КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 18 грудня 2018 року N 467/6518

Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою розширення умов для рівного доступу до високоякісної освіти та задоволення потреб територіальної громади міста Києва в особистісно орієнтованій, інноваційній та конкурентоспроможній освіті Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити міську комплексну цільову програму "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", що додається.

2. Визначити Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним виконавцем з реалізації міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки" (далі - Комплексна програма).

3. Співвиконавцям Комплексної програми забезпечити виконання заходів Комплексної програми та інформувати Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про хід і результати виконання заходів Комплексної програми щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

4.1. Забезпечити виконання Комплексної програми.

4.2. Подавати звіти про хід і результати виконання Комплексної програми щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійній комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту.

5. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) при формуванні бюджетів м. Києва на 2019 - 2023 роки враховувати, в межах можливості дохідної частини міського бюджету, потребу у видатках на здійснення заходів з реалізації Комплексної програми.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
18.12.2018 N 467/6518


Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

ВМНЗ - вищі мистецькі навчальні заклади

ЗВО - заклад вищої освіти

ЗДО - заклад дошкільної освіти

ЗЗСО - заклад загальної середньої освіти

ЗНО - зовнішнє незалежне оцінювання

ЗПО - заклад позашкільної освіти

ІППО - інститут післядипломної педагогічної освіти

КМУ - Кабінет Міністрів України

МОНУ - Міністерство освіти і науки України

МШ - мистецькі школи

НВК - навчально-виховний комплекс

СШ - спеціалізована школа

STEM - Science, Technology, Engineering, Maths (Наука, Технологія, Інженерія, Математика)

STEAM - Science, Technology, Engineering, Arts, Maths (Наука, Технологія, Інженерія, Мистецтво, Математика)

ПАСПОРТ МІСЬКОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ "ОСВІТА КИЄВА. 2019 - 2023 РОКИ"

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

п. 4 протоколу доручень N 9, напрацьованого під час наради з обговорення оперативних питань від 17.01.2018

3.

Розробник Програми

Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники Програми

Комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста"

5.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми

Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) Програми

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації, Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, заклади освіти міста Києва

7.

Строк виконання Програми

2019 - 2023 роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн

Всього

у тому числі, за роками

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

 

всього, у тому числі:

52388788,5

9193911,2

10195758,2

10192146,1

11061514,5

11745458,5

8.1

коштів державного бюджету

-

-

-

-

-

-

8.2

коштів бюджету м. Києва

46400168,5

7869344,7

8380875,0

9147988,2

10112254,8

10889706,1

8.3

коштів інших джерел

5988619,7

1324566,5

1814883,2

1044157,9

949259,7

855752,4


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Освіта - одна з найважливіших сфер у житті столиці України. Вона відображає рівень розвитку міста як одного з найбільших наукових та освітніх центрів Східної Європи. Забезпечуючи розвиток людського капіталу, освіта, крім того, відіграє позитивну роль у сфері економіки столиці. Значна концентрація закладів освіти приваблює до Києва молодих людей з усієї країни та зарубіжжя. Вони стають замовниками й споживачами послуг в освітній, соціокультурній, економічній сферах, що позитивно впливає на розвиток міста.

Стратегічним завданням реформування освіти міста Києва є її розбудова як найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української держави, формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров'я, забезпечення пріоритетності розвитку людини, відтворення культури і духовності.

Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки" (далі - Програма) орієнтована на розширення доступу громадян до якісної освіти в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти. Програма передбачає також створення єдиного освітнього простору з системою інституційної, індивідуальної та дуальної форм здобуття освіти та умов для розвитку закладів освіти.

Програма ґрунтується на розумінні сфери освіти столиці як стратегічного ресурсу, що безпосередньо забезпечує перехід до інноваційної моделі сталого розвитку мегаполісу через формування та розвиток людського капіталу.

Програма враховує позитивний досвід попередніх періодів і виходить із того, що в м. Києві:

- сформовано мережу закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, що забезпечує потреби столиці;

- створено систему підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і наукових кадрів;

- започатковано перехід до професіоналізації управління закладами освіти та до конкурсного відбору керівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти;

- упроваджено цифрові та мультимедійні технології в освітній процес;

- підвищено якість освіти в закладах освіти столиці;

- створено сучасний провідний науково-методичний і освітній центр столиці;

- створено міський ресурсний центр для забезпечення дистанційного навчання та самоосвіти на базі Київського університету імені Бориса Грінченка.

Програма враховує положення Закону України "Про освіту", Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.11.2011 N 824/7060 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 14.05.2015 N 463/1327 та від 06.07.2017 N 724/2886), та є основою для програми економічного та соціального розвитку міста Києва.

МЕТА ПРОГРАМИ

Мета Програми - розширення сприятливих умов та можливостей для всебічного розвитку людини у відкритому освітньому просторі столиці.

Досягти означеної мети можливо за умови виконання таких завдань як:

- забезпечення професійного розвитку педагогів;

- забезпечення доступності й відкритості освіти;

- розвиток інфраструктури освіти, нового освітнього простору;

- професіоналізація та інформатизація управління освітою;

- фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія закладів освіти;

- розширення взаємодії з агентами змін;

- сприяння інституційній, індивідуальній та дуальній освіті.

Підпрограма "Професійний розвиток педагогічних працівників міста Києва"

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Підпрограма

У зв'язку з трансформаціями, що відбуваються в суспільстві та освітній галузі, зростає значення якісного професійного розвитку педагогічних працівників. Якісно забезпечити його комплексну реалізацію в місті Києві може лише Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, який здійснює підвищення кваліфікації педпрацівників за 52 напрямами.

В умовах реформування освітньої галузі зростають вимоги до якості підготовки педпрацівників. Учитель потребує безперервного професійного розвитку, що засвідчило зростання майже вдвічі кількості педагогічних працівників, які підвищували кваліфікацію в Інституті післядипломної педагогічної освіти протягом 2016 - 2018 років - з 7463 осіб у 2016 році до 13637 осіб у 2018 році.

Така динаміка зберігатиметься і протягом наступних п'яти років. Педагогічні працівники зобов'язані підвищувати кваліфікацію щороку, тому очікувана кількість слухачів курсів - по 6500 осіб протягом 2019 - 2021 років та по 6000 осіб в 2022 та 2023 роках.

В умовах упровадження "Нової української школи" щорічно додатково потребуватимуть спеціального навчання педагогічні працівники, які працюватимуть у початковій школі за новим Державним стандартом початкової освіти - не менше 5000 освітян до 2020 року та понад 10000 щороку з 2021 року. Протягом 2019 - 2023 років збільшуватиметься також кількість учасників тематичних курсів, що є складовою частиною підвищення кваліфікації педагогічних працівників "Нової української школи": протягом 2019 - 2022 років - по 5000 осіб щорічно, а 2023 року - до 8000.

У 2019 році розширюватиметься новий напрям підвищення кваліфікації педагогічних працівників, спрямований на підготовку до проходження сертифікації. Так, якщо в 2018 році за такими програмами підвищили кваліфікацію 1000 осіб, то у 2019 році очікується 2000 осіб, у 2020 році - 3000, 2021 році - 4000, у 2022 та 2023 роках - по 5000 осіб.

Протягом 2019 - 2023 років зростатиме також кількість педагогічних працівників, які навчатимуться за програмою розвитку персоналу: 2019 рік - 1000 осіб, 2020 та 2021 роки - по 1500 осіб, 2022 та 2023 роки - 2000 і 2500 осіб відповідно.

Отже, прогнозована кількість педагогічних працівників в м. Києві, що підвищуватимуть кваліфікацію за різними напрямами підготовки, така: 2019 рік - 14500, 2020 рік - 16000, 2021 рік - 17000, 2022 рік - 18000, 2023 рік - 21500.

В умовах зростання вимог до підвищення кваліфікації педагогічних працівників на компетентнісній основі набуває великого значення створення сучасного освітнього середовища. З 2017 року корпус Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка поставлено на реконструкцію. Проведення курсів у закладах загальної середньої освіти м. Києва, не пристосованих для освіти дорослих, стає на заваді розв'язанню суспільно значимих завдань підготовки вчителів до діяльності в умовах "Нової української школи", визначених державою. У зв'язку з цим актуального значення набуває реконструкція приміщення ІППО за адресою: просп. П. Тичини, 17 та оснащення його сучасним обладнанням і засобами навчання.

Крім підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у цьому корпусі передбачено також активну роботу з батьками, представниками громадських організацій, що є одним із складників реалізації політики держави в галузі освіти.

Мета Підпрограми

Метою Підпрограми є створення інноваційної моделі підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста Києва, що реалізовуватиметься в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Результатом впровадження такої моделі професійного розвитку освітян столиці стане компетентний педагог, готовий до реалізації ідей "Нової української школи".

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та джерел фінансування

Взаємопов'язаність визначених проблем потребує використання для їх вирішення програмно-цільового методу, який передбачає узгодження в рамках єдиної програми комплексу заходів за напрямами, пріоритетними завданнями, виконавцями і ресурсами та базується на кращому загальноєвропейському досвіді його застосування.

В рамках Підпрограми передбачається впровадження таких основних заходів:

- створення та впровадження інноваційної моделі професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти м. Києва;

- забезпечення оснащенням лабораторій, кабінетів для забезпечення реалізації освітніх програм в Київському університеті імені Бориса Грінченка (ІППО);

- створення проекту "Школи освітнього лідерства";

- розвиток науково-методичного центру "Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти";

- проведення міських конкурсів педагогічної майстерності педагогічних працівників.

Обсяг фінансування уточнюється щороку в установленому порядку під час складання проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів.

Ресурсне забезпечення Підпрограми наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 - Ресурсне забезпечення Підпрограми

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Підпрограми

Роки виконання Підпрограми

Усього витрат на виконання Підпрограми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Обсяг ресурсів, усього

107452,0

156157,8

8317,0

2645,0

1622,0

276193,8

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

-

-

-

-

-

-

Бюджет м. Києва

100500,0

147122,8

500,0

500,0

500,0

249122,8

Кошти інших джерел

6952,0

9035,0

7817,0

2145,0

1122,0

27071,0


Напрями діяльності, перелік завдань, заходів Підпрограми та результативні показники

Напрями та пріоритетні завдання Підпрограми визначені відповідно до законів України "Про освіту" від 05.09.2017 N 2145-VIII, "Про вищу освіту" від 01.07.2014 N 1556-VII, Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.11.2011 N 824/7060 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 14.05.2015 N 463/1327 та від 06.07.2017 N 724/2886).

Напрями діяльності, перелік пріоритетних завдань та заходів Підпрограми наведені у додатку 1.

ДОДАТОК 1. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПІДПРОГРАМИ "ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ МІСТА КИЄВА"

N з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Підпрограми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн,
у т. ч. за роками: 2019 - 2023

Очікуваний результат

 

Показники

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Модернізація матеріально-технічної та навчальної бази в Київському університеті імені Бориса Грінченка (Інститут післядипломної педагогічної освіти)

1.1. Проведення реконструкції з надбудовою навчально-адміністративного корпусу університету ім. Бориса Грінченка, за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, 17 (ІППО)

2019 - 2020

Департамент будівництва та житлового забезпечення

Бюджет м. Києва

Усього: 246622,8,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 100000,0
2020 - 146622,8

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

100000,0

146622,8

 

 

 

Підвищення кваліфікації всіх працівників закладів освіти м. Києва

продукту:
кількість об'єктів, од.

1

1

 

 

 

продукту:
кількість осіб, що підвищують кваліфікацію, од.

13637

14500

 

 

 

ефективності:
середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта, тис. грн

100000,0

146622,8

 

 

 

середні витрати на 1 особу, тис. грн

7,3

10,1

 

 

 

якості:
відсоток проведених робіт від запланованих

100

100

 

 

 

1.2. Оснащення лабораторій, кабінетів для забезпечення реалізації освітніх програм в Київському університеті імені Бориса Грінченка (ІППО)

2019

Департамент освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Кошти інших джерел

Усього: 739,0,
у т. ч. кошти інших джерел:
2021 - 739,0

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

-

-

739,0

-

-

Підвищення якості освіти, кваліфікаційного рівня працівників закладів освіти шляхом впровадження практико-орієнтованого навчання

продукту:
кількість обладнання для кабінетів, од.

-

-

214

-

-

ефективності: витрати на оснащення однієї лабораторії, кабінету, тис. грн

-

-

3,5

-

-

якості:
рівень забезпечення лабораторій та кабінетів обладнанням, %

 

 

100

 

 

1.3. Придбання предметів матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення реалізації освітніх програм в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

2019 - 2021

Департамент освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Кошти інших джерел

Усього: 3235,0,
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 1033,0
2020 - 1168,0
2021 - 1034,0

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

1033,0

1168,0

1034,0

-

-

Можливість впроваджувати інноваційні форми та методи роботи в процесі реалізації освітніх програм відповідно до вимог Концепції "Нової української школи".

продукту:
кількість придбаного обладнання, од.

51

67

50

-

-

ефективності:
середні витрати на придбання одиниці обладнання, тис. грн

20,3

17,4

20,7

-

-

якості:
рівень забезпеченості навчального процесу необхідним інвентарем, матеріалами, обладнанням, %

100

100

100

 

 

2.

Реалізація Концепції "Нова українська школа" щодо професійного розвитку працівників закладів освіти м. Києва

2.1. Створення та впровадження інноваційної моделі професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти м. Києва

2019 - 2023

Департамент освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

 

 

Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників

Забезпечення виконання вимог Закону України "Про освіту", Концепції "Нової української школи". Реалізація педагогом свого права на формальну та інформальну освіту, формування його індивідуальної освітньо-професійної траєкторії, задоволення професійних запитів та потреб

2.2. Створення електронної системи реєстрації та накопичення освітніх кредитів педагогів "Нової української школи"

2019

Київський університет імені Бориса Грінченка

Кошти інших джерел

Усього: 850,0,
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 850,0

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

850,0

 

 

 

 

Забезпечення виконання вимог Закону України "Про освіту", Концепції "Нової української школи"

продукту:
кількість створених систем, од.

1

 

 

 

 

к-ть педагогічних працівників, тис. ос.

33,0

 

 

 

 

ефективності:
середня вартість створення центру, тис. грн

850,0

 

 

 

 

якості: частка користувачів, приєднаних до електронної системи реєстрації та накопичення освітніх кредитів педагогів "Нової української школи", %

100

 

 

 

 

2.3. Створення навчально-тренінгового центру компетенцій для підготовки педагогічних працівників закладів освіти до сертифікації (у т. ч. придбання обладнання)

2020 - 2021

Департамент освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Кошти інших джерел

Усього: 3000,0,
у т. ч. кошти інших джерел:
2020 - 1500,0
2021 - 1500,0

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

-

1500,0

1500,0

-

-

Забезпечення виконання вимог Закону України "Про освіту", Концепції "Нової української школи".
Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників. Підготовки до сертифікації

продукту:
кількість центрів, од.

-

1

1

-

-

к-ть педпрацівників, тис. ос.

 

1,0

1,3

 

 

ефективності:
середня вартість створення центру, тис. грн

-

1500,0

1500,0

-

-

якості:
рівень забезпеченості послугами навчально-тренінгового центру, %

 

100

100

 

 

2.4. Створення науково-практичної бази для підготовки вчителів (бакалаврів) природничих наук

2021 - 2023

Департамент освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Кошти інших джерел

Усього: 8039,1,
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 3059,1
2020 - 2490,0
2021 - 2490,0

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

2490,0

2490,0

2490,0

-

-

Забезпечення умов професійної підготовки
вчителів природничих дисциплін на базі ІППО. Підготовка бакалаврів триває 4 роки.

продукту:
кількість підготовлених вчителів, осіб

50

50

50

-

-

ефективності:
середні витрати на підготовку одного вчителя, тис. грн

49,8

49,8

49,8

-

-

якості:
відсоток вчителів, що отримають відповідний документ про освіту

100

100

100

-

-

2.5. Підготовка працівників закладів дошкільної освіти, які не мають базової дошкільної освіти

2019 - 2022

Департамент освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Кошти інших джерел

Усього: 3000,0,
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 750,0
2020 - 750,0
2021 - 750,0
2022 - 750,0

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

750,0

750,0

750,0

750,0

-

Ліквідація дефіциту кадрів у ЗДО, сприяння формуванню їх компетентностей

продукту:
кількість підготовлених працівників закладів дошкільної освіти, осіб

270

270

270

270

-

ефективності:
середні витрати на підготовку 1 працівника закладу дошкільної освіти, тис. грн

2,8

2,8

2,8

2,8

-

якості: відсоток працівників, що отримають відповідний документ про освіту

100

100

100

100

-

2.6. Створення проекту "Школи освітнього лідерства"

2020 - 2023

Департамент освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Кошти інших джерел

Усього: 3200,0,
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 800,0
2020 - 800,0
2021 - 800,0
2022 - 800,0

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

800,0

800,0

800,0

800,0

-

Підвищення рівня управлінської компетентності керівних кадрів освіти, формування резерву керівників закладів освіти

продукту:
кількість учасників, од.

107

107

107

107

-

ефективності:
середні витрати на організацію школи, тис. грн

7,5

7,5

7,5

7,5

-

якості:
частка персоналу, яка пройшла підготовку, до загальної чисельності педагогічних працівників, %

100

100

100

100

 

2.7. Створення проекту "Консультативно-тренінговий центр для батьків учнів закладів загальної середньої освіти м. Києва"

2020

Департамент освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Кошти інших джерел

Усього: 600,0,
у т. ч. кошти інших джерел:
2020 - 600,0

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

-

600,0

-

-

-

Можливість комплексного вирішення проблем у системі сім'я - школа - громада. Забезпечення юридичної, психологічної підтримки батьків з питань батьківства, сім'ї, освіти

продукту: кількість створених центрів, од.

-

1

-

-

-

к-ть відвідувачів, тис. ос.

 

1,6

 

 

 

ефективності:
витрати на створення 1 центру, тис. грн

-

600,0

-

-

-

якості:
рівень забезпеченості послугами центру, %

 

100

 

 

 

3.

Координація діяльності районних інклюзивно-ресурсних центрів

3.1. Розвиток науково-методичного центру "Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти"

2019 - 2020

Департамент освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Кошти інших джерел

Усього: 1100,0,
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 550,0
2020 - 550,0

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

550,0

550,0

 

 

 

Можливість комплексного вирішення надання якісних освітніх послуг дітям з особливими потребами

продукту:
кількість центрів, од.

1

1

 

 

 

ефективності:
середні витрати на створення центру, тис. грн

550,0

550,0

 

 

 

якості:
рівень забезпеченості послугами центру, %

100

100

 

 

 

4.

Розвиток дошкільної освіти в м. Києві відповідно до Концепції "Нова українська школа"

4.1. Розроблення та впровадження в практику регіональної парціальної програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Я - киянин"

2019

Департамент освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Кошти інших джерел

Усього: 80,0,
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 80,0

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

80,0

-

-

-

-

Формування у дошкільників громадянських компетентностей та патріотизму

продукту:
кількість створених програм, од.

1

-

-

-

-

ефективності:
середні витрати на створення 1 програми, тис. грн

80,0

-

-

-

-

якості:
рівень забезпечення навчального процесу програмним продуктом, %

100

 

 

 

 

4.2. Створення варіативної моделі та практико-орієнтованих програм професійного розвитку працівників закладів дошкільної освіти

2019 - 2021

Департамент освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

 

продукту:
кількість створених програм, од.

1

1

2

2

2

Забезпечення виконання вимог Закону України "Про освіту", Концепції "Нової української школи". Реалізація права педагога на професійне зростання

4.3. Створення навчально-консультаційного центру для батьків дітей дошкільного віку

2020

Департамент освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Кошти інших джерел

Усього: 750,0,
у т. ч. кошти інших джерел:
2020 - 750,0

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

-

750,0

-

-

-

Забезпечення юридичної та психологічної підтримки батьків дошкільнят

продукту:
кількість центрів, од.

-

1

-

-

-

к-ть відвідувачів, тис. ос.

 

2,0

 

 

 

ефективності:
середня вартість одиниці продукту, тис. грн

-

750,0

-

-

-

якості:
рівень забезпеченості послугами центру, %

 

100

 

 

 

5.

Виховання громадянина України в новій українській школі

5.1. Створення Програми громадянського виховання учнівської молоді м. Києва "Я - киянин - громадянин України"

2020 - 2021

Департамент освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

 

 

Підвищення рівня громадянської компетентності учнів закладів загальної середньої освіти

Формування свідомого громадянина, якому притаманні високі моральні ідеали суспільства, любов до Батьківщини, відповідальність за себе, громаду, місто, країну

6.

Проведення конкурсів педагогічної майстерності

6.1. Проведення міських конкурсів педагогічної майстерності педагогічних працівників

2019 - 2023

Департамент освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Кошти інших джерел

Усього: 3047,0,
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 399,0
2020 - 427,0
2021 - 504,0
2022 - 595,0
2023 - 1122,0

витрат, тис. грн

399,0

427,0

504,0

595,0

1122,0

Проведення конкурсів сприятиме піднесенню ролі вчителя у суспільстві, підвищенню престижності професії; забезпечить поширення передового педагогічного досвіду

продукту:
кількість проведених конкурсів, од.

10

11

12

12

12

ефективності:
середні витрати на проведення 1 конкурсу, тис. грн

39,9

39,8

42,0

49,6

93,5

якості:
динаміка кількості учасників, осіб

80

90

100

110

120

6.2. Підвищення якості позашкільної освіти шляхом удосконалення професійної компетентності педагогів (організація та проведення семінарів-практикумів, тренінгів, круглих столів тощо)

2019 - 2023

Департамент освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 2500,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 500,0
2020 - 500,0
2021 - 500,0
2022 - 500,0
2023 - 500,0

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

 

 

 

 

 

Особисте та професійне зростання педагогічних працівників ЗПО, підвищення їх фахової компетентності

обсяг фінансових ресурсів на організацію та проведення заходів, тис. грн

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

продукту:
кількість заходів (семінарів-практикумів, тренінгів, круглих столів тощо), од.;
позашкільної освіти), осіб

10

10

10

10

10

кількість учасників (педагогічних працівників), осіб

250

250

250

250

250

ефективності:
середні витрати на організацію та проведення одного заходу, тис. грн

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

якості:
підвищення якості позашкільної освіти

Підвищення професійної компетентності 1250 педагогічних працівників закладів позашкільної освіти

 

УСЬОГО ВИТРАТ НА ВИКОНАННЯ ПІДПРОГРАМИ

 

 

 

 

Усього:
276193,8,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 100500,0
2020 - 147122,8
2021 - 500,0
2022 - 500,0
2023 - 500,0
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 6952,0
2020 - 9035,0
2021 - 7817,0
2022 - 2145,0
2023 - 1122,0

 

 

 

 

 

 

 


Підпрограма "Дошкільна освіта"

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Підпрограма

У 2018 році у місті Києві функціонує 686 закладів усіх форм власності, типів та підпорядкування: 563 заклади дошкільної освіти (527 комунальних, 14 державних, 22 приватних), 64 навчально-виховних комплекси та школи-дитячі садки (42 комунальних, 22 приватних), 9 приватних закладів загальної середньої освіти з дошкільними підрозділами, 50 приватних альтернативних закладів (центрів) дошкільної освіти, де виховується близько 113 тисяч дітей дошкільного віку. Поряд з цим, потребують влаштування у дитячі садки понад 11 тисяч дітей віком від 1 до 6 (7) років.

Враховуючи низку факторів (наявна черга, денна міграція, внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій, де проводиться Операція об'єднаних сил ЗСУ) постає нагальна потреба розширення мережі закладів дошкільної освіти (далі - ЗДО) міста Києва, яке має відбуватися в умовах зменшення кількості дітей у групах.

Останні роки спостерігається позитивна динаміка укомплектованості комунальних ЗДО дітьми (кількість дітей на 100 місць):

Рік

Середня кількість дітей у ЗДО м. Києва на 100 місць

Найвищий показник кількості дітей на 100 місць по районах

2015

125

143

Дарницький

137

Святошинський

2016

123

136

Святошинський

135

Дарницький

2017

122

136

Святошинський

132

Дарницький


Починаючи з 2016 року кількість функціонуючих ЗДО зросла за рахунок введення новобудов, відновлення непрацюючих закладів, реорганізації шкіл-дитячих садків у заклади дошкільної освіти та відкриття закладів альтернативної освіти. Так, у 2017 році було додатково створено 3618 місць для дітей дошкільного віку, що на 686 місць більше, ніж у попередньому році, а з початку 2018 року - ще 655 місць. Проте це не задовольняє потреби мешканців міста.

Електронний запис дітей до ЗДО комунальної власності "СЕС-ЗДО", що був запроваджений з 2013 року, дав змогу зменшити чергу до закладів міста у 3 рази за останні два роки.

Залишається відкритим питання відновлення непрацюючих закладів дошкільної освіти, у 2018 році їх кількість становить 85 закладів (53 - комунальні, 32 - державні). Протягом 2016 - 2018 років було відновлено функціонування лише 2 закладів.

Потребує оновлення матеріально-технічна база ЗДО, зокрема, придбання спортивного інвентарю, меблів, технологічного та навчального обладнання та інше.

У 2019 році у місті Києві передбачено запровадження принципу "гроші ходять за дитиною" - особливий порядок здійснення видатків на дошкільну освіту на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості.

Важливим питанням є фінансова автономія закладів, та постає проблема неготовності керівників до самостійного прийняття управлінських рішень, тому завданням Підпрограми є підвищення рівня фінансової обізнаності та ефективного менеджменту керівників ЗДО.

Отже, основними проблемами, на розв'язання яких спрямована Підпрограма, є:

- недостатня кількість місць для дітей дошкільного віку для задоволення освітніх потреб населення;

- наявність черги дітей віком від 1 до 6 (7) років для вступу до ЗДО;

- перевищення норми наповнюваності груп у ЗДО (на 100 місць - 122 дитини);

- недостатні умови для здійснення якісної освіти дітей дошкільного віку, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами;

- недостатній рівень матеріально-технічної бази ЗДО;

- відсутність умов для фінансової автономії ЗДО.

Мета Підпрограми

Метою Підпрограми є забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти, створення сучасного ефективного освітнього середовища та підвищення якості дошкільної освіти.

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строків виконання Підпрограми

В рамках Підпрограми передбачається впровадження таких основних заходів:

- розвиток мережі закладів дошкільної освіти шляхом їх будівництва, реконструкції їх архітектурної доступності;

- реалізація механізму здійснення видатків на дошкільну освіту у м. Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості;

- автономія ЗДО.

Розв'язання проблеми забезпечення рівних можливостей у реалізації права на доступну якісну освіту всіх дітей дошкільного віку міста Києва полягає у комплексному поетапному вирішенні питань розширення мережі ЗДО, їх фінансової автономії та створення сучасного освітнього середовища.

Прогнозний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Підпрограми, у т. ч. за джерелами фінансування, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 - Ресурсне забезпечення Підпрограми

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Підпрограми

Роки виконання Підпрограми

Усього витрат на виконання Підпрограми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Обсяг ресурсів, усього

5659759,6

6058939,8

5828405,3

6476202,9

7184530,1

31207837,7

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

-

-

-

-

-

-

Бюджет м. Києва

4912308,7

5096062,1

5487387,6

6101083,5

6771898,7

28368740,6

Кошти інших джерел

747450,9

962877,7

341017,7

375119,4

412631,4

2839097,1


Напрями діяльності, перелік завдань, заходів Підпрограми та результативні показники

Напрями та пріоритетні завдання Підпрограми визначені відповідно до законів України "Про освіту" від 05.09.2017 N 2145-VIII, "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 N 2628-III (зі змінами та доповненнями), Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.11.2011 N 824/7060 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 14.05.2015 N 463/1327 та від 06.07.2017 N 724/2886).

Напрями діяльності за Підпрограмою, в тому числі заходи, терміни їх виконання та виконавці, обсяги і джерела фінансування з розбивкою за роками та результативні показники наведено у додатку 1.

Очікуваними результатами від виконання запланованих заходів Підпрограми є:

- забезпечення розвитку мережі комунальних закладів дошкільної освіти та рівних умов функціонування всіх ЗДО міста;

- забезпечення рівних можливостей у реалізації права на дошкільну освіту всіх дітей;

- покращення інфраструктури та функціональності закладів дошкільної освіти;

- створення умов безпечного перебування дітей та персоналу в закладах дошкільної освіти, збереження їхнього здоров'я;

- підвищення якості навчально-пізнавальної та ігрової діяльності дітей дошкільного віку;

- створення належних умов для підвищення якості надання освітніх послуг;

- автономізація ЗДО.

Загальна черга дітей до закладів дошкільної освіти буде зменшена за рахунок нового будівництва 8 закладів дошкільної освіти на 1670 місць та реконструкції 31 закладу дошкільної освіти на 3300 місць.

ДОДАТОК 1. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПІДПРОГРАМИ "ДОШКІЛЬНА ОСВІТА"

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Підпрограми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн,
у т. ч. за роками:
2019 - 2023

Показники

Очікуваний результат

 

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти

1.1. Забезпечення розвитку мережі закладів дошкільної освіти шляхом їх будівництва і реконструкції (Перелік об'єктів затверджується щорічно)

2019 - 2023

Департамент будівництва та житлового забезпечення, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва, кошти інших джерел

Усього:
3017685,6,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 236800,0
2020 - 250060,8
2021 - 262563,8
2022 - 288820,1
2023 - 317702,2
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 208191,5
2020 - 324778,7
2021 - 341017,7
2022 - 375119,4
2023 - 412631,4

витрат:
обсяг видатків на будівництво (реконструкцію), тис. грн

444991,5

574839,5

603581,5

663939,5

730333,6

Розширення мережі ЗДО, збільшення місць для дітей дошкільного віку, зменшення показника укомплектованості дитячих садків дітьми, скорочення черги до ЗДО

продукту:
кількість закладів, які буде збудовано (реконструйовано), од.

9

8

10

4

6

продукту:
кількість місць, які планується ввести в експлуатацію, од.

1562

1182

1236

780

720

ефективності:
середні витрати на будівництво (реконструкцію), тис. грн

49443,5

71854,9

60358,2

165984,9

121722,3

середні витрати на 1 місце, тис. грн

284,9

486,3

488,3

851,0

1014,0

якості:
питома вага збудованих (реконструйованих) закладів до запланованої, %

11,11

18,52

37,04

70,37

100,0

якості:
динаміка розвитку мережі закладів дошкільної освіти до попереднього року, %

101,1

100,7

101,9

103,3

102,8

1.2. Забезпечення архітектурної доступності ЗДО, їх належного санітарно-технічного стану, капітальний ремонт приміщень, басейнів, що тривалий час не функціонують

2019 - 2023

Департамент освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього:
2673373,9
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 150820,7
2020 - 176665,6
2021 - 249229,2
2022 - 381100,0
2023 - 538200,0,
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 539259,4
2020 - 638099,0
2021 - 0,0
2022 - 0,0
2023 - 0,0

витрат:
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, тис. грн

690080,1

814764,6

249229,2

381100,0

538200,0

Забезпечення функціонування всіх ЗДО міста Києва з урахуванням універсального дизайну та розумного пристосування

продукту:
кількість закладів, у яких проводився капітальний ремонт, од.

374

417

121

167

128

ефективності:
середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта, тис. грн

1342,6

2424,9

746,2

2282,0

4204,7

якості:
динаміка забезпечення архітектурної доступності ЗДО до базового року, %

20

40

60

80

100

2.

Створення сучасного освітнього середовища

2.1. Забезпечення ЗДО оргтехнічним обладнанням

2019 - 2023

Департамент освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього: 13091,6,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 6530,3
2020 - 6561,3

витрат:
обсяг видатків на придбання оргтехніки, тис. грн

6530,3

6561,3

-

-

-

Покращення умов праці;
забезпечення мобільності, наявності інформаційних систем та ресурсів для ефективного управління закладом та організації освітнього процесу в ЗДО

продукту:
кількість одиниць придбаної оргтехніки, од.

528

526

-

-

-

ефективності:
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, тис. грн

12,4

12,5

-

-

-

якості:
питома вага придбаної оргтехніки від запланованого, %

50

100

-

-

-

2.2. Забезпечення ЗДО сучасними дитячими меблями

2019 - 2023

Департамент освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього:
72698,9,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 13811,1
2020 - 15264,8
2021 - 15927,9
2022 - 13779,2
2023 - 13915,9

витрат:
обсяг видатків на придбання меблів, тис. грн

13811,1

15264,8

15927,9

13779,2

13915,9

Створення сучасного освітнього простору, дотримання умов безпечного та комфортного перебування дітей та персоналу в ЗДО, збереження їхнього здоров'я

продукту:
кількість одиниць придбаних меблів, од.

13376

14080

13992

11528

11088

ефективності:
середні витрати на придбання одиниці меблів, тис. грн

1,033

1,084

1,138

1,195

1,255

якості:
відсоток забезпечення ЗДО сучасними дитячими меблями до запланованого, %

19,0

40,0

61,9

80,9

100

2.3. Облаштування фізкультурних майданчиків сучасним спортивним обладнанням

2019 - 2023

Департамент освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього: 26050,9,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 6137,6
2020 - 6444,5
2021 - 5837,9
2022 - 3900,8
2023 - 3730,1

витрат:
обсяг видатків на придбання спортивного обладнання, тис. грн

6137,6

6444,5

5837,9

3900,8

3730,1

Ергономічне облаштування територій ЗДО сучасним, дієвим, доступним безпечним спортивним обладнанням.
Оновлення території закладу для поліпшення рухової та пізнавальної діяльності вихованців

продукту:
кількість одиниць придбаного спортивного обладнання, од.

816

816

704

448

408

ефективності:
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання, тис. грн

7,522

7,898

8,292

8,707

9,142

якості:
рівень облаштування фізкультурних майданчиків сучасним спортивним обладнанням до запланованого, %

25,6

51,1

73,2

87,2

100

2.4. Забезпечення будівель ЗДО засобами оповіщення про пожежу;
обладнанням для системи контролю управління доступу до закладу (домофонами);
обладнанням харчоблоків та пральних кімнат;
групових майданчиків на території закладів сучасним ігровим обладнанням, тіньовими навісами;
ЗДО з інклюзивними та спеціальними групами сенсорними кімнатами; санаторних ЗДО для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання обладнанням соляних кімнат

2019 - 2023

Департамент освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього:
782416,4,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 198179,3
2020 - 100233,8
2021 - 185955,9
2022 - 168823,2
2023 - 129224,2

витрат:
обсяг видатків на придбання обладнання та інших предметів, тис. грн

198179,3

100233,8

185955,9

168823,2

129224,2

 

Створення умов для безпечного перебування дітей та персоналу в ЗДО, підвищення якості надання освітніх послуг, розширення можливостей збереження їхнього здоров'я.
Забезпечення мобільності територій ЗДО, підвищення якості навчально-пізнавальної та ігрової діяльності дітей дошкільного віку

продукту:
кількість одиниць придбаного обладнання та інших предметів, од.

8756

4396

7972

6766

5079

ефективності:
середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету), тис. грн

22,634

22,801

23,326

24,952

25,443

якості:
рівень забезпечення ЗДО оновленим обладнанням та іншими предметами до запланованого, %

23

47

68

86

100

3.

Шляхи до автономії закладів дошкільної освіти

3.1. Надання освітньої послуги (Базового компоненту дошкільної освіти), яка компенсується за рахунок коштів бюджету міста Києва

2019 - 2023

Департамент освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього: у т. ч. бюджет міста Києва:
413369,7
2019 - 72190,1
2020 - 76232,7
2021 - 80044,4
2022 - 88048,8
2023 - 96853,7

витрат:
обсяг видатків, тис. грн

72190,1

76232,7

80044,4

88048,8

96853,7

Розвиток мережі ЗДО різних форм власності;
забезпечення рівних умов фінансування дошкільної освіти у закладах різних форм власності

кількість дітей дошкільної освіти приватної та корпоративної форми власності, од.

2416

2416

2416

2416

2416

ефективності:
вартість утримання 1 дитини, тис. грн

29,9

31,6

33,1

36,4

40,1

якості:
рівень забезпечення ЗДО, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.2. Реалізація механізму здійснення видатків на дошкільну освіту у м. Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості відповідно до рішення сесії КМР

2019 - 2023

Департамент освіти і науки,
Департамент промисловості та розвитку підприємництва,
районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього:
20316507,7,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 3548035,9
2020 - 3746725,9
2021 - 3934062,2
2022 -4327468,4
2023 - 4760215,3

витрат:
обсяг видатків на компенсацію вартості надання освітньої послуги закладу дошкільної освіти приватної або корпоративної форми власності, тис. грн;

3548035,9

3746725,9

3934062,2

4327468,4

4760215,3

Підвищення якості прийняття управлінських рішень

кількість дітей в комунальних закладах дошкільної освіти, од.

104989

107970

107493

105560

104870

продукту:
середньорічна кількість педагогічних працівників у комунальних ЗДО, осіб

12520

12920

13120

13320

13520

кількість дітей у комунальних ЗДО, од.

4970

5131

5231

5331

5431

ефективності:
вартість утримання 1 дитини на рік, тис. грн.

33,8

34,7

36,6

41,0

45,4

якості:
рівень забезпечення ЗДО, %

100

100

100

100

100

3.3. Фінансування цільового фонду вирівнювання, у тому числі фінансування
дошкільного навчального закладу
N 628 Дніпровського району м. Києва

2019 - 2023

Департамент освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього: у т. ч. бюджет міста Києва:
3892643,0
2019 - 679803,7
2020 - 717872,7
2021 - 753766,3
2022 - 829143,0
2023 - 91057,3

витрат:
обсяг видатків, тис. грн

679803,7

717872,7

753766,3

829143,0

912057,3

Забезпечення фінансування видатків, які не передбачені при визначенні базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості

кількість дітей від 0 до 6 років, осіб

104989

107970

107493

105560

104870

ефективності:
середні витрати на 1 дитину, тис. грн

6,5

6,6

7,0

7,9

8,7

якості:
рівень охоплення дітей дошкільною освітою, %

100

100

100

100

100

 

УСЬОГО ВИТРАТ НА ВИКОНАННЯ ПІДПРОГРАМИ:

 

 

 

 

Усього:
31207837,7,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 4912308,7
2020 - 5096062,1
2021 - 5487387,6
2022 - 6101083,5
2023 - 6771898,7
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 747450,9
2020 - 962877,7
2021 - 341017,7
2022 - 375119,4
2023 - 412631,4

 

 

 

 

 

 

 


Підпрограма "Повна загальна середня освіта"

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Підпрограма

Повна загальна середня освіта є невід'ємною складовою системи освіти, вона є обов'язковою та має три рівні: початкова освіта тривалістю чотири роки, базова середня освіта тривалістю п'ять років, профільна середня освіта тривалістю три роки.

Мережа закладів загальної середньої освіти Києва (далі - ЗЗСО) складається з 505 закладів освіти різного типу та форм власності, в яких навчаються 301,2 тис. учнів. Серед закладів загальної середньої освіти 430 - комунальної форми власності, 66 - приватної та 9 - іншої форми власності.

Переважну кількість у мережі закладів загальної середньої освіти столиці становлять заклади комунальної форми власності, в яких отримують освіту 94,9 % учнів. У 2018/2019 навчальному році у столиці функціонує:

- 131 школа I - III ступенів;

- 140 спеціалізованих шкіл;

- 29 ліцеїв;

- 41 гімназія;

- 45 навчально-виховних комплексів;

- 9 шкіл - дитячих садків;

- 9 вечірніх (змінних) шкіл;

- 9 загальноосвітніх шкіл-інтернатів;

- 11 спеціальних шкіл-інтернатів;

- 3 спеціальні школи;

- 2 навчально-реабілітаційні центри;

- дитячий будинок "Малятко".

Основні показники розвитку закладів загальної середньої освіти м. Києва наведені у таблиці 1.

Таблиця 1 - Основні показники розвитку закладів загальної середньої освіти м. Києва

Показник

Одиниця виміру

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Кількість ЗЗСО

од.

494

493

505

Кількість ЗЗСО комунальної форми власності

од.

435

429

430

Частка приватних ЗЗСО

од.

10

11

13

Кількість учнів у ЗЗСО комунальної форми власності

осіб

263792

272278

284599

Кількість учнів у ЗЗСО приватної форми власності

осіб

6958

8345

10372

Кількість першокласників у ЗЗСО комунальної форми власності

тис. осіб

31,7

32,3

33,4

Середня наповнюваність класів у ЗЗСО комунальної форми власності

осіб

27,6

27,8

28,0

Загальна кількість педагогічних працівників у ЗЗСО комунальної форми власності

осіб

21326

21445

21500

Загальна кількість вчителів початкових класів у ЗЗСО комунальної форми власності

осіб

3943

4066

4150

Загальна кількість сестер медичних у ЗЗСО комунальної форми власності

осіб

326

331

340


Якщо кількість учнів в Україні має тенденцію до зменшення, то кількість учнів у закладах загальної середньої освіти Києва щорічно збільшується. Так, упродовж останніх трьох років кількість школярів збільшилася майже на 21 тисячу, що становить 8 % їх загальної кількості, що рівнозначно наповнюваності 21 ЗЗСО по 1 тисячі учнів у кожному.

Щорічно збільшується і кількість першокласників. У 2018/2019 навчальному році розпочали здобувати освіту 33,4 тис. першокласників, що на 5 % більше у порівнянні з 2016/2017 навчальним роком.

Середня наповнюваність класів ЗЗСО щорічно зростає. У 2016/2017 навчальному році середня наповнюваність класів по місту Києву становила 27,6 учнів, у 2018/2019 - 27,8 учнів.

Мережа закладів загальної середньої освіти міста Києва в цілому задовольняє освітні потреби мешканців столиці. Разом з тим, існує проблема щодо забезпечення територіальної доступності до ЗЗСО в місцях інтенсивної забудови житлового сектора.

Зокрема, перевантажені понад нормативи (понад 30 учнів) класи в Дарницькому районі (мікрорайони ЗЗСО "Київська Русь", "N 329 "Логос", Слов'янської та Скандинавської гімназії тощо). Велика наповнюваність класів ЗЗСО Святошинського (28,4 учнів), Дніпровського (27,9 учнів) районів. Наповнені понад проектну потужність ЗЗСО в місцях інтенсивної "точкової" забудови житлового сектора в Голосіївському, Оболонському, Солом'янському та деяких інших районах, що вже призвело до переходу на II зміну школи N 9 Оболонського району та наповнюваності окремих класів ЗЗСО Дарницького, Голосіївського, Святошинського та Солом'янського районів понад чинні нормативи.

Найменша наповнюваність в ЗЗСО Шевченківського (25,6 учнів) та Печерського (25,8 учнів) районів.

За останні три роки введено в дію три початкові школи-новобудови у Дарницькому районі: комунальні заклади "Початкова школа N 332", "Школа I ступеня N 333"; "Початкова школа N 334"; приміщення навчально-виховного комплексу "Ерудит", за рахунок реконструкції приміщень розширено площу будівель ЗЗСО N 128 та N 140.

Разом з тим, зростання контингенту учнів потребує збільшення місць у закладах загальної середньої освіти столиці та розвитку їх мережі.

Відповідно до Закону України "Про освіту" (далі - Закон), прийнятого у вересні 2017 року, органи місцевого самоврядування забезпечують здобувачам освіти територіальну доступність повної загальної середньої освіти. Законом змінено типи закладів загальної середньої освіти, умови зарахування (прийому), збільшено автономію закладів освіти, введено такі терміни та поняття, як "академічна доброчесність", "освітня програма", "компетентність", "академічна свобода" тощо.

Зміни відповідно до нового Закону вже розпочалися в місті Києві у 2018 році, разом з тим, усі нововведення мають відбуватися поступово.

Проводиться робота щодо впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа", а саме: створення нового освітнього середовища; впровадження нового змісту освіти, спрямованого на формування компетентностей XXI століття та інше. В умовах становлення і розвитку високотехнологічного суспільства розпочато роботу щодо підвищення якості викладання та оновлення матеріально-технічного забезпечення природничо-математичних дисциплін, що є необхідною умовою формування інноваційного суспільства та підвищення конкурентоспроможності економіки.

На основі аналізу мережі закладів загальної середньої освіти міста й контингенту учнів, враховуючи завдання, передбачені Законом України "Про освіту", Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа", визначено основні проблемні питання, які потребують вирішення в рамках Підпрограми у найближчі п'ять років:

- відсутність цілісної системи щодо забезпечення умов для впровадження реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа";

- недостатність сформованості сучасного освітнього простору;

- недосконалість мережі закладів загальної середньої освіти та необхідність приведення типів закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог чинного законодавства;

- недостатність місць в окремих закладах загальної середньої освіти (окремих мікрорайонах столиці), що знаходяться в місцях інтенсивної забудови житлового сектора, для забезпечення територіальної, фінансової і фізичної доступності освіти та граничних нормативів наповнюваності класів.

Мета Підпрограми

Метою Підпрограми є створення умов для запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" та забезпечення конституційного права на здобуття якісної і доступної повної загальної середньої освіти, що надасть можливість як створити "нову школу", так і забезпечити умови для формування ключових компетентностей і наскрізних вмінь її випускника.

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та джерел фінансування

Найбільш ефективним механізмом вирішення проблемних питань є використання програмно-цільового методу, який ґрунтується на узгодженні в рамках єдиної програми комплексу заходів по напрямах, пріоритетних завданнях, виконавцях і ресурсах.

Джерелом фінансування Підпрограми є кошти бюджету м. Києва.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Підпрограми, наведено у таблиці 2.

Таблиця 2 - Ресурсне забезпечення Підпрограми на 2019 - 2023 роки

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Підпрограми

Роки виконання Підпрограми

Усього витрат на виконання Підпрограми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Обсяг ресурсів, усього,

893642,6

1161589,8

1097889,7

1259703,7

1327585,6

5740411,4

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

-

-

-

-

-

-

Бюджет м. Києва

652785,1

691915,1

779153,1

964877,5

1178087,2

4266818,0

Кошти інших джерел

240857,5

469674,7

318736,6

294826,2

149498,4

1473593,4


Напрями діяльності, перелік завдань, заходів Підпрограми та результативні показники

Напрями та пріоритетні завдання Підпрограми визначені відповідно до Закону України "Про освіту" від 05.09.2017, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа", Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.11.2011 N 824/7060 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 14.05.2015 N 463/1327 та від 06.07.2017 N 724/2886).

Шляхи вирішення основних проблемних питань:

- створення умов для впровадження реформи загальної середньої освіти "Нова українська школа" та виконання державних стандартів початкової і базової загальної середньої освіти;

- формування сучасного освітнього середовища;

- оптимізація існуючої мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до потреб мешканців міста Києва та приведення типів закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог чинного законодавства;

- створення умов для забезпечення територіальної доступності освіти та виконання нормативів наповнюваності класів.

Основні напрями діяльності, перелік пріоритетних завдань та заходів Підпрограми наведені у додатку 1.

Таблиця 3 - Очікувані результативні показники виконання Підпрограми

N з/п

Показники

Роки

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Витрат:

 

 

 

 

 

1.1.

Обсяг ресурсів, усього, тис. грн

893642,6

1161589,8

1097889,7

1259703,7

1327585,6

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

1.2

Витрати з бюджету м. Києва, тис. грн

652785,1

691915,1

779153,1

964877,5

1178087,2

2.

Продукту:

 

 

 

 

 

2.1.

Кількість ЗЗСО комунальної форми власності, од.

430

430

430

430

430

2.2.

Кількість учнів в ЗЗСО комунальної форми власності, тис. осіб

285

286

287

288

289

2.3.

Частка ЗЗСО приватної форми власності, од.

13

13

13

14

15

2.4.

Кількість учнів у ЗЗСО приватної форми власності, тис. осіб

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

2.5.

Кількість першокласників у ЗЗСО комунальної форми власності, тис осіб

33,6

33,8

34,0

34,2

34,5

2.6.

Середня наповнюваність класів у ЗЗСО комунальної форми власності, учнів

28

28

28

28

28

2.7.

Кількість педагогічних працівників у ЗЗСО комунальної форми власності, тис. осіб

21,5

21,6

21,6

21,7

21,7

2.8.

Кількість ЗЗСО, в яких створено новий освітній простір, од.

430

430

430

430

430


Основними очікуваними результатами виконання Підпрограми є:

- успішне впровадження реформи загальної середньої освіти "Нова українська школа", прозорість та інформаційна відкритість діяльності закладів загальної середньої освіти та створення умов для їх автономії;

- сформований сучасний і безпечний освітній простір закладів загальної середньої освіти, що призведе до покращення якості освіти;

- забезпечення мешканцям міста Києва гарантованого конституційного права на здобуття якісної і доступної повної загальної середньої освіти, у тому числі у закладах освіти, що є територіально доступними.

ДОДАТОК 1. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПІДПРОГРАМИ "ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА"

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Підпрограми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн,
у т. ч. за роками: 2019 - 2023

Очікуваний результат

 

Показники

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Створення умов для реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"

1.1. Апробація навчальних матеріалів в межах Всеукраїнського експерименту "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти"

2019 - 2022

Департамент освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 2720,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 680,0
2020 - 680,0
2021 - 680,0
2022 - 680,0

витрат:
обсяг видатків, тис. грн

 

680,0

680,0

680,0

680,0

Створення умов для успішного впровадження реформи загальної середньої освіти "Нова українська школа"

продукту:
кількість ЗЗСО, од.

 

34

34

34

34

ефективності:
середні витрати на один ЗЗСО, тис. грн

 

20,0

20,0

20,0

20,0

якості:
рівень впровадження навчально-методичного забезпечення до запланованого, %

 

25

50

75

100

частка ЗЗСО, що беруть участь у Всеукраїнському експерименті, %

 

100

100

100

100

1.2. Організація та проведення семінарів-практикумів, тренінгів, круглих столів, робочих зустрічей для вчителів початкової школи, заступників директорів та директорів закладів загальної середньої освіти щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти, викладання з використанням нових форм та методів, розробки власних освітніх програм, автономії закладів освіти, академічної доброчесності

2019 - 2023

Департамент освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 62,5,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 12,5
2020 - 12,5
2021 - 12,5
2022 - 12,5
2023 - 12,5

витрат:
обсяг видатків, тис. грн

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

Ефективне управління загальною середньою освітою, впровадження реформи загальної середньої освіти "Нова українська школа". Зміна підходів до навчання та змісту освіти. Охоплення навчанням представників педагогічних колективів усіх ЗЗСО м. Києва

продукту:
кількість семінарів, од.;

5

5

5

5

5

кількість учасників, од.

430

430

430

430

430

ефективності:
середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

якості:
відсоток охоплення навчанням, %

 

100

100

100

100

1.3. Проведення моніторингу щодо виконання ст. 30 Закону України "Про освіту" "Прозорість та інформаційна відкритість закладів освіти"

2019, 2021, 2023

Департамент освіти і науки, КНП "Освітня агенція"

Не потребує фінансування

 

продукту:
кількість заходів, од.

1

 

1

 

1

Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладів загальної середньої освіти.
Визначення тенденцій щодо прозорості та інформаційної відкритості ЗЗСО.
Підготовка узагальнюючих інформаційно-аналітичних матеріалів

якості:
відсоток охоплення ЗЗСО, %

100

-

100

-

100

 

 

 

 

 

1.4. Проведення заходів, спрямованих на формування наскрізних вмінь та компетентностей (організація та проведення учнівських олімпіад і конкурсів)

2019 - 2023

Департамент освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 4926,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 -
2020 - 898,0
2021 - 989,0
2022 - 2077,0
2023 - 155,0

витрат:
обсяг видатків, тис. грн

807,0

898,0

989,0

2077,0

155,0

Розкриття та розвиток
здібностей, талантів і можливостей кожної дитини.
Створення умов для розвитку творчо-пізнавальних компетентностей учнів та наскрізних вмінь.
Участь в олімпіадах та конкурсах (міський етап) всіх переможців районних етапів

продукту:
кількість олімпіад, од.;

31

31

31

31

31

кількість конкурсів, од.

7

7

7

7

7

ефективності:
середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн

21,2

23,6

26,0

54,7

4,1

якості:
динаміка кількості учасників заходів, %

100

100

100

100

100

1.5. Відзначення стипендіями досягнень учнів ЗЗСО в навчанні, олімпіадах, конкурсах, МАН

2019 - 2023

Департамент освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 5000,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 1000,0
2020 - 1000,0
2021 - 1000,0
2022 - 1000,0
2023 - 1000,0

витрат:
обсяг видатків, тис. грн

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Створення умов для успішної самореалізації учня як особистості, громадянина, фахівця, спонукання до науково-дослідницької роботи.
Створення умов для розвитку творчо-пізнавальних компетентностей учнів та наскрізних вмінь.
Виплата стипендій щорічно 100 учням, які досягли високих результатів у навчанні

продукту:
кількість стипендій, од.

100

100

100

100

100

ефективності:
середній розмір стипендії, тис. грн

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

якості:
підвищення мотивації учнів до отримання знань

100

100

100

100

100

2.

Створення сучасного освітнього середовища

2.1. Забезпечення ЗЗСО меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, засобами навчання, у тому числі для викладання природничо-математичних дисциплін, облаштування ігрових, розвивальних та відпочинкових локацій, необхідних для впровадження компетентнісного навчання

2019 - 2023

районні в місті Києві державні адміністрації,
Департамент освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 729750,2,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 78337,9
2020 - 82296,7
2021 - 149402,5
2022 - 181282,0
2023 - 238391,1

витрат:
обсяг видатків, тис. грн

78337,9

82296,7

149402,5

181282,0

238391,1

Формування сучасного освітнього простору нової української школи

продукту:
кількість ЗЗСО, які забезпечені обладнанням, од.

430

430

430

430

430

ефективності:
середні витрати на одну локацію, тис. грн

182,2

191,4

347,5

412,6

554,4

якості:
рівень забезпечення ЗЗСО, %

100

100

100

100

100

2.2. Проведення капітальних ремонтів із заміною обладнання (заміна вікон, ремонт приміщень, харчоблоків, спортивних та актових залів, бібліотечних
приміщень, придбання та облаштування ігрових майданчиків, розвивальних локацій, створення медіотеки тощо)

2019 - 2023

районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього:
779862,5,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 74729,0
2020 - 105133,5
2021 - 100000,0
2022 - 200000,0
2023 - 300000,0

витрат:
обсяг видатків, тис. грн

74729,0

105133,5

100000,0

200000,0

300000,0

Створення безпечних та комфортних умов організації освітнього процесу, зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до вимог сьогодення, що призведе до покращення якості освіти

продукту:
кількість ЗЗСО, в яких проведені капітальні ремонти, од.

426

426

426

426

426

ефективності:
середні витрати на один капітальний ремонт, тис. грн

175,4

246,8

234,7

469,5

704,2

якості:
відсоток проведених капітальних ремонтів від тих, що потребують

20

40

60

80

100

2.3. Створення методологічного центру з організації харчування в закладах загальної середньої освіти відповідно до порядку, затвердженого рішенням КМР

2019 - 2023

Департамент освіти і науки,
КНП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА"

Кошти інших джерел

Усього:
3000,0,
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 3000,0

витрат:
обсяг видатків, тис. грн

3000,0

 

 

 

 

Формування єдиних вимог по організації харчування, покращення якості харчування в закладах загальної середньої освіти

продукту:
кількість ЗЗСО, в яких проведені дослідження, од.

430

 

 

 

 

ефективності:
середні витрати на одне дослідження, тис. грн

7,0

 

 

 

 

якості:
відсоток ЗЗСО, охоплених дослідженням, %

100

 

 

 

 

3.

Оптимізація існуючої мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до потреб мешканців міста Києва та приведення типів закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог чинного законодавства

3.1. Проведення інвентаризації закладів загальної середньої освіти та наповнюваності класів в них з метою формування мережі у відповідності до потреб мешканців міста Києва та проведення попереднього комплектування класів, учнів

2019 - 2023

Департамент освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації

Не потребує фінансування

 

продукту:
кількість ЗЗСО, в яких проведено інвентаризацію, од.

430

430

430

430

430

Забезпечення потреб мешканців м Києва у закладах загальної середньої освіти.
Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів.
Оновлення освітньої карти на сайті Департаменту освіти і науки

якості:
оптимізація існуючої мережі

100

100

100

100

100

3.2. Приведення типів закладів загальної середньої освіти та їх статутів у відповідність до вимог Закону України "Про освіту"

2019 - 2023

районні в місті Києві державні адміністрації

Не потребує фінансування

 

продукту:
кількість ЗЗСО, які приведено у відповідність до вимог чинного законодавства, од.

10

20

50

170

180

Виконання Закону України "Про освіту".
Забезпечення конституційного права на здобуття якісної і доступної повної загальної середньої освіти

якості:
рівень приведення ЗЗСО до вимог чинного законодавства, %

2,3

7,0

18,6

58,1

100,0

 

3.3. Проведення інвентаризації наявних профільних шкіл та попереднє формування профільних класів

2019 - 2022

Департамент освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації,
КНП "Освітня агенція"

Не потребує фінансування

 

продукту:
кількість ЗЗСО, в яких проведено інвентаризацію, од.

29

42

140

159

-

Виконання розпорядження КМУ від 13.12.2017 N 903 "Про затвердження плану заходів на 2017 - 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа".
Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів.
Оновлення освітньої карти на сайті Департаменту освіти і науки

якості:
оновлення мережі ЗЗСО

100

100

100

100

100

3.4. Створення профорієнтаційно-консультативного центру для учнівської молоді та проведення моніторингу (тестування) учнів 8 - 11 класів щодо вибору професії

2020 - 2023

Департамент освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 2800,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2020 - 1000,0
2021 - 500,0
2022 - 600,0
2023 - 700,0

витрат:
обсяг видатків, тис. грн

-

400,0

500,0

600,0

700,0

Ефективне застосування академічних здібностей та компетентностей учнів при виборі професій

продукту:
кількість: центрів, од.;
кількість учнів, які пройшли тестування на базі центру, тис. осіб

-

 
1
 
 
71,7

 
 
 
 
74,9

 
 
 
 
78,6

 
 
 
 
84,2

ефективності:
витрати на створення одного центру, тис. грн

-

500,0

-

-

-

витрати на проведення тестування одного учня, тис. грн

-

7,0

6,7

7,6

8,3

якості:
підвищення рівня профорієнтації учнів

 

100

100

100

100

4.

Створення умов для забезпечення територіальної доступності освіти та виконання нормативів наповнюваності класів

4.1. Будівництво та реконструкція ЗЗСО (Перелік об'єктів затверджується щорічно)

2019 - 2023

Районні в місті Києві державні адміністрації,
Департамент будівництва житлового забезпечення

Бюджет м. Києва, кошти інших джерел

Усього:
4212890,2,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 497858,7
2020 - 501494,4
2021 - 526569,1
2022 - 579226,0
2023 - 637148,6
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 237857,5
2020 - 469674,7
2021 - 318736,6
2022 - 249826,2
2023 - 149498,4

витрат:
обсяг видатків, тис. грн

735734,2

971169,1

845305,7

874052,2

786647,0

Забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти.
Будівництво, реконструкція та добудова 43 ЗЗСО та введення їх в експлуатацію

продукту:
кількість місць які планується ввести в експлуатацію, од.

1600

2080

1800

1800

1600

кількість ЗЗСО, од.

31

30

24

24

21

ефективності: середні витрати на 1 місце, тис. грн

459,8

466,9

469,6

485,6

491,7

середні витрати на будівництво та реконструкцію одного закладу, тис. грн

23733,4

32372,3

35221,1

36418,8

37459,4

якості:
рівень виконання робіт з будівництва та реконструкції

100

100

100

100

100

4.2. Оптимізація розподілу територій обслуговування та формування мережі класів з нормативом наповнення не більше 30 учнів

2019 - 2023

Районні в місті Києві державні адміністрації

Не потребує фінансування

 

продукту:
кількість ЗЗСО з класами, середня наповнюваність яких не перевищує 30, од.

430

430

430

430

-

Створення необхідних умов для навчання учнів безпосередньо за місцем їх проживання

якості:
рівень виконання нормативу наповнення класів, %

25

50

75

100

-

 

УСЬОГО ВИТРАТ НА ВИКОНАННЯ ПІДПРОГРАМИ:

 

 

 

 

Усього:
5740411,4,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 652785,1
2020 - 691915,1
2021 - 779153,1
2022 - 964877,5
2023 - 1178087,2
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 240857,5
2020 - 469674,7
2021 - 318736,6
2022 - 294826,2
2023 - 149498,4

 

 

 

 

 

 

 


Підпрограма "Інклюзивна та спеціальна освіта"

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Підпрограма

Конвенцією ООН про права дитини визнано, що сім'я є найкращим середовищем для виховання дитини, її розвитку та становлення особистості. Національною стратегією реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 - 2026 роки, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року N 526-р, визначені, зокрема, умови для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї та забезпечення пріоритету сімейних форм влаштування дитини.

Інклюзивне навчання дає можливість отримати освіту дітям з особливими освітніми потребами, які перебувають у освітньому середовищі за місцем проживання.

Протягом 2015 - 2017 років мережа інтернатних закладів для дітей з особливими освітніми потребами зменшилася на 7 % (з 24 закладів освіти у 2015 році до 20 - у 2017 році).

Натомість у 3 рази збільшилася мережа закладів освіти з інклюзивними та спеціальними класами та, відповідно, кількість учнів у них збільшилася більше ніж на третину.

Таблиця 1 - Показники кількості закладів загальної середньої освіти з інклюзивними класами у місті Києві

Навчальний рік

Кількість ЗЗСО (од.)

Кількість класів (од.)

2015/2016

18

101

2016/2017

34

132

2017/2018

68

240


Таблиця 2 - Показники кількості закладів загальної середньої освіти зі спеціальними класами у місті Києві

Навчальний рік

Кількість ЗЗСО (од.)

Кількість класів (од.)

2015/2016

13

53

2016/2017

17

62

2017/2018

20

68


Таблиця 3 - Показники кількості дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти міста Києва

Навчальний рік

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Кількість учнів (осіб)

348

444

537


Таблиця 4 - Показники кількості учнів у спеціальних класах закладів загальної середньої освіти міста Києва

Навчальний рік

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Кількість учнів (осіб)

541

585

668


Враховуючи індивідуальні потреби дитини з особливими освітніми потребами та з метою забезпечення кваліфікованої допомоги в засвоєнні освітньої програми у 2017/2018 навчальному році до штатних розписів закладів загальної середньої освіти, в яких є інклюзивні класи, уведено 151 ставку асистента учителя, що у 3,5 разу більше ніж у 2015 році (2015/2016 навчальному році - 46 ставок).

У місті Києві із 429 ЗЗСО архітектурно доступними для людей з інвалідністю до першого поверху є лише 100 закладів (23,3 %).

Надзвичайно проблемними залишаються питання:

- недостатній рівень методичної підтримки учителів та асистентів учителів;

- невідпрацьована ефективна система співпраці учителя, його асистента та асистента дитини під час забезпечення освітнього процесу усього класу;

- відсутня системність навчання педагогічних працівників, залучених до навчання дітей з особливими освітніми потребами;

- недостатній рівень інформаційно-просвітницької роботи з питань популяризації інклюзивного навчання;

- недостатній рівень освітньої інфраструктури для забезпечення психолого-педагогічного вивчення дитини, його супроводу та корекційно-розвиткових послуг під час освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти;

- непристосованість інфраструктури закладів освіти до потреб осіб з особливими потребами.

Цілеспрямована оптимізація закладів інституційного виховання, насамперед, зумовлена впровадженням інклюзивного навчання та збільшенням кількості дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних класах закладів загальної середньої освіти.

Мета Підпрограми

Метою Підпрограми є забезпечення комплексного підходу у створенні умов для освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами, з урахуванням їх сильних сторін та можливостей, психолого-педагогічний супровід дітей, забезпечення універсального дизайну, налагодження співпраці з батьками (особами, які їх замінюють).

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та джерел фінансування

Шляхи і засоби розв'язання проблем інституційного догляду та виховання дітей, а також поширення системи інклюзивного навчання, визначені низкою нормативно-правових актів, зокрема, Національною стратегією реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 - 2026 роки, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 N 526-р, Порядком організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 N 872, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" від 09.08.2017 N 588 (далі - Порядок), Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.11.2011 N 824/7060 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 14.05.2015 N 463/1327 та від 06.07.2017 N 724/2886).

В рамках Підпрограми передбачається впровадження таких основних заходів:

- реформування системи інституційного догляду дітей;

- розширення мережі спеціальних та інклюзивних груп/класів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до потреб мешканців міста Києва;

- обладнання медіатеками закладів загальної середньої освіти;

- приведення місць загального користування закладів освіти у відповідність до будівельних норм з урахуванням потреб осіб з інвалідністю;

- створення інклюзивно-ресурсних центрів та організація їх роботи;

- забезпечення системної підготовки педагогічних працівників, які працюють у спеціальних закладах освіти та фахівців інклюзивно-ресурсних центрів;

- проведення конференцій, навчальних семінарів з питань психолого-педагогічного вивчення та надання психолого-педагогічної, корекційно-реабілітаційної допомоги дитині; проведення консультативної та інформаційно-просвітницької діяльності з батьками, педагогами;

- створення освітньої платформи для можливості взаємодії вчителів, науковців, громадських організацій, батьківської громадськості.

Найбільш ефективним механізмом вирішення проблем є використання програмно-цільового методу, який ґрунтується на узгодженні в рамках єдиної програми комплексу заходів по напрямах, пріоритетних завданнях, виконавцях і ресурсах.

Джерелом фінансування Підпрограми є кошти бюджету м. Києва.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Підпрограми, наведено у таблиці 5.

Таблиця 5 - Ресурсне забезпечення Підпрограми

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Підпрограми

Роки виконання Підпрограми

Усього витрат на виконання Підпрограми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Обсяг ресурсів, усього

231563,6

264771,7

313124,4

371833,1

214746,2

1396039,0

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

-

 

-

-

-

-

Бюджет м. Києва

196207,0

227435,1

273921,0

328709,4

167310,1

1193582,6

Кошти інших джерел

35356,6

37336,6

39203,4

43123,7

47436,1

202456,4


Напрями діяльності, перелік завдань, заходів Підпрограми та результативні показники

Напрями та пріоритетні завдання і заходи Підпрограми, а також результативні показники їх виконання, визначені відповідно до законів України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту" зі змінами, Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 - 2026 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 N 526-р, Порядку та Стратегії.

Результативні показники Підпрограми визначені, спираючись на прогноз розвитку економічної ситуації, найбільш імовірний на сьогоднішній день. Заплановані показники можуть бути скориговані у процесі виконання Підпрограми залежно від ситуації, що буде складатися.

Напрями діяльності, перелік пріоритетних завдань та заходів, а також очікувані результативні показники виконання Підпрограми наведені у додатку 1.

ДОДАТОК 1. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПІДПРОГРАМИ "ІНКЛЮЗИВНА ТА СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА"

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Підпрограми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн,
у т. ч. за роками:
2019 - 2023

Очікуваний результат

 

Показники

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Реформування/перепрофілювання/трансформація інтернатних закладів. Оновлення матеріально-технічної бази та проведення капітальних ремонтів

1.1. Оптимізація мережі спеціальних загальноосвітніх та загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів

2019 - 2020

Департамент освіти і науки,
районні в місті Києві державні адміністрації

Не потребує фінансування

 

продукту:
кількість спеціальних освітніх закладів, які оптимізовано, од.

12

5

-

-

-

Приведення у відповідність до вимог законодавства функціонування спеціальних та санаторних шкіл з урахуванням потреб громади

якості:
відсоток оптимізованих закладів спеціальної освіти, %

70

30

-

-

-

1.2. Системна підготовка педагогічних працівників, які працюють у спеціальних закладах освіти, щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (семінари, круглі столи тощо)

2019 - 2023

Департамент освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього: 13,5,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 2,3
2020 - 2,3
2021 - 2,7
2022 - 3,1
2023 - 3,1

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на проведення заходів з підвищення професійного розвитку педагогів, тис. грн

2,3

2,3

2,7

3,1

3,1

Підвищення компетентностей педагогічних працівників, використання ними у роботі новітніх методик розвитку та навчання дітей з особливими освітніми потребами

продукту:
кількість педагогічних працівників, які пройшли підготовку, осіб

35

35

35

35

35

ефективності:
середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника, грн

65,71

65,71

77,14

88,57

88,57

якості:
відсоток педагогічних працівників, які пройшли навчання, %

100

100

100

100

100

1.3. Оновлення матеріально-технічної бази у спеціальних закладах освіти

2019 - 2023

Департамент освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього:
16337,9,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 2853,2
2020 - 3013,0
2021 - 3163,7
2022 - 3480,0
2023 - 3828,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на придбання засобів для навчання, корекції та реабілітації, тис. грн

2853,2

3013,0

3163,7

3480,0

3828,0

Забезпечення засобами для здобуття якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами та їх успішної соціалізації

продукту:
кількість придбаних засобів для навчання, корекції та реабілітації, од.

357

354

352

366

383

ефективності:
середні витрати на придбання одиниці засобів, тис. грн

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

якості:
рівень забезпеченості сучасним обладнанням, %

19,7

39,2

58,7

78,9

100,0

1.4. Проведення капітальних ремонтів у спеціальних закладах загальної середньої освіти

2019 - 2023

Департамент освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет
м. Києва

Усього:
238192,1,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 41597,4
2020 - 43926,9
2021 - 46123,2
2022 - 50735,2
2023 - 55809,1

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на проведення ремонтних робіт, тис. грн

41597,4

43926,9

46123,2

50735,5

55809,1

Приведення у відповідність приміщень спеціальних закладів загальної середньої освіти до нових будівельних норм

продукту:
к
ількість спеціальних закладів загальної середньої освіти, од.

2

4

4

3

3

ефективності:
середні витрати на проведення ремонту одного закладу, тис. грн

20798,7

10981,7

11530,8

16911,8

18603,0

якості:
питома вага спеціальних закладів освіти, де проведені ремонтні роботи, до загальної кількості таких закладів, %

12,5

37,5

62,5

81,3

100,0

2.

Реалізація та поширення моделі інклюзивного навчання у закладах освіти

2.1. Проведення моніторингу кількості дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти віком від 3 до 6 років з метою вчасної підготовки закладів загальної середньої освіти до прийому дітей на навчання в інклюзивних та спеціальних класах

2019 - 2023

Департамент освіти і науки,
районні в місті Києві державні адміністрації,
КНП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА"

Не потребує фінансування

 

Створення підґрунтя для стратегічного планування неінституційного розвитку

Забезпечення вчасної та якісної організації освітнього процесу

2.2. Розширення мережі спеціальних та інклюзивних класів (груп) у закладах дошкільної, загальної середньої освіти відповідно до потреб мешканців міста Києва

2019 - 2023

Департамент освіти і науки,
районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет

Усього:
1051241,7,

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на створення спеціальних та інклюзивних класів (груп), тис. грн

155124,0

205200,0

250567,0

301824,0

138526,7

Територіальна доступність до закладів освіти дітей киян з особливими освітніми потребами

м. Києва, кошти інших джерел

у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 119767,4
2020 - 167863,4
2021 - 211363,6
2022 - 258700,3
2023 - 91090,6

продукту:
кількість класів (груп), од.;

380

380

430

480

520

кількість учнів (дітей) в інклюзивних класах, осіб

622

692

752

812

862

Інші джерела

у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 35356,6
2020 - 37336,6
2021 - 39203,4
2022 - 43123,7
2023 - 47436,1

ефективності:
середні витрати на 1 учня з особливими потребами, тис. грн

249,4

296,5

333,2

371,7

160,7

якості:
рівень охоплення навчанням учнів з особливими потребами від потреби, %

100

100

100

100

100

2.3. Обладнання медіатеками та іншим устаткуванням закладів загальної середньої освіти

2019 - 2023

Районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього:
69043,1,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 10900,0
2020 - 12589,5
2021 - 13219,8
2022 - 15772,5
2023 - 16561,3

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на оснащення медіатеками та іншим устаткуванням закладів загальної середньої освіти, тис. грн

10900,0

12589,5

13219,8

15772,5

16561,3

Сприяння соціалізації дітей з різними можливостями, толерантному спілкуванню та повноцінній взаємодії між собою. Проведення корекційних, розвиткових занять та занять психологічного розвантаження

продукту:
кількість комплектів, шт.

20

22

22

25

25

ефективності:
орієнтовна вартість 1 комплекту, тис. грн

545,0

572,3

600,9

630,9

662,5

якості:
рівень забезпеченості медійним (та іншим) обладнанням навчальних закладів, %

100

100

100

100

100

3.

Розширення мережі інклюзивно-ресурсних центрів. Забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти

3.1. Створення інклюзивно-ресурсних центрів (далі - ІРЦ)

2019 - 2020

Департамент освіти і науки,
районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього:
21046,7,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 21046,7

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на створення та розвиток ІРЦ, тис. грн

21046,7

-

-

-

-

Забезпечення рівних умов здобувачам освіти з різними можливостями, надання психолого-педагогічного супроводу дітям з особливими освітніми потребами, їх батькам та педагогам

продукту:
кількість створених ІРЦ, од.

10

-

-

-

-

контингент дітей з особливими освітніми потребами, ос.

120000

 

 

 

 

ефективності:
орієнтовна вартість створення 1 ІРЦ, тис. грн

1913,3

-

-

-

-

якості:
рівень забезпеченості послугами ІРЦ з урахуванням потреб населення, %

100

-

-

-

-

3.2. Забезпечення системної підготовки фахівців ІРЦ

2019 - 2023

Департамент освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 164,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 40,0
2020 - 40,0
2021 - 48,0
2022 - 18,0
2023 - 18,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на проведення заходів і підвищення професійного розвитку працівників ІРЦ, тис. грн

40,0

40,0

48,0

18,0

18,0

Забезпечення права педагогічних працівників ІРЦ на удосконалення знань, умінь та навичок, формування їх індивідуальної освітньо-професійної траєкторії, забезпечення кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами

продукту:
кількість осіб, що пройшли підготовку, осіб

80

80

80

30

30

ефективності:
середні витрати на підвищення кваліфікації 1 особи, тис. грн

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

якості:
частка фахівців ІРЦ, що пройшли підготовку, %

100

100

100

100

100

4.

Партнерська підтримка фахівців серед колег, інклюзивно-ресурсних центрів, громадських організацій з метою поширення передового досвіду і кращих практик для створення у закладах освіти якісного освітнього процесу

4.1. Створення освітньої платформи для можливості взаємодії вчителів, науковців, громадських організацій, батьківської громадськості

2019 - 2023

Департамент освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, районні в місті Києві державні адміністрації

Не потребує фінансування

 

Забезпечення громадськості інформацією щодо питань інтеграції осіб з особливими потребами

Обмін досвідом кращими практиками

 

УСЬОГО ВИТРАТ НА ВИКОНАННЯ ПІДПРОГРАМИ

 

 

 

Бюджет м. Києва, кошти інших джерел

Усього:
1396039,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 196207,0
2020 - 227435,1
2021 - 273921,0
2022 - 328709,4
2023 - 167310,1
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 35356,6
2020 - 37336,6
2021 - 39203,4
2022 - 43123,7
2023 - 47436,1

 

 

 

 

 

 

 


Підпрограма "Позашкільна освіта"

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Підпрограма

Позашкільна освіта є невід'ємним складником системи освіти, визначеної Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", і спрямована на розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та професійної діяльності.

Позашкільну освіту вихованці, учні та слухачі здобувають в закладах позашкільної освіти комунальної форми власності територіальної громади міста Києва та інших суб'єктах освітньої діяльності, що працюють за програмами позашкільної освіти.

Заклади позашкільної освіти (далі - ЗПО) організовують роботу з вихованцями, учнями і слухачами за різними напрямами позашкільної освіти: художньо-естетичним, туристсько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим, гуманітарним.

У системі освіти міста Києва функціонує 41 ЗПО комунальної форми власності: із них 5 закладів міського; 36 - районного підпорядкування. Із загальної кількості ЗПО 32 заклади є профільними, 9 - комплексними.

Позашкільною освітою в місті Києві охоплено близько 76 тисяч вихованців (28 % загальної кількості учнів міста Києва), які відвідують майже 5000 гуртків. У ЗПО на постійній основі працює понад 1800 педагогічних працівників.

Заклади загальної середньої освіти Києва також забезпечують розвиток здібностей та зайнятість учнів у позаурочний час шляхом функціонування розширеної мережі шкільних гуртків, спортивних секцій та інших творчих об'єднань. Так, 3820 шкільних гуртків відвідують 97860 учнів, 1818 спортивних гуртків та секцій - 47856 школярів, 1509 шкільних творчих об'єднань - 204888 учнів (що становить 75 % загальної кількості учнів).

Основні показники розвитку ЗПО міста Києва наведені у таблиці 1.

Таблиця 1 - Основні показники розвитку закладів позашкільної освіти міста Києва

Показник

Одиниця виміру

2016 рік

2017 рік

2018 рік (очік.)

Кількість ЗПО

од.

41

40

41

Кількість гуртків, груп та інших творчих об'єднань у ЗПО

од.

4875

4775

4885

Кількість вихованців, учнів та слухачів у ЗПО

осіб

81124

73837

75684

Кількість педагогічних працівників

осіб

1851

1817

1839

Витрати на 1 дитину (вихованця, учня, слухача), який здобуває позашкільну освіту

грн

2646,9

4336,3

6027,7


Новий Закон України "Про освіту" створив юридичне підґрунтя для системної трансформації позашкільної освіти: визначено позашкільну освіту як складову системи освіти, закріплено можливість визнання та врахування результатів навчання в закладах позашкільної освіти, закріплено фінансову і академічну автономію ЗПО. Це дає можливість переходу на нові моделі позашкільної освіти, до діяльності на принципах гнучкості, динамічності, відкритості та максимальної доступності.

Існуюча мережа ЗПО міста Києва в цілому задовольняє потреби мешканців столиці. Проте існує проблема щодо територіальної доступності до ЗПО в окремих районах міста Києва. Так, в Оболонському, Святошинському та Солом'янському районах міста Києва функціонує по 6 ЗПО, у Дарницькому районі - 5 закладів, у Дніпровському районі - 4 заклади, у Голосіївському, Печерському, Подільському та Шевченківському районах - по 2 заклади, а в Деснянському районі функціонує лише 1 заклад позашкільної освіти.

Основні завдання позашкільної освіти спрямовані на виховання громадянина України, вільний розвиток особистості та формування соціально-громадського досвіду.

Існує проблема щодо необхідності зміни та модернізації застарілого матеріально-технічного оснащення ЗПО, потребує оновлення та осучаснення матеріально-технічна, навчально-методична база, зміст освітніх програм має бути орієнтований на новітні потреби дітей та учнівської молоді. Недостатньо сформована сучасна цілісна модель реалізації її основних напрямів щодо формування ключових компетентностей дітей та молоді для їх успішної самореалізації у житті, навчанні та праці.

Позашкільна освіта не має стандартів, але результати навчання не повинні йти в розбіжності з результатами навчання повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, задекларованими у відповідних стандартах.

Для максимального врахування прав дитини, її здібностей, потреб, інтересів, реалізацією принципу дитиноцентризму в закладах позашкільної освіти необхідно підтримувати максимально психологічно-комфортне середовище, що потребує постійної системної роботи.

На основі аналізу діяльності ЗПО та контингенту вихованців, учнів і слухачів, враховуючи завдання, передбачені законами України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", визначено основні проблемні питання, що потребують вирішення у рамках Підпрограми на період 2019 - 2023 років:

- недостатній розвиток мережі ЗПО міста Києва;

- не створено в повній мірі в ЗПО сучасне освітнє середовище;

- недостатньо сформовано сучасну цілісну модель реалізації основних напрямів позашкільної освіти для формування ключових життєвих компетентностей;

- відсутнє сучасне психологічно-комфортне середовище в закладах позашкільної освіти.

Мета Підпрограми

Метою Підпрограми є створення умов для розвитку здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів за напрямами позашкільної освіти, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь, навичок та життєвих компетентностей, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та джерел фінансування

В рамках Підпрограми передбачається впровадження таких основних заходів:

- створення та реалізація пілотного проекту "Інноваційна система допрофільної підготовки та профільного навчання учнів на базі закладу позашкільної освіти";

- забезпечення національно-патріотичного виховання учнів міста Києва шляхом проведення освітніх заходів, націлених на піднесення престижу української мови, культури, історичної пам'яті, інтеграції патріотичного виховання в освітній процес;

- розвиток державно-громадського управління освітою;

- проведення заходів за напрямами позашкільної освіти.

Найбільш ефективним механізмом вирішення нагальних проблемних питань, зазначених у Підпрограмі, є використання програмно-цільового методу, що ґрунтується на узгодженні в рамках єдиної програми комплексу заходів по напрямах, пріоритетних завданнях, виконавцях і ресурсах.

Джерелом фінансування Підпрограми є кошти бюджету м. Києва.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Підпрограми, наведено у таблиці 2.

Таблиця 2 - Ресурсне забезпечення Підпрограми

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Підпрограми

Роки виконання Підпрограми

Усього витрат на виконання Підпрограми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Обсяг ресурсів, усього

229850,8

337562,8

608889,1

491601,4

369273,9

2037178,0

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

-

-

-

-

-

-

Бюджет м. Києва

227750,8

336162,8

607474,1

490170,4

367825,9

2037178,0

Кошти інших джерел

2100,0

1400,0

1415,0

1431,0

1448,0

7794,0


Напрями діяльності, перелік завдань, заходів Підпрограми та результативні показники

Напрями та пріоритетні завдання Підпрограми визначені відповідно до законів України "Про освіту" від 05.09.2017, "Про позашкільну освіту" із змінами від 05.09.2017, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа", Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.11.2011 N 824/7060 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 14.05.2015 N 463/1327 та від 06.07.2017 N 724/2886).

Основні напрями діяльності, перелік пріоритетних завдань та заходів Підпрограми наведені у додатку 1.

Основними очікуваними результатами виконання Підпрограми є:

- розвиток мережі закладів позашкільної освіти відповідно до освітніх, культурних, духовних потреб та запитів населення;

- створення сучасного освітнього середовища в закладах позашкільної освіти;

- створення сучасної моделі реалізації основних напрямів позашкільної освіти щодо формування ключових компетентностей дітей та молоді;

- створення сучасного психологічно-комфортного середовища в закладах позашкільної освіти.

ДОДАТОК 1. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПІДПРОГРАМИ "ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА"

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Підпрограми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн,
у т. ч. за роками: 2019 - 2023

Очікуваний результат

 

Показники

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Розвиток мережі закладів позашкільної освіти відповідно до освітніх, культурних, духовних потреб та запитів населення

1.1. Проведення моніторингу щодо використання нерухомого майна закладами позашкільної освіти

2019

Департамент освіти і науки,
НКП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА"

Не потребує фінансування

-

продукту:
кількість проведених моніторингів, од.

1

-

-

-

-

Можливість ефективного та раціонального використання майна відповідно до його фактичної наявності
Підготовка узагальнюючих інформаційно-аналітичних матеріалів щодо використання нерухомого майна закладами позашкільної освіти

якості:
стан використання нерухомого майна закладами позашкільної освіти за цільовим призначенням

 

 

 

 

 

1.2. Реставрація закладів позашкільної освіти (перелік об'єктів затверджується щорічно)

2019 - 2022

Департамент будівництва та житлового забезпечення

Бюджет м. Києва

Усього:
447000,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 100000,0
2020 - 100000,0
2021 - 100000,0
2022 - 147000,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на реставрацію ЗПО, тис. грн

100000,0

100000,0

100000,0

147000,0

 

Територіальна доступність до ЗПО в місті Києві, розвиток мережі ЗПО відповідно до потреб населення столиці

продукту:
кількість ЗПО, які планується реставрувати, од.

1

1

1

1

 

ефективності:
середні витрати на реставрацію одного ЗПО, тис. грн

100000,0

100000,0

100000,0

147000,0

 

якості:
рівень виконання робіт з реставрації, %

22,4

44,7

67,1

100,0

-

1.3. Реконструкція з прибудовою закладів позашкільної освіти (перелік об'єктів затверджується щорічно)

2020 - 2021

Солом'янська РДА

Бюджет м. Києва

Усього:
195453,9,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2020 - 20000,0
2021 - 175453,9

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на реконструкцію з прибудовою ЗПО, тис. грн

-

20000,0

175453,9

-

-

Територіальна доступність до ЗПО в місті Києві, розвиток мережі ЗПО відповідно до потреб населення столиці

продукту:
кількість ЗПО, в яких планується реконструкція з прибудовою, од.

 
-

 
1

 
1

 
-

 
-

кількість місць, од.

810

810

ефективності:
середні витрати на реконструкцію з прибудовою одного закладу позашкільної освіти, тис. грн

-

20000,0

175453,9

-

-

якості:
рівень виконання робіт з реконструкції з прибудовою, %

-

10,2

100,0

-

-

1.4. Будівництво ЗПО (перелік об'єктів затверджується щорічно)

2020 - 2021

Департамент будівництва та житлового забезпечення

Бюджет м. Києва

Усього:
145338,5,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2020 - 77000,0
2021 - 68338,5

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на будівництво ЗПО, тис. грн

-

77000,0

68338,5

-

-

Територіальна доступність до ЗПО в місті Києві, розвиток мережі ЗПО відповідно до потреб населення столиці

продукту:
кількість ЗПО, що планується побудувати, од.

 
-

 
1

 
1

 
-

 
-

кількість місць, од.

560

560

ефективності:
середні витрати на будівництво одного ЗПО, тис. грн

 

77000,0

68338,5

 

 

якості:
рівень виконання робіт з будівництва, %

 

53

100

 

 

1.5. Проведення капітального ремонту закладів позашкільної освіти

2019 - 2023

Районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього:
586836,1,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 67556,3
2020 - 71339,5
2021 - 74906,4
2022 - 82397,1
2023 - 290636,8

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на капітальний ремонт ЗПО, тис. грн

67556,3

71339,5

74906,4

82397,1

290636,8

 

Створення сучасного освітнього середовища, модернізація приміщень ЗПО, забезпечення вільного доступу дітей з особливими освітніми потребами до здобуття позашкільної освіти

продукту:
кількість ЗПО, в яких планується капітальний ремонт, од.

5

5

5

5

15

ефективності:
середні витрати на проведення капітального ремонту одного ЗПО, тис. грн

13511,3

14267,9

14981,3

16479,4

19375,8

якості:
відсоток ЗПО, в яких проведено капітальний ремонт, %

14,3

28,6

42,9

57,1

100,0

1.6. Створення проекту "Центру дитячої науки"

2019 - 2023

Департамент освіти і науки, Київська Мала академія наук учнівської молоді

Кошти інших джерел

Усього:
2494,0,
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 1200,0
2020 - 300,0
2021 - 315,0
2022 - 331,0
2023 - 348,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на створення Центру, тис. грн

1200,0

300,0

315,0

331,0

348,0

Залучення учнівської молоді до науково-дослідницької діяльності, розвиток дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти

продукту:
кількість вихованців, ос.

3000

3000

3000

3000

3000

ефективності:
середні витрати на створення та функціонування Центру, тис. грн

1200,0

300,0

315,0

331,0

348,0

якості:
динаміка кількості вихованців, ос.

100

100

100

100

100

2.

Створення сучасного освітнього середовища в закладах позашкільної освіти

2.1. Зміцнення матеріально-технічної бази ЗПО шляхом придбання обладнання та розвитку гурткової роботи за різними напрямами позашкільної освіти, у тому числі придбання комплексного обладнання для забезпечення діяльності гуртків (груп) з інклюзивним навчанням у закладах позашкільної освіти

2019 - 2023

Департамент освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього:
590784,1,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 49669,5
2020 - 56100,0
2021 - 175914,6
2022 - 247000,0
2023 - 62100,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на придбання обладнання для ЗПО, тис. грн

49669,5

56100,0

175914,6

247000,0

62100,0

Створення в ЗПО сучасного освітнього середовища, зміна та модернізація застарілого матеріально-технічного оснащення

продукту:
кількість ЗПО, для яких придбано обладнання, од.

41

41

41

41

41

ефективності:
середні витрати на зміцнення матеріально-технічної бази одного ЗПО, тис. грн

1211,5

1368,3

3039,4

6024,4

1514,6

якості:
рівень оновлення матеріально-технічної бази, %

8,4

17,9

47,7

89,5

100,0

2.2. Створення та реалізація пілотного проекту "Інноваційна система допрофільної підготовки та профільного навчання учнів на базі закладу позашкільної освіти"

2019 - 2021

Департамент освіти і науки, Київський Палац дітей та юнацтва

Бюджет м. Києва

Усього: 450,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 150,0
2020 - 150,0
2021 - 150,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на створення пілотного проекту, тис. грн

150,0

150,0

150,0

-

-

Створення міської платформи для допрофільної підготовки та профільного навчання учнів в умовах реалізації "Нової української школи"

продукту:
кількість ЗПО, на базі яких буде проведено пілотний проект, од.

1

1

1

-

-

ефективності:
середні витрати на створення та реалізацію пілотного проекту, тис. грн

150,0

150,0

150,0

-

-

якості:
динаміка кількості учасників, ос.

100

100

100

 

 

2.3. Створення та реалізація пілотного проекту "Концептуальні основи модернізації змісту позашкільної освіти"

2019 - 2021

Департамент освіти і науки,
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація,
Центр творчості дітей та юнацтва "Шевченківець"

Бюджет м. Києва

Усього: 450,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 150,0
2020 - 150,0
2021 - 150,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на створення пілотного проекту, тис. грн

150,0

150,0

150,0

-

-

Оновлення, осучаснення, модернізація навчально-методичної, методологічної бази ЗПО, створення нових профільних програмних модулів

продукту:
кількість закладів позашкільної освіти, на базі яких буде проведено пілотний проект

1

1

1

-

-

ефективності:
середні витрати на створення та реалізацію пілотного проекту, тис. грн

150,0

150,0

150,0

-

-

якості:
динаміка кількості учасників, ос.

100

100

100

 

 

2.4. Створення та реалізація експериментального проекту "Музейна педагогіка" на базі ЗПО

2020 - 2023

Департамент освіти і науки, Київська Мала академія наук учнівської молоді

Бюджет м. Києва

Усього: 294,4,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2020 - 68,3
2021 - 71,7
2022 - 75,3
2023 - 79,1

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на створення пілотного проекту, тис. грн

65,0

68,3

71,7

75,3

79,1

Використання інформаційно-ресурсної бази музейної галузі міста Києва, розвиток дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти

продукту:
кількість ЗПО, на базі яких буде проведено експериментальний проект, од.

1

1

1

1

1

ефективності:
середні витрати на створення та реалізацію пілотного проекту, тис. грн

65,0

68,3

71,7

75,3

79,1

якості:
динаміка кількості вихованців, ос.

100

100

100

100

100

3.

Створення сучасної моделі реалізації основних напрямів позашкільної освіти щодо формування ключових компетентностей дітей та учнівської молоді, поширення неформальної освіти

3.1. Забезпечення національно-патріотичного виховання учнів міста Києва шляхом проведення освітніх заходів, націлених на піднесення престижу української мови, культури, історичної пам'яті, інтеграції патріотичного виховання в освітній процес

2019 - 2023

Департамент освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації,
Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання,
Київський Палац дітей та юнацтва,
НКП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА"

Бюджет м. Києва

Усього: 8292,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 1500,0
2020 - 1575,0
2021 - 1654,0
2022 - 1738,0
2023 - 1825,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на організацію та проведення заходів, тис. грн

1500,0

1575,0

1654,0

1738,0

1825,0

 

Формування інтегрованого освітньо-виховного простору національно-патріотичного спрямування, виховання дітей та учнівської молоді в дусі патріотизму, поваги до державної мови, традицій українського народу

продукту:
кількість заходів, од.

10

10

10

10

10

ефективності:
середні витрати на організацію та проведення одного заходу, тис. грн

150,0

157,5

165,4

173,8

182,5

якості:
динаміка кількості вихованців, ос.

100

100

100

100

100

3.2. Розвиток державно-громадського управління освітою шляхом проведення тематичних заходів

2019 - 2023

Департамент освіти і науки,
Київський Палац дітей та юнацтва,
районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього: 5530,0,
2019 - 1000,0
2020 - 1050,0
2021 - 1100,0
2022 - 1160,0
2023 - 1220,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на організацію та проведення заходів, тис. грн

1000,0

1050,0

1100,0

1160,0

1220,0

Залучення учнів до процесу державно-громадського управління освітою, формування їх громадянських та соціальних компетентностей

продукту:
кількість заходів, од.

10

10

10

10

10

ефективності:
середні витрати на організацію та проведення одного заходу, тис. грн

100,0

105,0

110,0

116,0

122,0

якості:
динаміка кількості учасників, ос.

100

100

100

100

100

3.3. Проведення заходів за напрямами позашкільної освіти

2019 - 2023

Департамент освіти і науки, Київський Палац дітей та юнацтва,
Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання,
районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва, кошти інших джерел

Усього: 27450,0,
у т. ч. бюджет міста Києва 2019 - 3900,0
2020 - 4150,0
2021 - 4400,0
2022 - 4700,0
2023 - 5000,0
у т. ч. кошти інших джерел
2019 - 900,0
2020 - 1100,0
2021 - 1100,0
2022 - 1100,0
2023 - 1100,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на організацію та проведення заходів, тис. грн

4800,0

5250,0

5500,0

5800,0

6100,0

Залучення учнів до науково-технічної, художньо-естетичної творчості; розвитку туристсько-краєзнавчої роботи.
Формування в учнівської молоді здорового способу життя, залучення до фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів; високого рівня правосвідомості, правової культури, громадянської компетентності особистості дитини

продукту:
кількість заходів, од.

50

50

50

50

50

ефективності:
середні витрати на організацію та проведення одного заходу, тис. грн

96,0

105,0

110,0

116,0

122,0

якості:
динаміка кількості учасників, ос.

100

100

100

100

100

3.4. Участь дітей у міських, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях тощо, відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України планів та заходів

2019 - 2023

Департамент освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього: 5530,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 1000,0
2020 - 1050,0
2021 - 1100,0
2022 - 1160,0
2023 - 1220,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на організацію та проведення заходів, тис. грн

1000,0

1050,0

1100,0

1160,0

1220,0

Участь учнів у міських, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях; підвищення іміджу позашкільної освіти столиці

продукту:
кількість заходів, од.

25

25

25

25

25

ефективності:
середні витрати на організацію та проведення одного заходу, тис. грн

40,0

42,0

44,0

46,4

48,8

якості:
динаміка кількості учасників, ос.

100

100

100

100

100

3.5. Організація дозвілля дітей під час канікул, проведення новорічних та різдвяних свят з використанням компетентнісного підходу

2019 - 2023

Департамент освіти і науки, Київський Палац дітей та юнацтва,
районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього:
15000,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 2000,0
2020 - 2500,0
2021 - 3000,0
2022 - 3500,0
2023 - 4000,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на організацію та проведення заходів, тис. грн

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

4000,0

Участь учнів у щорічних новорічних та різдвяних святах, що організовуються Київської міською владою, та їх дозвілля під час канікул

продукту:
кількість заходів, од.

5

5

5

5

5

ефективності:
середні витрати на організацію та проведення одного заходу, тис. грн

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

якості:
динаміка кількості учасників, ос.

100

100

100

100

100

3.6. Розвиток мережі таборів відпочинку з денним перебуванням дітей та мовних таборів на базі закладів освіти міста Києва

2019 - 2023

Департамент освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього: 6100,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 800,0
2020 - 1000,0
2021 - 1200,0
2022 - 1400,0
2023 - 1700,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на організацію відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, тис. грн

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1700,0

Відпочинок та оздоровлення дітей, у тому числі дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

продукту:
кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, осіб

600

700

800

900

1000

ефективності:
середні витрати на організацію відпочинку однієї дитини, тис. грн

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

якості:
динаміка кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, охоплених відпочинком, %

100,0

116,7

114,3

112,5

111,1

4.

Створення психологічно-комфортного середовища в закладах позашкільної освіти

4.1. Проведення семінарів, тренінгів-практикумів для педагогічної та батьківської громадськості з метою ефективного попередження небезпечних залежностей у дитячому та підлітковому середовищі

2019 - 2023

Департамент освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього: 87,5,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 12,5
2020 - 15,0
2021 - 17,5
2022 - 20,0
2023 - 22,5

витрат:
обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

Створення безпечного середовища для дітей та учнівської молоді в ЗПО, підвищення освітнього рівня педагогів, батьків щодо попередження небезпечних залежностей у дитячому та підлітковому середовищі

продукту:
кількість заходів, од.

5

5

5

5

5

ефективності:
середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

якості:
динаміка кількості учасників, ос.

100

100

100

100

100

4.2. Проведення заходів з питань протидії булінгу в учнівському середовищі

2019 - 2023

Департамент освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього: 87,5,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 12,5
2020 - 15,0
2021 - 17,5
2022 - 20,0
2023 - 22,5

витрат:
обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

Запобігання проявам булінгу серед учнів

продукту:
кількість заходів, од.

5

5

5

5

5

ефективності:
середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

якості:
динаміка кількості учасників, ос.

100

100

100

100

100

 

УСЬОГО ВИТРАТ НА ВИКОНАННЯ ПІДПРОГРАМИ:

 

 

 

 

Усього:
2037178,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 227750,8
2020 - 336162,8
2021 - 607474,1
2022 - 490170,4
2023 - 367825,9
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 2100,0
2020 - 1400,0
2021 - 1415,0
2022 - 1431,0
2023 - 1448,0

 

 

 


Підпрограма "Мистецька освіта"

Розроблення підпрограми "Мистецька освіта" (далі - Підпрограма) зумовлено необхідністю подальшого розвитку та удосконалення сфери культури і мистецтв у столиці України, спрямування її на розвиток мистецьких традицій міста, створення максимально сприятливих умов для творчого росту особистості, розкриття її здібностей, задоволення її духовних та естетичних потреб. Підпрограма визначає перспективи розвитку цієї сфери і направлена на забезпечення збереження існуючої мережі закладів культури та мистецтв у м. Києві.

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Підпрограма

Станом на 01.06.2018 мережа закладів початкової мистецької освіти представлена діяльністю 56 мистецьких шкіл та комунального закладу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів". Інфраструктура мистецьких шкіл, що залишилася у спадок ще від УРСР, здебільшого не зазнала суттєвих оновлень. За останні 10 років у м. Києві не побудовано жодної мистецької школи. Оновлення будівель мистецьких закладів було здійснено за рахунок відкриття капітально відремонтованих приміщень для КДШМ N 5 ім. Л. Ревуцького у 2012 році, КДХШ N 5 у 2017 році та КДМШ N 22 у 2018 році.

Мистецькі школи перевантажені проти проектних розрахунків у два-три рази. Більшість мистецьких шкіл не мають окремого приміщення та достатньої кількості аудиторій для забезпечення освітнього процесу. Деякі навчальні заклади потребують капітального ремонту приміщення, а також добудови додаткового концертного залу для проведення звітних, академічних концертів та інших заходів.

Гостра потреба в удосконаленні та розвитку мережі закладів мистецької освіти столиці відчувається в мікрорайонах перспективної багатоповерхової забудови. Недостатня кількість мистецьких шкіл у таких мікрорайонах міста Києва як Академмістечко, Бортничі, Куренівка, Мостицький, Теремки, Троєщина. В кількох мікрорайонах взагалі відсутні мистецькі школи муніципального підпорядкування: Південна Борщагівка, Гатне, Стара Дарниця, Мінський масив, Новобіличі, Осокорки, Позняки.

Останнім часом відслідковується позитивна динаміка в зацікавленості населення у здобутті мистецької освіти, але доступ до отримання освітніх послуг, які надаються мистецькими школами, є обмеженим. Станом на 01.06.2018 контингент мистецьких шкіл міста Києва становить 18770 осіб.

Збільшення контингенту учнів у закладах початкової мистецької освіти відбувається тільки за рахунок груп самоокупності, оскільки бюджетний контингент, що затверджується відповідним розпорядженням КМДА, є сталим.

Протягом останніх трьох років простежується збільшення кількості проведених мистецьких творчих заходів у мистецьких школах міста Києва. Так, у 2018 році (очік.) у мистецьких школах проводитиметься 205 мистецьких творчих заходів, направлених на розкриття творчого потенціалу учнів та формування їх навичок, національно-патріотичне виховання дітей та молоді, підвищення професійної та виконавської компетентності педагогічних працівників. Це майже на 14 % більше, ніж у 2016 році.

З метою створення іміджу Києва як європейської культурної столиці та соціальної адаптації дітей-сиріт, дітей з дитячих будинків та дітей з особливими потребами презентовано нові мистецькі та соціальні проекти:

- Всеукраїнський фестиваль "Мистецька палітра Києва", присвячений Дню Європи в Україні, Дню Києва та Міжнародному дню захисту дітей;

- благодійний мистецький проект "Крилаті мрії";

- благодійні акції до свят.

Крім того, продовжено традицію вручення щорічно творчих стипендій голови Київської міської державної адміністрації талановитим дітям - учням початкових спеціалізованих та щомісячно - стипендії студентам вищих мистецьких навчальних закладів міста.

Основними проблемними питаннями, на розв'язання яких спрямована підпрограма "Мистецька освіта", є:

- незадовільний стан матеріально-технічного та програмного забезпечення мистецьких шкіл;

- недотримання державних стандартів у формуванні кадрового потенціалу адміністративно-керівного складу мистецьких шкіл;

- моральна застарілість методичного фонду навчальних процесів мистецьких закладів початкової освіти, забезпечення не в повному обсязі закладів мистецької освіти навчальною документацією, фаховими методичними посібниками, нотною літературою, медіа-ресурсами тощо через недостатнє фінансування;

- відсутність або незадовільний стан існуючих приміщень, у яких розташовані мистецькі навчальні заклади, відсутність концертних залів та сцен, пристосованих для хореографії;

- проблема у професійному зростанні молодих фахівців галузі мистецької освіти;

- недооцінка суспільством важливості проведення значущих мистецьких заходів;

- застаріла система заохочення та стимулювання талановитих учнів та студентів, а також зовсім відсутнє стимулювання молодих фахівців мистецької галузі;

- недостатність кількості мистецьких проектів, спрямованих на розвиток інклюзивної освіти, зокрема на інтеграцію дітей з особливими потребами в освітній процес галузі мистецтва;

- недостатньо розвинена мережа мистецьких шкіл.

Ефективне вирішення виявлених проблем потребує чималих зусиль міської та районної влади для того, щоб мистецькі школи і надалі залишалися духовною криницею, відігравали свою помітну роль у формуванні творчої особистості громадянина України, здатної жити і творити в умовах глобалізаційних процесів та інтеграції держави у світове співтовариство.

Мета Підпрограми

Метою Підпрограми є збереження та інноваційний розвиток початкової ланки професійної мистецької освіти, її вдосконалення в столиці України, імплементація сучасних технологій, оптимальних форм і методів роботи в освітній процес, сприяння вільному творчому, інтелектуальному, духовному розвитку дітей та молоді у закладах початкової мистецької освіти (мистецьких школах) та закладах вищої мистецької освіти, доступності такої освіти та гарантування права на її здобуття.

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строків виконання Підпрограми

Взаємопов'язаність визначених проблем потребує використання для їх вирішення програмно-цільового методу, який передбачає узгодження в рамках єдиної програми комплексу заходів за напрямами, пріоритетними завданнями, виконавцями і ресурсами та базується на кращому загальноєвропейському досвіді його застосування.

Виконання заходів Підпрограми передбачається за рахунок коштів бюджету м. Києва.

Обсяг фінансування уточнюється щороку в установленому порядку під час складання проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів.

Ресурсне забезпечення Підпрограми наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 - Ресурсне забезпечення Підпрограми

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Підпрограми

Роки виконання Підпрограми

Усього витрат на виконання Підпрограми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Обсяг ресурсів, усього

183860,3

227757,1

249545,4

183487,9

185609,2

1030259,9

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

-

-

-

-

-

-

Бюджет м. Києва

51603,1

49781,2

50398,5

83000,8

90013,4

324797,0

Кошти інших джерел

132257,2

177975,9

199146,9

100487,1

95595,8

705462,9


Напрями діяльності, перелік завдань, заходів Підпрограми та результативні показники

Напрями та пріоритетні завдання визначені відповідно до положень Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 N 5/2015, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 N 385, Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.11.2011 N 824/7060 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 14.05.2015 N 463/1327 та від 06.07.2017 N 724/2886), законів України "Про позашкільну освіту", "Про освіту", "Про культуру" та інших нормативних актів, що стосуються сфери культури і мистецтва.

Виконання завдань та заходів Підпрограми стимулюватиме зародження нових ідей та творчих проектів, знаходження нових джерел їх фінансування, що сприятиме задоволенню потреб киян і гостей столиці.

Основні напрями діяльності, завдання та заходи Підпрограми наведені у додатку 1.

ДОДАТОК 1. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПІДПРОГРАМИ "МИСТЕЦЬКА ОСВІТА"

N з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Підпрограми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн, у т. ч. за роками: 2019 - 2023

Очікуваний результат

 

Показники

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Впровадження інноваційних методів навчання в процесі сучасної мистецької освіти, підвищення професійної компетентності педагогічних працівників та правової свідомості учасників освітнього процесу

1.

Забезпечення державних стандартів позашкільної мистецької освіти

1.1. Впровадження інформаційно-методичного супроводу. Організаційно-правове забезпечення діяльності закладів мистецької освіти

2019 - 2023

Департамент культури,
КЗ "Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів",
районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього: 200,0
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 40,0
2020 - 40,0
2021 - 40,0
2022 - 40,0
2023 - 40,0

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

продукту:
кількість закладів, од.

56

57

58

59

60

ефективності:
середня вартість заходів по забезпеченню методичним супроводом одного закладу, тис. грн

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

якості:
динаміка кількості закладів, забезпечених методичним та організаційно-правовим супроводом, од.

56

57

58

59

60

1.2. Впровадження гендерної політики у дитячих мистецьких школах

2019 - 2023

Департамент культури,
районні в місті Києві державні адміністрації

Не потребує фінансування

 

продукту:
кількість учнів, які отримують мистецьку освіту, од.

19488

19888

20288

20688

21088

Впровадження інноваційних методів навчання у дитячих мистецьких школах з урахуванням гендерної політики

якості:
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують мистецьку освіту у дитячих мистецьких школах, %

100

102

102

102

102

1.3. Впровадження інноваційного мистецько-освітнього проекту "Творчі портрети українських композиторів у форматі 3D" (курс відеолекцій)

2019 - 2023

Департамент культури,
КЗ "Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів"

Бюджет м. Києва

Усього:1500,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 300,0
2020 - 300,0
2021 - 300,0
2022 - 300,0
2023 - 300,0

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Удосконалення методики викладання навчальних предметів у мистецьких школах. Впровадження інноваційних методів навчання та забезпечення освітнього процесу сучасними засобами

продукту:
кількість відео-лекцій, од.

1

1

1

1

1

ефективності:
середня вартість одного заходу на одного учня, тис. грн

0,5

0,3

0,2

0,2

0,1

якості:
динаміка кількості осіб (особи), які ознайомлені з курсом відео-лекцій, од.

600

1000

1500

1500

3000

частка осіб, які ознайомлені з курсом відео-лекцій, %

100

133

150

125

133

1.4. Оновлення спеціалізованого бібліотечного фонду мистецьких шкіл

2019 - 2023

Районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього: 750,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 100,0
2020 - 125,0
2021 - 150,0
2022 - 175,0
2023 - 200,0

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

100,0

125,0

150,0

175,0

200,0

Забезпечення процесу навчання сучасною професійною літературою. Оновлення бібліотечного фонду сучасними друкованими матеріалами (підручники, науково-методичні збірки тощо)

продукту:
кількість бібліотек в мистецьких закладах, од.

56

57

58

59

60

кількість найменувань видань, од.

10

10

10

10

10

ефективності:
середня вартість одного комплекту, тис. грн

1,8

2,2

2,6

3,0

3,3

якості:
динаміка охоплення педагогічних працівників новими матеріалами, %

5

10

15

20

25

2.

Створення умов для забезпечення здобуття початкової мистецької освіти особами з особливими освітніми потребами

2.1. Розробка програм з інклюзивної освіти мистецького спрямування

2019

Департамент культури,
КЗ "Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів"

Бюджет м. Києва

Усього: 150,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 50,0
2021 - 50,0
2023 - 50,0

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

50,0

 

50,0

 

50,0

Забезпечення умов здобуття початкової мистецької освіти особами з особливими потребами. Створення нових методик викладання предметів для соціалізації людей з функціональними обмеженнями

продукту:
кількість програм з інклюзивної освіти мистецького спрямування, од.

1

 

1

 

1

ефективності:
середня вартість розробки однієї навчальної програми, тис. грн

50,0

 

50,0

 

50,0

якості:
частка мистецьких шкіл, в яких впроваджено програму, від загальної потреби, %

10,0

 

25,0

 

35,0

2.2. Організація та проведення циклів семінарів-тренінгів для педагогічних працівників мистецьких шкіл з питань інклюзивної освіти

2019 - 2023

Департамент культури,
КЗ "Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів"

Бюджет м. Києва

Усього: 250,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 50,0
2020 - 50,0
2021 - 50,0
2022 - 50,0
2023 - 50,0

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Впровадження в освітній процес методів викладання для учнів з особливими освітніми потребами. Створення умов для процесу модифікації відношення через набуття навчального досвіду

продукту:
кількість заходів, од.

5

5

5

5

5

кількість слухачів, ос.

50

50

50

50

50

ефективності:
середня вартість організації та проведення одного заходу, тис. грн

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

якості:
відсоток викладачів, які отримали відповідний документ про набуття компетентності, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.

Формування позитивного іміджу столичної мистецької освіти серед громадськості

3.1 Проведення великого мистецького проекту "Київська дитяча філармонія" 49 - 54 сезони (цикл кожного з 6 концертів)

2019 - 2023

Департамент культури,
КЗ "Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів"

Бюджет м. Києва

Усього: 500,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 100,0
2020 - 100,0
2021 - 100,0
2022 - 100,0
2023 - 100,0

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Презентація мистецтва дітей дітям. Ознайомлення з результатами педагогічних досягнень мистецьких шкіл. Виявлення нових імен талановитих педагогів

продукту:
кількість заходів, од.

1

1

1

1

1

кількість слухачів, осіб

3510

3510

3510

3510

3510

ефективності:
середня вартість проведення одного заходу, тис. грн

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

якості:
відсоток слухачів, які покращили естетичну обізнаність та культуру, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.2. Проведення всеукраїнських та загальноміських заходів з удосконалення професійної та виконавської майстерності учасників освітнього процесу

2019 - 2023

Департамент культури,
КЗ "Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів"

Бюджет м. Києва

Усього: 596,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 96,0
2020 - 110,0
2021 - 120,0
2022 - 130,0
2023 - 140,0

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

96,0

110,0

120,0

130,0

140,0

Пропаганда української музичної культури, творчий розвиток та духовне збагачення молодих талантів, популяризація дитячого виконавського мистецтва. Ознайомлення широкого загалу з культурним спадком українського народу та шедеврами світової класики. Впровадження нових практичних та ефективних методів опанування новими знаннями та навичками. Створення умов для реалізації проектів, направлених на виявлення та підтримку талановитих, обдарованих дітей, їх творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку

продукту:
кількість заходів, од.

2

2

2

2

2

кількість учасників освітнього процесу, загалом, осіб

1000

1020

1040

1050

1050

ефективності:
середня вартість проведення одного заходу, тис. грн

48,0

55,0

60,0

65,0

70,0

якості:
динаміка кількості викладачів, які удосконалили професійну майстерність, %

16

18

20

22

23

3.3. Історико-мистецький проект "Історія Київської мистецької школи як складова світових виконавських шкіл"

2019 - 2023

Департамент культури,
КЗ "Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів"

Бюджет м. Києва

Усього: 333,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 48,0
2020 - 60,0
2021 - 75,0
2022 - 75,0
2023 - 75,0

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

48,0

60,0

75,0

75,0

75,0

Збереження та примноження культурного надбання українського народу. Популяризація педагогічного та виконавського досвіду

продукту:
кількість заходів, од.

4

5

6

6

6

кількість осіб, що приймають участь у історико-мистецькому проекті, осіб

500

700

800

1000

1200

ефективності: середня вартість проведення одного заходу, тис. грн

12,0

12,0

13,0

13,0

13,0

якості:
динаміка кількості

 

40

54

80

100

4.

Модернізація, оновлення та вдосконалення матеріально-технічної бази та її зміцнення

4.1. Придбання музичних інструментів; комп'ютерної техніки, звукової апаратури, аудіо- та відео-обладнання, реквізиту, сценічних костюмів та взуття, шкільних меблів та меблів для залів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; предметів довгострокового користування мистецьких шкіл

2019 - 2023

Департамент культури, районні в місті Києві державні адміністрації, керівники мистецьких шкіл

Бюджет м. Києва

Усього:
251554,9,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 39069,3
2020 - 36657,1
2021 - 35956,4
2022 - 67217,9
2023 - 72654,2

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

39069,3

36657,1

35956,4

67217,9

72654,2

Забезпечення якісного процесу навчання на сучасному рівні з використанням сучасних технічних засобів та технологій. Оновлення застарілого інструментарію

продукту:
кількість закладів

56

57

58

59

60

ефективності:
середня вартість оновлення бази музичних інструментів одного закладу, тис. грн

697,7

643,1

620,0

1139,3

1210,9

якості:
частка закладів з оновленою базою музичних інструментів, %

50

60

70

80

100

5.

Доступність мистецької освіти

5.1. Будівництво та реконструкція мистецьких шкіл (Перелік об'єктів затверджується щорічно)

2019 - 2022

Департамент містобудування та архітектури, районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва, інші джерела

Усього:
547754,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 11449,8
2020 - 12022,3
2021 - 13224,5
2022 - 14547,0
2023 - 16001,7
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 79550,2
2020 - 128977,7
2021 - 142589,5
2022 - 70453,0
2023 - 58998,3

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

91000,0

141000,0

155754,0

85000,0

75000,0

Розширення мережі мистецьких шкіл. Збільшення контингенту учнів, охоплення дітей різними видами мистецтва. Виховання підростаючого покоління через мистецтво. Створення нових робочих місць

продукту:
кількість закладів, од.

1

1

2

2

1

Кількість учнів. осіб

19488

19888

20288

20688

21088

ефективності:
середня вартість будівництва (реконструкції) однієї школи, тис. грн

91000,0

141000,0

77877,0

42500,0

75000,0

якості:
частка побудованих (реконструйованих) шкіл, %

15

30

60

85

100

5.2. Капітальний ремонт мистецьких шкіл

2019 - 2023

Районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва, інші джерела

Усього: 226672,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 300
2020 -316,8
2021 - 332,6
2022 - 365,9
2023 - 402,5
у т. ч. інші джерела:
2019 - 52707,0
2020 - 48998,2
2021 - 56617,4
2022 - 30034,1
2023 - 36597,5

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

53007,0

49315,0

56950,0

30400,0

37000,0

Забезпечення шляхів для дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладах мистецької освіти. Створення відповідності естетичного рівня та комфортних умов для навчання мистецтву

продукту:
кількість заходів з капітального ремонту, од.

11

10

12

8

9

ефективності:
середні витрати на один захід з капітального ремонту, тис. грн

4818,8

4931,5

4745,8

3800,0

4111,1

якості:
частка оновлених шкіл, %

19,6

37,5

58,9

73,2

89,3

 

УСЬОГО ВИТРАТ НА ВИКОНАННЯ ПІДПРОГРАМИ:

 

 

 

 

Усього:
1030259,9,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 51603,1
2020 - 49781,2
2021 - 50398,5
2022 - 83000,8
2023 - 90013,4
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 132257,2
2020 - 177975,9
2021 - 199146,9
2022 - 100487,1
2023 - 95595,8

 

 

 

 

 

 

 


Підпрограма "Підготовка фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів за регіональним замовленням"

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Підпрограма

У м. Києві сконцентровано потужний науковий, інтелектуальний, культурний висококваліфікований кадровий потенціал, який має стати стратегічною основою для формування інноваційної моделі розвитку столиці. Професійна (професійно-технічна), фахова передвища, вища та післядипломна освіта в цьому процесі відіграє одну із ключових ролей, оскільки розвиток економіки й суспільства в сучасних умовах залежить від фахової компетентності та рівня професійної кваліфікації виконавців визначених завдань. Заклади освіти є невід'ємною складовою освітнього та економічного простору міста. Від забезпечення системної управлінської діяльності у закладах вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, моніторингу процесів, що відбуваються на ринку праці столиці, залежить якість професійної підготовки молодих фахівців, їх мобільність та конкурентоспроможність на ринку праці.

Однією із основних проблем формування сфери вищої та професійної (професійно-технічної) освіти є невідповідність обсягів і структури прийому та випуску студентів, учнів фактичній потребі на ринку праці. Ситуація на ринку праці столиці є однією із найкращих серед регіонів країни, однак її характерною ознакою є формування пропозиції трудових ресурсів у слабкому взаємозв'язку з поточною ситуацією на ринку.

Причиною такої ситуації є недоліки в прогнозуванні потреби ринку праці у фахівцях з вищою та професійно-технічною освітою на середньо- та довгострокову перспективу. Наслідком цього є формування регіонального замовлення на майбутні роки у відриві від попиту на ринку праці, відставання змісту навчання та освітніх програм, компетентісних характеристик випускників, їх навичок та вмінь, а також кваліфікацій педагогічного складу та матеріально-технічної бази від сучасних потреб ринку праці. Тому головним завданням формування регіонального замовлення на підготовку кадрів для ринку праці стає досягнення збалансованості попиту та пропозиції кадрів.

Ринок освітніх послуг не встигає реагувати на динамічні зміни ринку праці, пов'язані із сучасними, інноваційними напрямами розвитку технологій, виникненням нових професій тощо. Це поглиблює дисбаланс між потребою ринку праці та освітніми можливостями закладів освіти у професійно-кваліфікаційному розрізі. Сьогодні спостерігається ситуація, коли, при забезпеченні закладами освіти достатнього обсягу випуску, роботодавці свідчать про нестачу кваліфікованих кадрів. Особливо гостро відчувається потреба у конкурентоспроможних фахівцях та робітничих кадрах із сучасною освітою, яка повинна враховувати тенденції розвитку перспективних секторів економіки.

Недостатність заходів з популяризації професій, зокрема, робітничої сфери, призводить до необґрунтованого проектування обсягів та структури замовлення на підготовку кадрів, перевантаження сектора підготовки закладами вищої освіти спеціалістів економічних, правових спеціальностей, фахівців для державного управління, фінансової та страхової діяльності, в той час як на ринку праці з'являється потреба у підготовці фахівців та робітничих кадрів нового формату, які отримують нові робітничі професії та спеціальності, що відповідають інноваційній моделі розвитку територій. Це спричиняє перенасиченість та структурні перекоси випуску, довготривале домінування на ринку праці пропозиції економічних та правових спеціальностей та надмірну складність працевлаштування за отриманим фахом.

Складну ситуацію з працевлаштуванням за фахом випускників закладів освіти, які фінансуються з бюджету столиці, ускладнює ще й те, що випуск фахівців у столиці забезпечують і державні інституції, і приватні виші, випускники яких значною мірою забезпечують потреби столичного ринку праці. За даними Головного управління статистики у м. Києві, частка прийому та випуску студентів закладів вищої освіти, які здобувають освіту за рахунок бюджету м. Києва, в останні роки не перевищувала 3 % (у 2015/2016 та 2016/2017 - 2,4 %; у 2017/2018 навчальному році - 2,3 % загального обсягу прийому та випуску у закладах вищої освіти столиці). З приєднанням закладів фахової передвищої освіти до мережі закладів освіти, що фінансуються з бюджету м. Києва, передбачається несуттєве збільшення такої частки.

Крім значного обсягу контингенту випускників, що здобувають освіту у державних, комерційних та інших закладах вищої освіти, що не фінансуються з бюджету міста, які залишаються у столиці і посідають вакантні місця, на реальний попит на кваліфікованих працівників та пропозицію робочих місць впливає чинник неформальної зайнятості населення, яка охоплює робочі місця у всіх секторах економіки. За офіційними даними Державної служби статистики України, частка неформально зайнятих осіб у загальній кількості зайнятого населення на ринку праці м. Києва у 2017 році становила 13,1 % (середній показник по Україні - 22 %). Серед неформально зайнятого населення дві третини (понад 66 %) становили особи, які мали професійно-технічну та повну загальну середню освіту. Натомість, серед офіційно зайнятого населення переважали особи з вищою освітою, включно із повною, базовою та неповною вищою освітою (61,2 %).

  

Рисунок 1.1 - Рівень забезпечення щорічного попиту на ринку праці кваліфікованими кадрами з фаховою передвищою, вищою та професійною (професійно-технічною) освітою м. Києва, %

Попри відсутність кореляції між потребою підприємств у працівниках та пропозицією трудових ресурсів на ринку праці, яка забезпечується, зокрема, закладами освіти м. Києва, аналіз основних показників його формування за останні роки свідчить про зменшення напруженості та диспропорцій між попитом та пропозицією. Так, якщо, починаючи з 2012 року, спостерігалась тенденція із щорічним істотним зростанням кількості безробітних та скороченням вільних вакантних посад на ринку праці (навантаження на вільне робоче місце сягнуло максимальних значень до 4,3 осіб у 2015 році), то в подальші роки співвідношення обсягів зареєстрованого безробіття та потреби підприємств у працівниках на заміщення вільних вакантних посад змінилося в сторону зменшення - до 2,1 осіб зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) у 2016 році та 1,4 - у 2017 році.

  

Рисунок 1.2 - Динаміка збалансованості ринку праці м. Києва

Станом на 1 січня 2018 року у базі даних столичної служби зайнятості налічувалося 6635 вакансій, що на 21,4 % більше, ніж на 1 січня 2017 року. Найбільший попит роботодавців спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом, а також фахівців та професіоналів (відповідно 17,4 %, 14,8 % та 14,5 % загальної кількості вільних вакансій на кінець року), найменший - на представників найпростіших професій та осіб без професії. За професійними групами частка додаткової потреби на кваліфіковані кадри, підготовка яких здійснюється у професійних (професійно-технічних) закладах освіти, в загальному обсязі додаткової потреби на ринку праці столиці на кінець 2017 року становила 48,9 %. За видами економічної діяльності у 2017 році майже кожна п'ята вакансія пропонувалась в оптовій та роздрібній торгівлі (19 %), у державному управлінні й обороні (12,2 %), на транспорті (11,2 %), на підприємствах та установах переробної промисловості (11 %). При цьому найбільша кількість претендентів на одне вільне робоче місце спостерігалася у сфері фінансової та страхової діяльності (15 осіб), постачанні електроенергії, газу та пари та сфері інформації та телекомунікації (6 осіб), а найменша - у сферах водопостачання, транспорту, охорони здоров'я.

Показники формування ринку праці, зокрема, додаткова потреба у фахівцях, яка відповідає кількості вільних вакансій на ринку праці на кінець року, є орієнтиром для формування обсягів і структури контингенту закладів освіти. Необхідно відмітити, що щорічний обсяг замовлення на підготовку кадрів, спрямований на забезпечення додаткової потреби на ринку праці, формується на рівні близько 10 тис. осіб, з яких частка робітничих кадрів та фахівців, що випускаються з професійно-технічних закладів освіти, становить близько 55 %, частка фахівців, підготовка яких здійснюється закладами фахової передвищої та вищої освіти, - майже 45 % загального обсягу щорічної підготовки кадрів.

Тенденції розвитку ринку праці свідчать про можливий перерозподіл трудових ресурсів та збільшення частки потреби у робітничих професіях у загальному обсязі вільних вакансій. Протягом останніх років спостерігається стала тенденція до зниження потреби у законодавцях, вищих державних службовцях, керівниках та менеджерах. Натомість суттєво зростає потреба роботодавців у працівниках робітничих професій, отримання яких забезпечується закладами професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва, зокрема, потреба у робітниках з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин, зростає попит на робітничі професії, пов'язані з наявністю високого рівня кваліфікації.

Складність і різноманітність чинників, які впливають на ринок праці, потребують постійної системної роботи в напрямі моніторингу процесів, що відбуваються на ринку праці столиці, та відповідного реагування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за участю роботодавців та закладів освіти.

Мета Підпрограми

Метою формування регіонального замовлення є:

- реалізація регіональної політики у сфері забезпечення та розвитку кадрового потенціалу шляхом системного моніторингу потреб ринку праці, визначення прогнозних якісних та кількісних параметрів розвитку трудового потенціалу, обсягів зайнятості, рівня безробіття населення та формування регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих кадрів з максимальним урахуванням економічних інтересів столиці;

- підвищення орієнтації галузі освіти на потреби ринку праці шляхом врегулювання відносин, які складаються за участю органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та соціальних партнерів при формуванні і розміщенні регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;

- забезпечення цільового ефективного використання коштів бюджету міста Києва в частині підготовки фахівців із професійною (професійно-технічною) та вищою освітою з урахуванням регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів.

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

Вдосконалення взаємозв'язків системи вищої та професійної (професійно-технічної) освіти і потреб ринку праці є головним пріоритетом його розвитку. Регіональний підхід до формування кадрового потенціалу, передбачений концептуальними засадами реформування професійної освіти України, зокрема, стимулює діагностику стану і перспектив розвитку економіки з врахуванням освітніх можливостей та вимог роботодавців, зацікавлених у забезпеченні кадрових потреб економіки, та, у кінцевому підсумку, спрямований на забезпечення відповідності освітніх пропозицій реальним потребам економіки шляхом формування гнучкої системи освіти, яка швидко реагує на потреби ринку праці.

З метою реалізації завдань та заходів Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року необхідно здійснювати професійну підготовку робітничих кадрів (кваліфікований робітник та молодший спеціаліст) у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів у закладах фахової передвищої, вищої освіти, а також підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у закладах вищої освіти, закладах післядипломної освіти шляхом формування регіонального замовлення, орієнтованого на потреби ринку праці у середньо- та довгостроковій перспективі.

Заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти здійснюватимуть професійну підготовку кваліфікованих кадрів для міста шляхом постійного удосконалення навчальних програм, утримування на належному рівні матеріально-технічних баз, створення спільних проектів розвитку фахової передвищої, вищої, професійної (професійно-технічної) освіти, що сприятиме урахуванню потреб підприємств-роботодавців, вчасному реагуванню на потреби ринку праці міста Києва.

З метою врегулювання питань збалансованості ринку праці Київською міською державною адміністрацією передбачено складення середньострокового прогнозу потреби у кваліфікованих кадрах на ринку праці міста Києва з врахуванням Методики визначення середньострокового прогнозу потреби у фахівцях, робітничих, наукових і науково-педагогічних кадрах; здійснення постійного контролю за виконанням показників регіонального замовлення на підготовку кадрів.

Обсяг фінансування Підпрограми уточнюється щороку в установленому порядку під час складання регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів та у межах видатків, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів.

Ресурсне забезпечення Підпрограми наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 - Ресурсне забезпечення Підпрограми

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Підпрограми

Роки виконання Підпрограми

Усього витрат на виконання Підпрограми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Обсяг ресурсів, усього

1564104,7

1695883,8

1811356,5

2029533,0

2186299,6

9287177,6

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

-

-

-

-

-

-

Бюджет м. Києва

1564104,7

1694383,8

1809856,5

2029533,0

2186299,6

9284177,6

Кошти інших джерел

 

1500,0

1500,0

 

 

3000,0


Напрями діяльності, перелік завдань, заходів Підпрограми та результативні показники

Напрями та пріоритетні завдання Підпрограми визначені відповідно до Закону України "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів", постанови Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 N 306 "Про затвердження порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів", постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 N 346 "Про затвердження Методики розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта", розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 N 994-р "Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів".

Пріоритетним напрямом Підпрограми є забезпечення ринку праці трудовими ресурсами шляхом підготовки кваліфікованих кадрів за регіональним замовленням, яке включає наступні заходи:

- розробка методики визначення середньострокового прогнозу потреби у фахівцях, робітничих, наукових і науково-педагогічних кадрах на ринку праці міста Києва (та її апробація) з метою формування регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва;

- опрацювання механізму оплати вищим навчальним закладам I - II рівнів акредитації, професійно-технічним навчальним закладам послуг з підготовки фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на підставі регіонального замовлення;

- підготовка робітничих кадрів, що спрямована на задоволення потреб регіону у фахівцях та кваліфікованих кадрах. Очікуваним результатом роботи є урахування прогнозних показників ринку праці столиці, а також сучасних вимог до системи професійно-технічної освіти в напрямі розроблення та оновлення професійних стандартів, формування системи кваліфікацій, що відповідають запитам особистості у сучасних професіях, упровадження інноваційних виробничих технологій, забезпечення випуску кваліфікованих робітників та фахівців відповідно до кількісних та якісних потреб ринку праці;

- підготовка фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів. Очікуваним результатом роботи є забезпечення ринку праці кваліфікованими працівниками із фундаментальною науковою, професійною та практичною підготовкою за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

- підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів. Очікуваним результатом роботи є підвищення професійної обізнаності населення про актуальні на ринку праці професії, удосконалення кваліфікаційних знань, умінь і навичок, зростання майстерності, фаховості трудових ресурсів; реалізація потреби ринку праці у підвищенні якості трудових ресурсів, продуктивності праці; забезпечення підприємств та організацій достатньою кількістю кваліфікованих фахівців з оновленими навичками та здібностями, необхідними для досягнення стратегічних цілей та завдань як на рівні підприємства, так і на рівні економіки регіону.

Основні напрями діяльності та заходи підпрограми "Підготовка фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів за регіональним замовленням" наведені у додатку 1.

ДОДАТОК 1. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПІДПРОГРАМИ "ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ, НАУКОВИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА РОБІТНИЧИХ КАДРІВ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКА КАДРІВ ЗА РЕГІОНАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ"

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Підпрограми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн,
у т. ч. за роками: 2019 - 2023

Очікуваний результат

 

Показники

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Підготовка фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів за регіональним замовленням

1.1. Формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів (кваліфікований робітник та молодший спеціаліст) у закладах професійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням оплати послуги на основі укладених договорів

2019 - 2023

Департамент освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього:
3788872,3,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 620360,3
2020 - 672690,5
2021 - 718739,1
2022 - 826549,9
2023 - 950532,5

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

620360,3

672690,5

718739,1

826549,9

950532,5

Реалізація регіональної політики у сфері забезпечення та розвитку кадрового потенціалу; моніторинг потреб ринку праці; визначення прогнозних якісних, кількісних параметрів розвитку трудового потенціалу, обсягів зайнятості, рівня безробіття населення; формування регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих кадрів з максимальним урахуванням економічних інтересів столиці

продукту:
середньорічна кількість учнів, осіб;

12112

12102

12050

12050

12050

прийом за регіональним замовленням, осіб;

5567

5706

5704

5704

5704

випуск за регіональним замовленням, осіб

4397

4878

5124

5124

5124

ефективності:
орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, тис. грн

51,2

55,6

59,6

68,6

78,9

якості:
динаміка випуску фахівців та робітничих кадрів згідно із регіональним замовленням, %

99,4

110,9

105,0

100,0

100,0

1.2. Формування регіонального замовлення на підготовку фахівців у закладах фахової передвищої та вищої освіти з урахуванням оплати послуги на основі укладених договорів

2019 - 2023

Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент охорони здоров'я

Бюджет м. Києва

Усього:
5462895,2,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 895290,9
2020 - 970178,0
2021 - 1035975,8
2022 - 1191372,3
2023 - 1370078,2

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

895290,9

970178,0

1035975,8

1139573,4

1162849,1

Ефективне використання коштів бюджету міста Києва в частині підготовки фахівців у закладах фахової передвищої та вищої освіти за кошти бюджету м. Києва

продукту:
середньорічна кількість учнів, осіб;

14701

14701

14701

14701

14701

прийом за регіональним замовленням, осіб;

4746

4874

4921

4904

4906

випуск за регіональним замовленням, осіб

4264

4353

4456

4704

4697

ефективності:
орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, тис. грн

60,9

66,0

70,5

77,5

79,1

якості:
динаміка випуску фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів згідно із регіональним замовленням, %

100,0

102,1

102,4

105,6

99,9

1.3. Формування регіонального замовлення на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету м. Києва, у тому числі для медичних сестер закладів освіти

2019 - 2023

Департамент освіти і науки,
Департамент охорони здоров'я

Бюджет м. Києва, кошти інших джерел

Усього:
293438,1,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 47453,5
2020 - 51515,3
2021 - 55141,6
2022 - 63409,7
2023 - 72918,0
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 0,0
2020 - 1500,0
2021 - 1500,0
2022 - 0,0
2023 - 0,0

витрат:
обсяг фінансування, тис. грн

47453,5

53015,3

56641,6

63409,7

72918,0

Забезпечення орієнтації галузі освіти на потреби ринку праці. Врегулювання відносин місцевої влади та соціальних партнерів при формуванні і розміщенні регіонального замовлення на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів. Забезпечення закладів загальної середньої освіти кваліфікованими медичними працівниками

продукту:
прийом за регіональним замовленням, осіб

11000

11000

11000

11000

11000

кількість медичних сестер, які пройшли курси, осіб

65

65

65

65

65

випуск за регіональним замовленням, осіб

11000

11000

11000

11000

11000

ефективності:
орієнтовна середня вартість перепідготовки та підвищення кваліфікації одного слухача, тис. грн

4,3

4,8

5,1

5,8

6,6

якості:
частка фахівців, які отримають відповідний документ про освіту, %

100

100

100

100

100

1.4. Розробка методики визначення середньострокового прогнозу потреби у фахівцях, робітничих, наукових і науково-педагогічних кадрах на ринку праці міста Києва (та її апробація) з метою формування регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва.

2019

Департамент освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього:
10000,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 1000,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на розробку, тис. грн

10000,0

 

 

 

 

Визначення потреби міста Києва у фахівцях робітничих, наукових і науково-педагогічних кадрах на ринку праці міста Києва (та її апробація)

продукту:
частка розробленої методики, од.

100

 

 

 

 

ефективності:
витрати на розробку методики, тис. грн

10000,0

 

 

 

 

якості:
питома вага виконаного дослідження до запланованого Підпрограмою, %

100

 

 

 

 

1.5. Розробка механізму оплати вищим навчальним закладам I - II рівнів акредитації, професійно-технічним навчальним закладам послуг з підготовки фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на підставі регіонального замовлення.

2019

Департамент освіти і науки, Департамент культури, Департамент охорони здоров'я

Фінансування не потребує

 

 

Підвищення ефективності використання бюджетних коштів

Підвищення ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на потреби ринку праці

 

УСЬОГО ВИТРАТ НА ВИКОНАННЯ ПІДПРОГРАМИ:

 

 

 

 

Усього:
9287177,6,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 1564104,7
2020 - 1695883,8
2021 - 1811356,5
2022 - 2029533,0
2023 - 2186299,6
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 0,0
2020 - 1500,0
2021 - 1500,0
2022 - 0,0
2023 - 0,0

 

 

 

 

 

 

 


Підпрограма "Професійна (професійно-технічна) освіта"

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Підпрограма

Головним завданням закладів професійної (професійно-технічної) освіти є забезпечення ринку праці необхідними кадрами за умови приведення мережі навчальних закладів та переліку професій у відповідність до потреб сучасної економіки міста. Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти столиці протягом останніх років поступово скорочується. Так, у 2015/2016 навчальному році функціонувало 26 закладів, тоді як у 2017/2018 навчальному році - 24 заклади, із яких 4 ліцеї, 13 вищих професійних училищ, 5 центрів професійно-технічної освіти, 2 коледжі.

Підготовка кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва здійснюється за 223 професіями, 70 % із яких є інтегрованими для 7 галузей економіки, а саме: промисловість (36 %), транспорт (21,6 %), будівництво (16,6 %), громадське харчування і торгівля (13,8 %), сфера обслуговування (9,3 %), зв'язок (2 %), сільське господарство (0,7 %).

Аналіз загального контингенту учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти столиці за останні роки свідчить, що цей показник щорічно зменшується. На 1 січня 2016 року професійно-технічну освіту будь-якого рівня в усіх закладах здобували 16,1 тис. осіб, 2017 року - 14,8 тис. осіб, 2018 року - 13,0 тис. осіб. Оптимізація мережі та створення нових типів закладів професійної освіти наразі є актуальною.

У 2017/2018 навчальному році прогнозований випуск кваліфікованих робітників становитиме 4,5 тис. осіб, працевлаштування випускників - 4,0 тис. осіб (89 %).

Проте переважна більшість підприємств, які впроваджують новітні технології у своєму виробництві, створюючи нові високотехнологічні робочі місця, відчувають нагальну потребу у висококваліфікованих робітничих кадрах. Так, за даними Київського міського центру зайнятості найбільший попит на робочу силу на кінець 2017 року спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (1157 вакансій або 17,4 % загальної кількості заявлених вакансій) та робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (910 вакансій або 13,7 %). На ринку праці відчувається дефіцит працівників робочих спеціальностей. Бракує фахівців за професіями з підвищеною небезпекою та технологічно складними, а саме: електрозварник ручного зварювання; електромонтажник силових мереж та устаткування; токар; фрезерувальник; слюсар з механоскладальних робіт та ін.

Робітнича професія наразі потребує популяризації серед молоді, адже лише 15 % випускників закладів загальної середньої освіти столиці обирають навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Надзвичайно важливим чинником підготовки робітничих кадрів є навчально-матеріальна база закладів професійної (професійно-технічної) освіти, яка відповідно до змін у виробництві має постійно оновлюватись. Високий рівень підготовки конкурентоспроможного робітника неможливо забезпечити без наявності необхідного сучасного обладнання, інструментів та устаткування. У закладах професійної (професійно-технічної) освіти міста для професійно-практичної підготовки учнів (слухачів) використовується близько 1400 од. верстатного обладнання та устаткування. Термін експлуатації понад 20 років мають 790 од. обладнання, що становить 56,4 % загальної кількості. Кількість комп'ютерної техніки становить 2738 тис. од., мають термін експлуатації: понад 5 років - 1998 од. (73 % загальної кількості), понад 10 років - 680 од. (24,8 %), понад 20 років - 60 од. (2,2 %).

Середній термін експлуатації будівель закладів професійної (професійно-технічної) освіти понад 45 років, середній знос будівель -
75-80 %. Комунікації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти експлуатуються тривалий час, потребують ремонту та заміни з врахуванням новітніх, енергоефективних технологій.

Основними проблемами, які передбачається розв'язати, залишаються:

- невідповідність якості та напрямів професійної підготовки, рівнів кваліфікації здобувачів професійної освіти потребам ринку праці та запитам особистості;

- дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили;

- низький рівень престижності робітничих професій та професійних кваліфікацій;

- недостатня забезпеченість закладів професійної (професійно-технічної) освіти сучасним обладнанням та устаткуванням, незадовільний стан приміщень.

Мета Підпрограми

Метою Підпрограми є створення сприятливих умов для:

- задоволення потреб особистості, суспільства в освітніх послугах у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням тенденцій формування ринку праці та світового досвіду;

- забезпечення рівного доступу до якісної професійної (професійно-технічної) освіти і навчання впродовж життя;

- вдосконалення системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітничих кадрів і спеціалістів для потреб економіки столиці.

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та джерел фінансування

На основі аналізу статистичних даних, тенденцій, проблем розвитку професійної (професійно-технічної) освіти та з урахуванням стратегічних завдань, окреслених у програмних документах державного та міського рівнів, визначені напрями, пріоритетні завдання та розроблені заходи на 2019 - 2023 роки, реалізація яких дозволить розв'язати наявні проблеми шляхом:

- оптимізації мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, створення багатопрофільних міжгалузевих центрів професійної (професійно-технічної) освіти;

- створення навчально-практичних центрів галузевого спрямування;

- оновлення професій, за якими здійснюється здобуття професійної освіти і навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти;

- модернізації матеріально-технічного забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти з врахуванням новітніх технологій;

- впровадження в освітній процес сучасних інформаційно-технічних, навчально-методичних технологій;

- впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників;

- формування позитивного іміджу закладів професійної (професійно-технічної) освіти як однієї з важливих умов забезпечення престижності підготовки кваліфікованих робітників.

Обсяг фінансування Підпрограми уточнюється щороку в установленому порядку під час складання проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів. Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Підпрограми наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 - Ресурсне забезпечення Підпрограми

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Підпрограми

Роки виконання Підпрограми

Усього витрат на виконання Підпрограми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Обсяг ресурсів, усього

55596,0

53625,0

47097,5

51554,6

61633,7

269506,8

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

-

-

-

-

-

-

Бюджет м. Києва

46031,5

36605,8

30472,9

31573,7

35966,4

180650,3

Кошти інших джерел

9564,5

17019,2

16624,6

19980,9

25667,3

88856,5


Напрями діяльності, перелік завдань, заходів Підпрограми та результативні показники

Напрями та пріоритетні завдання визначені відповідно до законів України "Про освіту" та "Про професійно-технічну освіту", положень Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 N 5/2015, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 N 385, Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.11.2011 N 824/7060 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 14.05.2015 N 463/1327 та від 06.07.2017 N 724/2886) та інших нормативних актів у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

Виконання завдань та заходів Підпрограми сприятиме створенню умов для підготовки кваліфікованих кадрів відповідно до вимог сучасного виробництва та підвищенню ефективності й подальшого розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти.

Основні напрями діяльності, завдання та заходи Підпрограми наведені у додатку 1.

ДОДАТОК 1. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПІДПРОГРАМИ "ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА"

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Підпрограми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн,
у т. ч. за роками: 2019 - 2023

Очікуваний результат

 

Показники

2019

2020

2021

2022

2023

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Формування освітнього середовища закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста

1.1. Створення центрів професійної освіти для окремих галузей економіки шляхом оптимізації:

2020 - 2023

Департамент освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 4700,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2020 - 1200,0
2022 - 1500,0
2023 - 2000,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на створення центрів професійної освіти, тис. грн

-

1200,0

-

1500,0

2000,0

Підготовка кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів за багатопрофільним спрямуванням. Забезпечення реалізації права кожного молодого громадянина на безперервне навчання з урахуванням потреб ринку праці міста Києва

- Київського вищого професійного училища будівництва і архітектури та Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства;

2020

продукту:
кількість створених центрів професійної освіти, од.

-

1

-

1

1

середньорічна кількість учнів, слухачів у створеному центрі, осіб

-

980

-

1006

812

- ДНЗ "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації" та ДПТНЗ "Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва";

2022

ефективності:
середні витрати на створення одного центру професійної освіти, тис. грн

-

1200,0

-

1500,0

2000,0

якості:
частка створених центрів до запланованих по Підпрограмі, %

-

33,3

-

66,7

100,0

- ДНЗ "Київський центр професійно-технічної освіти" та ДПТНЗ "Київське вище професійне училище машинобудування та комп'ютерно-інтегрованих технологій"

2023

1.2. Створення сучасних навчально-практичних центрів з підготовки фахівців різного галузевого спрямування на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти

2019 - 2023

Департамент освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 27034,5,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 5109,5
2020 - 7643,0
2021 - 4870,0
2022 - 3767,0
2023 - 5645,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на створення навчально-практичних центрів, тис. грн

5109,5

7643,0

4870,0

3767,0

5645,0

Практична підготовка учнів, слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, фахівців підприємств, організацій, установ, впровадження у навчальний процес новітніх виробничих сучасних технологій

продукту:
кількість створених навчально-практичних центрів, од.

4

4

4

2

3

середньорічна кількість осіб, які отримали освітні послуги в навчально-практичних центрах, осіб

120

240

360

480

600

ефективності:
середні витрати на створення одного навчально-практичного центру, тис. грн

1277,4

1910,8

1217,5

1883,5

1881,7

якості:
динаміка створених навчально-практичних центрів, %

23,5

47,1

70,6

82,4

100,0

рівень забезпечення ліцензійного обсягу до запланованого по Підпрограмі, %

20

40

60

80

100

2.

Модернізація та оновлення ресурсного забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти

2.1. Придбання обладнання та устаткування, модернізація навчально-виробничих майстерень, кабінетів професійної та загальноосвітньої підготовки, лабораторій, спортивної та актової зали, інших приміщень

2019 - 2023

Департамент освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 76561,3,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 7961,3
2020 - 17900,0
2021 - 16600,0
2022 - 16500,0
2023 - 17600,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на оновлення матеріально-технічної бази, тис. грн

7961,3

17900,0

16600,0

16500,0

17600,0

Оновлення, модернізація обладнання, покращення умов здобуття якісної професійної освіти та задоволення потреб ринку праці у висококваліфікованих робітниках

продукту:
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, од.

2041

2724

3188

5360

4878

ефективності:
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, тис. грн

3,9

6,6

5,2

3,1

3,6

якості:
рівень оновлення матеріально-технічної бази закладів до запланованого по Підпрограмі, %

10,4

33,8

55,5

77,0

100,0

3.

Здійснення капітального ремонту на об'єктах закладів професійної (професійно-технічної) освіти

3.1. Проведення капітального ремонту:
- заміна вікон,
- приміщень (харчоблоків) із заміною обладнання,
- спортивних залів з допоміжними приміщеннями,
- інше (приміщень,
місць загального користування, фасадів,
вхідних груп, покрівель,
електричних мереж,
інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізації),
забезпечення архітектурної доступності до закладів)

2019 - 2023

Департамент освіти і науки,
заклади професійної (професійно-технічної) освіти

Бюджет м. Києва, кошти інших джерел

Усього: 131885,7,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 7474,2
2020 - 7892,8
2021 - 8287,4
2022 - 9226,1
2023 - 10148,7
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 9564,5
2020 - 17019,2
2021 - 16624,6
2022 - 19980,9
2023 - 25667,3

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на проведення капітального ремонту, тис. грн

17038,7

24912,0

24912,0

29207,0

35816,0

Створення сучасного освітнього середовища, економія коштів унаслідок впровадження енергозберігаючих технологій. Можливість отримання освітніх послуг особами з особливими освітніми потребами

продукту:
кількість закладів, в яких проводиться капітальний ремонт, од.

23

23

23

23

23

ефективності:
середні витрати на капітальний ремонт, одного навчального закладу, тис. грн

740,8

1083,1

1083,1

1269,9

1557,2

якості:
рівень виконання робіт з капітального ремонту, %

12,9

31,8

50,7

72,8

100,0

4.

Створення умов для формування якісного трудового потенціалу столиці

4.1. Проведення заходів щодо підвищення кваліфікації кухарів

2019 - 2023

Департамент освіти і науки,
заклади професійної (професійно-технічної) освіти,
районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього: 2275,3,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 526,5
2020 - 570,0
2021 - 485,5
2022 - 350,6
2023 - 342,7

витрат:
витрати на підвищення кваліфікації кухарів, тис. грн;

526,5

570,0

485,5

350,6

342,7

Підвищення рівня кваліфікації усіх категорій працівників закладів дошкільної освіти, забезпечення належних умов функціонування збільшення середньорічної кількості дітей у комунальних закладах дошкільної освіти

кількість комунальних закладів дошкільної освіти, од.

545

552

557

558

560

продукту:
середньорічна кількість кухарів, які пройдуть підвищення кваліфікації, осіб

226

233

189

130

121

ефективності:
середні витрати на підвищення кваліфікації 1 кухара, тис. грн

2,3

2,4

2,6

2,7

2,8

якості:
відсоток кухарів, які отримають відповідний документ про освіту, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5.

Забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти системами протипожежного захисту

5.1. Оснащення приміщень системами протипожежного захисту (автоматичною пожежною сигналізацією та оповіщенням про пожежу)

2019 - 2020

Департамент освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 25900,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 24730,0
2020 - 1170,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

24730,0

1170,0

-

-

-

Створення безпечних умов учасникам освітнього процесу, попередження виникнення надзвичайних ситуацій

продукту:
кількість обладнаних навчальних закладів, од.

22

1

-

-

-

ефективності:
середні витрати на один заклад, тис. грн

1124,1

1170,0

-

-

-

якості:
рівень оснащення навчальних закладів системами протипожежного захисту, %

95,7

100,0

-

-

-

6.

Підвищення орієнтації галузі освіти на потреби ринку праці

6.1. Посилення співпраці між навчальними закладами та науково-дослідницькими установами / підприємствами з метою професійного спрямування учнівської молоді шляхом проведення профорієнтаційних заходів з популяризації робітничих професій для:
- самовизначення та обрання професій;
- формування кар'єрного зростання здобувачів освіти;
- формування лідерських якостей та креативності в умовах соціального простору

2019 - 2023

Департамент освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 1150,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 230,0
2020 - 230,0
2021 - 230,0
2022 - 230,0
2023 - 230,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на проведення профорієнтаційних заходів, тис. грн

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

Популяризація робітничих професій та підвищення їх престижності

продукту:
кількість навчальних закладів, од.

23

23

23

23

23

кількість проведених профорієнтаційних заходів, од.

15

15

15

15

15

кількість учнівської молоді, охопленої профорієнтаційними заходами, осіб

3000

3000

3000

3000

3000

ефективності:
середні витрати на один навчальний заклад, тис. грн

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

якості:
рівень охоплення учнівської молоді профорієнтаційними заходами, %

100

100

100

100

100

 

УСЬОГО ВИТРАТ НА ВИКОНАННЯ ПІДПРОГРАМИ:

 

 

 

 

Усього:
269506,8,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 46031,5
2020 - 36605,8
2021 - 30472,9
2022 - 31573,7
2023 - 35966,4
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 9564,5
2020 - 17019,2
2021 - 16624,6
2022 - 19980,9
2023 - 25667,3

 

 

 

 

 

 

 


Підпрограма "Фахова передвища, вища освіта і наука"

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Підпрограма

Фахова передвища, вища освіта спрямована на формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов'язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності та/або здійсненням обмежених управлінських функцій, що характеризуються певною невизначеністю умов та потребують застосування положень і методів відповідної науки, і завершується здобуттям відповідної освітньої та/або професійної кваліфікації.

Фахова передвища освіта дає молодому фахівцеві міцні теоретичні знання у певній галузі, але не дає всіх компетенцій, необхідних кожному працівнику. Коледж/технікум виступає своєрідною "золотою серединою" та проміжною ланкою між кваліфікованим фахівцем і випускником університету. Для осіб, які здобули ступінь фахової передвищої освіти, є можливість продовжити навчання у закладах вищої освіти III - IV рівнів акредитації, у тому числі за скороченою програмою підготовки.

Фахову передвищу освіту здобувають на основі базової загальної середньої освіти з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти, або на основі повної загальної середньої освіти. Вона полягає в набутті здобувачем освіти професійних компетентностей за певними спеціальностями.

Вищу освіту можна здобути на основі повної загальної середньої освіти та фахової передвищої освіти. Вона полягає в набутті здобувачем вищої освіти компетентностей відповідного ступеня вищої освіти (молодшого бакалавра, бакалавра, магістра) за певними спеціальностями.

З метою захисту інтересів культурно-мистецької освіти в Законі України "Про освіту" було розроблено норми щодо мистецької освіти, які визначають мистецьку освіту як спеціалізований вид освіти, який має особливі умови реалізації, встановлює пов'язаність між собою її ланок, взаємозалежність рівнів і наступність її здобуття в процесі підготовки професійних митців.

Наведене вище підтверджує той факт, що в умовах відродження української культури належне місце посідають питання, пов'язані з мистецькою освітою та естетичним вихованням. Мистецька освіта покликана відтворити цілісність буття людини, а її гуманістична сила полягає у формуванні гармонійно розвинутої особистості.

Зміни відбуваються також і в системі передвищої та вищої медичної освіти. В основі цих змін лежить процес створення системи безперервного професійного розвитку медичних працівників задля забезпечення належного контролю якості: атестації фахівців галузі знань "Охорона здоров'я" та поліпшення якості медичної допомоги українцям.

У системі освіти міста Києва функціонують:

- 9 закладів I - IV рівнів акредитації комунальної форми власності, з них 3 заклади вищої освіти III - IV рівнів акредитації та 6 закладів I - II рівнів акредитації (заклади Департаменту освіти і науки, Департаменту культури, Департаменту охорони здоров'я);

- 13 закладів фахової передвищої освіти, що передані на фінансування з державного бюджету до бюджету міста Києва, мають статус юридичної особи, що здійснюють підготовку за освітнім рівнем "фахова передвища освіта". У цих закладах освіти здійснюється підготовка за різними спеціальностями, що дозволяє забезпечувати потреби різних галузей київського ринку праці.

У закладах вищої освіти, коледжах та технікумах, які фінансуються з бюджету міста Києва, на початок 2017/2018 навчального року навчалося 7176 осіб, у тому числі у коледжах, технікумах - 2713 осіб, у закладах вищої освіти III - IV рівнів акредитації - 4463 особи. Частка студентів, які здобували освіту за рахунок коштів бюджету м. Києва, становила 1,9 % загальної їх кількості.

Кількість прийнятих на навчання у заклади фахової передвищої та вищої освіти за рахунок коштів бюджету м. Києва на початок 2016/2017 та 2017/2018 навчального року становила 1662 (2,4 %) та 1718 (2,3 %) осіб відповідно.

Кількість випускників, які навчалися за рахунок коштів бюджету м. Києва та отримали направлення на роботу, становила у 2016 та у 2017 роках 695 та 709 осіб відповідно.

На початок 2017/2018 навчального року кількість осіб з інвалідністю, які здобували вищу освіту, становила: у коледжах, технікумах - 300 осіб, в університетах, академіях, інститутах - 2339 осіб, що становить 0,71 % загальної кількості студентів м. Києва.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у закладах освіти м. Києва у 2017 році становила 7991 грн (71,8 % середнього рівня по економіці).

Актуальними проблемами освітньої сфери міста Києва є:

- наявність тенденції до збільшення розриву між рівнем оплати праці у галузі освіти та середнім рівнем по м. Києву;

- недостатній рівень соціально-правового захисту учасників навчально-виховного процесу, відсутність цілісної системи соціально-економічних стимулів у педагогічних і науково-педагогічних працівників;

- невідпрацьованість ефективної системи працевлаштування випускників закладів вищої освіти, їх професійного супроводу;

- нерівність доступу до здобуття якісної вищої освіти, зокрема осіб з інвалідністю;

- недостатня орієнтованість структури і змісту фахової передвищої, вищої освіти на потреби ринку праці та сучасні економічні виклики;

- низький рівень фінансово-економічного та матеріально-технічного забезпечення закладів фахової передвищої, вищої освіти.

Мета Підпрограми

Метою Підпрограми є підготовка конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, збалансування підготовки кваліфікованих кадрів, створення умов для самореалізації особистості та забезпечення конституційного права на освіту, забезпечення потреб суспільства та ринку праці у кваліфікованих кадрах.

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та джерел фінансування

Визначені у першому розділі цієї Підпрограми проблеми галузі освіти вирішуються шляхом застосування системного програмного підходу, який передбачає, зокрема, розгляд об'єкта як цілісного комплексу взаємопов'язаних елементів, які мають виконувати певну функцію. Комплексне застосування організаційних, матеріально-фінансових, наукових та інших ресурсів, спрямованих на досягнення мети Підпрограми, взаємоузгодженість напрямів, завдань та заходів Підпрограми мають забезпечити якісне оновлення системи фахової передвищої та вищої освіти з огляду на те, що сьогодні саме людський капітал як інтенсивний продуктовий фактор відіграє дедалі більшу роль у суспільному поступі.

Вирішення згаданих проблем передбачається шляхом:

- оновлення структури і змісту фахової передвищої, вищої освіти з орієнтацією на потреби ринку праці за рахунок реалізації та впровадження нових освітніх програм;

- покращення системи працевлаштування випускників закладів вищої освіти та їхнього професійного супроводу, зокрема, через удосконалення процесу координаційної діяльності закладів фахової передвищої, вищої освіти та роботодавців з орієнтацією на потреби міста Києва у кваліфікованих фахівцях;

- підвищення рівня доступу до здобуття фахової передвищої, вищої освіти особами з інвалідністю шляхом надання технічного, педагогічного, фізкультурно-спортивного, соціального супроводу, професійної адаптації та реабілітації;

- реалізації суспільно значущих проектів, спрямованих на модернізацію вищої освіти і науки;

- підвищення рівня фінансово-економічного забезпечення та створення сучасної матеріально-технічної бази закладів фахової передвищої, вищої освіти, зокрема за рахунок оновлення технологічно застарілого та фізично зношеного обладнання, бібліотечних фондів, будівництва, реконструкції будівель закладів освіти, капітальних і поточних ремонтних робіт тощо.

Джерелом фінансування Підпрограми є кошти бюджету м. Києва.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Підпрограми, наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 - Ресурсне забезпечення Підпрограми

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Підпрограми

Роки виконання Підпрограми

Усього витрат на виконання Підпрограми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Обсяг ресурсів, усього

131872,8

103489,9

102151,7

69175,4

77987,5

484677,3

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

-

-

-

-

-

-

Бюджет м. Києва

83795,0

57725,8

75105,0

47955,0

55708,1

320288,8

Кошти інших джерел

48077,8

45764,1

27046,7

21220,4

22279,4

164388,4


Напрями діяльності, перелік завдань, заходів Підпрограми та результативні показники

Напрями та пріоритетні завдання підпрограми визначені відповідно до законів України "Про освіту" від 05.09.2017 N 2145-VIII, "Про вищу освіту" від 01.07.2014 N 1556-VII, "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002 N 40-IV, Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.11.2011 N 824/7060 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 14.05.2015 N 463/1327 та від 06.07.2017 N 724/2886).

Напрями діяльності, перелік пріоритетних завдань та заходів Підпрограми наведені у додатку 1.

Очікувані результати виконання заходів Підпрограми:

- забезпечення потреб суспільства та ринку праці у кваліфікованих кадрах, зокрема шляхом координації діяльності закладів фахової передвищої, вищої освіти та роботодавців з орієнтацією на потреби міста Києва у кваліфікованих фахівцях;

- підтримка інноваційного шляху розвитку столичної освіти, створення умов та сприяння самореалізації особистості;

- здійснення наукових досліджень, спрямованих на потреби міста Києва;

- покращення умов навчання студентів та роботи науково-педагогічних колективів шляхом зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, будівництва, реконструкції та проведення капітальних ремонтів будівель закладів освіти;

- підвищення доступності вищої освіти, зокрема забезпечення можливостей здобуття вищої освіти особами з інвалідністю;

- набуття педагогічними та науково-педагогічними працівниками необхідних компетентностей, підвищення їх професійного рівня.

ДОДАТОК 1. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПІДПРОГРАМИ "ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА, ВИЩА ОСВІТА І НАУКА"

N
з/п

Назва напряму діяльності
(пріоритетне завдання)

Заходи Підпрограми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

 

Очікуваний результат

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн,
у т. ч. за роками 2019 - 2023

Показники

2019

2020

2021

2022

2023

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Удосконалення системи вищої освіти відповідно до потреб розвитку міста

1.

Створення умов для забезпечення здобуття вищої освіти особами з інвалідністю

1.1. Розвиток центру підтримки осіб з інвалідністю

2019 - 2023

Департамент освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
ДВНЗ "Київський коледж легкої промисловості"

Бюджет м. Києва

Усього: 19150,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 0,0
2020 - 0,0
2021 - 0,0
2022 - 0,0
2023 - 19150,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на створення та розвиток центру підтримки осіб з інвалідністю, тис. грн

-

-

-

-

19150,0

Впровадження у навчальний процес сучасних методик навчання з урахуванням відповідних нозологій. Використання спеціальних програм, проведення спеціалізованих навчальних тренінгів, семінарів, майстер-класів тощо.
Забезпечення освітнього процесу соціальною, психологічною, фізкультурно-спортивною реабілітацією, професійною адаптацією та інтеграцію у суспільство

продукту:
кількість створених центрів, од.;

-

-

-

-

1

кількість осіб з інвалідністю, які отримують фахову, профільну освіту, фізкультурно-спортивну, консультативну, соціальну та психологічну реабілітацію, осіб

-

-

-

-

600

ефективності:
витрати на надання послуг з підтримки однієї особи з інвалідністю, тис. грн

-

-

-

-

31,9

якості:
питома вага кількості осіб з інвалідністю до загальної кількості осіб, які скористались послугами центру, %

-

-

-

-

100

Забезпечення можливостей здобуття фахової, профільної освіти особами з інвалідністю. Надання технічного, педагогічного, фізкультурно-спортивного, соціального супроводу, професійної адаптації та реабілітації.

2.

Посилення співпраці закладів вищої освіти з сектором економіки

2.1. Розвиток координаційного центру підготовки фахівців для сфер виробництва та обслуговування із залученням провідних підприємств та компаній різних форм власності

2019 - 2023

Департамент освіти і науки,
Київський коледж зв'язку,
Київський міський центр зайнятості

Кошти інших джерел

Усього: 3000,0,
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 700,0
2020 - 650,0
2021 - 600,0
2022 - 550,0
2023 - 500,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на створення та розвиток координаційного центру, тис. грн

700,0

650,0

600,0

550,0

500,0

Визначення потреби міста Києва у фахівцях з фахової передвищої освіти

продукту:
кількість створених центрів, од.

1

-

-

-

-

кількість підприємств та компаній різних форм власності, залучених до співпраці з центром, од.

-

10

14

16

20

ефективності:
витрати на створення та розвиток координаційного центру, тис. грн

700,0

650,0

600,0

550,0

500,0

якості:
питома вага кількості створених центрів до запланованої кількості, %

100

-

-

-

-

динаміка кількості підприємств та компаній різних форм власності, залучених до співпраці з центром, од.

-

10

14

16

20

3

Забезпечення високоякісної підготовки кваліфікованих педагогічних, науково-педагогічних працівників для закладів вищої освіти охорони здоров'я міста Києва

3.1. Забезпечення модернізації навчального процесу згідно з вимогами сучасної освіти

2019 - 2023

Департамент охорони здоров'я

Бюджет м. Києва

Усього: 3286,5,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 851,3
2020 - 546,3
2021 - 585,3
2022 - 637,3
2023 - 666,3

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на придбання обладнання, тис. грн

851,3

546,3

585,3

637,3

666,3

Оновлення технологічно застарілого та фізично зношеного обладнання, модернізація навчально-методичної, методологічної бази.
Покращення умов навчання студентів та роботи науково-педагогічного колективу

продукту:
кількість закладів, од.

4

4

4

4

4

ефективності:
середні витрати на один заклад, тис. грн

212,8

136,6

146,3

159,3

166,6

якості:
питома вага оновлення обладнання до запланованого Підпрограмою, %

20

40

60

80

100

4.

Розвиток мережі закладів вищої мистецької освіти комунальної форми власності шляхом впровадження нових освітніх програм

4.1. Модернізація навчального процесу, впровадження нових програм та інноваційних методик у закладах вищої мистецької освіти

2019 - 2023

Департамент культури, заклади вищої мистецької освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 20895,3,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 669,6
2020 - 2724,3
2021 - 5464,8
2022 - 5475,6
2023 - 6561,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на реалізацію та впровадження нових освітніх програм для здобуття нових освітньо-кваліфікаційних рівнів, тис. грн,
у т. ч:

669,6

2724,3

5464,8

5475,6

6561,0

Оновлення технологічно застарілого та фізично зношеного обладнання, модернізація навчально-методичної, методологічної бази.
Покращення умов навчання студентів та роботи науково-педагогічного колективу

"бакалаврів", тис. грн

669,6

1485,0

1803,6

2187,0

2673,0

"магістрів", тис. грн

-

1239,3

3661,2

3288,6

3888,0

продукту:
кількість здобувачів освіти, відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів:

 

 

 

 

 

"бакалаврів", осіб,

27

54

54

54

54

"магістрів", осіб

-

27

54

54

54

ефективності:
середні витрати в рік на підготовку одного "бакалавра", тис. грн,

24,8

27,5

33,4

40,5

49,5

"магістра", тис. грн

-

45,9

67,8

60,9

72

якості:
динаміка кількості здобувачів освіти, до попереднього року, %

-

300

133

100

100

5.

Забезпечення професійно-творчої діяльності закладів вищої мистецької освіти з підготовки кваліфікованих спеціалістів для сфери культури міста Києва

5.1. Реалізація інноваційних мистецьких проектів.
Відновлення старих та постановка нових вистав, шоу-програм.
Проведення мистецьких заходів та звітів у рамках освітнього процесу та практики

2019 - 2023

Департамент культури, заклади вищої мистецької освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 5232,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 1050,0
2020 - 1054,0
2021 - 998,2
2022 - 1062,6
2023 - 1067,2

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на реалізацію мистецьких проектів, тис. грн

1050,0

1054,0

998,2

1062,6

1067,2

Збереження культурного надбання українського народу. Національно-патріотичне виховання молоді. Забезпечення культурних потреб киян

продукту:
кількість проектів, од.

30

34

34

34

34

ефективності:
середні витрати на один проект, тис. грн

35,0

31,0

29,4

31,3

31,4

якості:
динаміка кількості реалізованих інноваційних мистецьких проектів, %

100

113

100

100

100

6.

Формування позитивного іміджу столичної освіти серед громадськості

6.1. Проведення загальноміських заходів, спрямованих на розвиток та реалізацію креативної індустрії

2019 - 2023

Департамент
культури, заклади вищої мистецької освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 5111,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 898,2
2020 - 1008,6
2021 - 1008,6
2022 - 1062,2
2023 - 1133,4

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на проведення загальноміських заходів, тис. грн

898,2

1008,6

1008,6

1062,2

1133,4

Популяризація національно-культурної спадщини.
Актуалізація професійного зростання та креативного розвитку молодих педагогічних працівників та митців

продукту:
кількість заходів, од.

9

9

9

9

9

ефективності:
середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн

99,8

112,1

112,1

118,0

125,9

якості:
питома вага кількості проведених загальноміських заходів до запланованої Підпрограмою кількості, %

20

40

60

80

100

 

Здійснення прикладних досліджень, спрямованих на потреби міста Києва

 

9.

Реалізація суспільно значущих проектів, спрямованих на модернізацію вищої освіти і науки

9.1. Розробка та випробування корекційно-компенсаторної складової (методики) інтеграції дітей з особливими освітніми потребами
у соціальне середовище

2019 - 2021

Київський університет імені Бориса Грінченка

Кошти інших джерел

Усього: 1900,0,
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 475,0
2020 - 950,0
2021 - 475,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на розробку, тис. грн

475,0

950,0

475,0

-

-

Розроблення та апробація методики інтеграції дітей з інвалідністю у соціальне середовище. Зростаюча динаміка підготовлених студентів, методистів, педагогів до роботи за зазначеною методикою

продукту:
частка розробленої методики, од.

0,25

0,5

0,25

-

-

ефективності:
витрати на розробку методики, тис. грн

1900,0

-

-

якості:
питома вага виконаного дослідження до запланованого Підпрограмою, %

25

75

100

-

-

9.2. Дослідження феномена професійного "вигорання" вчителів закладів середньої освіти м. Києва: розробка та випробування програми профілактики
і подолання

2019 - 2021

Київський університет імені Бориса Грінченка

Кошти інших джерел

Усього: 1800,0,
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 720,0
2020 - 540,0
2021 - 540,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на дослідження, тис. грн

720,0

540,0

540,0

-

-

Розроблення та апробація програми профілактики
і подолання професійного "вигорання" педагогічних працівників. Зростання динаміки педагогічних працівників, які пройдуть навчання за програмою профілактики і подолання професійного "вигорання"

продукту:
частка від запланованого дослідження, од.

0,4

0,3

0,3

-

-

ефективності:
витрати на одне дослідження, тис. грн

1800,0

-

-

якості:
питома вага виконаного дослідження до запланованого Підпрограмою, %

40

70

100

-

-

9.3. Дослідження сучасних механізмів взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг в контексті розвитку м. Києва. Побудова динамічної моделі

2019 - 2023

Київський університет імені Бориса Грінченка

Кошти інших джерел

Усього: 1500,0,
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 250,0
2020 - 250,0
2021 - 250,0
2022 - 350,0
2023 - 400,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на дослідження, тис. грн

250,0

250,0

250,0

350,0

400,0

Розроблення моделі ефективної взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг для реалізації в цільовій програмі зайнятості міста Києва

продукту:
частка від запланованого дослідження, од.

0,15

0,15

0,15

0,25

0,3

ефективності:
витрати на одне дослідження, тис. грн

1500,0

якості:
питома вага виконаного дослідження до запланованого Підпрограмою, %

15

30

45

70

100

9.4. Дослідження організаційно-педагогічних умов когнітивного та психоемоційного розвитку учнів у процесі реалізації Концепції "Нової української школи"

2019 - 2021

Київський університет імені Бориса Грінченка

Кошти інших джерел

Усього: 1900,0,
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 475,0
2020 - 950,0
2021 - 475,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на дослідження, тис. грн

475,0

950,0

475,0

-

-

Супровід НУШ через розроблення діагностичного інструментарію моніторингу, методичних рекомендацій щодо забезпечення умов розвитку учнів "Нової української школи". Зростаюча динаміка підготовлених студентів, педагогічних працівників до роботи в умовах "Нової української школи"

продукту:
частка від запланованого дослідження, од.

0,25

0,5

0,25

-

-

ефективності:
витрати на одне дослідження, тис. грн

1900,0

-

-

якості:
питома вага виконаного дослідження до запланованого Підпрограмою, %

25

75

100

-

-

9.5. Дослідження особливостей процесу соціалізації дитини у закладах освіти великого міста

2019 - 2021

Київський університет імені Бориса Грінченка

Кошти інших джерел

Усього: 1800,0,
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 475,0
2020 - 550,0
2021 - 775,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на розробку, тис. грн

475,0

550,0

775,0

-

-

Розроблення методики розвитку базових якостей дитини 6 - 10 років у процесі її соціалізації у великому місті

продукту:
навчально-методичний комплекс (методичні рекомендації для вихователів ЗДО, вчителів початкової школи, інформаційні атласи для батьків, зошити посібники для дітей 6 - 10 років) для вихователів ЗДО, вчителів початкової школи, батьків, дітей, од.

0,26

0,31

0,43

-

-

ефективності:
витрати на розроблення навчально-методичного комплексу, тис. грн

1800,0

-

-

якості:
питома вага виконаного дослідження до запланованого Підпрограмою, %

26

57

100

-

-

 

Створення сучасної матеріально-технічної бази системи вищої освіти

 

10.

Розвиток та оновлення
матеріально-технічної бази закладів вищої освіти охорони здоров'я міста Києва

10.1. Забезпечення підвищення якості: освіти, поповнення та оновлення бібліотечних фондів

2019 - 2023

Департамент охорони здоров'я

Бюджет м. Києва

Усього: 1393,0
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 269,2
2020 - 275,3
2021 - 306,5
2022 - 265,4
2023 - 276,6

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на поповнення та оновлення бібліотечних фондів, тис. грн

269,2

275,3

306,5

265,4

276,6

Підвищення якості освіти та надання освітніх послуг. Забезпечення інформаційного обслуговування викладацького складу та студентів, доступу до фондів бібліотеки

продукту:
кількість закладів, од.

4

4

4

4

4

ефективності:
середні витрати на один заклад, тис. грн

67,3

68,8

76,6

66,4

69,2

якості:
частка оновлених бібліотечних фондів, %

19,3

39,1

61,1

80,1

100

10.2. Оновлення технологічно застарілого та фізично зношеного обладнання (комп'ютери, мультимедійні комплекси тощо). Укомплектування кабінетів фантомами, муляжами, інструментарієм тощо

2019 - 2023

Департамент охорони здоров'я

Бюджет м. Києва

Усього: 6940,9,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 1540,3
2020 - 1438,5
2021 - 1438,5
2022 - 1402,5
2023 - 1121,1

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на оновлення обладнання, тис. грн

1540,3

1438,5

1438,5

1402,5

1121,1

Модернізація навчального процесу, забезпечення належних умов надання сучасної освіти. Забезпечення підготовки кваліфікованих спеціалістів для лікувальних установ м. Києва

продукту:
кількість закладів, од.

4

4

4

4

4

ефективності:
середні витрати на один заклад, тис. грн

385,08

359,63

359,63

350,63

280,28

якості:
питома вага оновлення обладнання до запланованого Підпрограмою, %

22,2

42,9

63,6

83,8

100

11.

Розвиток та оновлення матеріально-технічної бази закладів вищої освіти охорони здоров'я міста Києва

11.1. Поточний ремонт лабораторій, кабінетів, навчальних кабінетів (поточний ремонт зовнішньої каналізаційної системи)

2019 - 2023

Департамент охорони здоров'я

Бюджет м. Києва, кошти інших джерел

Усього: 10071,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 100,0
2020 - 110,0
2021 - 120,0
2022 - 135,0
2023 - 150,0
у т. ч кошти інших джерел:
2019 - 1590,0
2020 - 1713,0
2021 - 1938,0
2022 - 1995,0
2023 - 2220,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на проведення поточного ремонту, тис. грн

1690,0

1823,0

2058,0

2130,0

2370,0

Забезпечення: належних умов для навчання згідно з вимогами чинного законодавства; енергозбереження закладу освіти; безпеки перебування студентів й слухачів у закладі освіти; протипожежної безпеки; комфортного перебування учасників освітнього в навчальних кабінетах та аудиторіях

продукту:
кількість закладів, од.

4

4

4

4

4

ефективності:
середні витрати на один заклад, тис. грн

422,5

455,8

514,5

532,5

592,5

якості:
рівень виконання робіт з поточного ремонту до запланованого Підпрограмою, %

16,8

34,9

55,3

86,5

100

12.

Оновлення матеріально-технічної бази закладів вищої мистецької освіти

12.1. Придбання реквізиту, сценічних костюмів та взуття, а також обладнання для їх утримання та ремонту

2019 - 2023

Департамент
культури,
заклади вищої мистецької освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 7439,3,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 1615,5
2020 - 1759,8
2021 - 1461,1
2022 - 1467,4
2023 - 1135,5

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на придбання реквізиту, сценічних костюмів та взуття, обладнання для їх утримання та ремонту, тис. грн

1615,5

1759,8

1461,1

1467,4

1135,5

Оновлення застарілого реквізиту. Розширення та осучаснення творчого репертуару для зацікавлення глядачів та ознайомлення їх з українською культурною спадщиною

продукту:
кількість придбаного реквізиту, сценічних костюмів та взуття, од.

175

186

146

121

115

ефективності:
середні витрати на придбання одиниці реквізиту, сценічних костюмів та взуття, тис. грн

9,23

9,46

10,01

12,13

9,87

якості:
рівень оновлення реквізиту, сценічних костюмів, %

23,6

48,6

68,2

84,5

100

динаміка кількості придбаного реквізиту до попереднього року, %

-

106,3

78,5

82,9

95

12.2. Придбання спеціалізованої навчальної літератури, поповнення бібліотечного фонду. Забезпечення підручниками та навчально-методичними комплексами

2019 - 2023

Департамент
культури,
заклади вищої мистецької освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 3035,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 577,0
2020 - 592,0
2021 - 607,0
2022 - 622,0
2023 - 637,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на поповнення бібліотечного фонду, тис. грн

577,0

592,0

607,0

622,0

637,0

Забезпечення процесу навчання сучасною професійною літературою. Оновлення бібліотечного фонду сучасними друкованими матеріалами (підручники, науково-методичні збірки тощо)

продукту:
кількість примірників, од.

2500

2500

2500

2500

2500

ефективності:
середні витрати на придбання одного примірника літератури, тис. грн

0,231

0,237

0,243

0,249

0,255

якості:
частка оновлених бібліотечних фондів до запланованих Підпрограмою, %

20

40

60

80

100

12.3. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; предметів довгострокового користування;
транспортних засобів задля забезпечення транспортних перевезень студентського творчого колективу, реквізиту та сценічних костюмів для здійснення мистецьких заходів та звітів у рамках навчального процесу та практики

2019 - 2023

Департамент культури,
заклади вищої мистецької освіти

Бюджет м. Києва, кошти інших джерел

Усього: 48908,7,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 5248,5
2020 - 5300,0
2021 - 5400,0
2022 - 5500,0
2023 - 5600,0
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 7268,6
2020 - 7013,1
2021 - 4693,7
2022 - 1025,4
2023 - 1859,4

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на придбання предметів довгострокового користування, тис. грн

12517,1

12313,1

10093,7

6525,4

7459,4

Забезпечення якісного процесу навчання з використанням сучасних технологій та технічних засобів

продукту:
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування, од.

728

1702

1546

1546

1529

ефективності:
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання, предмету довгострокового користування, тис. грн

17,2

7,23

6,53

4,22

4,88

якості:
питома вага кількості придбаного обладнання до запланованої Підпрограмою кількості, %

10,3

34,4

56,4

78,3

100

13.

Модернізація матеріально-технічної та навчально-методичної бази ВНЗ I - II рівнів акредитації

13.1. Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, оснащення лабораторій, кабінетів тощо

2019 - 2023

Департамент освіти і науки,
ВНЗ I - II рівнів акредитації

Бюджет м. Києва, кошти інших джерел

Усього: 140680,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 15174,0
2020 - 15202,0
2021 - 15440,0
2022 - 7215,0
2023 - 2120,0
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 24481,0
2020 - 27148,0
2021 - 11300,0
2022 - 11300,0
2023 - 11300,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на придбання обладнання, тис. грн

39655,0

42350,0

26740,0

18515,0

13420,0

Можливість впроваджувати інноваційні форми та методи роботи в процесі реалізації освітніх програм

продукту:
кількість обладнання, од.

1626

1026

733

515

191

ефективності:
середні витрати на один заклад, тис. грн

24,4

41,3

36,5

36,0

70,3

якості:
рівень оновлення матеріально-технічної бази, %

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів фахової передвищої, вищої освіти

16.

Будівництво, закладів фахової передвищої, вищої освіти

16.1. Будівництво об'єктів Київського університету імені Бориса Грінченка (Перелік об'єктів затверджується щорічно)

2019 - 2021

Київський університет імені Бориса Грінченка,
Департамент будівництва та житлового забезпечення

Бюджет м. Києва

Усього: 22900,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2021 - 4500,0
2022 - 9200,0
2023 - 9200,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на будівництво об'єктів, тис. грн

-

-

4500,0

9200,0

9200,0

Поліпшення умов навчання студентів та роботи педагогічних працівників, зміцнення матеріально-технічної бази

продукту:
кількість об'єктів, од.

-

-

1

1

1

ефективності:
витрати на будівництво одного об'єкта, тис. грн

-

-

4500,0

9200,0

9200,0

якості:
питома вага виконаних робіт з будівництва та реконструкції до запланованих Підпрограмою, %

-

-

19,7

59,8

100,0

17.

Капітальний ремонт об'єктів закладів фахової передвищої, вищої освіти

17.1. Капітальний ремонт об'єктів Київського університету імені Бориса Грінченка

2019 - 2022

Департамент освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 77980,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 29487,0
2020 - 13860,0
2021 - 28573,0
2022 - 6060,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на проведення капітального ремонту об'єктів, тис. грн

29487,0

13860,0

28573,0

6060,0

-

Створення умов для покращення навчального процесу, збереження енергоефективності Київського університету імені Бориса Грінченка

продукту:
кількість об'єктів, од.

3

3

3

1

-

ефективності:
витрати на капітальний ремонт одного об'єкта, тис. грн

9829,0

4620,0

9524,3

6060,0

-

якості:
питома вага виконаних робіт з капітального ремонту до запланованих Підпрограмою, %

40,0

55,8

92,0

100,0

-

17.2. Капітальний ремонт та благоустрій територій об'єктів закладів вищої мистецької освіти, у тому числі розробка проектно-кошторисної документації

2019 - 2023

Департамент культури,
заклади вищої мистецької освіти

Бюджет м. Києва, кошти інших джерел

Усього: 47599,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 11848,8
2020 - 8470,0
2021 - 7877,0
2022 - 7360,0
2023 - 6400,0
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 5643,2
2020 - 0,0
2021 - 0,0
2022 - 0,0
2023 - 0,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на капітальний ремонт об'єктів, тис. грн

17492,0

8470,0

7877,0

7360,0

6400,0

Забезпечення якісного процесу навчання із використанням сучасних технологій та технічних засобів

продукту:
кількість заходів з капітального ремонту, од.

12

8

9

7

5

ефективності:
середні витрати на один захід з капітального ремонту, тис. грн

1457,7

1058,8

875,2

1051,4

1280,0

якості:
питома вага виконаних заходів з капітального ремонту до запланованих Підпрограмою, %

29,3

48,8

70,7

87,8

100,0

17.3. Капітальний ремонт закладів вищої освіти охорони здоров'я.
Створення умов дотримання санітарних правил і норм влаштування закладів вищої освіти, забезпечення безпеки, у т. ч. протипожежної, забезпечення виконання заходів з енергоефективності та енергозбереження

2019 - 2023

Департамент охорони здоров'я

Бюджет м. Києва

Усього: 22155,6,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 14465,6
2020 - 5385,0
2021 - 1325,0
2022 - 490,0
2022 - 490,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на проведення капітального ремонту, тис. грн

14465,6

5385,0

1325,0

490,0

490,0

Створення умов для покращення навчального процесу, збереження енергоефективності закладів вищої освіти охорони здоров'я

продукту:
кількість закладів, од.

4

3

2

1

1

ефективності:
середні витрати на один заклад, тис. грн

3616,4

1795,0

662,5

490,0

490,0

якості:
частка закладів, у яких виконані роботи з капітального ремонту, до тих, що потребують капітального ремонту, %

36,4

63,6

81,8

91

100

18.

Капітальний ремонт об'єктів ВНЗ I - II рівнів акредитації

18.1. Проведення капітальних та поточних ремонтних робіт приміщень та комунікацій

2019 - 2023

Департамент освіти і науки

Кошти інших джерел

Усього: 30000,0,
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 6000,0
2020 - 6000,0
2021 - 6000,0
2022 - 6000,0
2023 - 6000,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів на проведення капітальних та поточних ремонтних робіт, тис. грн

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

Створення умов для покращення навчального процесу, збереження енергоефективності закладів вищої освіти I - II рівнів акредитації

продукту:
кількість закладів, од.

12

12

12

12

12

ефективності:
середні витрати на один заклад на проведення ремонтних робіт, тис. грн

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

якості:
питома вага проведених робіт з капітального ремонту до запланованих Підпрограмою, %

20

40

60

80

100

 

УСЬОГО ВИТРАТ НА ВИКОНАННЯ ПІДПРОГРАМИ:

Усього:
488267,3,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 84595,0
2020 - 58445,8
2021 - 75805,0
2022 - 48595,0
2023 - 56438,1
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 48077,8
2020 - 45764,1
2021 - 27046,7
2022 - 21220,4
2023 - 22279,4

 

 

 

 

 

 

 


Підпрограма "Єдиний інформаційно-освітній простір закладів освіти"

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Підпрограма

Однією зі складових системної реформи загальної середньої освіти, передбаченої Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року" (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 N 988-р), є створення сучасного освітнього середовища, в тому числі - електронного, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, вчителів і батьків.

У 2018 році в 474 ЗЗСО м. Києва (комунальної і приватної власності) здобувають освіту понад 284 тисячі учнів (284606 осіб), з них 124867 - у початковій, 128682 - в основній, 31057 - у старшій школах.

У ЗЗСО функціонує 1786 комп'ютерних класів, у яких створено 20388 робочих місць для учнів з доступом до мережі Інтернет, що на 13 % задовольняє потребу загальної кількості учнів основної і старшої школи і на 7 % - загальної кількості учнів. Така кількість комп'ютерної техніки не задовольняє потребу закладів освіти в обладнанні й унеможливлює високий рівень надання освітніх послуг, проведення онлайн-тестувань тощо. Окрім того, щорічно з 2015 року зростає кількість учнів основної і старшої школи (приблизно у 1,25 разу), що призведе до збільшення навантаження на один комп'ютер. Серед усіх комп'ютерів, які встановлені у ЗЗСО, налічується 25539 (або 58 %) комп'ютерів, термін придбання яких становить понад 5 років.

Для реалізації сучасних вимог до викладання дисциплін природничо-математичного циклу, гуманітарних і суспільних наук ефективним є використання на уроках мультимедійного обладнання. Станом на червень 2018 року у ЗЗСО налічується 2426 інтерактивних комплексів, що становить 37 % загальної кількості класів основної і старшої школи. Потреба у забезпеченні ЗЗСО на сьогодні становить 2000 інтерактивних комплексів (у середньому по 5 комплексів на ЗЗСО).

Нині усі ЗЗСО мають доступ до мережі Інтернет, який забезпечується розгалуженою мережею провайдерів (близько 100), проте залишається не вирішеним питання підключення ЗЗСО до швидкісної мережі Інтернет, на сьогодні лише 56,7 % ЗЗСО забезпечені високошвидкісним доступом до мережі Інтернет.

У 275 ЗЗСО (комунальної і приватної власності) наявний WI-FI, що становить 58 % загальної потреби ЗЗСО (за умови 1 заклад - 1 точка WI-FI).

Для створення єдиного інформаційно-освітнього простору закладів освіти необхідно завершити формування міської мультисервісної мережі шляхом проведення оптоволоконного підключення, що дозволить створити в кожному закладі локальну обчислювальну мережу для забезпечення доступу до швидкісного інтернету та середовища з освітнім контентом.

Концепцією передбачено забезпечення освітнього процесу новим освітнім контентом: електронними підручниками та електронними освітніми ресурсами. З огляду на це, актуальним є осучаснення шкільної бібліотеки. Потребують обладнання комп'ютерною технікою бібліотеки ЗЗСО для забезпечення доступу учнів до електронних бібліотек, сучасних електронних освітніх ресурсів. Нині для ведення бібліотечного фонду використовуються 946 комп'ютерів (у середньому по 2 комп'ютери на бібліотеку ЗЗСО), однак для роботи учнів з електронними освітніми ресурсами не створено жодного робочого місця з доступом до мережі Інтернет у шкільній бібліотеці.

Для впровадження елементів е-навчання в основній школі у 2016 році придбано 386 планшетів з електронними підручниками, у 2017 році - 770. Цим забезпечено потребу лише 14 закладів освіти міста Києва (учнів 5-6 класів). Доцільне забезпечення доступу учнів основної школи до електронних підручників.

Сьогодення об'єктивно вимагає переведення освітнього процесу на технологічний рівень. Одним із актуальних напрямів інноваційного розвитку природничо-математичної освіти є система навчання STEM. Активне впровадження інтегрованих курсів потребує використання STEM-лабораторій. У період 2016 - 2018 років придбано певне обладнання для 103 STEM-лабораторій ЗЗСО.

З огляду на викладене вище, на часі актуальними залишаються такі проблеми:

- недостатній рівень оснащення закладів освіти сучасною комп'ютерною технікою;

- низький рівень доступності учнів до електронних підручників в ЗЗСО;

- недостатній рівень забезпечення закладів освіти високошвидкісним Інтернетом (не менше 2 МБ/с);

- відсутність STEM-центрів, міської відкритої студії-FM для реалізації завдань медійної освіти учнів столиці.

Мета Підпрограми

Метою Підпрограми є створення сучасного єдиного інформаційно-освітнього простору як складової системної реформи загальної середньої освіти, що забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, вчителів, керівників закладів освіти і батьків.

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та джерел фінансування

Комплексно вирішити зазначені проблеми дозволить використання програмно-цільового методу, який передбачає узгодження в рамках єдиної програми комплексу заходів за напрямами, пріоритетними завданнями, виконавцями і ресурсами.

Обсяг фінансування уточнюється щороку в установленому порядку під час складання проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів.

Джерелом фінансування Підпрограми є кошти бюджету міста Києва.

Таблиця 1 - Ресурсне забезпечення Підпрограми

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Підпрограми

Роки виконання Підпрограми

Усього витрат на виконання Підпрограми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Обсяг ресурсів, усього

134608,8

134380,5

123769,5

124177,5

134570,7

651507,0

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

-

-

-

-

-

-

Бюджет м. Києва

32658,8

42080,5

32119,5

33251,5

34496,7

174607,0

Кошти інших джерел

101950,0

92300,0

91650,0

90926,0

100074,0

476900,0


Напрями діяльності, перелік завдань, заходів Підпрограми та результативні показники

Напрями та пріоритетні завдання Підпрограми визначені відповідно до Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 N 2145-VIII, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа", Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.11.2011 N 824/7060 (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 14.05.2015 N 463/1327 та від 06.07.2017 N 724/2886).

Напрями діяльності, перелік пріоритетних завдань та заходів Підпрограми наведені у додатку 1.

Основними очікуваними результатами реалізації Підпрограми є:

- підвищення якості освітніх послуг шляхом організації вільного доступу до електронних навчальних курсів, навчальних та наукових матеріалів, навчально-методичних комплексів, цифрових інформаційних ресурсів;

- створення умов для реалізації моделі відкритої освіти в забезпеченні рівних можливостей одержання якісної освіти й освіти впродовж життя;

- суттєве розширення змісту та методології підготовки фахівців за рахунок інтегрованого використання взаємопов'язаних інформаційних технологій;

- формування в суб'єктів освітньої діяльності високого рівня інформаційної культури.

ДОДАТОК 1. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПІДПРОГРАМИ "ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ"

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Підпрограми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн,
у т. ч. за роками: 2019 - 2023

Очікуваний результат

 

Показники

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Розвиток єдиної інформаційної системи управління освітою в місті, у тому числі впровадження електронних форм освіти

1.1. Забезпечення закладів освіти сучасною комп'ютерною технікою

2019 - 2023

Департамент освіти і науки,
районні в місті Києві державні адміністрації,
КНП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА"

Кошти інших джерел

Усього:
145000,0,
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 29000,0
2020 - 29000,0
2021 - 29000,0
2022 - 29000,0
2023 - 29000,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

29000,0

29000,0

29000,0

29000,0

29000,0

Можливість сполучення комп'ютерних і традиційних методів організації освітнього процесу, працювати з будь-якими наявними програмними забезпеченнями, реалізувати різні прийоми індивідуальної й колективної роботи учнів з візуальним сприйняттям

продукту:
кількість класів з мультимедійним інтерактивним обладнанням: інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, мобільне робоче місце вчителя, од.

400

400

400

400

400

ефективності:
середні витрати на один клас, тис. грн

72,5

72,5

72,5

72,5

72,5

якості:
питома вага обладнаних класів до загальної кількості, %

20

40

60

80

100

1.2. Підключення до швидкісного Інтернету закладів освіти столиці

2019

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

Бюджет м. Києва

Усього: 101000,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 20200,0
2020 - 20200,0
2021 - 20200,0
2022 - 20200,0
2023 - 20200,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

20200,0

20200,0

20200,0

20200,0

20200,0

Охоплення якісним інформаційним простором для уніфікації ведення навчального процесу в галузі освіти з урахуванням новітніх технологій навчання

продукту:
кількість закладів освіти, підключених до швидкісного Інтернету

404

404

404

404

404

ефективності:
середні витрати на підключення одного ЗЗСО, тис. грн

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

якості:
рівень виконання робіт з підключення ЗЗСО до мережі Інтернет, %

20

40

60

80

100

1.3. Впровадження елементів е-навчання у закладах загальної середньої освіти, доступ учнів ЗЗСО до е-підручників

2019 - 2023

Департамент освіти і науки,
районні в місті Києві державні адміністрації
КНП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА"

Кошти інших джерел

Усього: 137250,0,
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 9150,0
2020 - 18300,0
2021 - 27450,0
2022 - 36600,0
2023 - 45750,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

9150,0

18300,0

27450,0

36600,0

45750,0

Використання нетбуків та е-підручників для мотиваційної зацікавленості у процесі навчання. Сприяння засвоєнню та запам'ятовуванню навчального матеріалу, підвищенню інтересу до предмета

продукту:
кількість учнів, яким забезпечено доступ до е-підручників, осіб

30500

61000

91500

122000

152500

ефективності:
середні витрати на одного учня, тис. грн

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

якості:
питома вага учнів, забезпечених
е-підручниками, %

100

100

100

100

100

2.

Забезпечення неформальної STEM-освіти через мережу STEM та STEAM-центрів

2.1. Створення профільних STEM та STEAM-центрів при закладах освіти

2019 - 2023

Департамент освіти і науки,
районні в місті Києві державні адміністрації,
КНП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА"

Кошти інших джерел

Усього: 120000,0,
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 24000,0
2020 - 24000,0
2021 - 24000,0
2022 - 24000,0
2023 - 24000,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

24000,0

24000,0

24000,0

24000,0

24000,0

Територіальна доступність учнів до STEAM-центрів. Економія коштів місцевого бюджету за рахунок концентрації ресурсів в одному місці

продукту:
кількість STEM та STEAM-центрів при закладах позашкільної освіти, од.

4

4

4

4

4

ефективності:
середні витрати на створення STEM та STEAM-центрів при закладах позашкільної освіти, тис. грн

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

якості:
рівень виконання робіт із створення STEM та STEAM-центрів при закладах позашкільної освіти до запланованих, %

20

40

60

80

100

3.

Регіональний проект "Інформаційний освітній медіа-простір столиці"

3.1. Розвиток освітнього медійного простору

2019

КНП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА"

Бюджет м. Києва

Усього: 148257,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 12458,8
2020 - 21880,5
2021 - 11919,5
2022 - 13051,5
2023 - 14296,7
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 39800,0
2020 - 21000,0
2021 - 11200,0
2022 - 1326,0
2023 - 1324,0

витрат:
обсяг фінансових ресурсів, тис. грн

52258,8

42880,5

23119,5

14377,5

15620,7

Створення функціонування освітнього інформаційного каналу міста Києва

продукту:
кількість розроблених концепцій, од.

1

1

1

1

1

ефективності:
середні витрати на розробку концепції, тис. грн

52258,8

42880,5

23119,5

14377,5

15620,7

якості:
рівень виконання робіт з підготовки концепції, %

35,2

64,2

79,7

89,4

100,0

4

Прозорість та інформаційна відкритість освітнього простору на "Освітній карті міста Києва"

4.1. Розширення функціоналу "Освітньої карти міста Києва"

2019

Департамент освіти і науки,
КНП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА"

Не потребує фінансування

 

 

Створення цифрової інфраструктури для розширення доступу громадян до освітнього простору міста Києва, розвиток єдиної інформаційної системи управління освітою в місті

Забезпечення прозорості та відкритості закладів освіти відповідно до вимог Закону України "Про освіту". Доступ киян до інформації про заклади освіти, їх фінансування, особливості навчальних програм і планів

 

УСЬОГО ВИТРАТ НА ВИКОНАННЯ ПІДПРОГРАМИ:

 

 

 

 

Усього:
651507,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 32658,8
2020 - 42080,5
2021 - 32119,5
2022 - 33251,5
2023 - 34496,7
у т. ч. кошти інших джерел:
2019 - 101950,0
2020 - 92300,0
2021 - 91650,0 2022 - 90926,0 2023 - 100074,0

 

 

 

 

 

 

 


Підпрограма "Гранти міського голови"

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована підпрограма

Запровадження грантів Київського міського голови у 2016 році є одним із можливих дієвих механізмів стимулювання та заохочення суб'єктів освітньої діяльності до використання інноваційних підходів розвитку освіти в місті Києві.

Гранти Київського міського голови - це цільові кошти, що надаються на конкурсній основі закладу освіти, педагогічному працівникові для реалізації заявленого проекту у галузі освіти. Гранти Київського міського голови надаються на впровадження нових освітніх проектів за такими напрямами: "Здорова дитина", "Перспектива освіти", "Заклад з ідеєю", "Чуйне серце".

Участь у конкурсі на здобуття грантів Київського міського голови стимулюватиме педагогічних працівників закладів освіти до запровадження нових підходів щодо організації навчання дітей та сприятиме розвитку інновацій в управлінській та освітній діяльності.

Таблиця 1 - Динаміка основних показників участі у конкурсі у 2016 - 2018 роках

Напрям

Кількість поданих заявок, од.

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Грант "Здорова дитина"

8

10

7

Грант "Чуйне серце"

19

12

9

Грант "Заклад з ідеєю"

26

17

13

Грант "Перспектива освіти"

19

6

9

Усього:

72

45

38


Розмір грантів Київського міського голови для переможців конкурсу:

- для педагогічних працівників за напрямами "Здорова дитина", "Чуйне серце" та "Перспектива освіти" становить 50 тис. грн;

- для закладів освіти за напрямами: "Здорова дитина" та "Чуйне серце" становить 100 тис. грн;

- для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних закладів освіти за напрямом "Заклад з ідеєю" - по 50 тис. грн.

Аналіз кількості поданих заявок у період з 2016 по 2018 рік на участь у конкурсі на здобуття грантів Київського міського голови свідчить про те, що передбачене фінансування на реалізацію зазначеного проекту є недостатнім, що і призводить до зменшення кількості учасників. Є потреба щодо збільшення фінансування на 2019 - 2023 роки.

Мета Підпрограми

Метою Підпрограми є стимулювання суб'єктів освітньої діяльності до професійного зростання та їх заохочення до використання інноваційних підходів розвитку освіти в місті Києві.

Вчителі та вихователі, які здобудуть фінансову підтримку, матимуть можливість реалізувати власний творчий професійний потенціал та втілити свої професійні задуми. Моральне та матеріальне стимулювання педагогів грантами Київського міського голови сприятиме самореалізації та самоствердженню педагогів-новаторів, формуватиме установку педагогічних працівників на неперервну освіту, самовдосконалення та підвищення освітнього загальнокультурного рівня, заохочуватиме до самостійності та ініціативи, участі у професійних конкурсах, змаганнях, проектах з інноваційної педагогічної діяльності.

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та джерел фінансування

Взаємопов'язаність визначених проблем потребує використання для їх вирішення програмно-цільового методу, який передбачає узгодження в рамках єдиної програми комплексу заходів по напрямах, пріоритетних завданнях, виконавцях і ресурсах та базується на кращому загальноєвропейському досвіді його застосування.

Обсяг фінансування уточнюється щороку в установленому порядку під час складання проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів.

Ресурсне забезпечення Підпрограми наведено у таблиці 2.

Таблиця 2 - Ресурсне забезпечення Підпрограми

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Підпрограми

Роки виконання Підпрограми

Усього витрат на виконання Підпрограми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Обсяг ресурсів, усього

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

8000,0

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

-

-

-

-

-

-

Бюджет м. Києва

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

8000,0

Кошти власних надходжень

 

 

 

 

 

 

Кошти інших джерел

-

-

-

-

-

-


Напрями діяльності, перелік завдань, заходів підпрограми та результативні показники

Напрями діяльності, завдання та заходи Підпрограми наведені у додатку 1.

Основними очікуваними результатами виконання Підпрограми є:

- стимулювання та заохочення оздоровчо-фізкультурної роботи в закладах дошкільної освіти;

- стимулювання та заохочення інноваційних підходів до організації роботи з дітьми з особливими потребами;

- стимулювання та заохочення інноваційних підходів до управлінської діяльності в закладах освіти;

- стимулювання та заохочення інноваційних підходів до освітніх напрямів у закладах освіти.

ДОДАТОК 1. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПІДПРОГРАМИ "ГРАНТИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ"

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Підпрограми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн, у т. ч. за роками:
2019 - 2023

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Надання грантів Київського міського голови

Проведення загальноміських конкурсів на отримання гранту Київського міського голови у галузі "Освіта"

2019 - 2023

Департамент освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього:8000,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 1600,0
2020 - 1600,0
2021 - 1600,0
2022 - 1600,0
2023 - 1600,0

Популяризація кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності.
Стимулювання та заохочення до освітніх інновацій у закладах освіти

 

УСЬОГО НА ВИКОНАННЯ ПІДПРОГРАМИ:

 

 

 

 

Усього:8000,0,
у т. ч. бюджет міста Києва:
2019 - 1600,0
2020 - 1600,0
2021 - 1600,0
2022 - 1600,0
2023 - 1600,0

 


Індикатори програми

Індикатори результативності

Одиниці виміру

Роки

2019

2020

2021

2022

2023

Кількість дітей у ЗДО на 110 місць

дітей

115

112

110

108

106

Частка випускників ЗЗСО, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури 162 бали і вище, до загальної кількості учнів, які проходили тестування з української мови та літератури

%

55 %

55 %

59 %

61 %

63 %

Кількість позашкільних гуртків науково-технічного спрямування

одиниць / кількості ЗО

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

Охоплення дітей позашкільною освітою

%

34

36

37

38

39

Частка приватних ЗДО у загальній кількості ЗДО м. Києва

%

8

15

15

20

25

Частка приватних ЗЗСО у загальній кількості ЗЗСО м. Києва

%

11,5

12

13

13

14

Кількість класів з інклюзивною формою навчання

одиниць

380

380

430

480

520

Забезпеченість учнів ЗЗСО комп'ютерами

к-сть комп'ют. / 100 учнів

19

20

22

23

25

Рівень середньомісячної заробітної плати працівників галузі освіти до середньомісячної заробітної плати м. Києва

%

85

85

85

85

85


КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ "ОСВІТА КИЄВА. 2019 - 2023 РОКИ"

Координацію реалізації Програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків. Він координує дії виконавців Програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних термінів), звітування тощо.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань і заходів співвиконавцями, зазначеними в цій Програмі, серед яких: структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми, цільовим й ефективним використанням коштів здійснює відповідальний виконавець - Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який є головним розпорядником бюджетних коштів (далі - Департамент).

Департамент забезпечує моніторинг виконання Програми й підготовку звітної та аналітичної інформації. Департамент щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, постійній комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту та оприлюднює на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва інформацію про стан її виконання.

Департамент щороку здійснює ґрунтовний аналіз результатів виконання Програми та, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, термінів виконання Програми та окремих її завдань і заходів тощо.

За ініціативи Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), замовника або головного розпорядника коштів Програми розгляд проміжного звіту про хід виконання Програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів протягом року може відбуватися на сесіях Київської міської ради та на засіданнях відповідних профільних постійних комісій Київської міської ради.

За результатами реалізації Програми Департамент складає заключний звіт про її виконання та подає його разом із пояснювальною запискою на розгляд сесії Київської міської ради, а також розміщує на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва заключний звіт про результати виконання Програми не пізніше ніж у двомісячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Перед поданням заключного звіту про результати виконання Програми на розгляд Київської міської ради Департамент проводить його публічне обговорення, в якому беруть участь представники громадськості, засобів масової інформації, депутати Київської міської ради та інші уповноважені представники.

 

Київський міський голова

В. Кличко