КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 12 грудня 2016 року N 553/1557

Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік згідно з додатком.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) забезпечити щоквартально подання Київській міській раді письмових звітів від усіх розпорядників бюджетних коштів про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік.

3. Встановити, що рівень заробітної плати при визначенні вартості будівництва в разі фінансування об'єктів будівництва за рахунок коштів бюджету міста Києва, коштів комунальних підприємств визначається, виходячи з середньомісячної заробітної плати одного працівника в еквіваленті повної зайнятості в цілому по будівництву міста Києва на підставі даних Головного управління статистики в місті Києві станом на 01 січня 2017 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
12.12.2016 N 553/1557


ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ПРОГРАМА
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік

ВСТУП

Проект Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік (далі - Програма) підготовлений виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) відповідно до вимог Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про столицю України - місто-герой Київ".

Методологічною основою розробки Програми є:

Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України";

постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" та від 01.07.2016 N 399 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки".

Під час формування Програми враховано ключові положення Стратегії реформ - 2020, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

Головною метою Програми є створення умов для економічного зростання та удосконалення механізмів управління розвитком міста на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів, та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності міста, доступності широкого спектра соціальних послуг та зростання добробуту населення.

Програма ґрунтується на аналізі розвитку міської економіки, поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально-економічного розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, та визначає оперативні цілі і заходи економічної та соціальної політики міської влади на 2017 рік, критерії ефективності її реалізації та основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку на 2017 - 2019 роки.

Заходи Програми узгоджені з бюджетом м. Києва на 2017 рік та фінансуються за рахунок коштів бюджету м. Києва, коштів підприємств, міжнародних фінансових організацій та інвесторів.

Для оцінки повноти та якості реалізації програмних заходів виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) здійснюватиметься щоквартальний моніторинг виконання Програми, що дозволить оперативно приймати необхідні управлінські рішення.

I. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ м. КИЄВА У 2016 РОЦІ

Діяльність київської міської влади у 2016 році була направлена на запровадження принципів прозорості та відкритості в управлінні містом, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах міської економіки, здійснення модернізації інфраструктури та запровадження заходів з енергозбереження, проведення комплексу заходів підтримки малозахищених верств населення.

Валовий регіональний продукт

Обсяги виробництва ВРП

 

 

2014 р.

2015 р. (очік.)

2016 р. (прогноз)

ВРП, у фактичних цінах,

 

 

 

усього, млрд. грн

357,4

455,7

560,5

у розрахунку на одну особу, тис. грн

124,2

157,3

192,1

Індекс фізичного обсягу ВРП (у цінах попереднього року), %

96,1

93,51

102,5


Питома вага ВРП по м. Києву в загальнодержавному обсязі залишається найвищою: у 2014 році - 22,5 % та очікується на рівні 23 % у 2015 та 24,2 % - у 2016 роках.
Основу структури ВДВ складає сфера послуг (за офіційними даними Головного управління статистики у м. Києві її частка у 2014 році складає 90,4 %).

____________
1 попередні дані

 


Незважаючи на спад індексу фізичного обсягу ВРП у попередні два роки, у 2016 році прогнозується збільшення обсягів виробництва ВРП на 2,5 %, що обумовлене зростанням узагальнюючих показників, які характеризують рівень розвитку економіки м. Києва, а саме за рахунок:

- збільшення обсягів промислового виробництва - на 1,3 %, що досягнуто переважно за рахунок збільшення випуску готових металевих виробів та машинобудування - на 14,9 % та 2,2 % відповідно, яке обумовлено завантаженням виробничих потужностей промислових підприємств м. Києва державним оборонним замовленням, та збільшення виробництва електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - на 6,8 %;

- розширення внутрішнього споживчого попиту (оборот роздрібної торгівлі очікується на рівні 101,7 %), якому сприятиме зростання купівельної спроможності населення завдяки підвищенню реальної заробітної плати на 5,8 %, соціальних стандартів (мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії тощо) та незначним інфляційним очікуванням;

- збільшення обсягу реалізованих послуг. Так, за 9 місяців 2016 року по відношенню до відповідного періоду попереднього року обсяг реалізованих послуг зріс на 29,8 %, переважно за рахунок зростання обсягу реалізованих послуг у сферах послуг професійної, наукової та технічної діяльності - на 50,5 %, тимчасового розміщування й організації харчування - на 39,4 %, інформації та телекомунікацій - на 33,5 %, операцій з нерухомим майном - на 23,6 %, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності - на 24,5 %.

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, млн. грн

  


Структура реалізованих послуг за видами економічної діяльності, млн. грн

 

Січень - вересень 2015 року

Січень - вересень 2016 року

Обсяг реалізованих послуг,

 

 

у тому числі:

103177,8

133888,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

31808,7

39595,0

інформації та телекомунікацій

26778,0

35752,2

професійна, наукова та технічна діяльність

16127,0

24268,1

операції з нерухомим майном

9642,9

11913,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

7898,0

9330,7

охорони здоров'я та надання соціальної допомоги

2399,0

2889,8

освіта

2403,4

2678,1


Бюджетно-фінансова політика

Поступове зростання ділової активності у реальній економіці м. Києва, збільшення доходів населення у 2016 році призвело до суттєвого покращення ситуації у бюджетній сфері міста. Цьому також сприяла бюджетна децентралізація, що здійснюється в країні з метою формування спроможних територіальних громад.

Надходження податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету міста Києва (без урахування субвенцій та дотацій), млн. грн

  


Основні надходження до загального фонду бюджету міста Києва, млн. грн

 

на 01.10.2014

на 01.10.2015

на 01.10.2016

млн. грн

%

млн. грн

%

млн. грн

%

Всього доходів загального фонду, у т. ч.:

7587,2

100,0

11691,6

100,0

17704,0

100,0

податок на доходи фізичних осіб

5789,6

76,3

5730,5

49,0

7910,2

44,7

податок на прибуток підприємств

49,9

0,7

1266,8

10,8

1947,8

11,0

плата за землю

1412,3

18,6

1879,5

16,1

3774,0

21,3

єдиний податок

-

-

1365,1

11,7

2247,3

12,7

акцизний податок

-

-

699,3

6,0

1006,7

5,7

інші надходження

335,4

4,4

750,4

6,4

818,0

4,6


Основні фактори збільшення надходжень до загального фонду:

податок на доходи фізичних осіб

- збільшення єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб (у 2015 році - 15 % та 17 % у залежності від розміру доходів фізичних осіб);

- підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на 5,2 %;

- встановлення єдиної ставки нарахування ЄСВ (сплачується тільки роботодавцем; відрахування для працівника в розмірі 3,6 % скасовані);

- легалізація виплати заробітної плати (збільшення у 2016 році надходжень на загальну суму 18,9 млн. грн);

плата за землю

- збільшення нормативно грошової оцінки земель:

введення в дію рішення Київської міської ради від 03 липня 2014 року N 23/23 "Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва";

високий індекс інфляції (143,3 %), на який збільшується нормативна грошова оцінка земель;

єдиний податок

- збільшення кількості платників податку на 14 %:

станом на 01.10.2015 - 121531;

станом на 01.10.2016 - 138529;

податок на прибуток підприємств

- зміна порядку сплати податку (перехід від авансової сплати до фактичної).


Основні надходження до спеціального фонду бюджету міста Києва, млн. грн

 

на 01.10.2014

на 01.10.2015

на 01.10.2016

млн. грн

%

млн. грн

%

млн. грн

%

Всього доходів спеціального фонду, в т. ч.:

3341,4

100,0

5277,1

100,0

3150,0

100,0

власні надходження бюджетних установ

1778,4

53,2

4559,0

86,4

2109,7

67,0

надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

77,7

2,3

227,4

4,3

67,4

2,1

надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

121,4

3,6

233,2

4,4

372,3

11,8

кошти від продажу землі

159,1

4,8

45,0

0,9

13,1

0,4

єдиний податок1

1001,0

56,3

-

-

-

-

інші надходження

203,8

6,1

212,5

4,0

587,5

18,7


____________
1 Єдиний податок з 2015 року зараховується до загального фонду бюджету міста Києва

Основні фактори зміни надходжень до спеціального фонду:

власні надходження бюджетних установ

- у I кварталі 2015 року в обліку виконання бюджету було відображено вартість основного капіталу (майно, земля) у загальній сумі 3,1 млрд. грн;

кошти від продажу землі

- відсутність успішного проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок.


Більшість видатків бюджету міста Києва традиційно спрямовуються на соціально-культурну сферу (освіта, охорона здоров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення, культура та мистецтво, фізична культура і спорт). У 2016 році відбулося збільшення фінансування усіх зазначених соціально важливих сфер життєдіяльності міста.

Видатки бюджету міста Києва, млн. грн

  


Динаміка видатків по загальному фонду бюджету м. Києва, млн. грн

  

До позитивних моментів бюджетно-фінансової сфери міста слід віднести суттєве зменшення видатків бюджету міста Києва на обслуговування внутрішнього боргу внаслідок його скорочення.

Динаміка видатків по спеціальному фонду бюджету м. Києва, млн. грн

  

Видатки спеціального фонду бюджету міста Києва у співставних умовах профінансовано на 46,4 % більше ніж аналогічний показник попереднього року (у I кварталі 2015 року проведена грошова оцінка будівлі та земельної ділянки по галузі "Охорона здоров'я" на суму 3203,4 млн. грн).

Розвиток та підтримка промисловості міста

У січні - вересні 2016 року індекс промислової продукції підприємств м. Києва по відношенню до січня - вересня 2015 року становив 106,6 % (в Україні - 102 %).

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності, у % до відповідного періоду попереднього року

 

січень - вересень 2014 року

січень - вересень 2015 року

січень - вересень 2016 року

Промисловість

85,8

92,6

106,6

Переробна промисловість,

85,2

92,5

106,6

з неї:

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

83,5

84,2

95,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

97,0

112,7

85,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

89,3

83,6

102,9

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

99,4

69,2

89,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

101,9

90,0

100,8

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

84,6

106,2

103,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування

89,3

99,5

114,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування

70,3

111,6

102,2

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

90,1

92,9

106,8


Індекс промислової продукції в м. Києві в порівнянні з Україною, наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року

  

Позитивна динаміка розвитку промисловості сформована переважно за рахунок збільшення випуску готових металевих виробів - на 14,9 %, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - на 6,8 % та виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції - на 3,6 %.

Збільшення обсягів металургійного виробництва продукції зумовлене, зокрема, пожвавленням будівельного ринку, що зумовило зростання попиту на залізобетонну продукцію, а також, завдяки завантаженню виробничих потужностей промислових підприємств м. Києва державним оборонним замовленням, у тому числі, на виконання Угоди про розширення співробітництва з підприємствами міста Києва у рамках державного оборонного замовлення між Державним концерном "Укроборонпром" та Київською міською державною адміністрацією, завдяки чому збільшився обсяг збуту продукції, та збільшенню цін на метал.

Зокрема, негативна динаміка за підсумками січня - вересня 2016 року спостерігається переважно у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів - на 14,9 % та виробництві хімічних речовин і хімічної продукції - на 10,2 %.

Негативний вплив на розвиток промислового комплексу зумовлений зростанням вартості сировинних ресурсів, витратами підприємств внаслідок зростання вартості електроенергії та газу, збереженням високого рівня зношеності виробничих фондів, високим інфляційним тиском, який призводить до обмежень зростання платоспроможного споживчого попиту та до подорожчання вартості залучених фінансових та інвестиційних ресурсів.

Обсяг реалізованої промислової продукції в м. Києві за січень - вересень 2016 року становив 101,2 млрд. грн (8,3 % загальнодержавного обсягу), що на 14,6 млрд. грн або на 16,8 % більше ніж у відповідному періоді 2015 року.

Структура обсягу реалізованої продукції за основними видами діяльності переробної промисловості у січні - вересні 2016 року, %

  

Інновації

Стан інноваційної діяльності в м. Києві у 2015 році характеризувався наступними показниками:
- інноваційну діяльність здійснювали 86 підприємств або 17,3 % загальної кількості промислових підприємств м. Києва, визначених та обстежених за Методикою, затвердженою Наказом Державної служби статистики України від 31.12.2014 N 418;

Розвиток інноваційних підприємств м. Києва

 

2014

2015

2016
(очік.)

Кількість інноваційно-активних підприємств, од.

168

862

99

Частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств, %

21,7

17,33

18,1

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, млн. грн

1748,6

1683,33

1575,6____________
2 Починаючи з 2015 року звіт подають юридичні особи видів економічної діяльності промисловості з чисельністю 50 осіб та більше

- обсяг реалізованої інноваційної продукції становив 1683,3 млн. грн або 0,4 % від загального обсягу реалізованої промислової продукції в м. Києві;

- впроваджено у виробництво: 451 найменування інноваційної продукції, включаючи 95 нових видів техніки (машин, устаткування, приладів); 152 нових технологічних процеси, в тому числі 24 маловідходних, ресурсозберігаючих; 243 придбані нові технології.

Основними причинами недостатнього інноваційного розвитку більшості підприємств є неможливість акумулювання власних коштів та отримання довгострокових кредитів від комерційних банків для розвитку інноваційної діяльності, відсутність дієвих інструментів державної підтримки інноваційної діяльності та неналежне фінансування сектору наукових досліджень та розробок. Негативний вплив також мали чинники, які гальмують розвиток промислового комплексу в цілому.

Підвищення ефективності управління комунальним майном територіальної громади м. Києва

Загальна кількість комунальних підприємств, організацій та установ, інформація про які внесена до реєстру комунальних підприємств, юридичних осіб

Метод управління (форма фінансування)

У підпорядкуванні Київради, структурних підрозділів КМДА

У сфері управління районних державних адміністрацій

РАЗОМ

01.10.2014

01.10.2015

01.10.2016

01.10.2014

01.10.2015

01.10.2016

01.10.2014

01.10.2015

01.10.2016

Госпрозрахункові

200

199

200

202

209

204

402

408

404

Бюджетні

246

247

247

1303

1282

1267

1549

1529

1514

РАЗОМ

446

446

447

1505

1491

1471

1951

1937

1918


Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідно до покладених на нього обов'язків, здійснював управління корпоративними правами територіальної громади м. Києва у 13 публічних (відкритих)

Показники фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності, млн. грн

акціонерних товариствах, 4 приватних (закритих) акціонерних товариствах, 8 товариствах з обмеженою відповідальністю, 1 вищому навчальному закладі, 2 спільних підприємствах (СП "Мрія-Даві-Дан" - 40 % - частка територіальної громади м. Києва та СП ТОВ "Етна" - 50 % - частка територіальної громади м. Києва).

Зменшенню сукупних збитків за 9 місяців 2016 року в порівнянні з відповідним періоду 2015 року сприяв фінансовий результат діяльності КП "Київський метрополітен" (чистий прибуток у розмірі 33,7 млн. грн) та КП "Київпастранс" (чистий прибуток у розмірі 12,7 млн. грн).

  


Показники надходжень до бюджету м. Києва від джерел надходжень, контрольованих Департаментом комунальної власності м. Києва, млн. грн

 

2014 р.

2015 р.

План на 2016 р.

Фактичні надходження на 01.10.2016

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету

61,1

71,6

24,9

29,4

Кошти від орендної плати за користування цілісних майнових комплексів та іншого майна, що перебуває в комунальній власності

186,4

113,3

91,4

87,0

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких перебувають корпоративні права територіальної громади м. Києва

34,7

4,34

16,2

24,1

Надходження від відчуження майна

81,2

272,1

100,0

67,4


Капітальне будівництво за рахунок бюджету м. Києва

Загальна сума асигнувань за рахунок спеціального фонду бюджету міста Києва на фінансування об'єктів, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, порівняно з 2015 роком зросла в 2,5 разу і становить понад 7,3 млрд. грн.

Капітальні вкладення (галузева структура)

 

На фінансування капітальних вкладень з будівництва та реконструкції 322 об'єктів передбачено понад 4,5 млрд. грн.

  

Капітальний ремонт (галузева структура)

 

На фінансування робіт з капітального ремонту майже 5,6 тис. об'єктів передбачені асигнування у сумі 2,8 млрд. грн.

  


Крім того, у 2016 році за рахунок коштів державного бюджету:

- проводились роботи з будівництва II нитки Головного міського каналізаційного колектора (кошти державного фонду регіонального розвитку у розмірі 162,7 млн. грн);

- продовжувалось виконання та фінансування будівельних робіт за проектом "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" (кошти державного бюджету у сумі 63,1 млн. грн та кошти Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 32,1 млн. грн).

Інвестиційна діяльність

Інвестиційний клімат у місті Києві, як і по Україні в цілому, навіть в умовах нинішньої соціально-економічної та воєнно-політичної кризи починає поступово відновлюватись.

 


Так, за даними Головного управління статистики у м. Києві загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених з початку інвестування у м. Київ станом на 01.10.2016, становив 24628,5 млн. дол. США (збільшився на 8,6 % відносно аналогічного періоду 2015 року, що в розрахунку на 1 особу населення складало понад 8,6 тис. дол. США).

Прямі іноземні інвестиції наростаючим підсумком в
м. Київ та Україну, млн. дол. США

  


Київ продовжує утримувати лідируючу позицію серед регіонів України. В економіці міста зосереджена найбільша частка загальнодержавного обсягу прямих іноземних інвестицій - 54,1 %.

У січні - вересні 2016 року в економіку м. Києва від іноземних інвесторів надійшло 3343 млн. дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу), що у 1,5 разу більше надходжень іноземного капіталу в економіку міста в аналогічному періоді 2015 року (2273,2 млн. дол. США).

Прямі іноземні інвестиції у січні - вересні 2016 року у м. Києві за видами економічної діяльності, %

  

Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності. Найвагомішу частку (46,1 %) усіх прямих інвестицій, що надійшли в економіку міста, спрямовано у підприємства та організації фінансової та страхової діяльності. Значний обсяг прямих інвестицій вкладено також в оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (15,7 %), інформацію та телекомунікації (8,9 %), операції з нерухомим майном (8 %), професійну, наукову та технічну діяльність (8 %), промисловість (4,8 %), будівництво (3,2 %).

Станом на 01.10.2016 в економіку м. Києва прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) надійшли з 102 країн світу.

Розподіл прямих іноземних інвестицій у м. Київ у січні - вересні 2016 року за найбільшими країнами-інвесторами, %

  

На відміну від сфери іноземного інвестування погіршилась ситуація у сфері капітальних інвестицій.

Капітальні інвестиції в м. Київ, млн. грн

Обсяги капітальних інвестицій, освоєних у січні - вересні 2016 року підприємствами та організаціями міста, склали 58406,1 млн. грн, що на 6,6 % менше обсягу капітальних інвестицій, освоєних у січні - вересні 2015 року, та становить 29,4 % загальнодержавних

  

обсягів (без врахування тимчасово окупованої територій АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення АТО). Сума капітальних інвестицій в розрахунку на одну особу становила 20450,6 грн.


Найбільшу частку (29,5 % усіх капітальних інвестицій) освоєно промисловими підприємствами.

Значний обсяг інвестицій використано також підприємствами сфери будівництва (13,1 %), інформації та телекомунікацій (12,7 %), підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (11,7 %), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (10,5 %), операції з нерухомим майном і фінансової та страхової діяльності (7,2 % та 5,4 %, відповідно).

Зовнішньоекономічна діяльність

Динаміка зовнішньоторговельного обороту м. Києва, млн. дол. США

За 9 місяців 2016 року експорт товарів становив 6105,7 млн. дол. США, імпорт - 11436,1 млн. дол. США. Порівняно з відповідним періодом 2015 року експорт зменшився на 2,1 %, імпорт збільшився на 10,3 %. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,53 (за 9 місяців 2015 року - 0,61). Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5,3 млрд. дол. США (за відповідний період 2015 року - "мінус" 4 млрд. дол. США).

  


Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 201 країни світу.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 28,2 % від загального обсягу експорту і збільшився у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на 6,7 %. Збільшились проти 9 місяців 2015 року експортні поставки до Німеччини - на 49,1 %, Іспанії - на 39,1 %, Нідерландів - на 31,2 %. При цьому відбулось зменшення експортних поставок до країн СНД - на 26 %.

Структура експорту товарів за 9 місяців 2016 р., %

  

Негативний внесок у динаміку експорту товарів за 9 місяців 2016 року спостерігався по товарним групам: засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості (зменшення відповідно на 49,2 % та 29,8 %).

Серед причин скорочення експорту: втрата традиційних ринків збуту та пошук нових, невикористання в повній мірі можливостей розширення вітчизняного експорту до ЄС, незначна кількість товарів з високим ступенем доданої вартості.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 39,8 % від загального обсягу імпорту, із інших країн світу - 60,2 % (за 9 місяців 2015 року - відповідно 38,0 % та 62,0 %). Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю - 15,1 % від загального обсягу імпорту, Білорусії - 10 %, Німеччини - 9,2 %.

Товарна структура імпорту за 9 місяців 2016 р., %

  

Основними умовами збільшення імпортних поставок є: необхідність закупівлі підприємствами різного роду комплектуючих для свого виробництва, зниження імпортних ставок на ввезення товарів з ЄС.

Територіальний розвиток міста та регулювання земельних відносин

Площа міста в адміністративних межах становить 83,6 тис. га, з них близько
42 % - забудова. У місті налічується 9 територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення загальною площею 14,41 тис. га.

Місту Києву характерні диспропорції у розміщенні центрів ділової активності між лівим та правим берегами р. Дніпро.

Надходження коштів за рахунок земельних ресурсів м. Києва, млн. грн

Земельні ресурси Києва є ефективним джерелом надходжень у бюджет міста Києва: у 2016 році очікується збільшення надходжень на 41 % порівняно з 2015 роком за рахунок зростання нормативно-грошової оцінки земель міста Києва.

У рамках реалізації політики правового користування земельними ресурсами міста у 2016 році продовжувалася робота з:

- інвентаризації земель (очікується збільшити площу інвентаризованих земель з 72,9 тис. га (у 2015 році) до 73,4 тис. га);

- оформлення та реєстрації кадастрових справ на земельні ділянки (очікується збільшити кількість зареєстрованих кадастрових справ порівняно з 2015 роком на 79 од. до 1500);

  


- укладання договорів оренди земельних ділянок (очікується укласти 300 од.).

На заваді подальшому територіальному розвитку міста Києва стоїть відсутність основних містобудівних документів - нового Генерального плану міста Києва, планів зонування та детальних планів розвитку окремих територій.

Київською міською владою вживаються заходи з затвердження зазначених документів, зокрема: продовжувалася розробка зонінгу 7 планувальних зон, на які поділено місто Київ; проведено 15 громадських слухань щодо розробки та внесення змін в детальні плани розвитку окремих територій; проводилася робота з вдосконалення геоінформаційної системи та містобудівного кадастру.

Стимулом розвитку столичної інфраструктури та мережі соціальних об'єктів є відшкодування витрат міського бюджету за рахунок пайової участі забудовника-замовника реалізації нового будівництва або реконструкції будівель (станом на 01.10.2016 надходження від пайової участі - 372,3 млн. грн).

Розвиток споживчого ринку

Оборот роздрібної торгівлі, млрд. грн

У січні - вересні 2016 року споживчий ринок м. Києва характеризувався наступними показниками:

- оборот роздрібної торгівлі збільшився у порівнянних цінах на 3,9 % до відповідного періоду минулого року за рахунок активізації споживчого попиту населення, пов'язаного із зростанням реальної заробітної плати, та становив 15,8 % загальнодержавного обсягу;

  


- обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, становив 83,1 млрд. грн (21,3 % загальнодержавного обсягу), що у порівнянних цінах на 5,5 % більше відповідного періоду 2015 року; роздрібний товарооборот підприємств на одну особу за січень-вересень 2016 року становив 3178,4 грн, що на 17,2 % більше ніж у січні-вересні 2015 року.

Станом на 01.10.2016 в м. Києві функціонували 94 ринкових підприємства, з яких 69 - продовольчих та змішаних, 25 - непродовольчих із загальною кількістю торговельних місць - близько 40 тис. За відповідний період відкрито 40 закладів торгівлі з продажу продуктів харчування, 39 підприємств торгівлі з продажу непродовольчих товарів, 35 закладів ресторанного господарства.

Реалізовано сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів, тис тон.

  

Заходи Київської міської влади щодо подальшого розвитку сфери споживчого ринку у січні - вересні 2016 року мали насамперед соціальне спрямування:

- працювало 149 об'єктів роздрібної торгівлі з продажу "Соціального хліба", в яких відповідно до інвестиційних договорів забезпечено продаж хліба та хлібобулочних виробів за визначеними цінами;

- проведено 1685 сільськогосподарських ярмарків, що в 4,7 рази більше відповідного періоду 2015 року, на яких реалізовано 88,4 тис. тонн продукції за цінами нижчими на 10 - 15 % ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста;

- облаштовано близько 2 тис. "соціальних" торговельних місць на підприємствах ринкової мережі;

- продовжувалася реалізація соціального проекту "Картка киянина" для підтримки соціально незахищених верств населення.

Підвищення рівня підприємницької активності, розвиток малого та середнього підприємництва, покращення бізнес-клімату

Кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення, од.

У 2016 року очікувана кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення м. Києва становитиме 1902 одиниці, що майже на 40,0 % більше відповідного періоду попереднього року. У 2016 році обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) малими та середніми підприємствами м. Києва за прогнозними показникам становитимуть 1146,7 млрд. грн.

  


З метою створення сприятливих умов для розвитку бізнесу протягом січня - вересня 2016 року:

- створено Координаційну раду з питань розвитку підприємництва (проведено 2 засідання Координаційної ради та 7 засідань районних координаційних рад);

- поліпшено співпрацю між Київською міською владою та підприємцями міста шляхом підписання Меморандуму про співробітництво між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та Радою бізнес-омбудсмена;

- відзначено "День підприємця" відповідно до Указу Президента України від 05.10.98 N 1110/98;

- продовжено співпрацю з Київським міським та обласним центрами зайнятості, в рамках якої укладено угоди більше ніж як із 100 підприємствами.

Суб'єкти підприємництва м. Києва

 

  

Загальна кількість суб'єктів підприємництва, зареєстрованих як платники податків, за 9 місяців 2016 року зросла на 12,5 % порівняно з відповідним періодом минулого року.


Надходження до бюджету податків і зборів від суб'єктів підприємництва за результатами 9 місяців 2016 року порівняно з відповідним періодом попереднього року зросли за рахунок збільшення кількості суб'єктів підприємництва, що сплачували податки, та обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг). Зведений бюджет отримав надходжень у 1,5 разу більше, бюджет міста Києва - в 1,7 разу більше.

Надходження до Зведеного бюджету України та бюджету м. Києва від суб'єктів підприємництва

  


Надання адміністративних послуг

У м. Києві функціонує Департамент (Центр) надання адміністративних послуг (міський), 10 районних відділів (Центрів) надання адміністративних послуг та 3 їх територіальні підрозділи. Центри оснащені сучасним обладнанням і електронними системами, функціонують електронна черга, інформаційні термінали самообслуговування та облаштовані робочі місця для обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Кількість адміністративних послуг, наданих через центри надання адміністративних послуг м. Києва, тис. од.

  


З метою забезпечення належного функціонування системи надання адміністративних послуг міста Києва у січні - вересні 2016 року:

- затверджено Концепцію розвитку центрів надання адміністративних послуг у місті Києві (рішення Київради від 28.07.2016 N 860/860);

- затверджено Переліки адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг (рішення Київради від 28.07.2016 N 861/861);

- відкрито 2 філії районних центрів надання адміністративних послуг (в Оболонському та Деснянському районах);

- забезпечено безперебійне функціонування Офіційного веб-порталу адміністративних послуг міста Києва (ac.dozvil-kiev.gov.ua), який дозволяє скористатися низкою електронних сервісів, а також має версію для осіб з вадами зору;

- створено "мобільну групу" із 44 адміністраторів для зниження навантаження та оперативного усунення черг у районних ЦНАПах;

- створено 3D-тур з метою забезпечення обізнаності громадян щодо функціонування та розташування.

Розвиток індустрії туризму

У місті функціонує 171 колективний заклад розміщення на 20,4 тис. місць, з них 147 готелів, туристичною діяльністю займаються понад 3000 підприємств, які забезпечують надання туристичних послуг належного рівня на міжнародному та внутрішньому ринку.

Номерний фонд у готелях м. Києва, од.

  

Порівняння туристичних потоків, тис. осіб

У 2016 році завдяки активній діяльності київської міської влади щодо покращення та відновлення іміджу м. Києва за кордоном, як безпечного та привабливого туристичного міста, спостерігається позитивна динаміка збільшення кількості в'їзних туристів.

  


У 2015 році розподіл туристів за метою поїздки та видами туризму виглядав наступним чином:

Розподіл туристів за метою поїздки, %

Динаміка середньої тривалості перебування у готелях м. Києва, діб

  

  


З метою популяризації столиці та приваблення туристів у 2016 році проведено низку заходів, зокрема:

- організовано рекламно-інформаційні тури для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва;

- взято участь у міжнародних виставках:

• ITB 2016 (м. Берлін, ФРН);

• UITT 2016 "Україна - подорожі та туризм" (м. Київ, Україна);

• COTTM 2016 (м. Пекін, КНР);

• "Турбизнес-2016" (м. Мінськ, Білорусія);

• UITM 2016 (м. Київ, Україна);

- проведено 5 рекламно-інформаційних турів для представників провідних ЗМІ та туристичних операторів;

- проведено виставку картин "KYIV Mustsee" у міжнародному аеропорту "Київ";

- виготовлено 3-Д конструкції туристичного логотипу міста Києва.

Найбільше іноземних громадян, що відвідують м. Київ, приїздить з таких країн, як Ізраїль, Білорусь, Німеччина, США, Великобританія, Італія, Туреччина, Азербайджан, Франція, Грузія та Польща (67 % від загального потоку іноземців, які відвідали Київ).

Житлова політика

У січні - вересні 2016 року за рахунок будівництва нових житлових будинків і реконструкції існуючого житлового фонду в місті прийнято в експлуатацію 699,6 тис. м2 загальної площі житла (12,3 % загальнодержавного обсягу), що на 7,1 % менше ніж у січні - вересні 2015 року.

Динаміка обсягу прийнятої в експлуатацію загальної площі житла у м. Києві в порівнянні з Україною, у % порівняно з відповідним періодом попереднього року

  

За рахунок коштів державного бюджету в січні - вересні 2016 року прийнято в експлуатацію житлових будинків загальною площею 6,4 тис. м2, що становить 0,9 % від загального прийняття житла в цілому по місту.

Динаміка руху черги квартирного обліку у м. Києві

Проте, у 2016 році зберігається негативна тенденція до збільшення черги квартирного обліку, в тому числі, за рахунок збільшення пільгових категорій населення, а саме:

- сімей інвалідів війни, учасників АТО (позачерговики) - 46;

- сімей загиблих учасників АТО (позачерговики) - 35;

- учасників бойових дій, залучених до АТО (першочерговими) - 1603.

  


Водночас, для поліпшення ситуації у 2016 році для забезпечення житлом сімей черговиків квартирного обліку придбано 59 квартир, у тому числі 11 для членів родин Небесної Сотні.

Інструментом реалізації житлової політики м. Києва протягом останніх років є: Програма розвитку соціального житла у місті Києві на 2010 - 2015 роки, Міська цільова Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013 - 2015 роки, Програма будівництва (придбання) доступного житла у місті Києві на 2010 - 2017 роки. Однак, термін дії перших двох програм закінчився у 2015 році, а остання систематично недофінансовується. З метою вирішення соціальних завдань поліпшення житлових умов мешканців Києва розроблено проект Комплексної міської програми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2016 - 2018 роки.

Розвиток транспортної інфраструктури

У столиці України функціонує розвинена мережа міського пасажирського транспорту.

Структура наземної міської маршрутної мережі, од.

Перевезення пасажирів здійснюється практично всіма його видами: метрополітеном, трамваями, тролейбусами, автобусами і мікроавтобусами - маршрутними та легковими таксі.

Працює проект "Міська електричка", яка здійснює зупинки на 15 залізничних станціях/платформах, між якими здійснюється пасажироперевезення електропоїздами.

  


Загальна протяжність автотранспортних магістралей, розташованих у межах міста, становить близько 2 тис. км, на балансі комунальних підприємств знаходяться 162 мости та шляхопроводи загальною площею 26,2 млн. кв. м

Щоденно міською маршрутною мережею перевозиться 1569 тис. пасажирів.

Структура пасажирських перевезень за видами транспорту, млн. осіб

  


КП "Київський метрополітен" здійснює близько 44 % загальноміських перевезень у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху. При цьому загальна експлуатаційна довжина трьох ліній Київського метрополітену становить 67,6 км.

Продовжується тенденція до збільшення пасажиропотоків на екологічно чистих видах транспорту.

Поступово відбувається скорочення кількості мікроавтобусів (таксомоторів), натомість переважає екологічно чистий та більш місткий транспорт: тролейбуси, трамваї, автобуси довжиною не менше 11,9 м та автобуси довжиною не менше 18,5 м.

Протягом січня - жовтня 2016 року на маршрути міста поставлено 10 од. тролейбусів (за кошти ЄБРР) та 1 новий сучасний трамвай.

У 2016 році структура рухомого складу в м. Києві матиме такий вигляд:

Структура рухомого складу в м. Києві, од.

Загальна кількість рухомого складу на кінець року становитиме 3358 од.

У 2016 році продовжено розвиток транспортної мережі: завершено роботи по реконструкції просп. Перемоги та вул. Васильківської на ділянці від Голосіївської площі до Амурської площі; проводилася реконструкція доріг загальною площею 247,4 тис. кв. м

  


Протягом року виконувалися роботи з капітального ремонту та реконструкції 439,4 тис. м2 доріг, капітального ремонту міжквартальних проїздів на загальній площі 115,3 тис. кв. м.

За 9 місяців 2016 року в м. Києві відновлено та впроваджено 840 пристроїв примусового зниження швидкості ("лежачі поліцейські"), встановлено 1939 дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування.

Реформування житлово-комунального господарства. Підвищення енергоефективності та енергозбереження

Житловий фонд міста Києва станом на 01 січня 2016 року налічує 11355 багатоповерхових житлових будинків, з них ветхих та аварійних - 101 будинок.

Створення ОСББ залишається одним з найбільш проблемних моментів реалізації житлової політики в м. Києві. Однак, протягом останніх трьох років кількість новостворених ОСББ поступово збільшується. Так, за
9 місяців 2016 року було створено 259 ОСББ, що перевищує аналогічний показник за 2015 рік більше ніж втричі. Така тенденція пояснюється як підвищенням рівня правової обізнаності співвласників багатоквартирних будинків, так і прийнятими Київською міською радою рішеннями, якими передбачено механізми реалізації енергоефективних заходів у житловому секторі (ОСББ та ЖБК), на умовах спільного фінансування.

Розподіл загальної площі житлового фонду м. Києва за формами власності обслуговуючих житлових організацій у 2016 році (тис. кв. м)

  

Динаміка зростання ОСББ до загальної площі житла, прийнятого в експлуатацію

  


Рівень зношеності основних об'єктів та споруд водопровідного господарства, %

Централізована система водопостачання м. Києва включає Дніпровську та Деснянську водопровідні станції, 74 водопровідні насосні станції, 364 артезіанські свердловини та 4204,9 км водопровідних мереж.

  


Наразі переважна більшість об'єктів та споруд водопровідного господарства м. Києва потребує модернізації у зв'язку із високим рівнем зносу.

На сьогодні середньодобова подача питної води споживачам м. Києва значно скоротилась і складає менше 750 тис. куб. м/добу (проти близько 1200 куб. м/добу у 2005 році), що приводить до перевитрат енергії і знижує якість води.

Централізована система водовідведення м. Києва включає Бортницьку станцію аерації, 34 каналізаційні насосні станції, 2653,6 км

Рівень зношеності основних об'єктів та споруд каналізаційного господарства, %

  


каналізаційних мереж, з яких частка ветхих та аварійних мереж складає 31,7 %.

Теплопостачання міста забезпечується від різноманітних джерел теплової енергії:

- ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1200/1440 МВт, тепловою - 3634 Гкал/год;

- Дарницька ТЕЦ (ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ") загальною встановленою електричною потужністю 160 МВт, тепловою - 1232 Гкал/год;

- сміттєспалювальний завод "Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО";

- станції теплопостачання (СТ N 1, 2) і 191 котельня (районні, квартальні та автономні), які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, загальною встановленою тепловою потужністю 4881,2 Гкал/год.;

- 83 відомчі опалювальні котельні, які забезпечують теплопостачання об'єктів житлово-комунального сектору та соціальної сфери міста;

- 326 відомчі промислово-опалювальні котельні.

Для передачі і розподілу теплової енергії у місті функціонує складна, розгалужена система магістральних та розподільчих теплових мереж. Загальна протяжність теплових мереж становить 2675,69 км, з яких 1334 км (50 %) експлуатуються понад 25 років, 108,5 км таких мереж збудовані за бітум-перлітовою технологією. Протяжність ветхих та аварійних теплових мереж у двотрубному обчисленні складає 307,6 км.

Електропостачання міста здійснюється від 65 підстанцій напругою 35 - 110 кВ, 221 розподільного пристрою та 3594 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ. Загальна довжина кабельних ліній 0,4 - 110 кВ становить понад 11,4 тис. км, повітряних - 1,57 тис. км.

Система газопостачання міста складається з 4,835 тис. км газопроводів (у т. ч. високого тиску - 56,3 км, середнього тиску - 1307,3 км, низького тиску - 3472,3 км), 6 головних газорозподільчих пунктів, 557 газорозподільчих пунктів (у т. ч. на балансі ПАТ "Київгаз" - 190 ГРП), 1077 шафових розподільчих пунктів (у т. ч. на балансі ПАТ "Київгаз" - 187 ШРП), 6379 комбінованих домових регуляторів тиску (РТ). Кількість газифікованих природним газом квартир становить 750,2 тис.

Енергозбереження

Протягом 2016 року тривала реалізація програми співфінансування енергоощадних заходів у будинках ОСББ та ЖБК (на конкурсних засадах) за умови виділення коштів об'єднаннями мешканців у розмірі 30 % від вартості проекту та 70 % з місцевого бюджету. Протягом 2016 року буде реалізовано 62 проекти.

Підвищується активність населення столиці у реалізації політики енергозбереження. Про це свідчить збільшення кількості укладених домогосподарствами м. Києва кредитних договорів у рамках підтримки енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів міського бюджету за умови надання фінансової підтримки з державного бюджету.

Ведуться роботи по встановленню побудинкових приладів обліку теплової енергії в багатоквартирних житлових будинках.

Частка домогосподарств м. Києва, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів державного бюджету (у тому числі зі співфінансуванням з бюджету м. Києва) від загальної кількості домогосподарств столиці

Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку теплової енергії від загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають оснащенню, %

  

  


Ритуальне господарство. У м. Києві налічується 29 кладовищ, з яких:

- відкритим для поховання є лише одне Північне кладовище;

- два кладовища (Старообрядне, Мишоловське) закриті;

- решта кладовищ є частково закритими. На частково закритих кладовищах систематично проводяться поховання в межах родинних місць поховань, а також виділяються нові місця для поховань громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

З усіх міських кладовищ лише два кладовища (Північне та Південне) розміщені в приміській зоні, решта - в межах столиці.

На цей час найбільш гострою проблемою ритуального господарства є обмеженість вільних місць для поховання на кладовищах та у колумбарії.

Інженерний захист територій. Загальна площа зсувних зон міста складає близько 4000 га, де розташовано понад 130 зсувонебезпечних ділянок, які наразі стабілізують 33 км підпірних стінок. КП "СУППР" є єдиною організацією, яка здійснює поточний ремонт та утриманням протизсувних гідротехнічних споруд м. Києва, як підземних, так і тих, що знаходяться на поверхні. На цей час у місті Києві збудовано та на балансі КП "СУППР" перебуває 868 одиниць гідротехнічних споруд протяжністю 223,5 км. Згідно з результатами обстеження та постійного моніторингу стану зсувної і зсувонебезпечної зони міста Києва у 2016 році зафіксовано близько 130 аварійних і передаварійних ділянок території і об'єктів (більше 4000 га території міста), з них 47 ділянок активізувалися у 2013 році, 12 - надано статус надзвичайної ситуації.

Благоустрій території

Київською міською владою у сфері благоустрою станом на 01.10.2016 здійснювалися наступні роботи:

- відремонтовано 172 об'єкти зеленого господарства столиці, у тому числі відновлено 56 зелених зон та створено 22 нових сквери;

- висаджено понад 80 тис. зелених насаджень (у 2015 році - 32,6 тис) та 10 млн. квітів, що на 7,2 % більше ніж за відповідний період 2015 року;

- здійснювалася реконструкція трьох парків: "Кіото" (Деснянський район); "Юність" (Солом'янський район); паркова територія навколо озера Тельбин (Дніпровський район).

У м. Києві впроваджено програми в рамках ініціатив "Збережи зелений Київ", "Посади дерево", "Києву зеленим бути", "FamilyTree", "Осінній парк", "Київська осінь", завдяки яким територіальна громада та меценати активно долучаються до облаштування зелених зон.

Впродовж 2016 року КП "Плесо" здійснювалися заходи щодо благоустрою та охорони природного водного фонду м. Києва:

- обстеження та розчищення перепускних каналів (труб) верхніх та нижніх озер Опечень в Оболонському районі;

- підтримання санітарного стану річок та прилеглих до них територій (збирання та вивезення сміття).

Для посилення контролю за станом міського благоустрою КП "Київблагоустрій":

 

січень - вересень 2014 року

січень - вересень 2015 року

січень - вересень 2016 року

Демонтовано незаконно встановлених МАФів, од.

771

1304

630

Видано приписів, од.

3729

3698

4667

Складено протоколів, од.

1220

884

749


Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів населення

Процеси, які відбуваються в політичній та соціально-економічній сферах у країні, впливають на стан столичного ринку праці.

Економічна активність населення

Показник

2014 р.

2015 р.

2016 р. очікуване

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15 - 70 років, тис. осіб

1368,1

1357,8

1353,7

Безробітне населення у віці 15 - 70 років (за методологією МОП), тис. осіб

98,7

102,6

104,3

Рівень безробіття населення у віці 15 - 70 років (за методологією МОП), відсотків

6,7

7,0

6,9


Фактори, що впливають на ситуацію на ринку праці:

зовнішні

світова економічна криза;

російська військова агресія на сході України;

фінансово-економічні важелі впливу Росії;

внутрішні

втрата традиційних ринків збуту, економічних зв'язків зі східними областями країни;

падіння в окремих сферах промислового виробництва;

зменшення попиту на робочу силу;

скорочення штатів працівників;

другорядні

наплив внутрішніх трудових мігрантів до столиці;

повернення військових із зони проведення АТО;

скорочення середньооблікової кількості штатних працівників, яке відбулося у більшості видів економічної діяльності, а найбільш суттєво - у сфері промисловості та будівництва, освіти, фінансової та страхової діяльності;

невідповідність професійно-кваліфікаційного складу безробітних, які перебувають на обліку, заявленим роботодавцями вакансіям (вільним робочим місцям, в т. ч. за рівнем заробітної плати).


Завдяки реалізації заходів Програми зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року загальна ситуація на ринку праці столиці залишається однією з найкращих серед регіонів України.

Динаміка створення нових робочих місць по м. Києву
в 2014 - 2016 роках, осіб

На тенденцію зменшення створення робочих місць вплинули: скорочення штатів працівників та "забюрократизованість" на рівні держави процесу компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску

  


Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника по місту Києву постійно зростає та є найвищою серед регіонів України. Відповідно до статистичних даних у січні - вересні 2016 року вона становила 8231 грн, що в 1,6 разу більше середньоукраїнського показника (4989 грн) та у 5,7 разу вище розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (1450 грн).

Динаміка середньомісячної номінальної та індексу реальної заробітної плати в 2014 - 2016 роках

  


Заборгованість із заробітної плати на столичних підприємствах станом на 01.10.2016, млн. грн

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01 жовтня 2016 року становить 82,8 млн. грн, що становить 4,2 % загального обсягу боргу по Україні (майже 2 млрд. грн) та 0,8 % фонду оплати праці за вересень 2016 року.

  


Основні причини наявності боргу: брак обігових коштів у зв'язку з несвоєчасними розрахунками замовників за виконані роботи (надані послуги) та різке зменшення обсягів замовлень, в тому числі державних, або взагалі їх відсутність.

Соціальний захист населення, допомога учасникам АТО

Фінансування міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам", млн. грн

З метою подальшого соціального захисту окремих категорій найменш захищених верств населення м. Києва, встановлення додаткових до визначених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 N 116/116 затверджена міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки, в рамках якої у січні - вересні 2016 року надавалася:

  


- киянам - учасникам антитерористичної операції та сім'ям киян, які загинули під час проведення АТО:

• одноразова матеріальна допомога у розмірі 2500 грн (19513 осіб);

• щомісячна матеріальна допомога на оплату житлово-комунальних послуг (1657 осіб);

• одноразова матеріальна допомога на поховання у розмірі 5000 грн (84 члени сімей киян, які загинули під час проведення АТО);

• придбано 2877 проїзних квитків на всі види комунального транспорту загального користування для киян - учасників АТО;

• комплексна соціально-психологічна допомога Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (надано 22418 соціальних послуг);

- матеріальна допомога різних видів (до визначних дат, державних свят, у зв'язку зі складними життєвими обставинами та ін.) - отримали 433,8 тис. осіб.

У Київському міському та 10 районних територіальних центрах соціального обслуговування станом на 01.10.2016 на обліку перебувало 29,2 тис. осіб, із них 10,8 тис. одиноких непрацездатних громадян обслуговувалось соціальними робітниками вдома. З 01.07.2016 у міському та районних територіальних центрах запроваджено надання платних соціальних послуг.

Надання транспортних послуг Відділенням транспортного обслуговування інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату

  


У системі "Картка киянина" станом на 01.10.2016 зареєстровано 749,3 тис. осіб, утримувачами "Картки киянина" вже стали 716,3 тис. осіб (на 10 % більше, ніж на відповідну дату 2015 року). Наразі утримувачі "Карток киянина" мають право на:

- отримання знижки: на ліки в мережі аптек КП "Фармація"; лабораторні дослідження; в мережах супермаркетів, з якими укладені договори; при придбанні квитка до Київського зоопарку; при відвідуванні театрів та музеїв комунальної власності м. Києва;

- безоплатний проїзд в Київському метрополітені;

- сплату за житлово-комунальні послуги без комісії через сайт КП "ГІОЦ" (https://www.gioc.kiev.ua/cabinet/).

У м. Києві станом на 01.10.2016 понад 214,0 тис. домогосподарств отримали житлові субсидії, що на 105,6 тис. домогосподарств більше, ніж на аналогічну дату 2015 року. Середньомісячний розмір житлової субсидії становив 451,8 грн.

Підтримка дітей, сім'ї та молоді

З метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, організації результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї у м. Києві у 2016 році реалізовувалися заходи міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 - 2018 роки", зокрема, програми: "Репродуктивне здоров'я: відповідальне батьківство та безпечне материнство", "Клуб родинної культури", "Гендерна освіта населення", "Школа життя" та заходи щодо підготовки молоді до подружнього життя "Щаслива сім'я", "Попередження домашнього насильства, корекційна робота з особами, які вчинили насильство, та протидія торгівлі людьми", "Служба соціальної підтримки сім'ї", "Служба соціально-профілактичної роботи".

Мережею центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді м. Києва станом на 01.10.2016 надано 278428 соціальних послуг 102933 особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Разом з тим, починаючи з 2014 року простежується тенденція щодо зниження чисельності охоплених соціальними послугами сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Це обумовлено тим, що у зв'язку з соціально-політичною ситуацією в Україні з 01 травня 2014 року припинено фінансування з державного бюджету діяльності інституту фахівця із соціальної роботи та перекладено їх фінансування на місцеві бюджети, що призвело до вивільнення у столиці 348 фахівців із соціальної роботи.

Чисельність сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальними послугами

  

З початку 2016 року службами у справах дітей та сім'ї виявлено та взято на облік 245 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, знято з даного обліку 276 дітей; проведено 212 профілактичних рейдів "Діти вулиці", у ході яких виявлено та вилучено 38 дітей.

  


На обліку Служби у справах дітей та сім'ї станом на 01.10.2016 перебувало 2402 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 2164 дитини перебувало в сімейних формах виховання (опіка, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу).

Продовжують функціонувати 2 патронатні сім'ї. За 9 місяців 2016 року послуги сімейного патронату отримали 4 дитини, які опинилися в складних життєвих обставинах.

У контексті розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за 9 місяців 2016 року Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведено навчання:

  

 за тематикою "Підготовка кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни та піклувальники" (6 курсів, навчання пройшли 88 потенційних кандидатів); за програмою підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів (27 прийомних батьків та батьків-вихователів).


Організація оздоровлення та відпочинку дітей здійснювалася відповідно до Міської цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва на період до 2018 року. Усього за рахунок коштів бюджету міста, державних та залучених коштів оздоровленням та відпочинком у літньому періоді 2016 року охоплено майже 195 тис. юних киян (70,5 % загальної кількості дітей шкільного віку), що на 7,7 % більше ніж за літній період 2015 року. Із загальної кількості оздоровлених дітей за кошти бюджету міста Києва оздоровленням та відпочинком охоплено 8204 дитини, що на 29,3 % більше ніж у 2015 році.

Робота з молоддю в столиці проводилася відповідно до Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 - 2016 роки та Міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016 - 2018 роки (підпрограма "Міська цільова програма підтримки молоді на 2016 - 2018 роки").

Протягом 9 місяців 2016 року проведено низку заходів, спрямованих на підтримку обдарованої молоді, молодіжних та дитячих громадських організацій, патріотичного виховання, зокрема:

- Міський конкурс з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2016 році, за результатами якого фінансову підтримку отримали 23 проекти на суму 1500 тис. грн (18 молодіжних та дитячих громадських організацій);

- нагородження премією Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України - міста-героя Києва 100 представників обдарованої молоді, які отримали одноразову премію у розмірі 3000 грн;

- Всеукраїнську акцію, спрямовану на формування патріотичної свідомості молоді, "Молодь змінить Україну", участь у якій взяли майже 10 тис. молодих людей.

Охорона здоров'я

За даними Головного управління статистики у м. Києві станом на 01.10.2016 чисельність наявного населення м. Києва становила 2908,1 тис. осіб.

Кількість наявного населення м. Києва, тис. осіб

Народжуваність, смертність та природний приріст населення м. Києва, тис. осіб

  

  


До сфери управління Департаменту охорони здоров'я відносяться 114 закладів охорони здоров'я, з них 53 заклади надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу. У сфері управління районних управлінь охорони здоров'я знаходяться 43 заклади, 28 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 13 консультативно-діагностичних центрів та 2 лікарні. В складі центрів первинної медико-санітарної допомоги функціонують 256 амбулаторій.

За звітний період було зареєстровано майже 14,5 млн. звернень за медичною допомогою або 5 відвідувань на кожного мешканця столиці, що знаходиться на рівні минулого року. Поширеність захворювань серед населення залишилася майже на рівні минулого року (+0,3 %) і становить майже 14,2 тис. випадків на 10 тис. населення, серед яких спостерігаються тенденції зростання онкозахворювань та відсутність значного покращення ситуації із захворюваністю на туберкульоз.

Первинна захворюваність дорослого населення у
м. Києві (випадків на 10 тис. населення)

Захворюваність населення на злоякісні
новоутворення (випадків на 100000 населення)

  

  

Захворюваність на туберкульоз у м. Києві
(випадків на 100000 населення)

Структура причин смертності
за 9 місяців 2016 року у м. Києві

  

  


У 2016 році:

- розроблено проект Концепції подальшого розвитку системи охорони здоров'я в м. Києві та запропоновано проекти програм для забезпечення її реалізації;

- проведено організаційні заходи в частині здійснення першого етапу створення лікарень інтенсивного лікування (для дорослих - КМКЛ N 12 та КМКЛ швидкої медичної допомоги; для дітей - КМДКЛ N 1, 2) шляхом створення відділень екстреної медичної допомоги "Emergency" на базі приймальних відділень;

- відкрито травматологічне відділення в структурі КМДКЛ N 1; відкрито відділення постінтенсивного догляду за новонародженими у Київському міському пологовому будинку N 2;

- створено та вжито заходи щодо забезпечення діяльності організаційно-методичного Центру орфанних захворювань на базі КМДКЛ N 1.

Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури та спорту

Київ є одним із сучасних спортивних центрів України. У місті функціонують 29 стадіонів, 69 плавальних басейнів, 680 спортивних зали, 10 споруд зі штучним льодом, 2321 спортивний майданчик, 1036 приміщень для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи, діє 88 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 2 школи вищої спортивної майстерності. Кількість фахівців з фізичного виховання становить 6520 осіб. За результатами рейтингу роботи по спорту вищих досягнень, як з олімпійських, так і з неолімпійських видів спорту, столиця України традиційно посідає перше загальнокомандне місце серед регіонів країни.

Охоплення киян фізичною культурою та спортом

  


Станом на 01.10.2016 проведено 204 змагання, в яких взяли участь 38463 спортсмени (станом на 01.10.2015 - 197 змагань, 40874 учасники).

Найбільш вагомі: міжнародна велогонка Race Horizon Park, міжнародний турнір зі спортивної гімнастики "Ukraine Nation Cup", чемпіонати та кубки України з боксу, сучасного п'ятиборства, греко-римської боротьби, дзюдо, легкої атлетики, веслування академічного, футболу, хокею з шайбою, бейсболу, спортивного орієнтування, боротьби самбо, панкратіону, хортингу.

Освіта

Зростання чисельності дітей у столиці (збільшення народжуваності, антитерористична операція на сході країни, міграційні процеси, висока інтенсивність будівництва житлового сектору) суттєво впливає на наповнюваність дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

У загальній електронній черзі до дошкільних навчальних закладів (далі - ДНЗ) станом на 01.10.2016 перебуває 26563 дитини віком від 2 до 5(6) років (першочергово - 11530 дітей).

Мережа ДНЗ, од.

Кількість місць та дітей у ДНЗ

  

  

У 2016 році:

У середньому на 100 місцях виховується 125 дітей (у 2015 році - 127 дітей).


- відкрито після капітального ремонту дошкільний навчальний заклад N 720 (бульв. Дружби Народів, 20-а);

- передано 2 ДНЗ в оренду приватним ДНЗ;

- реорганізовано 2 школи-дитячі садки у ДНЗ;

- додатково створено в установах різних типів та власності 2000 місць для дітей дошкільного віку (майже 46 % планового показника);

- відновлено 41 групу у функціонуючих комунальних ДНЗ;

- додатково відкрито 22 групи інклюзивного навчання та введено додаткові штатні одиниці асистентів вихователів у групи інклюзивного навчання;

- майже 3,3 тис. дітей внутрішньо переміщених осіб перебувають у ДНЗ столиці;

- функціонують 950 груп компенсуючого типу, де виховуються 15978 дітей.

До кінця 2016 року очікується введення в дію:

- ДНЗ (ж/м Осокорки, м-н 10, діл. 36) та ДНЗ (просп. Науки, 63-а);

- ДНЗ N 423 (вул. Дегтярівська, 43-а) після проведення реконструкції;

- ДНЗ N 370 за кошти інвестора (ж/м Позняки, 5-а).

У столиці здобувають загальну середню освіту 276,3 тис. учнів: у т. ч.: 31,7 тис. першокласників; 8,0 тис. учнів з АР Крим та східних регіонів (Донецька і Луганська області).

Мережа ЗНЗ станом на 01.09.2016, од.

Середня наповнюваність класів та ЗНЗ

  

  


У 2015 - 2016 навчальному році:

- завершено реконструкцію з прибудовами до шкіл N 140 (вул. Львівська, 47/8) та N 128 (вул. Р. Окіпної, 6);

- школярі здобули 90 призових місць у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад;

- 9 учнів стали переможцями міжнародних учнівських олімпіад; 65 випускників отримали 200 балів за результатами ЗНО (25 % усіх учнів 200-бальників України);

- у 41 ЗНЗ функціонують 136 інклюзивних класів, у 18 ЗНЗ - 71 спеціальний клас;

- забезпечено безкоштовне харчування 3349 учнів, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах, 104795 учнів початкових класів, 4954 учні пільгових категорій 5 - 11 класів, 2167 учнів із сімей учасників АТО та 6 учнів із сімей киян, які загинули під час Революції Гідності.

У місті Києві функціонують 26 професійно-технічних навчальних закладів різних форм і типів, де навчаються 15,3 тис. учнів. Розпочато процес децентралізації, зокрема, передачу з державної до комунальної власності закладів професійно-технічної освіти; створено регіональну раду з ПТО у м. Києві.

У столиці 41 позашкільний навчальний заклад відвідує 32 % загальної кількості школярів міста; започатковано 12 проектів національно-патріотичного виховання; організовано роботу 124 літніх мовних таборів, де поглиблювали свої знання з іноземних мов 8370 учнів; 80 таборів відпочинку з денним перебуванням при навчальних закладах, де відпочивала 5781 дитина, з них на безплатній основі - 475 дітей.

Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві

Столичний Київ зберігає пам'ять тисячоліть, концентруючи в своєму архітектурному образі характер нації. Саме тут починались українська державність та культура.

Кількість пам'яток у м. Києві на початок року, од.

Уповільнений характер здійснення пам'яткоохоронної діяльності в останні роки зумовлений проблемами державної реєстрації, відсутністю у складі Генерального плану міста схеми планувально-пам'яткоохоронних обмежень, історико-архітектурного опорного плану та планів зонування окремих територій міста, режиму їх використання та обмеженим фінансуванням.

 

2014 р.

2015 р.

2016 р.

історії

1201

1224

1222

архітектури та містобудування

1079

1152

1126


Більше половини історичних пам'яток міста національного та місцевого значення потребують проведення консерваційних, реставраційних та реабілітаційних робіт.


Започатковано створення єдиної інформаційної бази пам'яток культурної спадщини міста Києва, в якій міститиметься інформація щодо технічного стану будівель, наявності чи відсутності приписів, що уможливить належний громадський і публічний контроль за збереженням таких об'єктів.

Новітній етап розвитку привніс свої особливості в забезпеченні підтримки етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх національностей, що проживають у столиці, функціонування 287 комунальних культурно-мистецьких закладів, утримання цінової доступності їхніх послуг, обумовив реалізацію нових проектів та творчих задумів.

Мережа закладів культури, що знаходяться у комунальній власності м. Києва, од.

  

Протягом 2016 року:

- у Мистецькому центрі "Шоколадний будинок" репрезентовано збірку скульптури з фондів Київського національного музею російського мистецтва як початок великого проекту створення постійно діючої експозиції скульптурних робіт і творів декоративно-прикладного мистецтва;

- три комунальні музеї стали потужними локаціями маршруту Kyiv Art Week - 2016: Музей історії міста Києва з двома контрастними виставками: етно-філософською "Простори душі" української художниці Х. Гайдамаки та "Мене тут немає" арт-групи GORSAD; Київський національний музей російського мистецтва - 2 виставками: із закритих фондів музею "Д. Л. Сигалов - киянин, колекціонер, даритель" та "Сади Срібного століття"; Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків з виставкою "Art&Science.Museum";

- до 160 річниці від дня народження Івана Франка в Музеї видатних діячів української культури відкрито постійну діючу експозицію "Іван Франко і Київ";

- започатковано проект "Оціум-бібліотека. Мережа публічних просторів" на базі юнацької бібліотеки ім. Є. Кравченка;

- на базі Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва розпочато проект щодо перетворення бібліотеки на сучасний комунікативний, культурно-просвітницький центр розвитку гармонійної особистості;

- активізовано співпрацю з творчими спілками: збільшено з 26 до 27 щорічних і довічних стипендій видатним діячам культури і мистецтва щомісяця, збільшено з 7 до 8 номінацій Мистецької премії "Київ", а також з 16 до 17 номінацій Театральної премії "Київська пектораль";

- збільшено кількість виступів концертних організацій у парках, проводяться цікаві флешмоби та створюються креативні спільні проекти;

- підготовлено Концепцію модернізації кінотеатрів комунальної власності міста: відкрито нові кінозали, відновлено роботу кінотеатру "Промінь".

За рахунок меценатських коштів завершується реконструкція будівель Київського академічного драматичного театру на Подолі на Андріївському узвозі, 20 (А, Б) (вартість робіт понад 150,0 млн. грн).

Продовжено практику проведення спільних культурних проектів на партнерських засадах, що дало можливість заощаджувати кошти міського бюджету та створювати цікавий і якісний продукт.

Охорона довкілля

За офіційними статистичними даними ГУ статистики у м. Києві впродовж 2015 року в атмосферу міста у загальному обсязі надійшло 171,0 тис. т забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел забруднення, що на 20,2 % менше порівняно з 2014 роком. При цьому, найсуттєвіше збільшення загальних обсягів викидів забруднюючих речовин спостерігалося у Дніпровському та Шевченківському районах.

Викиди забруднюючих речовин, тис. т

Як і у попередні роки, основну частку або 84,4 % загального обсягу викидів забруднюючих, шкідливих для здоров'я людини речовин у 2015 році складали пересувні джерела, перш за все, автотранспорт столиці і, переважно, власні авто. Серед галузей промисловості найбільшими стаціонарними забруднювачами атмосферного повітря залишаються підприємства енергетики та переробної промисловості.

  


У 2016 році для відтворення природного стану водних ресурсів очікується зростання обсягів виконаних робіт з поточного благоустрою водоймищ та прибережних захисних смуг на суму 28783,4 тис. грн, що на 19,5 % більше ніж у 2015 році (у сумі 24080,3 тис. грн).

Безпека та цивільний захист

Цивільний захист

Із зростанням зовнішніх та внутрішніх ризиків і загроз життєдіяльності населення та міського господарства з кожним роком збільшується кількість небезпечних і надзвичайних ситуацій різного характеру.

На території міста Києва розташовано 625 потенційно небезпечних об'єктів, з яких 29 хімічно небезпечних і 2 радіаційно небезпечних об'єкти (Інститут ядерних досліджень НАНУ, Київський державний міжобласний спецкомбінат Державної корпорації "Українське державне об'єднання "Радон").

У випадку аварій на хімічно небезпечних об'єктах, з виведенням з ладу технологічних комунікацій, а також аварій при транспортуванні хімічно небезпечних речовин, можливе виникнення зон ураження загальною площею 156 кв. км. Кількість населення, яке може потрапити в прогнозовану зону хімічного забруднення, - 26,8 тис. осіб, кількість населення, яке проживає в зоні можливого зараження, - 587 тис. осіб.

За період 2014 - 2015 років у місті Києві зареєстровано 3646 випадків небезпечних подій техногенного, природного та соціального характеру, впродовж яких комунальною аварійно-рятувальною службою "Київська служба порятунку" (КАРС) здійснено 3204 виїзди та врятовано життя 158 особам.

Динаміка показників небезпечних ситуацій, од.

  

Кількість виїздів на ліквідацію надзвичайних ситуацій, од.

Одним із найбільш суспільно небезпечних факторів є пожежі, які призводять до загибелі та травмування людей, знищення будівель і споруд, втрат матеріальних цінностей.

За інформацією Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у м. Києві за період 2014 - 2015 років по місту Києву зареєстровано 10308 пожеж.

Всього за цей період пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 23672 виїзди по тривозі.

  


Аналіз стану виконання у місті Києві вимог законодавства щодо охорони праці вказує на необхідність суттєвого реформування та удосконалення існуючих механізмів державного контролю за організацією систем управління охороною праці на підприємствах, в установах та організаціях міста незалежно від форм власності.

Основними причинами, що призводять до нещасних випадків, є невиконання працівниками вимог інструкцій з охорони праці, що є прямим наслідком відсутності ефективно діючих систем організації охорони праці на підприємствах та суттєвого послаблення контролю як з боку контролюючих органів, так і з боку роботодавців (не проведення в установлені терміни інструктажів з охорони праці, не проведення відповідного навчання безпечним прийомам робіт, зменшення фінансування на заходи щодо поліпшення умов праці тощо).

Структура загального виробничого
травматизму (за причинами), од.

  


Відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (профвідбору) спричинює травмування за психофізіологічними причинами: незадовільні фізичні дані або стан здоров'я, особиста необережність потерпілого, травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб та інші.

Муніципальна безпека

Станом на 01.10.2016 до ГУ НП у м. Києві надійшло понад 758 тис. заяв та повідомлень громадян про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що на 29 % більше, ніж за аналогічний період 2015 року (понад 586 тис. ), у т. ч. зареєстровано понад 119,8 тис. - з ознаками кримінальних правопорушень, що на 0,6 % більше порівняно з відповідним періодом минулого року (119 тис. ).

Рівень злочинності у м. Києві з розрахунку на 10 тис. населення

Рівень злочинності з розрахунку на 10 тис. населення по місту Києву за 9 місяців 2016 року становить 235 кримінальних правопорушень, що на 41,6 % більше відносно аналогічного періоду 2015 року.

  


При цьому зареєстровано 68288 кримінальних правопорушень, що на 46,5 % більше ніж за аналогічний період минулого року за рахунок збільшення обсягів витоку із зони проведення антитерористичної операції на сході України зброї, боєприпасів і вибухових речовин та проникнення їх на територію столиці.

Крім цього, спостерігається міграція переселенців із тимчасово анексованої території Автономної республіки Крим і міста Севастополя та частини зони проведення АТО. У структурі злочинності домінують кримінальні правопорушення корисливої спрямованості (75 %), а саме: крадіжки - 50,8 %, шахрайства - 12 %, грабежі - 7 % тощо.

</