КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 9 жовтня 2014 року N 284/284

Про уповноважену особу багатоквартирного будинку з питань житлово-комунального господарства

З метою посилення контролю з боку власників квартир у багатоквартирних будинках за виконанням обов'язків учасників договірних відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг, їх кількості та якості, а також боротьби з корупцією в сфері житлово-комунального господарства, беручи до уваги постанову Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року N 529 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій", керуючись статтями 20 та 30 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", статтями 4, 5, 6, 10 Закону України "Про захист прав споживачів", а також статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про уповноважену особу багатоквартирного будинку з питань житлово-комунального господарства згідно з додатком.

2. Рішення набирає чинності з 1 листопада 2014 року.

3. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків та постійну комісію Київради з питань дотримання законності, правопорядку та боротьби з корупцією.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київради
09.10.2014 N 284/284


ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу багатоквартирного будинку з питань житлово-комунального господарства

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення є обов'язковим для всіх суб'єктів, що здійснюють діяльність в сфері надання житлово-комунальних послуг та споживачів таких послуг в місті Києві.

1.2. Уповноважена особа багатоквартирного будинку з питань житлово-комунального господарства (далі - уповноважена особа) - це мешканець житлового будинку, якому на загальних зборах власників квартир багатоквартирного будинку надано повноваження представляти інтереси власників квартир у відносинах з суб'єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг (далі - житлово-експлуатаційна організація).

1.3. Уповноважена особа обирається в кожному багатоквартирному будинку, розташованому на території, на якій не створено орган самоорганізації населення, з метою активного залучення населення до контролю за господарською діяльністю житлово-експлуатаційних організацій, сприяння власникам квартир в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами тощо.

1.4. Уповноважена особа здійснює свою діяльність на громадських засадах.

II. ПОРЯДОК ОБРАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ

2.1. Уповноважена особа обирається загальними зборами власників квартир (їх представників) багатоквартирного будинку (далі - загальні збори).

2.2 Ініціатива скликання загальних зборів щодо обрання (переобрання) уповноваженої особи належить:

житлово-експлуатаційній організації;

ініціативній групі мешканців, яка складається не менше як з 1/4 власників квартир відповідного багатоквартирного житлового будинку;

уповноваженій особі;

депутату Київської міської ради.

2.3. Для участі в загальних зборах співвласники квартири багатоквартирного житлового будинку обирають одного представника. Власники квартир мають право передавати своє право голосу власникам інших квартир, що підтверджується відповідною письмовою заявою.

Загальні збори правомочні, якщо на них присутні більше 30 відсотків власників квартир (їх представників) від загальної кількості квартир багатоквартирного будинку, що підтверджується підписами в списку присутніх на загальних зборах власників квартир (їх представників) багатоквартирного будинку (додаток 1).

2.4. Загальні збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх власників квартир або їх представників.

2.5. У голосуванні беруть участь власники квартир (їх представники), які присутні на загальних зборах.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів осіб, які присутні на загальних зборах та які мають право голосу, та оформляється протоколом загальних зборів про обрання уповноваженої особи (додаток 2), який підписується кожним, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за", "проти" чи "утримався") у списку поіменного голосування, який додається до протоколу.

2.6. Протокол зборів про обрання уповноваженої особи зі списком поіменного голосування та заявами про передання права голосу подаються уповноваженою особою до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

2.7. На підставі протоколу зборів про обрання уповноваженої особи Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) протягом 5 робочих днів готує та видає уповноваженій особі посвідчення встановленого зразка (додаток 3).

III. ПРАВА УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ

3.1. Уповноважена особа має право:

3.1.1. Представляти інтереси та права мешканців будинку, пов'язані з наданням та споживанням комунальних послуг, в усіх підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності (житлово-експлуатаційних організаціях, постачальних підприємствах тощо). Уповноважена особа не має права погоджувати суми заборгованості власників квартир за сплату спожитих комунальних послуг, а також створювати нові чи змінювати існуючі права та обов'язки власників квартир у відносинах з організаціями, що надають комунальні послуги.

3.1.2. Отримувати від керівництва житлово-експлуатаційної організації та постачальних підприємств інформацію та довідки, пов'язані з виконанням обов'язків з обслуговування будинку.

3.1.3. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи обслуговуючих підприємств шляхом подання письмових рекомендацій.

3.1.4. Отримувати від житлово-експлуатаційної організації та інших підприємств, які надають житлово-експлуатаційні послуги, обґрунтування розміру тарифів за комунальні послуги.

3.1.5. Щоквартально отримувати від житлово-експлуатаційної організації довідку щодо фактичної собівартості утримання відповідного житлового будинку.

3.1.6. Ознайомлюватися з актами приймання виконаних ремонтних робіт у відповідному багатоквартирному будинку до їх підписання та складати претензії щодо якості та кількості робіт у випадку їх невідповідності умовам договору або закону.

3.1.7. До 5 числа кожного місяця отримувати від житлово-експлуатаційної організації графік проведення робіт та послуг, виконання яких заплановано на поточний місяць.

IV. ОБОВ'ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ

4.1. Уповноважена особа зобов'язана:

4.1.1. Здійснювати контроль кількості та якості наданих житлово-комунальних послуг у будинку.

4.1.2. Ініціювати збори мешканців будинку, на яких обговорювати проблемні питання утримання будинку з оформленням протоколів та доводити вимоги мешканців до керівництва житлово-експлуатаційної організації.

4.1.3. Вживати заходів щодо недопущення накопичення боргів мешканцями за спожиті житлово-комунальні послуги.

4.1.4. Сприяти мешканцям у розгляді їх звернень керівництвом житлово-експлуатаційної організації.

4.1.5. Брати участь в організації житлово-експлуатаційною організацією зустрічей з мешканцями житлового будинку щодо прийняття останніми дольової участі в фінансуванні капітального ремонту.

V. РАДА УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ

5.1. Рада уповноважених осіб складається з уповноважених осіб, які представляють інтереси мешканців усіх багатоквартирних будинків, які обслуговуються відповідною житлово-експлуатаційною організацією.

5.2. Засідання ради уповноважених осіб є повноважними, якщо в них взяли участь уповноважені особи більше 50 % від загальної кількості будинків, що обслуговуються відповідною житлово-експлуатаційною організацією, що повинно підтверджуватися їх підписами в списку присутніх на засіданнях ради уповноважених осіб (додаток 4).

5.3. Засідання ради уповноважених осіб ведуться головою ради уповноважених осіб, який обирається на кожному засіданні ради.

5.4. Рішення ради уповноважених осіб приймаються простою більшістю присутніх уповноважених осіб та оформлюються протоколом засідання ради уповноважених осіб (додаток 5), який підписується кожним представником у списку поіменного голосування.

5.5. Рада уповноважених осіб рекомендує органу, в сфері повноважень якого є призначення та звільнення керівників житлово-експлуатаційних організацій, звільнити керівника житлово-експлуатаційної організації у випадку неналежного виконання ним своїх обов'язків.

5.6. Рада уповноважених осіб бере участь у складанні житлово-експлуатаційною організацією графіків поточного та капітального ремонтів.

5.7. Житлово-експлуатаційна організація надає раді уповноважених осіб проект графіка поточного та капітального ремонтів на наступний календарний рік до 31 жовтня поточного року.

5.8. Рада уповноважених осіб до 15 листопада поточного року надає житлово-експлуатаційній організації свої пропозиції до проекту графіка поточного та капітального ремонтів на наступний календарний рік.

5.9. Житлово-експлуатаційна організація до 30 листопада поточного року надає раді уповноважених осіб остаточний проект графіка поточного та капітального ремонтів на наступний календарний рік з належним обґрунтуванням неможливості виконання тих робіт, які були запропоновані радою, але не були включені до графіка.

VI. ОБОВ'ЯЗКИ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ІНШИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

6.1. Житлово-експлуатаційні організації та інші підприємства, які надають житлово-комунальні послуги, мають право:

6.1.1. Наказом керівника житлово-експлуатаційної організації з числа інженерно-технічних працівників призначаються відповідальні особи по роботі з уповноваженими особами (організація зборів мешканців будинку, доведення інформації щодо обслуговування житлового будинку, оформлення відповідних документів щодо утримання будинку та інше).

6.1.2. Надавати уповноваженій особі інформацію щодо обґрунтування розміру тарифів за її вимогою.

6.1.3. Після виконання будь-яких ремонтних робіт у багатоквартирному житловому будинку надавати акти виконаних робіт уповноваженій особі для ознайомлення.

6.1.4. Надавати щоквартально уповноваженій особі довідку щодо фактичної собівартості утримання відповідного багатоквартирного будинку.

6.1.5. Брати участь в організації зборів щодо обрання (переобрання) уповноваженої особи.

6.1.6. Залучати уповноважених осіб до проведення весняних оглядів житлових будинків з наступним формуванням плану поточного ремонту.

VII. ПРАВА ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Житлово-експлуатаційна організація має право:

7.1.1. Ініціювати проведення позачергових зборів мешканців по переобранню уповноваженої особи в разі невиконання нею своїх обов'язків, визначених цим положенням.

7.1.2. Залучати уповноважених осіб до розгляду звернень мешканців.

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

О. Резніков


 

Додаток 1
до Положення про уповноважену особу багатоквартирного будинку з питань житлово-комунального господарства


СПИСОК ПРИСУТНІХ
на загальних зборах власників квартир багатоквартирного будинку щодо обрання уповноваженої особи з питань житлово-комунального господарства в будинку N ____ на вул. __________ м. Києва

N з/п

Номер квартири

П. І. Б. власника квартири (уповноваженої особи)

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Голова загальних зборів

_____________

_________________


 

Додаток 2
до Положення про уповноважену особу багатоквартирного будинку з питань житлово-комунального господарства


ПРОТОКОЛ
загальних зборів власників квартир багатоквартирного будинку щодо обрання уповноваженої особи з питань житлово-комунального господарства в будинку N __ на вул. __________ м. Києва

"___" ____________ 2014 р.

Всього в будинку квартир

______________

Присутні власники квартир
(їх уповноважені особи)

______________

Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання уповноваженої особи з питань житлово-комунального господарства в багатоквартирному будинку N ____ на вул. ___________________ м. Києва відкритим голосуванням з оформленням списку поіменного голосування.

Слухали _________________ щодо кандидатур уповноваженої особи з питань житлово-комунального господарства в будинку:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Вирішили: Відкритим голосуванням та за підсумком більшості голосів обрати уповноваженою особою з питань житлово-комунального господарства в будинку N ____ на
вул. _________________________________________________________________________ м. Києва
гр. ___________________________________________________________________________________
                                                                                                   (П. І. Б., N кв., тел.)

Результати голосування:
Кількість голосів "ЗА"                      _________;
Кількість голосів "ПРОТИ"              _________;
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"   _________.

Результати голосування фіксуються в списку поіменного голосування (додаток до протоколу від "___" ____________ 2014 р.).

Голова загальних зборів

___________________
(підпис)

 

Додаток
до протоколу загальних зборів багатоквартирного будинку
від ___ ____________ 2014 р. N _____


СПИСОК ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

N з/п

Номер квартири

П. І. Б. власника квартири (уповноваженої особи)

Результати голосування
("за", "проти", "утримався")

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Голова загальних зборів

_____________

_________________


 

Додаток 3
до Положення про уповноважену особу багатоквартирного будинку з питань житлово-комунального господарства


ПОСВІДЧЕННЯ
уповноваженої особи багатоквартирного будинку з питань житлово-комунального господарства

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

 

Додаток 4
до Положення про уповноважену особу багатоквартирного будинку з питань житлово-комунального господарства


СПИСОК ПРИСУТНІХ
на засіданні ради уповноважених осіб

Житлово-експлуатаційна організація
_________________________________________

 

Адреса будинку

П. І. Б. уповноваженої особи

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Голова засідання

_____________

_________________


 

Додаток 5
до Положення про уповноважену особу багатоквартирного будинку з питань житлово-комунального господарства


ПРОТОКОЛ
засідання ради уповноважених осіб

Житлово-експлуатаційна організація
____________________________________________________
"___" ____________ 2014 р. м. Київ

Всього житлово-експлуатаційна організація
обслуговує будинків

___________________

Присутні уповноважені особи будинків

___________________

Голова засідання:

___________________

Порядок денний засідання:

1. ___________________________________________________________________________________

1. Слухали ________________________________ щодо ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Вирішили:___________________________________________________________________________

Результати голосування:
Кількість голосів "ЗА"                     _________;
Кількість голосів "ПРОТИ"             _________;
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"  _________.

Результати голосування фіксуються в списку поіменного голосування (додаток до протоколу від "___" ____________ 2014 р.).


Голова засідання

_____________

_________________

 

 

Додаток
до протоколу засідання ради уповноважених осіб
від ___ ____________ 2014 р. N ___


СПИСОК ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
засідання ради уповноважених осіб

Житлово-експлуатаційна організація
_____________________________________________

N з/п

Адреса будинку

П. І. Б. уповноваженої особи

Результати голосування
("за", "проти", "утримався")

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Голова засідання

_____________

_________________


____________