КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 18 грудня 2018 року N 461/6512

Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019 - 2022 роки

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Концепцію Національної програми інформатизації", "Про Національну програму інформатизації", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України", Положення про технічний захист інформації в Україні, затвердженого Указом Президента України від 27 вересня 1999 року N 1229/99, постанов Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1997 року N 1126 "Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні", від 12 квітня 2000 року N 644 "Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації", розпоряджень Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року N 386-р "Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні", від 20 вересня 2017 року N 649-р "Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні", від 17 січня 2018 року N 67-р "Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 - 2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації", враховуючи рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", від 15 грудня 2011 року N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року", від 21 листопада 2017 року N 500/3507 "Про затвердження Концепції "КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020", з метою впровадження інновацій, створення та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, формування електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, розширення переліку електронних сервісів та послуг у місті Києві, забезпечення захисту міських інформаційних ресурсів від кіберзагроз Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Комплексну міську цільову програму "Електронна столиця" на 2019 - 2022 роки, що додається.

2. Визначити Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів з реалізації Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019 - 2022 роки, затвердженої згідно з пунктом 1 цього рішення (далі - Програма).

3. Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Забезпечити в установленому порядку виконання Програми.

3.2. Щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подавати звіти про хід і результати виконання Програми Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

4. Співвиконавцям Програми забезпечити виконання заходів Програми та щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про хід і результати виконання заходів Програми.

5. Встановити, що обсяг фінансування для здійснення заходів з реалізації Програми визначається в межах бюджетних призначень, встановлених показниками бюджету міста Києва на відповідний рік.

6. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) при формуванні проектів бюджетів на 2019 - 2022 роки враховувати, в межах можливості дохідної частини бюджету міста Києва, потребу у видатках на здійснення заходів з реалізації Програми.

7. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами та на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
18.12.2018 N 461/6512


Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019 - 2022 роки

ПАСПОРТ
(загальна характеристика програми)
Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019 - 2022 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Пункт 4 протоколу доручень, напрацьованих під час наради з обговорення оперативних питань 17.01.2018 (N 1923 від 17.01.2018)

3.

Розробник програми

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники програми

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

5.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) програми

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, СКП "Київтелесервіс", КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр", КП "Інформатика"

7.

Строк виконання програми

2019 - 2022 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет м. Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,
тис. грн

Всього

у тому числі, за роками

2019

2020

2021

2022

всього, у тому числі:

7324904,4

1527357,1

1787773,9

1927722,2

2082051,2

9.1

коштів державного бюджету

-

-

-

-

-

9.2

коштів бюджету м. Києва

7324904,4

1527357,1

1787773,9

1927722,2

2082051,2

9.3

коштів інших джерел

-

-

-

-

-


1. Загальні положення

Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019 - 2022 роки (далі - Програма) розроблена з урахуванням вимог законів України "Про Національну програму інформатизації" та "Про Концепцію Національної програми інформатизації", Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року N 644, постанов Кабінету Міністрів України від 04 лютого 1998 року N 121 "Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації", від 16 лютого 1998 року N 160 "Про заходи щодо посилення контролю за обґрунтованістю проектів інформатизації діяльності центральних органів виконавчої влади", розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 року N 649-р "Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві".

Програму розроблено в зв'язку із закінченням терміну дії Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02 липня 2015 року N 654/1518, та з урахуванням результатів проектів, які виконувалися протягом 2015 - 2018 років у межах реалізації зазначеної комплексної міської цільової програми.

Програма розробляється Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), погоджується генеральним державним замовником Національної програми інформатизації та подається на затвердження Київській міській раді.

Програма відповідає пріоритетним напрямам розвитку м. Києва.

Програма є інструментом створення умов для досягнення цілей Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 (далі - Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року). Однією із ключових умов успішного виконання завдань, визначених Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року, є реалізація концепції Kyiv Smart City. На сьогодні Smart city - це основний напрям розвитку сучасного міста шляхом широкого впровадження інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах життєдіяльності міста для підвищення якості послуг, зменшення вартості та споживання ресурсів, забезпечення взаємної комунікації влади та громадян.

Програма розглядається як складова частина Національної програми інформатизації.

2. Аналіз поточної ситуації

На сьогодні реалізація європейського вектору розвитку України потребує впровадження інновацій в усіх сферах економіки держави, зокрема удосконалення інфраструктури, проведення її переоснащення та модернізації, використання передових технологій, інформаційно-комунікаційних систем з урахуванням світового досвіду та реалій розвитку нашої країни.

Україна має позитивну тенденцію за групою рейтингів економічного розвитку. Відбулося суттєве покращення позицій за глобальним інноваційним індексом 2018: Україна посіла найвищу позицію за останні 12 років - 43 місце із 126 країн, що потрапили до рейтингу.

У місті Києві з метою формування основних напрямів розвитку столиці, поєднуючи інноваційні, технологічні досягнення та широке залучення громадськості, рішенням Київської міської ради від 21 листопада 2017 року N 500/3507 затверджено Концепцію "КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020".

Визначено основні шляхи подальшого інфраструктурного, технологічного та соціального розвитку міста Києва:

технологічна модернізація - створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою, ефективне управління послугами житлово-комунального господарства, використання технологій для створення безпечних умов життєдіяльності міста, швидкого реагування на екстрені виклики, своєчасного вирішення проблем киян тощо;

зміни в управлінні містом - зростання прозорості адміністрування та управління містом, розроблення конструктивної моделі державно-приватного партнерства, поліпшення інвестиційного клімату та умов для розвитку підприємництва, забезпечення інтеграції міських інформаційних ресурсів, використання сучасних систем управління даними та запровадження якісної аналітики подій і процесів у місті;

суспільні зміни - розвиток сучасної соціальної інфраструктури та рух до соціальної рівності, залучення громадян до участі у прийнятті рішень та впливу на міську політику, забезпечення фінансової стійкості та сталого економічного розвитку міста для підвищення рівня життя киян.

У Концепції "КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020" визначено п'ять основних сфер: охорона здоров'я, житлово-комунальне господарство, безпека, транспорт і система управління містом, для розвитку яких першочергово використовуються інновації, створюються та впроваджуються сучасні інформаційно-комунікаційні технології.

Визначені в Концепції "КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020" пріоритетні шляхи розвитку столиці було враховано при формуванні Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02 липня 2015 року N 654/1518. Завдання розроблялися із забезпеченням першочерговості впровадження інноваційних сучасних технологій, е-сервісів у визначених сферах життєдіяльності міста, удосконалення процесів управління містом, забезпечення вільного доступу до офіційної інформації, створення умов для залучення громадянин до участі в прийнятті рішень тощо.

Заходи Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки сформовано за трьома напрямами:

створення нових інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем та апаратних платформ;

супроводження існуючих інформаційно-телекомунікаційних систем;

створення та супроводження комплексних систем захисту інформації.

У рамках виконання заходів Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки, а також інших заходів щодо подальшого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сфері життєдіяльності міста Києва, перелік яких затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 квітня 2018 року N 614, реалізовано ряд міських проектів, які спрямовані на розбудову в місті Києві надійної інфраструктури для використання інновацій. Розроблено і впроваджено ряд сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для удосконалення управління містом та створення умов для залучення громадян до його управління, надання населенню якісних електронних послуг, створення безпечних умов проживання в столиці, забезпечення інформаційної безпеки та протидії кіберзагрозам тощо.

Реалізовано проекти:

1. Створено міський дата-центр для централізованого розміщення міських інформаційних ресурсів та забезпечення їх захисту від кіберзагроз. Встановлено потужний апаратно-програмний комплекс, забезпечено канали електрозв'язку (основні та резервні). Загальна потужність системи безперервного живлення - 320 кВт, загальна кількість процесорної потужності - 2754,8 ГГц, обсяг оперативної пам'яті - 5114 ГБ, обсяг активного сховища даних - 151,4 ТБ, резервного - 178 ТБ, 24 апаратні стійки.

2. Створено комплексну систему відеоспостереження міста Києва у складі програмно-апаратної платформи та засобів відеофіксації загальною кількістю більше 6200 од. Засоби відеонагляду розміщено на центральних вулицях міста, парках та скверах, об'єктах міської транспортної інфраструктури (усі мости через річку Дніпро, головні магістралі та дороги, перехрестя вулиць із значною кількістю міського транспорту, входи-виходи із станцій метрополітену тощо), на будівлях закладів комунальної власності (заклади освіти, охорони здоров'я, соціальної сфери, пам'ятки архітектури та культурної спадщини тощо), а також на територіях із значним скупченням людей та у місцях проведення масових заходів.

При визначенні об'єктів для розміщення засобів відеоспостереження із підключенням їх до міського центру обробки даних (міського дата-центру) першочергово враховувалися пропозиції правоохоронних органів для підтримки заходів із забезпечення публічної безпеки та порядку, встановлення порушників порядку та документування їх протиправних дій тощо.

Закуплено програмно-апаратні комплекси для забезпечення можливості підключення 11000 камер.

Рішенням Київської міської ради від 05 липня 2018 року N 1195/5259 затверджено Положення про комплексну систему відеоспостереження міста Києва.

3. Створено мережеву інфраструктуру Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, до якої підключено локальні обчислювальні мережі структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, об'єктів соціально-культурного призначення (заклади освіти, культури, охорони здоров'я тощо), агрегуючі майданчики комплексної системи відеоспостереження міста Києва, систем управління світлофорних об'єктів тощо; встановлено мережеве обладнання. Всього понад 400 км оптоволоконних кабелів електрозв'язку.

Проведено заходи із модернізації та стандартизації інфраструктури, придбано уніфіковані технічні засоби.

Мережу підключено до точки обміну трафіку UA-IX та міжнародного сегменту мережі Інтернет. Зареєстровано власну автономну систему IP-адрес, закуплено та встановлено обладнання ядра мережі та захисту інформації.

Відповідно до вимог розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 жовтня 2017 року N 1250 "Про заходи щодо забезпечення захисту інформації в автоматизованих системах" підключення автоматизованих місць користувачів до мережі Інтернет здійснюється виключно через створену мережеву інфраструктуру.

4. На основі опорної мережевої інфраструктури створено єдину сервісну мережеву інфраструктуру. Забезпечено централізоване надання широкого кола сервісів: доступ до міських баз даних, реєстрів, інформаційно-телекомунікаційних систем, започатковано міський телефонний електрозв'язок, надано захищений доступ до мережі Інтернет, забезпечено функціонування єдиного електронного документообігу, серверів централізованого ліцензування програмного забезпечення Microsoft тощо, надійну роботу всіх міських інформаційних ресурсів, зокрема комплексної системи відеоспостереження міста Києва. Побудовано 636 об'єктів сервісної мережі.

5. Розпочато побудову комплексної системи управління захистом та безпекою міської мережевої інфраструктури, що забезпечує постійний моніторинг систем інформаційної безпеки, антивірусний захист, захищений обмін інформацією, захист та цілісність інформації, захист від несанкціонованого доступу, уникнення витоку інформації.

6. Запроваджується єдина міська автоматизована система обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (е-квиток).

Впровадження е-квитка забезпечить автоматизацію збирання коштів, збільшить обсяг надходжень на 20 - 30 %, а також значно зменшить витрати комунальних підприємств на адміністрування процесу оплати проїзду у міському транспорті.

7. Створено та впроваджено інформаційно-аналітичну систему "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва", яка є ГІС-технологією, що має більше 40 шарів інформації. Сервіс розміщено за посиланням: https://gis.kyivcity.gov.ua для забезпечення широкого доступу до інформації усім зацікавленим.

8. Впроваджено систему оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій (СОНС), яка реалізована як web-орієнтований програмний комплекс. Налаштовано канали оповіщення: через SMS-повідомлення, голосове повідомлення, електронний лист, повідомлення через соціальні мережі Facebook та Twitter тощо.

9. Створено Реєстр територіальної громади міста Києва, до якого надано доступ більше ніж 2000 користувачам, зокрема в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для забезпечення виконання покладених на них функцій. Завдяки цьому від фізичних осіб, зареєстрованих на території міста Києва, не вимагається довідка про склад сім'ї, або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб при поданні ними документів до відділів обліку та розподілу житлової площі, управлінь праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій тощо.

10. Створено комплексну інформаційно-аналітичну систему "Управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві" для формування централізованої бази даних для всіх установ, підприємств та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, уніфікації бізнес-процесів та звітності, запровадження єдиної методології ведення бухгалтерського обліку, що забезпечить прозорість їх діяльності, створення спільної консолідованої фінансової звітності.

Створення та впровадження вітчизняного програмного продукту є одним із заходів щодо нейтралізації кіберзагроз та уникнення несанкціонованого втручання в роботу електронних систем органів виконавчої влади через використання програмних засобів, розробником яких є компанії держави-агресора, проти яких запроваджені санкції рішенням Ради Національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року N 133/2017.

11. Модернізовано інформаційно-телекомунікаційну систему "Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва", яка є офіційним веб-сайтом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Проведено редизайн та вдосконалення веб-сайту з метою створення офіційного порталу Києва як єдиної інтернет-платформи Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації https://kyivcity.gov.ua для забезпечення висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, надання громадянам зручного механізму доступу до офіційної інформації, користування міськими е-сервісами.

12. Створено програмну платформу для надання електронних послуг громадянам та бізнесу, в тому числі адміністративних. Розроблено сервіс "Особистий кабінет киянина" для надання можливості доступу до сервісів: е-петиції, "Громадський бюджет", запис дітей до дитячих дошкільних закладів міста Києва, запис до лікаря, оплата послуг ЖКГ тощо. Доступ здійснюється через офіційний портал Києва із використанням Єдиного облікового запису киянина "КИЇВ ID" як системи валідації даних користувачів електронних сервісів через SMS, за допомогою електронного цифрового підпису, BankID.

Впроваджено програмний модуль "Соціальні послуги" у складі компонент: е-послуга "Надання одноразової матеріальної допомоги", "Інтелектуальний центр реабілітації", "On-line запис на прийом" до Департаменту соціальної політики / управління соціальної політики районів міста Києва / Центру реабілітації дітей.

Створено сервіси: "Реєстр суб'єктів, що надають послуги" для надання фізичним та юридичним особам цільового набору даних щодо послуг, які надаються у місті Києва; "Система замовлення відеоконтенту" для віддаленого / дистанційного обслуговування фізичних осіб через Особистий кабінет киянина стосовно електронної послуги "Замовлення відеоконтенту з міських камер" для вирішення особистих інформаційних потреб в рамках законодавства.

13. Модернізовано програмні засоби запровадження електронної демократії (електронні сервіси для здійснення впливу громадян на прийняття рішень міською владою): електронні петиції, інформаційна система "Громадський бюджет", веб-сайт інформаційно-довідкової служби Call-центр https://1551.gov.ua тощо.

Київ - перше місто в Україні, яке повноцінно запровадило електронний сервіс "Відкритий бюджет". Забезпечено автоматизований обмін даними, які є достовірні та максимально захищені. Забезпечено можливість переходу до системи електронних закупівель.

14. Проведено заходи із легалізації програмного забезпечення шляхом централізованого придбання, інсталяції та супроводження програмного забезпечення на робочих місцях та серверних платформах для усіх структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), зокрема антивірусного програмного забезпечення Eset endpoin protection advanced для 7000 робочих місць.

15. Реалізовано проект модернізації технічної бази медичних закладів столиці. Запроваджено систему запису на прийом до лікаря, що сприяє підвищенню якості медичних послуг та скороченню часу для їх отримання населенням.

16. Реалізовано проект "Електронна освіта", в рамках якого модернізовано програмні засоби системи електронного запису дітей до дошкільних закладів освіти.

Розроблено ряд інших інформаційних систем та електронних сервісів для населення та бізнесу, проведено оновлення парку комп'ютерної техніки у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) тощо.

Процес виконання заходів Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки супроводжувався прийняттям рішень Київської міської ради та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для забезпечення впровадження в експлуатацію у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах та організаціях, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, створених інформаційно-комунікаційних технологій, реєстрів, автоматизованих систем, затвердження положень та регламентів роботи створених інформаційних ресурсів.

3. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Відповідно до проведеного аналізу результатів реалізації міських проектів у сфері інформатизації, інформаційно-комунікаційних технологій, електронного урядування, надання електронних послуг населенню та бізнесу, захисту інформації у попередні роки та з урахуванням положень Концепції розвитку електронного урядування в Україні та вимог інших нормативно-правових актів визначено ряд проблемних питань, що потребують розв'язання при формуванні заходів Програми:

забезпечення сталої роботи міських інформаційних ресурсів та реалізації заходів щодо їх безпеки з урахуванням світового досвіду боротьби з кіберзагрозами. Створення стійкої системи захисту у складі технічних, програмних і організаційно-адміністративних заходів протидії кіберзагрозам для підтримки цілісності даних, унеможливлення несанкціонованого доступу до них, уникнення витоку інформації тощо;

продовження виконання заходів, спрямованих на використання лише ліцензійного програмного забезпечення в усіх сферах діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва;

проведення у повному обсязі інтеграції існуючих систем міського управління, що передбачає формування загальноміського комплексу стандартів, класифікаторів, наборів метаданих для уніфікації подання даних і узгодженого функціонування усіх підсистем у рамках загальноміської інформаційної системи;

організація процесів інтеграції програмних комплексів загальноміської інформаційної системи та державних інформаційних ресурсів, проведення заходів із забезпечення автоматизованого обміну даними на державному та місцевому рівні;

підвищення рівня інформатизації установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, зокрема закладів освіти, культури, охорони здоров'я, який ще не відповідає сучасним вимогам та європейським стандартам;

розширення кола електронних послуг населенню та бізнесу. Подальше створення, розвиток та удосконалення реєстрів, баз даних, інформаційних систем, що автоматизують управлінську діяльність структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, для забезпечення готовності надання фізичним та юридичним особам електронних послуг відповідної якості. Врахування необхідності забезпечення інтеграції міських інформаційних ресурсів з відповідними державними електронними сервісами;

організація надання якісних послуг із супроводу, впровадження та підтримки функціонування створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та е-сервісів, кількість яких постійно збільшується;

забезпечення побудови ситуаційного центру із протидії загрозам у місті Києві для реалізації нового формату оперативного управління: здійснення ефективного моніторингу кризових ситуацій, їх прогнозування, моделювання сценаріїв розвитку для уникнення ризиків, прийняття рішень та контролю за їх виконанням;

створення резервного міського дата-центру із дотриманням сучасних стандартів побудови телекомунікаційної інфраструктури центрів обробки даних.

4. Мета Програми

Програма спрямована на створення умов для реалізації стратегічних ініціатив та планів розвитку секторів міського господарства, визначених Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року, шляхом впровадження інновацій, створення та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема через проекти smart city як одного із сучасних напрямків трансформації міст у світі.

Метою Програми є:

підвищення якості життя громадян міста Києва шляхом надання їм сучасних електронних сервісів та послуг;

підтримка діяльності міських служб та правоохоронних органів щодо створення безпечного міського середовища у столиці;

створення інструментів (інтернет-порталів, інформаційно-комунікаційних систем та технологій, реєстрів, баз даних) для забезпечення прозорості діяльності міської влади та підзвітності її громадянам;

удосконалення процесів управління містом, підвищення ефективності роботи суб'єктів владних повноважень;

створення умов для участі громадян у процесах прийняття рішень щодо забезпечення життєдіяльності міста через доступність інструментів електронної демократії (е-петиції, е-обговорення, е-голосування тощо);

створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та підвищення конкурентоспроможності підприємств міста у сфері інновацій;

удосконалення та підвищення ефективності роботи міського господарства;

створення інформаційно-аналітичних систем контролю довкілля для сприяння збереженню екології міста.

Програма забезпечує реалізацію державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, захисту інформації, формування електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства на місцевому рівні.

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

Основні напрями діяльності Програми визначено з урахуванням першочерговості вирішення проблемних питань у сфері інформатизації, розвитку електронного урядування, захисту інформації, результатів аналізу стану реалізації завдань відповідних міських цільових програм у попередні роки, а також шляхів розвитку міста щодо створення та впровадження інновацій та електронних сервісів, визначених у Концепції "КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020" та Концепції розвитку електронного урядування в Україні, досягнення цілей Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

Очікуваний результат та терміни виконання заходів, розрахунок орієнтовних витрат на їх реалізацію здійснювався із залученням фахівців відповідної сфери діяльності, застосуванням досвіду реалізації аналогічних проектів у вітчизняній та світовій практиці.

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Термін реалізації Програми, роки

Усього витрат на виконання Програми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

1527357,1

1787773,9

1927722,2

2082051,2

7324904,4

Державний бюджет

-

-

-

-

-

Бюджет м. Києва

1527357,1

1787773,9

1927722,2

2082051,2

7324904,4

Кошти інших джерел

-

-

-

-

-


Обсяг фінансування уточнюється щороку під час підготовки проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

6. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Напрями діяльності та заходи Програми сформовано відповідно до структури Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року за визначеними секторами міського господарства та умовами щодо її реалізації.

Заходи забезпечують досягнення цілей та виконання завдань, визначених Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року, сформульованих в Концепції "КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020" та у Плані заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року N 617-р, виконавцем яких є виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

При формуванні переліку заходів Програми враховувалися результати реалізації у попередні роки завдань міських цільових програм у сфері інформатизації, розвитку електронного урядування, захисту інформації, завдання підвищення якості управління розробленими та впровадженими міськими інформаційно-телекомунікаційними системами (бази даних, реєстри, е-сервіси тощо) та ресурсами (центри обробки даних, телекомунікаційні мережі тощо), забезпечення їх функціонування та подальшого розвитку.

6.1. Заходи Програми забезпечують виконання завдань за такими секторами Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року:

промисловість та розвиток підприємництва;

туризм;

житлово-комунальне господарство;

транспорт та міська мобільність;

охорона здоров'я та здоровий спосіб життя;

екополітика та охорона довкілля;

освіта;

безпека та цивільний захист тощо.

До зазначеного переліку входять усі основні сфери міського господарства, визначені у Концепції "КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020" як пріоритетні.

Розвиток секторів здійснюється шляхом впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій та інновацій, удосконалення та модернізації функціонуючих розробок для запровадження електронних послуг фізичним та юридичним особам, забезпечення взаємодії органів влади, громадян і бізнесу, підвищення якості обслуговування населення, удосконалення управління міським господарством.

Сформовано такі заходи Програми:

модернізація інформаційної онлайн-системи "Kyiv Business City";

обслуговування інформаційно-довідкових кіосків, встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва;

створення автоматизованої системи управління єдиною міською абонентською службою та роботою з дебіторською заборгованістю;

створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації. Виконання наступних етапів із побудови Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації, проектні роботи на який виконані у 2018 році у рамках заходу "Диспетчеризація транспортної інфраструктури", що входить до переліку заходів, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04 квітня 2018 року N 614. Побудова автоматизованої системи диспетчерського управління рухом міського наземного пасажирського транспорту для візуального відображення поточної ситуації у місті; оперативного диспетчерського управління рухом комунального транспорту та світлофорів; автоматичного відстеження виконання графіків руху міського транспорту; контроль за витратами пального; автоматизація виробничих процесів міських комунальних підприємств для підвищення ефективності їх роботи та функціонування міського транспорту;

створення, впровадження, модернізація та супроводження автоматизованої системи контролю оплати паркування;

створення програмно-апаратного комплексу управління та контролю мережами зовнішнього освітлення міста Києва для підвищення показників енергоефективності та екологічності;

закупівля та впровадження програмно-технічних комплексів самообслуговування оплати проїзду у міському транспорті;

створення, впровадження, розвиток та супровід автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів пасажирського транспорту міста Києва;

створення та супроводження платформи "Електронна медицина" з метою забезпечення доступу користувачів у міських медичних закладах до всіх впроваджених інформаційно-телекомунікаційних систем, реєстрів, баз даних у сфері охорони здоров'я;

створення, розвиток та супроводження міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва;

створення, модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору міста Києва;

розвиток комплексної системи відеоспостереження міста Києва та систем забезпечення безпеки, її супровід та технічна підтримка, забезпечення використання сучасних засобів інтелектуальної відеоаналітики для виявлення правопорушень та правопорушників, автоматизованої системи фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху тощо;

створення, розвиток та супроводження міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва;

побудова опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз тощо.

6.2. Значна кількість заходів Програми спрямована на створення умов для досягнення цілей Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року:

створення, впровадження та розвиток платформи електронної демократії, у рамках якого планується проведення подальшої модернізації офіційного веб-порталу міста Києва https://kyivcity.gov.ua;

розвиток міської платформи управління даними та сервісами, зокрема корпоративної шини для забезпечення взаємодії електронних сервісів, веб-порталів, систем та платформ на місцевому та державному рівні;

створення, впровадження та модернізація міських реєстрів;

модернізація та супровід інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва";

модернізація внутрішнього корпоративного інформаційного порталу та системи управління проектами;

супровід, впровадження та підтримка створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів. Забезпечення функціонування більше 40 систем, сервісів, реєстрів тощо, реалізації їх електронної взаємодії з державними реєстрами України. Модернізація інформаційної системи Особистий Кабінет Киянина; веб-порталу та платформи надання електронних послуг, в тому числі адміністративних; інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва", у тому числі, модуля "Оренда комунального майна", що розробляється, впроваджується на базі модуля (підсистеми) "Комісія власності" інформаційно-аналітичної системи "Управлінням майновим комплексом територіальної громади міста Києва" (програмного комплексу "VlasCom"), запровадженого рішенням Київської міської ради від 15 лютого 2018 року N 67/4131; інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційно-аналітична звітність для органів влади громадян та бізнесу" та інших. Використання сучасних геоінформаційних та інформаційних систем для надання доступу до муніципальних даних (інформація про об'єкти комунальної власності, земельного кадастру тощо);

розвиток програмно-апаратного комплексу диспетчеризації в житлово-комунальному господарстві міста;

розвиток системи дистанційного навчання;

модернізація інформаційно-довідкової системи "ОСНи столиці";

створення програмно-апаратного комплексу з обслуговування антикорупційної гарячої лінії;

модернізація та супроводження агрегаторів на основі відкритих сервісів Google з метою представлення в сервісі Google Maps актуалізованої та достовірної інформації про структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, міські об'єкти соціальної інфраструктури, культури, охорони здоров'я тощо, а також розміщення повідомлень про події в місті (офіційні заходи, культурно-мистецькі заходи, спортивні змагання, акції, ярмарки, салони і виставки, форуми тощо);

забезпечення виконання завдання щодо відкриття нових можливостей сучасної смарт-економіки на основі інновацій і розвитку знань:

розробка стандартів смарт сіті з метою стимулювання співробітництва між містом, бізнесом, спільнотою;

стимулювання розвитку інноваційного середовища: створення хабів та інкубаторів міських проектів; підтримка обраних перспективних галузей і бізнес-районів, важливих з погляду розвитку міста; стимулювання співпраці університетів, дослідницьких структур, ІТ-індустрії, міської влади, громадського сектора тощо.

6.3. Проекти, спрямовані на розбудову міської цифрової інфраструктури та підтримки її функціонування:

розвиток міської сервісної мережевої інфраструктури;

створення та розвиток мережі доступу;

модернізація локальних обчислювальних мереж структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

створення та супровід платформи інтернету речей. З використанням мережі Інтернет збирання, обробка та аналіз великих масивів даних, отриманих від пристроїв, датчиків, сенсорів, приладів передачі інформації, що вбудовані в різноманітні інфраструктурні об'єкти, програмних засобів для прийняття оперативних та ефективних рішень щодо управління роботою міського господарства, переважно без втручання людини;

створення та супроводження системи міського телефонного зв'язку для використання в своїй діяльності структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку з ємністю мережі до 10000 номерів;

створення системи HelpDesk. Придбання програмного забезпечення для системи управління запитами користувачів щодо роботи міських сервісів (за телефоном, через e-mail, веб-сайт), систематизація та обслуговування цих запитів як в автоматичному режимі, так і безпосередньо працівниками служби підтримки щодо вирішення проблем, надання консультацій тощо. Здійснення управління сервісною інфраструктурою: облік ресурсів, проблем, змін тощо;

супровід та підтримка мережевої інфраструктури Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва;

оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку. Придбання для конференц-залів та переговорних кімнат аудіовізуальних комплексів для проведення засідань та відеоконференцій у складі підсистем: відображення, відеоконференцзв'язку, акустичної системи, конференц-системи, автоматизованого керування, комутації та елементів інфраструктури (мережеві, серверні, живлення тощо);

побудова системи керування універсальним та безпроводовим доступом;

оновлення парку комп'ютерів у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та придбання ліцензійного програмного забезпечення, зокрема антивірусного;

побудова системи управління підключеннями та гнучкого контролю доступу для безпроводових та кабельних пристроїв;

забезпечення функціонування центру обробки даних (міського дата- центру);

дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва;

модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань тощо.

6.4. Проекти, спрямовані на захист державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, створення умов протидії кіберзагрозам, формування єдиної політики безпеки в інформаційно-телекомунікаційному середовищі міста:

створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення, зокрема створення систем виявлення та протидії невідомим кіберзагрозам, захисту баз даних інформаційних систем, захисту веб-додатків інформаційних систем тощо, для забезпечення захисту від модифікації, блокування та спотворення відкритої інформації, яка належить до державних інформаційних ресурсів, а також відкритої інформації про діяльність суб'єктів владних повноважень, яка оприлюднюється в Інтернеті, інших глобальних інформаційних мережах і системах або передається телекомунікаційними мережами; закриття можливих каналів витоку інформації на об'єктах інформаційної діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва;

створення комплексних систем захисту інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств; проведення державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації; обслуговування та забезпечення антивірусного захисту створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю;

створення, атестація та обслуговування комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом;

розширення кількості комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю в інформаційно-телекомунікаційних системах, в яких здійснюється обробка державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, зокрема службової інформації структурних підрозділів Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій;

організація підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах.

6.5. До складу заходів Програми включено два масштабних інфраструктурних проекти:

створення ситуаційного центру протидії загрозам загальноміського призначення для забезпечення спільної роботи структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), міських служб (рятувальні, медичні тощо), правоохоронних органів за визначеним алгоритмом реагування та вирішення проблем безпеки на всіх рівнях;

створення резервного дата-центру для забезпечення безперервності бізнес-процесів, підвищення їх ефективності, створення умов для відмовостійкості та працездатності міських інформаційно-телекомунікаційних систем та електронних сервісів у випадку форс-мажорних обставин, створення резервної системи зберігання даних, формування копій даних, що містяться в основному дата-центрі, балансування процесорними потужностями для пришвидшення процесів обробки інформації тощо.

6.6. Процес реалізації завдань Програми потребує постійного інформування громадськості, бізнесу, депутатського корпусу різних рівнів, усіх заінтересованих про стан виконання заходів, отримані результати та подальші кроки щодо розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, електронного урядування, захисту інформації, впровадження інновацій, смарт-рішень у місті Києві.

З цією метою включено окремий захід для інформування про стан реалізації проектів Програми, а також про отримані результати від їх впровадження, популяризації широкого використання міських е-сервісів громадянами та бізнесом.

У рамках заходу виконуватимуться роботи щодо забезпечення:

комунікації в соціальних мережах;

активного діалогу із засобами масової інформації;

підготовки тематичних матеріалів для їх оприлюднення на інтернет-ресурсах, у засобах масової інформації тощо;

навчання та консультування з питань використання міських е-сервісів;

проведення тематичних заходів (робочі зустрічі, круглі столи, навчальні програми);

проведення щорічного Форуму Київ Смарт Сіті тощо.

По кожному заходу Програми визначено очікуваний результат, показники продукту, ефективності та якості відповідно до витрат на реалізацію заходу.

Результатом успішного виконання Програми стане:

високий рівень прозорості діяльності міської влади;

підвищення ефективності роботи міської влади та забезпечення зростання швидкості прийняття управлінських рішень;

зростання ефективності роботи комунальних служб;

розширення можливостей використання електронних документів;

оперативне надання адміністративних і соціальних послуг населенню, наближення їх якості до вимог мешканців та європейських стандартів;

збільшення кількості електронних сервісів та online-послуг для громадян;

забезпечення кіберзахисту міських інформаційних ресурсів;

створення умов для безпеки міського середовища;

зменшення бюджетних витрат.

Напрями діяльності та заходи наведені у додатку 1.

Індикатори результативності, що характеризують виконання умов успішної імплементації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, наведені у додатку 2.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координатором Програми виступає заступник голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків між Київським міським головою, першим заступником та заступниками голови Київської міської державної адміністрації.

Звіт про виконання Програми подається відповідальним виконавцем постійній комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами, постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, та Генеральному державному замовнику Національної програми інформатизації - щоквартальні та щорічні зведені звіти про хід виконання завдань (робіт) Програми.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019 - 2022 роки


Напрями діяльності та заходи Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019 - 2022 роки

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи програми

Строк виконання заходу

Виконавці/співвиконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат (показники/ роки)

Очікуваний результат

Показники

2019

2020

2021

2022

 

СЕКТОР 1.1. ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Ціль: Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу

 

1

1. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу

1.1. Модернізація інформаційної онлайн-системи "Kyiv Business City"

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

1300,0
2019 - 500,0
2020 - 300,0
2021 - 300,0
2022 - 200,0

показник затрат, тис. грн

500,0

300,0

300,0

200,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: впровадження інформаційної онлайн-служби для підприємців з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів та ліцензій для відкриття різних видів бізнесу (віртуальний бізнес-центр). Забезпечення модернізації та супроводження інформаційної онлайн-системи "Kyiv Business City", яка є інформаційною онлайн-службою для підприємців з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів та ліцензій для відкриття різних видів бізнесу; проведення аудиту існуючих файлів документів та інформаційних матеріалів тощо; включення сервісу до єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи міста Києва

показник продукту (кількість модулів)

1

1

1

1

показник продукту (кількість користувачів)

1000

2000

3000

4000

показник ефективності, середні витрати на модернізацію одного модуля, тис. грн.

500,00

300,00

300,00

200,00

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

1,00

2,00

1,50

1,33

СЕКТОР 1.5. ТУРИЗМ

 

Ціль: Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів

 

2.

2. Удосконалення туристичної інфраструктури

2.1. Обслуговування інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

7200,0
2019 - 1800,0
2020 - 1800,0
2021 - 1800,0
2022 - 1800,0

показник затрат, тис. грн

1800,0

1800,0

1800,0

1800,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: створення туристичних центрів та встановлення терміналів з метою інформаційного супроводу туристів. Розширення функціональних можливостей існуючих апаратних комплексів. Закупівля обладнання, розгортання, налаштування та технічне супроводження. Стабільний контроль та моніторинг стану, підтримка функціоналу центру обробки даних (міського дата-центру) та cloud платформи при масштабуванні системи в цілому. Резервування апаратної частини для забезпечення безперебійної працездатності комплексу

показник продукту (кількість інформаційно-довідкових кіосків)

50

50

50

50

показник ефективності, середні витрати на обслуговування одного кіоску, тис. грн.

36,00

36,00

36,00

36,00

показник якості, питома вага витрат на обслуговування кіосків у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

СЕКТОР 2.1. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Ціль: Покращення якості сервісу та вдосконалення системи самоврядного контролю в сфері житлово-комунальних послуг

 

3.

3. Забезпечення подальшого розвитку Центру комунальних послуг

3.1. Створення, впровадження, супровід та модернізація автоматизованої системи управління єдиною міською абонентською службою та роботою з дебіторською заборгованістю

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

16200,0
2019 - 7000,0
2020 - 6200,0
2021 - 2000,0
2022 - 1000,0

показник затрат, тис. грн

7000,0

6200,0

2000,0

1000,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: перенесення послуг в електронний формат (через електронний портал). Створення автомтизованої системи управління єдиною міською абонентською службою для створення умов щодо надання послуг та вирішення питань по усіх категоріях послуг населенню в одному місці; забезпечення єдиного стандарту обслуговування та якості; забезпечення крокової доступності точок обслуговування в будь-якому районі міста; збільшення кількості обслуговувань споживачів послуг, що звернулися (фізичних осіб, юридичних осіб; окремо розташовані будинки та споруди); скорочення часу на оформлення документації; зменшення числа можливих помилок персоналу

показник продукту (кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення)

1

1

1

1

показник продукту (кількість користувачів)

1000

500000

1000000

1500000

показник ефективності, середні витрати на створення одного примірника ліцензійного програмного забезпечення, тис. грн

7000,00

6200,00

2000,00

1000,00

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

1,00

0,89

0,32

0,50

СЕКТОР 2.2. ТРАНСПОРТ ТА МІСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ

 

Ціль: Впровадження принципів сталої міської мобільності

 

4.

4. Інформатизація транспортної системи

4.1. Створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

200000,0
2019 - 60000,0
2020 - 50000,0
2021 - 50000,0
2022 - 40000,0

показник затрат, тис. грн

60000,0

50000,0

50000,0

40000,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: автоматизація диспетчерського керування міським та приміським громадським транспортом (обладнання транспорту GPS-трекерами та бортовими комп'ютерами, впровадження електронних шляхових листів тощо). Впровадження системи диспетчеризації транспортної інфраструктури з можливістю масштабування кількості виконуваних завдань та функцій з метою подальшої інтеграції в єдиний інформаційно-аналітичний простір для оперативного реагування на події та ситуації, що виникають у місті Києві

показник продукту (кількість комплектів обладнання для оснащення спеціальної техніки)

900

750

750

600

показник ефективності, середні витрати на придбання обладнання для оснащення спеціальної техніки, тис. грн

66,67

66,67

66,67

66,67

показник якості, питома вага витрат на придбання обладнання для оснащення спеціальної техніки у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

5.

5. Вдосконалення системи та порядку паркування

5.1. Створення, впровадження, модернізація та супроводження автоматизованої системи контролю оплати паркування

2020 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

40000,0
2019 - 0,0
2020 - 20000,0
2021 - 10000,0
2022 - 10000,0

показник затрат, тис. грн

0,0

20000,0

10000,0

10000,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: впровадження принципів "Розумної парковки" (перехід на безготівковий розрахунок, створення онлайн-мапи вільних паркомісць тощо). Створення автоматизованої системи для запровадження обов'язкової оплати за паркування відповідно до визначеного режиму роботи паркувальних майданчиків, впровадження виключно безготівкових способів оплати за послуги паркування з фіксацією факту оплати в режимі реального часу в електронній системі обліку послуг паркування за відсутності паперових паркувальних талонів та з виключенням "людського фактору" при сплаті за паркування. Підвищення зручності паркування для водіїв, в тому числі в частині оплати паркування, впровадження автоматизованого обліку паркувальних місць, що дозволяє використовувати паркувальні майданчики з максимальною ефективністю. Зменшення навантаження на вулично-дорожню мережу міста через гнучке ціноутворення на послуги з паркування та інформування водіїв про вільні паркувальні місця. Підвищення рівня якості надання послуг паркування, запровадження нових інноваційних технологій. Облік штрафів за порушення правил зупинки, стоянки та паркування, в тому числі за неоплату паркування, та контроль їх сплати

показник продукту (кількість модулів системи)

0

4

2

2

показник продукту (кількість користувачів)

0

100000

150000

200000

показник ефективності, середні витрати на створення впровадження та супроводження одного модуля системи, тис. грн

0,00

5000,00

5000,00

5000,00

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

0,00

1,00

1,50

1,33

Ціль: Підвищення безпеки дорожнього руху

 

6.

6. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму

6.1. Створення, розвиток та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

1500000,0
2019 - 300000,0
2020 - 400000,0
2021 - 400000,0
2022 - 400000,0

показник затрат, тис. грн

300000,0

400000,0

400000,0

400000,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: модернізація та розширення мереж зовнішнього освітлення вулиць, магістралей, пішохідних переходів, тротуарів та прибудинкових територій. Створення та супровід програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва для забезпечення зменшення загальних витрат, включаючи витрати за спожиту електроенергію (зниження енергоспоживання до 40 %) та експлуатаційні витрати, шляхом керування мережами зовнішнього освітлення міста Києва як з центру обробки даних (міського дата-центру), так і з віддалених автоматизованих робочих місць, зокрема через мобільні пристрої

показник продукту (кількість комплектів обладнання)

27322

36402

36402

36402

показник ефективності, середні витрати на придбання одного комплекту обладнання, тис. грн

10,98

10,99

10,99

10,99

показник якості, питома вага витрат на придбання обладнання у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

Ціль: Підвищення ефективності управління транспортною системою міста

 

7.

7. Зміна моделі управління транспортною інфраструктурою міста

7.1. Закупівля та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

200000,0
2019 - 80000,0
2020 - 40000,0
2021 - 40000,0
2022 - 40000,0

показник затрат, тис. грн

80000,0

40000,0

40000,0

40000,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: впровадження систем безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті та єдиного електронного квитка з широким набором тарифів. Закупівля та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, валідаторів, бортових комп'ютерів. Модернізація технології на певні способи продажу і прийому оплати проїзду пасажирів та багажу в міському пасажирському транспорті. Використання даних для оптимізації маршрутів громадського транспорту міста на основі аналізу пасажиропотоку та вдосконалення практичної та економічної ефективності функціонування транспортного забезпечення в місті Києві

показник продукту (кількість програмно-технічних комплексів)

500

150

150

150

показник продукту (кількість користувачів)

1500000

4000000

5000000

6000000

показник ефективності, середні витрати на модернізацію, впровадження та супроводження одного модуля, тис. грн

160,00

266,67

266,67

266,67

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

1,00

1,67

1,00

1,00

7.2. Створення, впровадження, розвиток та супровід автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів пасажирського транспорту міста Києва

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

8000,0
2019 - 2950,0
2020 - 2650,0
2021 - 1600,0
2022 - 800,0

показник затрат, тис. грн

2950,0

2650,0

1600,0

800,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: створення єдиного диспетчерського центру керування комунальним транспортом. Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів пасажирського транспорту. Впровадження служби підтримки пасажирів міського транспорту. Створення аналітичної підсистеми надання послуг пасажирського транспорту. Автоматизація процесу підтримки пасажирів міського транспорту. Створення підсистеми уніфікованого інтерфейсу моніторингу витрат та стану рахунку пасажира, підбору тарифу та нагадування про поповнення рахунку тощо

показник продукту (кількість ліцензій на систему)

1

1

1

1

показник продукту (кількість користувачів)

1000000

2000000

2500000

2500000

показник ефективності, середні витрати на придбання однієї ліцензії, тис. грн

2950,00

2650,00

1600,00

800,00

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

1,00

2,00

1,25

1,00

СЕКТОР 2.4. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

 

Ціль: Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві

 

8.

8. Інформатизація сектора охорони здоров'я

8.1. Створення та супроводження платформи "Електронна медицина"

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

36000,0
2019 - 12000,0
2020 - 8000,0
2021 - 8000,0
2022 - 8000,0

показник затрат, тис. грн

12000,0

8000,0

8000,0

8000,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері управління та надання медичних послуг за допомогою електронних засобів. Створення платформи "Електронна медицина" для об'єднання інформаційних ресурсів, впроваджених у медичних закладах столиці, на єдиній платформі шляхом створення шини взаємообміну інформацією, формування централізованих міських медичних реєстрів (лікарів, пацієнтів, медичних закладів, лікарських засобів та виробів медичного призначення тощо)

показник продукту (кількість модулів платформи)

3

3

2

2

показник продукту (кількість користувачів)

100

500

1200

2500

показник ефективності, середні витрати на створення та супроводження одного модуля платформи, тис. грн

4000,00

2666,67

4000,00

4000,00

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

1,00

5,00

2,40

2,08

СЕКТОР 2.5. ЕКОПОЛІТИКА ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

 

Ціль: Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля

 

9.

9. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля

9.1. Створення, розвиток та супроводження міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

130000,0
2019 - 20000,0
2020 - 20000,0
2021 - 40000,0
2022 - 50000,0

показник затрат, тис. грн

20000,0

20000,0

40000,0

50000,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: вдосконалення системи моніторингу довкілля у м. Києві з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та приладів контролю. Створення та супровід системи екологічного моніторингу м. Києва, що включає встановлення програмно-апаратного комплексу, який здійснюватиме контроль за екологічним станом окремих локацій та міста Києва в цілому для попередження та прогнозування надзвичайних ситуацій та своєчасного інформування служб та громадян. Попередження виникнення надзвичайних ситуацій та запобігання екологічним катастрофам

показник продукту (кількість сенсорного обладнання у комплекті)

133

133

266

442

показник ефективності, середні витрати на придбання одного комплекту сенсорного обладнання, тис. грн

150,38

150,38

150,38

113,12

показник якості, питома вага витрат на придбання сенсорного обладнання у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

СЕКТОР 2.8. ОСВІТА

 

Ціль: Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу

 

10.

10. Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів

10.1. Створення, впровадження, супровід та модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

100000,0
2019 - 15000,0
2020 - 15000,0
2021 - 30000,0
2022 - 40000,0

показник затрат, тис. грн

15000,0

15000,0

30000,0

40000,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: підвищення ефективності функціонування навчальних закладів за рахунок впровадження ІКТ (в т. ч. удосконалення і розвиток автоматизованих систем "Електронний дитсадок", "Електронна школа" тощо). Розвиток єдиного управлінського, інформаційно-аналітичного середовища столиці в галузі освіти: автоматизація збирання, оброблення, зберігання, використання та відображення інформації про заклади освіти міста із застосуванням інтегрованої бази даних; сприяння широкому впровадженню в процес управління новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, інтенсифікації управлінської діяльності, можливості вдосконалити контроль за адміністративною, господарською, навчально-виховною діяльністю закладів освіти районними управліннями освіти міста Києва та Департаменту освіти і науки, забезпечення органів управління освітою актуальною інформацією про навчальні заклади, впорядкування обліку й обробки інформації, вдосконалення системи ведення документації та зменшення паперових інформаційних потоків; забезпечення обміну інформацією з іншими діючими державними інформаційними системами в галузі освіти та базами даних загальноосвітніх навчальних закладів. Розробка модуля та сервісу онлайн-запису до закладу загальної середньої освіти. Розвиток системи електронного запису до закладів дошкільної освіти (СЕЗ ЗДО), зокрема щодо відображення сплати містом вартості утримання в приватних дитячих садках дітей-киян

показник продукту (кількість систем, модулів та сервісів)

3

3

6

7

показник продукту (кількість користувачів)

150000

190000

230000

250000

показник ефективності, середні витрати на створення та модернізацію однієї системи/модуля/сервісу, тис. грн

5000,00

5000,00

5000,00

5714,29

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

1,00

1,27

1,21

1,09

СЕКТОР 2.9. БЕЗПЕКА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

Ціль: Зниження рівня злочинності

 

11.

11. Підвищення ефективності функціонування системи безпеки

11.1. Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

400000,0
2019 - 80000,0
2020 - 60000,0
2021 - 100000,0
2022 - 160000,0

показник затрат, тис. грн

80000,0

6 000,0

100000,0

160000,0

Забезпечення реалізації заходів Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: розробка та впровадження автоматизованої системи відеоспостереження на вулицях та автошляхах міста; інтеграція єдиної міської системи відеоспостереження із системою керування дорожнім рухом та рухом громадського транспорту (СЕКТОР 2.2. Завдання 1.4); обладнання вулично-дорожньої мережі засобами фіксації порушень ПДР та системами відеоспостереження (СЕКТОР 2.2. Завдання 2.1). Підвищення рівня громадської безпеки на вулицях, в місцях масового скупчення людей, об'єктах соціальної інфраструктури, створення технологічних умов для попередження та розслідування злочинів. Впровадження комплексних систем відеоспостереження на визначених територіях міста: парки, ринки, вокзали, нові заклади соціально-культурного призначення тощо. Додаткове оснащення дитячих дошкільних закладів м. Києва засобами відеофіксації

показник продукту (кількість засобів відеофіксації)

1140

855

1400

2285

показник ефективності, середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації, тис. грн

70,18

70,18

71,43

70,02

показник якості, питома вага витрат на придбання та монтаж засобів відеофіксації у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

11.2. Супровід та технічна підтримка комплексної системи відеоспостереження

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

81000,0
2019 - 16000,0
2020 - 19000,0
2021 - 22000,0
2022 - 24000,0

показник затрат, тис. грн

16000,0

19000,0

22000,0

24000,0

Забезпечення сталого функціонування комплексної системи відеоспростереження міста Києва із врахуванням постійного зростання кількості приладів, обладнання та відеокамер. Оперативне реагування на несправність обладнання комплексної системи відеоспростереження та його ремонт на місці розташування. Забезпечення цілодобового функціонування, електроживлення, ремонт, заміна, апаратна, програмна та технічна підтримка встановлених камер відеоспостереження, забезпечення доступу до мережі Internet. Підтримка та адміністрування мережевої інфраструктури, забезпечення зберігання даних відеоспостереження, доступу до мережі Internet

показник продукту (кількість засобів відеоспостереження)

1980

2435

2402

2461

показник ефективності, середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації, тис. грн

8,08

7,80

9,16

9,75

показник якості, питома вага витрат на супровід та технічну підтримку засобів відеофіксації у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

Ціль: Забезпечення цивільного захисту населення

 

12.

12. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту

12.1. Створення, розвиток та супроводження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

100000,0
2019 - 15000,0
2020 - 10000,0
2021 - 30000,0
2022 - 45000,0

показник затрат, тис. грн

15000,0

10000,0

30000,0

45000,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: створення мереж інформування населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, та загроз. Створення, дооснащення та супровід системи оповіщення населення та комунальних служб в разі надзвичайних ситуацій, та оснащення місць встановлення комплексної міської системи відеоспостереження, техногенних об'єктів підвищеної небезпеки та інших місць скупчення населення зовнішніми датчиками-сенсорами. Стеження за станом різних ділянок ЖКГ і ефективне реагування на збій в окремих частинах. Прогнозування потенційних проблем на основі аналізу, зібраних з датчиків даних: сейсмодатчик, газоаналізатор, датчик радіаційного стану, гідродатчик, температурний датчик тощо

показник продукту (кількість акустичного обладнання в комплекті)

135

90

270

405

показник ефективності, середні витрати на придбання одного акустичного обладнання у комплекті, тис. грн

111,11

111,11

111,11

111,11

показник якості, питома вага витрат на придбання акустичного обладнання у комплекті у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

12.2. Побудова опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / СКП "Київтелесервіс"

Бюджет м. Києва

203742,0
2019 - 26028,0
2020 - 57474,0
2021 - 60084,0
2022 - 60156,0

показник затрат, тис. грн

26028,0

57474,0

60084,0

60156,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: створення мереж інформування населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та загроз. Придбання комплекту обладнання LoRa WAN, програмного забезпечення: АРР, інтерфейс адміністратора, конфігурація, управління, моніторинг мережі; BilligАРР: тарифікація послуг, інтерфейс користувача, структурування даних, статистика, візуалізація, API для зовнішніх систем;WebАРР, інтерфейс користувача, аналіз даних, статистика, візуалізація запитів користувачів; BiАРР, система багатофакторного аналізу з використання елементів штучного інтелекту. Виконання робіт із встановлення, підключення обладнання, інсталяція та налаштування програмних засобів

показник продукту (кількість комплектів обладнання)

2201

1603

5601

10400

показник ефективності, середні витрати на придбання одного комплекту обладнання, тис. грн

11,83

35,85

10,73

5,78

показник якості, питома вага витрат на придбання обладнання у комплекті у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

04. РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ДО 2025 РОКУ

 

Умова: Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики

 

13.

13. Розвиток інноваційних форм участі для киян (відкрите урядування та електронна демократія)

13.1. Створення, розвиток та супроводження Платформи електронної демократії

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

46000,0
2019 - 18000,0
2020 - 10000,0
2021 - 10000,0
2022 - 8000,0

показник затрат, тис. грн

18000,0

10000,0

10000,0

8000,0

Забезпечення реалізації заходів Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: реалізація проекту "Громадський бюджет" з метою залучення жителів до прийняття рішень, поліпшення діалогу між місцевою владою та громадськістю шляхом співпраці в рамках процесу формування бюджету; впровадження платформи електронної демократії: е-петиції, е-громадські слухання, публічні дискусії, е-сервіси. Створення мобільних додатків для участі в голосуванні, подання петицій тощо. Впровадження інструментів масових опитувань (у тому числі в електронній формі) при прийнятті владою рішень, що становлять суспільний інтерес. Модернізація, функціональне розширення та супроводження інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва" (ІТС ЄВП): удосконалення інформаційної структури порталу, інтеграція з іншими муніципальними ресурсами; зміна дизайну та приведення до єдиної архітектури веб-ресурси доменної зони kyivcity.gov.ua. Розробка API отримання даних з інформаційно-телекомунікаційною системою "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва" (ІТС ЄІПК), створення форми подачі запитів на інформацію;
удосконалення системи обліку публічної інформації; оптимізація блоку топ-новин розділу "Публічна інформація та ЗМІ", створення інструменту (бази даних) для проходження проектів рішень Київської міської ради. Створення субвеб-сторінки Київської міської ради на ІТС ЄВП. Модернізація та функціональне розширення програмно-технічного комплексу інформаційно-довідкової служби Call-центр 1551. Розширення функціональних можливостей програмно-технічного комплексу інформаційно-довідкової служби Call-центр. Закупівля ліцензій та обладнання. Удосконалення масової автоматизованої розсилки СМС-повідомлень та інших сервісів. Створення мобільного додатка виконавця/керівника організації/структурного підрозділу КМДА на платформі Android та IOS. Оновлення програмних засобів та інтеграція е-петиції, "Звернення 1551" з ІТС ЄІПК. Розвиток системи протидії незаконній рекламі. Створення платформи для отримання відеоданих від агентів та пересічних користувачів з надзвичайних та тематичних подій. Створення системи автоматизованого лінгвістичного аналізу розмов операторів КБУ "Контактний центр міста Києва" та омніканальної системи спілкування мешканців та гостей міста Києва з операторам в режимі переписки або роботизованому форматі надання відповідей
Розвиток системи інформування заявників про події у місті. Розвиток та модернізація сервісу електронних петицій. Розвиток сервісу "Громадський бюджет" (ГБ): зміна структури та зовнішнього вигляду сайту (редизайн сайту). Розробка брендбука як систематизація фірмового стилю. Доопрацювання сервісу ГБ: ведення історії проектів-переможців. вивід голосів за ГБ в Особистому Кабінеті киянина, перехід проектів між сесіями - механізм направлення проектів минулих періодів, які отримали мінімально необхідну підтримку, але не потрапили на реалізацію, відразу на експертизу, редактор контентних блоків, реалізація API з відкритим доступом на сайті (зчитування базової статистики по відвідуванню сайту та дій користувачів), створення відкритого календаря подій та заходів, голосування в рамках ГБ, автоматизація внутрішніх комунікаційних процесів, удосконалення картки проекту. Інтеграція сервісу ГБ з існуючими сервісами е-демократії (ІС "Реєстр територіальної громади міста Києва", ІАС "Майно" тощо).
Інтеграція сервісу ГБ із інформаційною системою Державної фіскальної служби України у місті Києві для ідентифікації осіб, які є платниками податків до бюджету Києва, але не зареєстровані на території міста, в рамках виконання Положення про Громадський бюджет. Інтеграція сервісу ГБ з системою публічних електронних закупівель ProZorro та сервісом моніторингу закупівель у системі електронних торгів ProZorro - DoZorro. Інтеграція з інформаційно-обліковими системами для відслідковування майна, набутого в рамках реалізації проектів ГБ. Доопрацювання адміністративного центру сервісу ГБ в частині звітування про хід реалізації громадських проектів-переможців з можливістю оприлюднення альтернативної інформації авторами проектів на сайті ГБ. Автоматичне формування та конструктор звітів. Супроводження та технічне обслуговування сервісу ГБ. Аудит сервісу ГБ. Розвиток проекту "Вікдриті дані"

показник продукту (кількість інформаційно-комунікаційних систем/модулів/сервісів, що будуть інтегровані в платформу е-демократії)

5

3

3

2

показник продукту (кількість користувачів)

7000

9000

12000

15000

показник ефективності, середні витрати на інтегрування однієї інформаційно-комунікаційної системи/модуля/сервісу, тис. грн

3600,00

3333,33

3333,33

4000,00

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

1,00

1,29

1,33

1,25

13.2. Проведення інформаційно-консультаційних заходів щодо реалізації міських проектів із створення інформаційно-комунікаційних технологій та е-сервісів, популяризація та навчання користуванню е-сервісами, проведення щорічних форумів Київ Смарт Сіті

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

Бюджет м. Києва

36000,0
2019 - 9000,0
2020 - 9000,0
2021 - 9000,0
2022 - 9000,0

показник затрат, тис. грн

9000,0

9000,0

9000,0

9000,0

Організація та проведення заходів із популяризації створених міських інформаційних сервісів; комунікація в соціальних медіа, контакти із засобами масової інформації, представлення інформації для широкого загалу на офіційних веб-сайтах; підготовка матеріалів для публікацій; організація та проведення тематичних заходів (робочі зустрічі, круглі столи, навчальні програми тощо); організація та проведення щорічного Форуму Київ Смарт Сіті

показник продукту (кількість форумів)

1

1

1

1

показник продукту (кількість заходів)

10

10

10

10

показник ефективності, середні витрати на проведення одного форуму, тис. грн

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

показник ефективності, середні витрати на проведення одного форуму, тис. грн.

600,00

600,00

600,00

600,00

показник якості, питома вага витрат на проведення форумів у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

показник якості, питома вага витрат на проведення заходів у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

13.3. Модернізація інформаційно-довідкової системи "ОСНи столиці"

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

2500,0
2019 - 1000,0
2020 - 500,0
2021 - 500,0
2022 - 500,0

показник затрат, тис. грн

1000,0

500,0

500,0

500,0

Забезпечення модернізації та супроводження інформаційно-довідкової системи "ОСНи столиці" (реєстр органів самоорганізації населення міста Києва), що автоматизує управлінські процеси Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та забезпечує висвітення інформації про ОСНи міста Києва; включення її до єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи міста Києва

показник продукту (кількість модулів)

1

1

1

1

показник ефективності, середні витрати на модернізацію одного модуля, тис. грн

1000,00

500,00

500,00

500,00

показник якості, питома вага витрат на модернізацію системи у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

13.4. Створення програмно-апаратного комплексу по обслуговуванню антикорупційної гарячої лінії

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

14000,0
2019 - 2000,0
2020 - 4000,0
2021 - 4000,0
2022 - 4000,0

показник затрат, тис. грн

2000,0

4000,0

4000,0

4000,0

Закупівля програмно-апаратного комплексу для створення в апараті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) антикорупційної гарячої лінії на виконання рішення Київської міської ради від 19.04.2018 N 511/4575 "Про антикорупційну гарячу лінію"

показник продукту (кількість модулів)

1

1

1

1

показник ефективності, середні витрати на модернізацію одного модуля, тис. грн

2000,00

4000,00

4000,00

4000,00

показник якості, питома вага витрат на модернізацію системи у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

14.

14. Забезпечення ефективної системи контролю з боку мешканців м. Києва

14.1 Розвиток та впровадження міської платформи управління даними та сервісами

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

242200,0
2019 - 65200,0
2020 - 59000,0
2021 - 59000,0
2022 - 59000,0

показник затрат, тис. грн

65200,0

59000,0

59000,0

59000,0

Забезпечення реалізації заходів Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: запровадження сервісу онлайн-оцінювання діяльності КМДА; вдосконалення системи моніторингу використання бюджетних коштів (проект "Відкритий бюджет"); інтеграція системи державних електронних закупівель з проектом "Відкритий бюджет"; використання сучасних геоінформаційних та інформаційних систем для надання доступу до муніципальних даних (інформація про об'єкти комунальної власності, земельного кадастру тощо); створення автоматизованої публічно доступної системи обліку договорів, пов'язаних з майном громади Києва (аналітичні дані та тексти договорів, включаючи всі зміни); інтеграція геоінформаційної системи обліку та управління інфраструктурними об'єктами міста з містобудівним кадастром (СЕКТОР 2.2. Завдання 4.1.); створення єдиної інформаційно-аналітичної системи надання соціальних послуг (СЕКТОР 2.3. Завдання 1.2); впровадження електронної процедури оформлення документів щодо встановлення інформаційних носіїв та об'єктів зовнішньої реклами (СЕКТОР 2.6. Завдання 1.2.); створення міського електронного каталогу пам'яток історії, монументального мистецтва, архітектури та археології. Створення інтернет-порталу "Культурна спадщина міста Києва" та інтерактивної карти об'єктів культурної спадщини, яка серед іншого міститиме інформацію про балансоутримувачів таких об'єктів, їх поточний стан, фотозображення тощо (СЕКТОР 3.1. Завдання 1.3.).
Закупівля ліцензій, налаштування та впровадження програмних засобів. Реалізація електронної інформаційної взаємодії з державними реєстрами України. Модернізація додаткових сервісів міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами, зокрема подальший розвиток систем: інформаційної системи Особистий Кабінет Киянина; веб-порталу електронних послуг, в тому числі адміністративних; платформи електронних послуг, в тому числі адміністративних; ІАС "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва", в тому числі модуля "Оренда комунального майна", що розробляється і впроваджується на базі модуля (підсистеми) "Комісія власності" інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади Києва" (програмного комплексу "VlasCom"), запроваджену
рішенням Київської міської ради від 15.02.2018 N 67/4131; ІТС "Інформаційно-аналітична звітність для органів влади громадян та бізнесу"; програмного модуля "Соціальні послуги"; розвиток програмного модуля "Активний киянин". Надання послуг населенню та бізнесу в електронному вигляді із використання сервісів (статус документа на кожному етапі його проходження, онлайн-консультації тощо) у віддаленому режимі. Інтеграція модуля Департаменту комунальної власності м. Києва з єдиним геопораталом м. Києва. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними.
Впровадження інформаційно-аналітичних систем управління в структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації. Створення моделей даних для сервісів та програмних модулів: "Реєстр суб'єктів, які надають послуги" тощо. Супровід апаратно-програмних платформ систем/модулів/компонентів з відкритими інтерфейсами обміну даними. Модернізація та налаштування програмного забезпечення корпоративної шини, включаючи підтримку синхронного та асинхронного виклику сервісів, реалізацію транзакційної моделі, обробку та перетворення повідомлень, статичну та алгоритмічну маршрутизацію повідомлень. Інтеграція з існуючими API міста. Модернізація API для зовнішніх сервісів, систем та баз даних

показник продукту (кількість ліцензій та закупівля додаткових модулів платформи)

5

5

4

4

показник продукту (кількість користувачів)

3000000

4500000

6000000

7000000

показник ефективності, середні витрати на придбання одного примірника ліцензійного програмного забезпечення та додаткового модуля платформи, тис. грн

13040,00

11800,00

14750,00

14750,00

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

1,00

1,50

1,33

1,17

 

 

14.2. Створення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві (КІАС "УФГД")

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

25000,0
2019 - 7000,0
2020 - 6000,0
2021 - 6000,0
2022 - 6000,0

показник затрат, тис. грн

7000,0

6000,0

6000,0

6000,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: розробка єдиної методології бухгалтерського обліку за галузевими напрямками. Налаштування та розробка галузевих конфігурацій комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві (КІАС "УФГД") на основі єдиної бухгалтерської методології обліку. Модернізація системи для забезпечення відповідності її функціоналу вимогам єдиної методології бухгалтерського обліку та іншим нормативним документам, забезпечення зручності користування системою з використанням новітніх технологій. Впровадження розроблених галузевих рішень системи в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємствах та установах за такими напрямами: освіта та культура; медичні заклади; транспортна інфраструктура; благоустрій; містобудування та земельні ресурси

показник продукту (кількість галузевих модулів системи)

5

5

5

5

показник продукту (кількість користувачів)

2500

3000

3600,00

4200,00

показник ефективності, середні витрати на створення, впровадження та модернізацію одного модуля, тис. грн

1400,00

1200,00

1200,00

1200,00

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

1,00

1,20

1,20

1,17

15.

15. Налагодження комунікації "влада-громадськість"

15.1. Супровід, впровадження та підтримка створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

263000,0
2019 - 60000,0
2020 - 65000,0
2021 - 68000,0
2022 - 70000,0

показник затрат, тис. грн

60000,0

65000,0

68000,0

70000,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: розвиток єдиного веб-порталу Києва для інформування мешканців та забезпечення зворотного зв'язку із органами влади у столиці. Супровід, впровадження та підтримка створених інформаційно-телекомунікаційних систем, платфом, веб-порталів та сервісів міста Києва (більш ніж 40 систем, сервісів, реєстрів тощо). Закупівля ліцензованого програмного забезпечення для проведення моніторингу, забезпечення підтримки та відмовостійкості систем. Заробітна плата працівників КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр", відповідальних за аналіз працездатності, контроль моніторингу, взаємодія із структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо створених та створення нових інформаційно-телекомунікаційних систем, платфом, веб-порталів та сервісів; закупівля апаратного забезпечення та робочих станцій

показник продукту (кількість інформаційно-комунікаційних систем, модулів та сервісів)

32

38

42

46

показник ефективності, середні витрати на супроводження та підтримку однієї створеної інформаційно-комунікаційної системи, платформи, веб-порталу та сервісу, тис. грн.

1875,00

1710,53

1619,05

1521,74

показник якості, питома вага витрат на супроводження та підтримку створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

Умова: Реалізація концепції Kyiv Smart City

 

16.

16. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою

16.1. Створення, впровадження та модернізація міських реєстрів

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

98000,0
2019 - 32000,0
2020 - 22000,0
2021 - 22000,0
2022 - 22000,0

показник затрат, тис. грн

32000,0

22000,0

22000,0

22000,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: консолідація електронних інформаційних баз і реєстрів, забезпечення публічного доступу до них та надання на їх базі послуг населенню в електронному вигляді; посилення контролю за утриманням домашніх тварин (СЕКТОР 2.6. Завдання 1.4). Забезпечення централізації ведення інформації в єдиних міських реєстрах даних. Закупівля ліцензій програмних засобів та їх впровадження. Модифікація та створення нової функціональності, забезпечення інтеграції з іншими системами, базами даних: сервіс консолідації пільговиків; сервіс консолідації адрес; реєстр новонароджених та померлих; ІС Реєстр територіальної громади м. Києва; Реєстр домашніх тварин, Реєстр суб'єктів, що надають послуги, АБД "Квартоблік" тощо. Забезпечення розвитку інформаційної системи "Муніципальний реєстр" (розвиток реєстру дітей тощо), інтеграція із сервісом Державної фіскальної служби України для отримання інформації про працюючих в м. Києві та інші реєстри. Супровід апаратно-програмних рішень

показник продукту (кількість реєстрів)

3

3

3

3

показник продукту (кількість користувачів)

3000000

3500000

4200000

6000000

показник ефективності, середні витрати на створення та впровадження одного реєстру, тис. грн

10666,67

7333,33

7333,33

7333,33

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

1,00

1,17

1,20

1,43

16.2. Створення, впровадження, модернізація та супровід Реєстру інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно - телекомунікаційних систем структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

15000,0
2019 - 6000,0
2020 - 5000,0
2021 - 2000,0
2022 - 2000,0

показник затрат, тис. грн

6000,0

5000,0

2000,0

2000,0

Забезпечення створення автоматизованої системи для ведення Реєстру інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва на виконання пункту 3 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.07.2018 N 1135 "Про затвердження Положення про забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва"

показник продукту (кількість ліцензій на модулі системи)

3

3

4

4

показник продукту (кількість користувачів)

13000

17000

30000

50000

показник ефективності, середні витрати на створення, впровадження, модернізацію та супроводження одного модуля, тис. грн

2000,00

1666,67

500,00

500,00

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

1,00

1,31

1,76

1,67

16.3. Обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

124800,0
2019 - 31200,0
2020 - 31200,0
2021 - 31200,0
2022 - 31200,0

показник затрат, тис. грн

31200,0

31200,0

31200,0

31200,0

Супроводження, модернізація та технічна підтримка функціонування всіх систем апаратно-програмного комплексу міського дата-центру, каналів електрозв'язку (основних та резервних), систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, ремонт тощо для забезпечення стабільної роботи, у тому числі виплата заробітної плати працівникам КП "Інформатика", задіяним у супроводі та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру) та ситуаційного центру, оренда додаткового приміщення

показник продукту (кількість об'єктів)

1

1

1

1

показник ефективності, середні витрати на функціонування одного об'єкта, тис. грн

31200,00

31200,00

31200,00

31200,00

показник якості, рівень функціонування об'єкта, %

100,00

100,00

100,00

100,00

16.4. Дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

210000,0
2019 - 40000,0
2020 - 45000,0
2021 - 45000,0
2022 - 80000,0

показник затрат, тис. грн

40000,0

45000,0

45000,0

80000,0

Закупівля додаткового спеціального обладнання та програмного забезпечення з метою уніфікації всього функціоналу комплексної системи відеоспостереження та систем центру обробки даних (міського дата-центру). Масштабування функціоналу аналітичного комплексу, систематизація та об'єднання всіх наявних аналітичних функцій для створення єдиного інструменту керування програмно-апаратним комплексом. Забезпечення аналітичними функціями сторонніх камер. Збільшення каналів аналітики до 20000

показник продукту (кількість серверного обладнання у комплекті)

18

48

12

2

показник ефективності, середні витрати на придбання одиниці серверного обладнання, тис. грн

2222,22

937,50

3750,00

40000,00

показник якості, питома вага витрат на придбання серверного обладнання у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

16.5. Модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

220000,0
2019 - 40000,0
2020 - 30000,0
2021 - 50000,0
2022 - 100000,0

показник затрат, тис. грн

40000,0

30000,0

50000,0

100000,0

Розширення функціональних можливостей існуючих апаратних комплексів. Закупівля обладнання, розгортання, налаштування та технічне супроводження. Стабільний контроль та моніторінг стану, підтримка функціоналу центру обробки даних (міського дата-центру) та cloud платформи при масштабуванні системи в цілому. Резервування апаратної частини для забезпечення безперебійної працездатності комплексу

показник продукту (кількість серверного обладнання)

0,57

0,6

2

2

показник ефективності, середні витрати на придбання одиниці серверного обладнання, тис. грн

70175,44

50000,00

25000,00

50000,00

показник якості, питома вага витрат на придбання серверного обладнання у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

16.6. Оренда промислового дата-центру

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

46000,0
2019 - 10000,0
2020 - 10500,0
2021 - 12000,0
2022 - 13500,0

показник затрат, тис. грн

10000,0

10500,0

12000,0

13500,0

Забезпечення додаткових ресурсів для резервування створених інформаційних систем і сервісів, можливості оперативного нарощування потужності ресурсів з урахуванням подальшого розширення (масштабування) інформаційних систем і міських електронних сервісів

показник продукту (кількість серверного обладнання у комплекті)

12

12

12

12

показник ефективності, середні витрати на оренду одного комплекту серверного обладнання, тис. грн

833,33

875,00

1000,00

1125,00

показник якості, питома вага витрат на оренду серверного обладнання у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

16.7. Створення резервного дата-центру

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

245000,0
2019 - 85000,0
2020 - 55000,0
2021 - 25000,0
2022 - 80000,0

показник затрат, тис. грн

85000,0

55000,0

25000,0

80000,0

Враховуючи складний соціально-політичний стан у країні та місті Києві, підвищення рівня кіберзагроз та терористичних загроз для критичної ІТ-інфраструктури міста, необхідно створення резервного дата-центру: забезпечення безперервності бізнес-процесів, підвищення їх ефективності, а також забезпечення відмовостійкості та працездатності інформаційно-аналітичних систем та сервісів уже існуючих та тих, що розробляються. Проектування та побудова приміщення, створення системи пожежогасіння, закупівля апаратних ресурсів та системного програмного забезпечення

показник продукту (кількість об'єктів)

1

1

1

1

показник ефективності, середні витрати на створення одного об'єкта, тис. грн

85000,00

55000,00

25000,00

80000,00

показник якості, рівень готовності об'єкта, %

100,00

100,00

100,00

100,00

16.8. Створення та супроводження платформи інтернету речей

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

100000,0
2019 - 20000,0
2020 - 20000,0
2021 - 30000,0
2022 - 30000,0

показник затрат, тис. грн

20000,0

20000,0

30000,0

30000,0

Створення, дооснащення та супровід мережі, що складається із взаємозв'язаних фізичних пристроїв, які мають вбудовані давачі, виконавчі пристрої, вбудовані у фізичні об'єкти і пов'язані між собою через дротові чи бездротові мережі, а також програмне забезбечення, що дозволяє здійснювати передачу і обмін даними між фізичним світом і комп'ютерними системами, за допомогою використання стандартних протоколів зв'язку з метою забезпечення можливості зчитування та приведення в дію, функцію програмування та ідентифікації, а також виключення необхідності участі людини за рахунок використання інтелектуальних інтерфейсів

показник продукту (кількість пристроїв передачі та обміну даних за типами)

12262

6000

9000

9000

показник ефективності, середні витрати на придбання одного пристрою передачі та обміну даних за типами / обслуговування однієї платформи, тис. грн

1,63

3,33

3,33

3,33

показник якості, питома вага витрат придбання одного пристрою передачі та обміну даних за типами / обслуговування однієї платформи у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

16.9. Створення, розвиток та супроводження сервісної мережевої інфраструктури

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / СКП "Київтелесервіс"

Бюджет м. Києва

540907,6
2019 - 120054,1
2020 - 40284,5
2021 - 190284,5
2022 - 190284,5

показник затрат, тис. грн

120054,1

40284,5

190284,5

190284,5

Підключення локальних обчислювальних мереж об'єктів соціально-культурного призначення (заклади освіти, дитячі дошкільні заклади, заклади культури, архітектурні тощо), агрегуючих майданчиків системи міського відеоспостереження, систем управління світлофорних об'єктів тощо до міської мережевої інфраструктури. Встановлення мережевого обладнання та забезпечення високошвидкісного і безпечного підключення до всесвітньої мережі Інтернет на об'єктах комунальної власності територіальної громади міста Києва. Побудова надійних, високошвидкісних каналів електрозв'язку до установ та підприємств міста; підключення кінцевих пристроїв різноманітних проектів Smart City до центру обробки даних (міського дата-центру), міського ситуаційного центру

показник продукту (кількість об'єктів сервісної мережевої інфраструктури)

260

87

306

306

показник ефективності, середні витрати на створення одного об'єкта сервісної мережевої інфраструктури, тис. грн

461,75

463,04

621,84

621,84

показник якості, питома вага витрат на створення об'єктів сервісної мережевої інфраструктури у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

16.10. Створення та розвиток мережі доступу

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / СКП "Київтелесервіс"

Бюджет м. Києва

22515,2
2019 - 5628,8
2020 - 5628,8
2021 - 5628,8
2022 - 5628,8

показник затрат, тис. грн

5628,8

5628,8

5628,8

5628,8

Підключення окремих об'єктів (структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій тощо), пристроїв (відеокамери, світофорні об'єкти, точки доступу тощо), надання гарантованого з'єднання абонентам телефонної станції. Встановлення мережевого обладнання та забезпечення високошвидкісного і безпечного підключення до всесвітньої мережі Інтернет на об'єктах комунальної власності територіальної громади міста Києва

показник продукту (кількість об'єктів мережі доступу)

50

50

50

50

показник ефективності, середні витрати на створення одного об'єкта мережі доступу, тис. грн

112,58

112,58

112,58

112,58

показник якості, питома вага витрат на створення об'єктів мережі доступу у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

16.11. Модернізація локальних обчислювальних мереж структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / СКП "Київтелесервіс"

Бюджет м. Києва

98246,5
2019 - 20926,6
2020 - 70271,9
2021 - 4528,8
2022 - 2519,2

показник затрат, тис. грн

20926,6

70271,9

4528,8

2519,2

Побудова локальних обчислювальних мереж в будівлях, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Створення структурованих кабельних мереж. Придбання, встановлення та налаштування мережевого обладнання

показник продукту (кількість об'єктів локально-обчислювальних мереж)

10

35

3

2

показник ефективності, середні витрати на модернізацію одного об'єкту локально-обчислювальних мереж, тис. грн.

2092,66

2007,77

1509,60

1259,60

показник якості, питома вага витрат на модернізацію об'єктів локально-обчислювальних мереж у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

16.12. Створення та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / СКП "Київтелесервіс"

Бюджет м. Києва

45082,2
2019 - 15237,7
2020 - 10099,4
2021 - 9745,1
2022 - 10000,0

показник затрат, тис. грн

15237,7

10099,4

9745,1

10000,0

Придбання та встановлення телефонного обладнання для забезпечення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств. установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Розширення функціональних можливостей телефонної станції. Придбання ліцензій, каналів та розширення номерного ресурсу. Аналіз бізнес-процесів в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій для визначення умов для підключення до міського телефонного електрозв'язку

показник продукту (кількість районів)

3

2

2

2

показник ефективності, середні витрати на створення та супроводження системи в одному районі міста, тис. грн.

5079,23

5049,70

4872,55

5000,00

показник якості, питома вага витрат на створення та супроводження системи в 10 районах міста у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

16.13. Створення системи HelpDesk Придбання програмного забезпечення для систематизації та обслуговування звернень абонентів, організації технічної підтримки, обліку та контролю опрацювання інцендентів, його налаштування та супровід.

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / СКП "Київтелесервіс"

Бюджет м. Києва

680,0
2019 - 500,0
2020 - 60,0
2021 - 60,0
2022 - 60,0

показник затрат, тис. грн

500,00

60,00

60,00

60,00

Придбання програмного забезпечення для систематизації та обслуговування звернень абонентів, організації технічної підтримки, обліку та контролю опрацювання інцендентів, його налаштування та супровід

показник продукту (кількість примірників програмного забезпечення та їх підтримка)

1

1

1

1

показник ефективності, середні витрати на придбання одного примірника, тис. грн

500,00

60,00

60,00

60,00

показник якості, питома вага витрат на створення системи у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

16.14. Супровід та підтримка міської мережевої інфраструктури

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / СКП "Київтелесервіс"

Бюджет м. Києва

263229,8
2019 - 56015,5
2020 - 69311,9
2021 - 68147,6
2022 - 69754,8

показник затрат, тис. грн

56015,5

69311,9

68147,6

69754,8

Забезпечення належної експлуатації мережевої інфраструктури; технічна підтримка роботи користувачів; ремонт та відновлення пошкоджень оптоволоконної мережі; технічне обслуговування підключених об'єктів до мережевого обладнання; віртуальних пристроїв тощо, у тому числі виплата заробітної плати працівникам, задіяним у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, комплексних систем управління захистом та безпекою міської мережевої інфраструктури, кібербезпеки, операторам корпоративної телефонної системи

показник продукту (кількість напрямків мережевої інфраструктури)

4

4

4

4

показник ефективності, середні витрати на один напрямок, тис. грн.

14003,89

17327,98

17036,89

17438,70

показник якості, питома вага витрат напрямків мережевої інфраструктури у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

16.15. Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку

2019-2021

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / СКП "Київтелесервіс"

Бюджет м. Києва

73800,0
2019 - 18700,0
2020 - 32150,0
2021 - 12150,0
2022 - 10800,0

показник затрат, тис. грн

18700,0

32150,0

12150,0

10800,0

Аудіовізуальний комплекс для конференц-залів для проведення засідань та відеоконференцій в структурних підрозділах ВО КМР (КМДА), РДА. Підтримка Microsoft Skype for Business. Включає наступні підсистеми: відображення, відеоконференцзв'язок, акустична система, конференц-система, автоматизоване керування, комутація. Аудіовізуальний комплекс для переговорних кімнат та керівництва установи для проведення засідань та відеоконференцій. Підтримка інтеграції з існуючою системою відеоконференцзв'язку з підтримкою Microsoft Skype for Business. Включає наступні підсистеми: відображення, відеоконференцзв'язок, акустична система, конференц-система, автоматизоване керування, комутація, елементи інфраструктури (підсистеми мережеві, серверні, живлення тощо)

показник продукту (кількість об'єктів) районні у місті Києві державні адміністрації/структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), де планується оснащення

6

12

9

8

показник ефективності, середні витрати на оснащення системою відеоконференцзв'язку на одному об'єкті, тис. грн

3116,67

2679,17

1350,00

1350,00

показник якості, питома вага витрат на оснащення об'єктів системою відеоконференцзв'язку у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

16.16. Модернізація та розвиток кабельного телебачення

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / СКП "Київтелесервіс"

Бюджет м. Києва

25000,0
2019 - 15000,0
2020 - 4400,0
2021 - 3300,0
2022 - 2300,0

показник затрат, тис. грн

15000,0

4400,0

3300,0

2300,0

Оформлення ліцензії провайдера програмної послуги для 10 районів міста Києва. Реконструкція коаксіальних мереж, заміна на оптоволоконні мережі, встановлення оптичних приймачів. Придбання та налаштування обладнання

показник продукту (кількість районів)

4

2

2

2

показник ефективності, середні витрати на розвиток кабельного телебачення в одному районі міста, тис. грн

3750,00

2200,00

1650,00

1150,00

показник якості, питома вага витрат на розвиток кабельного телебачення в 10 районах міста, %

100,00

100,00

100,00

100,00

16.17. Побудова системи керування універсальним та безпроводовим доступом

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / СКП "Київтелесервіс"

Бюджет м. Києва

64035,5
2019 - 17614,2
2020 - 15710,7
2021 - 18807,1
2022 - 11903,5

показник затрат, тис. грн

17614,2

15710,7

18807,1

11903,5

Виконання робіт із монтажу та налагодження системи управління, пристроїв контролерів, системи моніторингу та аудиту

показник продукту (кількість примірників програмного забезпечення)

1

1

1

1

показник ефективності, середні витрати на придбання одного примірника програмного забезпечення, тис. грн

17614,20

15710,70

18807,10

11903,50

показник якості, питома вага витрат на придбання примірників програмного забезпечення у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

16.18. Придбання ліцензійного програмного забезпечення

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / СКП "Київтелесервіс"

Бюджет м. Києва

103602,3
2019 - 13602,3
2020 - 15000,0
2021 - 20000,0
2022 - 55000,0

показник затрат, тис. грн

13602,3

15000,0

20000,0

55000,0

Придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого для забезпечення потреб структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрації відповідно до наданих запитів

показник продукту (кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення)

2000

2400

3200

8500

показник ефективності, середні витрати на придбання одного примірника програмного забезпечення, тис. грн

6,80

6,25

6,25

6,47

показник якості, питома вага витрат на придбання примірників програмного забезпечення у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

16.19. Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / СКП "Київтелесервіс"

Бюджет м. Києва

242563,2
2019 - 15640,8
2020 - 15640,8
2021 - 105640,8
2022 - 105640,8

показник затрат, тис. грн

15640,8

15640,8

105640,8

105640,8

Придбання комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до їх потреби

показник продукту (кількість одиниць техніки)

665

665

4500

4500

показник ефективності, середні витрати на придбання однієї одиниці техніки, тис. грн

23,52

23,52

23,48

23,48

показник якості, питома вага витрат на придбання техніки у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

16.20. Закупівля антивірусного програмного забезпечення

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / СКП "Київтелесервіс"

Бюджет м. Києва

28301,9
2019 - 7291,0
2020 - 7003,7
2021 - 7003,7
2022 - 7003,7

показник затрат, тис. грн

7291,0

7003,7

7003,7

7003,7

Централізована закупівля ліцензій антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення. Щорічне забезпечення антивірусного захисту інформації, що обробляється в 32 автоматизованих системах класу "1" в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств від несанкціонованої модифікації, перетворення, редагування або знищення

показник продукту (кількість примірників антивірусного програмного забезпечення)

13000

13000

13000

13000

показник ефективності, середні витрати на придбання одного примірника антивірусного програмного забезпечення, тис. грн

0,56

0,54

0,54

0,54

показник якості, питома вага витрат на придбання антивірусного програмного забезпечення у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

16.21. Побудова системи управління підключеннями та гнучкий контроль доступу для безпроводових та кабельних пристроїв

2019-2021

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / СКП "Київтелесервіс"

Бюджет м. Києва

20201,4
2019 - 10156,1
2020 - 3362,3
2021 - 6683,0
2022 - 0,0

показник затрат, тис. грн

10156,1

3362,3

6683,0

0,0

Придбання та налаштування програмного комплексу для контролю доступу безпроводових підключень до мережевої інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

показник продукту (кількість примірників програмних продуктів)

1

1

1

 

показник ефективності, середні витрати на придбання одного програмного продукту, тис. грн

10156,10

3362,30

6683,00

 

показник якості, питома вага витрат на придбання програмних продуктів у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

 

16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій/СКП Київтелесервіс

Бюджет м. Києва

205027,0
2019 - 10297,0
2020 - 37341,0
2021 - 50824,0
2022 - 106565,0

показник затрат, тис. грн

10297,0

37341,0

50824,0

106565,0

Закупівля програмного забезпечення захисту веб-додатків, баз даних від кіберзагроз, обладнання, технічних, програмно-технічних засобів для сворення та впровадження операційного центру кібербезпеки, розроблення організаційної та регламентаційної документації щодо організації діяльності операційного центру кібербезпеки, навчання персоналу, технічне обслуговування та сервісна підтримка технічних, програмно-технічних засобів, зокрема виплата заробітної плати працівникам операційного центру кібербезпеки

показник продукту (кількість центрів)

1

1

1

1

показник ефективності, середні витрати на створення одного центру, тис. грн

10297,00

37341,00

50824,00

106565,00

показник якості, рівень готовності центру, %

100,00

100,00

100,00

100,00

16.23. Створення та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади місті Києва

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Інформатика" / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" / СКП "Київтелесервіс"

Бюджет м. Києва

15000,0
2019 - 5000,0
2020 - 3400,0
2021 - 3300,0
2022 - 3300,0

показник затрат, тис. грн

5000,0

3400,0

3300,0

3300,0

Створення та проведення державної експертизи орієнтовно 16 комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) автоматизованих систем (АС) Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Отримання атестатів відповідності на КСЗІ автоматизованих систем

показник продукту (кількість КСЗІ)

4

4

4

4

показник ефективності, середні витрати на створення та проведення державної експертизи однієї КСЗІ, тис. грн

1250,00

850,00

825,00

825,00

показник якості, питома вага витрат на створення та проведення державної експертизи КСЗІ у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

16.24. Розвиток та впровадження системи дистанційного навчання

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

50000,0
2019 - 15000,0
2020 - 15000,0
2021 - 10000,0
2022 - 10000,0

показник затрат, тис. грн

15000,0

15000,0

10000,0

10000,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: навчання та підвищення кваліфікації персоналу (в т. ч. із використанням нових ІТ-технологій). Розвиток програмного забезпечення для організації дистанційного навчального процесу та контролю за навчанням. Можливість організації навчального процесу без прив'язки до фактичного місця перебування користувачів - працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та часу проведення занять. Можливість максимальної індивідуалізації навчального процесу залежно від рівня підготовки користувачів. Забезпечення доступу до сховищ навчальних матеріалів в будь-який зручний для користувачів час. Можливість незалежної оцінки рівня підготовки користувачів за рахунок впровадження автоматичних тестів

показник продукту (кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення на модернізацію)

1

1

1

1

показник продукту (кількість користувачів)

4000

5000

7000

8000

показник ефективності, середні витрати на розвиток однієї системи, тис. грн

15000,00

15000,00

10000,00

10000,00

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

1,00

1,25

1,40

1,14

16.25. Створення, впровадження, супровід та модернізація бібліотечної системи міста Києва

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

12000,0
2019 - 6000,0
2020 - 2000,0
2021 - 2000,0
2022 - 2000,0

показник затрат, тис. грн

6000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: модернізація бібліотек шляхом їх інформатизації, формування єдиної електронної бібліотеки, використання ресурсу бібліотек для створення культурно-інформаційних центрів. Створення інтегрованих модулів для забезпечення онлайн-доступу до каталогу фондів публічних бібліотек Києва із можливістю резервування документів, забезпечення обліку електронної видачі документів, впровадження повністю автоматизованої книговидачі, відмови від ведення паперових формулярів, створення єдиної бази читачів міста, що в свою чергу зробить можливим використання єдиного читацького квитка, налагодження інтерактивного, швидкого та якісного обслуговування

показник продукту (кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення на модернізацію)

1

1

1

1

показник продукту (кількість користувачів)

60

90

120

150

показник ефективності, середні витрати на розвиток однієї системи, тис. грн

6000,00

2000,00

1500,00

1000,00

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

1,00

1,50

1,33

1,25

17.

17. Відкриття нових можливостей сучасної смарт-економіки на основі інновацій і розвитку знань

17.1. Створення, розвиток та супроводження єдиної системи обліку платежів м. Києва

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

40000,0
2019 - 10000,0
2020 - 10000,0
2021 - 10000,0
2022 - 10000,0

показник затрат, тис. грн

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для якісного поліпшення життя киян в пріоритетних сферах - створення сучасної системи забезпечення міста (ЖКГ), безпека та транспорт, е-медицина, відкрите урядування та електронна демократія. Автоматизація і стандартизація приймання всіх платежів в "реальному часі" по всіх послугах, які надаються організаціями міста Києва. Забезпечення уніфікації та стандартизації взаємодії з фінансовими установами, надання єдиного API до ІТС "Звітність" та забезпечення формування всієї необхідної звітності з однієї точки та в єдиному форматі. Забезпечення централізованого та швидкого пошуку платежів, удосконалення роботи call- центру. Забезпечення швидкої, уніфікованої та стандартизованої передачі даних до фінансових установ і відображення проведених оплат; контроль перерахування прийнятих фінансовими установами на відповідні розрахункові рахунки

показник продукту (кількість ліцензій на модулі системи)

1

1

1

1

показник продукту (кількість типів (отримувачів) платежів)

500

1000

2000

4000

показник ефективності, середні витрати на створення, розвиток та супроводження одного модуля, тис. грн

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

1,00

2,00

2,00

2,00

17.2. Розробка стандартів смарт сіті з метою стимулювання співробітництва між містом, бізнесом, спільнотою

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

Бюджет м. Києва

5000,0
2019 - 1000,0
2020 - 2000,0
2021 - 1000,0
2022 - 1000,0

показник затрат, тис. грн

1000,0

2000,0

1000,0

1000,0

Забезпечення розробки комплекту стандартів смарт сіті у співпраці з ІТ-спільнотою для стимулювання розвитку смарт - технологій та забезпечення їх широкого впровадження у різні сфери міського господарства

показник продукту (комплект стандартів смарт сіті)

1

1

1

1

показник ефективності, середні витрати на розробку одного комплекту стандартів смарт сіті, тис. грн

1000,00

2000,00

1000,00

1000,00

показник якості, питома вага витрат на розробку комплектів стандартів смарт сіті у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

17.3. Стимулювання розвитку інноваційного середовища: - створення хабів та інкубаторів міських проектів; - підтримка обраних перспективних галузей і бізнес-районів, важливих с точки зору розвитку міста; стимулювання співпраці університетів, дослідницьких структур, ІТ-індустрії, міської влади, громадського сектора

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

Бюджет м. Києва

14000,0
2019 - 4000,0
2020 - 4000,0
2021 - 3000,0
2022 - 3000,0

показник затрат, тис. грн

4000,0

4000,0

3000,0

3000,0

Здійснення організаційних заходів щодо створення хабу, підтримка розробки та впровадження міських проектів (10), важливих для розвитку Києва, співпраця із науковим та університетським середовищем, ІТ-бізнесом тощо

показник продукту (кількість проектів)

4

4

3

3

показник ефективності, середні витрати на один проект, тис. грн

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

показник якості, питома вага витрат на один проект у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

17.4. Розвиток та технічна підтримка тематичного веб-агрегатора заходів і подій міста Києва на основі служб Google

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

Бюджет м. Києва

12000,0
2019 - 3000,0
2020 - 3000,0
2021 - 3000,0
2022 - 3000,0

показник затрат, тис. грн

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

Модернізація веб-агрегатора, внесення та верифікація об'єктів міста Києва в службі Google Maps, створення 3-D турів, підтримка в актуальному стані аккаунтів та формування нових для структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійне наповнення веб-агрегатора новою інформацією про міські заходи та події тощо

показник продукту (кількість об'єктів, які планується внести до сервісу)

3100

3850

4600

5350

показник ефективності, середні витрати на актуалізацію даних про об'єкт, тис. грн

0,97

0,78

0,65

0,56

показник якості, динаміка росту кількості об'єктів у порівнянні з попереднім роком, %

1,00

1,24

1,19

1,16

Умова: Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб

 

18.

18. Реорганізація та підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади

18.1. Модернізація та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

22000,0
2019 - 5500,0
2020 - 5500,0
2021 - 5500,0
2022 - 5500,0

показник затрат, тис. грн

5500,0

5500,0

5500,0

5500,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: вдосконалення електронного документообігу для прискорення інформаційного обміну та контролю проходження документів. Забезпечення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій сучасними автоматизованими робочими місцями, інформаційно-телекомунікаційними засобами, активним та пасивним мережевим обладнанням. Автоматизація процесів передачі документів на архівне зберігання, створення електронних копій документів, архівного зберігання документів, експертизи цінності архівних документів, контроль за строками зберігання та знищення архівних документів. Щорічне забезпечення функціонування ІТС "Інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва" (ІТС ЄІПК). Обслуговування активного обладнання центру обробки даних. Встановлення нових версій спеціалізованого програмного забезпечення ІТС ЄІПК. Актуалізація довідників ІТС ЄІПК. Оновлення програмних засобів та інтеграція модулів е-петиції та "Звернення громадян 1551" з ІТС ЄІПК, модернізація ІТС ЄІПК для забезпечення і підключення секретаріату Київської міської ради до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ). Розроблення нових модулів в ІТС ЄІПК: "Місцеві ініціативи", "Громадські слухання, загальні збори"

показник продукту (кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення)

1

1

1

1

показник продукту (кількість користувачів)

7000

9000

12000

15000

показник ефективності, середні витрати на модернізацію та супроводження одного примірника ліцензійного програмного забезпечення, тис. грн

5500,00

5500,00

5500,00

5500,00

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

1,00

1,29

1,33

1,25

18.2. Модернізація та супроводження внутрішнього корпоративного інформаційного порталу та системи управління проектами

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

26000,0
2019 - 8000,0
2020 - 6000,0
2021 - 6000,0
2022 - 6000,0

показник затрат, тис. грн

8000,0

6000,0

6000,0

6000,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: впровадження проектного підходу до управління містом (у відповідності до міжнародних стандартів). Закупівля ліцензій, модернізація та впровадження програмних засобів щодо розробки нових внутрішніх послуг структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Розвиток інтеграційих можливостей порталу на базі платформи MS SharePoint 2016 із зовнішніми веб-сервісами та інформаційними веб-сайтами, які технічно, тематично та/або за відповідним інформаційно-сервісним напрямком відносяться до Внутрішнього порталу. Розвиток та підтримка картотеки ведення реєстру осіб, представлених до нагородження та нагороджених державними, урядовими нагородами, відзнаками Верховної Ради України, відзнаками Київського міського голови тощо, що розроблено на базі платформи MS SharePoint 2016

показник продукту (кількість сервісів та примірників ліцензійного програмного забезпечення користувачів)

5

4

4

4

показник продукту (кількість користувачів)

6000

7000

8000

10000

показник ефективності, середні витрати на модернізацію та супроводження одного сервісу/примірника ліцензійного програмного забезпечення, тис. грн

1600,00

1500,00

1500,00

1500,00

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

1,00

1,17

1,14

1,25

19.

19. Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії

19.1. Розвиток програмно-апаратного комплексу диспетчеризації в житлово-комунальному господарстві

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

67000,0
2019 - 5000,0
2020 - 5000,0
2021 - 27000,0
2022 - 30000,0

показник затрат, тис. грн

5000,0

5000,0

27000,0

30000,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: створення єдиної системи оперативного диспетчерського управління для інтеграції та підвищення якості й ефективності діяльності комунальних підприємств та служб міста. Розвиток програмно-апаратного комплексу диспетчеризації в житлово-комунальному господарстві міста, який забезпечить автоматизоване та централізоване приймання дзвінків. Використання багатоканальних телефонних ліній та відокремлених ліній при аварійних ситуаціях, звичайних зверненнях тощо. Можливість керування ліфтами будинків, регулювання освітлення у під'їздах будинків. Приймання та реєстрація усіх звернень мешканців міста за телефоном чи електронними засобами оповіщення. Контроль за виконанням звернень громадян працівниками житлово-комунальних служб. Здатність до формування та актуалізації бази даних мешканців з метою оптимізації обробки телефонних дзвінків. Впровадження програмно-апаратного комплексу. Закупівля ліцензій

показник продукту (кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення на модернізацію)

1

1

1

1

показник продукту (кількість користувачів)

100

150

200

300

показник ефективності, середні витрати на розвиток одного програмно-апаратного комплексу, тис. грн

5000,00

5000,00

27000,00

30000,00

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

1,00

1,50

1,33

1,50

19.2. Створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі

2019 - 2021

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

478000,0
2019 - 50000,0
2020 - 278000,0
2021 - 150000,0
2022 - 0,0

показник затрат, тис. грн

50000,0

278000,0

150000,0

0,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: створення єдиного міського ситуаційного центру для оперативного моніторингу, реагування та управління містом у сферах безпеки (аварії, надзвичайні ситуації, транспортний рух, забезпечення якості комунальних послуг); завершення створення програмно-технічного комплексу єдиної системи оперативно-диспетчерського управління (СЕКТОР 2.9. Завдання 2.1). Будівництво ситуаційного центру протидії загрозам м. Києва (загальноміського призначення). Проектування та побудова будівлі, підведення систем життєзабезпечення (канали електрозв'язку, електроживлення, водопостачання тощо, створення систем пожежогасіння, закупівля апаратних ресурсів та програмного забезпечення тощо)

показник продукту (кількість об'єктів)

1

1

1

 

показник ефективності, середні витрати на створення одного об'єкта, тис. грн

50000,00

278000,00

150000,00

 

показник якості, рівень готовності об'єкта, %

100,00

100,00

100,00

 

20.

20. Удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій

20.1. Модернізація, розвиток та супроводження інформаційно-телекомунікаційної системи "Портал внутрішнього контролю "Київаудит" (WEB-портал "Київаудит")

2019 - 2022

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту

Бюджет м. Києва

1000,0
2019 - 200,0
2020 - 200,0
2021 - 300,0
2022 - 300,0

показник затрат, тис. грн

200,0

200,0

300,0

300,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: розробка і впровадження системи управлінської звітності для комунальних підприємств міста Києва у відповідності до сучасних міжнародних практик. Проведення модернізації веб-порталу, забезпечення супроводження функціонування ІТС "Портал внутрішнього контролю "Київаудит", забезпечення доступу користувачів структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств міста

показник продукту (кількість модулів)

1

1

1

1

показник ефективності, середні витрати на модернізацію, розвиток та супроводження одного модуля, тис. грн

200,00

200,00

300,00

300,00

показник якості, питома вага витрат на модернізацію, розвиток та супроводження модулів системи, %

100,00

100,00

100,00

100,00

21.

21. Удосконалення системи збору статистичної інформації для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень

21.1. Створення, впровадження та модернізація платформи великих даних

2019 - 2022

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

120000,0
2019 - 20000,0
2020 - 40000,0
2021 - 30000,0
2022 - 30000,0

показник затрат, тис. грн

20000,0

40000,0

30000,0

30000,0

Забезпечення реалізації заходу Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року: використання інструментів аналізу великих даних (Big data) з метою обробки великих масивів інформації та прийняття зважених управлінських рішень. Створення інструментів і методів обробки структурованих і неструктурованих даних значних обсягів для забезпечення прийняття управлінських рішень. Інтеграція інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційно-аналітична звітність для органів влади, громадян та бізнесу" до платформи BIGDATA

показник продукту (кількість ліцензій на модулі платформи)

1

1

1

1

показник продукту (кількість користувачів)

100

200

300

400

показник ефективності, середні витрати на створення, впровадження та модернізацію одного модуля, тис. грн

20000,00

40000,00

30000,00

30000,00

показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %

1,00

2,00

1,50

1,33

Забезпечення захисту державних інформаційних ресурсів

 

22.

22. Захист державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом
 
 
 
 
 
 

22.1. Створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств

2019 - 2022

Апарат ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

3574,8
2019 - 893,7
2020 - 893,7
2021 - 893,7
2022 - 893,7

показник затрат, тис. грн

893,7

893,7

893,7

893,7

Забезпечення цілісності та конфіденційності інформації з обмеженим доступом. Виявлення та закриття можливих каналів витоку інформації. Розроблення організаційно-розпорядчих документів. Впровадження захищеної технології оброблення інформації з обмеженим доступом. Створення або переатестація щорічно трьох АС класу "1", зокрема розробка технічного завдання на АС класу "1" та погодження його із Держспецзв'язком України; розробка робочо-конструкторської документації на КСЗІ; закупівля АС класу "1" та комплексів засобів захисту (КЗЗ); здійснення заходів із впровадження КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності (ОІД); пусконалагоджувальні роботи та дослідницька експлуатація КСЗІ

показник продукту (кількість КСЗІ)

3

3

3

3

показник ефективності, середні витрати на створення однієї КСЗІ, тис. грн

297,90

297,90

297,90

297,90

показник якості, питома вага витрат на створення КСЗІ у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

22.2. Проведення державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств

2019 - 2022

Апарат ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

200,0
2019 - 50,0
2020 - 50,0
2021 - 50,0
2022 - 50,0

показник затрат, тис. грн

50,0

50,0

50,0

50,0

Проведення державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств

показник продукту (кількість КСЗІ)

3

3

3

3

показник ефективності, середні витрати на проведення державної експертизи КСЗІ, тис. грн

16,67

16,67

16,67

16,67

показник якості, питома вага витрат на проведення державної експертизи КСЗІ у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

22.3. Обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств

2019 - 2022

Апарат ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

960,0
2019 - 240,0
2020 - 240,0
2021 - 240,0
2022 - 240,0

показник затрат, тис. грн

240,00

240,00

240,00

240,00

Щорічне проведення чергового інструментального контролю витоку інформації за рахунок побічних електромагнітних випромінювань та наводок в 32 автоматизованих системах класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств. Отримання паспорта на АС в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств

показник продукту (кількість КСЗІ)

32

32

32

32

показник ефективності, середні витрати на обслуговування однієї КСЗІ, тис. грн

7,50

7,50

7,50

7,50

показник якості, питома вага витрат на обслуговування КСЗІ у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

22.4. Створення та атестація комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом

2019 - 2022

Апарат ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

4664,9
2019 - 1166,2
2020 - 1166,2
2021 - 1166,2
2022 - 1166,2

показник затрат, тис. грн

1166,2

1166,2

1166,2

1166,2

Забезпечення захисту інформації від витоку за рахунок акустичних каналів, яка обговорюється в категорійних приміщеннях (кабінети керівництва Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, режимно-секретних підрозділів). Створення та атестація комплексів технічного захисту (КТЗ) на 16 ОІД. Розроблення робочо-конструкторської документації. Закупівля матеріалів для монтажу КЗЗ. Закупівля КЗЗ для ОІД. Монтаж обладнання КЗЗ. Проведення вимірювань ОІД. Виготовлення паспорта на експлуатацію КТЗ

показник продукту (кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких створюється комплекс технічного захисту)

2

2

2

2

показник ефективності, середні витрати на створення одного комплексу технічного захисту на одному об'єкті інформаційної діяльності, тис. грн

583,12

583,12

583,12

583,12

показник якості, питома вага витрат на створення комплексів технічного захисту на об'єктах інформаційної діяльності, %

100,00

100,00

100,00

100,00

22.5. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій

2019 - 2022

Апарат ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

7800,0
2019 - 1950,0
2020 - 1950,0
2021 - 1950,0
2022 - 1950,0

показник затрат, тис. грн

1950,0

1950,0

1950,0

1950,0

Переатестація КТЗ у приміщеннях Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), кабінетах голів районних в місті Києві державних адміністрацій та режимно-секретних підрозділах. Проведення вимірювань у приміщеннях виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інших ОІД

показник продукту (кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких створюється комплекс технічного захисту)

24

24

24

24

показник ефективності, середні витрати на обслуговування одного комплексу технічного захисту на одному об'єкті інформаційної діяльності, тис. грн.

81,25

81,25

81,25

81,25

показник якості, питома вага витрат на обслуговування комплексів технічного захисту на об'єктах інформаційної діяльності, %

100,00

100,00

100,00

100,00

22.6. Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах

2019 - 2022

Апарат ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва

140,0
2019 - 35,0
2020 - 35,0
2021 - 35,0
2022 - 35,0

показник затрат, тис. грн

35,0

35,0

35,0

35,0

Організація навчання працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях

показник продукту (кількість працівників)

10

10

10

10

показник ефективності, середні витрати на одного працівника, тис. грн.

3,50

3,50

3,50

3,50

показник якості, питома вага витрат на підвищення кваліфікації працівників у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

100,00

100,00

22.7. Створення автоматизованих систем класу "1" 4 категорії, їх модернізація та підтримка функціонування у структурних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій

2019 - 2020

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

Бюджет м. Києва

1430,0
2019 - 980,0
2020 - 450,0
2021 - 0,0
2022 - 0,0

показник затрат, тис. грн

980,0

450,0

0,0

0,0

Створення 14 автоматизованих систем класу "1" 4 категорії у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій для оброблення службової інформації. Створення комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах класу "1" 4 категорії. Проведення робіт із модернізації та підтримки функціонування автоматизованих систем класу "1" 4 категорії, створених в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях

показник продукту (кількість КСЗІ)

9

5

 

 

показник ефективності, середні витрати на створення однієї КСЗІ, тис. грн

108,89

90,00

 

 

показник якості, питома вага витрат на створення КСЗІ у поточному році до запланованих, %

100,00

100,00

 

 

РАЗОМ,
у тому числі за роками:

 

 

 

 

7324904,4
2019 - 1527357,1
2020 - 1787773,9
2021 - 1927722,2
2022 - 2082051,2

 

 

 

 

 

 


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 2
до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019 - 2022 роки


Індикатори результативності Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019 - 2022 роки, що характеризують виконання умов успішної імплементації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

Індикатори

Од. виміру

2019

2020

2021

2022

Кількість унікальних відвідувачів інтернет-порталу КМДА

тис. відвідувачів / рік

640

650

670

690

Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку громадян, які отримують пільги, виплати, соціальні послуги або потрапили в складні життєві обставини

так/ні

так

так

так

так

Запровадження сервісу онлайн-оцінювання діяльності КМДА

так/ні

ні

так

так

так


 

Київський міський голова

В. Кличко