КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 31 березня 2011 року N 100/5487

Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011 - 2012 роки

Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України "Про приватизацію державного майна", Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста Києва, подальшого поглиблення ринкових відносин, виконання завдань по надходженню коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011 - 2012 роки (далі - Програма), що додається.

2. Затвердити переліки об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації, згідно з додатком 1.

3. Затвердити Перелік господарських товариств, пакети акцій (частки) яких належать територіальній громаді міста Києва та не підлягають продажу, згідно з додатком 2.

4. З метою реалізації завдань цієї Програми (у тому числі виконання завдань щодо надходження до бюджету міста Києва коштів від приватизації) уповноважити Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Орган приватизації) здійснювати організацію та проведення приватизації майна, передбаченого Програмою та рішеннями районних у місті Києві рад.

5. З метою підвищення ефективності використання майна та збільшення надходжень до бюджету міста Києва Органу приватизації здійснювати постійний моніторинг використання комунального майна, в тому числі закріпленого за комунальними підприємствами м. Києва.

6. Фінансування заходів, пов'язаних з приватизацією об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, здійснюється Головним фінансовим управлінням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до кошторисів доходів та видатків, затверджених Органу приватизації.

7. Встановити, що:

7.1. У разі виникнення розбіжностей між адресами, зазначеними в додатках до цього рішення, та адресами, зазначеними у технічній документації, виготовленій Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна (далі - БТІ), остаточною вважається адреса, зазначена БТІ.

7.2. У разі виникнення розбіжностей між площею приміщення, зазначеною в цьому рішенні, договорі оренди та у технічній документації, виготовленій БТІ (до 20 кв. м), у тому числі пов'язаних з розподілом місць загального користування, остаточними вважаються дані, зазначені в технічній документації БТІ.

8. Делегувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по м. Києву повноваження щодо приватизації об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва, перелік яких визначається Органом приватизації за погодженням з постійною комісією Київради з питань власності.

9. Вважати, що Програма приватизації комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2011 - 2012 роки діє до затвердження чергової програми приватизації.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Київської міської ради
31.03.2011 N 100/5487


ПРОГРАМА ПРИВАТИЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА НА 2011 - 2012 РОКИ

Розділ I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Програма приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011 - 2012 роки (далі - Програма) визначає мету, основні пріоритети, умови приватизації та відчуження майна, що належить територіальній громаді м. Києва, в 2011 - 2012 роках.

2. Основною метою приватизації в 2011 - 2012 роках є:

- активізація приватизації та збільшення надходження коштів від продажу комунальної власності;

- оптимізація структури комунальної власності;

- сприяння технологічному та управлінському оновленню підприємств;

- залучення інвестицій в економіку міста;

- забезпечення використання коштів, отриманих від приватизації, для задоволення потреб територіальної громади.

3. До пріоритетів приватизації в 2011 - 2012 роках належать:

- продаж високоліквідних об'єктів для забезпечення виконання завдань з надходження коштів від приватизації;

- збільшення обсягу надходження до бюджету м. Києва коштів, одержаних від приватизації, шляхом підвищення конкурентності та прозорості продажу об'єктів приватизації;

- продаж окремо визначених об'єктів нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, дрібних та малоліквідних пакетів акцій;

- продаж збиткових та малоприбуткових підприємств під зобов'язання покупця щодо проведення фінансового оздоровлення таких об'єктів приватизації;

- залучення до приватизації покупців, які зацікавлені у довгостроковому розвитку підприємств;

- збільшення привабливості приватизації, створення позитивного іміджу приватизації в суспільстві.

4. Виходячи з пріоритетів приватизації, визначених цією Програмою, встановлюються завдання по забезпеченню надходжень коштів від приватизації комунального майна під час затвердження бюджету м. Києва на відповідний рік.

Розділ II. ПІДГОТОВКА ДО ПРИВАТИЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

5. Орган приватизації в межах своєї компетенції:

- за результатами аналізу ходу приватизації подає пропозиції щодо коригування стратегії реформування власності, а також вносить на розгляд Київської міської ради пропозиції щодо уточнення переліків об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Києва, які підлягають приватизації;

- за результатами формування переліку об'єктів, приватизація яких здійснюється відповідно до Програми, та завдань по забезпеченню надходжень коштів від приватизації комунального майна до бюджету міста визначає в межах Програми обсяги, структуру та послідовність приватизації комунального майна;

- відповідно до затверджених переліків здійснює продаж об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Києва, в тому числі пакетів акцій акціонерних товариств, які підлягають приватизації;

- управляє належними територіальній громаді міста Києва корпоративними правами та майном, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації, з метою реалізації стратегії приватизації відповідно до цієї Програми;

- здійснює інші повноваження для реалізації цієї Програми.

Розділ III. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ

6. Об'єкти приватизації класифікуються за групами.

Група А

- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, комунальних господарських об'єднань та їх структурних підрозділів, які можуть бути виділені у самостійні підприємства, у тому числі ті, що здані в оренду, перебувають у процесі реструктуризації із середньообліковою чисельністю працюючих до 100 осіб включно або понад 100 осіб, але вартість основних фондів яких недостатня для формування статутних фондів акціонерних товариств (далі - АТ) окремо від земельних ділянок, а також готелі, об'єкти санаторно-курортних закладів та будинки відпочинку, які перебувають на самостійних балансах;

- окреме індивідуально визначене рухоме та нерухоме майно (в тому числі будівлі, споруди разом або окремо від земельних ділянок, нежилі приміщення);

- майно комунальних підприємств, ліквідованих за рішенням господарського суду, та майно комунальних підприємств, що ліквідуються за рішенням власника;

- майно комунальних підприємств, які не були продані як цілісні майнові комплекси;

- комунальне майно, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств.

Група В

- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств із середньообліковою чисельністю працюючих понад 100 осіб та вартість основних фондів яких достатня для формування статутних фондів АТ окремо від земельних ділянок;

- акції АТ, утворених у процесі приватизації (крім об'єктів групи Г).

Група Г

- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, акції АТ, утворених в процесі приватизації, що на момент прийняття рішення про приватизацію мають ознаки домінування на загальнодержавному ринку відповідних товарів (робіт, послуг) або мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Група Д

- об'єкти незавершеного будівництва, законсервовані об'єкти.

Група Е

- акції (частки, паї), що належать територіальній громаді м. Києва у статутних фондах господарських товариств (у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями), інших підприємств, заснованих на змішаній формі власності.

Група Ж

- незалежно від вартості об'єкти охорони здоров'я, освіти, культури, мистецтва та преси, фізичної культури і спорту, телебачення та радіомовлення, видавничої справи, а також об'єкти санаторно-курортних закладів, профілакторії, будинки і табори відпочинку (за винятком об'єктів санаторно-курортних закладів і будинків відпочинку, які перебувають на самостійних балансах).

Об'єкти права комунальної власності, які згідно з попередніми Програмами приватизації належали до об'єктів приватизації групи Ж та не відповідають ознакам зазначеної групи, визначеним цією Програмою, відносяться до об'єктів приватизації груп А та В.

7. Приватизація комунального майна здійснюється за способами, визначеними Законом України "Про приватизацію державного майна", з урахуванням особливостей їх застосування, встановлених для окремих груп об'єктів приватизації Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", іншими законами та цією Програмою.

Приватизація об'єктів групи А

8. Продаж об'єктів групи А здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" з урахуванням особливостей, визначених цією Програмою. Підготовка об'єкта до приватизації починається з моменту реєстрації Органом приватизації відповідної заяви на приватизацію і здійснюється в строки, встановлені чинним законодавством з питань приватизації. При цьому строки розгляду звернень покупця або Органу приватизації в інших державних органах, органах місцевого самоврядування та комунальних підприємствах не враховуються у загальний строк підготовки об'єкта до приватизації. Початком приватизації об'єкта групи А є дата прийняття відповідного рішення Органом приватизації.

9. Покупець, який став власником об'єкта приватизації групи А і не скористався на момент приватизації об'єкта правом викупу будівлі (споруди, приміщення) у межах займаної цим об'єктом площі, має право викупити відповідну будівлю (споруду, приміщення) у разі, якщо будівля (споруда, приміщення) не включена до переліку заборонених до приватизації.

10. За наявності заборони на приватизацію будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об'єкт приватизації, або в разі відмови покупця від приватизації будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об'єкт, що приватизується шляхом викупу, зазначена будівля (споруда, приміщення) передається у встановленому порядку власнику приватизованого об'єкта в оренду не менш ніж на 10 років.

11. Орендар нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) одержує право на викуп цього майна, якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об'єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менш як 25 відсотків залишкової вартості майна (будівлі, споруди, приміщення). Таке ж право одержує орендар у разі прийняття рішення про приватизацію відповідно до законодавства України.

Здійснення поліпшення орендованого майна має бути підтверджено в порядку, встановленому Органом приватизації. Оцінка вартості об'єкта приватизації у цьому разі здійснюється із застосуванням незалежної оцінки.

Приватизація шляхом викупу орендарем можлива за умови відсутності у орендаря заборгованості по орендній платі та у разі належного виконання орендарем умов договору оренди.

У разі прийняття рішення про приватизацію орендованого майна та компенсації орендарю вартості невід'ємних поліпшень, здійснених за рахунок коштів орендаря, така вартість визначається відповідно до Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 лютого 2004 року N 377 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 березня 2004 року за N 343/8942. В інших випадках вартість невід'ємних поліпшень компенсації не підлягає.

Вартість невід'ємних поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем за згодою орендодавця, після припинення (розірвання) договору оренди компенсації не підлягає.

12. У разі, якщо Орган приватизації звертається до орендаря з пропозицією приватизувати орендоване майно, а орендар протягом 15 календарних днів не погоджується на викуп такого майна, то Орган приватизації може внести в установленому порядку пропозиції до Київської міської ради щодо зміни способу приватизації зазначеного майна на спосіб, що передбачає продаж на конкурентних засадах (на аукціоні або конкурсі). Такі ж права має Орган приватизації у разі, якщо орендар погодився на викуп орендованого майна, але протягом року з дати надання відповідної згоди Органу приватизації не надав у порядку, встановленому Органом приватизації, заяву на приватизацію орендованого майна. При цьому, у разі придбання вказаного об'єкта іншим покупцем на аукціоні (конкурсі), договір оренди зберігає свою силу для нового власника.

У разі, якщо до Органу приватизації звернувся орендар об'єкта, що підлягає приватизації конкурентним способом, та довів своє право на придбання такого об'єкта шляхом викупу (в тому числі підтвердивши в установленому порядку здійснення поліпшень орендованого майна, передбачених цією Програмою), Орган приватизації, якщо відповідний об'єкт ще не пропонувався до продажу, має право внести в установленому порядку пропозиції до Київської міської ради щодо зміни конкурентного способу приватизації зазначеного майна на викуп.

13. У разі приватизації об'єкта групи А - цілісного майнового комплексу комунального підприємства ліквідацію чи реорганізацію приватизованого комунального підприємства здійснює новий власник.

Приватизація об'єктів груп В і Г

14. Приватизація об'єктів, віднесених цією Програмою до груп В і Г, здійснюється шляхом продажу цілісних майнових комплексів або акцій акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Пільговий продаж акцій здійснюється відповідно до законодавства України з питань приватизації.

15. Продаж контрольних пакетів акцій (часток), цілісних майнових комплексів збиткових підприємств, що потребують фінансового оздоровлення, може здійснюватися Органом приватизації за умови прийняття покупцем зобов'язань, спрямованих на відновлення платоспроможності та подальшої прибуткової діяльності підприємства згідно з укладеним договором купівлі-продажу.

В цьому випадку на конкурс з продажу контрольних пакетів акцій, цілісних майнових комплексів учасником подається концепція розвитку підприємства, в якій має бути передбачений механізм забезпечення досягнення економічних, фінансових, соціальних та екологічних показників діяльності підприємства, що приватизується, які передбачені умовами конкурсу. Концепція розвитку підприємства, подана учасником конкурсу, з яким укладається договір купівлі-продажу, стає невід'ємною частиною цього договору.

16. У разі придбання професійними учасниками ринку цінних паперів, в тому числі фінансовими посередниками, пакета акцій, що становить більш як 25 відсотків статутного фонду АТ, обов'язковою умовою участі у продажу є надання потенційним покупцем Органу приватизації інформації, визначеної законодавством, щодо особи, в інтересах якої придбано пакет акцій.

17. Акції АТ групи В, які залишилися нереалізованими при пільговому продажу відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна", включаються до єдиного пакета, що продається на фондових біржах або за конкурсом.

18. Конкурси з продажу пакетів акцій АТ, що належать до групи В, можуть проводитися за умови, що об'єктом продажу є пакет акцій, який забезпечує покупцю контроль на підприємстві. У разі, коли конкурс не відбувся, пакет акцій може виставлятися на повторний конкурс, або пропонуватися для продажу на фондових біржах.

19. Акції, які залишилися непроданими, відповідно до пункту 18 цієї Програми можуть пропонуватися для продажу єдиним пакетом за кошти на фондових біржах.

20. У комунальній власності можуть закріплюватися частки (паї) та пакети акцій підприємств груп В, Г. При цьому розмір пакета акцій, що закріплюється у комунальній власності, повинен становити, як правило, не менше 50 відсотків статутного фонду АТ плюс одна акція.

21. Конкурси з продажу пакетів акцій АТ групи Г можуть проводитися за умови, що об'єктом продажу є пакет акцій, який забезпечує покупцю контроль на підприємстві. У разі, коли конкурс не відбувся, акції, які залишились непроданими, можуть виставлятися на повторний конкурс, або пропонуватися для продажу на фондових біржах.

22. У разі, коли контрольний пакет акцій АТ, що належить до групи Г, продано, інші акції пропонуються для продажу на фондових біржах.

23. У разі, коли конкурс з продажу контрольного пакета акцій АТ не відбувся двічі підряд, акції, які залишилися непроданими, можуть приєднуватися до пакета, що пропонується для продажу на фондових біржах.

Приватизація об'єктів групи Д

24. Приватизація об'єктів групи Д здійснюється відповідно до Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва".

Приватизація об'єктів групи Е

25. Продаж об'єктів групи Е (акцій, часток, паїв) проводиться за процедурою, встановленою для об'єктів групи В, з урахуванням вимог чинного законодавства та положень статутів відповідних господарських товариств.

Приватизація об'єктів групи Ж

26. Продаж об'єктів групи Ж здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" з урахуванням особливостей, визначених цією Програмою.

Приватизація об'єктів групи Ж здійснюється шляхом продажу їх цілісних майнових комплексів та переважно із збереженням профілю.

Об'єкти соціально-культурного призначення, які не функціонують більше трьох років або знаходяться в аварійному стані, можуть бути приватизовані без збереження профілю за погодженням з галузевими комісіями Київради та галузевими управліннями виконавчого органу Київради (Київської міської держадміністрації).

27. Приватизація підприємств, що займають монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному або регіональному товарних ринках, здійснюється за погодженням з відповідним територіальним органом Антимонопольного комітету України.

28. У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов'язаний отримати дозвіл територіального органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління акцій (часток, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання, а також активів у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання (надалі - дозвіл на концентрацію).

Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію визначається законодавством про захист економічної конкуренції. При цьому учасники конкурсних процедур (конкурсів, аукціонів тощо) подають територіальному органу Антимонопольного комітету України заяву про надання дозволу на концентрацію не пізніше як за вісім днів до дня завершення приймання конкурсної документації.

Надання дозволу на концентрацію здійснюється відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.

29. Об'єкти приватизації, види діяльності яких становлять підвищену екологічну небезпеку, або пов'язані з використанням надр, а також пакети акцій АТ, створених на базі цих об'єктів, які забезпечують покупцю контроль над ними, підлягають продажу виключно за конкурсом у порядку, передбаченому пунктами 21 - 23 цієї Програми. При цьому обов'язково встановлюються конкурсні умови щодо подальшої діяльності приватизованих підприємств відповідно до законодавства про охорону навколишнього природного середовища та використання надр.

30. Приватизація цілісних майнових комплексів комунальних господарських об'єднань здійснюється способами, визначеними законодавством, залежно від того, до якої групи згідно з цією Програмою віднесено такі об'єкти приватизації.

Приватизації належних до комунальної власності часток у майні господарських об'єднань, заснованих підприємствами різних форм власності, може передувати передприватизаційна підготовка або реструктуризація відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна".

31. Приватизація холдингових компаній здійснюється способами, визначеними законодавством з питань приватизації, залежно від того, до якої групи віднесено такі об'єкти приватизації з урахуванням норм Закону України "Про холдингові компанії України".

32. Якщо об'єкт приватизації залишився не приватизованим через відсутність заяв від потенційних покупців при застосуванні способів приватизації відповідно до законів з питань приватизації, Орган приватизації за погодженням з постійною комісією Київради з питань власності приймає рішення про реструктуризацію зазначеного об'єкта відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна".

33. До особи, яка набула право власності на будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача). Розмір та кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку з переходом права власності на будівлю або споруду, є істотними умовами договору, який передбачає набуття права власності на ці об'єкти.

Розділ IV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

34. Кошти, одержані від приватизації комунального майна, інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації (за подання заяви на приватизацію, суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об'єкти приватизації, відсотки, нараховані на суму відстрочених платежів тощо), зараховуються до бюджету м. Києва.

35. Фінансування видатків на забезпечення процесу приватизації передбачається в бюджеті міста Києва на поточний рік.

36. Зазначені кошти використовуються Органом приватизації відповідно до затверджених у встановленому порядку кошторисів доходів і видатків за напрямками:

- забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації, придбання обчислювальної техніки, засобів зв'язку, оргтехніки, програмної продукції;

- оплата послуг, пов'язаних з проведенням конкурсів та спеціалізованих аукціонів за гроші, інших сторонніх осіб та організацій, залучених до робіт, пов'язаних з передприватизаційною підготовкою, реструктуризацією, проведенням обов'язкового екологічного аудиту, приватизацією (у тому числі на охорону, збереження та оцінку об'єктів приватизації, повернутих за рішенням судів у комунальну власність, до їх наступного продажу), послуг суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, пов'язаних з оцінкою майна під час приватизації (корпоратизації), юридичних послуг, послуг зберігачів та реєстраторів, уповноважених осіб при розміщенні акцій на міжнародних ринках, послуг експертів та консультантів у процесі управління майном;

- провадження інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з проведення приватизації, висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової інформації;

- оплата господарських витрат та господарсько-договірних робіт (видатки на зв'язок, утримання та оренду транспортних засобів, оренду приміщень, в яких розташований Орган приватизації, витрати на формування та забезпечення збереження архівних документів, а також придбання інформаційно-довідкових та передплатних видань; створення, супроводження та обслуговування баз даних та інформаційних технологій; виконання науково-дослідних робіт, канцелярські видатки, оплата ремонту приміщень, оплата комунальних послуг, оплата охорони приміщень, витрат на відрядження, представницьких витрат, транспортних засобів, обладнання та інвентарю) тощо;

- матеріальне заохочення та соціально-побутове забезпечення, навчання та підвищення кваліфікації кадрів Органу приватизації.

37. На час дії цієї Програми встановлюється, що оплата послуг київської міської газети "Хрещатик" та Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, пов'язані з приватизацією відповідних об'єктів, здійснюється Органом приватизації з відстрочкою платежу протягом 30-ти календарних днів з дати підписання відповідного договору купівлі-продажу.

Розділ V. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИВАТИЗАЦІЇ

38. З метою сприяння процесу приватизації, формування позитивного іміджу міста Києва та надходження коштів до бюджету м. Києва протягом строку дії цієї Програми у межах коштів від приватизації, виділених на зазначені цілі, Орган приватизації реалізує комплекс заходів, спрямованих на забезпечення прозорості приватизації шляхом опублікування у засобах масової інформації відповідних матеріалів з метою інформування громадян та потенційних інвесторів щодо ходу приватизації відповідно до цієї Програми, законодавства про приватизацію та про інформацію.

39. Орган приватизації публікує інформацію про приватизацію об'єктів, що приватизуються відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", в газеті Київської міської ради "Хрещатик" у строки та в порядку, що визначені чинним законодавством.

Орган приватизації публікує інформацію про приватизацію пакетів акцій та часток у майні господарських товариств, що належать до комунальної власності, в газетах "Хрещатик" та "Урядовий кур'єр" у строки та в порядку, що визначені чинним законодавством.

Інформація про результати всіх видів продажу підлягає публікації в порядку та в строки, встановлені чинним законодавством.

Розділ VI. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

40. Виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація), Орган приватизації за погодженням з постійною комісією Київради з питань власності організовують роботу по виконанню Програми приватизації шляхом формування проектів переліків об'єктів, що підлягають приватизації, проектів відповідних рішень щодо внесення змін у ці переліки, участі в роботі комісій з приватизації об'єктів, участі в роботі конкурсних комісій з продажу об'єктів приватизації, продажу об'єктів, аналізу ходу приватизації та її впливу на соціально-економічний розвиток міста тощо.

41. З метою реалізації завдань цієї Програми Органу приватизації надаються повноваження щодо розробки та затвердження відповідних нормативних актів, спрямованих на виконання Програми приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011 - 2012 роки.

Розділ VII. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

42. Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють Київська міська рада, Київський міський голова, постійна комісія Київради з питань власності.

43. Відповідальність за виконання завдань Програми покладається на Орган приватизації.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

О. Довгий


 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
31.03.2011 N 100/5487


Перелік об'єктів,
що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації

Перелік об'єктів групи А,
що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом викупу

N
п/п

Назва об'єкта

Адреса об'єкта

Площа,
кв. м

Примітки

1

2

3

4

5

Група А, викуп

1

Нежилі приміщення
Громадське об'єднання "Інститут Євро-Атлантичного співробітництва"

м. Київ,
вул. Володимирська, 42, літ. "А, А'"

119,91

 

2

Нежилі приміщення
Фізична особа - підприємець Замега Павло Миколайович

м. Київ,
вул. Р. Окіпної, 3, літ. "А"

31,7

 

3

Нежилі приміщення
ЗАТ "Інститут краси"

м. Київ,
вул. Б. Хмельницького, 9, літ. "А"

1028,9

 

4

Нежилі приміщення
ЗАТ "Ганза"

м. Київ,
просп. Г. Гонгадзе, 20, літ. "В'"

240,0

 

5

Нежилі приміщення
ЗАТ "Київрічсервіс"

м. Київ,
вул. Фрунзе, 121-а, літ. "А"

192,3

 

6

Нежилі приміщення
ТОВ "Підприємство "Торгсистема"

м. Київ,
бульв. Л. Українки/Командарма Каменєва, 27/2, літ. "А"

442,3

 

7

Нежилі приміщення
Кооператив "Довєріє"

м. Київ,
вул. Пушкінська, 32, літ. "А, А'"

169,2

 

8

Нежилі приміщення
Науково-виробнича фірма "Континент"

м. Київ,
просп. Свободи, 26, літ. "А"

365,0

 

9

Нежила споруда
ФОП Рунова І. Ю.

м. Київ,
вул. Генерала Родимцева, 12, літ. "А"

37,60

 

10

Нежилі приміщення
ТОВ "А.С.Л."

м. Київ,
вул. Саксаганського, 60, літ. "Б"

108,8

 

11

Нежилі приміщення
ТОВ "НВП "Термобудмонтаж"

м. Київ,
вул. Харківське шосе, 144-в, літ. "А"

132,4

 

12

Нежилі приміщення
ТОВ "Центральні театральні каси"

м. Київ,
просп. Перемоги, 21-а, літ. "А"

95,0

 

13

Нежилі приміщення
Благодійна організація "Благодійний фонд Святого Миколая 2007"

м. Київ,
вул. Саксаганського, 40/85, літ. "А", "А'"

227,2

 

14

Нежилі приміщення
ФОП Казіна О. Є.

м. Київ,
вул. Північна, 46, літ. "А"

85,4

 

15

Нежилі приміщення
ТОВ "Мультіпайп"

м. Київ,
вул. Вишгородська, 52, літ. "А"

38,6

 

16

Нежилі приміщення
ФОП Казін Ю. О.

м. Київ,
вул. Героїв Дніпра, 32-а, літ. "А"

77,9

 

17

Нежилі приміщення
ТОВ "Компанія "Форсайт"

м. Київ,
вул. Героїв Дніпра, 35, літ. "А"

52,7

 

18

Нежилі приміщення
ФОП Матат В. В.

м. Київ,
вул. Мінське шосе, 4, літ. "А"

155,2

 

19

Нежилі приміщення
ФОП Корченюк С. В.

м. Київ,
вул. Лайоша Гавро, 6, літ. "А"

16,3

 

20

Нежилі приміщення
ФОП Каралоп А. В.

м. Київ,
вул. Фрунзе, 170-а, літ. "А"

20,0

 

21

Нежилі приміщення
ФОП Штипуляк А. В.

м. Київ,
вул. Мукачівська, 5-а, літ. "А"

45,5

 

22

Нежилі приміщення
ПП "Роял Ісланд"

м. Київ,
вул. Полярна, 15, літ. "А"

51,8

 

23

Нежилі приміщення
ЗАТ "Променергоавтоматика"

м. Київ,
вул. Майорова Михайла, 1, літ. "А"

100,8

 

24

Нежилі приміщення
ФОП Бабаян

м. Київ,
вул. Прирічна, 17-е, літ. "А"

25,3

 

25

Нежилі приміщення
ФОП Костюк

м. Київ,
просп. Оболонський, 16-ж, літ. "А"

33,0

 

26

Нежилі приміщення
ТОВ "Спеціалізована аптека "Ендокринологія"

м. Київ,
вул. Автозаводська, 87-а, літ. "А"

145,6

 

27

Нежилі приміщення
ТОВ "Юнікомп-офіс"

м. Київ,
вул. Білокур Катерини, 10/15, літ. "А"

1, 2 - 1-й пов.
140,3 - підвал

 

28

Нежилі приміщення
Благодійна організація "Печерський фонд регіонального розвитку"

м. Київ,
вул. Аїстова, 3, літ. "Б"

63,7

 

29

Нежилі приміщення
ТОВ "Хубер"

м. Київ,
вул. Пушкінська, 39, літ. "А"

62,8

 

30

Нежилі приміщення
ЗАТ "Бінго - Інтертеймент"

м. Київ,
просп. Перемоги, 112

3621,57

 

31

Нежилі приміщення
СПД Вязовський І. В.

м. Київ,
просп. Г. Гонгадзе, 5, літ. "А"

78,2

 

32

Машиномісце N 42
Ядловський В. О.

м. Київ,
вул. Московська, 46/2, літ. "А"

15,80

 

33

Машиномісце N 37
Терещенко А. О.

м. Київ,
вул. Московська, 46/2, літ. "А"

16,00

 

34

Машиномісце N 39
Маркова Т. О.

м. Київ,
вул. Московська, 46/2, літ. "А"

16,10

 

35

Машиномісце N 4
Ківалов С. В.

м. Київ,
вул. Московська, 46/2, літ. "А"

20,62

 

36

Машиномісце N 19
Ківалова Н. М.

м. Київ,
вул. Московська, 46/2, літ. "А"

21,13

 

37

Машиномісце N 41
Колесниченко Т. Б.

м. Київ,
вул. Московська, 46/2, літ. "А"

28,17

 

38

Нежитлове приміщення
ТОВ "Юридична компанія "Стайлінг"

м. Київ,
вул. Вишгородська, 16

237,7

 

39

Нежилі приміщення
ТОВ "Про-Лайн Груп"

м. Київ,
вул. Виборзька, 22

71,0

 

40

Нежилі приміщення
ПП "Вантекс"

м. Київ,
вул. Єреванська, 29, літ. "А"

84,60

 

41

Нежилі приміщення
Лехова Ю. П.

м. Київ,
вул. Шота Руставелі, 27, літ. "А"

118,40

 

42

Нежиле приміщення
СПД Сейед Заде Сабунчі Сейед Ахмад

м. Київ,
вул. М. Донця, 25/89

187,3

 

43

Нежиле приміщення
ФОП Івашин Д. В.

м. Київ,
вул. Антонова, 15-а

65,3

 

44

Нежиле приміщення
ФОП Івашин Д. В.

м. Київ,
вул. Антонова, 15-а

68,5

 

45

Нежилі приміщення
ТОВ "ЛЕГА"

м. Київ,
вул. Кавказська, 9

88,9

 

46

Нежилі приміщення
ТОВ "Хайфа"

м. Київ,
вул. Сагайдачного, 8/10, літ. "А"

639,7

 

47

Нежилі приміщення
ТОВ "Галерея Боттега"

м. Київ,
вул. Михайлівська, 22-в

101,2

 

48

Нежиле приміщення
ДП "Енеїда"

м. Київ,
вул. Хрещатик, 44, літ. "А'"

52,0

 

49

Нежиле приміщення
ТОВ "А.К.В."

м. Київ,
вул. Мартиросяна, 8

183,9

 

50

Нежиле приміщення
ФОП Родин В. В.

м. Київ,
вул. Басейна, 21-б

12,0

 

51

Нежилі приміщення
ФОП Дзюба Марина Володимирівна

м. Київ,
вул. Потєхіна, 3-а, літ. "А"

46,7

 

52

Нежилі приміщення
ТОВ "Явір-М"

м. Київ,
вул. Курчатова, 23

1274,5

 

53

Нежилі приміщення
Міжнародна громадська організація "Міжнародний творчий центр Яна Табачника"

м. Київ,
вул. Борисоглібська-Братська, 18/13, літ. "А"

149,3

 

54

Нежилі приміщення
ТОВ "Лекс Центр"

м. Київ,
вул. Хрещатик, 44, літ. "А"

148,0

 

55

Нежилі приміщення
Приватне підприємство "Форум-2000"

м. Київ,
вул. Маршала Гречка, 14, літ. "А"

291,8

 

56

Нежилі приміщення
Фізична особа - підприємець Лещінер Світлана Матвіївна

м. Київ,
вул. Празька, 12

20,7

 

57

Нежилі приміщення
Громадська організація "Інститут "Міжнародний інститут експертиз та досліджень проблем безпеки"

м. Київ,
вул. Гоголівська, 39, літ. "А"

659,0

 

58

Нежиле приміщення
ТОВ "Ларі"

м. Київ,
вул. Саксаганського, 44, літ. "Е"

21,3

 

59

Нежилі приміщення
Повне товариство "Київський міський ломбард "Меленчук і партнери"

м. Київ,
вул. Мала Житомирська, 9, літ. "Б"

66,9

 

60

Нежилі приміщення
ТОВ "ОНІС.А."

м. Київ,
вул. Л. Гавро, 20, літ. "А"

510,3

 

61

Нежилі приміщення
Фізична особа - підприємець Ісаєв Рашид Султан Огли

м. Київ,
вул. Полярна, 8-а, літ. "А"

131,7

 

62

Нежила будівля
ТОВ "АВІ"

м. Київ,
просп. Комарова, 38-б, літ. "А"

568,60

 

63

Нежилі приміщення
ПП "Альта.Ком"

м. Київ,
вул. Монтажників, 103

92,0

 

64

Нежилі приміщення
ПП "Альта.Ком"

м. Київ,
вул. Донецька, 24

87,6

 

65

Нежилі приміщення
СПД Голуб О. П.

м. Київ,
вул. Тростянецька, 12

127,2

 

66

Нежилі приміщення
ТОВ "Новітні Українські Технології"

м. Київ,
вул. Пулюя Івана, 5, літ. "А"

9,0

 

67

Нежилі приміщення
ТОВ "ТС Фешенейшен"

м. Київ,
вул. Пулюя Івана, 5, літ. "А"

434,7

 

68

Нежилі приміщення
ТОВ "Київфарм"

м. Київ,
просп. Свободи, 2, літ. "А"

344,9

 

69

Нежилий будинок
ТОВ "Дніпрянка"

м. Київ,
Передмістна Слобідка, 1, літ. "З"

373,50

 

70

Нежилий будинок
ТОВ "Дніпрянка"

м. Київ,
Передмістна Слобідка, 1, літ. "У"

261,30

 

71

Нежилий будинок
ТОВ "Дніпрянка"

м. Київ,
Передмістна Слобідка, 1, літ. "Х"

68,50

 

72

Нежилий будинок
ТОВ "Титан-інвест"

м. Київ,
вул. Боричів Тік, 20/4

212,10

 

73

Нежилі приміщення
ТОВ "ПРО-ФЕССІОНАЛЪ"

м. Київ,
бульв. Лесі Українки, 36-в

108,20

 

74

Нежилі приміщення
ТОВ "ПРО-ФЕССІОНАЛЪ"

м. Київ,
бульв. Лесі Українки, 36-в

85,60

 

75

Нежилі приміщення
ПП "Стріт Геймз"

м. Київ,
вул. Святошинська, 4, літ. "Б"

816,00

 

76

Нежилий будинок
ФОП Мінько В. В.

м. Київ,
вул. Вишгородська, 51/12, літ. "А"

266,6

 

77

Нежилий будинок
ТОВ "Компанія "Паритет-плюс"

м. Київ,
вул. Микільсько-Слобідська, 7, к. 2

240,4

 

78

Нежилий будинок
ТОВ "Компанія "Паритет-плюс"

м. Київ,
вул. Микільсько-Слобідська, 7, к. 1

609,3

 

79

Нежилі приміщення
Редакція автомобільного журналу "СИГНАЛ"

м. Київ,
вул. Артема, 22, літ. "А"

285,0

 

80

Нежилі приміщення
ТОВ "Аптека Ліза"

м. Київ,
вул. Академіка Туполєва, 16, літ. "А"

124,2

 

81

Нежилі приміщення
ТОВ "НД ДАТЕКС"

м. Київ,
вул. Сім'ї Сосніних, 3/5

592,0

 

82

Нежилі приміщення
ГО "Солом'янка Народна"

м. Київ,
вул. Гетьмана, 38

26,0

 

83

Нежилі приміщення
ФОП Воронецький В. М.

м. Київ,
просп. Відрадний, 16/50

63,2

 

84

Нежилі приміщення
ПП "Влада"

м. Київ,
просп. Василя Порика, 13, літ. "Г"

79,3

 

85

Нежилі приміщення
ТОВ "Аптека N 83"

м. Київ,
просп. 40-річчя Жовтня, 46/1

57,0

 

86

Нежилі приміщення
ТОВ "Геопрогрес"

м. Київ,
вул. Червоноармійська, 17-а

37,0

 


Перелік об'єктів групи А,
що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах

N
п/п

Назва об'єкта

Адреса об'єкта

Площа,
кв. м

Примітки

1

2

3

4

5

Група А, аукціон

1

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Ентузіастів, 1/2, літ. "А'"

1256,20

 

2

Нежиле приміщення

м. Київ,
вул. Ломоносова, 73, літ. "А"

646,7

 

3

Нежиле приміщення

м. Київ,
вул. Ломоносова, 73, літ. "А"

134,3

 

4

Нежиле приміщення

м. Київ,
вул. Ломоносова, 73, літ. "А"

559,8

 

5

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Ломоносова, 73, літ. "Б"

174,7

 

6

Нежилий будинок

м. Київ,
вул. Червонофлотська, 24, літ. "А"

1471,9

 

7

Нежилий будинок

м. Київ,
вул. Мурашка, 4, літ. "А"

319,3

 

8

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Мілютенка, 34, літ. "А"

119,4

 

9

Нежилі приміщення

м. Київ,
просп. Маяковського, 47, літ. "А"

107,9

 

10

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Гоголівська, 39, літ. "А"

31,38

 

11

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Васильківська, 55, літ. "А"

140,8

 

12

Нежилі приміщення

м. Київ,
бульв. Перова, 23-б, літ. "А"

678,00

 

13

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Маршала Жукова, 26, літ. "А"

276,0

 

14

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Приозерна, 2, літ. "А"

142,8

 

15

Нежилий будинок

м. Київ,
вул. Тургенєвська, 32, літ. "Б"

163,90

 

16

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Юрківська, 42-б, літ. "А"

23,0

 

17

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Ентузіастів, 17-б

52,6

 

18

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Березняківська, 28

136,8

 

19

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Героїв Космосу, 17, літ. "А"

152,6

 

20

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Булгакова, 13, літ. "А"

848,8

 

21

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Зодчих, 50, літ. "А"

294,60

 

22

Нежилі приміщення

м. Київ,
просп. Л. Курбаса, 19, літ. "А"

116,8

 

23

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Героїв Дніпра, 53, літ. "А"

112,6

 

24

Нежилі приміщення

м. Київ,
просп. Лісовий, 25, літ. "А"

418,4

 

25

Нежилі приміщення

м. Київ,
просп. Маяковського, 47, літ. "А"

300,0

 

26

Нежилий будинок

м. Київ,
вул. Труханівська, 3-а, літ. "А"

460,1

 

27

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Марини Цвєтаєвої, 18/78, літ. "А"

912,0

 

28

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Гната Юри, 13, літ. "А"

504,0

 

29

Нежилі приміщення

м. Київ,
просп. Перемоги, 21-а, літ. "А"

352,7

 

30

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Вишгородська/Івашкевича, 28/1, літ. "А"

618,5

 

31

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Маршала Тимошенка, 9, літ. "А"

143,8

 

32

Нежилі приміщення

м. Київ,
просп. Лісовий, 39, літ. "А"

151,10

 

33

Нежилі приміщення

м. Київ,
просп. Маяковського, 47, літ. "А"

185,0

 

34

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Тимошенка, 9, літ. "А"

163,3

 

35

Нежилі приміщення

м. Київ,
просп. Перемоги, 104-б, літ. "А"

142,6

 

36

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Курчатова, 22

320,0

 

37

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. І. Пулюя, 5, літ. "А"

15,7

 

38

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. І. Пулюя, 5, літ. "А"

97,1

 

39

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Булгакова, 13, літ. "А"

119,4

 

40

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Котовського, 33-а, літ. "А"

271,01

 

41

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Булгакова, 13, літ. "А"

267,2

 

42

Нежилі приміщення

м. Київ,
просп. Маяковського, 47, літ. "А"

141,2

 

43

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Героїв Дніпра, 53, літ. "А"

176,6

 

44

Нежилі будівлі

м. Київ,
вул. Паркова дорога, 3 - 5 - 7, літ. "В", "Д"

237,4

 

45

Нежилий будинок

м. Київ,
вул. Паньківська, 10, літ. "Б"

378,60

 

46

Нежила будівля

м. Київ,
вул. Десятинна, 13, літ. "Б"

73,6

 

47

Нежилий будинок

м. Київ,
вул. Новопирогівська, 62-а, літ. "П"

635,2

 

48

Нежилий будинок

м. Київ,
вул. Мельникова, 28, літ. "А"

406,9

 

49

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Довженка, 7

2134,26

 

50

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Л. Толстого, 6, літ. "А"

76,20

 

51

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Спаська, 39-а

34,4

 

52

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Л. Руденко, 11, літ. "А"

217,0

 

53

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Саксаганського, 60, літ. "В"

87,6

 

54

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Маршала Гречка, 14, літ. "А"

175,0

 

55

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Деміївська, 41, літ. "А"

95,1

 

56

Нежилі приміщення

м. Київ,
просп. Перемоги, 25-а, літ. "А"

386,4

 

57

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Мала Житомирська, 9, літ. "Б"

214,4

 

58

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Мала Житомирська, 9, літ. "Б"

34,1

 

59

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Пирогова, 10, літ. "В"

згідно з даними БТІ

 

60

Нежилий будинок

м. Київ,
вул. Вишгородська, 69, літ. "З"

78,4

 

61

Нежилий будинок

м. Київ,
вул. Л. Гавро, 17

згідна з даними БТІ

 

62

Нежилий будинок

м. Київ,
вул. Грушевського, 28/2, літ. "Л"

236,6

 

63

Нежилий будинок

м. Київ,
вул. Кибальчича, 19

згідно з даними БТІ

 

64

Нежилі приміщення

м. Київ,
просп. Лісовий, 23-а

згідно з даними БТІ

 

65

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Мілютенка, 13-а

згідно з даними БТІ

 

66

Нежилі приміщення

м. Київ,
вул. Межигірська, 23/22, літ. "А"

1114,0

 


Перелік об'єктів групи В,
що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації

N
п/п

Назва об'єкта

Адреса об'єкта

Примітки

1

2

3

4

-

-

-

-


Перелік об'єктів групи Г,
що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації

N
п/п

Назва об'єкта

Адреса об'єкта

Примітки

1

2

3

4

-

-

-

-


Перелік об'єктів групи Д
(об'єктів незавершеного будівництва),
що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації шляхам продажу на аукціонах

N
п/п

Назва об'єкта

Адреса об'єкта

Примітки

1

2

3

4

-

-

-

-


Перелік об'єктів групи Е,
пакети акцій (частки) яких перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації

N
п/п

Найменування об'єктів

Юридична адреса

Кількість акцій, шт.
(% від статутного капіталу)

Примітки

1

2

3

4

5

1

СВАТ "Агрокомбінат "Калита"

07420, Київська обл.,
Броварський р-н, смт Калита

16400000 шт.
(9,53 %)

 

2

ПАТ "Ремонтно-будівельне управління N 3"

02090, м. Київ,
пров. Астраханський, 2/4

4528672 шт.
(86,26 %)

 

3

ВАТ "Завод "Керамік"

04080, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 71

1818804 шт.
(30 %)

 

4

ПАТ "Техводсервіс"

04077, м. Київ,
вул. Дніпроводська, 1-а

44247295 шт.
(97,77 %)

 

5

ЗАТ "Старий Хрещатик"

01001, м. Київ,
вул. Хрещатик, 44-а

23549 шт.
(50 % +1 акція)

 

6

ЗАТ "Екотехпром"

01133, м. Київ,
бульв. Лихачова, 1/27

169560000 шт.
(51 %)

 

7

СП "Інтрем"

04060, м. Київ,
вул. Щусєва, 10

(31 %)

 

8

СП "Мрія-Даві-Дан"

м. Київ,
вул. Старовокзальна, 24

(40 %)

 

9

ТОВ "Футбольний клуб "Арсенал-Київ"

04073, м. Київ,
просп. Червоних Козаків, 8, корп. 6

(3 %)

 


Перелік об'єктів групи Ж,
що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації шляхом продажу на конкурсах

N
п/п

Назва об'єкта

Адреса об'єкта

Примітки

1

2

3

4

-

-

-

-


 

Заступник міського голови -
секретар Київради

О. Довгий


 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
31.03.2011 N 100/5487


ПЕРЕЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ,
пакети акцій та частки яких належать територіальній громаді міста Києва та не підлягають продажу

N
п/п

Назва об'єктів

Юридична адреса

Кількість акцій, шт.
(розмір частки, %)

1

2

3

4

1

ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг"

01133, м. Київ,
вул. Щорса, 19

920520124 шт.
(61 %)

2

ЗАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"

03134, м. Київ,
вул. Миру, 17

3100 шт.
(30 %)

3

ВАТ ХК "Київміськбуд"

01010, м. Київ,
вул. Суворова, 4/6

52910760 шт.
(80 %)

4

ПАТ "АК "Київводоканал"

01015, м. Київ,
вул. Лейпцізька, 1-а

178748500 шт.
(25,46 %)

5

ВАТ "Київгаз"

01103, м. Київ,
вул. Кіквідзе, 4-б

1614144 шт.
(28,46 %)

6

ВАТ "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт"

01010, м. Київ,
пров. Інженерний, 4-а

7871810 шт.
(99,29 %)

7

ПАТ "Київспецтранс"

04208, м. Київ,
просп. Правди, 85

28422961 шт.
(25 % + 1 акція)

8

ВАТ "Хліб Києва"

04080, м. Київ,
вул. Межигірська, 83

75997940 шт.
(51 %)

9

ТОВ "Київський міжнародний контрактовий ярмарок"

04070, м. Київ,
вул. Спаська, 39-а

(51 %)

10

ТОВ "Інститут розвитку людини"

03056, м. Київ,
вул. Політехнічна, 33

(29,20 %)

11

Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

04071, м. Київ,
вул. Хорива, 1-г

(34,97 %)

12

ТОВ "Редакція газети "Столиця"

03067, м. Київ,
вул. Виборзька, 84

(50 %)

13

ТОВ "Гандбольний клуб "Київ-Спартак" ім. І. Є. Турчина

01021, м. Київ,
вул. Кловський узвіз, 4-а

(51 %)

14

ТОВ "Муніципальний театр "Київ"

04071, м. Київ,
вул. Верхній Вал, 40

(51 %)


 

Заступник міського голови -
секретар Київради

О. Довгий