КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
I сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 10 березня 2016 року N 144/144

Про зміни до Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про землеустрій", "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг", враховуючи рішення Київської міської ради від 15.03.2012 N 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", - Київська міська рада вирішила:

1. Внести зміни до Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.12.2002 N 182/342, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
19.12.2002 N 182/342
(в редакції рішення Київської міської ради
від 10.03.2016 N 144/144)


ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (нова редакція) (Ідентифікаційний код 26199097)

1. Загальні положення

1.1. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та згідно з законодавством забезпечує виконання повноважень Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері земельних відносин, є підзвітним та підконтрольним Київській міській раді та виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), безпосередньо підпорядковується Київському міському голові, а з питань управління землями державної власності, розпорядження якими здійснює виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) - виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

Департамент у межах своєї компетенції здійснює управління землями комунальної власності територіальної громади міста Києва, землями державної власності в межах міста Києва, розпорядником яких є виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) (далі - землі державної власності в межах міста Києва), забезпечує проведення в місті земельної реформи, раціональне використання та охорону цих земель на території міста.

1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови і розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

2. Основними завданнями Департаменту є:

2.1. Забезпечення виконання повноважень Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері управління землями комунальної власності територіальної громади міста Києва, землями державної власності в межах міста Києва, проведення земельної реформи, спрямованої на приватизацію земель у межах міста.

2.2. Здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель відповідно до повноважень, делегованих Київською міською радою, а також координація здійснення землеустрою та державного контролю за використанням та охороною земель у межах функцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.3. Ведення міського земельного кадастру відповідно до законодавства, моніторингу земель, здійснення землеустрою.

2.4. Реалізація державних, розроблення і здійснення міських програм раціонального використання та охорони земель, поліпшення навколишнього природного середовища.

3. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

3.1. Забезпечує виконання повноважень Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань використання та охорони земель комунальної власності територіальної громади міста Києва та земель державної власності в межах міста Києва, проведення земельної реформи, а також виконує інші, делеговані Київською міською радою та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) повноваження.

3.2. Створює умови для раціонального і економічно обґрунтованого використання земель міста.

3.3. Організовує виконання робіт з інвентаризації земель, розроблення та реалізацію плану земельно-господарського устрою території міста.

3.4. Здійснює самоврядний контроль за додержанням власниками землі та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земель усіх форм власності відповідно до їхнього цільового призначення та умов надання, відповідно до повноважень, делегованих Київською міською радою.

3.5. Виявляє землі, що використовуються не за цільовим призначенням та з порушенням установлених законодавством вимог.

3.6. Розробляє і подає Київській міській раді та виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) необхідні розрахунки і обґрунтування програм робіт з проведення земельної реформи, здійснення землеустрою, реалізації заходів щодо раціонального використання та охорони земель, а також прогнозування розвитку земельних відносин.

3.7. Організовує та забезпечує проведення робіт з утримання, моніторингу та відновлення міської геодезичної мережі, а також щодо топографо-геодезичного забезпечення міського земельного кадастру та інших видів кадастрів.

3.8. Виконує делеговані йому Київською міською радою та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) функції замовника проектно-вишукувальних робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням міського земельного кадастру, моніторингу земель, раціональним використанням і охороною земель, а також з топографо-геодезичною діяльністю в сфері землеустрою та для забезпечення ведення міського земельного кадастру та інших видів кадастрів.

3.9. Організовує проведення нормативної, експертної, економічної грошової оцінки земельних ділянок.

3.10. Подає Київській міській раді та виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) пропозиції щодо плати за землю.

3.11. Розробляє в установленому порядку проекти рішень Київської міської ради, готує та подає розпорядження Київського міського голови, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також подає свої висновки з питань:

- розпорядження землями в межах міста Києва;

- передачі земельних ділянок у власність громадян та юридичних осіб;

- надання земельних ділянок в користування, вилучення земельних ділянок;

- продажу земельних ділянок у власність;

- викупу земельних ділянок для суспільних потреб міста;

- звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок;

- встановлення та зміни меж районів у місті в порядку, встановленому законодавством України.

3.12. Здійснює підготовку та видає розрахунки розміру орендної плати під час укладання або зміни умов до договорів оренди земельних ділянок чи продовження їх дії, надає інформацію в письмовому вигляді щодо використання громадянами права безкоштовної приватизації землі в межах м. Києва станом до 31.12.2012 щодо земельних ділянок в межах міста Києва, зареєстрованих Департаментом до 31.12.2012, а також інформацію про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки за результатами розрахунку відповідно до рішення Київської міської ради про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва.

3.13. Здійснює контроль за встановленням на місцевості меж земельних ділянок, переданих у власність або наданих у користування.

3.14. Подає Київській міській раді та виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) інформацію про хід здійснення земельної реформи.

3.15. Організовує проведення земельних аукціонів та конкурсів з продажу земель комунальної власності територіальної громади міста Києва, земель державної власності в межах міста Києва (у випадках, передбачених законодавством України) та прав на них.

3.16. Створює систему інформації, необхідної для здійснення комплексу робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням міського земельного кадастру, моніторингу земель, забезпеченням раціонального використання та охорони земель.

3.17. Здійснює за погодженням з Київською міською радою та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) науково-технічне співробітництво з науковими установами та організаціями, підприємствами іноземних держав з питань проведення земельної реформи.

3.18. Сприяє підготовці та перепідготовці спеціалістів, забезпечує підвищення кваліфікації працівників Департаменту для виконання покладених на нього завдань, організовує навчання з питань земельного законодавства.

3.19. Забезпечує охорону праці та соціальний захист працівників Департаменту, а також виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності у межах повноважень, визначених законодавством.

3.20. Веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність за затвердженою формою, несе відповідальність за їхню достовірність.

3.21. Працює з відомостями, що становлять державну таємницю, в частині питань, віднесених до його компетенції.

3.22. Організовує та координує здійснення земельно-кадастрових робіт.

3.23. Здійснює контроль за використанням та охороною земель комунальної власності територіальної громади міста Києва при проведенні землеустрою; координує здійснення землеустрою та державного контролю за використанням та охороною земель.

3.24. Здійснює в установленому законом порядку заходи для державної реєстрації земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста Києва в Державному земельному кадастрі та заходи, спрямовані на реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки територіальної громади міста Києва.

3.25. Здійснює координацію та контроль за діяльністю комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядковані Департаменту.

3.26. Готує пропозиції до бюджету міста Києва та програм соціально-економічного розвитку міста Києва і подає їх на розгляд виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), організовує та забезпечує виконання завдань, визначених програмою соціально-економічного розвитку міста Києва в межах своїх повноважень.

3.27. Бере участь у межах повноважень у розробленні проектів державних, міжгалузевих, галузевих, регіональних програм.

3.28. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і виявлення корупції.

3.29. Опрацьовує запити, звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

3.30. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

3.31. Забезпечує захист персональних даних, які містяться у базах персональних даних Департаменту.

3.32. Бере участь у підготовці у межах повноважень проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів з питань, віднесених до компетенції Департаменту.

3.33. Здійснює державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на земельні ділянки.

3.34. Надає відомості з Державного земельного кадастру у випадках, передбачених законодавством.

3.35. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань, передбачені законодавством.

4. Департамент для здійснення повноважень та виконання визначених завдань має право:

4.1. Вносити на розгляд виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та Київської міської ради пропозиції з питань, що відносяться до їхньої компетенції в галузі регулювання земельних відносин.

4.2. Здійснювати самоврядний контроль за використанням і охороною земель у місті Києві в порядку, визначеному Київською міською радою.

4.3. Залучати спеціалістів органів державної виконавчої влади, установ, організацій (за погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.4. Одержувати безплатно від місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.5. Вносити пропозиції Київській міській раді і виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог земельного законодавства.

4.6. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.7. За дорученням представляти інтереси виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в судових органах.

4.8. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

5. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, представницькими органами, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

6. Майно Департаменту є комунальною власністю територіальної громади міста і закріплене за ним на праві оперативного управління.

7. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Київським міським головою.

На посаду директора Департаменту призначається особа з вищою освітою у галузі землевпорядкування, картографії, геодезії, права, економіки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше трьох років або стажем роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше п'яти років (за необхідності).

Директор Департаменту має заступників, яких за його поданням призначає на посаду і звільняє з посади Київський міський голова.

На посаду заступників директора Департаменту призначаються особи з вищою освітою у галузі землевпорядкування, картографії, геодезії, права, економіки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше трьох років або стажем роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше чотирьох років.

На посаду заступника директора Департаменту, до посадових обов'язків якого відносяться впровадження інформаційних технологій, організація роботи апаратно-програмних комплексів, локальних обчислювальних мереж та автоматизованих систем, призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та яка має досвід роботи в галузі інформаційних систем і технологій.

8. Директор Департаменту:

8.1. Здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань, визначає ступінь відповідальності заступників директора Департаменту та керівників його структурних підрозділів, розподіляє посадові обов'язки між заступниками директора Департаменту.

8.2. Організовує роботу Департаменту на основі єдиноначальності відповідно до цього Положення.

8.3. Затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту та посадові інструкції працівників Департаменту.

8.4. Подає в установленому порядку на затвердження структуру та штатний розпис Департаменту в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

8.5. Розпоряджається коштами в межах затвердженого в установленому порядку кошторису Департаменту, несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

8.6. Призначає на посади і звільняє з посад працівників Департаменту.

8.7. Без доручення діє від імені Департаменту, є розпорядником всіх рахунків Департаменту, представляє його в органах місцевого самоврядування, центральних і місцевих органах державної влади, на підприємствах, в організаціях і установах, а також у відносинах з вітчизняними та закордонними юридичними особами та громадянами.

8.8. Відповідно до законодавства України та цього Положення розпоряджається майном Департаменту, вирішує питання про заявлення від імені Департаменту позовів та претензій до юридичних та фізичних осіб.

8.9. Вносить пропозиції Київській міській раді щодо внесення змін і доповнень до цього Положення.

8.10. Видає у межах компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази директора Департаменту, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному управлінні юстиції у місті Києві в установленому порядку.

Накази, які є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому законодавством України.

8.11. Забезпечує комплексне вирішення питань роботи з керівниками комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядковані Департаменту, вносить пропозиції щодо призначення і звільнення їх керівників. Відповідає за підготовку, своєчасне погодження та укладання контрактів з директорами підпорядкованих підприємств. Здійснює аналіз виконання умов та показників укладених контрактів з керівниками цих підприємств, забезпечення своєчасного продовження та розірвання контрактів.

8.12. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту.

8.13. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

8.14. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту.

8.15. Здійснює інші повноваження, що випливають із цього Положення.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Департаменті утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора Департаменту за посадою та працівників Департаменту. До складу колегії можуть входити депутати Київської міської ради та керівники інших підрозділів органів державної виконавчої влади, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Склад колегії затверджується Київським міським головою за поданням директора Департаменту. Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Департаменту.

10. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо використання та охорони земель, реформування земельних відносин та вирішення питань, пов'язаних з проведенням земельної реформи, в Департаменті може бути утворена науково-технічна рада із складу працівників Департаменту та, за необхідності, із залученням учених і висококваліфікованих фахівців (за згодою цих осіб).

Склад ради та положення про неї затверджує директор Департаменту.

11. Департамент утримується за рахунок бюджетних коштів.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, структуру та штатний розпис Департаменту затверджує Київський міський голова.

12. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Місцезнаходження Департаменту: 01601, вул. Хрещатик, 32-а, м. Київ.

13. Припинення Департаменту здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

 

Київський міський голова

В. Кличко