КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
I сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 28 липня 2016 року N 862/862

Про внесення змін до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02 липня 2015 року N 654/1518

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки", Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Указу Президента України від 27 вересня 1999 року N 1229/99 "Про Положення про технічний захист інформації в Україні", враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 року N 2250-р "Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні" та від 15 травня 2013 року N 386-р "Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою надання широкого спектра послуг передачі даних, забезпечення цілісності інформаційних ресурсів територіальної громади міста Києва, впровадження новітніх технологій у сфері телекомунікацій Київська міська рада вирішила:

1. Внести зміни до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02 липня 2015 року N 654/1518, виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Визначити апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки.

3. Взяти до відома, що обсяг фінансування та здійснення заходів з реалізації Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки визначається в межах бюджетних призначень, встановлених показниками бюджету м. Києва.

4. Відповідальному виконавцю звітувати про виконання Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки:

4.1. Щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, постійній комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами, постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

4.2. Щоквартально та щорічно Генеральному державному замовнику Національної програми інформатизації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
02.07.2015 N 654/1518
(у редакції рішення Київської міської ради
від 28.07.2016 N 862/862)


Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки

ПАСПОРТ
(загальна характеристика програми)
Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Пункт 2 Протоколу доручень N 25, напрацьованого у першого заступника голови Київської міської державної адміністрації 28.07.2015

3.

Розробник програми

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники програми

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

5.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) програми

Департамент охорони здоров'я, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту, Департамент комунальної власності м. Києва, СКП "Київтелесервіс", КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр", КП "Інформатика"

7.

Строк виконання програми

2015 - 2018 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет м. Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

Всього

у тому числі, за роками

2015

2016

2017

2018

 

всього, у тому числі:

460526,2

24750,4

154064,5

176677,8

105033,5

9.1

коштів державного бюджету

-

-

-

-

-

9.2

коштів бюджету м. Києва

460526,2

24750,4

154064,5

176677,8

105033,5

9.3

коштів інших джерел

-

-

-

-

-


1. Загальні положення

Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки (далі - Програма) розроблена з врахуванням вимог законів України "Про Національну програму інформатизації" та "Про Концепцію Національної програми інформатизації", Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року N 644, постанов Кабінету Міністрів України від 04 лютого 1998 року N 121 "Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації", від 16 лютого 1998 року N 160 "Про заходи щодо посилення контролю за обґрунтованістю проектів інформатизації діяльності центральних органів виконавчої влади", розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 року N 2250-р "Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві".

Програму розроблено в зв'язку із закінченням терміну дії Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012 - 2014 роки та Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012 - 2014 роки, затверджених рішеннями Київської міської ради від 10 листопада 2011 року N 602/6838 та N 601/6837 відповідно, та з урахуванням результатів проектів, які виконувалися протягом 2012 - 2014 років у межах реалізації зазначених міських цільових програм.

Програма розробляється апаратом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), погоджується Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації та подається на затвердження Київській міській раді.

Програма відповідає пріоритетним напрямам розвитку м. Києва. Розробка Програми проводилась з урахуванням Стратегії розвитку Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060.

Програма розглядається як складова частина Національної програми інформатизації.

2. Аналіз поточної ситуації

В умовах глобалізації та розбудови інформаційного суспільства традиційні засоби взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з громадянами стають недостатньо ефективними та потребують реформування. Для створення нових, більш зручних методів доступу до інформації та надання адміністративних послуг все частіше застосовуються сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Громадяни часто стикаються із складністю та непрозорістю процедур отримання адміністративних послуг, з низьким рівнем якості їх надання, бюрократичними зволіканнями, затягуванням термінів розгляду питань з боку чиновників. Практика надання адміністративних послуг в Україні виявляє чимало проблем на шляху отримання таких послуг споживачами.

За результатами дослідження Національного центру електронного урядування України в Україні майже половина (46 %) центральних органів виконавчої влади та чверть (25 %) обласних державних адміністрацій мають веб-сторінки для надання он-лайн послуг. З установ, які мають такі сторінки, лише 19 % центральних органів виконавчої влади та 30 % обласних державних адміністрацій надають послуги в електронній формі. При цьому якість таких послуг залишається низькою. За результатами дослідження розвитку електронного урядування ООН індекс он-лайн послуг в Україні у 2014 році становить 0,2677, що є нижчим за середньосвітовий показник (0,3919). При цьому за два останні роки цей показник знизився майже вдвічі.

Отже, вкрай актуальним є питання створення соціальної сервіс-орієнтованої єдиної системи надання послуг для населення в електронному вигляді та створення і розвиток Smart-сервісів для громадян, що дасть можливість підвищити якість та забезпечити відкритість і прозорість надання послуг для населення, знизити можливість проявів корупції та підвищити взаєморозуміння влади із громадськістю.

На сьогоднішній день не завершено процес інтеграції інформаційних систем органів виконавчої влади, не створено систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, а також систему електронної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що суттєво уповільнює розвиток електронних адміністративних послуг.

Електронний уряд - це використання інформаційних технологій з метою підвищення якості послуг, які надає влада (державна, місцева) для всіх категорій громадян та суб'єктів господарювання, забезпечення прозорості та ефективності внутрішніх комунікацій в органах влади міста.

Впровадження електронного урядування є складним процесом, що вимагає значних фінансових витрат і вирішення цілого комплексу взаємозалежних політичних, правових, адміністративних і технологічних проблем.

3. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Програма спрямована на розв'язання таких проблем:

1. Масштабні роботи з інформатизації, що проводяться в місті Києві, недостатньо скоординовані.

Щорічно приймаються програми, плани і проекти інформатизації. В різних міських цільових програмах є розділи, пов'язані з інформатизацією. Неузгодженість і нескоординованість цих робіт призводить до того, що залишається низьким рівень інтеграції існуючих систем міського управління та місцевого самоврядування; відбувається невиправдане дублювання функцій у різних підсистемах; немає загальноміського комплексу стандартів, класифікаторів, наборів метаданих та іншого, що дозволяє уніфікувати подання даних і забезпечити узгоджене функціонування цих підсистем у рамках загальноміської інформаційної системи. Київ потребує розробки єдиної стратегії інформатизації міста, нових дієвих механізмів координації цієї діяльності, реалізації заходів із забезпечення міської інформаційно-комунікаційної інфраструктури.

2. Інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, їх впровадження в усі сфери життєдіяльності міста спричинили нові проблеми - проблеми забезпечення інформаційної безпеки міста. Кібертероризм і кіберзлочинність - нові явища, що вимагають координації та об'єднання зусиль усіх зацікавлених у протидії їм осіб. Забезпечення інформаційної безпеки як вид діяльності характеризується комплексністю технічних і організаційно-адміністративних заходів. Київ потребує розробки сучасної системи інформаційної безпеки міста, що враховує світовий досвід.

3. Незважаючи на помітний прогрес у галузі законодавчого регулювання процесів інформатизації, українське законодавство відстає від світових процесів розвитку інформаційного суспільства. В рамках програми "Електронна столиця" має бути розроблений і реалізований план заходів щодо створення повноцінної нормативно-правової бази розвитку інформаційного суспільства світового рівня.

4. Інформаційно-комунікаційні технології (далі - ІКТ) сьогодні є потужним інструментом оновлення та підвищення ефективності всіх сфер діяльності. Рівень інформатизації шкіл, музеїв, бібліотек та інших закладів культури, освіти і науки, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, залишається низьким. На новому етапі як стратегічні напрями руху міста до інформаційного суспільства повинні бути розроблені і реалізовані заходи з інформатизації всіх сфер міського життя.

5. Соціальна диференціація по доступу до можливостей ІКТ є спільною проблемою для всіх міст і країн, що вступили на шлях до інформаційного суспільства. Ця проблема, актуальна і для України, отримала назву проблеми інформаційної нерівності. Важливість її визнається всіма державами та міжнародними організаціями. Доступ до базових інформаційно-комунікаційних послуг та соціально значущої інформації має бути забезпечений всім громадянам незалежно від місця їх проживання та соціально-економічного становища. Без вирішення цієї складної проблеми, пов'язаної з технічними, економічними, культурними та соціально-психологічними бар'єрами на шляху масового використання ІКТ, успішне просування до інформаційного суспільства неможливе.

4. Мета Програми

Метою Програми є:

- підвищення рівня і якості життя громадян міста Києва;

- розвиток демократичних інститутів;

- створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та підвищення конкурентоспроможності підприємств міста;

- підвищення ефективності та відкритості міського управління;

- поліпшення роботи міського господарства та екології міста.

"Електронізація" міста Києва має стати підмогою у проведенні адміністративної реформи, базисом постійного вдосконалення державного і муніципального управління.

Разом з цим на сьогодні у місті склалася суперечлива ситуація: з одного боку, виникли нові важливі завдання інформатизації, а з іншого - їх вирішення було неможливо організувати в рамках традиційного формату управління інформатизацією, орієнтованого на створення розрізнених галузевих інформаційних систем.

У зв'язку з цим виникла необхідність створення програми інформатизації нового типу, орієнтованої на реалізацію важливих пріоритетів сучасного етапу руху до інформаційного суспільства.

Одним з важливих принципів формування такої Програми є концентрація ресурсів у найважливіших напрямах інформатизації. У зв'язку з цим можна визначити такі пріоритетні проекти Програми, до яких відносяться:

1. Інтеграційні проекти, покликані підвищити ефективність створення нових та інтеграцію існуючих інформаційних систем:

- модернізація та функціональне розширення інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва";

- модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва;

- створення мережевої інфраструктури Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста;

- модернізація та функціональне розширення програмно-технічного комплексу інформаційно-довідкової служби Call-центр, супроводження програмно-апаратного комплексу інформаційно-довідкової служби Call-центр, забезпечення безперервного доступу структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств до інформаційно-довідкової служби Call-центр;

- модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань.

2. Проекти, спрямовані на забезпечення інформаційної безпеки міста:

- формування єдиної політики безпеки в інформаційно-телекомунікаційному середовищі міста шляхом впровадження таких механізмів управління технічним захистом інформації: правового, організаційного, організаційно-правового, ресурсного, інформаційно-аналітичного та інших;

- закриття можливих каналів витоку інформації на об'єктах інформаційної діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва;

- створення комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю в інформаційно-телекомунікаційних системах, в яких здійснюється (передбачається) обробка державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом (зокрема, службової інформації структурних підрозділів Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, конфіденційної інформації про особу (персональні дані) тощо);

- створення комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в яких циркулює (передбачається циркуляція) мовна інформація з обмеженим доступом;

- забезпечення належного стану впроваджених систем захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних системах, що експлуатуються в структурних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах та організаціях, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва;

- впровадження заходів щодо технічного захисту від модифікації, блокування та спотворення відкритої інформації, яка належить до державних інформаційних ресурсів, а також відкритої інформації про діяльність суб'єктів владних повноважень, яка оприлюднюється в Інтернеті, інших глобальних інформаційних мережах і системах або передається телекомунікаційними мережами (далі - відкрита інформація), зокрема інформації про діяльність підрозділів, яка розміщується на офіційному веб-сайті Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- забезпечення функціонування впровадженої системи підготовки осіб, які безпосередньо відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, та підвищення їхньої кваліфікації.

3. Масштабні галузеві проекти:

- створення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві;

- створення веб-порталу "Єдиний освітній простір міста Києва";

- створення інформаційно-аналітичної системи "Електронна медицина";

- розвиток веб-порталу надання електронних послуг, у тому числі адміністративних;

- створення єдиної інформаційно-аналітичної системи фінансового планування м. Києва.

Проекти, передбачені Програмою, є складовою Єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва.

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

Останні роки характеризуються підвищеною увагою, яку уряди різних країн і регіонів приділяють більш оперативній і ефективній взаємодії з громадянами та організаціями на основі широкомасштабного застосування ІКТ, триває процес створення так званих "електронних урядів". Проведені в місті Києві роботи з інформатизації були в основному спрямовані на інформаційне забезпечення управлінських завдань і діловодство. Взаємодії органів влади з громадянами та господарюючими суб'єктами на основі нових інформаційно-комунікаційних технологій не приділялося належної уваги. Програма інформатизації міського управління повинна будуватися відповідно до загальної концепції "електронного уряду", містити систему організаційних, нормативно-методичних і технічних заходів, що забезпечують перехід на електронну форму взаємодії органів влади з населенням та організаціями. Реалізація концепції "електронного уряду" спрямована на підвищення якості надання адміністративних послуг, постійне зростання ефективності діяльності органів влади, зокрема за рахунок вбудовування успішних корпоративних методів управління. Реалізація концепції "електронного уряду" забезпечить більшу інформаційну відкритість влади, дотримання законодавства у сфері електронного цифрового підпису і підвищення довіри громадян до електронних документів, стимулюватиме широкомасштабне використання ІКТ у всіх сферах діяльності, забезпечить важливий канал зворотного зв'язку для органів влади та організацій міста і повинна стати одним з першочергових напрямів програми "Електронна столиця".

Ресурсне забезпечення Програми:

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Термін реалізації Програми, роки

Усього витрат на виконання Програми

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

24750,4

154064,5

176677,8

105033,5

460526,2

Бюджет м. Києва

24750,4

154064,5

176677,8

105033,5

460526,2

Кошти інших джерел

-

-

-

-

-


Обсяг фінансування уточнюється щороку під час підготовки проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

6. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Результатом успішного виконання Програми стане:

- зростання прозорості та ефективності влади;

- зростання ефективності роботи комунальних інформаційних систем;

- зростання швидкості прийняття управлінських рішень;

- розширення можливостей використання електронних документів;

- оперативне та високоякісне надання адміністративних і соціальних послуг населенню, наближення їх до вимог мешканців та європейських стандартів;

- збільшення кількості електронних сервісів та online-послуг для громадян;

- гарантування безпеки громадян;

- зменшення бюджетних витрат.

Напрями діяльності та заходи наведені у додатку 1.

Очікувані результативні показники наведені у додатку 2.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координатором Програми виступає керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Звіт про виконання Програми подається відповідальним виконавцем постійній комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами, постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, та Генеральному державному замовнику Національної програми інформатизації щоквартальні та щорічні зведені звіти про хід виконання завдань (робіт) Програми.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки


Напрями діяльності та заходи Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки

N
з/п

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Заходи програми

Строк виконання заходу

Виконавці/співвиконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),
тис. гривень, у тому числі

Очікуваний результат

1

Створення нових інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем та апаратних платформ

1.1. Модернізація та функціональне розширення інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва"

2015 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Бюджет м. Києва

2100,0
2015 - 600,0
2016 - 700,0
2017 - 400,0
2018 - 400,0

Розширення функціональних можливостей та супроводження інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва" та його супроводження. Створення нових сервісів для мешканців міста Києва, зокрема соціального порталу міста, модуля інформаційних послуг, інтеграція із ІТС "Цифрова освіта" та іншими муніципальними ресурсами для висвітлення інформації про діяльність міської влади. Створення мобільного додатка. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.2. Створення програмної платформи для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

4900,0
2016 - 3200,0
2017 - 1100,0
2018 - 600,0

Створення, розгортання та супровід апаратно-програмної платформи з відкритими інтерфейсами обміну даними для забезпечення надання електронних послуг для населення та бізнесу в електронному вигляді, у тому числі адміністративних. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.3. Обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

23000,0
2016 - 4000,0
2017 - 9500,0
2018 - 9500,0

Супроводження та технічна підтримка функціонування апаратно-програмного комплексу міського дата-центру

1.4. Розвиток веб-порталу надання електронних послуг, у тому числі адміністративних

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

2800,0
2016 - 1600,0
2017 - 600,0
2018 - 600,0

Розвиток Міського веб-порталу надання послуг в електронному форматі, у тому числі адміністративних. Супроводження та технічне обслуговування. Надання послуг для населення в електронному вигляді і використання при цьому Smart-сервісів для громадян (статус документа на кожному етапі його проходження, онлайн-консультації та ін.) у віддаленому режимі. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.5. Створення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

10500,0
2016 - 4500,0
2017 - 3000,0
2018 - 3000,0

Створення єдиної інформаційної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві. Побудова єдиних підходів до аналізу інформації в розрізі напрямів діяльності: облік кадрів та розрахунок заробітної плати, облік основних засобів, облік договорів, бухгалтерський та податковий облік. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.6. Створення інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва"

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

12250,0
2016 - 6750,0
2017 - 4000,0
2018 - 1500,0

Створення інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва" на базі геоінформаційної системи. Створення інтерфейсу зовнішнього користувача системи. Введення в експлуатацію геоінформаційної системи в департаментах та управліннях КМДА. Створення системи містобудівного й топографічного моніторингу території для синхронної актуалізації бази геопросторових даних відповідно до зміни ситуації на місцевості. Інтеграція із геоінформаційними системами. Навчання фахівців. Інтеграція із іншими інформаційними ресурсами міста Києва. Запровадження публічного реєстру земельних ділянок та нерухомого майна, що належить територіальній громаді міста Києва, яке передається у користування із обов'язковим оприлюдненням повного тексту укладених договорів. Забезпечення можливості для здійснення пошуку необхідної інформації: дата укладання, вартість оренди, наявність заборгованості зі сплати орендної плати, найменування користувача тощо. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.7. Створення інформаційно-аналітичної системи "Електронна медицина"

2015 - 2018

Департамент охорони здоров'я / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

15900,0
2015 - 300,0
2016 - 5000,0
2017 - 10000,0
2018 - 600,0

Створення інформаційно-аналітичної системи "Електронна медицина". Розвиток комп'ютерної корпоративної мережі системи охорони здоров'я м. Києва. Оснащення Центру ЕМД, МК та закладів охорони здоров'я комп'ютерною та оргтехнікою та відповідним програмним забезпеченням. Забезпечення щорічної програмно-технічної підтримки єдиної системи інформаційного забезпечення охорони здоров'я (технічна підтримка обладнання та локально-обчислювальної мережі, підтримка програмного забезпечення, оплата доступу до глобальної мережі Інтернет). Супроводження та технологічне обслуговування ІТС. Розгортання ІТС. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.8. Створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційно-аналітична звітність для органів влади, громадян та бізнесу"

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

11600,0
2016 - 9000,0
2017 - 1300,0
2018 - 1300,0

Створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційно-аналітична звітність для органів влади, громадян та бізнесу". Інтеграція інформаційного ресурсу з міськими інформаційно-телекомунікаційними системами. Запровадження реєстру договорів, які укладаються комунальними підприємствами і забезпечення оприлюднення текстів договорів із можливістю здійснення пошуку за датами укладання, сумами договору, найменуванням контрагента, наявності заборгованості, штрафних санкцій та/або судових спорів, наявних судових рішень у разі наявності судових спорів. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.9. Розвиток інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний архів міста Києва"

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Бюджет м. Києва

4600,0
2016 - 1700,0
2017 - 1300,0
2018 -1600,0

Автоматизація процесів передачі документів на архівне зберігання, створення електронних копій документів, архівного зберігання документів, експертизи цінності архівних документів, контроль за строками зберігання та знищення архівних документів. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.10. Модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Бюджет м. Києва

6100,0
2016 - 1600,0
2017 - 3000,0
2018 - 1500,0

Забезпечення апарату, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій сучасними автоматизованими робочими місцями, інформаційно-телекомунікаційними засобами, активним та пасивним мережевим обладнанням

1.11. Створення веб-порталу "Єдиний освітній простір м. Києва"

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

1800,0
2016 - 300,0
2017 - 1000,0
2018 - 500,0

Створення єдиного управлінського, інформаційно-аналітичного середовища столиці в галузі освіти: автоматизація збирання, оброблення, зберігання, використання та відображення інформації про освітні заклади міста із застосуванням інтегрованої бази даних; сприяння широкому впровадженню в процес управління новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, інтенсифікації управлінської діяльності, можливості вдосконалити контроль за адміністративною, господарською, навчально-виховною діяльністю закладів освіти районними управліннями освіти міста Києва та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту; забезпечення органів управління освітою актуальною інформацією про навчальні заклади, впорядкування обліку й обробки інформації, вдосконалення системи ведення документації та зменшення паперових інформаційних потоків; забезпечення обміну інформацією з іншими діючими державними інформаційними системами в галузі освіти та базами даних загальноосвітніх навчальних закладів. Створення системи ведення електронного журналу для загальноосвітніх навчальних закладів. Впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес. Впровадження програмно-технічного комплексу моніторингу харчування дітей та обліку матеріально-технічної бази. Реінжиніринг підсистеми запису дітей до дошкільних навчальних закладів, інтеграція до Єдиного веб-порталу КМДА. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.12. Впровадження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

4400,0
2016 - 3000,0
2017 - 900,0
2018 - 500,0

Впровадження системи оповіщення населення міста у разі настання надзвичайних ситуацій для оперативного реагування та попередження масових занепокоєнь. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.13. Впровадження системи нормативно-довідкової інформації

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

3000,0
2016 - 1000,0
2017 - 1000,0
2018 - 1000,0

Впровадження та супроводження автоматизованої системи нормативно-довідкової інформації з метою створення централізованого набору довідників для обліку та управління товарно-матеріальних цінностей. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.14. Створення та супроводження внутрішнього корпоративного інформаційного порталу

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

3400,0
2016 - 2000,0
2017 - 900,0
2018 - 500,0

Створення та супроводження внутрішнього корпоративного порталу для структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій для інформування та оперативного обміну інформацією, управління внутрішнім інформаційним ресурсом. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.15. Створення, впровадження та супровід автоматизованої системи управління проектами

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

5000,0
2016 - 3000,0
2017 - 1000,0
2018 - 1000,0

Створення та впровадження системи для автоматизації управлінської діяльності, що забезпечить планування, оперативний контроль, аналіз виконання робіт та його супроводження. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.16. Створення інформаційної системи "Реєстр територіальної громади міста Києва" та його розвиток

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Бюджет м. Києва

5000,0
2016 - 3000,0
2017 - 1500,0
2018 - 500,0

Створення, розгортання, супровід та розвиток інформаційної системи "Реєстр територіальної громади міста Києва". Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.17. Створення сучасного ситуаційного центру із протидії загрозам у місті Києві

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Бюджет м. Києва

68000,0
2016 - 1500,0
2017 - 30000,0
2018 - 36500,0

Розроблення проектно-кошторисної документації. Реконструкція приміщення та систем забезпечення життєдіяльності. Впровадження виробництва. Розгортання основного центру обміну даними. Супроводження та технічне обслуговування

1.18. Закупівля та розгортання програмно-апаратного комплексу ситуаційного центру із протидії загрозам у місті Києві

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

45000,0
2016 - 25000,0
2017 - 20000,0

Закупівля обладнання, встановлення та налаштування програмних засобів. Створений центр дозволить оцінювати рівень небезпеки та оперативно відпрацьовувати рішення щодо її локалізації

1.19. Реконструкція частини антресольного поверху будівлі ремонтно-механічної майстерні під центр оброблення даних на вул. Дегтярівській, 37 у Шевченківському районі м. Києва"

2015 - 2017

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Бюджет м. Києва

69675,7
2015 - 22970,4
2016 - 17700,0
2017 - 29005,3

Створення міського ДАТА-центру з потужністю до 400 кВа. Розроблення проектно-кошторисної документації. Реконструкція приміщення міського дата-центру та систем забезпечення життєдіяльності. Впровадження виробництва. Розгортання основного центру обміну даними, акредитованого центру сертифікації ключів. Інтеграція центру оброблення даних із основним та резервним вузлом мультисервісної корпоративної мережі Київської міської державної адміністрації. Створення комплексної системи захисту інформації в центрі оброблення даних та проведення її державної експертизи. Пусконалагоджувальні роботи. Дослідна та промислова експлуатація центру

1.20. Закупівля інформаційно-довідкових кіосків для встановлення їх на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

17000,0
2016 - 5000,0
2017 - 10000,0
2018 - 2000,0

Закупівля обладнання, встановлення та налаштування програмних засобів, створення інформаційного фонду для інформування гостей та мешканців міста Києва

2

Супроводження існуючих інформаційно-телекомунікаційних систем

2.1. Створення мережевої інфраструктури Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста

2015 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) / СКП "Київтелесервіс", КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

68969,0
2015 - 330,0
2016 - 23800,0
2017 - 22839,0
2018 - 22000,0

Модернізація та стандартизація IT-інфраструктури, зменшення витрат на експлуатацію IT-інфраструктури за рахунок формування єдиної технічної політики, вироблення і впровадження єдиних IT-стандартів побудови та обслуговування IT-ресурсів. Придбання та встановлення активного обладнання та технічних засобів для розвитку інфраструктури. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

2.2. Модернізація та функціональне розширення програмно-технічного комплексу інформаційно-довідкової служби Call-центр, супроводження програмно-апаратного комплексу інформаційно-довідкової служби Call-центр, забезпечення безперервного доступу структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в м. Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств до інформаційно-довідкової служби Call-центр

2015 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Бюджет м. Києва

4400,0
2015 - 300,0
2016 - 2000,0
2017 - 1300,0
2018 - 800,0

Розширення функціональних можливостей програмно-технічного комплексу інформаційно-довідкової служби Call-центр. Закупівля обладнання. Проведення аудиту та вдосконалення конфігурації СКМ. Модернізація порталу 1551.gov.ua, мобільних додатків та картографічних сервісів. Запровадження масової автоматизованої розсилки СМС-повідомлень. Технічна підтримка інформаційної системи прийому звернень громадян на базі платформи Microsoft Dynamics CRM 2013

2.3. Оренда ДАТА-центру для потреб міста Києва

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) / КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

13700,0
2016 - 4200,0
2017 - 4500,0
2018 - 5000,0

Забезпечення необхідного рівня надійності функціонування та резервування обладнання ДЦ, можливості нарощування потужності ДЦ з урахуванням подальшого розширення (масштабування) IT-обладнання

2.4. Модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань

2016

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) / СКП "Київтелесервіс", КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

9000,0
2016 - 9000,0

Розширення функціональних можливостей існуючих апаратних комплексів. Закупівля обладнання, розгортання, налаштування та технічне супроводження

2.5. Супроводження та технічне обслуговування інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва"

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Бюджет м. Києва

2200,0
2016 - 600,0
2017 - 800,0
2018 - 800,0

Щорічне забезпечення функціонування ІТС "Інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва". Обслуговування активного обладнання центру оброблення інформації. Встановлення нових версій спеціалізованого програмного забезпечення "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва". Наповнення словників ІТС ЄІПК та їх супроводження

2.6. Оновлення парку комп'ютерів у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

8000,0
2016 - 1500,0
2017 - 4500,0
2018 - 2000,0

Придбання комп'ютерної техніки для структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.7. Проведення процедури легалізації програмного забезпечення

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

18000,0
2016 - 6000,0
2017 - 6000,0
2018 - 6000,0

Централізоване придбання, інсталяція та супроводження програмного забезпечення на робочих місцях та серверних платформах для всіх структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.8. Функціональне розширення інформаційно-комунікаційної системи "Портал "Київаудит" та модернізація інформаційно-аналітичної системи внутрішнього контролю та аудиту

2016 - 2018

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту

Бюджет м. Києва

1200,0
2016 - 200,0
2017 - 500,0
2018 - 500,0

Створення нових сервісів для завдань управління, контролю та аудиту фінансової діяльності міста Києва, зокрема підсистем внутрішнього фінансового аудиту підрозділів КМДА, системи планування та інформаційного супроводу проведення контрольних перевірок та аудиторських заходів. Інтеграція з оновленим порталом міста, системою електронного документообігу та іншими муніципальними ресурсами для висвітлення інформації про діяльність міської влади. Створення мобільних додатків

2.9. Придбання ліцензій та встановлення оновленого програмного забезпечення IBM Domino v.9 та IBM Notes 9 Social Edition (41 ліцензія)

2016

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту

Бюджет м. Києва

300,0
2016 - 300,0

Впровадження підтримки новітніх технологій програмування, комунікацій та захисту передачі інформації на офіційному порталі "Київаудит", підтримка нових методів прискореного та безпечного зберігання та передачі інформації на робочих місцях, підтримка мобільних комунікацій, підвищення ефективності інформаційно-аналітичної діяльності Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту

3.

Створення та супроводження комплексних систем захисту інформації

3.1. Створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Бюджет м. Києва

750,0
2016 - 250,0
2017 - 250,0
2018 - 250,0

Забезпечення цілісності та конфіденційності інформації з обмеженим доступом. Виявлення та закриття можливих каналів витоку інформації. Розроблення організаційно-розпорядчих документів. Впровадження захищеної технології оброблення інформації з обмеженим доступом. Створення або переатестація трьох АС класу "1" щорічно, у тому числі: розробка технічного завдання на АС класу "1" та погодження його із Держспецзв'язком України; розробка робочо-конструкторської документації на КСЗІ; закупівля АС класу "1" та КЗЗ; здійснення заходів із впровадження КСЗІ на ОІД; пусконалагоджувальні роботи та дослідницька експлуатація КСЗІ

3.2. Проведення державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Бюджет м. Києва

200,0
2016 - 100,0
2017 - 50,0
2018 - 50,0

Державна експертиза створених комплексних систем захисту інформації в 15-ти автоматизованих системах класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств, у тому числі: 2015 рік - 10 АС класу "1" та 2016 рік - п'ять АС класу "1"

3.3. Обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Бюджет м. Києва

591,0
2016 - 191,0
2017 - 200,0
2018 - 200,0

Щорічне проведення чергового інструментального контролю витоку інформації за рахунок побічних електромагнітних випромінювань та наводок в 32 автоматизованих системах класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств. Отримання паспорта на АС

3.4. Забезпечення антивірусного захисту автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств та супроводження системи

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Бюджет м. Києва

40,5
2016 - 13,5
2017 - 13,5
2018 - 13,5

Щорічне забезпечення антивірусного захисту інформації, що обробляється в 32 автоматизованих системах класу "1", від несанкціонованої модифікації, перетворення, редагування або знищення

3.5. Створення та атестація комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом

2015 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Бюджет м. Києва

2000,0
2015 - 200,0
2016 - 600,0
2017 - 600,0
2018 - 600,0

Забезпечення захисту інформації від витоку за рахунок акустичних каналів, яка обговорюється в категорійованих приміщеннях (кабінети керівництва Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, режимно-секретних підрозділів). Створення та атестація КТЗ на 16 ОІД. Розроблення робочо-конструкторської документації. Закупівля матеріалів для монтажу КЗЗ. Закупівля КЗЗ для ОІД. Монтаж обладнання КЗЗ. Проведення вимірювань ОІД. Виготовлення паспорта на експлуатацію КТЗ

3.6. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Бюджет м. Києва

4800,0
2016 - 1600,0
2017 - 1600,0
2018 - 1600,0

Переатестація КТЗ у приміщеннях Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), кабінетах голів районних в місті Києві державних адміністрацій та РСО. Проведення вимірювань в приміщеннях виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інших ОІД

3.7. Закупівля антивірусного програмного забезпечення

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) / КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

4000,0
2016 - 1500,0
2017 - 2000,0
2018 - 500,0

Централізована закупівля антивірусного програмного забезпечення

3.8. Розгортання регіонального вузла та абонентських пунктів Спеціальної інформаційно-телекомунікаційної мережі Національної системи конфіденційного зв'язку

2015 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Бюджет м. Києва

800,0
2015 - 50,0
2016 - 600,0
2017 - 50,0
2018 - 100,0

Розгортання регіонального вузла Спеціальної інформаційно-телекомунікаційної мережі Національної системи конфіденційного зв'язку в апараті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), забезпечення його супроводження. Створення комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи та проведення її державної експертизи

3.9. Створення автоматизованих систем класу "1" 4 категорії у структурних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях

2016 - 2017

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Бюджет м. Києва

900,0
2016 - 450,0
2017 - 450,0

Створення 7 автоматизованих систем класу "1" 4 категорії у загальних відділах Київської міської ради, апараті та структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях для оброблення службової інформації. Створення комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах класу "1" 4 категорії та проведення їх державної експертизи

3.10. Створення комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах класу "3" структурних підрозділів Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, їх супроводження та підтримання в актуалізованому стані

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Бюджет м. Києва

3580,0
2016 - 1580,0
2017 - 1000,0
2018 - 1000,0

Створення комплексних систем захисту інформації в 134-х автоматизованих системах класу "3" структурних підрозділів Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій

3.11. Проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "3" структурних підрозділів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій

2017 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Бюджет м. Києва

1000,0
2017 - 500,0
2018 - 500,0

Проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації в 134-х автоматизованих системах класу "3" структурних підрозділів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій. Отримання атестатів відповідності на КСЗІ в 134-х АС класу "3"

3.12. Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах

2016 - 2018

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Бюджет м. Києва

70,0
2016 - 30,0
2017 - 20,0
2018 - 20,0

Навчання 15 працівників Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах. Отримання сертифікатів

 

 

ВСЬОГО: (орієнтовний обсяг фінансування Програми, тис. гривень)

460526,2

2015 - 24750,4
2016 - 154064,5
2017 - 176677,8
2018 - 105033,5


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 2
до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки


Очікувані результативні показники Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Роки

2015

2016

2017

2018

1.

Витрат

 

 

 

Обсяг ресурсів, усього,

тис. грн

24750,4

154064,5

176677,8

105033,5

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

1.1.

Витрати на створення та супроводження ІТС

тис. грн

1200

77550

60600

17700

1.2.

Витрати на створення та супроводження КСЗІ

тис. грн

 

5214,5

3933,5

10733,5

2.

Продукту

 

 

2.1.

Кількість ІТС (створення та обслуговування)

од.

3

19

19

19

2.2.

Кількість користувачів ІТС

од.

5000

7500

9000

10000

2.3.

Кількість створених КСЗІ

од.

 

81

171

261

3.

Ефективності

 

 

3.1.

Середні видатки на створення та супроводження однієї ІТС

тис. грн

400,00

4081,58

3189,47

931,58

3.2.

Середні видатки на створення та супроводження однієї КСЗІ

тис. грн

0,00

64,38

23,00

41,12

4.

Якості

 

 

4.1.

Динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком

 

1

1,5

1,8

2


 

Київський міський голова

В. Кличко