КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ

від 12 лютого 2004 року N 20/1229

Про нову редакцію Програми розвитку туризму в м. Києві до 2010 року

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 3 статті 8 Закону України "Про туризм", постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 N 583 "Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002 - 2010 роки", відповідно до рішення Київради від 26.12.2002 N 230/390 "Про затвердження Концепції розвитку туризму в м. Києві до 2010 року" та з метою створення конкурентоспроможного на світовому ринку туристичного продукту м. Києва Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити нову редакцію Програми розвитку туризму в м. Києві до 2010 року згідно з додатком.

2. Визначити Головне управління комунального і готельного господарств та туризму виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним за реалізацію Програми розвитку туризму в м. Києві до 2010 року.

3. З метою реалізації Програми розвитку туризму в м. Києві до 2010 року Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечувати реалізацію заходів, передбачених Програмою розвитку туризму в м. Києві до 2010 року, в межах асигнувань, які щороку передбачатимуться в бюджеті міста за відповідними напрямами.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щорічно подавати Київраді звіт про хід виконання Програми розвитку туризму в м. Києві до 2010 року.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.09.97 N 1501 "Про Програму розвитку туризму та готельного господарства в м. Києві до 2010 року", беручи до уваги пункт 1 цього рішення.

5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань гуманітарної політики і постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова 

О. Омельченко 


 

Додаток
до рішення Київради
від 12 лютого 2004 р. N 20/1229 


ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В М. КИЄВІ ДО 2010 РОКУ

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Програма розвитку туризму в м. Києві до 2010 року 

  

2. Термін реалізації програми: 

3. Спрямованість програми 

Початок 

2004 рік 

  

Закінчення 

2010 рік 

4. Замовник програми:
Головне управління комунального і готельного господарств та туризму виконавчого органу Київради (Київської міськдержадміністрації) 

5. Підстава для розробки програми:
Рішення Київської міської ради від 26.12.2002 N 230/390 


6. Мета програми: перетворення туризму в одну з найбільш прибуткових галузей економіки Києва, що забезпечить значний внесок в соціально-економічний розвиток міста шляхом збільшення дохідної частини бюджету Києва за рахунок податкових та валютних надходжень, припливу інвестицій, збільшення кількості робочих місць, а також створення сприятливих умов для відпочинку мешканців і гостей міста за умов збереження і раціонального використання культурно-історичної та природної спадщини Києва.

7. Очікувані результати від реалізації програми: створення конкурентоспроможного на світовому ринку туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби населення в активному і повноцінному відпочинку, зміцненні здоров'я, залученні до культурних цінностей, розширенні світогляду і контактів населення, а також забезпечення на цій основі комплексного розвитку столиці та її соціально-економічних інтересів при збереженні екологічної рівноваги та раціональному використанні культурної і природної спадщини Києва та України. Підвищення ролі туризму у формуванні економічних показників міста і країни, зокрема за рахунок збільшення кількості робочих місць, податкових надходжень у міський та державний бюджети, припливу іноземної валюти.

8. Джерела фінансування: кошти бюджетів різних рівнів, підприємств, організацій та установ туристичної галузі, кошти інвесторів та залучені кошти (кредитні ресурси), кошти населення.

9. Вартість програми: 2392,5 млн. грн.

10. Розробники програми: Київський університет туризму, економіки і права, Науковий центр розвитку туризму Державної туристичної адміністрації України.

11. Контроль та координація: Головне управління комунального і готельного господарств та туризму виконавчого органу Київради (Київської міськдержадміністрації).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма розроблена на виконання рішення III сесії Київради XXIV скликання від 26.12.2002 N 230/390 "Про затвердження Концепції розвитку туризму в м. Києві до 2010 року" та інших нормативних документів, а саме:

- Постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.97 N 1409 "Про затвердження Державної програми соціально-економічного розвитку міста Києва на період до 2010 року";

- Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 N 583 "Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002 - 2010 роки", заходи якої передбачають розробку та виконання комплексних програм розвитку туристичних центрів України;

- Генерального плану міста Києва на період до 2020 року, який затверджено рішенням Київради від 23.12.99 N 171/673 "Про організацію робіт з розробки Генерального плану міста на новий розрахунковий період".

Програма передбачає реалізацію комплексу завдань (додається) за пріоритетними напрямами туризму, що сприятимуть розв'язанню визначених соціально-економічних і науково-технічних проблем, активізації виробничої діяльності туристичних підприємств різних форм власності та поліпшенню їхнього фінансового становища.

Головна мета Програми - перетворення туризму в одну з найбільш прибуткових галузей економіки Києва, що забезпечить значний внесок в соціально-економічний розвиток міста шляхом збільшення дохідної частини бюджету Києва за рахунок податкових та валютних надходжень, припливу інвестицій, збільшення кількості робочих місць, а також створення сприятливих умов для відпочинку мешканців і гостей міста за умов збереження і раціонального використання культурно-історичної та природної спадщини Києва.

Основними цілями Програми є:

- забезпечення сталого розвитку галузі туризму м. Києва;

- підвищення частки очікуваних надходжень від туристичної галузі м. Києва до місцевого бюджету;

- підвищення рівня життя громадян м. Києва та створення додаткових робочих місць;

- забезпечення комфортних умов перебування туристів у столиці;

- розвиток готельного комплексу міста, що забезпечить надання широкого спектра послуг на рівні міжнародних стандартів; 

- підвищення іміджу м. Києва як туристичного центру на міжнародному ринку.

Критерії досягнення основних цілей Програми на період 2004 - 2010 років:

- забезпечення необхідних обсягів туристичних послуг, послуг розміщення, додаткових та інших послуг у розмірі 27,0 млрд. грн.;

- забезпечення надходжень до бюджетів різних рівнів у розмірі 2671,8 млн. грн.;

- створення 11,9 тис. додаткових робочих місць у туристичній галузі м. Києва;

- підвищення рівня зайнятості в туристичній галузі м. Києва з урахуванням інших галузей (транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, виробництво товарів народного споживання, заклади харчування та розваг тощо) в 2010 році до 60,1 тис. осіб.

2. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В М. КИЄВІ

Сучасна туристична індустрія є однією з найбільш прибуткових галузей світової економіки. Доходи, отримані від туризму, займають значну частину в бюджетах держав і становлять до 10 % валового національного продукту. Показники динаміки росту прибутковості туризму значно випереджають аналогічні показники інших галузей економіки. За даними Всесвітньої туристичної організації, за останні 10 років доходи від туризму зростали щороку на 7,9 % при щорічному середньому зростанні кількості туристичних потоків на 4,5 %.

Розвиток туризму є стимулом для розвитку інших секторів економіки (транспорту, зв'язку, торгівлі та ін.), сприяє створенню значної кількості робочих місць, збільшенню бази оподаткування і надходжень до державного і місцевих бюджетів.

Туризм загалом є галуззю економіки та сфери послуг, що дає можливість при порівняно невеликих капіталовкладеннях забезпечити економічно рентабельне використання "місцевих ресурсів": історико-культурної спадщини, традицій, природи. Тому для Києва правомірним є вибір туризму як пріоритетного напряму розвитку міста та складової міського середовища.

Київ має вигідне економіко-географічне розташування. Через Київ проходять найважливіші залізничні, автомобільні магістралі та повітряні траси країни, що надзвичайно важливо для розвитку та інтенсифікації зовнішньоекономічних та культурних зв'язків міста.

Розташоване на межі двох природно-кліматичних зон (Полісся та Лісостепу), м. Київ має достатній природно-ресурсний потенціал для розвитку міської агломерації, високу водозабезпеченість, значні можливості для розвитку рекреаційного комплексу і курортного господарства.

Київ має один із найбільших у країні історико-культурний потенціал. На його території розташовано 2148 пам'яток історії та культури. Серед них 39 міжнародного значення, зокрема збудовані у XI - XII ст. Софійський собор та комплекс споруд Києво-Печерського національного історико-культурного заповідника, які внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До реєстру національного культурного надбання включено 380 пам'яток архітектури, 23 пам'ятки археології, 25 пам'яток історії і 9 пам'яток монументального мистецтва.

У місті зосереджено понад 100 музеїв, у тому числі 32 музеї міського підпорядкування (фонд більш як 2 млн. експонатів), 33 театри та театри-студії, 53 культові споруди, 141 бібліотека, 19 концертних організацій і самостійних музичних колективів, цирк.

Київ має два кліматичних курорти загальнодержавного значення - Пуща-Водиця та Конча-Заспа - з проектною потужністю відповідно 13,3 тис. та 14,7 тис. місць, мережа яких представлена 49 об'єктами.

Привабливість м. Києва як об'єкта туризму визначається такими факторами:

- величезна історична і культурна спадщина міста, що нерозривно пов'язана з історією і культурою як українців, так і інших слов'янських народів;

- наявність найбільшого в державі готельно-туристичного комплексу (понад 15 % загальної місткості підприємств по Україні);

- наявність бази проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, семінарів, виставок, ярмарків, фестивалів;

- великий потенціал для розвитку пізнавального та подієвого туризму;

- найбільший центр православ'я - передумова розвитку релігійного туризму;

- можливість проведення міжнародних змагань з різних видів спорту (спортивно-оздоровчий туризм);

- акваторія Дніпра є основою для розвитку водних видів туризму.

У місті станом на 01.11.2003 функціонують 98 об'єктів розміщення туристів (близько 15,4 тис. місць). Середньорічне завантаження готелів становить 48 % і коливається залежно від сезону в межах 25 - 70 %. Туристичною діяльністю займаються понад 1296 фірм (24 % від загальної кількості по Україні).

У 2002 році, згідно із статистичною звітністю, Київ відвідали 143 тис. іноземних туристів, 239,5 тис. внутрішніх туристів та 156,1 тис. екскурсантів, а включаючи і музейні екскурсії, - понад 2,5 млн. чол. Кількість відвідувачів музеїв у 2002 році становила 3599 тис. чол.

За останні три роки зафіксовано стабільні темпи зростання в'їзного туризму в м. Києві, що становить 14 % на рік (загальний показник по Україні за цей період становив 1,5 % на рік).

З метою досягнення основних цілей розвитку туризму в м. Києві Програма охоплює такі напрями діяльності:

- удосконалення нормативно-правової бази туристичної діяльності;

- інтенсифікація туристичної діяльності, спрямованої на приймання туристів;

- розробка та підвищення якості туристичного продукту;

- активізація екскурсійної діяльності;

- розширення мережі та диверсифікація готельних послуг;

- розвиток рекреаційно-курортної діяльності;

- підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів;

- модернізація та реконструкція транспортної інфраструктури;

- активізація природоохоронної діяльності;

- впровадження сучасних інформаційно-аналітичних технологій у сферу туризму та удосконалення інформаційного і рекламного забезпечення;

- проведення ефективної інноваційної діяльності та створення наукової бази туризму;

- поліпшення кадрового забезпечення.

Перелік заходів реалізації Програми за напрямами розвитку туризму в м. Києві наведено в Додатку 1.

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Державна політика в галузі туризму визначається Верховною Радою України. Держава визначає туризм одним із пріоритетних напрямів національної культури та економіки. Загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної політики України в галузі туризму визначає Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про туризм", що набрав чинності з 1 січня 2004 року.

Київська міська рада створює сприятливі умови для розвитку туристичної діяльності у м. Києві.

З метою підвищення ефективності функціонування галузі туризму в м. Києві створено Міжвідомчу міську раду по туризму та екскурсіях, Федерацію спортивно-оздоровчого туризму м. Києва, Добровільний фонд розвитку туризму м. Києва та ін.

Туристична діяльність у м. Києві регулюється такими нормативно-правовими актами:

Закони України: 

- Про внесення змін до Закону України "Про туризм - N 1282-IV від 18.11.2003

- Про курорти - N 2026-III від 05.10.2000

- Про захист прав споживачів - N 1023-XII від 12.05.91

- Про страхування - N 85/96-ВР від 07.03.96

- Про столицю України - місто-герой Київ - N 401-XIV від 15.01.99

- Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України - N 1602-III від 23.03.2000

- Про ліцензування певних видів господарської діяльності - N 1775-III від 01.06.2000

Постанова Верховної Ради України: 

- Про підсумки парламентських слухань про стан та перспективи розвитку туризму в Україні - N 2068-III від 2.11.2000

Укази Президента України:

- Про деякі заходи щодо розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфер України - N 207/2003 від 11.03.2003

- Про день туризму - N 1047/98 від 21.09.98

- Про заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у галузі туризму - N 1213/2001 від 14.12.2001

Декрет Кабінету Міністрів України:

- Про стандартизацію і сертифікацію - N 46-93 від 10.05.93

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:

- Про Програму розвитку туризму в Україні до 2005 року - N 702 від 28.06.97

- Про затвердження Переліку населених пунктів, віднесених до курортних - N 1391 від 15.12.97

- Про Положення про порядок організації направлення дітей на оздоровлення за кордоном - N 263 від 02.03.98

- Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну - N 227 від 20.02.99

- Про заходи подальшого розвитку туризму - N 728 від 29.04.99

- Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002 - 2010 роки - N 583 від 29.04.2002

- Про затвердження заходів щодо розвитку іноземного і внутрішнього туризму - N 390-р від 27.06.2003

Інші нормативно-правові документи:

- Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань туризму та інструкцій щодо їх заповнення (наказ N 96 від 04.03.98 Державного комітету статистики України)

- Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України (наказ N 96 від 06.04.99 Міністерства освіти України)

- Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності (наказ N 7/62 від 17.01.2001 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України)

- Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном (наказ N 155/534 від 19.12.2001 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства праці та соціальної політики України)

- Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності (наказ N 121/83 від 14.11.2002 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державної туристичної адміністрації України)

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження заходів щодо розвитку іноземного і внутрішнього туризму" Головним управлінням комунального і готельного господарств та туризму виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) розроблено організаційні та рекламно-інформаційні заходи, а саме:

- визначення земельних ділянок для створення відповідної інфраструктури, у тому числі для будівництва готелів, мотелів, гольф-трас, яхт-клубів, аквапарків, парків розваг тощо;

- розробка порядку функціонування пунктів туристичної інформації та забезпечення їх розміщення у центральних районах міста, на залізничних та автовокзалах, в аеропортах та відділеннях зв'язку;

- визначення місць для стоянок і короткотермінових зупинок туристично-екскурсійних автобусів з урахуванням режиму утримання та використання територій зон охорони об'єктів культурної спадщини, музеїв, заповідників;

- забезпечення дотримання обов'язкових санітарно-гігієнічних умов у закладах громадського харчування, розташованих на автомобільних шляхах, у місцях масового відпочинку тощо;

- сприяння запровадженню у місцевих засобах масової інформації спеціальних циклів і рубрик для популяризації внутрішнього туризму, історико-культурної спадщини держави та організація забезпечення їх необхідними інформаційними матеріалами;

- складання переліку туристичних виставок в Україні та за кордоном, де буде представлено Київ у складі єдиного стенду України;

- проведення інформаційних турів для представників українських і зарубіжних засобів масової інформації, вітчизняних та іноземних туристичних компаній, зацікавлених у пропагуванні туристичного продукту України;

- сприяння залученню інвестицій, у тому числі на концесійних засадах, для реалізації таких пріоритетних проектів, як створення тематичного парку "Україна рукотворна";

- підготовка інвестиційних проектів створення гольф-клубів;

- започаткування проведення виставок інвестиційних проектів, пов'язаних із розвитком туристичної та курортно-рекреаційної сфер.

Основними напрямами ефективного нормативно-правового забезпечення та регулювання туризму в м. Києві визначаються:

1. Підготовка пропозицій щодо внесення в установленому порядку змін до законодавчих актів, що регулюють діяльність туристичного і курортно-рекреаційного комплексу, з таких питань:

а) запровадження механізму часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами комерційних банків, які надаються для розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфер;

б) підготовка та обґрунтування пропозицій щодо пільгового кредитування підприємств туристичної та курортно-рекреаційної сфер, що розширюють свою матеріально-технічну базу і створюють турпродукт для залучення туристів до Києва.

2. Розробка системи заходів щодо матеріальної підтримки підприємств туристичної та курортно-рекреаційної сфер, що працюють на прийом туристів: встановлення пільгової орендної плати за землю і місцеве майно та пільгових тарифів на комунальні послуги і т. ін.

3. Створення базового комплексу інвестиційних проектів розвитку інфраструктури туризму в м. Києві шляхом збору інформації для обґрунтування розпоряджень виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) і незалежних учасників ринку щодо інвестицій у туристичну галузь столиці.

4. Розробка системи заходів щодо спрощення процедури узгодження інвестиційних проектів будівництва нових готелів та реконструкції існуючих.

5. Внесення пропозицій щодо системи пільгового та дисконтного обслуговування туристів і окремих категорій населення.

6. Здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності у м. Києві.

7. Підготовка та укладання міжрегіональних, регіонально-галузевих, міжвідомчих та міжнародних угод про співпрацю у сфері туризму, спрямованих на подальший розвиток туристичної діяльності та забезпечення участі в міжнародних програмах із розвитку туризму.

8. Впровадження системи обов'язкової сертифікації готельних послуг та послуг харчування, які надають суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм їх власності та відомчої приналежності.

9. Організація обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі зі столицями інших країн.

4. ФІНАНСОВЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Виконання заходів Програми (Додаток 1) передбачається за рахунок коштів місцевого бюджету, бюджету районних у м. Києві державних адміністрацій, а також коштів зацікавлених підприємств та інвесторів з підготовкою відповідної проектно-кошторисної документації.

Обсяги фінансування заходів Програми визначаються відповідно до можливостей бюджету м. Києва та прийнятих інвестиційних пропозицій і програм.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

За загальними показниками м. Київ перебуває в одній категорії з іншими європейськими столицями, проте за основними складовими життєдіяльності населення, за рівнем економічного розвитку та доходами населення, показниками якості життя відстає від столиць високорозвинених європейських країн.

Входження України як повноправної суверенної держави у міжнародний політичний та економічний простір сприяє дальшому розвитку столичних функцій м. Києва, що позитивно позначиться на темпах та пропорціях його економічного і соціального розвитку.

Туристичний розвиток м. Києва має підпорядковуватися подвійній меті:

I Зберігати і зміцнювати вже досягнуте положення на туристичному ринку. Для цього передбачається створювати додаткову пропозицію, яка б реагувала на зміну споживчого попиту на вже сформований турпродукт. Орієнтація на сегмент ринку ділового, соціального і культурно-пізнавального туризму. При цьому слід враховувати, що створення конкурентних переваг у сфері туризму пов'язане з первинною концентрацією зусиль на прийомі іноземних і вітчизняних туристів, що може бути здійснено тільки за умови створення принципово нової за змістом туристичної пропозиції, яка відрізнятиметься інноваційністю та індивідуальністю.

II Формувати новий туристичний продукт, що виходив би за рамки традиційного уявлення про туристичну пропозицію Києва і враховував історико-культурну специфіку міста, а також давав можливість істотно урізноманітнювати традиційну пропозицію завдяки її комбінуванню з іншими послугами - подієвий, науковий, інсентів- (заохочувальний), навчальний туризм тощо.

Важливим, пріоритетним напрямом розвитку туристичної діяльності є організація і забезпечення прийому іноземних та вітчизняних туристів. Тому необхідно розробити заохочувальні програми підтримки підприємств туристичної галузі, що працюють на в'їзд до Києва (адже саме через Київ пролягає більша частина туристичних маршрутів по Україні).

Аналіз динаміки мотивацій здійснення туристичних подорожей до м. Києва показує, що в останні роки простежується тенденція збільшення потоку іноземних туристів за такими цілями поїздок: діловий туризм, відпочинок та проведення дозвілля, лікування (майже на 40 %).

Враховуючи міжнародний досвід та наявний туристичний потенціал м. Києва, можна зробити висновок про необхідність орієнтації туристичного сектору столиці на розвиток ділового, культурно-пізнавального та спеціалізованих видів туризму.

Діловий туризм може значно пожвавити економіку м. Києва, активізувати зв'язки столиці з регіонами України і зарубіжжя.

Для перетворення м. Києва на центр ділового туризму необхідно вирішити багато завдань: по-перше, пов'язаних зі зміною співвідношення ціна/якість у бік зниження вартісної складової, а по-друге, з вирішенням питань безпеки туристів.

Конгресовий та виставковий туризм дає змогу уникнути такої гострої проблеми в туризмі, як сезонний чинник. Збільшення кількості виставок і ярмарків, проведення міжнародних конгресів, розширення кола їх учасників та створення сучасних конгрес-центрів стане базою для розвитку в м. Києві ділового туризму.

Важливою умовою розвитку конгресового туризму є періодичне видання спеціалізованого довідкового каталогу конгрес-послуг у м. Києві. При формуванні ділового сегмента ринку слід враховувати іміджеві фактори, які сприяють ефективності відповідних заходів.

Подальшого розвитку потребує інсентів- (заохочувальний) туризм, що ґрунтується на колективних відвідуваннях м. Києва з екскурсійною метою та на поїздках працівників підприємств і установ у туристичні зони для відпочинку. Перспективність цього виду туризму визначається різноманітною структурою споживчого попиту на туристичні послуги.

Дотримання безпеки при наданні туристсько-екскурсійних послуг потребує своєчасного створення в структурі ГУ МВС України у м. Києві спеціалізованого підрозділу туристичної муніципальної міліції, який відповідатиме за безпеку туристів та здійснюватиме контроль за проведенням екскурсій особами, які мають на це відповідний дозвіл, за поселенням туристів у приватних квартирах особами, що не мають на це відповідного дозволу.

Практика створення таких спеціалізованих підрозділів існує в багатьох країнах світу і рекомендується Всесвітньою туристською організацією.

Культурно-пізнавальний туризм у м. Києві ґрунтується на неослабному інтересі до величезного пізнавального потенціалу столиці, що охоплює численні пам'ятки архітектури, історії, літератури, археології, включення в програму перебування участь у святах, обрядах і т. ін.

Сучасний етап формування м. Києва як центру культурно-пізнавального туризму обумовлений новаціями в житті суспільства та спадкоємними традиціями. Це ставить високі вимоги до його організації, що має забезпечити створення у м. Києві національного адміністративного, ділового, культурно-освітнього центру, який відповідатиме міжнародним стандартам якості та комфорту міського середовища; збереження унікального архітектурно-ландшафтного комплексу історичного центру м. Києва, вдосконалення функціонально-планувальної організації згідно з сучасними тенденціями та перспективами розвитку туризму; відтворення та реконструкцію історичних містоформуючих ансамблів, що є найбільш привабливими для туристів.

Удосконалення культурно-просвітницького обслуговування як місцевого населення, так і туристів є одним із провідних завдань, що постають сьогодні перед містом-столицею.

Враховуючи значний культурний потенціал м. Києва, слід реформувати в культурно-просвітницькі центри більшість спеціалізованих культурно-просвітніх комплексів, таких як "Софійський музей" (Державний архітектурно-історичний заповідник з філіями - Кирилівським монастирем та Андріївською церквою), Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник, "Китаїв" (у межах колишнього монастиря), Київська фортеця та Лисогірський форт, "Церковщина", "Голосіївська пустинь", "Феофанівська пустинь", Видубицький монастир, Пирогівське городище.

Врахування історико-культурної значущості території м. Києва дає можливість обґрунтовано визначити заходи щодо її реконструкції та узгодити процес розвитку міста з вимогами охорони і використання його багатої культурної і природної спадщини. Для цього необхідно підтримувати належний технічний стан пам'яток і об'єктів показу, проводити історико-архітектурну оцінку об'єктів показу, використовувати об'єкти історичної спадщини при формуванні туристичних програм.

Виходячи з головної мети трансформації міського середовища Києва в галузі відтворення сфери туризму, передбачено планувальне закріплення та регулювання 21 туристичної зони поза межами чотирьох великомасштабних рекреаційних зон, а також Вишгородської туристичної зони в перспективних межах міста.

З метою залучення потенційних відвідувачів до ознайомлення з національними традиціями, обрядами, творчістю і культурою необхідно сприяти розвитку етнічного туризму. Найбільш перспективним у цьому напрямі є використання історичних споруд як готових декорацій для проведення заходів, пов'язаних з елементами народної культури і побуту.

Розвиток подієвого туризму ґрунтується на залученні широкого контингенту туристів, мотивом подорожі яких є події культурного або спортивного життя міста. Розробка і проведення важливих знакових заходів культурного, наукового, спортивного характеру, нових святкових програм, конференцій, конгресів, "круглих столів" привернуть велику кількість учасників і гостей з України, країн близького та далекого зарубіжжя.

Основними спеціалізованими видами туризму, здатними забезпечити резерв туристичного розвитку м. Києва, є науковий, освітній та релігійний туризм.

Залишаються невирішеними питання щодо створення туристичної смуги за міжнародними стандартами для проведення змагань різного рівня, організації міського (районних) клубів туристів та пунктів прокату туристсько-спортивного спорядження. Необхідно активізувати роботу зі створення міських шкіл для підготовки керівників походів, тренерів, інструкторів, суддів туристських змагань. З метою дотримання безпеки туристів потрібно передбачити створення міської аварійно-рятувальної служби.

Подальший розвиток туристичної галузі за рахунок активного розвитку соціального туризму в цілому відповідає інтересам Києва.

Позитивним моментом у розвитку соціального туризму на сучасному етапі може бути визнано те, що зміни, які відбулися останнім часом у економічному і політичному житті м. Києва, дали змогу значно розширити пропозиції у сфері туризму, максимально наблизивши їх до наявного попиту.

Структурна перебудова економіки в цілому дає змогу говорити і про можливість подальшого розвитку туристичної сфери, насамперед шляхом зміни пріоритетів переходу від орієнтації на виключно елітарний туризм до зацікавленості в розвитку недорогих масових видів туризму.

Дитячо-юнацький та молодіжний туризм є ефективним засобом активного відпочинку, естетичного і патріотичного виховання та розвитку людини, що базується на реальному знайомстві з життям, історією, культурою і звичаями регіонів країни.

Розвиток програми "Міжнародні студентські, шкільні і вчительські посвідчення ISIC, ITIC", підготовка і проведення заходів за участю Міжнародної конфедерації студентського туризму і Міжнародної асоціації молодіжного туризму, забезпечення гарантованого рівня міжнародних знижок за послуги та інформацію в столиці мають виключно важливе значення для формування іміджу м. Києва як центру світового туризму. Нині посвідчення ISIC розповсюджуються в 95 країнах світу і надають понад 17 тис. знижок і пільг їх власникам, відкриваючи школярам і студентам доступ до недорогих і різноманітних подорожей. Наприклад, програма ISIC дістала підтримку з боку уряду Москви, завдяки чому власники посвідчень отримали понад 500 знижок і пільг.

Ще одним заходом щодо залучення до туристичного руху молоді столиці має стати створення Асоціації студентського туризму м. Києва.

Потребує вирішення питання розміщення дітей та молоді у дешевих готелях м. Києва з мінімальним сервісом за європейським зразком. Втілення гнучкої системи пільг на послуги харчування, транспортне та культурно-екскурсійне обслуговування сприятиме розвитку системи дитячого та молодіжного туризму.

Налагодженню роботи щодо організації дитячого та молодіжного туризму сприятиме також розробка відповідної Програми туристично-екскурсійного обслуговування дітей та молоді з урахуванням вікових особливостей. Розвитку соціального туризму сприятиме розширення кількості різноманітних маршрутів для школярів та студентів по м. Києву в рамках туристично-екскурсійної експедиції "Україна - моя Батьківщина".

6. ЕКСКУРСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Невід'ємною складовою туристичного продукту є екскурсія. Саме вона визначає пізнавальну сутність будь-якого маршруту, завдяки їй туризм позитивно впливає на особистість, збагачує її новими знаннями, інформацією, враженнями. Науковий підхід до туризму передбачає розгляд кожної подорожі не як простої сукупності екскурсій, а як їх системи.

Екскурсійна справа у м. Києві має глибокі корені та вагомий практичний досвід. За попередні десятиліття у місті було створено унікальну екскурсійну методику, завдяки якій столична екскурсійна школа посіла одне з чільних місць у європейському туризмі. Цю справу потрібно розвивати й удосконалювати.

Фахівцями туристичної галузі розроблено понад 100 типів тематичних екскурсій. Їх наочна конкретність, емоційний вплив на туристів та екскурсантів роблять екскурсію ефективною формою популяризації та пропаганди історико-краєзнавчих знань, національно-культурної спадщини, вигідно вирізняють її з-поміж інших форм пізнавально-просвітницької роботи. У цьому контексті становлять інтерес дані психологічної науки, які свідчать, що людина запам'ятовує почуте на 10 %, а побачене - на 50 %. Отже, на екскурсіях, якщо виходити з цього посилання, половина побаченого залишається в пам'яті, оскільки підкріплена емоційним сприйняттям.

Основними завданнями розвитку екскурсійної справи в м. Києві мають стати:

- розширення та вдосконалення тематики екскурсій для киян і гостей міста;

- формування мережі заміських транспортних екскурсій;

- розробка стандартизованих пакетів методичної документації на кожну екскурсію (згідно з Міждержавним стандартом ДСТУ 28681.1-95 "Туристично-екскурсійне обслуговування. Проектування туристичних послуг", уведеним в Україні 01.01.97).

- розробка комплексної Програми екскурсійного обслуговування школярів і студентів;

- створення екскурсійних програм для різних категорій екскурсантів;

- організація екскурсійно-інформаційних пунктів у різних районах м. Києва;

- визначення та створення місць паркування, стоянок і зупинок екскурсійного транспорту;

- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації екскурсоводів, їх атестація;

- організація та проведення науково-практичних конференцій і цільових семінарів з екскурсійно-методичної проблематики;

- координація діяльності та підтримка громадських об'єднань екскурсійних працівників;

- організація та проведення щорічних конкурсів на найкращу екскурсію.

Особливо варто зазначити, що в економічному відношенні екскурсія є найбільш рентабельною (11 - 12 %) складовою столичного турпродукту.

7. ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Розвиток туризму значною мірою визначається станом готельного господарства. Київ має найбільшу в Україні мережу готелів. На сьогодні у місті функціонують 98 готелів різних форм власності та відомчої належності: 22 готелі місткістю понад 100 номерів відповідають основним європейським стандартам обслуговування, 41 - невеликі готелі, решта закладів розміщення належить до категорії гуртожитків готельного типу, яких налічується 35. У 43 готелях (відомчих) частину житлових приміщень обладнано під кімнати для приїжджих. Статистичні показники діяльності підприємств готельного господарства м. Києва наведені в таблиці.

Основні показники фінансово-економічної діяльності підприємств готельного господарства м. Києва (за формою N 1-готель)

Показники 

1999 

2000 

2001 

2002 

Кількість готелів 

80 

86 

92 

94 

у тому числі: ***** 

**** 

*** 

12 

16 

11 

10 

** 

13 

15 

20 

без категорії 

53 

51 

59 

57 

Кількість номерів, од. 

6974 

7037 

8195 

8218 

Одночасна місткість, місць 

12935 

12739 

15289 

15451 

Обслуговано приїжджих, чол. 

712125 

779120 

884799 

923626 

у т. ч. іноземців, чол. 

125150 

128307 

140439 

188948 

Доходи від основного виду діяльності (плата за проживання), млн. грн. 

138,0 

176,3 

219,2 

251,1 

Доходи від надання додаткових платних послуг, млн. грн. 

8,3 

53,4 

71,4 

67,4 

Інші доходи, млн. грн. 

37,2 

12,8 

27,0 

36,6 

Вкладено у зміцнення матеріально-технічної бази, млн. грн. 

26,9 

169,2 

98,0 

109,6 

Балансовий прибуток, млн. грн. 

27,9 

23,8 

27,3 

21,3 

Платежі до бюджету, млн. грн. 

45,3 

63,6 

63,4 

92,6 

Готельний збір, млн. грн. 

7,5 

20,6 

20,3 

23,3 

Завантаженість номерного фонду, % 

41,2 

43,5 

46,5 

47,2 

Середній рівень рентабельності, % 

22,1 

21,0 

19,0 

16,7 

Кількість працюючих, чол. 

6333 

6412 

6692 

7194 


Найгострішою проблемою в готельному господарстві міста є необхідність диверсифікації та спеціалізації пропозицій послуг гостинності. Нині немає статистичних даних щодо використання житлового сектору в туристичних цілях, зокрема даних про здавання житла іноземцям.

Ринкові відносини загострили старі й спричинили нові соціально-економічні проблеми у сфері готельного господарства: недосконале державне регулювання, застаріле технологічне забезпечення, низька якість послуг, нестача кваліфікованих кадрів, недостатня реклама тощо.

Загалом матеріально-технічний стан готелів Києва, за винятком висококласних готелів, не відповідає міжнародним стандартам.

Готельне господарство міста потребує залучення інвестицій. Міська влада вживає заходів для створення сприятливого інвестиційного клімату та активного залучення коштів іноземних інвесторів до розвитку готельного господарства, розбудови інфраструктури міста. Про це свідчать масштабні проекти будівництва нових готелів, ремонт та реконструкція діючих.

Для забезпечення максимальної розрахункової потреби у місцях розміщення туристів Генеральним планом розвитку м. Києва до 2020 року передбачається відповідний приріст місткості мережі готельних закладів.

За світовими стандартами в м. Києві як столиці європейської держави передбачено побудувати до 2010 року 4 - 5 готелів категорії *****, 10 - 12 готелів категорії ****, 30 готелів категорії ***.

Протягом 1998 - 2002 рр. у будівництво нових готелів міста вкладено 43 млн. 180 тис. грн. та 15 млн. 780 тис. дол. США. Виконання робіт на цих об'єктах триває повільними темпами.

У Києві практично відсутні готелі, що належать до міжнародних готельних мереж.

Для задоволення потреб туристів у місті планується сформувати мережу малих готелів ("Малі готелі Києва") та інших типів засобів розміщення.

Потребують відродження на якісно новому рівні кемпінги та мотелі для автотуристів.

Виникає необхідність розроблення правил надання і порядку контролю за якістю готельних послуг у м. Києві.

Вартість готельних послуг у Києві досить висока й постійно зростає, а комфорт та сервіс відстають від міжнародних вимог. Це зумовлено такими економічними чинниками, як інфляція, підвищення цін на комунальні послуги, зростання податкового тиску тощо.

Розвиток матеріально-технічної бази готельного господарства стримується існуючою недосконалою податковою системою. Зменшення кількості податків і обов'язкових платежів до бюджету дасть змогу знизити ціни на послуги або спрямувати частину податків на розвиток готельних підприємств та підвищення кваліфікації працівників.

Існуючі недоліки в готельному господарстві потребують здійснення серії заходів, а саме:

- запровадження системи обов'язкової сертифікації готельних послуг, що надають суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності та відомчої належності;

- проведення маркетингових досліджень з вивчення якості послуг підприємств готельного господарства;

- розроблення комплексу заходів щодо створення і функціонування малих підприємств у сфері готельного господарства;

- розроблення програми створення мережі малих готелів ("Малі готелі Києва");

- розроблення моделі молодіжного готелю;

- забезпечення будівництва засобів розміщення: туристичні готелі - 4,3 тис. місць, мотелі-кемпінги - 1,2 тис. місць;

- завершення робіт з реконструкції та будівництва готелів, готельно-офісних центрів і кемпінгів.

8. РЕКРЕАЦІЙНО-КУРОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Київ має цінні курортологічні ресурси - цілісні лісо-озерні природні комплекси з комфортними мікрокліматичними характеристиками. Природні рекреаційні ресурси свідчать про широкий діапазон можливостей щодо здійснення рекреаційно-курортної діяльності в м. Києві.

Основні фонди санаторно-курортних підприємств потребують оновлення, особливо це стосується санаторно-курортних закладів, що відносяться до ЗАТ "Укрпрофоздоровниця".

Лікувальні послуги надає 31 санаторій-профілакторій загальною місткістю 3514 місць із пропускною здатністю 45,3 тис. чол.

За останні 10 років спостерігалася відсутність приросту місткості санаторної мережі.

При плануванні та організації спеціалізованого і масового відпочинку потрібно враховувати зміну величини потоку відпочиваючих протягом щоденного, щотижневого та щорічного циклів рекреації.

За даними рекреаційного обстеження, кількість щоденних відвідувачів територій масового відпочинку в літній період становить до 5 % загальної чисельності населення м. Києва.

У межах м. Києва формується широкий діапазон територій масового відпочинку, представлений 16 парками. Місцями проведення дозвілля також є три ботанічні сади (205,7 га), зоопарк (39,5 га), НК "Експоцентр України" (285,1 га), Музей народної архітектури і побуту (147,0 га), ділянка для гольф-клубу в урочищі Оболонь (127,5 га), зони історико-культурних заповідників (18,0 га), загальна площа паркових територій становить 4031,5 га.

На територіях парків і лісопарків міста діють із різною періодичністю 17 пляжних об'єктів. До числа спортивних парків віднесено 25 об'єктів загальною площею 169,9 га.

Лісопаркові території сформовані у межах трьох лісопаркових господарств. Загальна площа лісопаркових територій міста становить 34675,6 га.

Загальна площа територій масового відпочинку міста становить 40,7 тис. га, з урахуванням спортивних парків - 40,9 тис. га.

Існуюча мережа закладів відпочинку дає змогу оздоровлювати протягом року до 130 тис. чол. Процес функціонування сфери відпочинку відображається в ресурсній спеціалізації, ємності територій і місткості закладів відпочинку, пов'язаних зі структурою функціональних рекреаційних потреб населення.

Тенденції розвитку територій спеціалізованого відпочинку розкривають потенційні можливості мережі закладів відпочинку різних видів у межах зон, що склалися, свідчать про необхідність повернення в перспективі до сфери рекреаційного використання об'єктів рекреаційної мережі, що нині використовуються не за призначенням, або перенесення (відтворення) окремих закладів на інших ділянках, як правило, в межах курортів.

Сучасний стан рекреаційно-курортних закладів Києва передбачає насамперед:

• збереження профілю санаторно-курортних закладів за умови їх роздержавлення та приватизації;

• перебазування санаторних закладів для дітей, що розташовані на сельбищних територіях, до курортних зон, де є сприятливіші умови їх функціонування та розвитку;

• модернізацію та реконструкцію рекреаційної мережі та будівництво закладів курортного лікування:

- санаторіїв для дорослих, розрахованих на 1,2 тис. місць;

- санаторіїв для дітей - 0,8 тис. місць;

- санаторіїв-профілакторіїв - 0,5 тис. місць;

• будівництво закладів відпочинку:

- бази, будинки і пансіонати відпочинку - 0,9 тис. місць;

- оздоровчі табори - 2,7 тис. місць.

9. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ТУРИЗМУ

Транспортна інфраструктура є однією з найважливіших галузей національної економіки і однією з основних складових функціонування туристичної галузі.

Стратегічною метою розвитку транспортного сектору економіки є забезпечення своєчасного, повного та високоякісного задоволення потреб місцевого населення і туристів у перевезеннях.

Місто Київ розташоване в центрі Європи, на перехресті численних міжнародних транспортних артерій: залізничних, автомобільних, повітряних, водних.

Розвиток Київського залізничного вузла передбачає збільшення обсягів відправлень пасажирів у 1,8 раза.

Програмою створення та функціонування національної мережі транспортних коридорів (МТК) в Україні у районі м. Києва передбачається створення п'яти потужних транспортних комплексів для обслуговування перевезень туристів автомобільним, залізничним та водним транспортом.

Проходження МТК через м. Київ сприятиме збільшенню обсягів відправлень пасажирів та туристів у 5 разів.

З метою забезпечення транспортних потреб бізнес-туристів необхідно розширювати мережу компаній із прокату автомобілів.

Взаємодія двох галузей - транспорту та туризму - дасть змогу кожній з них у короткі терміни вирішити більшість питань, зокрема розбудови туристичної інфраструктури за напрямами національної мережі транспортних коридорів із залученням національних та закордонних інвестицій.

Основними завданнями удосконалення транспортної інфраструктури мають стати:

- модернізація доріг приміської та міської зони в межах міжнародних транспортних коридорів;

- визначення та облаштування інформаційними знаками місць безкоштовного паркування туристично-екскурсійного транспорту;

- придбання автотранспортних засобів (автобусів, мікроавтобусів, легкових автомобілів) належної якості згідно з міжнародними вимогами до туристичного транспорту;

- створення ефективної та упорядкованої системи роботи київських таксі, що обладнані радіозв'язком та обслуговують переважно туристичні об'єкти;

- модернізація аеропорту "Київ" у напрямі розширення можливостей обслуговування внутрішніх та зарубіжних туристів;

- реконструкція Річкового вокзалу із забезпеченням його відповідною інфраструктурою;

- будівництво в перспективі аеропорту "Рославичі";

- розширення мережі компаній із прокату автомобілів.

10. ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

У м. Києві загалом створено законодавчу базу для охорони, використання та відтворення природних ресурсів, енерго- та ресурсозбереження, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Разом з тим природоохоронне законодавство ще не забезпечує повною мірою потреб міста, а механізми його реалізації не розвинені. Недостатньо уваги приділяється охороні земельних ресурсів, раціональному їх використанню. Забруднення атмосферного повітря в м. Києві за окремими показниками перевищує встановлені нормативи більш ніж на 80 %. Залишається невирішеною проблема збирання, утилізації, знешкодження та видалення сміття. Зростає засміченість територій побутовими відходами.

Розвиток спортивно-оздоровчого, освітньо-виховного та інших видів туризму відбувається на всіх природоохоронних територіях. Особливо важливою є проблема рекреаційно-туристичного використання територій і об'єктів природно-заповідного фонду. Ці найцінніші екосистеми й ландшафти повинні найбільш ретельно охоронятися як еталони не зміненої людиною природи і можуть бути джерелом отримання значних фінансових коштів, оскільки саме їхні неповторні ресурси мають найбільшу привабливість для туристичного відпочинку.

Природні умови і ресурси м. Києва з погляду їх придатності для рекреаційного використання мають потенційно високі запаси. Так, питома частка потенційно-рекреаційних територій у структурі земель становить близько 35 % площі міста, причому з цієї кількості 64 % зайнято лісами, 17 % - водоймами, 19 % - іншими потенційно рекреаційними територіями. З цих потенційно рекреаційних територій зарезервовано для рекреаційних потреб лише 2,8 %, а потреби міста в рекреаційних територіях оцінюються величиною в 10 разів більшою.

На території Києва розташований 91 об'єкт природно-заповідного фонду (загальна його площа становить 9,4 тис. га), у тому числі 14 об'єктів державного значення.

Ефективність запланованих природоохоронних та екологічних заходів у м. Києві для розвитку туризму полягає насамперед у формуванні сприятливого екологічного, соціального та культурного середовища для відпочинку й оздоровлення киян і гостей міста, збереження і збагачення природних ландшафтів та культурної спадщини.

11. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

Просування туристичного продукту м. Києва як на внутрішньому українському, так і на міжнародному ринках туристичних послуг неможливе без належного інформаційно-рекламного забезпечення.

Сучасні інформаційні технології, мережі та системи дають змогу ефективно реалізовувати основні напрями діяльності в сфері туризму, а саме: довідкову діяльність; рекламу туристичних можливостей; маркетинг послуг і турпродукту; замовлення і продаж турпродукту і послуг; моніторинг, аналіз та планування туристичної діяльності; розробку турпродукту; автоматизацію роботи суб'єктів туристичної діяльності.

До основних напрямів розвитку інформаційних технологій в туристичній сфері м. Києва слід віднести: інформаційну інфраструктуру; бази даних туристичного профілю; сайти і портали туристичного профілю в мережі Інтернет; електронний маркетинг; рекламну діяльність; автоматизацію діяльності туристичних організацій; автоматизацію управління діяльністю сфери туризму.

Основні проблеми муніципального рівня:

- моніторинг діяльності, централізований збір статистичної інформації, створення загальнодоступної бази статистичних даних, планування розвитку і координація туристичної діяльності;

- узгодження і організація створення загальнодоступних баз даних і довідкових серверів туристичної галузі;

- аналіз існуючих і узгодження використання нових баз даних суміжних галузей;

- створення повнофункціонального сайту на зразок туристичного порталу міста з можливостями пошуку та доступу до сайтів підприємств і організацій туристичного й готельного бізнесу і пов'язаних з цією системою баз даних, рекламна і організаційна підтримка цього порталу в мережі Інтернет;

- узгодження використання зарубіжних інформаційних ресурсів і ресурсів суміжних галузей галузевими інформаційними системами та засобами мережі Інтернет;

- вирішення соціально-правових, нормативних і технологічних питань впровадження електронного маркетингу туристичних можливостей міста в мережах загального користування;

- організація і узгодження діяльності щодо пропагування і реклами туристичних, оздоровчих та рекреаційних можливостей міста в усіх видах внутрішніх і зарубіжних інформаційних засобів;

- організація і узгодження консультаційно-довідкової діяльності по об'єктам і послугам туристичної сфери, а також за допоміжними даними, необхідними туристам і відпочиваючим.

На рівні підприємств і організацій туристичного і готельного бізнесу необхідно створити власні інформаційні системи, які включають:

- бази даних щодо всіх видів туристичних та готельних послуг, які надаються підприємствами і організаціями;

- постійно діючі канали зв'язку з глобальними мережами;

- достатньо розвинену внутрішню локальну інформаційну мережу, а для великих туристичних фірм - власну корпоративну мережу;

- власний повнофункціональний сайт;

- електронний маркетинг туристичних послуг з оформленням та оплатою замовлень та послуг, бронювання і резервування місць у готелях, квитків на транспорт, інших транспортних послуг;

- автоматизовану розробку і планування маршрутів та турів із забезпеченням відповідних послуг;

- глобальну та регіональну рекламу туристичних можливостей і послуг;

- автоматизований бухгалтерський облік і фінансові розрахунки;

- автоматизовані функції планування, менеджменту, управління маркетингом, статистичного обліку;

- добір кваліфікованого персоналу, підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників за прогресивними інформаційними технологіями.

Програмні заходи можна розподілити на три основні групи:

- розвиток інформаційної інфраструктури;

- впровадження автоматизованих інформаційно-аналітичних систем і технологій;

- інформаційно-рекламна діяльність.

12. КАДРОВЕ ТА НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИЗМУ

Пріоритетним напрямом реалізації Програми є безперервна система освіти в туристичній та курортно-рекреаційній сферах міста.

Останніми роками в індустрії туризму відбулися позитивні зміни: розробляється та постійно удосконалюється законодавча база туризму, формується туристичний ринок, розвивається система професійної туристичної освіти. Основним досягненням галузевої освіти стало введення, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, окремого напряму підготовки фахівців "Туризм". Це підвищує вимоги до професійної підготовки спеціалістів туристичної галузі.

Розвиток туризму, намічений у Програмі, визначатиметься також кадровим забезпеченням. Підготовку фахівців для туристичної галузі України проводять понад 50 вищих навчальних закладів різних форм власності та рівнів акредитації.

За статистичними даними, в 2002 році на підприємствах туристичної галузі працювало 25,1 % фахівців із вищою освітою (III - IV рівнів акредитації), 50,4 % - з вищою освітою (I - II рівнів акредитації), 24,5 % фахівців з іншою освітою. З урахуванням зазначеного співвідношення у 2004 році зайнятість у галузі становитиме: 4,09 тис. осіб з вищою освітою (III - IV рівнів акредитації), 8,22 тис. осіб з вищою освітою (I - II рівнів акредитації), 3,99 тис. осіб з іншою освітою. У 2010 році кадрове забезпечення туристичної галузі становитиме 26,9 тис. осіб.

З урахуванням щорічного середнього приросту робочих місць для фахівців туристичної галузі м. Києва (8,7 %) прогнозна потреба у 2004 році у підготовці кадрів становитиме 0,33 тис. осіб із вищою освітою (III - IV рівнів акредитації), 0,66 тис. осіб з вищою освітою (I - II рівнів акредитації), 0,32 тис. осіб з іншою освітою. Ця потреба збільшиться у наступні роки реалізації заходів Програми, оскільки з'явиться додаткова кількість обслуговуваних туристів, приїжджих у готелях і оздоровлюваних у санаторно-курортних закладах за рахунок модернізації існуючих і введення в дію нових об'єктів туризму та поліпшення рівня послуг (графік 12.2). За цих умов також виникне щорічна потреба у перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців туристичної галузі м. Києва, яка становитиме в середньому: на 2004 - 2006 роки - 1,25 тис. осіб; на 2007 рік - 2,55 тис. осіб; на 2008 рік - 2,66 тис. осіб; на 2009 рік - 3,09 тис. осіб; на 2010 рік - 2,92 тис. осіб.

Аналіз структури, організації, методичної бази навчального процесу провідних вищих навчальних закладів України готельного і туристичного профілю дає змогу окреслити сучасні тенденції розвитку освітньої діяльності в сфері туризму:

- зростає різноманітність форм і видів підготовки спеціалістів;

- склалася стійка тенденція до збільшення кількості осіб, що навчаються за контрактом.

Водночас постала необхідність у створенні системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації екскурсоводів і гідів-перекладачів для підвищення рівня екскурсійного обслуговування в м. Києві.

Високоякісна система спеціальної освіти має відповідати потребам туристичної сфери щодо підготовки і професійного навчання майбутніх працівників галузі. Процес створення і впровадження туристичної освітньої системи передбачає такі основні етапи:

1) аналіз потреб туристичного сектору в кадрах відповідної кваліфікації;

2) спеціалізація навчальних закладів з урахуванням їхнього профілю;

3) підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;

4) розробка нових навчальних програм;

5) впровадження механізму безперервного контролю за якістю підготовки фахівців;

6) встановлення партнерських стосунків з міжнародними навчальними закладами туристичного профілю.

До головних кадрових проблем існування та подальшого розвитку туристичної сфери належать:

- забезпечення її висококваліфікованими кадрами завдяки реалізації системи "вчити вчителів";

- удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників туристичної галузі;

- організація сучасних баз практики з підготовки фахівців туристичного профілю в м. Києві;

- організація практики та стажування студентів і спеціалістів за кордоном;

- розробка та впровадження у навчальний процес сучасних технологій.

Для вирішення цих проблем необхідно:

- уніфікувати і звести до єдиного державного стандарту перелік туристичних професій та розробити відповідні диференційовані методики підготовки спеціалістів для роботи в сфері туризму;

- визначити єдині стандарти освітніх програм;

- розробити кваліфікаційні характеристики працівників туристичної галузі;

- сприяти формуванню мережі навчальних закладів усіх рівнів акредитації, що спеціалізуються в галузі підготовки туристичних кадрів;

- створити центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників готелів та ресторанів;

- аналізувати потреби туристичної галузі в спеціалістах відповідного профілю;

- визначити і закріпити за навчальними закладами бази практичної підготовки;

- налагодити систему міжнародного студентського обміну;

- впровадити конкурсні номінації на визначення лідерів туристичної освіти.

З метою ефективної та своєчасної реалізації основних заходів Програми важливим етапом подальшої роботи є її науковий супровід. Ця робота спрямована на постійний моніторинг основних етапів виконання Програми, розробку відповідних науково обґрунтованих методик і методологій, концепцій та іншої наукової продукції, яка планується для практичного впровадження.

Важливим науковим спрямуванням залишається удосконалення існуючих та розробка нових галузевих нормативів, показників господарської діяльності підприємств туристичної галузі м. Києва, удосконалення системи статистичної та бухгалтерської звітності, моніторинг ринку туристичних послуг та реклами, розробка та впровадження в практику сучасних технологій та ін.

13. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Від реалізації заходів Програми розвитку туризму в м. Києві до 2010 року очікуються відповідні соціально-економічні результати:

- створення конкурентоспроможного на світовому ринку туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби населення в активному і повноцінному відпочинку, зміцненні здоров'я, залученні до культурних цінностей, розширенні світогляду і контактів населення, забезпечення на цій основі комплексного розвитку столиці та її соціально-економічних інтересів при збереженні екологічної рівноваги та раціональному використанні культурної і природної спадщини Києва та України;

- підвищення ролі туризму у формуванні економічних показників міста і країни, у тому числі за рахунок збільшення кількості робочих місць, податкових надходжень у міський та державний бюджет, припливу іноземної валюти.

Соціальна ефективність Програми спрямована на забезпечення зайнятості населення (прямої та опосередкованої) м. Києва шляхом збільшення кількості робочих місць (щорічний середній приріст робочих місць становитиме 8,7 %), а також на підготовку фахівців відповідної кваліфікації для туристичної галузі. Перспективний розвиток туризму м. Києва (за умови зростання кількості туристичних підприємств, збільшення обсягів надання туристичних послуг) істотно вплине на зайнятість населення. Якщо в 2002 році кількість працівників туристичної галузі становила близько 15 тис. осіб, а зайнятість у туризмі з урахуванням інших галузей (транспорт, торгівля, зв'язок та ін.) та тимчасової зайнятості протягом активного туристського сезону - 75,7 тис. осіб, то вже в 2004 році ці показники становитимуть відповідно 16,31 тис. осіб і 82,26 тис. осіб.

Прогноз зайнятості населення (прямої та опосередкованої) м. Києва в туристичній галузі (тис. осіб)

 

Загальна кількість створених робочих місць для фахівців туристичної галузі м. Києва за 7 років реалізації Програми становитиме 11,9 тис., а зайнятість населення в туризмі з урахуванням інших галузей (транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, виробництво товарів народного споживання, заклади харчування та розваг тощо) збільшиться на 60,1 тис. осіб.

Економічна ефективність Програми спрямована на збільшення надходжень до бюджету, зростання обсягів туристичних потоків та наданих турпослуг, доцільність вкладення кредитних, інвестиційних і бюджетних коштів у розвиток туристичної галузі м. Києва, яка оцінюється нормою прибутку та терміном окупності.

Загальна сума коштів, необхідних для реалізації заходів Програми до 2010 року, становить 2392,5 млн. грн., у тому числі по джерелах фінансування: кредити та інвестиції - 1888,7 млн. грн., бюджет міста та районних у м. Києві державних адміністрацій - 503,8 млн. грн. При цьому частка джерел фінансування в загальній сумі становить відповідно: 78,9 % - кредити та інвестиції, 21,1 % - бюджет (фінансування заходів з виконання Програми передбачатиметься при складанні бюджетів на відповідні роки).

Метою використання кредитних, інвестиційних та бюджетних коштів для реалізації заходів Програми є:

- створення високорентабельних і реконструкція діючих туристичних підприємств м. Києва (готельних комплексів, туристичних фірм, лікувально-оздоровчих та санаторно-курортних комплексів, історико-культурних заповідників, центрів міжнародного туризму, туристично-спортивних центрів тощо) на базі сучасних технологій світового туризму;

- проведення науково-дослідних робіт із метою розробки туристичних схем та зон, видання туристсько-екскурсійних путівників про туристичні можливості м. Києва, розробка та впровадження маршрутів по Києву, проведення маркетингових робіт для розширення існуючих і освоєння нових секторів туристського ринку.

Зростання загального обсягу доходів від туристичної діяльності в м. Києві зумовить збільшення надходжень до бюджету. Так, за розрахунками фахівців, у 2004 році загальні надходження до бюджету від надання туристичних послуг, послуг розміщення та додаткових послуг становитимуть 141,8 млн. грн. Ці надходження протягом 2005 - 2010 років збільшуватимуться. При цьому загальна сума надходжень до бюджету за рахунок податків на додану вартість, податків на прибуток, інших податкових зобов'язань за весь період реалізації Програми становитиме 2671,8 млн. грн.

Аналіз прогнозованих показників ефективності вказує на поступове зростання протягом 2004 - 2010 років загальних обсягів туристських потоків, кількості екскурсантів обслугованих проживаючих у готелях та оздоровлених у санаторно-курортних закладах. На збільшення доходів та надходжень до бюджету позитивно вплине модернізація існуючих і введення в дію нових об'єктів туризму, а також поліпшення рівня послуг.

За період реалізації заходів Програми розвитку туризму м. Києва до 2010 року загальний обсяг доходів і чистого грошового потоку становитиме відповідно 27031,7 млн. грн. і 6041,5 млн. грн., а загальні витрата підприємств з урахуванням інвестиційних та бюджетних коштів на розвиток туризму м. Києва становитимуть 20990,3 млн. грн. Це забезпечить достатній рівень норми прибутку (середнє значення - 25 %) та термін окупності вкладених кредитних, інвестиційних і бюджетних коштів (4,1 року).

14. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Реалізацію заходів Програми здійснюють відповідальні виконавці на підставі щорічних планів роботи. Координацію і контроль за діяльністю відповідних структур, пов'язаних із виконанням Програми, здійснює Головне управління комунального і готельного господарств та туризму виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації). Відповідальний виконавець може на конкурсних засадах залучати інші організації для виконання окремих заходів та їх етапів.

Прогноз показників ефективності розвитку туризму м. Києва

Показники 

Одиниця виміру 

Роки 

Разом (2004 - 2010 роки) 

2002 (база) 

2004 (прогноз) 

2005 (прогноз) 

2006 (прогноз) 

2007 (прогноз) 

2008 (прогноз) 

2009 (прогноз) 

2010 (прогноз) 

Загальний обсяг туристичних потоків за існуючої матеріально-технічної бази та інфраструктури туризму, в тому числі: 

тис. осіб 

559,5 

837,6 

990,0 

1170,6 

1384,8 

1639,3 

1941,5 

2300,5 

10264,3 

іноземних туристів 

тис. осіб 

143,0 

232,6 

281,4 

340,5 

412,0 

498,5 

603,2 

729,9 

3098,1 

туристів, які виїжджали за кордон 

тис. осіб 

177,0 

254,3 

305,2 

366,2 

439,4 

527,3 

632,8 

759,3 

3284,5 

туристів, охоплених внутрішнім туризмом 

тис. осіб 

239,5 

350,7 

403,4 

463,9 

533,4 

613,5 

705,5 

811,3 

3881,7 

Кількість екскурсантів 

тис. осіб 

156,0 

208,3 

278,0 

371,2 

495,5 

661,5 

883,1 

1178,9 

4076,5 

Кількість обслугованих приїжджих в готелях за існуючої матеріально-технічної бази та інфраструктури, в тому числі: 

тис. осіб 

923,6 

986,4 

1053,5 

1125,2 

1201,6 

1283,3 

1370,6 

1463,9 

8484,5 

вітчизняних 

тис. осіб 

734,7 

784,6 

838,0 

895,0 

955,8 

1020,8 

1090,2 

1164,4 

6748,8 

іноземних 

тис. осіб 

188,9 

201,8 

215,5 

230,2 

245,8 

262,5 

280,4 

299,5 

1735,7 

Кількість оздоровлених в санаторно-курортних закладах за існуючої матеріально-технічної бази та інфраструктури 

тис. осіб 

63,0 

64,6 

66,2 

67,9 

69,6 

71,3 

73,1 

74,9 

487,6 

Додаткова кількість обслугованих туристів, приїжджих в готелях і оздоровлених в санаторно-курортних закладах за рахунок модернізації існуючих і введення а дію нових об'єктів туризму та поліпшення рівня послуг 

тис. осіб 

0,0 

0,0 

365,3 

397,2 

431,9 

469,6 

510,8 

555,6 

2730,4 

Обсяг наданих турпослуг 

млн. грн. 

521,0 

716,4 

985,0 

1354,4 

1862,3 

2560,7 

3520,9 

4841,2 

15840,9 

Доходи від надання послуг розміщення, додаткових та інших послуг 

млн. грн. 

355,1 

443,8 

554,7 

693,2 

866,4 

1082,8 

1353,3 

1691,4 

6685,5 

Доходи від надання додаткових послуг інших галузей (транспорт, торгівля, зв'язок, заклади харчування та розваг тощо) 

млн. грн. 

175,2 

232,0 

307,9 

409,5 

545,7 

728,7 

974,8 

1306,5 

4505,3 

Загальний обсяг доходів 

млн. грн. 

1051,3 

1392,2 

1847,6 

2457,1 

3274,4 

4372,2 

5849,0 

7839,1 

27031,7 

Загальні надходження до бюджету від надання турпослуг, послуг розміщення, додаткових та інших послуг 

млн. грн. 

141,8 

177,3 

221,6 

277,0 

346,2 

432,7 

540,9 

676,2 

2671,8 

Загальні витрати туристських підприємств, засобів розміщення та курортно-санаторних закладів, у тому числі податкові зобов'язання 

млн. грн. 

723,3 

957,8 

1271,2 

1690,5 

2252,8 

3008,0 

4024,1 

5393,3 

18597,8 

Прибуток 

млн. грн. 

328,0 

434,4 

576,5 

766,6 

1021,6 

1364,1 

1824,9 

2445,8 

8433,9 

Обсяг бюджетних коштів на розвиток туризму м. Києва 

млн. грн. 

109,6 

44,06 

64,26 

87,78 

85,26 

74,49 

72,59 

75,36 

503,8 

Обсяг інвестиційних коштів на розвиток туризму м. Києва 

млн. грн. 

204,00 

263,54 

268,77 

291,70 

293,73 

292,56 

274,40 

1888,7 

Термін окупності 

років 

  

4,1 


 

Заступник Київського міського
голови - секретар Київради
 

 
В. Яловий
 


 

Додаток 1 


Заходи з реалізації Програми розвитку туризму в м. Києві до 2010 року*

N пор. 

Зміст роботи 

Відповідальні виконавці 

Термін виконання, роки 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 

У тому числі за рахунок 

бюджетів (міського та районних), тис. грн. 

залучених інвестицій, кредитів, інших джерел, тис. грн. 

6  

1. Нормативно-правове забезпечення та регулювання туризму 

1.1 

Розробка пропозицій щодо внесення в установленому порядку змін до законодавчих актів, які регулюють діяльність туристичної і курортно-рекреаційної сфер 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне фінансове управління
Головне управління економіки та розвитку міста
Юридичне управління 

2005
2007
2009 

45
45
45 

45
45
45 

 

1.2 

Розробка системи заходів з матеріальної підтримки підприємств туристичної та курортно-рекреаційної сфер, що працюють на прийом туристів: пільгова орендна плата за землю, місцеве майно, пільгові тарифи на комунальні послуги і т. ін. 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління економіки та розвитку міста
Головне управління земельних ресурсів м. Києва 

2005 

30 

30 

  

1.3 

Створення базового комплекту інвестиційних проектів розвитку інфраструктури туризму в м. Києві. Організація моніторингу інвестиційної діяльності в туристичній сфері 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління економіки та розвитку міста 

2005 

90 

40 

50 

1.4 

Розробка пропозицій щодо системи пільгового та дисконтного обслуговування туристів і окремих категорій населення підприємствами туристичної сфери 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління економіки та розвитку міста
Головне управління культури, мистецтв та охорони культурної спадщини
Головне управління споживчого ринку та торгівлі
Головне управління промисловості, транспорту та зв'язку 

2005 

60 

10 

50 

1.5 

Розробка системи заходів щодо спрощення процедури узгодження інвестиційних проектів будівництва нових готелів та реконструкції існуючих 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління економіки та розвитку міста
Головне управління земельних ресурсів м. Києва 

2005 

130 

30 

100 

1.6 

Впровадження моніторингу та контролю за виконанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності в м. Києві 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму 

2005 - 2010 

140 

140 

  

1.7 

Запровадження системи обов'язкової сертифікації туристсько-екскурсійних та готельних послуг, які надають суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та відомчої належності 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне Київське міське управління з питань захисту прав споживачів
Державна податкова адміністрація у м. Києві 

2005 - 2010 

  

  

Власні кошти суб'єктів підприємницької діяльності 

1.8 

Підготовка та укладання міжрегіональних, регіональних, галузевих, міжвідомчих та міжнародних угод про співпрацю в сфері туризму та курортів, що спрямовані на створення цивілізованого ринку туристичних послуг 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління освіти і науки
Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення
Головне управління з питань надзвичайних ситуацій
Головне управління по фізичній культурі та спорту
Головне управління у справах сім'ї та молоді
Служба у справах неповнолітніх
Районні у м. Києві державні адміністрації 

2005 - 2010 

1.9 

Забезпечення участі в міжнародних програмах з розвитку туризму, організація міжнародної співпраці в сфері туризму 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Управління міжнародних зв'язків апарату КМДА 

2005 - 2010 

320 

120 

200 

1.10 

Організація обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму Управління міжнародних зв'язків апарату КМДА 

2005 - 2010 

500 

500 

  

2. Організація туристичної діяльності 

2.1 

Розробка заходів щодо приведення об'єктів міської інфраструктури туризму у відповідність до вимог, які б надавали можливість їх використання при обслуговуванні вітчизняних та іноземних туристів 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму 

2005 

15 

15 

  

2.2 

Створення міських туристично-інформаційних центрів та мережі екскурсійних пунктів 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління з питань підприємництва
Районні у м. Києві державні адміністрації 

2005 - 2007 

3000 

500 

2500 

2.3 

Сприяння розвитку ділового туризму 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Районні у м. Києві державні адміністрації 

2005
2006
2007 

5000
5000
5000 

  

5000
5000
5000 

2.4 

Будівництво конгрес-центру (конгрес-готелю*****) 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища
Головне управління земельних ресурсів м. Києва
АТ "Київпроект"
Інститут "Київгенплан" 

2005 - 2009 

  

  

Інвестиційні кошти 

2.5 

Розвиток заохочувального (інсентів-) туризму 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму 

2004 - 2010 

2500 

  

2500 

2.6 

Розвиток культурно-пізнавального туризму:

- удосконалення туристичного обслуговування шляхом створення культурно-просвітницьких центрів у м. Києві;

- формування та просування на ринку туристичних послуг програм проведення фестивалів, конкурсів, міських свят з метою розвитку подієвого туризму 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління культури, мистецтв та охорони культурної спадщини 

2004 - 2010 

3200 

  

3200 

2.7 

Подальший розвиток етнічного, наукового, освітнього, релігійного та лікувально-оздоровчого туризму 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління культури, мистецтв та охорони культурної спадщини
Головне управління освіти і науки
Управління у справах релігій 

2004 - 2010 

4400 

  

4400 

2.8 

Подальший розвиток спортивно-оздоровчого туризму:

- створення міських шкіл з початкової, середньої та вищої туристичної підготовки, а також керівників походів, тренерів, інструкторів, суддів туристичних змагань;

- створення міського клубу туристів;

- відкриття пунктів прокату туристського спорядження та інвентарю;

- проведення ремонтних робіт на підпірній стінці "Зеленого театру" з метою створення відповідного облаштування міського скелелазного полігону для тренувань та змагань;

- створення туристської спецсмуги за міжнародними стандартами;

- проведення щорічних заходів спортивно-оздоровчого туризму (чемпіонати, змагання, естафети тощо з техніки різних видів активного туризму) 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління по фізичній культурі та спорту
Федерація спортивно-оздоровчого туризму м. Києва
Районні у м. Києві державні адміністрації
Київський університет туризму, економіки і права (за згодою) 

2004 - 2010 

3400 

900 

2500 

2.9 

Підтримка розвитку соціального туризму шляхом формування та реалізації соціально орієнтованих програм 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління соціального захисту населення
Соціальна служба для молоді 

2005 - 2010 

50 

50 

  

2.10 

Розвиток дитячого, молодіжного та сімейного туризму:

- розробка та затвердження переліку туристично-екскурсійних закладів, що надаватимуть пільги на свої послуги за системою міжнародних студентських квитків ISIC;

- розробка програми туристично-екскурсійного обслуговування дітей та молоді з урахуванням вікових особливостей;

- розробка різноманітних маршрутів для школярів та студентів по м. Києву в рамках туристично-екскурсійної експедиції "Україна - моя Батьківщина";

- розробка спеціалізованих туристично-екскурсійних програм для сімейного туризму;

- створення асоціації студентського туризму м. Києва 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління культури, мистецтв та охорони культурної спадщини
Головне управління освіти і науки
Управління у справах сім'ї та молоді 

2005 - 2010 

1500 

500 

1000 

2.11 

Сприяння розвитку культурно-видовищних закладів, закладів дозвілля та музейної справи 

Головне управління культури, мистецтв та охорони культурної спадщини
Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління по фізичній культурі та спорту
Інститут "Київгенплан"
КП "Плесо"
КО "Київзеленбуд"
Районні у м. Києві державні адміністрації 

2004 - 2010 

200780 

114780* 

86000 

2.12 

Створення в структурі ГУ МВС України в м. Києві спеціального підрозділу (туристичної муніципальної міліції) 

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві
Головне управління комунального і готельного господарств та туризму 

2005
2006 

500
200 

500
200 

  

2.13 

Розробка нової редакції Програми гарантування безпеки туристів та екскурсантів у м. Києві 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму 

2005 

  

2.14 

Підготовка та проведення святкових заходів до Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Районні у м. Києві державні адміністрації 

2004 - 2010 

600 

600 

  

3. Екскурсійна діяльність 

3.1 

Підготовка Концепції екскурсійної діяльності в м. Києві 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Інститут туризму Федерації профспілок України (за згодою) 

2005 

60 

60 

  

3.2 

Створення міського екскурсійно-методичного центру 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму 

2005 

200 

200 

  

3.3 

Розвиток екскурсійної справи: 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму 

  

  

  

  

3.3.1 

- розширення та вдосконалення тематики екскурсій для киян і гостей міста 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму 

2005 - 2010 

1000 

500 

500 

3.3.2 

- формування мережі заміських транспортних екскурсій 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму 

2005 - 2010 

1200 

200 

1000 

3.3.3 

- розробка та впровадження комплексної Програми екскурсійного обслуговування школярів 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління освіти і науки
Управління у справах сім'ї та молоді
Інститут туризму Федерації профспілок України (за згодою) 

2005 - 2006 

200 

200 

  

3.3.4 

- організація та проведення науково-практичних конференцій і цільових семінарів з питань екскурсійної діяльності 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління освіти і науки
Головне управління культури, мистецтв та охорони культурної спадщини
Інститут туризму Федерації профспілок України (за згодою) 

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

210
(щорічно 30) 

210
(щорічно 30) 

  

3.3.5 

- організація та проведення міських конкурсів на кращу тематичну та видову екскурсію 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Інститут туризму Федерації профспілок України (за згодою) 

2005
2006
2007
2008
2009
2010 

60
(щорічно 10) 

60
(щорічно 10) 

  

4. Готельне господарство 

4.1 

Здійснення маркетингових досліджень із вивчення якості послуг підприємств готельного господарства 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Районні у м. Києві державні адміністрації 

2004 - 2010 

  

  

  

4.2 

Розробка та реалізація Програми створення мережі малих готелів "Малі готелі Києва" 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища
Головне управління земельних ресурсів м. Києва
АТ "Київпроект"
Інститут "Київгенплан"
Районні у м. Києві державні адміністрації 

2005 

75 

75 

  

4.3 

Розробка моделі молодіжного готелю 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Державна туристична адміністрація України
Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища
Головне управління земельних ресурсів м. Києва
АТ "Київпроект"
Інститут "Київгенплан" 

2005 - 2007 

100 

100 

  

4.4 

Завершення робіт з реконструкції та будівництва готелів, готельно-офісних центрів і кемпінгів: 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління комунальної власності м. Києва 

  

  

  

Кошти інвесторів 

4.4.1 

- готельний комплекс "Інтер-Континенталь-Київ" 

Спільне підприємство СП
ТОВ "Готель "Свята Софія"
"АЙ-Сел-Україна" (Туреччина)
"Іст-Вест Транзит
Інвестментс" ГМБХ (Швейцарія) 

2004 

  

  

  

4.4.2 

- готельно-офісний комплекс "Лейпциг" 

Дочірнє підприємство "Гранд "Плаза"
Корпорації "Геленджен ІНК" (США) 

2004 

  

  

  

4.4.3 

- готельно-офісний комплекс "Театральний" 

Київське інвестиційне агентство
Компанія "Алона Трейдінг Оверсіз Лімітед" (Греція) 

2004 

  

  

  

4.4.4 

- готель "Прем'єр Палац" (друга черга) 

  

2004 

  

  

  

4.4.5 

- офісно-апартаментний комплекс "Замок Річарда" 

Спільне підприємство "Узвіз"
Корпорація "Інтертрейд" (США) 

2004 

  

  

  

4.4.6 

- готель "Редісон САС" 

Кодест (Італія)
ТОВ "Фірма Дубль W" (Київ)
ЄБРР (Англія)
Редісон САС (Данія)
Райфайзен (Австрія) 

2004 

  

  

  

4.4.7 

- житлово-комерційний комплекс "Торонто" 

Спільне підприємство "Торонто-Київ"
PSI holding (Республіка Чехія)
Кенайден Лендфорд
Девелопмент ЛТД (Канада) 

2004 

  

  

  

4.4.8 

- автокемпінг "Київ" 

ТОВ фірма "Київ-Авто" 

2004 - 2006 

3000 

  

3000 

4.5 

Будівництво засобів розміщення:

- туристичні готелі - 4,3 тис. місць,

- мотелі-кемпінги - 1,2 тис. місць 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища
Головне управління земельних ресурсів м. Києва
АТ "Київпроект"
Інститут "Київгенплан"
Районні у м. Києві державні адміністрації 

2004 - 2010 

496700 

  

496700 

4.6 

Розробка проекту Програми розвитку готельного господарства, курортно-рекреаційної сфери 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму 

2005 

30 

30 

  

5. Рекреаційно-курортна діяльність 

5.1 

Проведення інвентаризації об'єктів туристично-рекреаційної сфери м. Києва та створення міського кадастру рекреаційних ресурсів 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
КП "Плесо"
Міська санітарно-епідеміологічна станція
Державне управління екології та природних ресурсів в м. Києві
КО "Київзеленбуд"
Районні у м. Києві державні адміністрації 

2005 - 2006 

500 

500 

  

5.2 

Формування рекреаційних та туристичних зон м. Києва і пов'язаних з ними туристичних маршрутів 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління економіки та розвитку міста
Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища
Головне управління земельних ресурсів м. Києва
АТ "Київпроект"
Інститут "Київгенплан"
Громадська організація "Український дім" (за згодою)
Районні у м. Києві державні адміністрації 

2005 - 2010 

7200 

200 

7000 

5.3 

Модернізація та будівництво закладів рекреаційної мережі:

- санаторії для дорослих - на 1,2 тис. місць;

- санаторії для дітей - 0,8 тис. місць;

- санаторії-профілакторії - 0,5 тис. місць;

- будівництво закладів відпочинку;

- бази, будинки і пансіонати відпочинку - 0,9 тис. місць;

- оздоровчі табори - 2,7 тис. місць 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення
Відомства та підприємства
Районні у м. Києві державні адміністрації 

2004 - 2010 

200000 

  

Власні кошти суб'єктів підприємницької діяльності 200000 

5.4 

Розробка Генеральної схеми планувально-територіальної організації розвитку туризму в м. Києві на період до 2010 року 

АТ "Київпроект"
Інститут "Київгенплан"
Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища
Головне управління земельних ресурсів м. Києва
Районні у м. Києві державні адміністрації 

2004
2005 

300
175 

300
175 

  

5.5 

Розробка Плану розбудови центрів пріоритетного розвитку туристської та курортно-рекреаційних сфер районів м. Києва на період до 2010 року 

Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища
Головне управління земельних ресурсів
Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення
КП "Плесо"
Районні у м. Києві державні адміністрації 

2005
2006 

1000
680 

250
180 

750
500 

5.6 

Проектування Олімпійського водноспортивного центру з гребним каналом, спортивним парком і гольф-клубом біля с. Вишеньки та с. Гнідин 

Головне управління по фізичній культурі та спорту 

2005
2006
2007 

200
200
200 

200
200
200 

  

5.7 

Розробка Проекту детального планування урочища в районі затоки Оболоні (Собаче гирло) і облаштування зони відпочинку 

Головне управління по фізичній культурі та спорту
Оболонська районна у м. Києві державна адміністрація 

2004 

800 

800 

  

5.8 

Створення стежин "Флора", "Фауна" з елементами дендропарків та зоопарків 

Головне управління культури, мистецтв та охорони культурної спадщини
Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
КП "Плесо"
КО "Київзеленбуд" 

2005
2006
2007 

1500
1300
1200 

1500
1300
1200 

  

5.9 

Розробка та реалізація інвестиційного проекту "Україна рукотворна" на території Гідропарку як візитної картки міста та України 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Державна туристична адміністрація України (за згодою) 

2005
2006 

125
110 

25
10 

100
100 

5.10 

Створення зони відпочинку "Верховина" 

Святошинська районна у м. Києві державна адміністрація
МПП "Ілліс" (за згодою) 

2007 

10000 

  

10000 

5.11 

Благоустрій Корчуватської зони відпочинку 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
КО "Київзеленбуд"
Голосіївська районна у м. Києві державна адміністрація 

2005 

  

  

Кошти інвесторів 

5.12 

Благоустрій та облаштування зон відпочинку:

- на міському пляжі "Троєщина";

- озера Тельбін;

- "Микільська слобідка";

- на озері Сонячне;

- "Пуща-Водиця";

- на озері Берізка в Дніпровському р-ні;

- на озері Синє;

- на озері Райдуга;

- на затоці Верблюд (вул. Богатирська, Північна) 

Головне управління побутового обслуговування та ринків
Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
КО "Київзеленбуд"
КП "Плесо" 

2004 

5584,8 

662,0 

4922,8 

5.13 

Формування та модернізація паркових і лісопаркових територій у комплексі з облаштуванням водоймищ міста: 

Головне управління культури, мистецтв та охорони культурної спадщини
Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
КО "Київзеленбуд"
КП "Плесо"
Районні у м. Києві державні адміністрації 

  

  

  

  

5.13.1 

- реконструкція і благоустрій парку Перемоги 

  

2004 

6300 

6300 

  

5.13.2 

- реконструкція і благоустрій парку НТУУ "Київський політехнічний інститут" 

  

2004 

1000 

1000 

  

5.13.3 

- реконструкція і благоустрій парку Партизанської слави 

  

2004 

6000 

6000 

  

5.13.4 

- облаштування території парку "Нивки" 

  

2004
2005 - 2010 

150
19850 

150
19850 

  

5.13.5 

- облаштування території Золотоворітського скверу 

  

2005 

18 

18 

  

5.13.6 

- облаштування території схилів Володимирської гірки від фунікулера до Європейської площі 

  

2004
2005 

200
19800 

200
19800 

  

5.13.7 

- облаштування території Пейзажної алеї 

  

2006 - 2007 

7000 

7000 

  

5.13.8 

- облаштування меморіалу "Бабин яр" 

  

2005 

1000 

1000 

  

5.13.9 

- реконструкція парку "Оболонь" 

  

2005
2006
2007 

200
2500
3380 

200
2500
3380 

  

5.13.10 

- реконструкція парку "Кинь грусть" 

  

2005
2006
2007 

140
2500
800 

140
2500
800 

  

5.13.11 

- реконструкція парку "Сирецький гай" 

  

2005
2006
2007
2008
2009
2010 

600
5500
5020
7920
5500
6640 

600
5500
5020
7920
5500
6640 

  

5.13.12 

- реконструкція парку ім. Пушкіна 

  

2005 

3090 

3090 

  

5.13.13 

- реконструкція парку "Відрадний" 

  

2005
2006
2007
2008 

200
3000
3000
1800 

200
3000
3000
1800 

  

5.13.14 

- 2-га черга реконструкції схилів Дніпра в парку "Хрещатий" від Паркової алеї до вул. Боричів тік 

  

2005 - 2010 

30000 

30000 

  

5.13.15 

- реконструкція парку "Інтернаціональний" 

  

2006
2007
2008 

300
300
300 

300
300
300 

  

5.13.16 

- благоустрій Гідропарку 

  

2006
2007
2008
2009 

400
3000
3000
3000 

400
3000
3000
3000 

  

5.13.17 

- благоустрій парку Дружби народів 

  

2007
2008
2009 

500
5000
5000 

500
5000
5000 

  

5.13.18 

- реконструкція Голосіївського парку ім. М. Рильського 

  

2004
2005
2006 

5773,3
6300
6300 

5773,3
6300
6300 

  

5.13.19 

- реконструкція парку "Воїнам-інтернаціоналістам" 

  

2004 

2000 

100 

1900 

5.13.20 

- благоустрій парку "Юність" 

  

2004 

600 

600 

  

5.13.21 

- будівництво Всеукраїнського парку пам'яті борців за свободу та незалежність України в м. Києві 

  

2004
2005 - 2007 

6000
30000 

500 

5500
30000 

5.14 

Створення Національного природного парку "Голосіїв" 

  

2004 - 2010 

8000 

8000 

  

5.15 

Розробка детального планування території та забудова Труханового острова 

  

2004
2010 

198,3 

198,3 

Кошти інвесторів 

5.16 

Організація аква-парків на озерах Вербне, Опечень, Вирлиця, Сонячне, Срібнокільське, Тельбин та Дніпровських островах 

  

2004 - 2010 

  

  

Кошти інвесторів 

5.17 

Розробка та реалізація проекту комплексу "Аквапарк" і створення багатофункціонального туристично-культурного комплексу на території Венеціанського острова (Гідропарк) 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища
Головне управління земельних ресурсів м. Києва
АТ "Київпроект"
Інститут "Київгенплан"
ТОВ "Аква-Шерл" (за згодою)
ТОВ "Босфор-Україна" (за згодою)
Дніпровська районна у м. Києві державна адміністрація 

2005 - 2007 

70000 

  

70000 

5.18 

Розширення гірськолижного комплексу "Протасів Яр" з дотриманням умов безпеки 

Головне управління по фізичній культури та спорту
Головне управління комунального і готельного господарств та туризму 

2004
2005 

1000
1000 

  

1000
1000 

5.19 

Розробка та реалізація проекту будівництва траси гонок "Формула-1" 

Головне управління по фізичній культурі та спорту
Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища
Головне управління земельних ресурсів м. Києва
АТ "Київпроект"
Інститут "Київгенплан" 

2005 - 2010 

200000 

  

Інвестиційні кошти
200000 

5.20 

Розробка та реалізація проекту будівництва парку розваг типу "Діснейленд" з експоцентром і туркомплексом 

Головне управління культури, мистецтв та охорони культурної спадщини
Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища
Головне управління земельних ресурсів м. Києва
АТ "Київпроект"
Інститут "Київгенплан" 

2005 - 2010 

200000 

  

Інвестиційні кошти
200000 

5.21 

Розробка та реалізація проектів будівництва гольф-клубів 

Головне управління по фізичній культурі та спорту
Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища
Головне управління земельних ресурсів м. Києва
АТ "Київпроект"
Інститут "Київгенплан" 

2005 - 2010 

50000 

  

Інвестиційні кошти
50000 

6. Транспортна інфраструктура 

6.1 

Модернізація доріг приміської та міської зони в рамках міжнародних транспортних коридорів (МТК) N 3 та N 9 

КК "Київавтодор"
Головне управління промисловості, транспорту та зв'язку 

2005
2006
2007
2008
2009
2010 

1400
1600
1800
2000
2200
2500 

1400
1600
1800
2000
2200
2500 

  

6.2 

Забезпечення сучасними автотранспортними засобами (автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі) туристичної галузі м. Києва 

Головне управління промисловості, транспорту та зв'язку 
КП "Київпастранс"
Головне управління економіки та розвитку міста
Головне управління комунального і готельного господарств та туризму 

2005
2006
2007
2008
2009
2010 

10750
9500
10000
11000
10000
10000 

750
500 

10000
9000
10000
11000
10000
10000 

6.3 

Модернізація аеропорту "Київ" у напрямі розширення можливостей обслуговування внутрішніх та зарубіжних туристів 

Головне управління промисловості, транспорту та зв'язку
КП Міжнародний аеропорт "Київ" 

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000 

  

50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000 

6.4 

Будівництво сучасного міжнародного аеропорту "Рославичі" 

Головне управління промисловості, транспорту та зв'язку
Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища
Головне управління земельних ресурсів м. Києва
АТ "Київпроект"
Інститут "Київгенплан" 

2005 - 2010 

  

  

Інвестиційні кошти 

6.5 

Реконструкція Річкового вокзалу із забезпеченням його відповідною інфраструктурою 

Головне управління промисловості, транспорту та зв'язку
Річковий вокзал 

2004 - 2010 

  

  

Інвестиційні кошти 

6.6 

Будівництво канатної дороги від метро "Арсенальна" через Труханів острів до Лівобережного центру 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління економіки та розвитку міста
Головне управління промисловості, транспорту та зв'язку 

2007
2008
2009 

9000
14000
14000 

4000
4000
4000 

5000
10000
10000 

6.7 

Визначення та створення місць паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту та їх облаштування відповідними інформаційними знаками 

Головне управління промисловості, транспорту та зв'язку
Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Управління Державтоінспекції ГУ МВС України в м. Києві
ДКП "Київпарксервіс" 

2004 - 2006 

150 

150 

  

7. Природоохоронна діяльність 

7.1 

Проведення інвентаризації, виконання кількісно-якісної оцінки природних ресурсів та установлення межі охоронних зон усіх видів об'єктів природно-заповідного фонду м. Києва 

КП "Плесо"
Міська санітарно-епідеміологічна станція
Державне управління екології та природних ресурсів в м. Києві
КО "Київзеленбуд" 

2005
2006 

700
500 

700
500 

  

7.2 

Розробка та впровадження системи обліку даних екологічного моніторингу об'єктів і зон м. Києва 

Районні у м. Києві державні адміністрації
КП "Плесо"
Міська санітарно-епідеміологічна станція
Державне управління екології та природних ресурсів в м. Києві
КО "Київзеленбуд" 

2005 - 2010 

500 

500 

  

7.3 

Облаштування заказників:

- заказник "Лісники", "Пуща-Водиця";

- ландшафтний заказник на лівому березі озера Конча;

- ландшафтний заказник "Острів Жуків";

- загальнозоологічний заказник "Острови Козачий і Ольгин" 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
КО "Київзеленбуд"
Головне управління культури, мистецтв та охорони культурної спадщини 

2005
2006
2007
2008
2009
2010 

5500
5000
5000
4500
4500
4000 

5500
5000
5000
4500
4500
4000 

  

7.4 

Реконструкція та облаштування водоймищ і водотоків міста з посиленням їхніх рекреаційних функцій та дотриманням природоохоронних заходів 

Головне управління побутового обслуговування та ринків
Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
КО "Київзеленбуд"
КП "Плесо"
Районні у м. Києві державі адміністрації 

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

7200
13000
13000
13300
15200
17000
17000 

1500
8000
9000
10000
10000
12000
12000 

5700
5000
4000
3300
5200
5000
5000 

7.5 

Організація робіт з поліпшення екологічного стану туристичних та рекреаційних об'єктів, зон і ресурсів Київського регіону 

Державне управління екології та природних ресурсів в м. Києві 

2006
2007
2008
2009
2010 

3000
4000
5000
6000
7000 

3000
4000
5000
6000
7000 

  

7.6 

Благоустрій і укріплення схилів Дніпра (від Поштової площі до мосту ім. Патона) та схилів Володимирської гірки 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
КО "Київзеленбуд"
КП "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт" 

2004
2005
2006
2007
2008
2009 

546,6
3300
3500
4000
4000
5000 

546,6
3300
3500
4000
4000
5000 

  

8. Інформаційно-аналітична та рекламна діяльність у сфері туризму 

8.1 

Організація розвитку інформаційної інфраструктури туризму в м. Києві: 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління економіки та розвитку міста
НДІ соціально-економічних проблем міста
Головне управління промисловості, транспорту та зв'язку 

  

  

  

  

8.1.1 

- підключення до зовнішніх каналів зв'язку серверних засобів сфери туризму 

Головне управління промисловості, транспорту та зв'язку
Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Київська міська державна адміністрація 

2005
2006
2007 

300
220
150 

300
220
150 

  

8.1.2 

- впровадження представницької діяльності сфери туризму та гостинності, створення міської організації для надання послуг бронювання та інформаційно-рекламних послуг 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління промисловості, транспорту та зв'язку 

2005
2006
2007
2008
2009
2010 

100
100
100
100
100
100 

100
100
100
100
100
100 

  

8.1.3 

- підключення до глобальних дистриб'юторних мереж підприємств сфери туризму і гостинності міста 

Головне управління промисловості, транспорту та зв'язку 

2004
2005
2006
2007
2008 

200
100
150
270
300 

  

200
100
150
270
300 

8.1.4 

- організація функціонування та розвитку міського порталу туризму 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління промисловості, транспорту та зв'язку
НДІ соціально-економічних проблем міста 

2005
2006
2007
2008
2009
2010 

100
100
100
100
100
100 

100
100
100
100
100
100 

  

8.2 

Створення автоматизованих інформаційно-аналітичних систем сфери туризму і гостинності: 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
НДІ соціально-економічних проблем міста
Головне управління промисловості, транспорту та зв'язку
Київське міське управління статистики 

  

  

  

  

8.2.1 

- організація створення мережних баз даних тематичного профілю, туристичних послуг і продуктів 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Виконавчі органи за розподілом обов'язків 

2005
2006
2007
2008 

950
825
1605
1810 

450
325
1105
1310 

500
500
500
500 

8.2.2 

- розробка і впровадження інформаційної системи моніторингу, статистичної обробки аналізу і планування туристичної діяльності 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму 

2005
2006
2007 

250
280
450 

250
280
450 

  

8.2.3 

- організація впровадження новітніх систем управління та технологій обслуговування в готельному господарстві 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму 

2007
2008
2009
2010 

460
580
690
400 

  

460
580
690
400 

8.3 

Створення та впровадження автоматизованої системи інформаційно-рекламної туристичної діяльності і пропагування позитивного іміджу м. Києва 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління економіки та розвитку міста
Головне управління з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю
Головне управління культури, мистецтв та охорони культурної спадщини
Управління міжнародних зв'язків апарату КМДА
Головне управління промисловості, транспорту та зв'язку 

2005
2006
2007
2008
2009
2010 

470
450
450
450
450
500 

270
250
250
250
250
300 

200
200
200
200
200
200 

8.4 

Організація та проведення маркетингової кампанії з просування м. Києва як центру пізнавального, ділового, наукового, спортивного, конгресового та ін. типів туризму 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Управління міжнародних зв'язків
Київська торгово-промислова палата 

2004 - 2010 

1000 

1000 

  

8.5 

Організація конкурсу на найбільш привабливу туристичну емблему м. Києва 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму 

2005 

50 

50 

  

8.6 

Розвиток виставкової діяльності в м. Києві та участь у міжнародних виставкових заходах за кордоном, у тому числі:

- проведення традиційних виставок-ярмарків "Київ - древня і сучасна столиця України" (KITF);

- організація та проведення виставок-ярмарків за участю міст-побратимів;

- проведення сезонних спеціалізованих туристичних салонів дитячого, молодіжного та сімейного відпочинку "Канікули. Весна - літо", "Канікули. Осінь -зима";

- забезпечення участі м. Києва в міжнародних та національних туристичних виставках, салонах та ярмарках (UITT, MITF, MITT, ITB, "Ferien-Messe" "Fitur", IMTM, EIBTM, "The New York Times Travel Show", "Крим. Курорти. Туризм.", ITV, "Мондіаль", "Познань", "Варшава", TITF, CBR, WTM, ICTM, інших);

- забезпечення інтегрованої участі м. Києва на єдиному загальнонаціональному стенді під час проведення основних туристичних виставок згідно з погодженими графіками 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Державна туристична адміністрація України (за згодою)
Управління міжнародних зв'язків апарату КМДА
Головне управління промисловості, транспорту та зв'язку
КП "Київміськоформлення"
КП "Київський метрополітен"
Київська дирекція залізничних перевезень 

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(згідно з календарним планом) 

690
960
960
980
980
980
980 

310
580
580
600
600
600
600 

380
380
380
380
380
380
380 

8.7 

Організація створення та розміщення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції туристичних можливостей м. Києва 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Державна туристична адміністрація України (за згодою)
Управління міжнародних зв'язків апарату КМДА
Головне управління промисловості, транспорту та зв'язку
КП "Київміськоформлення"
КП "Київський метрополітен"
Київська дирекція залізничних перевезень 

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

330
540
590
590
590
650
650 

30
240
270
270
270
270
270 

300
300
320
320
320
380
380 

8.7.1 

Розробка і реалізація програми видання путівників, рекламних листівок і буклетів про Київ українською та іноземними мовами 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму 

2005 - 2010 

2000 

1000 

1000 

8.7.2 

Організація видання путівників, сувенірних альбомів, карт, схем, буклетів, плакатів, листівок, іншої друкованої продукції 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму 

2005 - 2010 

2000 

1000 

1000 

8.7.3 

Організація періодичного випуску різноманітних путівників про туристичні можливості м. Києва для проживаючих у готелях 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму 

2005 - 2010 

1180 

180 

1000 

8.7.4 

Організація розповсюдження проспектів, буклетів, путівників по місту Києву та його туристичних, ділових, культурно-пізнавальних, розважальних можливостях:

- через створені туристичні інформаційні центри та туристично-екскурсійні пункти;

- через національні туристичні офіси зарубіжних країн у м. Києві;

- на виставкових та ярмаркових заходах у м. Києві й за рубежем;

-  через закордонні представництва 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму управління міжнародних зв'язків апарату КМДА
Державна туристична адміністрація України (за згодою)
Міністерство закордонних справ України (за згодою) 

2005 - 2010 

2000 

1000 

1000 

8.8 

Здійснення рекламно-інформаційних та ПР-заходів для просування київського турпродукту на міжнародному і внутрішньому ринках турпослуг за рахунок іміджевого позиціювання на різних сегментах 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Державна туристична адміністрація України (за згодою) 

  

  

  

  

8.8.1 

Розташування реклами на носіях безпосередньо в м. Києві:

- реклама на транспорті (розміщення на маршрутах міського транспорту);

-  на зупинках наземного міського транспорту, маршрути якого проходять поряд з туристичними об'єктами;

- встановлення рекламно-інформаційних знаків у місцях висадки туристів та паркінгу туристського транспорту;

- зовнішня реклама: щитова реклама на парканах вздовж руху поїздів;

- брандмауери на глухих стінах споруд, які виходять на залізничні шляхи 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління промисловості, транспорту та зв'язку
Головне управління культури, мистецтв та охорони культурної спадщини
КП "Київміськоформлення"
Київська дирекція залізничних перевезень 

2005
2006
2007
2008
2009
2010 

150
152
152
152
152
152 

150
152
152
152
152
152 

  

8.8.2 

Реклама в засобах масової інформації:

- в друкованих виданнях: організація створення постійної рубрики "Київ туристичний" та надання матеріалів для публікації в журналі "Welcome to Ukraine" для розповсюдження в представництвах і консульствах України за кордоном;

- цикл статей та нарисів у відповідних виданнях в регіонах України та за кордоном (опосередкована реклама);

- радіореклама (аудіоролики для розміщення на радіостанціях);

- реклама на телебаченні - використання можливостей зарубіжного, місцевого та регіонального (особливо в прикордонних районах) телебачення, демонстрація відеофільмів, тематичних передач про м. Київ як туристичного центру України;

- на магнітних носіях і компакт-дисках (відеокліпи з рекламою готелів, туристичних об'єктів для розповсюдження на виставкових заходах, в представництвах, офісах турфірм, які працюють на в'їзний туризм на зарубіжних ринках);

- організація розміщення на регіональних та зарубіжних серверах і сайтах інформації про м. Київ та його туристичні, ділові, культурно-пізнавальні, розважальні можливості 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління економіки та розвитку міста
Головне фінансове управління
Управління міжнародних зв'язків апарату КМДА
Головне управління з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю
Головне управління промисловості, транспорту та зв'язку
Київська державна регіональна телерадіокомпанія (за згодою)
Комунальне підприємство
"Радіостанція "Голос Києва" (за згодою)
Газета Київської міської ради "Хрещатик" (за згодою)
Газета "Столиця" (за згодою)
Журнал "Київський вісник" (за згодою) 

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

145
150
160
170
180
190
200 

45
50
60
70
80
90
100 

100
100
100
100
100
100
100 

8.8.3 

Розробка карт та схем розміщення туристичних об'єктів, пунктів сервісу, що розташовані в зонах автомобільних доріг, відкритих для міжнародного сполучення 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Інститут "Київгенплан"
Головне управління промисловості, транспорту та зв'язку
КП "Київпастранс" 

2004
2005
2009 

170
150
200 

70
50
100 

100
100
100 

8.8.4 

Організація прес-турів до м. Києва для регіональних та зарубіжних журналістів 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Державна туристична адміністрація України (за згодою)
Головне управління з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю 

2004 - 2010 

700 

  

Залучені кошти, кошти інвесторів
700 

8.9 

Організація періодичного випуску рекламно-інформаційного бюлетеню "Київ туристичний" 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму 

2004 - 2010 

800 

100 

700 

9. Наукове та кадрове забезпечення туристичної діяльності 

9.1 

Розробка науково-методичних засад та проведення аналізу туристичного ринку м. Києва 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Науковий центр розвитку туризму Державної туристичної адміністрації України (за згодою)
Київський університет туризму, економіки і права (за згодою) 

2005
2006
2007
2008
2009
2010 

40
40
40
40
40
40 

40
40
40
40
40
40 

  

9.2 

Проведення науково-практичних та науково-методичних конференцій з питань розвитку туризму в м. Києві 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму 

2005 - 2010 

480 

480 

  

9.3 

Організація та проведення наукового супроводу Програми 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Науковий центр розвитку туризму Державної туристичної адміністрації України
Київський університет туризму, економіки і права (за згодою) 

2004 - 2010 

300 

300 

  

9.4 

Удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів туристичної сфери м. Києва 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління освіти і науки
Київський університет туризму, економіки і права (за згодою)
Інститут туризму Федерації профспілок України (за згодою) 

2005 - 2010 

250 

250 

  

9.5 

Створення центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для сфери туризму 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління освіти і науки
Київський університет туризму, економіки і права (за згодою)
Інститут туризму Федерації профспілок України (за згодою) 

2005 

150 

100 

50 

9.6 

Підготовка перепідготовка та підвищення кваліфікації екскурсоводів, їх атестація 

Головне управління освіти і науки
Інститут туризму Федерації профспілок України (за згодою)
Київський університет туризму, економіки і права (за згодою) 

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

150
150
150
150
150
150
150 

  

150
150
150
150
150
150
150 

9.7 

Створення постійно діючих баз практики та стажування студентів і спеціалістів на підприємствах сфери туризму м. Києва та за кордоном 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління освіти і науки 

2004 - 2010 

  

  

Кошти інвесторів 

9.8 

Створення навчально-методичної бази освітянської діяльності в сфері туризму м. Києва та підготовка навчальних програм для всіх видів освітньої діяльності (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації спеціалістів), враховуючи професійні стандарти 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму
Головне управління освіти і науки
Головне управління споживчого ринку та торгівлі
Київський університет туризму, економіки і права (за згодою)
Інститут туризму Федерації профспілок України (за згодою) 

2005
2006
2007
2008
2009
2010 

20
20
20
20
20
20 

20
20
20
20
20
20 

  

9.9 

Розробка положення та запровадження іменних стипендій кращим студентам навчальних закладів туристичного профілю та інші заохочувальні заходи 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму 

2005
2006
2007
2008
2009
2010 

20
30
30
40
50
50 

20
30
30
40
50
50 

  

9.10 

Створення бібліотеки туристичної літератури 

Головне управління комунального і готельного господарств та туризму 

2004
2005 - 2010 

50
210 

10
60 

40
150 


____________
* Суми, вказані за даними Головного управління культури і мистецтв.

Примітки:

1. Розрахунки ресурсного забезпечення реалізації завдань Програми, виконані Науковим центром розвитку туризму Держтурадміністрації України.

2. При формуванні заходів Програми використано матеріали Державної програми соціально-економічного розвитку м. Києва на період до 2010 року та Генерального плану розвитку м. Києва на період до 2020 року.

 

Заступник Київського міського
голови - секретар Київради
 

 
В. Яловий