва проектної ідеї

Молодіжне таборування

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Створення постійно діючого осередку неформальної освіти для молоді з метою пропаганди здорового способу життя та активного відпочинку.
Ця ціль передбачає:
- створення тимчасових і постійно діючих осередків неформальної освіти дітей та молоді; підготовка волонтерських кадрів, лідерів молодіжного та дитячого громадського руху
- сприяння зміцненню психічного здоров'я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім'ї та соціальному середовищі, популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності
- здійснення громадських заходів, спрямованих на поширення серед молоді здорового та безпечного способу життя

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ - учасниками молодіжного таборування стане молодь столиці. Також передбачено, що участь в таборі можуть взяти учасники зі всіх регіонів України, якщо цей захід відбувається за підтримки Київської міської державної адміністрації

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Близько 858000 осіб (молодь міста Києва), додатково молодь з регіонів України

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

У столиці функціонують понад 100 молодіжних громадських організацій, що ініціюють організацію наметових містечок з метою розвитку неформальної освіти. Проте часто виникають проблеми із пошуком місця, облаштуванням наметового містечка (забезпечення учасників необхідними комунікаціями: вода, душ, туалет, світло, баки для сміття, безпека тощо). У зв'язку з вищенаведеним пропонується створити сприятливе місце зі всіма необхідними комунікаціями для облаштування молодіжного таборування

Очікувані результати

- Створення універсального місця для молодіжного таборування багаторазового використання
- Широке залучення молоді до здорового і безпечного способу життя
- Підвищення рівня самоорганізації і самоврядування молодіжних спільнот
- Піднесення громадянської свідомості та патріотизму молоді України шляхом налагодження системної освітньої, виховної, інформаційної роботи, організації військово-спортивних молодіжних осередків, молодіжних рухів, діяльності молодіжних працівників та волонтерів

Ключові заходи

- Підготовчі роботи, оформлення відповідної технічної та дозвільної документації
- Будівництво тимчасових споруд: сцена, павільйони, зона польової кухні, санітарно-гігієнічна територія (туалети, душові кабіни), піддони під намети - територія проживання груп, місце для організації групової роботи, медичний пункт та ін.
- Підключення до електромережі (провід, кабель, розетки, стабілізатори та ін.) та оплата вартості за спожиту електроенергію
- Організація постійного водопостачання: водопровід або постійна доставка питної та технічної води
- Облаштування пляжної частини: територія суші та водної поверхні (буйки, чистка дна), виготовлення паспорта пляжу
- Загальна огорожа табору
- Постійна охорона всієї території табору (протягом року цілодобово)
- Підключення до мережі Інтернет
- Встановлення та обслуговування біотуалетів
- Власна база туристичного спорядження (у певній кількості: каримати, намети, спальні мішки, вкладиші у мішки, туристичні системи, мангали та ін.)
- Встановлення та обслуговування баків для сміття
- Радіостанції для технічного персоналу
- Заробітна плата для постійних працівників локації (охорона, адміністратор, завідуючий господарством тощо)
- Власна музична апаратура для організації заходів

Період здійснення

2016 - 2018 рр.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

9853,78

1954,46

2736,32

14544,56

Джерела фінансування

ДФРР, бюджет міста Києва

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Супровід і управління проекту буде здійснювати Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Київським молодіжним центром
• До реалізації проекту можуть бути залучені національні та іноземні виробники матеріалів і обладнання, що буде використовувалися в рамках проекту

Коментарі

Проект є одним із пріоритетних завдань Концепції Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016 - 2020 роки


2.4.2. Будівництво спортивного комплексу в парку "Партизанська слава" на вул. Тростянецькій, 60

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 7 "Здоровий киянин"
Систематичне просування здорового способу життя

Назва проектної ідеї

Будівництво спортивного комплексу в парку "Партизанська слава" на вул. Тростянецькій, 60

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Сучасний спортивний об'єкт
- Покращення умов проведення навчально-тренувального процесу для вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Києва
- Сучасний рівень забезпеченості громади міста Києва сучасними спортивними спорудами, а саме: басейном, футбольною та легкоатлетичною ареною з трибунами для глядачів, універсальним спортивним залом для проведення тренувального процесу з багатьох ігрових видів спорту, спортивними та тренажерними майданчиками

Територія, на яку матиме вплив

вул. Тростянецька, 60, Дарницький район, парк "Партизанська Слава"

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Збільшиться кількість дітей та підлітків, які займатимуться фізичною культурою та видами спорту, до 15000 чоловік

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Погіршення загального стану здоров'я дітей, підлітків та мешканців району
Недостатня кількість спортивних об'єктів, доступних для всіх верств населення міста Києва

Очікувані результати

- Залучення населення м. Києва до занять фізичною культурою та спортом
- Організація та проведення тренувань, змагань, видовищних заходів і показових виступів із різних видів спорту
- Створення мешканцям Києва умов європейського рівня для активного сімейного відпочинку
- Забезпечення дітей та молоді, а також різних верств населення міста Києва сучасною спортивною спорудою для занять фізичною культурою та спортом

Ключові заходи

Будівництво спортивного комплексу у складі критої льодової арени, басейну з довжиною доріжки 50 м з трибунами для глядачів на 200 - 300 місць, футбольно-легкоатлетичної спортивної арени з трибунами для глядачів на 1000 - 1500 місць, універсального критого спортивного залу для гандболу, волейболу, баскетболу з телескопічними трибунами для глядачів на 300 - 500 місць та з залами для занять видами боротьби та боксом, художньою гімнастикою, критого спортивного манежу для занять із футболу з покриттям "синтетична трава", медико-реабілітаційного та адміністративного блоку, міні-готелю для тимчасового перебування спортсменів та тренерів на 50 - 70 місць (можливо декілька будиночків типу "бунгало", відкритих площинних споруд (майданчиків для тенісу, баскетболу, волейболу, тренажерних майданчиків), закладу громадського харчування

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

150000,0

350000,0

100000,0

600000,0

Джерела фінансування

ДФРР, бюджет міста Києва, кошти інвесторів

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Супровід і управління проектом буде здійснювати Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
• До реалізації проекту можуть бути залучені національні та іноземні виробники матеріалів і обладнання, що буде використовуватися в рамках проекту, та будівельно-монтажні організації

Коментарі

 


2.4.3. Будівництво центру олімпійської підготовки з водних видів спорту - водноспортивного стадіону на Трухановому острові (акваторія Матвіївської затоки)

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 7 "Здоровий киянин"
Систематичне просування здорового способу життя

Назва проектної ідеї

Будівництво центру олімпійської підготовки з водних видів спорту - водноспортивного стадіону на Трухановому острові (акваторія Матвіївської затоки)

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Масове залучення киян до фізичної культури і спорту
- Забезпечення умов для ефективного розвитку веслувальних видів спорту в місті Києві
- Створення умов для організації та проведення оздоровчих, спортивних та видовищних заходів
- Створення сучасного комплексу для змагань різного рівня
- Універсальна тренувальна база для професійних спортсменів та початківців
- Проведення навчально-тренувальних та оздоровчих зборів по підготовці до участі збірних команд у змаганнях

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ, Труханів острів, Матвіївська затока

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Збільшення кількості дітей та підлітків, які займатимуться фізичною культурою та водними видами спорту, до 2500 чоловік

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Погіршення загального стану здоров'я дітей, підлітків та мешканців району
- Недостатня кількість спортивних об'єктів, доступних для всіх верств населення міста Києва

Очікувані результати

- Залучення всіх верств населення м. Києва до занять фізичної культурою та спортом
- Організація та проведення змагань, видовищних заходів і показових виступів з різних видів спорту
- Створення мешканцям Києва умов європейського рівня для активного сімейного відпочинку
- Збільшення представників м. Києва у складах збірних команд України з водних видів спорту

Ключові заходи

- Підготовчі роботи по будівництву спортивного комплексу
- Оформлення проектно-кошторисної документації
- Будівельні роботи

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

10000,0

489550,0

450,0

500000,0

Джерела фінансування

ДФРР, бюджет міста Києва, кошти інвесторів

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Супровід і управління проектом буде здійснювати Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• До реалізації проекту можуть бути залучені національні та іноземні виробники матеріалів і обладнання, що буде використовуватися в рамках проекту, та будівельно-монтажні організації

Коментарі

 


2.4.4. Будівництво спортивного комплексу у складі: плавальний басейн, льодова арена, ігровий зал, спортивний зал для занять видами єдиноборств

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 7 "Здоровий киянин"
Систематичне просування здорового способу життя

Назва проектної ідеї

Будівництво спортивного комплексу у складі: плавальний басейн, льодова арена, ігровий зал, спортивний зал для занять видами єдиноборств

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Масове залучення киян до занять фізичною культурою та спортом
- Забезпечення умов для ефективного розвитку плавання та боксу, зимових, ігрових видій спорту в місті Києві
- Створення умов для організації та проведення оздоровчих, спортивних та видовищних заходів
- Створення сучасного комплексу для змагань різного рівня
- Універсальна тренувальна база для професійних спортсменів та початківців

Територія, на яку матиме вплив

Деснянський район, Оболонський район, парк Дружби народів

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Збільшиться кількість дітей та підлітків, які займатимуться фізичною культурою, плаванням та боксом, зимовими, ігровими видам спорту, до 3500 чоловік

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Погіршення загального стану здоров'я дітей, підлітків та мешканців району
- Недостатня кількість спортивних об'єктів, доступних для всіх верств населення міста Києва

Очікувані результати

- Залучення всіх верств населення м. Києва до занять фізичною культурою та спортом
- Організація та проведення змагань, видовищних заходів і показових виступів з різних видів спорту
- Створення мешканцям Києва умов європейського рівня для активного сімейного відпочинку

Ключові заходи

- Підготовчі роботи по будівництву спортивного комплексу
- Оформлення проектно-кошторисної документації
- Будівництво спортивного комплексу: плавального басейну, льодової арени, ігрового залу, спортивного залу для занять боксом, душових приміщень та адміністративних приміщень
- Створення транспортної інфраструктури

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

150000,0

350000,0

200000,0

700000,0

Джерела фінансування

ДФРР, бюджет м. Києва, кошти інвесторів

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Супровід і управління проектом буде здійснювати Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• До реалізації проекту можуть бути залучені національні та іноземні виробники матеріалів і обладнання, що буде використовуватися в рамках проекту, та будівельно-монтажні організації

Коментарі

 


2.5.1. Демеркуризація території ВАТ "Радикал", розташованого на території Деснянського району міста Києва

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Сектор 4 "Екологія та безпека довкілля"
Забезпечення комфортних умов життя населення м. Києва
Зниження негативного впливу на навколишнє середовище

Назва проектної ідеї

Демеркуризація території ВАТ "Радикал", розташованого на території Деснянського району міста Києва

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Ліквідація небезпечного впливу на здоров'я киян ртутьвмісних речовин. Запобігання виникненню техногенної та екологічної катастрофи як у м. Києві, так і у всьому басейні р. Дніпро в разі зараження ґрунтових вод

Територія, на яку матиме вплив

Лівобережна частина м. Києва та території, що отримують водопостачання з басейну р. Дніпро

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Населення лівобережної частини м. Києва та прилеглих до р. Дніпро територій з орієнтовною кількістю населення 15,0 млн осіб

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

На цей час на території, що займало ВАТ "Радикал", знаходиться близько 200 тис. ртутьвмісних речовин, які становлять загрозу життю та здоров'ю населення, що проживає навколо цієї території. Крім того, в небезпечній близькості розташовані продовольчий ринок, торговельний центр та велика кількість діючих суб'єктів господарювання. Існує загроза проникнення шкідливих речовин у ґрунтові води, що може призвести до загальнонаціональної катастрофи

Очікувані результати

Завдяки реалізації проекту з демеркуризації території ВАТ "Радикал" буде забезпечено поліпшення екологічного стану у лівобережній частині м. Києва, де проживає більш ніж 1 млн мешканців, а також ліквідована загроза забруднення р. Дніпро.

Ключові заходи

Цим проектом передбачається збір, вивезення та захоронення ртутьвмісних відходів

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

423500,0

423500,0

424390,0

1271390,0

Джерела фінансування

ДФРР, кошти інвесторів

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Супровід і управління проектом буде здійснювати Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• До реалізації проекту можуть бути залучені національні та іноземні підрядники

Коментарі

 


2.5.2. Чиста вода

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Сектор 4 "Екологія та безпека довкілля"

Назва проектної ідеї

Чиста вода

Одна або кілька цілей які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Визначення наявності шкідливої мікрофлори у водах рекреаційних зон (міські пляжі, зони відпочинку біля води) для встановлення безпеки купання, риболовлі, відпочинку

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Населення міста Києва

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Масове надходження бактеріологічних забруднювачів у водойми призводить до негативних змін складу і властивостей води у водних об'єктах та впливає на стан здоров'я людини
- Для визначення бактеріологічних показників забруднення міського водного середовища КП "Плесо" необхідно створити свою бактеріологічну лабораторію

Очікувані результати

- При запровадженні бактеріологічної лабораторії при КП "Плесо" з дослідженнями на кишкову паличку та лептоспіри можна досягнути таке:
- Виконувати аналізи та визначати наявність шкідливої мікрофлори у київських водоймах для загального визначення стану якості води у водоймах
- Виконувати аналізи та визначати наявність шкідливої мікрофлори у воді очисних споруд дощової каналізації з подальшою їх модернізацією на ці показники
- Виконувати бактеріологічні аналізи та визначати наявність шкідливої мікрофлори у водах рекреаційних зон (міські пляжі, зони відпочинку біля води) для встановлення безпеки купання, риболовлі, відпочинку
- Виконувати аналізи та визначати наявність шкідливої мікрофлори у воді об'єктів природно-заповідного фонду м. Києва, які обліковуються у КП "Плесо" та знаходяться у м. Києві, для забезпечення нормалізації заповідного режиму та забезпечення рекреаційних можливостей
- За результатами виконаних аналізів встановити категорію водокористування водних об'єктів щодо культурно-побутового і рекреаційного призначення із визначенням конкретних заходів запобігання шкідливому впливу бактеріологічних забруднень
- Визначити конкретні заходи щодо ліквідації бактеріологічних забруднень
- Визначати інвестиційно привабливі водойми для організації культурно-оздоровчої мети: відпочинку, розваг, спорту, рибальства, які б завдяки своїй господарській діяльності здійснили очистку вод київських водойм від бактеріологічного забруднення

Ключові заходи

Закупівля обладнання
Отримання акредитації

Період здійснення

лютий - червень 2016 року

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

5000,0

-

-

5000,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, кошти інвесторів

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

КП "Плесо"


2.5.3. Створення нових зелених зон відпочинку

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Сектор 4 "Екологія та безпека довкілля"
Збереження зелених насаджень міста
Зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище

Назва проектної ідеї

Створення нових зелених зон відпочинку

Одна або кілька цілей які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Покращення екологічного стану міста, підвищення рівня озеленення міста, естетична привабливість місць загального користування

Територія, на яку матиме вплив

150 га

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Населення міста Києва

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Створення парків, скверів та інших зелених зон загального користування за рахунок земель, не наданих в користування, території міжквартальної житлової забудови та земельних ділянок, повернутих територіальній громаді міста

Очікувані результати

На сьогоднішній день норма озеленення міста Києва на одного мешканця становить майже 25 метрів квадратних, що являється стандартом за загальноєвропейськими правилами. Реалізація зазначеної ідеї надасть можливість створити місто Київ як найзеленішу столицю європейської держави

Ключові заходи

Надання рішеннями Київської міської ради земельним ділянкам статусу зелених зон та передбачення бюджетних видатків на їх створення

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

20000,0

24000,0

28000,0

72000,0

Джерела фінансування

бюджет міста Києва

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• КО "Київзеленбуд", районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень


2.6.1. Реставрація та реабілітація будівлі з технічним переоснащенням і реконструкцією прибудови театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр оперети" на вул. Червоноармійській, 53/3 у Печерському районі (I черга)

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 5 "Культурна височина"

Назва проектної ідеї

Реставрація та реабілітація будівлі з технічним переоснащенням і реконструкцією прибудови театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр оперети" на вул. Червоноармійській, 53/3 у Печерському районі (I черга)

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Реставрація будівлі з реконструкцією аварійної прибудови театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр оперети" як важливої складової Троїцької площі, яка знаходиться у безпосередній близькості до головної спортивної арени країни - НСК "Олімпійський"

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

115000,0 глядачів на 1 рік

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Реставрація та реабілітація будівлі театру з технічним переоснащенням прибудови, а саме:
- проблема по збереженню декорацій та великогабаритного реквізиту, що зберігається у прибудові театру, яка знаходиться в аварійному стані
- напівпідвальні приміщення не придатні для повноцінної роботи працівників театру, так як не проведені роботи внутрішнього опорядження
- порушений температурний режим у залі
- вікна, що знаходяться в аварійному стані, надають неестетичний вигляд будівлі, а також протікають, пропускають протяги

Очікуванні результати

- Покращення естетичного вигляду центральної частини міста
- Втілення мистецьких задумів на більш якісному, європейському рівні
- Покращення умов праці
- По закінченню будівництва буде досягнута значна економія тепло- та енергоносіїв
- Усунення проблеми аварійності прибудови

Ключові заходи

- Влаштування покрівлі одноповерхової прибудови
- Внутрішні опоряджувальні роботи в одноповерховій прибудові
- Вентиляція та димовидалення приміщень прибудови
- Заміна вікон будівлі театру
- Кондиціювання глядацької зони
- Станція охолодження повітря та її підключення
- Придбання та монтаж вантажного ліфта

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

21285,0

-

-

21285,0

Джерела фінансування

ДФРР, бюджет міста Києва

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

Супровід і управління проектом - Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Коментарі

 


2.6.2. Реставрація з пристосуванням під розміщення Державного спеціалізованого мистецького навчального закладу "Київська дитяча школа мистецтв N 2 ім. М. І. Вериківського" об'єкта на вул. Воровського, 2 з прибудовою до нього концертної зали

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея)

Ініціатива 5 "Культурна височина"

Назва проектної ідеї

Реставрація з пристосуванням під розміщення Державного спеціалізованого мистецького навчального закладу "Київська дитяча школа мистецтв N 2 ім. М. І. Вериківського" об'єкта на вул. Воровського, 2 з прибудовою до нього концертної зали

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Об'єкт є історичною та архітектурною пам'яткою. Створення сучасних умов для розвитку та збереження національної культури, інтеграції до світового культурного простору, розвитку професійної мистецької освіти дітей та молоді. Реставрація з прибудовою концертного залу покращить матеріально-технічну базу школи і збільшить кількість учнів до 1300

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Діти та мешканці міста Києва та прилеглих міст

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Школа заснована у 1931 році, є найстарішою школою України початкової професійної мистецької освіти і естетичного виховання з високопрофесійним педагогічним колективом. Реставрація та прибудова концертної зали надасть можливість:
- відновити пам'ятку після пожежі і вона буде використовуватися за призначенням
- відновити державні норми (державні норми для шкіл мистецтв комплексного навчання вдвічі перевищують існуючі зараз площі школи, школа мистецтв надає професійну мистецьку освіту і загальноестетичний розвиток з 29 спеціальностей дітям віком від 2 і до 16 років. На 18 відділах і відділеннях, у дуже стислих умовах)
- прибудова концертної зали надасть можливість повністю реалізувати навчальний процес школи і проводити виставки, театральні, балетні вистави, концертні програми різних видів мистецтв для мешканців району, міста, України, гостей з закордону

Очікувані результати

Школа зможе проводити міжнародні та всеукраїнські конкурси з усіх видів мистецтв
Учні та викладачі школи працюють на рівні світових стандартів, учні школи представляють Україну за кордоном, перемагають на міжнародних конкурсах. Для навчання своїх дітей школу обирали посольства Латвії, Швеції, Франції, Норвегії, Польщі, Словаччини, Німеччини. В школі навчаються діти з іноземних представництв Індії, Німеччини, Ірану, Словаччини, Вірменії, Узбекистану та міста Києва. Іноземні представництва запрошують колективи на свої заходи і свята

Ключові заходи

- Загальнобудівельні та оздоблювальні роботи в навчальному корпусі та концертному залі
- Придбання, монтаж і облаштування систем постановочного освітлення та звукофікації, відеопроекції, технологічного телебачення, трансляції програм та студії звукозапису
- Монтаж та придбання обладнання систем опалення, електрообладнання, охоронної сигналізації, телефонні мережі, комп'ютерні мережі, електроприлади сценічних підйомів та інше
- Придбання устаткування, меблів, музичних інструментів

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування

2016

2017

2018

Разом

6010,0

40000,0

32542,8

78552,8

Джерела фінансування

ДФРР, бюджет міста Києва

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

Супровід і управління проектом - Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Замовник робіт - Київська дитяча школи мистецтв N 2 ім. М. І. Вериківського

Коментарі

 


2.7.1. "Оновлена школа" - зміцнення та вдосконалення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів міста

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Сектор 7 "Освіта"
Високоякісна, доступна освіта, що відповідає вимогам ринку

Назва проектної ідеї

"Оновлена школа" - зміцнення та вдосконалення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів міста

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Створення належних та безпечних умов для організації навчально-виховного процесу
- Підвищення якості освітніх послуг

Територія, на яку матиме вплив

440 загальноосвітніх закладів міста Києва

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

254 тис. учнів

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Невідповідність стану приміщень загальноосвітніх навчальних закладів існуючим нормативам, що створює небезпеку для учасників навчально-виховного процесу
- Застаріле обладнання та технічні засоби навчання, що не дозволяє здійснювати навчально-виховний процес на належному рівні

Очікувані результати

- Покращення якості викладання предметів
- Підвищення рівня знань учнів
- Комфортні та безпечні умови для проведення навчально-виховного процесу

Ключові заходи

- Оснащення навчальних закладів технікою
- Закупка обладнання та меблів для кабінетів
- Придбання інвентарю та інших предметів довгострокового користування
- Ремонт кабінетів і приміщень

Період здійснення

лютий 2016 р. - грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

43450,4

47795,4

52574,9

143820,7

Джерела фінансування

ДФРР, бюджет міста Києва, кошти інвестора

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Районні в місті Києві державні адміністрації
• Управління освіти РДА
• Керівники загальноосвітніх навчальних закладів
• Батьківська громадськість

Коментарі

Ініціатива реалізовуватиметься у співпраці між органами виконавчої влади, освітянами та батьківською громадськістю


2.8.1. Забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Сектор 8 "Соціальний захист та безпека"
Підвищення безпеки та соціального захисту населення

Назва проектної ідеї

Забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Одна або кілька цілей які будуть досягнуті внаслідок реалізації

Особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирному обліку, отримають житлові приміщення

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

375 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Порушення права вказаної категорії осіб на забезпечення житлом (ст. 33 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування")

Очікувані результати

375 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримають впорядковане житло

Ключові заходи

Придбання 375 квартир

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

65765,1

65765,1

65765,0

197295,2

Джерела фінансування

бюджет міста Києва

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

Районні в місті Києві державні адміністрації


2.8.2. Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2016 - 2018 рр.

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині житлово-комунального господарства
Сектор 8. Соціальний захист і безпека
Досягнення високих стандартів життя для всіх мешканців Києва
Поліпшення житлових умов

Назва проектної ідеї

Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2016 - 2018 рр.

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Будівництво житла для черговиків квартирного обліку за різними схемами
- Будівництво соціального житла для громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку
- Створення Комунального фонду орендованого житла міста
- Добудова 7 житлових будинків-довгобудів

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов. На сьогоднішній день у черзі за місцем проживання перебуває близько 67,3 тис. сімей та одиноких громадян та близько 1,5 тис. сімей проживає у аварійних та непридатних для проживання приміщеннях

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

Упорядкування шляхів розв'язання житлових питань киян, які потребують поліпшення житлових умов

Очікувані результати

За умови реалізації заходів Комплексної програми в повному обсязі очікується, що будуть поліпшені житлові умови 2022 сімей та одиноких громадян, а також реалізовані права 864 інвесторів шляхом добудови 7 житлових будинків-довгобудів

Ключові заходи

- Відведення земельних ділянок під будівництво житла для черговиків квартирного обліку
- Виділення кошів на фінансування будівництва (придбання) житла для черговиків квартирного обліку
- Будівництво (придбання) житла для потребуючих поліпшення житлових умов
- Добудова 7 житлових будинків на 1979 квартир

Період здійснення

2016 - 2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

2016

2017

2018

Разом

622245,4

562645,4

633556,1

1818446,9

Джерела фінансування

бюджет міста Києва, державний бюджет, кошти населення

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальні підприємства, підпорядковані йому

Коментарі

 


2.8.3. Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Номер і назва стратегічної ініціативи (сектора), напрямок зі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, якому відповідає проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині житлово-комунального господарства
Сектор 8. Соціальний захист і безпека
Досягнення високих стандартів життя для всіх мешканців Києва
Поліпшення житлових умов

Назва проектної ідеї

Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації

- Забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо
ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов
- Можливість визначення реальної потреби у житлі (кількості квартир та їх набору) для вирішення житлових питань громадян, що перебувають на квартирному обліку
- Забезпечення дотримання чинного законодавства щодо черговості поліпшення житлових умов

Територія, на яку матиме вплив

Місто Київ

Орієнтовна кількість населення, на яке поширюватиметься проектна ідея

Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов. На сьогоднішній день у черзі за місцем проживання перебуває близько 67,3 тис. сімей та одиноких громадян

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися при реалізації

- Створення умов для реалізації громадянами права на визнання їх потребуючими поліпшення житлових умов та можливості претендувати на отримання житла від держави (у тому числі і участі у державних програмах)
- Забезпечення виконання вимог статті 15 Житлового кодексу Української РСР

Очікувані результати

- Реєстр обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов
- Прогнозування витрат

Ключові заходи

- Визначення права громадян перебувати у черзі на отримання житла
- Формування черги громадян, які потребують поліпшення житлових умов
- Забезпечення роботи загальноміського автоматизованого банку даних "Квартоблік"
- Встановлення черговості на отримання житла

Період здійснення

2016 - 2018 рр. (постійно)

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.

2016

2017

2018

Разом

-

-

-

-

Джерела фінансування

Не потребує фінансування

Ключові учасники реалізації проектної ідеї

• Районні в м. Києві державні адміністрації
• Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Коментарі

 


 

Київський міський голова

В. Кличко