КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ

від 19 грудня 2002 року N 154/314

Про внесення змін та доповнень до Статуту територіальної громади міста Києва

Відповідно до статті 5 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", враховуючи рішення Київради від 28.03.2002 N 371/1805 "Про Статут територіальної громади міста Києва", зауваження Міністерства юстиції України (лист від 03.07.2002 N 19-14168) та лист Міністерства юстиції України від 05.12.2002 N 32-1454, Київська міська рада вирішила:

1. Внести до Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002 N 371/1805, зміни та доповнення згідно з додатком.

2. Київському міському голові провести організаційну роботу щодо реєстрації в Міністерстві юстиції України Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002 N 371/1805, із змінами і доповненнями, внесеними відповідно до пункту 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань самоврядування та інформаційної політики.

 

Київський міський голова 

О. Омельченко 


 

Додаток
до рішення Київради
від 19 грудня 2002 р. N 154/314 


Зміни та доповнення,
що вносяться до Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002 N 371/1805

1. У частині 4 статті 1 слова "об'єднань та асоціації таких органів" виключити;

2. У частині 2 статті 3 після слів "Київської міської ради" додати слова "погодженим з відповідними радами";

3. Абзац другий частини першої статті 15 після слова "повноваження" доповнити словами "відповідно до законодавства";

4. Статтю 16 викласти у такій редакції:

"Стаття 16. Київський міський голова

1. Київський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Києва і виконує повноваження, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Київський міський голова головує на засіданнях Київської міської ради і очолює виконавчий орган Київської міської ради (міську державну адміністрацію).

3. Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ" передбачає додаткові повноваження Київського міського голови, пов'язані з виконанням містом Києвом столичних функцій.

4. Київський міський голова здійснює керівництво діяльністю виконавчого органу Київської міської ради, несе відповідальність за виконання ним функцій виконавчої влади в частині здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій та, у зв'язку з цим, виконує відповідні повноваження.

На підставі статті 16 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" Київський міський голова призначає на посади та звільняє з посад, за погодженням з Президентом України та Кабінетом Міністрів України, першого заступника та заступників голови Київської міської державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади.

5. Київський міський голова, за погодженням з Київською міською радою, призначає та звільняє з посад заступників голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

6. Повноваження Київського міського голови можуть бути достроково припинені в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством України.";

5. Частину 4 статті 18 викласти у такій редакції:

"4. За рішенням ради голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету може працювати в раді на постійній основі";

6. У частині 1 статті 21 після слів та цифр "ст. 50" додати слова та цифри "та ст. 56";

7. Частину першу статті 22 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Порядок формування районних у м. Києві рад здійснюється відповідно до статті 45 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

8. Статтю 25 викласти у такій редакції:

"Стаття 25. Виконавчий орган Київської міської ради

1. Київська міська рада має власний виконавчий орган, який формується Київською міською радою відповідно до пункту 2 розділу VII Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", і паралельно виконує функції органу державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.

2. Власний виконавчий орган ради є підзвітним і підконтрольним Київській міській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

3. Відділи, управління та інші структурні підрозділи виконавчого органу ради підзвітні і підконтрольні Київській міській раді та підпорядковані Київському міському голові.";

9. Частину 4 статті 27 після слів "припинення повноважень" доповнити словами "органів та";

10. Статтю 28 викласти у такій редакції:

"Стаття 28. Комунальна власність територіальної громади міста Києва

1. Відповідно до Конституції України та чинного законодавства України територіальній громаді міста Києва належить право власності на рухоме і нерухоме майно, що знаходиться в комунальній власності, доходи міського та районних у місті Києві бюджетів, а також майнові права, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності.

2. Київська міська рада від імені та в інтересах територіальної громади міста Києва відповідно до чинного законодавства України володіє, користується та розпоряджається об'єктами права комунальної власності, в тому числі може передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, передавати в заставу.

3. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються Київською міською радою відповідно до законодавства.

4. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені із власності територіальної громади міста Києва і передані іншим суб'єктам права власності без згоди територіальної громади міста Києва або відповідного рішення ради, за винятком випадків, передбачених законом.";

11. У частині 1 статті 29 слова "оформлені відповідними угодами" замінити словами "посвідчено відповідними державними актами";

12. Частини 2 та 3 статті 31 виключити;

13. Статтю 32 викласти у такій редакції:

"Стаття 32. Бюджет міста Києва

1. Бюджет міста Києва - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування та державної влади протягом бюджетного періоду.

2. Бюджет міста Києва містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень міського та районних органів місцевого самоврядування, міської та районних державних адміністрацій. Ці надходження і витрати складають єдиний баланс бюджету.

3. Доходи міського бюджету та бюджетів районів формуються за рахунок власних та закріплених доходів, 100-відсоткового відрахування податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, а також субвенцій та субсидій з Державного бюджету України на виконання столичних функцій, але не менше як 50 відсотків від суми податків, зборів і обов'язкових платежів, які справляються на території міста Києва.";

14. Статтю 33 викласти у такій редакції:

"Стаття 33. Бюджети районів у місті Києві

Склад доходів та видатків бюджетів районів у місті Києві визначається Київською міською радою відповідно до повноважень, переданих районним у місті Києві радам.";

15. Частину 2 статті 36 викласти у такій редакції:

"2. Охорону культурної спадщини у місті Києві здійснює Київська міська рада, органи охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації та органи охорони культурної спадщини місцевого самоврядування в порядку, визначеному чинним законодавством України".

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
В. Яловий