КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 25 травня 2011 року N 196/5583

Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр."

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про вищу освіту", рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою розширення умов для рівного доступу до високоякісної освіти та задоволення потреб територіальної громади міста Києва в особистісно-орієнтованій, інноваційній та конкурентоспроможній освіті Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." (далі - Програма) згідно з додатком до цього рішення.

2. Установити, що відповідальним за виконання Програми є Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

3. Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню культури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) при формуванні бюджетних запитів на наступні роки передбачити видатки на реалізацію Програми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійну комісію Київради з питань освіти та науки.

  

Київський міський голова

Л. Черновецький


  

Додаток
до рішення Київради
25.05.2011 N 196/5583


Міська цільова програма
"Освіта Києва. 2011 - 2015 рр."

1. ПАСПОРТ
Міської цільової програми "ОСВІТА КИЄВА. 2011 - 2015 рр."

1.

Ініціатор розроблення програми

Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", наказ Головного управління освіти і науки N 65/1 від 19.03.2010 "Про розробку проекту Програми розвитку освіти міста на 2011 - 2015 рр.", наказ Головного управління освіти і науки N 197 від 16.11.2010 "Про підготовку Програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр."

3.

Розробник програми

Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники програми

Київський університет імені Бориса Грінченка,
Центр моніторингу столичної освіти

5.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) програми

Районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій, Головне управління культури, Головне управління охорони здоров'я, навчальні заклади

7.

Термін реалізації програми

2011 - 2015 рр.

7.1.

Етапи виконання програми

I етап - 2011 - 2012 рр.
II етап - 2013 - 2015 рр.

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

Усього: 24158,3 млн. грн.

8.1.

власні надходження навчальних закладів

1296,0 млн. грн.


2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Освіта м. Києва є складовою загальнодержавного освітнього простору. Вона має багатовікову історію становлення і ґрунтується на засадах гуманістичних загальнолюдських цінностей і національних традицій українського народу - поєднанні інтересів особистості і суспільства, нації і держави.

У м. Києві сконцентровано потужний науковий, інтелектуальний, культурний потенціал для розвитку освітньої галузі як стратегічної основи формування інноваційної моделі суспільства. У цьому контексті важливим є те, що 47 % дорослих киян мають або здобувають вищу освіту, 48 % - середню або середню спеціальну, 57 % мешканців Києва працюють у галузях, що передбачають наявність освіти високого рівня (спеціалісти, службовці, керівники різних рівнів, кваліфіковані робітники). У галузі освіти столиці працює 120,8 тис. осіб, що вирізняє її як одну з найпотужніших сфер зайнятості населення.

Система столичної освіти охоплює дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, заклади професійно-технічної освіти, вищі навчальні заклади III - IV та I - II рівнів акредитації, позашкільні заклади освіти, розташовані у м. Києві. Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) здійснює керівництво функціонуванням і розвитком системи столичної освіти.

Загалом у закладах столичної освіти навчається 839 тис. осіб, із них: 560,8 тис. - студенти вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації, 29,8 тис. - вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, 18,3 тис. - учні ПТНЗ, 230,1 тис. - учні загальноосвітніх навчальних закладів. Окрім того, 84,8 тис. - вихованці дошкільних навчальних закладів. Таким чином, кожен третій киянин навчається.

Задовольняючи соціально-економічні та духовні запити особистості і суспільства, освіта столиці є важливим стратегічним ресурсом розвитку людського капіталу та дієвим механізмом переходу до інноваційного розвитку мегаполісу.

За перше десятиліття XXI століття у м. Києві закладено міцні підвалини для розбудови сучасної освітньої галузі:

- сформовано потужну мережу з-понад 1,5 тис. навчальних закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти;

- забезпечено розвиток кадрового потенціалу системи освіти столиці;

- запроваджено цілісний і системний підхід до розвитку столичної освіти (програми "Столична освіта" (2001 - 2005 рр.) і "Освіта столиці 2006 - 2010 рр.").

Реалізацією програм "Столична освіта" (2001 - 2005 рр.) і "Освіта столиці 2006 - 2010 рр." створено передумови для отримання дітьми високоякісної освіти, підвищення результативності процесу навчання і виховання, надання йому стабільної позитивної динаміки, задоволення освітніх запитів особистості, створення сприятливого середовища завдяки активному співробітництву між сім'єю (соціальним замовником), школою (виконавцем) і соціумом.

Виконання цих програм вивело сферу освіти столиці на певний рівень досягнень:

- забезпечено розвиток мережі навчальних закладів з урахуванням потреб киян, суспільних запитів і державних вимог;

- упроваджено зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників шкіл;

- збережено лідерські позиції у всеукраїнських і міжнародних олімпіадах;

- реалізовано програми з формування здорового способу життя;

- забезпечено високоякісну підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних фахівців усіх рівнів для задоволення потреб ринку праці столиці шляхом реалізації Концепції цілісної системи підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів м. Києва;

- удосконалено систему допрофільної освіти учнів 8 - 9 класів;

- створено дієву систему повного циклу оперативного оцінювання якості столичної освіти шляхом упровадження педагогічного, психолого-педагогічного, соціологічного моніторингу;

- розпочато комплексну інформатизацію системи столичної освіти;

- відбувся перехід від підтримки функціонування до розвитку системи дошкільної освіти;

- розширено мережу спеціальних дошкільних навчальних закладів;

- розпочато оновлення обладнання у дошкільних навчальних закладах і школах - дитячих садках;

- розпочато реорганізацію мережі та оновлення змісту професійно-технічної освіти з урахуванням сучасних вимог;

- запроваджено соціальний захист учнів професійно-технічних закладів;

- створено умови для розвитку системи профорієнтаційної роботи;

- сформовано систему взаємодії із батьками й організовано діяльність загальноміської батьківської ради;

- реалізовано цільові програми "Капітальний ремонт", "Шкільний фасад", "Реконструкція", "Заміна вікон", поновлюється матеріально-технічна база закладів освіти;

- розпочато впровадження програм енергозбереження задля економії бюджетних коштів;

- започатковано виготовлення державних актів на право постійного користування навчальних закладів земельними ділянками;

- запроваджено вивчення експериментального курсу "Християнська етика в українській культурі" для учнів 1 - 4 класів;

- створено систему роботи навчальних закладів з дитячими та громадськими організаціями та об'єднаннями;

- забезпечено участь учнів столиці у щорічних міжнародних, всеукраїнських і міських конкурсах;

- розбудовано мережу дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням на базі навчальних закладів;

- реалізовано програми комплексної соціально-психологічної підтримки школярів із девіантною поведінкою;

- збережено доступність безоплатної позашкільної освіти для дітей різних соціальних груп;

- подолано проблему дефіциту педагогічних кадрів;

- створено Київський університет імені Бориса Грінченка як багатопрофільний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації;

- відновлено діяльність Інституту післядипломної педагогічної освіти, упроваджено нові програми й інноваційні підходи до підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

- упроваджено принципи Болонської декларації;

- забезпечено функціонування моделі державно-громадського управління розвитком освіти у м. Києві;.

- започатковано моніторинговий механізм як інформаційно-аналітичну основу для прийняття управлінських рішень;

- закладено підґрунтя для професіоналізації управління (підготовка магістрів за спеціальністю "Управління навчальним закладом" у Київському університеті імені Бориса Грінченка).

Зберігаючи лідерські позиції у загальнонаціональному масштабі, спираючись на багатовікові традиції, освіта м. Києва має значний не використаний потенціал розвитку, а також низку проблем, що можуть стати перешкодою на шляху модернізації Києва як міста поступального освітнього розвитку. Для системи освіти міста властиві диспропорції між використанням коштів на утримання мережі навчальних закладів та власне освітою громадян. Наявність мережі навчальних закладів, що створювалася на основі енергоємних технологій, значний відсоток морально застарілих основних фондів призвели до неефективного використання ресурсів, а процесно орієнтоване управління негативно позначилося на якості освіти.

Подолання цих проблем можливе за умови забезпечення пріоритетного розвитку освіти і науки, що визначають вектори суспільно-економічних і духовних трансформацій суспільства.

Столична освіта як невід'ємна складова українського освітнього простору потребує переходу від моделі підтримки функціонування системи навчальних закладів до моделі випереджального розвитку на засадах стратегічного планування, проектного менеджменту та лідерства.

Програма "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." скерована на забезпечення такого переходу в наступний період розвитку.

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України "Про освіту" Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства. Указом Президента України В. Ф. Януковича "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" від 30.09.2010 N 926/2010 2011 р. оголошено Роком освіти та інформаційного суспільства та визначено мету - забезпечення поліпшення функціонування й інноваційного розвитку освіти в Україні.

Однак пріоритетність освіти протягом останніх років не була забезпечена відповідними ресурсами. Це поглибило проблему рівного доступу до високоякісної освіти у м. Києві та уповільнило її перехід до інноваційного розвитку.

Виконання попередньої програми забезпечило розвиток освіти столиці у відповідний період. Проте, зважаючи на кризові явища в економіці, обмежені ресурси та швидкоплинні зміни у суспільстві, програма не була реалізована у повному обсязі, відтак проблема рівного доступу до якісної освіти залишається актуальною. Програма "Освіта Києва 2011 - 2015 рр." зорієнтована на вирішення проблеми досягнення рівного доступу до якісної освіти; забезпечення механізмів для переходу до інноваційного розвитку столичної освіти.

В основу Програми покладено такі нормативно-правові документи:

- Конституція України;

- закони України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про вищу освіту";

- Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" від 06.07.2010;

- Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17.04.2002 N 347/2002;

- Державна програма "Вчитель", затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2002 N 379;

- Концепція розвитку післядипломної освіти в Україні, затверджена рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 11.04.2002 N 3/5-4;

- Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 31.12.2004 N 998;

- Програма "Освіта столиці 2006 - 2010 рр.", затверджена сесією Київської міської ради 19.12.2006 р. N 289/346;

- рішення Київської міської ради від 22.08.2007 N 329/3163 "Про затвердження комплексних заходів з реалізації Концепції цілісної системи підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у м. Києві";

- Указ Президента "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" від 30.09.2010 N 926/2010;

- Програма економічних реформ України на 2010 - 2014 рр. (проект). Розділ "Реформа системи освіти";

- Концепція Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2010 - 2015 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 1723-р;

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року" від 27.08.2010 N 785;

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад" від 27.08.2010 N 769;

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про освітній округ" від 27.08.2010 N 777;

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад" від 27.08.2010 N 778;

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням" від 27.08.2010 N 784;

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад" від 27.08.2010 N 769;

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року" від 27.08.2010 N 785;

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм власності" від 27.08.2010 N 796;

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра" від 27.08.2010 N 787;

- Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у зв'язку з переходом на 11-річний строк навчання" від 27.08.2010 N 779;

- Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів" від 27.08.2010 N 781;

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики" від 27.08.2010 N 770;

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів" від 27.08.2010 N 788;

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 24" від 27.08.2010 N 776;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року" від 27.08.2010 N 1721-р;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року" від 27.08.2010 N 1722-р.

Програма "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." ґрунтується на засадничих принципах:

- відповідності законодавству та нормативної коректності;

- системності та наступності;

- аналітичності та достовірності;

- інтегративності та диференційності;

- ініціативності та відповідальності;

- доцільності та ефективності;

- структурності та прогностичності.

3. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Мета Програми полягає у забезпеченні поліпшення функціонування та інноваційного розвитку освіти м. Києва для задоволення соціально-економічних і духовних запитів суспільства й особистості; створення умов для рівного доступу до високоякісної освіти

4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; ТЕРМІНИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Вирішення проблеми забезпечення рівного доступу до високоякісної освіти; створення механізмів для переходу до інноваційного розвитку освіти м. Києва реалізується шляхом:

- зорієнтованості освіти на потреби особистості;

- формування механізмів державно-громадського регулювання якості освіти м. Києва;

- забезпечення підготовки та професійного розвитку педагогічних кадрів;

- підвищення вмотивованості та якості педагогічної діяльності;

- створення належних умов для збереження здоров'я дітей і формування у них свідомого ставлення до здоров'я як до фундаментальної життєвої цінності;

- оптимізації функціонування системи освіти та її подальшого розвитку;

- забезпечення системного виховного впливу на дітей та молодь шляхом їхнього залучення до позашкільної освіти;

- створення умов для розширення фінансової самостійності та економічної автономії навчальних закладів;

- забезпечення інноваційного розвитку та інформаційно-технологічної актуальності системи освіти;

- здійснення переходу до стратегічного планування та програмно-цільового управління освітою;

- зниження ресурсо- та енергозатратності системи освіти.

Для реалізації Програми необхідні кошти в сумі 24158,3 млн. грн., у тому числі: власні надходження навчальних закладів - 1296,0 млн. грн.

Прогнозований обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми за етапами наведено в розділі "Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр.".

Фактичне фінансування заходів Програми здійснюється у межах коштів, затверджених у відповідних бюджетах на кожний поточний рік.

Програма розрахована на 2011 - 2015 роки.

Виконання заходів Програми передбачається в три етапи:

1. Організаційно-концептуальний етап - серпень 2010 р. - квітень 2011 р.

Розробка Програми, Концепції розвитку освіти Києва; визначення основних стратегій, заходів і механізмів розвитку (інноваційних проектів); виявлення ресурсів (людських, матеріально-технічних, фінансових) реалізації Програми.

2. Базові етапи:

- 2011 - 2012 рр.

- 2013 - 2015 рр.

Практична реалізація інноваційних проектів Програми (для довгострокових); організація моніторингового спостереження за результатами; координація дій.

3. Підсумковий етап - друге півріччя 2015 року.

Аналіз результатів моніторингу Програми розвитку освіти Києва (2011 - 2015 рр.). Поширення позитивного досвіду; визначення перспектив подальшої роботи.

5. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Для досягнення мети, визначеної Програмою, передбачається виконання комплексу взаємопов'язаних завдань і заходів, спрямованих на забезпечення поліпшення функціонування та інноваційного розвитку освіти м. Києва.

Адресний перелік заходів, передбачених Програмою до виконання, викладено у дванадцяти підпрограмах.

Виконання завдань і заходів міської цільової програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." забезпечить:

1. Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я підростаючого покоління в закладах освіти шляхом:

- формування здоров'язберігаючого середовища у системі освіти м. Києва;

- створення умов для гармонійного розвитку дитини з використанням здоров'яформувальних технологій;

- створення здоров'язберігаючого та безпечного шкільного середовища;

- організації раціонального режиму навчання та відпочинку.

2. Забезпечення інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості для максимального задоволення освітніх і культурних потреб м. Києва шляхом:

- оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів столиці;

- гармонізації навчально-виховного процесу.

3. Створення умов для розвитку природної обдарованості й талантів юних киян шляхом:

- стовідсоткового охоплення дітей позашкільною освітою;

- розвитку науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення закладів позашкільної освіти.

4. Створення збалансованої системи професійно-технічної освіти, що задовольняє потреби міста у висококваліфікованих робітничих кадрах, шляхом:

- оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів;

- упровадження інноваційних технологій.

5. Створення системи вищої освіти як визначального чинника інноваційного розвитку столиці шляхом:

- удосконалення взаємодії між вищими та загальноосвітніми навчальними закладами м. Києва;

- залучення інтелектуального потенціалу студентської молоді до реалізації суспільновагомих проектів розвитку м. Києва

6. Розбудова муніципальних закладів вищої освіти та розвиток ефективної системи післядипломної педагогічної освіти шляхом

- забезпечення функціонування Київського університету імені Бориса Грінченка;

- розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та інноваційної діяльності в освітньому середовищі Києва.

7. Створення потужного інтелектуального потенціалу педагогічної спільноти Києва шляхом підвищення соціального статусу педагогічних працівників столиці.

8. Створення ефективної системи управління освітою міста шляхом переходу до програмно-цільового та прогностичного методів управління освітою столиці.

9. Становлення системи незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів і вивчення ефективності інноваційних освітніх процесів у столиці, упровадження системного моніторингу стану реалізації програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр.".

10. Реалізація Програми "Сто відсотків" шляхом комп'ютеризації навчально-виховного процесу, управлінської діяльності та методичної роботи закладів та установ освіти міста.

11. Створення комфортних умов для навчання та виховання підростаючого покоління шляхом:

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти столиці;

- зниження ресурсо- та енергозатратності системи освіти за рахунок упровадження енергозберігаючих технологій.

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію та контроль за виконанням Програми покладено на Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) через механізм системного моніторингу реалізації та фінансування Програми та шляхом залучення столичної громади до оцінювання якості надання освітніх послуг.

Раз на півроку надається інформація про хід виконання Програми Головному управлінню економіки та інвестицій, Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку:

за I півріччя - до 25 вересня

за рік - до 25 березня

ПІДПРОГРАМИ

ПІДПРОГРАМА I. ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ

Здоров'я є визначальною умовою розвитку особистості та її успішності. Збереження здоров'я дитини та формування у неї свідомого ставлення до здоров'я як фундаментальної життєвої цінності - першочергове завдання системи освіти.

Серйозне занепокоєння у суспільства викликає стан здоров'я дітей, зумовлений несприятливим навколишнім середовищем, погіршенням санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування, поширенням шкідливих звичок серед учнівської молоді. За даними Міністерства охорони здоров'я, серед дитячого населення за останнє десятиріччя в 1,5 - 3 рази зросла частота хронічних захворювань, що призводять до інвалідності. Це хвороби нервової, ендокринної, серцево-судинної, шлунково-кишкової, кістково-м'язової систем.

У 67 санаторних і комбінованих із санаторними групами дошкільних навчальних закладах виховуються й отримують необхідну реабілітаційно-профілактичну допомогу понад 5 тис. дітей дошкільного віку, що становить 6 % загальної кількості дошкільників у дитсадках. Серед першокласників тільки 5 - 9 % практично здорових дітей. Кількість хронічно хворих збільшується за роки навчання в 2,5 разу.

  

Найбільш руйнівний вплив на стан здоров'я молоді має поширення шкідливих звичок: вживання нікотину, алкоголю, наркотиків. Усе це різко погіршує стан фізичного і психічного здоров'я підлітків.

У дітей і молоді розвиваються агресивність, невдоволеність, занижена самооцінка, що нерідко спричиняє конфлікти з однолітками, вчителями, батьками.

З огляду на ці негативні тенденції необхідно продовжити цілеспрямовану діяльність для розвитку здоров'язберігаючого та здоров'ярозвиваючого середовища в освіті.

Наявні проблеми

Наслідки

Недостатньо сформовані уявлення про здоровий спосіб життя та здоров'я дітей у батьків та вихованців дошкільних навчальних закладів

Зневажливе ставлення батьків до власного здоров'я та здоров'я дітей, низька мотивація здорового способу життя

Наявність суперечностей між ресурсами дошкільних навчальних закладів щодо забезпечення здоров'язберігаючого принципу організації освітнього процесу і станом здоров'я дошкільників

Зниження якості функціонування дитячого організму

Недостатній рівень зорієнтованості загальноосвітніх навчальних закладів на здоров'я та безпеку школярів

Погіршення стану психічного і фізичного здоров'я школярів

Поширення алкоголізму, наркоманії та тютюнокуріння серед підлітків

Зниження рівня здоров'я дітей, зростання агресії та злочинності

Низька культура статевого виховання

Деформація міжстатевих стосунків


Формування здорового способу життя посідає особливе місце в навчально-виховному процесі і включає такі основні елементи:

- раціональний режим навчання та відпочинку;

- викорінення шкідливих звичок;

- оптимальний руховий режим;

- особиста гігієна;

- раціональне харчування тощо.

Цілі

Напрями

Створення умов для цілісного розвитку дитини з використанням здоров'яформувальних технологій
Формування здоров'язберігаючого середовища у системі дошкільної освіти
Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах
Забезпечення повноцінного доброякісного харчування та соціального захисту дітей дошкільного віку

До здоров'я через дошкілля

Створення здоров'язберігаючого та безпечного шкільного середовища

Школа здоров'я

Формування негативного ставлення дітей до алкоголізму, наркоманії та тютюнокуріння

Виховання свідомого здоров'я


Напрям "До здоров'я через дошкілля"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Забезпечення повноцінного доброякісного харчування та соціального захисту дітей дошкільного віку

Забезпечити харчування дітей дошкільного віку відповідно до норм, визначених чинним законодавством

2011 - 2015 рр.

Районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 501831,0 тис. грн.,
у тому числі:

Гармонійний розвиток дошкільників, підвищення опору дитячого організму до захворювань

2011 р. - 82199,0 тис. грн.

2012 р. - 90418,0 тис. грн.

2013 р. - 99460,0 тис. грн.

2014 р. - 109406,0 тис. грн.

2015 р. - 120348,0 тис. грн.

Власні надходження

Усього: 542264,9 тис. грн.,
в тому числі:

2011 р. - 88821,9 тис. грн.

2012 р. - 97704,0 тис. грн.

2013 р. - 107474,0 тис. грн.

2014 р. - 118221,0 тис. грн.

2015 р. - 130044,0 тис. грн.

Забезпечити безкоштовне харчування дітей у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей з початковими і затухаючими формами туберкульозу, у спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку

2011 - 2015 рр.

Районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 118637,6 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 16867,6 тис. грн.

2012 р. - 21928,5 тис. грн.

2013 р. - 24121,3 тис. грн.

2014 р. - 26533,4 тис. грн.

2015 р. - 29186,8 тис. грн.

 

Забезпечити 50-відсоткову знижку для сімей, які мають троє і більше дітей, за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

2011 - 2015 рр.

Районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 20859,1 тис. грн.,
у тому числі:

 

2011 р. - 2965,6 тис. грн.

2012 р. - 3855,5 тис. грн.

2013 р. - 4241,1 тис. грн.

2014 р. - 4665,2 тис. грн.

2015 р. - 5131,7 тис. грн.

 

Забезпечити безкоштовне харчування у дошкільних навчальних закладах дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою

2012 - 2015 рр.

Районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 1624,6 тис. грн.,
у тому числі:

 

2012 р. - 350,1 тис. грн.

2013 р. - 385,0 тис. грн.

2014 р. - 423,6 тис. грн.

2015 р. - 465,9 тис. грн.

Забезпечити безкоштовне харчування дітей-інвалідів, які відвідують дошкільні навчальні заклади та школи - дитячі садки загального типу

2012 - 2015 рр.

Районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 1441,1 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 310,5 тис. грн.

2013 р. - 341,6 тис. грн.

2014 р. - 375,7 тис. грн.

2015 р. - 413,3 тис. грн.

2.

Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах

Провести інвентаризацію фізіотерапевтичного обладнання дошкільних навчальних закладів та моніторинг ринку спеціального обладнання

2011 - 2012 рр.

Районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Зменшення показників захворюваності дітей

 

Щорічно забезпечувати необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, медикаментами медичні кабінети дошкільних навчальних закладів

2011 - 2015 рр.

Районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 1154,2 тис. грн.,
у тому числі:

 

2011 р. - 189,2 тис. грн.

2012 р. - 208,0 тис. грн.

2013 р. - 229,0 тис. грн.

2014 р. - 252,0 тис. грн.

2015 р. - 276,0 тис. грн.

Забезпечити санаторні дошкільні навчальні заклади для дітей з хворобами органів травлення необхідним технологічним обладнанням для приготування дієтичних страв

2012 р.

Районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 327,6 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 327,6 тис. грн.

Щорічно забезпечувати санаторні дошкільні навчальні заклади для дітей з хворобами органів травлення мінеральною водою

2011 - 2015 рр.

Районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 175,3 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 28,7 тис. грн.

2012 р. - 31,6 тис. грн.

2013 р. - 34,5 тис. грн.

2014 р. - 38,3 тис. грн.

2015 р. - 42,2 тис. грн.

Провести міський огляд-конкурс на краще медичне забезпечення дошкільного навчального закладу

2014 р.

Головне управління освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 139 тис. грн.,
у тому числі:

2014 р. - 139 тис. грн.

Вивчити питання організації охорони груп з цілодобовим перебуванням дітей у дошкільних навчальних закладах

2012 р.

Районні управління освіти, Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Розробити та затвердити для дошкільних навчальних закладів різних типів єдине типове двотижневе меню та картотеку страв відповідно до сезонів

2012 рр.

Головне управління освіти і науки

 

Не потребує фінансування

 

3

Формування здоров'язбережувального середовища у системі дошкільної освіти

Провести конференції для батьків щодо формування здорового способу життя

2013 р.

Районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Поширення знань про здоровий спосіб життя. Підвищення професійної майстерності працівників навчальних закладів

Розробити методичні рекомендації щодо дій педагогів і батьків у екстремальних ситуаціях

2013 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 14,6 тис. грн.,
у тому числі:

 

2013 р. - 14,6 тис. грн.

 

Провести міський огляд-конкурс на найкращий стан фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах

2012 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка, Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 139,0 тис. грн.,
у тому числі:

 

 

Забезпечити організацію різних форм роботи (семінари, семінари-практикуми) для медичних сестер, працівників харчоблоків навчальних закладів щодо дотримання санітарних норм і правил, здійснення контролю за приготуванням їжі тощо

2011 - 2015 рр.

Районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

4.

Створення умов для цілісного розвитку дитини з використанням здоров'яформувальних технологій

Забезпечити групи для дітей із захворюваннями опорно-рухового апарату сухими басейнами

2012 - 2013 рр.

Районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 193,2 тис. грн.,
у тому числі:

Забезпечення сприятливих умов для зміцнення фізичного та психічного благополуччя дітей

2012 р. - 92,4 тис. грн.

2013 р. - 100,8 тис. грн.

 

Впровадити інноваційні оздоровчі технології для фізичного розвитку дошкільників

2011 - 2015 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти, дошкільні навчальні заклади

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

 

Провести міську науково-практичну конференцію "Упровадження здоров'язбережувальних технологій у навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу як умова формування культури здоров'я дітей" для керівників дошкільних навчальних закладів

2013 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 48,5 тис. грн.,
у тому числі:

 

2013 р. - 48,5 тис. грн.

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

1188849,7 тис. грн.

 


Напрям "Виховання свідомого здоров'я"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Забезпечити умови для збереження та зміцнення здоров'я учнів у навчальних закладах міста

Організувати та проводити заходи, спрямовані на збереження та зміцнення здоров'я учнівської молоді, формування у школярів свідомої мотивації здорового способу життя, навичок дбайливого ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточення

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Запровадження системи заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров'я учнів у навчальних закладах міста, виховання в учнів культури здорового способу життя

Сприяти участі навчальних закладів міста, учнівської молоді в інноваційних просвітницько-оздоровчих програмах: "Рівний - рівному", "Молодь на роздоріжжі", "Діалог", "Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю", "Школа проти СНІД" тощо

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
Київський палац дітей і юнацтва, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечити реалізацію комплексної програми "Школярі Києва - за здоровий спосіб життя"

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський палац дітей і юнацтва, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Забезпечити проведення районних та міських етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу - Школи сприяння здоров'ю

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 1533,0 тис. грн.,
у тому числі:

 

2012 р. - 330,0 тис. грн.

2013 р. - 363 тис. грн.

2014 р. - 400 тис. грн.

2015 р. - 440,0 тис. грн.

Забезпечити проведення районних та міських етапів Всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров'я"

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, КПДЮ, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 60,9 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 10,0 тис. грн.

2012 р. - 11,0 тис. грн.

2013 р. - 12,0 тис. грн.

2014 р. - 13,3 тис. грн.

2015 р. - 14,6 тис. грн.

2.

Розвивати фізкультурно-оздоровчий та спортивний напрям

Створити належні умови для забезпечення фізичного виховання та масового спорту в загальноосвітніх навчальних закладах обсягом не менше 8 - 12 годин рухової активності на тиждень

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Виховання учнів у дусі відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточення

Вивчити питання і розробити програми реконструкції та будівництва сучасних спортивних майданчиків на базах загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Забезпечити спортивним інвентарем та обладнанням загальноосвітні навчальні заклади для проведення навчально-виховного процесу з фізичної культури

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

3.

Забезпечити соціально-психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу

Організувати соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Задовольнити потреби учасників навчально-виховного процесу в необхідності отримання психологічної і соціальної допомоги

Створити систему соціально-психологічної підтримки школярів із девіантною поведінкою

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

1593,9 тис. грн.

 


Напрям "Школа здоров'я"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Безпека життєдіяльності, охорона здоров'я

Провести фестиваль команд веселих і кмітливих юних пожежників імені Л. П. Телятнікова "Як тебе не спалити, Києве мій?"

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації,
районні управління освіти,
Головне управління МНС України в м. Києві

Бюджет м. Києва

Усього: 127,7 тис. грн.,
у тому числі:

Зменшення нещасних випадків з дітьми як під час навчально-виховного процесу, так і в побуті

2012 р. - 27,5 тис. грн.

2013 р. - 30,3 тис. грн.

2014 р. - 33,3 тис. грн.

2015 р. - 36,6 тис. грн.

Провести міський збір-змагання за програмою Всеукраїнського громадського дитячого руху "Школа безпеки"

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації,
районні управління освіти,
Головне управління МНС України в м. Києві

Бюджет м. Києва

Усього: 200,9 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 43,3 тис. грн.

2013 р. - 47,6 тис. грн.

2014 р. - 52,4 тис. грн.

2015 р. - 57,6 тис. грн.

Провести "Тиждень безпеки життєдіяльності"

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації,
районні управління освіти,
Головне управління МНС України в м. Києві

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Провести конкурс малюнків, оповідань, творів, віршів, дитячих творчих робіт тощо з пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації,
районні управління освіти,
Головне управління МНС в м. Києві

Бюджет м. Києва

Усього: 163,4 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 35,2 тис. грн.

2013 р. - 38,7 тис. грн.

2014 р. - 42,6 тис. грн.

2015 р. - 46,9 тис. грн.

2.

Запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму та формування у дітей практичних навичок з безпеки дорожнього руху

Провести конкурс серед команд веселих і кмітливих юних інспекторів руху (КВК ЮІР) "Твій вибір, друг, безпечний рух"

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації,
районні управління освіти,
Головне управління МНС України в м. Києві

Бюджет м. Києва

Усього: 306,4 тис. грн.
у тому числі:

Забезпечення належних умов для збереження і зміцнення здоров'я дітей під час навчально-виховного процесу

2012 р. - 66 тис. грн.

2013 р. - 72,6 тис. грн.

2014 р. - 79,9 тис. грн.

2015 р. - 87,9 тис. грн.

Провести міський зліт юних інспекторів руху "ЮІР - за безпеку дорожнього руху"

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти,
УДАІ ГУ МВС України у м. Києві

Бюджет м. Києва

Усього: 187,8 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 9,0 тис. грн.

2012 р. - 38,5 тис. грн.

2013 р. - 42,4 тис. грн.

2014 р. - 46,6 тис. грн.

2015 р. - 51,3 тис. грн.

Посвятити першокласників у юні інспектори руху

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти,
УДАІ ГУ МВС України у м. Києві

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Провести конкурси малюнків, аплікацій, дитячих творчих робіт тощо з безпеки дорожнього руху

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністраці
районні управління освіти,
УДАІ ГУ МВС України у м. Києві

Бюджет м. Києва

Усього: 61,0 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 10,0 тис. грн.

2012 р. - 11,0 тис. грн.

2013 р. - 12,1 тис. грн.

2014 р. - 13,3 тис. грн.

2015 р. - 14,6 тис. грн.

3.

Збереження та зміцнення здоров'я школярів під час навчально-виховного процесу

Забезпечити санітарно-гігієнічний питний режим, запровадити в період загострення респіраторних захворювань практики вітамінізації, фітнес-лікування

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 1021,0 тис. грн.,
у тому числі:

Забезпечення належних умов для збереження і зміцнення здоров'я дітей під час навчально-виховного процесу

2012 р. -220,0 тис. грн.

2013 р. - 242,0 тис. грн.

2014 р. - 266,0 тис. грн.

2015 р. - 293,0 тис. грн.

Укомплектувати загальноосвітні навчальні заклади медичним персоналом і узгодити режим його роботи з часом перебування дітей у навчально-виховних закладах

2013 р.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечити медичні частини та медичні кабінети закладів освіти сучасним медичним обладнанням

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 51051 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 11000,0 тис. грн.

2013 р. - 12100,0 тис. грн.

2014 р. - 13310,0 тис. грн.

2015 р. - 14641,0 тис. грн.

Поповнювати двічі на рік ліками аптечки для надання першої невідкладної допомоги, медичні частини і медичні кабінети закладів освіти

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 3423,3 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 737,6 тис. грн.

2013 р. - 811,4 тис. грн.

2014 р. - 892,5 тис. грн.

2015 р. - 981,8 тис. грн.

Порушити клопотання до ТРК "Київ" щодо започаткування циклу освітніх телевізійних програм, спрямованих на запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму

2011 р.

Головне управління освіти і науки, УДАІ ГУ МВС України у м. Києві

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Продовжити практику проведення спільних чергувань інспекторів ДАІ і вчителів у мікрорайонах шкіл для нагляду за безпечним рухом дітей під гаслом "Київський школярик - зразковий пішохід"

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти,
УДАІ ГУ МВС України у м. Києві

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

4.

Поліпшення матеріально-технічної бази спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

Вивчити питання та розробити програму реконструкції та будівництва сучасних спортивних майданчиків на базах загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва

2011 - 2012 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Створення безпечного шкільного середовища

 

Забезпечити спортивним інвентарем та обладнанням загальноосвітні навчальні заклади для проведення навчально-виховного процесу з фізичної культури

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 51051,0 тис. грн.,
у тому числі:

 

2012 р. - 11000,0 тис. грн.

2013 р. - 12100,0 тис. грн.

2014 р. - 13310,0 тис. грн.

2015 р. - 14641,0 тис. грн.

5.

Зміцнення та розвиток фізичного здоров'я школярів

Розробити та запровадити в загальноосвітніх навчальних закладах систему контролю за станом фізичного розвитку та здоров'я учнів

2011 р.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти,
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

Не потребує фінансування

Зміцнення фізичного стану та поліпшення здоров'я учнів; профілактика захворюваності учнів, які за станом здоров'я належать до спеціальної медичної групи

Охопити учнів, які за станом здоров'я належать до спеціальної медичної групи, додатковими заняттями, спортивно-оздоровчими вправами не менше 2-х разів на тиждень у позаурочний час

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

6.

Соціальний захист та підтримка дітей та учнів

Забезпечити безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1 - 4 класів

Упродовж навчального року

Районні у м. Києві державні адміністрації,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 591597,8 тис. грн.,
у тому числі:

Поліпшення показників здоров'я учнів, що безпосередньо залежать від якості харчування (зниження захворюваності системи травлення тощо)

2011 р. - 96908,8 тис. грн.

2012 р. - 106560,0 тис. грн.

2013 р. - 117260,0 тис. грн.

2014 р. - 128985,0 тис. грн.

2015 р. - 141884,0 тис. грн.

Забезпечити безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1 - 11 класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів 1 - 11 класів із числа дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"

Упродовж навчального року

Районні у м. Києві державні адміністрації,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 6737,2 тис. грн.,
у тому числі:

 

2011 р. - 1103,5 тис. грн.

2012 р. - 1213,9 тис. грн.

2013 р. - 1335,3 тис. грн.

2014 р. - 1468,8 тис. грн.

2015 р. - 1615,7 тис. грн.

Забезпечити пільговим харчуванням за рішенням педагогічних рад загальноосвітніх навчальних закладів - частково вихованців груп продовженого дня (дітей із багатодітних сімей, дітей-напівсиріт, дітей із сімей, де мати-одиначка, батько-одинак) (10 % складу групи - повністю; 15 % - наполовину)

Упродовж навчального року

Районні у м. Києві державні адміністрації,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 22004,0 тис. грн.,
у тому числі:

 

2011 р. - 3604,2 тис. грн.

2012 р. - 3964,6 тис. грн.

2013 р. - 4361,1 тис. грн.

2014 р. - 4797,2 тис. грн.

2015 р. - 5276,9 тис. грн.

 

Забезпечити безкоштовним дієтичним харчуванням учнів 5 - 11 класів, які за медичними висновками його потребують

Упродовж навчального року

Районні у м. Києві державні адміністрації,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 96470,6 тис. грн.,
у тому числі:

 

2011 р. - 15801,6 тис. грн.

2012 р. - 17381,8 тис. грн.

2013 р. - 19120,0 тис. грн.

2014 р. - 21032,0 тис. грн.

2015 р. - 23135,2 тис. грн.

 

Вивчити питання забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 5 - 11 класів із соціально незахищених верств населення (із неблагополучних сімей, багатодітних сімей) за рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу

Упродовж навчального року

Районні у м. Києві державні адміністрації,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Вивчити питання забезпечення безкоштовними сніданками учнів 1 - 11 класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"

Упродовж навчального року

Районні у м. Києві державні адміністрації,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Вивчити питання забезпечення безкоштовними продовольчими наборами учнів 1 - 11 класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, харчуванням у канікулярний період (протягом навчального року) загальноосвітніх навчальних закладів (в тому числі загальноосвітніх шкіл-інтернатів)

Упродовж навчального року

Районні у м. Києві державні адміністрації,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Забезпечити харчуванням вихованців шкіл-інтернатів і дитячих будинків

Упродовж навчального року

Районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 150402,7 тис. грн.,
у тому числі:

 

2011 р. - 24 635,7 тис. грн.

2012 р. - 27099,0 тис. грн.

2013 р. - 29809,0 тис. грн.

2014 р. - 32790,0 тис. грн.

2015 р. - 36069,0 тис. грн.

 

Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації шеф-кухарями та кухарями дошкільних навчальних закладів, шкіл - дитячих садків, шкіл-інтернатів та дитячих будинків (1 раз на 5 років)

2012 - 2015 рр.

Районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 1629,7 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 351,1 тис. грн.

2013 р. - 386,3 тис. грн.

2014 р. - 424,9 тис. грн.

2015 р. - 467,4 тис. грн.

7.

Визначення вартості натурального продуктового набору для харчування дітей та учнів різних вікових категорій у м.. Києві

Розробити централізовані (по місту) розрахунки вартості харчування

Щорічно станом на 1 серпня та 1 грудня

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Централізований розрахунок середньої вартості харчування для дітей та учнів різних вікових категорій

8.

Планування видатків на харчування дітей та учнів м. Києва

Дотримуватися вимог чинного законодавства для забезпечення дітей та учнів м. Києва харчуванням з урахуванням натуральних норм

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Формування бюджетних запитів згідно з чинним законодавством

9.

Організація здійснення закупівель

Здійснити закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до чинного законодавства України

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Єдиний механізм здійснення державних закупівель

10.

Встановлення граничної торговельної надбавки

Встановити оптимальний розмір граничної торговельної надбавки на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх навчальних закладах

2011 - 2015 рр.

Головне управління з питань цінової політики, Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Встановлення оптимального розміру граничної торговельної надбавки

11.

Плата підприємств, що здійснюють організацію харчування в навчальних закладах, за використання приміщень для приготування їжі та харчування для учнів

Вивчити питання звільнення підприємств, що здійснюють організацію харчування в навчальних закладах, від відшкодування управлінням освіти за спожиті комунальні послуги в приміщеннях їдалень і харчоблоків в загальноосвітніх навчальних закладах, які використовуються для приготування їжі та харчування учнів району. Направляти вивільнені кошти на фінансування видатків для оплати харчування, заміну застарілого технологічного обладнання та його обслуговування

2011 - 2015 рр.

Районні у м. Києві державні
адміністрації

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Звільнення від орендної плати підприємств, що здійснюють організацію харчування в навчальних закладах

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

976435,5 тис. грн.

 


ПІДПРОГРАМА II. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Умови, в яких розвивається дитина дошкільного віку, визначають подальший розвиток особистості та формують її навчальні здібності. Відтак, дошкільна освіта покликана забезпечити психофізичний розвиток, морально-духовне становлення, виховання самостійності, формування навичок практичного життя й елементарної соціальної зрілості особистості.

Система дошкільної освіти повинна забезпечити комплексний розвиток підростаючої особистості, зокрема її фізичне здоров'я, інтелект, моральні якості, екологічну свідомість і соціально доцільну поведінку.

На реалізацію цього завдання спрямована діяльність мережі дошкільних навчальних закладів м. Києва, яка станом на 01.10.2010 нараховує 677 установ. Із них:

- 532 - ДНЗ комунальної форми власності, з яких 459 працюючих;

- 51 - відомчий ДНЗ, з яких 13 працюючих;

- 9 - приватних ДНЗ;

- 81 - школа - дитячий садок, у тому числі 5 приватних;

- 4 - навчально-виховні комплекси.

  

У ДНЗ усіх форм власності здобувають дошкільну освіту 84,8 тис. дітей (порівняно з 82,7 тис. дітей у 2009 р.), що становить 64 % загальної кількості дитячого населення столиці.

 

  

  

Мережа ДНЗ м. Києва переважно задовольняє наявні потреби, проте в 69 % ДНЗ міста спостерігається перевантаження груп: на 100 місць припадає 108 дітей.

  

Перевантаження зафіксовано переважно в мікрорайонах інтенсивної житлової забудови. Таких мікрорайонів у місті - 53, що становить 46 % загальної кількості мікрорайонів міста.

Аналіз зростання народжуваності дітей, яке розпочалося у м. Києві з 1999 р., засвідчує необхідність вироблення нових підходів до розширення кількості місць у існуючих ДНЗ та розвитку мережі дошкільних закладів.

  

З цією метою проводиться:

- поетапна реорганізація шкіл-дитячих садків у ДНЗ (реорганізовано 17 ШДС, до 2015 р. планується реорганізація ще 13 шкіл-дитсадків з виведенням 41 класу, що дозволить забезпечити місцями 820 дітей дошкільного віку);

- відновлення роботи непрацюючих груп у функціонуючих ДНЗ за рахунок проведення ремонтних робіт, звільнення приміщень від орендарів тощо (за 5 років відновлено роботу 580 груп, тобто 48 дитсадків проектною потужністю 220 місць);

- будівництво ДНЗ (за 5 років уведено в дію дві школи - дитячі садки "Веселка", "Перевесло" у Дарницькому районі та чотири дошкільні навчальні заклади NN 30, 115 в Оболонському, N 222 в Деснянському, N 100 в Дарницькому районах).

Як додатковий резерв у м. Києві варто розглядати 111 ДНЗ, які не функціонують з причини їх закриття у 90-х рр. та використовуються не за призначенням (73 дитсадки комунальної форми власності та 38 відомчих).

  

Відповідно до статті 12 Закону України "Про дошкільну освіту" в м. Києві створена мережа спеціальних та санаторних дошкільних навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) психічного розвитку, тривалого лікування та реабілітації. У 72 спеціальних і комбінованих зі спеціальними групами та у 67 санаторних і комбінованих з санаторними групами дошкільних навчальних закладах виховуються й отримують необхідну реабілітаційно-корекційну допомогу понад 13 тис. дітей, що становить 16 % від загальної кількості дошкільників у дитсадках.

Проте у дошкільній освіті міста є низка проблем, що мають негативні наслідки.

 

Наявні проблеми

Наслідки

Невідповідність між соціальним замовленням та наявною мережею дошкільних навчальних закладів

Недостатнє охоплення дошкільною освітою всіх дітей дошкільного віку, переповненість груп у ДНЗ

Обмеженість ресурсів розвитку системи дошкільної освіти

Втрата системою дошкільної освіти динаміки розвитку, погіршення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів

Недостатня забезпеченість дошкільних навчальних закладів розвивальними навчальними засобами

Зниження якості дошкільної освіти

Наявність розриву між дошкільною і початкової освітою

Втрата динаміки природної послідовності формування особистості дитини, порушення принципів ампліфікації дитячого розвитку

Недостатнє залучення дітей з особливими потребами в середовище однолітків

Обмеження прав дітей з особливими потребами на дошкільну освіту


У м. Києві впроваджено 4 науково-експериментальні програми всеукраїнського рівня, в яких беруть участь ДНЗ NN 71, 85, 251, 277 і ШДС "Барвінок", "Сонечко", "Паросток", та п'ять науково-експериментальних програм регіонального рівня, в яких задіяні педагоги ДНЗ N 100, 148, 166, 291, 298, 340, 428,429, 483, 498, 518, 635, 647, 662, 773 та ШДС "Перша ластівка", "Волошка", "Перевесло", "Дивосвіт".

У 331 ДНЗ, які реалізують пріоритетні напрямки: художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний, правовий, основи безпеки життєдіяльності, екологічний, розвиток творчих здібностей та статеве виховання, виховуються 51 тис. дітей.

Освітній процес у ДНЗ здійснюється за Програмою розвитку та виховання дитини раннього віку "Зернятко" та Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі". З метою задоволення широкого спектру потреб у дошкільній освіті необхідно розробити нові варіативні та парціальні програми.

Підпрограма "Дошкільна освіта" спрямована на подальший розвиток потенціалу дошкільних навчальних закладів, індивідуалізацію освітнього процесу, забезпечення рівних прав на здобуття дошкільної освіти та збереження психічного і фізичного здоров'я дітей дошкільного віку. Разом із тим забезпечення особистісного зростання кожної дитини неможливе без активної участі батьків. Нагальною є потреба в організації для батьків консультаційно-просвітницької роботи з використанням різних форм, зокрема й мережі Інтернет.

Цілі

Напрями

Збереження, підтримка та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності.
Забезпечення максимального охоплення дітей дошкільного віку різними формами дошкільної освіти та розширення спектру освітніх послуг.
Модернізація розвивального середовища дошкільних навчальних закладів

Потенціал дошкільної освіти

Здійснення моніторингу якості дошкільної освіти.
Розширення інноваційного середовища в системі дошкільної освіти.
Забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою.
Індивідуалізація освітнього простору дошкільних навчальних закладів

Успішний старт

Забезпечення соціальної та правової підтримки дітей-дошкільників з особливими потребами та тих, хто опинився в складних життєвих ситуаціях.
Охоплення дітей з особливими потребами різними видами дошкільної освіти, в тому числі інклюзивною.
Поліпшення якості корекційної допомоги дітям з особливими потребами

Особлива дитина


Напрям "Потенціал дошкільної освіти"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Збереження, підтримка та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності

Зберегти наявну мережу дошкільних навчальних закладів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 4445657,9 тис. грн.,
в тому числі:

Створення належних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти в м. Києві; збільшення кількості дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності

2011 р. - 728187,9 тис. грн.

2012 р. - 801006,0 тис. грн.

2013 р. - 881107,0 тис. грн.

2014 р. - 969218,0 тис. грн.

2015 р. - 1066139,0 тис. грн.

Власні надходження

Усього: 123188,1 тис. грн.,
в тому числі:

2011 р. - 20178,1 тис. грн.

2012 р. - 22196,0 тис. грн.

2013 р. - 24415,0 тис. грн.

2014 р. - 26857,0 тис. грн.

2015 р. - 29542,0 тис. грн.

Сприяти відновленню роботи вільних групових приміщень у функціонуючих дошкільних навчальних закладах, у тому числі відкриттю груп з короткотривалим перебуванням дітей відповідно до потреб батьків

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 27843,5 тис. грн.,
в тому числі:

2011 р. - 4452,7 тис. грн.

2012 р. - 5036,9 тис. грн.

2013 р. - 5540,7 тис. грн.

2014 р. - 6093,6 тис. грн.

2015 р. - 6719,6 тис. грн.

Ініціювати відновлення роботи непрацюючих дошкільних навчальних закладів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 48134,8 тис. грн.,
в тому числі:

2011 р. - 10870,8 тис. грн.

2012 р. - 7061,2 тис. грн.

2013 р. - 10135,8 тис. грн.

2014 р. - 10666,7 тис. грн.

2015 р. - 9400,3 тис. грн.

Проводити поетапну реорганізацію шкіл - дитячих садків у дошкільні навчальні заклади

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 24742,1 тис. грн.,
в тому числі:

2011 р. - 4643,4 тис. грн.

2012 р. - 3510,5 тис. грн.

2013 р. - 7656,1 тис. грн.

2014 р. - 4258,6 тис. грн.

2015 р. - 4673,5 тис. грн.

 

Провести моніторинг стану приміщень харчоблоків та їдалень навчальних закладів

2011 - 2012 рр.

Районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Провести моніторинг забезпечення технологічним та холодильним обладнанням харчоблоків навчальних закладів

2011- 2012 рр.

Районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

2.

Забезпечення максимального охоплення дітей дошкільного віку різними формами дошкільної освіти та розширення спектру освітніх послуг

Проводити щорічний моніторинг стану забезпечення дітей від 1 до 6 (7) років дошкільною освітою для прогнозування розвитку мережі дошкільних навчальних закладів кожного району м. Києва

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Позитивна динаміка охоплення дітей дошкільною освітою, поширення педагогічних знань серед батьків і громадськості

Проводити щорічний моніторинг контингенту дітей дошкільного віку, охоплених різними суб'єктами господарювання за рівнем "дошкільна освіта"

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Вивчити питання порядку прийому дітей у дошкільні навчальні заклади через районні управління освіти

2011 р.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Розширити мережу консультатційних пунктів, шкіл для молодих батьків, клубів дідусів та бабусь, центрів роботи з батьками на базі дошкільних навчальних закладів, центрів практичної психології управлінь освіти

2011 - 2015 рр.

Районні управління освіти,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

3.

Модернізація розвивального середовища дошкільних навчальних закладів

Забезпечити дошкільні групи в дошкільних навчальних закладах сучасними дитячими меблями, твердим і м'яким інвентарем

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 57727,3 тис. грн.,
в тому числі:

Поліпшення розвивального середовища дошкільних навчальних закладів, підвищення якості дошкільної освіти

2012 р. - 12123,7 тис. грн.

2013 р. - 13505,6 тис. грн.

2014 р. - 15170,1 тис. грн.

2015 р. - 16927,9 тис. грн.

Щорічно поновлювати методичні посібники та дидактичні матеріали, іграшки груп дошкільних навчальних закладів

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні у м. Києві державні адміністрації,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 41614,1 тис. грн.,
в тому числі:

2012 р. - 8720,7 тис. грн.

2013 р. - 9794,5 тис. грн.

2014 р. - 10929,7 тис. грн.

2015 р. - 12169,2 тис. грн.

Створити консультаційний пункт із питань інформаційно-
комунікативних технологій для педагогів дошкільних навчальних закладів

2011 - 2015 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Залучити засоби масової інформації для створення позитивного іміджу дошкільної освіти міста

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Провести конференцію "Розвиток інформаційно-
комунікаційних компетентностей педагогів дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти" для вихователів - методистів дошкільних навчальних закладів

2012 - 2015 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього 195,0 тис. грн.,
в тому числі:

 

2012 р. - 47,5 тис. грн.

2013 р. - 48,5 тис. грн.

2014 р. - 49,2 тис. грн.

2015 р. - 49,8 тис. грн.

 

Провести рейтингування дошкільних навчальних закладів міста

2012 р.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 276,0 тис. грн.,
в тому числі:

 

2012 р. - 276,0 тис. грн..

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

4769378,8 тис. грн.

 


Напрям "Успішний старт"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Розширення інноваційного середовища в системі дошкільної освіти

Сприяти поширенню передового, перспективного та новаторського педагогічного досвіду дошкільної освіти серед педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів

2011 - 2015 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення якості освітнього процесу з урахуванням науково-практичних досягнень, створення ефективної системи сприяння професійному зростанню та самореалізації педагогів

Вивчити питання відкриття експериментальних майданчиків на базі дошкільних навчальних закладів

2011 - 2015 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Розширення мережі дошкільних навчальних закладів, в яких освітній процес здійснюється за одним чи кількома напрямками (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо)

2011 - 2015 рр.

Районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Організувати постійно діючі семінари для керівників районних методичних об'єднань вихователів груп раннього та старшого дошкільного віку

2011 - 2012 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечити педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів новими варіативними та парціальними програмами, що відображають сучасні світові тенденції розвитку дошкільної освіти, специфіку регіону та здобутки інноваційного пошуку практиків

2013 - 2014 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 48,5 тис. грн.,
в тому числі:

2013 р. - 24,0 тис. грн.

2014 р. - 24,5 тис. грн.

Розробити варіативні, гнучкі навчальні плани та програми курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів щодо ефективного впровадження Державної базової й інших програм

2013 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Організувати постійно діючий семінар для методистів районних науково-методичних центрів з метою оптимізації методичної роботи в дошкільних навчальних закладах

2011 - 2015 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Продовжити роботу міського Університету науково-педагогічних знань для вихователів - методистів дошкільних навчальних закладів

2011 - 2015 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підготувати та видати збірку матеріалів для батьків з питань дошкільної освіти

2015 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка, Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 99,6 тис. грн.,
в тому числі:

2015 р. - 99,6 тис. грн.

Провести міський конкурс проектів на кращу організацію роботи з батьками

2012 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка, Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 276,0 тис. грн.,
в тому числі:

2012 р. - 276,0 тис. грн.

Створити на сайті Головного управління освіти і науки інформаційну сторінку "Батьківська лоція"

2011 р.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Провести конкурс на кращий сайт дошкільного навчального закладу

2014 р.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 264,0 тис. грн.,
в тому числі:

2014 р. - 264,0 тис. грн.

Сприяти створенню Асоціації керівників дошкільних навчальних закладів

2011 р.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Провести науково-практичну конференцію "Педагогічні ідеї Софії Русової в дошкільній освіті XXI ст." (з нагоди 155-річчя з дня народження С. Ф. Русової)

2011 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка, Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

2.

Забезпечити наступність між дошкільною та початковою освітою

Визначити базові дошкільні навчальні заклади щодо роботи з дітьми старшого дошкільного віку за програмою "Впевнений старт"

2011 - 2015 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Налагодження співпраці між дошкільною та шкільною ланками освіти

Провести міську науково-практичну конференцію "Наступність дошкільної та початкової освіти"

2013 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 63,1 тис. грн.,
в тому числі:

2013 р. - 63,1 тис. грн.

3.

Індивідуалізація освітнього простору дошкільних навчальних закладів

Провести моніторинг предметного розвивального середовища груп для дітей раннього віку

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечення особистого зростання кожної дитини, раннє виявлення, підтримка та розвиток обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей

Провести міський конкурс "Пізнавальна діяльність дітей п'ятирічного віку в розвивальному середовищі"

2011 - 2012 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка,
Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 139,0 тис. грн.,
в тому числі:

2012 - 139,0 тис. грн.

Щорічно проводити фестивалі дитячої творчості

2012 - 2015 рр.

Районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 278,6 тис. грн.,
в тому числі:

2012 р. - 60,0 тис. грн.

2013 р. - 66,0 тис. грн.

2014 р. - 72,6 тис. грн.

2015 р. - 80,0 тис. грн.

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

1168,8 тис. грн.

 


Напрям "Особлива дитина"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Забезпечення соціальної та правової підтримки дітей-дошкільників з особливими потребами та тих, хто опинився в складних життєвих ситуаціях

Забезпечити прийом дітей з синдромом Дауна у дошкільні навчальні заклади за місцем їх проживання та направленням Київської міської психолого-медико-
педагогічної консультації

2011 - 2015 рр.

Київська міська психолого-медико-
педагогічна консультація, районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 698,1 тис. грн.,
в тому числі:

Забезпечення рівного права на здобуття дошкільної освіти, ранньої соціальної адаптації та найбільш повного розкриття потенціалу дітей з особливими потребами

2011 р. - 110,3 тис. грн.

2012 р. - 126,7 тис. грн.

2013 р. - 139,4 тис. грн.

2014 р. - 153,1 тис. грн.

2015 р. - 168,6 тис. грн.

Вивчити питання необхідності відкриття логопедичних пунктів при дошкільних навчальних закладах

2011 - 2012 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

2.

Максимальне охоплення дітей з особливими потребами різними видами дошкільної освіти, в тому числі інклюзивною

Розширювати відповідно до потреб батьків мережу дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, в тому числі таких, що надають інклюзивну освіту

2011 - 2015 рр.

Київська міська психолого-медико-
педагогічна консультація, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Вивчити питання забезпечення дітей, які мають харчову алергію, та інших дітей, які з якихось причин не можуть відвідувати дитсадок цілий день, дошкільною освітою

2011 - 2012 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

3.

Поліпшення якості корекційної допомоги дітям з особливими потребами

Вивчити питання забезпечення розвивально-корекційного середовища груп дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу, в тому числі тих, що надають інклюзивну освіту

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Створення умов для здійснення індивідуального та диференційованого підходу до розвитку, навчання та виховання дітей з особливими потребами

 

Провести семінари, семінари-практикуми для педагогів інклюзивних груп

2011 - 2012 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Розробити методичні рекомендації щодо роботи з батьками, діти яких навчаються у групах інклюзивної освіти

2014 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 49,2 тис. грн.,
в тому числі:

2014 р. - 49,2 тис. грн.

 

Провести міську науково-практичну конференцію "Діти з особливими потребами в дошкільних навчальних закладах"

2011 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 46,9 тис. грн.,
в тому числі:

2011 р. - 46,9 тис. грн.

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

794,2 тис. грн.

 


ПІДПРОГРАМА III. ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Загальній середній освіті належить унікальна роль у системі столичної освіти, адже шкільне навчання є обов'язковим і довготривалим (охоплює три вікові періоди). У різних типах загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва освіту здобувають 230,1 тис. учнів.

Упродовж двох останніх десятиліть у м. Києві з причин демографічної кризи відбувалося скорочення контингенту школярів. Зазначений процес зупинився і, починаючи з 2008 р., в місті відбувається збільшення контингенту учнів початкових класів, а отже, необхідно внести корективи щодо державного замовлення вчителів для цієї вікової категорії школярів. Особливої уваги міста потребує будівництво нових і реконструкція старих шкільних приміщень.

  

Сьогодні у загальноосвітніх навчальних закладах столиці працює 22 тис. вчителів. У наступні п'ять років у зв'язку із позитивною демографічною динамікою зросте потреба у педагогічних кадрах різних спеціальностей, насамперед для 5 - 9 класів.

  

Серед ЗНЗ міста Києва близько 90 % - заклади комунальної власності, з них майже половина - це спеціалізовані школи, ліцеї та гімназії. Проте їх кількість і розташування непропорційні кількості учнів, які проживають у районах міста Києва.

Частка приватних ЗНЗ у місті Києві залишається незначною.

  

Шкільна освіта м. Києва упродовж останніх десятиліть перебуває у зоні активних змін, спричинених упровадженням законодавчо-нормативних актів та інноваційних технологій. На розвиток освіти вплинули глобальні регіональні, соціальні, економічні та ціннісно-світоглядні трансформації.

Наявні проблеми

Наслідки

Неоптимальність мережі та недостатній рівень готовності ЗНЗ до впровадження профільної освіти

Зниження рівня задоволення освітніх потреб особистості

Недостатній рівень культури навчального процесу

Зниження культурного рівня соціуму

Невідповідність між програмними цілями та засобами їх забезпечення

Втрата інноваційного та творчого потенціалу особистості для суспільного розвитку

Відсутність цілісного підходу у реалізації столичного компоненту

Фрагментація знань

Домінування знаннєвої (когнітивної) парадигми у діяльності ЗНЗ

Недостатній рівень життєвих компетентностей випускників

Відсутність стимулів для професійного зростання вчителів

Зниження рівня професійної майстерності вчителів

Недостатній рівень зорієнтованості ЗНЗ на здоров'я та безпеку школярів

Погіршення стану психічного і фізичного здоров'я школярів

Наявність розриву між ЗНЗ у забезпеченні високої якості освітніх послуг

Порушення принципу рівного доступу до високоякісної освіти

Низький рівень мобільності педагогів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів у міжнародному освітньому просторі

Недостатній рівень поширення інноваційного зарубіжного досвіду у сфері столичної освіти


Аналіз стану загальної середньої освіти дозволяє виокремити основні вектори розвитку шкільної освіти столиці:

• розробка столичного компоненту змісту освіти;

• реалізація особистісно-зорієнтованого та компетентнісного підходів;

• технологізація, інформатизація та інноваційність навчального процесу;

• профілізація навчання та запровадження системи моніторингу якості освіти.

Ці вектори знайшли відображення у визначенні цілей і напрямів підпрограми.

Цілі

Напрями

Сприяння зростанню вмотивованості навчальної діяльності школярів.
Досягнення відповідності між цілями та засобами навчання.
Зростання культурного рівня навчального процесу.
Гармонізація навчально-виховного процесу.
Вивчення, узагальнення й поширення інноваційного зарубіжного досвіду у сфері освіти

Початкова школа
Основна школа
Профільна школа
Особлива школа
Приватна школа
Християнська етика
Київський підручник
Шкільна бібліотека
Столична освіта у світовому просторі


Напрям "Початкова школа"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Соціальний захист та підтримка дітей та учнів

Забезпечити учнів перших класів подарунковими наборами київського першокласника

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 4459,1 тис. грн.,
у тому числі:

Виховання у підростаючого покоління любові до рідного міста - столиці України

2011 р. - 700,0 тис. грн.

2012 р. - 810,1 тис. грн.

2013 р. - 891,0 тис. грн.

2014 р. - 980,0 тис. грн.

2015 р. - 1078,0 тис. грн.

Розробити навчально-методичний посібник "Київський букварик" та щорічно дарувати його учням перших класів

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Інститут післядипломної педагогічної освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 6381,3 тис. грн., у тому числі:

2012 р. - 1375,0 тис. грн.

2013 р. -1512,5 тис. грн.

2014 р. - 1663,7 тис. грн.

2015 р. - 1830,1 тис. грн.

2.

Забезпечення права на здобуття освіти

Здійснити організований прийом дітей до перших класів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Гласність, відкритість у питанні прийому до перших класів та забезпечення права на здобуття освіти.
Відкритість столичної освіти до суспільних запитів

Розробити рекомендації щодо визначення функціональної готовності дітей до навчання у першому класі

2011 - 2012 рр.

Інститут післядипломної педагогічної освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 14,5 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 7,0 тис. грн.

2012 р. - 7,5 тис. грн.

Проводити Internet-батьківські збори для батьків майбутніх першокласників

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка,
Центр моніторингу столичної освіти, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

3.

Підвищення якості освіти

Провести дослідження щодо забезпечення наступності між початковою та середньою школою

2012 р., 2014 р.

Головне управління освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка,
Центр моніторингу столичної освіти,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 1260,0 тис. грн.,
у тому числі:

Підвищення якості освіти, створення належних матеріально-технічних умов для навчання учнів початкових класів.
Забезпечення об'єктивності рейтингу навчальних закладів, стимулювання педагогічних колективів

2012 р. - 600,0 тис. грн.

2014 р. - 660,0 тис. грн.

Провести конкурс на кращий кабінет початкової школи

2015 р.

Головне управління освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка,
Центр моніторингу столичної освіти,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 40,0 тис. грн.

2015 р. - 40,0 тис. грн.

Виокремити початкову школу в окремі блоки (приміщення)

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Розробити для початкової школи комплекс "Цікава школа" (робочі зошити + компакт-диски)

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Інститут післядипломної педагогічної освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечити зонування та обладнання навчально-ігрових та дозвільних площадок у навчальних закладах для учнів початкових класів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

4

Підвищення професійної майстерності вчителів

Розробити та виготовити навчально-методичний комплекс для вчителів початкових класів

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 434,1 тис. грн.,
у тому числі:

Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників і відповідно підвищення якості навчання учнів

2012 р. - 93,5 тис. грн.

2013 р. - 102,9 тис. грн.

2014 р. - 113,2 тис. грн.

2015 р. - 124,5 тис. грн.

Розробити та впровадити ігрові технології навчання

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Інститут післядипломної педагогічної освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Оновити навчальні плани підготовки та підвищення кваліфікації вчителів початкових класів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Інститут післядипломної педагогічної освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

12589,0 тис. грн.

 


Напрям "Основна школа"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Задоволення освітніх потреб громадян столиці

Зберігати та розвивати мережу загальноосвітніх навчальних закладів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 10346752,8 грн.,
у тому числі:

Створення належних умов для здобуття освіти

2011 р. - 1679125,4 тис. грн.

2012 р. - 1867620,6 тис. грн.

2013 р. - 2054382,7 тис. грн.

2014 р. - 2259821,0 тис. грн.

2015 р. - 2485803,1 тис. грн.

Власні надходження

Усього: 318 453,6 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 52 161,9 тис. грн.

2012 р. - 57 378,1 тис. грн.

2013 р. - 63 115,9 тис. грн.

2014 р. - 69 427,5 тис. грн.

2015 р. - 76 370,2 тис. грн.

2.

Вдосконалення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів

Оновити навчально-методичну базу кабінетів природознавства (5 - 6-ті кл.)

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Інститут післядипломної педагогічної освіти, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 8000,0 тис. грн.,
у тому числі:

Оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів

2012 р. - 2000,0 тис. грн.

2013 р. - 2000,0 тис. грн.

2014 р. - 2000,0 тис. грн.

2015 р. - 2000,0 тис. грн.

Придбати та встановити лінгафонні студії для вивчення іноземних мов

2013 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Інститут післядипломної педагогічної освіти, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 4000,0 тис. грн.,
у тому числі:

2014 р. - 1000,0 тис. грн.

2012 р. - 1000,0 тис. грн.

2013 р. - 1000,0 тис. грн.

2015 р. - 10000 тис. грн.

Проводити щорічні конференції для керівників методичних об'єднань шкіл

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Модернізувати шкільні майстерні

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 4000,0 тис. грн.,
у тому числі:

 

2012 р. - 1000,0 тис. грн.

2013 р. - 1000,0 тис. грн.

2014 р. - 1000,0 тис. грн.

2015 р. - 1000,0 тис. грн.

3.

Покращення навчально-методичного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах

Сприяти розвиткові мережі загальноосвітніх навчальних закладів із вивченням мов національних меншин, враховуючи потреби мешканців столиці

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Створення належних умов для забезпечення ефективності процесу вивчення української мови та мов національних меншин у загальноосвітніх навчальних закладах міста

Удосконалити вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах із вивченням мов національних меншин

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

 

Сприяти розвиткові мережі класів, закладів освіти з поглибленим вивченням української мови

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Розробити методичні рекомендації для забезпечення наступності між початковою та основною школою

2012 р.

Головне управління освіти і науки, Інститут післядипломної педагогічної освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 23,9 тис. грн.
у тому числі:

Поліпшення організації навчально-виховного процесу

2012 р. -23,9 тис. грн.

Проводити уроки трудового навчання та забезпечувати професійну орієнтацію учнів із використанням бази навчально-виробничих комбінатів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 22839,2. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 3741,0 тис. грн.

2012 р. - 4115,1 тис. грн.

2013 р. - 4526,6 тис. грн.

2014 р. -4979,3 тис. грн.

2015 р. -5477,2 тис. грн.

Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади навчально-методичним комплексом із трудового навчання

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 519,1 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 85,0 тис. грн.

2012 р. - 93,5 тис. грн.

2013 р. - 102,9 тис. грн.

2013 р. - 113,2 тис. грн.

2015 р. - 124,5 тис. грн.

Розробити та впровадити систему дистанційного навчання на період тимчасового призупинення навчальних занять або в разі тривалої відсутності учня в загальноосвітньому навчальному закладі

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Створити творчі майстерні "Цікава методика"

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Інститут післядипломної педагогічної освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Упровадити на регіональному телеканалі ТРК "Київ" телеуроки та постійно діючу програму "Час освіти"

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

4

Розробка та впровадження пілотних проектів, спрямованих на вивчення та поліпшення стану якості навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Упровадити пілотні проекти: "Електронний журнал", "Електронний щоденник"

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти,
Центр моніторингу столичної освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Розробити та впровадити цільовий проект з організаційного розвитку навчального закладу

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Центр моніторингу столичної освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Розробити та впровадити пілотний проект "Створення моделі прогресу учня та навчального закладу"

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Центр моніторингу столичної освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

10704588,6 тис. грн.

 


Напрям "Профільна школа"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Забезпечення високоякісної загальноосвітньої профільної та професійної підготовки учнів

Визначити перелік опорних шкіл з питань організації профільного навчання у районах

2011 -2012 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Профілізація шкільної освіти посилить індивідуалізацію навчання, збереже наступність між загальноосвітніми навчальними закладами та вищими навчальними закладами, допоможе випускникові працевлаштуватися, об'єктивно сприятиме розв'язанню кадрових проблем у столиці, а також задоволенню запитів українського суспільства щодо підготовки майбутніх фахівців

Проводити постійно діючі семінари з питань організації профільного навчання на базі опорних шкіл (спеціально створених експериментальних педагогічних майданчиків)

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Провести науково-методичну конференцію "Профілізація шкільної освіти як складова соціалізації учнівської молоді"

2014 р.

Головне управління освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 30,0 тис. грн.
у тому числі:

2014 р. - 30,0 тис. грн.

Провести цикл семінарів "Використання інформаційно-
комунікаційні технології на основі методу проектів у навчальних закладах гуманітарного (природничо-
математичного, художньо-естетичного та ін.) профілю"

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Розробити "Освітню карту" організації профільного навчання у районах

2011 р.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Організувати взаємодію загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів, ВПТУ, НВК із питань допрофесійної підготовки учнів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

2.

Виявлення професійно значущих якостей особистості, інтенсифікація процесу профорієнтації та профдіагностичної роботи з учнями

Провести моніторингові дослідження учнів, учителів та батьків щодо організації профільного навчання

2014 р.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти,
Центр моніторингу столичної освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 420,0 тис. грн.,
у тому числі:

 

2014 р. - 420,0 тис. грн.

Визначити базові загальноосвітні навчальні заклади й укласти угоди про їхню співпрацю з професійно-технічними навчальними закладами

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечити психологічний супровід школярів з особливими потребами (обмеженими можливостями) з метою соціально-професійної реабілітації засобами профільного навчання

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Активізувати діяльність громадської системи управління, підвищити роль піклувальних рад у створенні належних умов для профільного навчання старшокласників

2011 - 2013 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

3

Підвищення професійного рівня педагогічних працівників

Організовувати та проводити різнопланові методичні заходи для забезпечення належного рівня професійної компетентності вчителів столиці, які працюють у профільних класах, у міжкурсовий період: а) інструктивно-методичні наради; б) семінари на базі загальноосвітніх навчальних закладів; в) індивідуальні консультації

2012 - 2015 рр.

Інститут післядипломної педагогічної освіти, районні науково-методичні центри

Бюджет м. Києва

Усього: 153,1 тис. грн.,
у тому числі:

 

2012 р. - 33,0 тис. грн.

2013 р. - 36,3 тис. грн.

2014 р. - 39,9 тис. грн.

2015 р. - 43,9 тис. грн.

4

Підвищення якості природничо-
математичної освіти

Вивчити стан забезпечення навчальних кабінетів природничо-
математичного циклу необхідним обладнанням у загальноосвітніх навчальних закладах міста та оновити його

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 6321,3 тис. грн.,
у тому числі:

 

2011 р. - 304,1 тис. грн.

2012 р. - 882,0 тис. грн.

2013 р. - 1613,9 тис. грн.

2014 р. - 1559,0 тис. грн.

2015 р. - 1962,3 тис. грн.

Поповнити кабінети хімії та фізики необхідними приладами та реактивами для проведення лабораторних робіт

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 1887,6 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. -363,0 тис. грн.

2013 р. - 435,6 тис. грн.

2014 р. - 544,5 тис. грн.

2015 р. - 544,5 тис. грн.

Створити медіатеку уроків природничо-
математичного циклу з досвіду роботи кращих учителів міста

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Інститут післядипломної педагогічної освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 102,1 тис. грн.,
у тому числі:

 

2012 р. - 22,0 тис. грн.

2013 р. - 24,2 тис. грн.

2014 р. - 26,6 тис. грн.

2015 р. - 29,3 тис. грн.

 

Провести конкурс на кращу розробку сучасного уроку з предметів природничо-
математичного циклу

2011 - 2015 рр.

Інститут післядипломної педагогічної освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Модернізувати систему психолого-педагогічної, методичної, практичної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних предметів та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

2011 - 2015 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Розробити й упровадити експериментальні моделі організації профільної школи

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Інститут післядипломної педагогічної освіти, Центр моніторингу столичної освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Розробити й упровадити навчально-методичний комплекс "Профільна школа"

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Інститут післядипломної педагогічної освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

 

Розробити серію електронних підручників для профільної школи

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Центр моніторингу столичної освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 1710,0 тис. грн.,
у тому числі:

 

2012 р. - 420,0 тис. грн.

2013 р. - 530,0 тис. грн.

2014 р. - 380,0 тис. грн.

2015 р. - 380,0 тис. грн.

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

10624,1 тис. грн.

 


Напрям "Особлива школа"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи підпрограми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Приведення мережі шкіл-інтернатів та дитячих будинків у відповідність із потребами населення м. Києва

Оптимізувати мережу шкіл-інтернатів та дитячих будинків

2011 - 2012 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечення рівного доступу до освіти для дітей всіх категорій

Вивчити потреби населення та, у разі необхідності, відкрити дошкільні групи у спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах для розумово відсталих дітей

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Продовжити роботу щодо розширення мережі логопедичних пунктів у загальноосвітніх навчальних закладах та забезпечити їх навчально-дидактичним матеріалом, новітніми засобами для проведення корекційної роботи

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 4600,0 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 1000,0 тис. грн.

2013 р. - 1200,0 тис. грн.

2014 р. - 1200,0 тис. грн.

2015 р. - 1200,0 тис. грн.

2.

Підвищення професійного рівня педагогічних працівників, організація об-обміну передовим педагогічним досвідом

Проводити постійно діючі семінари для соціальних педагогів і психологів шкіл-інтернатів і дитячих будинків з питань соціального захисту дітей

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Професійне зростання працівників шкіл-інтернатів та використання кращого досвіду роботи

Модернізувати систему підвищення кваліфікації педагогів, що працюють із учнями, які мають вади психічного та (або) фізичного розвитку

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Створити центри професійної майстерності при школах-інтернатах:
- для вчителів, що працюють із дітьми з тяжкими порушеннями мови,
- школа-інтернат N 7;
- для вчителів, що працюють із дітьми з вадами слуху,
- школа-інтернат N 6;
- для вчителів, що працюють із дітьми з вадами зору,
- школа-інтернат N 11;
- для вчителів, що працюють із дітьми з порушенням опорно-рухового апарату,
- школа-інтернат N 15;
- для вчителів, що працюють із дітьми з вадами інтелектуального розвитку - школа-інтернат N 16

2011 - 2012 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка, Академія педагогічних наук України

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

3.

Моніторинг рівня забезпеченості учнів з особливими освітніми потребами якісною освітою

Провести моніторингові дослідження учнів, учителів та вихователів щодо ефективності роботи шкіл-інтернатів та дитячих будинків

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти,
Центр моніторингу столичної освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 153,0 тис. грн.,
у тому числі:

Забезпечення якісного виконання навчальних та реабілітаційних програм

2012 р. - 33,0 тис. грн.

2013 р. - 36,0 тис. грн.

2014 р. - 40,0 тис. грн.

2015 р. - 44,0 тис. грн.

4.

Допрофесійна та професійна підготовка учнів шкіл-інтернатів

Провести "круглий стіл" з питання допрофесійної та професійної підготовки дітей з особливими потребами, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

2012 р.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 10,0 тис. грн.
у тому числі:

Соціальна адаптація випускників шкіл-інтернатів та дитячих будинків

2012 р. - 10,0 тис. грн.

5.

Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів

Визначити навчальні заклади, в яких будуть відкриті інклюзивні та інтегровані класи

2011 - 2012 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечення реалізації права дитини з особливими освітніми потребами на якісну освіту незалежно від місця проживання

Створити загальноміський банк даних щодо дітей з вадами психічного та (або) фізичного розвитку, які навчаються в інклюзивних або інтегрованих класах

2011 р.

Київська міська психолого-медико-
педагогічна комісія

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Залучити позашкільні навчальні заклади у м. Києві до створення розгалуженої системи надання послуг дітям, які потребують особливих умов для навчання

2011 - 2012 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

6.

Зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивними й інтегрованими класами

Забезпечити спеціальним транспортом загальноосвітні навчальні заклади, у яких навчаються діти з порушеннями опорно-рухового апарату

2013 р.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Всього: 350,0 тис. грн.
у тому числі:

Забезпечення та зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів із інклюзивним навчанням

2013 р. - 350,0 тис. грн.

Визначити потреби населення та створити умови для безперешкодного доступу осіб, які мають вади фізичного розвитку, до будівель та приміщень

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 1394,0 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 194,0 тис. грн.

2013 р. - 400,0 тис. грн.

2014 р. - 400,0 тис. грн.

2015 р. - 400,0 тис. грн.

7.

Моніторинг рівня забезпеченості якісною освітою учнів з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу

Провести моніторинг якості навчання учнів інклюзивних та інтегрованих класів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Центр моніторингу столичної освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 30,5 тис. грн.,
у тому числі:

Забезпечення якісного виконання навчальних та реабілітаційних програм

2011 р. - 5,0 тис. грн.

2012 р. - 5,5 тис. грн.

2013 р. - 6,0 тис. грн.

2014 р. - 6,7 тис. грн.

2015 р. - 7,3 тис. грн.

Вивчити обсяг і якість наданих освітніх та корекційно-реабілітаційних послуг учням інклюзивних та інтегрованих класів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Центр моніторингу столичної освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 30,5 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 5,0 тис. грн.

2012 р. - 5,5 тис. грн.

2013 р. - 6,0 тис. грн.

2014 р. - 6,7 тис. грн.

2015 р. - 7,3 тис. грн.

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

6568,0 тис. грн.

 


Напрям "Приватна школа"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Створення рівноправних умов соціального забезпечення та надання підтримки у формах, передбачених законодавством

Надати приватним загальноосвітнім навчальним закладам можливість отримувати приміщення освітнього призначення в довгострокове пільгове орендне користування на термін, не коротший від терміну дії ліцензії на здійснення освітньої діяльності

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечення умов для розвитку національної системи освіти шляхом подолання монопольного становища держави та створення конкурентного середовища в освітній сфері, задоволення освітніх потреб мешканців міста

Розв'язати питання врегулювання порядку плати земельного податку

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Установити для приватних загальноосвітніх навчальних закладів тарифи на оплату комунальних послуг у розмірах, передбачених для комунальних загальноосвітніх навчальних закладів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Продовжити практику забезпечення учнів перших класів подарунковими наборами київського першокласника

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

0

 


Напрям "Християнська етика в українській культурі"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Виховання молоді на засадах духовних цінностей українського народу

Продовжити впровадження експериментального курсу "Християнська етика в українській культурі" на рівні школи II ступеня навчання та забезпечити науково-методичний супровід педагогічного експерименту

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Інститут післядипломної педагогічної освіти, Центр моніторингу столичної освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Упровадження курсу поверне сучасних школярів у лоно християнської культури, розкриє для них моральні норми поведінки, сформує толерантне ставлення до навколишнього світу, до праці, допоможе визначити власне місце в дорослому житті й разом з іншими складовими навчально-виховного процесу в школі закладе основи гармонійного розвитку майбутнього громадянина України

Розробити та своєчасно видрукувати навчально-методичні комплекси "Християнська етика в українській культурі" для учнів 5 - 9 класів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Інститут післядипломної педагогічної освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 2600,0 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 500,0 тис. грн.

2012 р. - 500,0 тис. грн.

2013 р. - 500,0 тис. грн.

2014 р. - 500,0 тис. грн.

2015 р. - 600,0 тис. грн.

Розробити та впровадити у виховний процес дошкільних навчальних закладів міста посібник для дітей 5-річного віку "Сонячна стежинка" із курсу "Християнська етика в українській культурі"

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти,
Інститут післядипломної педагогічної освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Поповнити та оновити навчально-методичні комплекси з курсу "Християнська етика в українській культурі"

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 1650,0 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 500,0 тис. грн.

2013 р. - 500,0 тис. грн.

2014 р. - 650,0 тис. грн.

Провести конкурси творчих робіт з курсу "Християнська етика в українській культурі" серед учнів та вчителів у номінаціях: краща учнівська творча робота; краща розробка уроку; краща дидактична гра

2012 р., 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти,
Інститут післядипломної педагогічної освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 21,0 тис. грн.,
у тому числі:

2012 - 10,0 тис. грн.

2015 - 11,0 тис. грн.

3.

Підготовка педагогічних кадрів

Організувати та провести підготовку педагогічних кадрів, визначених районними управліннями освіти для викладання курсу "Християнська етика в українській культурі"

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти,
Інститут післядипломної педагогічної освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Провести семінари-практикуми для вчителів, які викладають курс "Християнська етика в українській культурі"

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти,
Інститут післядипломної педагогічної освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 100,0 тис. грн.,
у тому числі:

 

2012 р. - 25,0 тис. грн.

2013 р. - 25,0 тис. грн.

2014 р. - 25,0 тис. грн.

2015 р. - 25,0 тис. грн.

 

Провести науково-практичну конференцію з питання викладання курсу "Християнська етика в українській культурі" на базі початкової та середньої школи

2013 р.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, Центр моніторингу столичної освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 30,0 тис. грн.,
у тому числі:

 

2013 р. - 30,0 тис. грн.

4.

Забезпечення результативності та ефективності запровадження курсу

Здійснити моніторингові дослідження щодо результатів та ефективності запровадження курсу "Християнська етика в українській культурі"

20 13 р.,
2015 р.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Інститут післядипломної педагогічної освіти, Центр моніторингу столичної освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 260,0 тис. грн.,
у тому числі:

 

2013 р. - 120,0 тис. грн.

 

2015 р. - 140,0 тис. грн.

 

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

4661,0 тис. грн.

 


Напрям "Київський підручник"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Забезпечення права кожного школяра на здобуття знань із природи, економіки, історії та культури свого регіону - столиці

Визначити першочергові потреби в забезпеченні навчально-методичними комплектами учнів і вчителів столиці з урахуванням регіонального та шкільного компонентів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Інститут післядипломної педагогічної освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Створення умов для реалізації потреб мешканців столиці у високоякісній освіті

Оголосити конкурс щодо створення підручників для основної та профільної школи, організувати творчі групи з авторів-переможців

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Інститут післядипломної педагогічної освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Розширення, поглиблення та конкретизація знань, передбачених державним компонентом освіти

 

Організувати видрук та апробацію створених підручників та створити електронні підручники з окремих предметів для початкової та старшої школи

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти,
Інститут післядипломної педагогічної освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 18800,0 тис. грн.,
у тому числі:

 

2011 р. - 3000,0 тис. грн.

2012 р. - 3500,0 тис. грн.

2013 р. - 3800,0 тис. грн.

2014 р. - 4000,0 тис. грн.

2015 р. - 4500, тис. грн.

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

18800,0 тис. грн.

 


Напрям "Шкільна бібліотека"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Поліпшення матеріально-технічної, науково-методичної бази та оновлення бібліотечних фондів шкільних бібліотек

Придбати програмне забезпечення для обліку наявної у шкільних бібліотеках літератури

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення якості освіти завдяки високоякісному інформаційному забезпеченню учасників навчально-виховного процесу, залученню інформаційних ресурсів бібліотек у навчальний процес

Відновити фінансування для закупівлі художньої, енциклопедичної, науково-популярної, методичної та іншої літератури

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Всього: 8000,0 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 2000,0 тис. грн.

2013 р. - 2000,0 тис. грн.

2014 р. - 2000,0 тис. грн.

2015 р. - 2000,0 тис. грн.

Забезпечення періодичними виданнями

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 6000,0 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 1500,0 тис. грн.

2013 р. - 1500,0 тис. грн.

2014 р. - 1500,0 тис. грн.

2015 р. - 1500,0 тис. грн.

Зміцнення матеріально-технічної бази шкільних бібліотек

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Всього: 6000,0 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 1500,0 тис. грн.

2013 р. - 1500,0 тис. грн.

2014 р. - 1500,0 тис. грн.

2015 р. - 1500,0 тис. грн.

 

 

Забезпечити підключення шкільних бібліотек до мережі Інтернету

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Трансформація бібліотек навчальних закладів м. Києва в сучасні бібліотечно-інформаційні центри, досягнення якісно нового рівня задоволення універсальних інформаційних потреб

Створити локальну комп'ютерну мережу шкільних бібліотек м. Києва

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Провести конкурс "Шкільна бібліотека"

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 160,0 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 6,0 тис. грн.

2012 р. - 10,0 тис. грн.

2013 р. - 36,0 тис. грн.

2014 р. - 54,0 тис. грн.

2015 р. - 54,0 тис. грн.

Забезпечити науково-методичний супровід роботи шкільних бібліотек, методистів управлінь освіти з питань роботи шкільних бібліотек

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут післядипломної педагогічної освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

20160,0 тис. грн.

 


Напрям "Столична освіта у світовому просторі"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Координація питань міжнародного співробітництва у навчальних закладах м. Києва

Створити в районних управліннях освіти підрозділи з координації міжнародних партнерських зв'язків закладів освіти

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Оптимізація управління діяльністю навчальних закладів з питань міжнародного співробітництва, європейської та євроатлантичної інтеграції

2.

Упровадження в освітню практику м. Києва системи інформаційного забезпечення міжнародного співробітництва

Створити інформаційну мережу між навчальними закладами м. Києва і зарубіжними країнами та банк даних закладів освіти, що підтримують міжнародні партнерські зв'язки

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Покращення рівня інформаційного забезпечення розвитку міжнародного співробітництва

Забезпечити випуск науково-методичного щорічника "Удосконалення та розвиток міжнародного партнерства у сфері освіти столиці України"

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 92,0 тис. грн., у тому числі:

 

2012 р. - 20,00 тис. грн.

2013 р. - 22,0 тис. грн.

2014 р. - 24,0 тис. грн.

2015 р. - 26,0 тис. грн.

3.

Інформування учнівської та студентської молоді з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Створити у навчальних закладах музеї, єврозали, виставкові зали, експозиції яких висвітлюють питання міжнародного співробітництва та євроінтеграції

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Інформування учнівської та студентської молоді, педагогічних колективів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Забезпечити участь навчальних закладів м. Києва у міжнародних культурно-освітніх і наукових заходах, приурочених до знаменних дат та міжнародних свят

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Київський палац дітей та юнацтва

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Продовжити практику проведення міського конкурсу-фестивалю "Діалог держав: партнерство в освіті"

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Київський палац дітей та юнацтва

Бюджет м. Києва

Усього: 76,6 тис. грн.,
у тому числі:

 

2012 р. - 16,5 тис. грн.

2013 р. - 18,2 тис. грн.

2014 р. - 20,0 тис. грн.

2015 р. - 21,9 тис. грн.

4.

Розширення кола суб'єктів міжнародного співробітництва

Організувати офіційні відрядження делегацій освітян м. Києва з метою укладання угод та в рамках угод між м Києвом та містами-побратимами

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 400,0 тис. грн., у тому числі:

Забезпечення розвитку освіти м. Києва з урахуванням європейських стандартів, підвищення якості освіти

2012 р. - 100,0 тис. грн.

2013 р. - 100,0 тис. грн.

2014 р. - 100,0 тис. грн.

2015 р. - 100,0 тис. грн.

Організувати прийоми делегацій освітян у м. Києві згідно з укладеними угодами та в рамках угод між м. Києвом та містами-побратимами

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 250,0 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 60,0 тис. грн.

2013 р. - 60,0 тис. грн.

2014 р. - 60,0 тис. грн.

2015 р. - 70,0 тис. грн.

Забезпечити створення системи прямих зв'язків між навчальними закладами м. Києва та навчальними закладами, державними і позадержавними освітніми і науковими структурами інших країн

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Забезпечити участь учнівської та студентської молоді в освітніх і наукових програмах, проектах, конкурсах та фестивалях міжнародних організацій і фондів; у спільних заходах, що здійснюються в рамках угод між м. Києвом та містами-побратимами

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

5.

Сприяння створенню дитячих міжнародних об'єднань

Активізувати діяльність шкільних осередків дружби та шкільних євроклубів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Пропаганда історії, культури, традицій, демократичних перетворень у країнах світу, розширення гуманітарних зв'язків київських школярів з молоддю інших держав

6.

Поширення досвіду діяльності асоційованих шкіл ЮНЕСКО

Сприяти участі загальноосвітніх навчальних закладів у проектах асоційованих шкіл ЮНЕСКО; проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, відкритих уроків під егідою асоційованих шкіл ЮНЕСКО; розповсюдженні науково-методичних матеріалів ЮНЕСКО

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Набуття учнями київських шкіл компетентностей, які забезпечать їм конкурентоздатність на європейському та світовому ринку праці

7.

Вивчення зарубіжного досвіду розв'язання актуальних проблем освіти

Забезпечити стажування вчителів з метою обміну інноваційним педагогічним досвідом; проведення міжнародних конференцій, семінарів, зустрічей тощо

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення професійного рівня педагогічних працівників шляхом поширення інноваційного міжнародного досвіду

Вивчити питання проведення у м. Києві Освітнього форуму європейських столиць

2011 р.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

8.

Забезпечення мобільності учнівської та студентської молоді

Сприяти здійсненню освітніх навчальних обмінів; організації мовної практики, семінарів, олімпіад тощо

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Київський палац дітей та юнацтва

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Виховання покоління молоді, що буде захищеним та мобільним на ринку праці, матиме необхідні знання, навички та компетентності для інтеграції в європейське та світове суспільство

Продовжити організацію спільних міжнародних, тематичних табірних змін учнівської молоді

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Київський палац дітей та юнацтва

Бюджет м. Києва

Усього: 920,0 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 200,0 тис. грн.

2013 р. - 220,0 тис. грн.

2014 р. - 240,0 тис. грн.

2015 р. - 260,0 тис. грн.

Сприяти створенню у м. Києві міжнародних навчальних закладів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Забезпечити поглиблення партнерських стосунків зі школами та громадськими організаціями української діаспори: сприяти діяльності українських шкіл, класів та розвитку української мови за кордоном, обміну навчальною, науково-методичною та спеціальною літературою; організації спільних культурно-освітніх, оздоровчих та спортивних заходів для учнівської молоді м. Києва та українців, які проживають за кордоном

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Зміцнення та розвиток національно-культурних зв'язків студентської та учнівської молоді з українцями, які проживають за кордоном

9.

Розширення співробітництва у сфері освіти, обмін досвідом (Київська область, Головне управління освіти)

Проведення постійно діючих семінарів, нарад

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Обмін досвідом у галузі інноваційних педагогічних технологій, формування ефективного ринку освітніх послуг

Організація та проведення спільних науково-практичних конференцій

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 51,0 тис. грн.
у тому числі:

2012 р. - 11,0 тис. грн.

2013 р. - 12,1 тис. грн.

2014 р. - 13,3 тис. грн.

2015 р. - 14,6 тис. грн.

 

Обмін групами спеціалістів з метою вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Організація і проведення спільних моніторингових досліджень якості надання освітніх послуг

2013, 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Центр моніторингу столичної освіти, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Встановлення партнерських зв'язків між освітніми установами

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Проведення масових заходів, організованими за ініціативи учнівського самоврядування

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 101,9 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 22,0 тис. грн.

2013 р. - 24,0 тис. грн.

2014 р. - 26,6 тис. грн.

2015 р. - 29,3 тис. грн.

Проведення спільних конференцій, семінарів, практикумів, олімпіад, конкурсів для учнівської та студентської молоді

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 190,0 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 40,0 тис. грн.

2013 р. - 50,0 тис. грн.

2014 р. - 50,0 тис. грн.

2015 р. - 50,0 тис. грн.

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

2081,5 тис. грн.

 


ПІДПРОГРАМА IV. ВИХОВАННЯ ТА ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

Наявні проблеми

Наслідки

Недостатній рівень доступності до позашкільної освіти

Недостатня зайнятість дітей у позаурочний час

Зниження виховного потенціалу навчального процесу

Порушення єдності навчально-виховного процесу

Несвоєчасне виявлення природної обдарованості й талантів дітей

Обмежене розкриття творчого потенціалу дітей


  

Упродовж останніх років спостерігається зростання кількості дітей, охоплених позашкільною освітою. Домінуючими видами у позашкільних навчальних закладах є гуртки художньо естетичного напряму. Скоротилася кількість гуртків технічної творчості.

Однозмінне навчання в загальноосвітніх навчальних закладах міста дає змогу ширше використовувати можливості школи для організації зайнятості дітей в позаурочний час. Так, у загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва уведено 689 ставок гурткової роботи фізкультурно-спортивного напряму, що дало змогу відкрити 1,6 тис. гуртків та додатково охопити гуртковою роботою до 42 тис. дітей.

  

Незважаючи на скорочення загальної кількості дітей з девіантною поведінкою та кількості дітей, що перебували на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх, проблема профілактики злочинності серед неповнолітніх та зайнятості дітей у позанавчальний час залишається актуальною у м. Києві.

Цілі

Напрями

• Досягнення 100 % рівня охоплення дітей позашкільною освітою

Позашкілля

• Удосконалення системи виховної роботи в навчальних закладах міста

Школа виховання

• Створення умов для своєчасного виявлення природних обдарованостей і талантів дітей

Обдарованість


Напрям "Позашкілля"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Управління якістю позашкільної освіти і виховання

Створити єдиний освітній простір щодо взаємодії позашкільної освіти з різними ланками освіти

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Створити регіональну систему управління якістю позашкільної освіти і виховання

Здійснити аналіз та визначення кращих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортсменів, тренерів з олімпійських та не олімпійських видів спорту

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

2.

Приведення мережі позашкільних навчальних закладів до потреб населення

Зберегти мережу позашкільних навчальних закладів, не допустити їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, закриття, передачі приміщень, обладнання, техніки в оренду; запобігати випадкам вилучення земельних ділянок та відкривати нові позашкільні навчальні заклади

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього 604304,2 тис. грн.
у тому числі:

Удосконалити та розширити мережу позашкільних навчальних закладів

2011 р. - 96596,1 тис. грн.

2012 р. - 109396,3 тис. грн.

2013 р. - 120335,9 тис. грн.

2014 р. - 132369,5 тис. грн.

2015 р. - 145606,4 тис. грн.

Власні надходження

Усього 41758,8 тис. грн.
у тому числі:

2011 р. - 6840,0 тис. грн.

2012 р. - 7524,0 тис. грн.

2013 р. - 8276,4 тис. грн.

2014 р. - 9104,0 тис. грн.

2015 р. - 10014,4 тис. грн.

Розширювати мережу гуртків, секцій для роботи з обдарованою молоддю

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього 75540,4 тис. грн.
у тому числі:

2012 р. - 16273,4 тис. грн.

2013 р. - 17900,7 тис. грн.

2014 р. - 19698,0 тис. грн.

2015 р. - 21668,3 тис. грн.

Забезпечити відновлення та розвиток науково-технічної творчості в позашкільних навчальних закладах (матеріально-технічне забезпечення гуртків науково-технічної творчості)

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього 243,6 тис. грн.
у тому числі:

2012 р. - 59,1 тис. грн.

2013 р. - 60,5 тис. грн.

2014 р. - 62,0 тис. грн.

2015 р. - 62,0 тис. грн.

Зберегти пріоритет безоплатності позашкільної освіти, рівного доступу дітей до творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Забезпечити проведення міських масових заходів, участь дитячих творчих колективів у всеукраїнських і міжнародних конкурсах, фестивалях, за напрямами позашкільної освіти (художньо-естетичний, науково-технічний, туристсько-краєзнавчий, еколого-натуралістичний, військово-патріотичний. дослідницько-
експериментальний, гуманітарний, соціально-реабілітаційний, та інші напрями)

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 932,0 тис. грн.
у тому числі:

 

2012 р. - 200,0 тис. грн.

2013 р. - 20,0 тис. грн.

2014 р. - 242,0 тис. грн.

2015 р. - 270, 0 тис. грн.

3.

Фінансування закладів позашкільних навчальних закладів

Внести зміни до законодавства в частині врахування в розрахунку міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України до бюджету м. Києва видатків на фінансування закладів позашкільної освіти

2012 р.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечити в повному обсязі фінансування позашкільних навчальних закладів

Розробити систему грантових програм, конкурсів тощо у сфері позашкільної освіти

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

4.

Розвиток науково-методичного та матеріально-
технічного забезпечення

Забезпечити позашкільні навчальні заклади передплатними виданнями, довідково-
інформаційною, методичною літературою, фаховими журналами тощо

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього 50,8 тис. грн.
у тому числі:

Забезпечити позашкільні навчальні заклади в необхідній кількості матеріально-технічним обладнанням та науково-методичними матеріалами

2011 р. - 9,3 тис. грн.

2012 р. - 10,0 тис. грн.

2013 р. - 10,5 тис. грн.

2014 р. - 10,5 тис. грн.

2015 р. - 10,5 тис. грн.

Здійснювати організаційний та методичний супровід роботи міських методичних об'єднань працівників позашкільних навчальних закладів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечити оновлення та модернізацію матеріально-технічного забезпечення позашкільних навчальних закладів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього 2950,0 тис. грн.
у тому числі:

2011 р. - 500,0 тис. грн.

2012 р. - 550,0 тис. грн.

2013 р. - 600,0 тис. грн.

2014 р. - 650,0 тис. грн.

2015 р. - 650,0 тис. грн.

Забезпечити участь педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів у конкурсах майстерності, на кращу методичну розробку, авторську програму з питань позашкільної освіти і виховання

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Організовувати та брати участь у проведенні навчальних тренінгів, науково-практичних конференцій, семінарів, "круглих столів" з питань позашкільної освіти і виховання

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Надавати необхідну організаційну та методичну допомогу позашкільним навчальним закладам незалежно від форм власності та підпорядкування

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

5.

Рівний доступ до позашкільної освіти і виховання

Упроваджувати в практику роботи позашкільних навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл інноваційні педагогічні технології, спільні проекти з громадськими організаціями; навчальні програми з корекції проблемних дітей, які потрапили у кризові ситуації, через мистецтво, прикладну творчість, заняття фізичною культурою і спортом

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечити молодих громадян м. Києва рівним доступом до високоякісної освіти, збільшити кількість залучених до здобуття позашкільної освіти

Забезпечити умови соціально-
психологічної та професійної адаптації дітей з особливими потребами для розкриття їх творчого потенціалу в позашкільних навчальних закладах

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Здійснювати роботу щодо пошуку та підтримки обдарованих дітей, дітей з девіантною поведінкою, охоплення їх позашкільною освітою; здійснювати професійну орієнтацію учнівської молоді через залучення її до дослідницько-
експериментальної діяльності та створювати умови для допрофільної підготовки і профільного навчання

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Розробити методики і технології психологічного супроводу допрофільного та профільного навчання учнів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Сприяти міжнародному співробітництву в рамках програм обміну вихованцями (учнями)

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

725779,8 тис. грн.

 


Напрям "Школа виховання"

N

Пріоритетні завдання діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи

Терміни виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Забезпечення організації виховної роботи, удосконалення системи позаурочної діяльності учнів

Забезпечити збереження та розвиток мережі гуртків, спортивних секцій, інших творчих об'єднань в загальноосвітніх навчальних закладах міста

2011 - 2015 рр.

Районні у м. Києві державні адміністрації,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Створення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та можливостей, забезпечення зайнятості дітей в позаурочний час

Координувати роботу та здійснювати методичне забезпечення шкільних гуртків, спортивних секцій, інших творчих об'єднань через систему позашкільних навчальних закладів міста

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський Палац дітей та юнацтва, Міжнародний центр дитячо-юнацького туризму

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечувати участь дітей у міських, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях тощо, відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України та Головним управління освіти планів заходів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський Палац дітей та юнацтва, Міжнародний центр дитячо-юнацького туризму, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 300,0 тис. грн.
у тому числі:

 

2011 р. - 60,0 тис. грн.

2012 р. - 60,0 тис. грн.

2013 р. - 60,0 тис. грн.

2014 р. - 60,0 тис. грн.

2015 р. - 60,0 тис. грн.

 

Забезпечити індивідуальний підхід до особистості та виховання

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Створювати умови для діяльності на базі навчальних закладів громадських дитячих та молодіжних організацій

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечувати висвітлення в засобах масової інформації питань виховної роботи, організації дозвілля дітей; виступи дитячих творчих колективів по телебаченню і радіо; створення дитячих програм на ТРК "Київ"

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Управління інформаційного забезпечення

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

2.

Науково-методичне забезпечення виховної роботи в школі

Забезпечити проведення узагальнення стану виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах міста (щорічно)

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Накопичення та використання кращого педагогічного досвіду, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників з виховної роботи

Організувати проведення семінарів-практикумів, тренінгів, "круглих столів", конференцій для заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників, психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів з питань виховної роботи

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Створити на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка умови для формування інформаційно-аналітичного банку даних з усіх аспектів виховання дітей та учнівської молоді в навчальних закладах міста Києва (кадрове забезпечення)

2012 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Провести міські конкурси: майстерності класних керівників; майстерності педагогів - організаторів "Організатор дитячого руху"

2012 - 2013 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 43,6 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 30,7 тис. грн.

2013 р. - 12,9 тис. грн.

 

Підготувати інформаційно-методичний збірник "Виховання в системі освіти столиці"

2014 р.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 30,0 тис. грн.,
у тому числі:

 

2014 р. - 30,0 тис. грн.

3.

Створення умов для патріотичного та правового виховання

Забезпечити проведення огляду-конкурсу на кращу організацію правової освіти та виховання в навчальних закладах міста (щорічно)

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 30,7 тис. грн.,
у тому числі:

Виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів України, державних символів України та історичних святинь; попередження негативних проявів в учнівському середовищі

2012 р. - 6,6 тис. грн.

2013 р. - 7,3 тис. грн.

2014 р. - 8,0 тис. грн.

2015 р. - 8,8 тис. грн.

Проводити акції вручення шістнадцятирічним юнакам і дівчатам паспортів громадянина України у День Державного Прапора України

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Провести міський конкурс "Державні символи України, символіка Києва, навчального закладу - відродження вікових традицій українського народу"

2013 р.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський Палац дітей та юнацтва, Будинок учителя, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 6,5 тис. грн.,
у тому числі:

2013 р. - 6,5 тис. грн.

Підготувати збірник "Шкільна символіка"

2012 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 17,5 тис. грн.,
у тому числі:

 

2012 р. - 17,5 тис. грн.

 

Забезпечити проведення заходів відповідно до Концепції державної мовної політики, спрямованих на виховання української мовної свідомості та національної гідності

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Забезпечити відвідування випускниками 9 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Тарасової гори в м. Каневі

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 510,5 тис. грн.,
у тому числі:

 

2012 р. - 110,0 тис. грн..

2013 р. - 121,0 тис. грн..

2014 р. - 133,1 тис. грн..

2015 р. - 146,4 тис. грн..

Розробити тематику факультативних занять та виховних годин "Наша держава - Україна" до 20-ї річниці Незалежності України

2011 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Забезпечити організацію та проведення заходів з відзначення ювілейних, історичних, пам'ятних дат, знаменних подій в житті киян, усього українського народу

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 61,3 тис. грн.,
у тому числі:

 

2012 р. - 13,2 тис. грн.

2013 р. - 14,5 тис. грн.

2014 р. - 16,0 тис. грн.

2015 р. - 17,6 тис. грн.

Забезпечити проведення заходів до 70-ї річниці визволення Києва, України від фашистських загарбників, 70-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні

2013 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 23,2 тис. грн.,
у тому числі:

 

2013 р. - 7,0 тис. грн.

2014 р. - 7,7 тис. грн.

2015 р. - 8,5 тис. грн.

Продовжити практику присвоєння імен визначних діячів навчальним закладам

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

4.

Створення умов для громадянського виховання

Здійснювати в навчальних закладах заходи, спрямовані на формування у дітей та молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві, формування світогляду солідарності поколінь, любові до матері і батька, поваги до свого роду

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
районні управління освіти, навчальні заклади

Бюджет м. Києва

Усього: 184,0 тис. грн.,
у тому числі:

Формування у дітей та молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві; поваги до людей старшого віку, поваги до свого роду

2012 р. - 39,6 тис. грн.

2013 р. - 43,6 тис. грн.

2014 р. - 48,0 тис. грн.

2015 р. - 52,8 тис. грн.

Забезпечувати підтримку та розвиток в усіх навчальних закладах міста "тимурівського", волонтерського рухів, загонів милосердя, залучення школярів до посильної допомоги людям похилого віку, інвалідам, ветеранам війни

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Організувати вивчення потреб учнівської молоді, зокрема шляхом проведення соціологічних досліджень

2012, 2014 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

5.

Розвиток дитячо-юнацької художньої творчості

Сприяти удосконаленню системи підтримки і заохочення на місцевому рівні творчо обдарованих дітей, дитячих художніх колективів - переможців міських, всеукраїнських і міжнародних конкурсів, змагань, фестивалів

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський палац дітей та юнацтва, Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 165,9 тис. грн.,
у тому числі:

Розвиток духовної культури особистості дитини засобами мистецтва

2012 р. - 35,7 тис. грн.

2013 р. - 39,3 тис. грн.

2014 р. - 43,3 тис. грн.

2015 р. - 47,6 тис. грн.

Забезпечити роботу дитячих театрів; проведення міського фестивалю-конкурсу дитячих театральних колективів навчальних закладів Києва "Срібне джерело" (раз на два роки)

2013 р.,
2015 р.

Головне управління освіти і науки, Київський палац дітей та юнацтва, Київський університет імені Бориса Грінченка, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 63,6 тис. грн.,
у тому числі:

 

2013 р. - 28,8 тис. грн.

2015 р. - 34,8 тис. грн.

6.

Розвиток туристсько-краєзнавчої роботи

Проводити туристсько-краєзнавчі зльоти учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва (щорічно)

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Міжнародний центр дитячо-юнацького туризму, Київський палац дітей та юнацтва, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 492,1 тис. грн.,
у тому числі:

Забезпечення вивчення учнями рідного краю

2011 р. - 80,6 тис. грн.

2012 р. - 88,7 тис. грн.

2013 р. - 97,5 тис. грн..

2014 р. - 107,3 тис. грн.

2015 р. - 118,0 тис. грн.

Забезпечити організацію та проведення літніх залікових комплексних туристсько-краєзнавчих експедицій (щорічно)

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Міжнародний центр дитячо-юнацького туризму, Київський палац дітей та юнацтва, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 1484,6 тис. грн.,
у тому числі:

 

2012 р. - 319,9 тис. грн.

2013 р. - 351,9 тис. грн.

2014 р. - 387,0 тис. грн.

2015 р. - 425,8 тис. грн.

Забезпечити відкриття, поповнення експозицій, відновлення музеїв при навчальних закладах міста

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Міжнародний центр дитячо-юнацького туризму, Київський палац дітей та юнацтва, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 2200,0 тис. грн.,
у тому числі:

 

2012 р. - 500,0 тис. грн.

2013 р. - 500,0 тис. грн.

2014 р. - 600,0 тис. грн.

2015 р. - 600,0 тис. грн.

Проводити огляди-конкурси музеїв при навчальних закладах (раз на три роки)

2013 р.

Головне управління освіти і науки, Міжнародний центр дитячо-юнацького туризму, Київський палац дітей та юнацтва, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 8,5 тис. грн.,
у тому числі:

 

2013 р. - 8,5 тис. грн.

Видати збірку матеріалів на допомогу керівникам музеїв при навчальних закладах та довідника: "По залах музеїв навчальних закладів столиці України"

2013 р.

Головне управління освіти і науки, Міжнародний центр дитячо-юнацького туризму, Київський палац дітей та юнацтва, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 3,3 тис. грн.,
у тому числі:

 

2013 р. - 3,3 тис. грн.

7.

Організація фізкультурно-
спортивної роботи

Розвивати мережу шкільних фізкультурно-спортивних гуртків, секцій

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Не потребує фінансування

Забезпечення збереження та зміцнення здоров'я дітей

8.

Екологічна, природоохоронна робота в школі

Забезпечувати проведення змістовної екологічної та природоохоронної роботи, спрямованої на практичну діяльність у довкіллі кожного з учнів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський палац дітей та юнацтва, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Формування екологічної культури дітей та молоді, виховання дбайливого ставлення до використання природних ресурсів

Забезпечувати проведення заходів з енергозбереження та раціонального використання природних ресурсів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський палац дітей та юнацтва, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечити співпрацю з екологічними установами та організаціями, проведення спільних екологічних акцій з неурядовими, громадськими екологічними організаціями

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський палац дітей та юнацтва, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

9.

Створення умов для трудового виховання

Забезпечувати в літній період організацію трудових об'єднань старшокласників на базі навчальних закладів міста, залучення учнів до посильних робіт з підготовки закладів до нового навчального року

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 650,0 тис. грн.,
у тому числі:

Формування трудових навичок, виховання дбайливого ставлення учнів до шкільного майна

2011 р. - 100,0 тис. грн.

2012 р. - 100,0 тис. грн.

2013 р. - 150,0 тис. грн.

2014 р. - 150,0 тис. грн.

2015 р. - 150,0 тис. грн.

Проводити районні фестивалі трудових об'єднань старшокласників Києва

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 76,7 тис. грн.,
у тому числі:

 

2012 р. - 16,5 тис. грн.

2013 р. - 18,2 тис. грн.

2014 р. - 20,0 тис. грн.

2015 р. - 22,0 тис. грн.

10.

Організація дозвілля дітей під час канікул

Забезпечувати організацію змістовного дозвілля дітей під час канікул, проведення новорічних і Різдвяних свят

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський палац дітей та юнацтва, Міжнародний центр дитячо-юнацького туризму, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 3563,1 тис. грн.,
у тому числі:

Забезпечення змістовного дозвілля, відпочинку та зайнятості дітей в канікулярний час, запобігання бродяжництву та бездоглядності серед неповнолітніх

2011 р. - 500,0 тис. грн.

2012 р. - 660,0 тис. грн.

2013 р. - 726,0 тис. грн.

2014 р. - 798,6 тис. грн.

2015 р. - 878,5 тис. грн.

 

Організовувати у дні зимових канікул новорічні бали старшокласників у культурно-мистецьких закладах міста

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський палац дітей та юнацтва, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 51,0 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 11,0 тис. грн.

2013 р. - 12,1 тис. грн.

2014 р. - 13,3 тис. грн.

2015 р. - 14,6 тис. грн.

Забезпечити придбання запрошень з подарунками на новорічні вистави в культурно-мистецькі заклади міста для дітей пільгових категорій

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього:10424,9 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 2246,2 тис. грн.

2013 р. - 2470,8 тис. грн.

2014 р. - 2717,9 тис. грн.

2015 р. - 2990,0 тис. грн.

Забезпечити відкриття дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням на базі навчальних закладів міста для дітей, які залишаються на канікулах у місті

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього:11311,3 тис. грн.,
у тому числі:

 

2011 р. - 1608,2 тис. грн.

2012 р. - 2090,7 тис. грн.

2013 р. - 2299,8 тис. грн.

2014 р. - 2529,8 тис. грн.

2015 р. - 2782,8 тис. грн.

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

31732,8 тис. грн.

 


Напрям "Обдарованість"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Організаційно-
технологічний напрям

Розширити мережу позашкільних навчальних закладів, гуртків, секцій, творчих об'єднань та запровадити сучасні форми, методики і засоби пошуку, виявлення, навчання та підтримки обдарованої молоді

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Систематизація та удосконалення роботи з обдарованою учнівською молоддю

Продовжити шляхом укладання двосторонніх угод творчу співпрацю закладів освіти для обдарованих дітей і молоді (відповідно до профілю навчання) з вищими навчальними закладами та науковими установами НАН України

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти,
ректори вищих навчальних закладів,
НАН України

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечити систематичне поповнення регіонального інформаційно-аналітичного банку даних "Обдарована дитина"

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Розробити та запровадити систему моніторингу щодо подальшого навчання та працевлаштування випускників навчальних закладів - переможців та призерів всеукраїнських і міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Створити на сайті Головного управління освіти і науки електронний інформаційний бюлетень про заходи інтелектуально-творчого спрямування для обдарованої учнівської молоді

2011 р.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечити широке інформування старшокласників щодо заходів, які здійснюють вищі навчальні заклади з пошуку та відбору талановитої учнівської молоді

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

2.

Залучення обдарованої учнівської молоді до інтелектуально-творчої діяльності

Започаткувати проведення Міського фестивалю науки

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 400,0 тис. грн.,
у тому числі:

Удосконалення навичок інтелектуально-творчої діяльності в учнівської молоді

2012 р. - 100,0 тис. грн.

2013 р. - 100,0 тис. грн.

2014 р. - 100,0 тис. грн.

2015 р. - 100,0 тис. грн.

Забезпечити щорічне проведення міського етапу Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів "Intel-Техно-Україна"

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 306,3 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 66,0 тис. грн.

2013 р. - 72,6 тис. грн.

2014 р. - 79,9 тис. грн.

2015 р. - 87,8 тис. грн.

Забезпечити участь обдарованої учнівської молоді у міжнародних і всеукраїнських інтелектуально-творчих конкурсах, конференціях, фестивалях, змаганнях, проектах

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 1390,0 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 300,0 тис. грн.

2013 р. - 330,0 тис. грн.

2014 р. - 360,0 тис. грн.

2015 р. - 400,0 тис. грн.

Забезпечити проведення спеціальних олімпіад та інтелектуально-творчих конкурсів для учнів молодшого та середнього шкільного віку

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 255,3 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 55,0 тис. грн.

2013 р. - 60,5 тис. грн.

2014 р. - 66,6 тис. грн.

2015 р. - 73,2 тис. грн.

Видати збірку "Київська мала академія наук учнівської молоді: історія, постаті, призери, їх внесок у розвиток вітчизняної науки"

2014 р.

Головне управління освіти
Київська мала академія наук учнівської молоді

Бюджет м. Києва

Усього: 50,0 тис. грн.,
у тому числі:

2014 р. - 50,0 тис. грн.

Провести науково-практичну конференцію Київської малої академії наук учнівської молоді

2014 р.

Головне управління освіти і науки Київська мала академія наук учнівської молоді

Бюджет м. Києва

Усього: 100,0 тис. грн.,
у тому числі:

2014 р. - 100,0 тис. грн.

3.

Стимулювання обдарованої учнівської молоді

Розробити систему пошуку, виявлення і стимулювання обдарованих дітей у навчальних закладах м. Києва

2011 р.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Створення ефективної системи заохочень і підтримки обдарованої молоді. Підвищення мотивації учнівської молоді до інтелектуально-творчої діяльності

Забезпечити щорічне проведення загальноміської акції "Гордість і надія столиці"

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 153,1 тис. грн.
у тому числі:

2012 р. - 33,0 тис. грн.

2013 р. - 36,3 тис. грн.

2014 р. - 39,9 тис. грн.

2015 р. - 43,9 тис. грн.

Запровадити щорічні премії голови Київської міської державної адміністрації для переможців II (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Київської малої академії наук учнівської молоді та III (міського) етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 2156,0 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 156,0 тис. грн.

2012 р. - 500,0 тис. грн.

2013 р. - 500,0 тис. грн.

2014 р. - 500,0 тис. грн.

2015 р. -. 500,0 тис. грн.

Запровадити 50 щорічних премій голови Київської міської державної адміністрації для педагогів, які досягли найкращих успіхів у роботі з обдарованою учнівською молоддю, в розмірі 5000 грн.

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 1 000,0 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 250,0 тис. грн.

2013 р. - 250,0 тис. грн.

2014 р. - 250,0 тис. грн.

2015 р. - 250,0 тис. грн.

Вивчити питання щодо зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва, які виховали найбільшу кількість обдарованої учнівської молоді

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації досягнень та проблем щодо роботи з обдарованою учнівською молоддю

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Залучати міжнародні фонди та організації до стимулювання обдарованої молоді грантами та іменними стипендіями

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Опрацювати питання пільгового користування послугами бібліотек, музеїв, відвідування виставок, театрів і спортивних закладів для учнів та студентів - переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

4.

Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованою учнівською молоддю

Поглибити та активізувати творчу співпрацю і взаємодію Київської малої академії наук учнівської молоді з Національною академією наук України, радою ректорів Київського вузівського центру, організаціями та установами, робота яких спрямована на пошук, навчання і розвиток обдарованої учнівської молоді

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення якості роботи з обдарованою учнівською молоддю

Забезпечити видання збірки інтелектуально-творчих завдань та вправ для роботи з обдарованою учнівською молоддю

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський міський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 255,3 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 55,0 тис. грн.

2013 р. - 60,5 тис. грн.

2014 р. - 66,6 тис. грн.

2015 р. - 73,2 тис. грн.

Сприяти розробці сучасних інтегрованих програм і навчально-методичних посібників з питань роботи з обдарованими дітьми

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський міський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

5.

Кадрове забезпечення роботи з обдарованою учнівською молоддю

Увести до навчальних планів і програм пункт про підвищення кваліфікації усіх категорій педагогічних працівників спеціальні курси, орієнтовані на роботу з обдарованими дітьми та молоддю

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський міський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів, які працюють з обдарованою учнівською молоддю

Розробити систему діагностики рівня професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованої молоді

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський міський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Продовжити навчання практичних психологів закладів освіти щодо використання комплексу психодіагностичних методик для виявлення обдарованих дітей і молоді

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Київський міський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Створити базу даних наукових керівників, що співпрацюють з учнями-членами Київської малої академії наук учнівської молоді

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, ректори вищих навчальних закладів

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

 

Забезпечити проведення навчальних курсів, семінарів, конференцій для педагогів, які працюють з обдарованою молоддю

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки Київський міський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 255,3 тис. грн.,
у тому числі:

 

2012 р. - 55,0 тис. грн.

2013 р. - 60,5 тис. грн.

2014 р. - 66,6 тис. грн.

2015 р. - 73,2 тис. грн.

Сприяти закордонному стажуванню вчителів, їх участі у міжнародних семінарах, курсах, конференціях, проектах

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 255,3 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 55,0 тис. грн.

2013 р. - 60,5 тис. грн.

2014 р. - 66,6 тис. грн.

2015 р. - 73,2 тис. грн.

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

6576,6 тис. грн.

 


ПІДПРОГРАМА V. ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

Столиця України переживає відчутний дефіцит у кваліфікованих робочих кадрах, без яких неможливий розвиток промисловості, будівництва, створення розгалуженої інфраструктури сфери обслуговування та громадського харчування. Для відновлення позитивних тенденцій в економічному розвитку столиці необхідно забезпечити ринок праці фахівцями з відповідним рівнем робітничої кваліфікації. Розв'язання цих проблем залежить від ефективного розвитку професійно-технічної освіти м. Києва, яка є невід'ємною складовою системи столичної освіти.

Мережа столичної профтехосвіти складається із професійно-технічних навчальних закладів другого та третього атестаційного рівня та включає 30 державних професійно-технічних навчальних закладів, серед них:

• 10 професійних ліцеїв;

• 16 вищих професійних училищ;

• 1 міжрегіональне вище професійне училище зв'язку;

• 2 міжрегіональні центри професійно-технічної освіти;

• 1 навчально-науковий центр професійно-технічної освіти АПН України.

Крім державних, функціонують 214 навчальних закладів, установ, організацій недержавної форми власності, які надають послуги, пов'язані з одержанням професійно-технічної освіти.

  

  

У професійно-технічних навчальних закладах м. Києва навчається понад 19 тис. учнів, які обрали собі одну із 169 робітничих професій. На сьогодні існує тенденція збільшення кількості інтегрованих і технологічно складних професій.

  

  

Щороку столичний ринок праці отримує від 8 до 9,5 тис. кваліфікованих робітників - випускників ПТНЗ. У 2010 році диплом кваліфікованого робітника отримали 7522 випускники. Навчальні заклади в складних умовах спаду виробництва, кризових явищ в усіх галузях економіки забезпечили 82 % випускників постійним місцем роботи відповідно до фаху, близько 12 % - продовжили навчання у вищих навчальних закладах, 5 % - самостійно працевлаштувалися, 1 %- служать у рядах Збройних Сил України.

  

Підготовка майбутніх робітників здійснюється за галузевим принципом:

- промисловість (34 %);

- будівництво (48 %);

- транспортна галузь та зв'язок (6 %);

- торгівля, громадське харчування (9 %);

- житлово-комунальне господарство (3 %).

У 25 професійно-технічних навчальних закладах професійна підготовка здійснюється паралельно з отриманням повної загальної середньої освіти. У 2010 році 3191 випускник отримав атестат про повну загальну середню освіту, 2 учні нагороджені золотими медалями, 2 - срібними медалями. Дипломи кваліфікованого робітника отримали 7522 випускника, із них 538 дипломів - із відзнакою, що становить 7,2 % від загальної кількості випускників. Дипломи молодшого спеціаліста отримали 559 випускників за 18 спеціальностями, з них - 60 дипломів із відзнакою, що становить 10,7 % від загальної кількості випускників.

У ПТНЗ міста навчається понад 500 учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 3,6 тис. учнів-напівсиріт, понад 600 дітей з багатодітних сімей.

У 14 навчальних закладах за 40 професіями здобувають робітничу кваліфікацію близько 400 дітей з обмеженими можливостями. Успішно працює Всеукраїнський експериментальний педагогічний майданчик "Організаційно-педагогічні умови соціальної адаптації і реабілітації молоді з обмеженими можливостями у професійно-технічному навчальному закладі" на базі Державного професійно-технічного навчального закладу "Київське вище професійне училище технологій та дизайну виробів із шкіри".

Із 1998 року, забезпечуючи виконання Закону України "Про професійно-технічну освіту" (ст. 42), заклади професійно-технічної освіти м. Києва розпочали експеримент з надання робітничої кваліфікації молоді з функціональними обмеженнями. У 2008 році розпочато експеримент щодо здійснення професійної підготовки так званої дезадаптованої молоді, яка не здобула базової загальної середньої освіти. У 2010 - 2011 навчальному році допрофесійна підготовка молоді на базі 8-х класів середньої освіти здійснювалася в 6 професійно-технічних навчальних закладах, загальний контингент цієї молоді становить 518 учнів.

Навчання учнівської молоді здійснюється відповідно до вимог державних стандартів професійно-технічної освіти за програмами професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки в 272 майстернях, 699 кабінетах, 78 лабораторіях професійно-технічних навчальних закладів та на базі 1822 підприємств різної форми власності. Професійно-технічна освіта столиці активно впроваджує у навчальний процес інформаційно-комунікативні технології.

Професійно-технічна освіта м. Києва постійно оновлюється, розширюються її функції, розвивається соціальне партнерство, здійснюється пошук творчої співпраці з роботодавцями, що вимагає автономності професійно-технічних навчальних закладів, економічної самостійності, залучення додаткових інвестицій у розвиток складових системи профтехосвіти.

Проте на сьогодні кваліфікація робітничих кадрів із числа випускників професійно-технічних навчальних закладів не завжди відповідає економічним потребам м. Києва, що спричинено об'єктивними і суб'єктивними факторами:

• застарілістю матеріально-технічної бази ПТНЗ;

• недостатністю фінансування;

• падінням престижу робітничих професій;

• неефективним моніторингом потреб ринку праці столичного регіону;

• недосконалим механізмом формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників;

• недостатньою участю суб'єктів господарювання у забезпеченні ефективного функціонування професійно-технічної освіти.

Наявні проблеми

Наслідки

Низький рівень підготовки випускників загальноосвітніх навчальних закладів, що вступають на навчання до ПТНЗ

Значний період вирівнювання знань учнів та їх підготовки до навчання за професійними програмами

Суперечності між формою власності, системою управління та фінансування ПТНЗ

Розбалансування системи управління ПТНЗ

Застарілість матеріально-технічної бази ПТНЗ та її невідповідність сучасним вимогам економіки та виробництва

Зниження конкурентоздатності випускників ПТНЗ

Розбіжність між рівнем підготовки кваліфікованого робітника та вимогами сучасного виробництва

Зростання витрат на професійну підготовку молодих робітників та їх адаптацію в умовах виробництва

Низький рівень фінансування ПТНЗ з питань упровадження технологічних інновацій

Уповільнення інноваційного розвитку навчальних закладів професійно-технічної освіти

Зростання відсотка учнів з проявами девіантної поведінки та з соціально незахищених категорій, що вступають на навчання до ПТНЗ

Зростання питомої ваги соціально-педагогічної роботи у ПТНЗ

Незадовільний рівень забезпечення ПТНЗ підручниками, посібниками професійного спрямування

Ускладнення процесу оволодіння професійними знаннями та навичками учнями ПТНЗ

Недостатній рівень взаємодії між ПТНЗ та роботодавцями

Розрив між потребами виробництва та системою професійного навчання

Відсутність економічного стимулювання залучення роботодавців до процесу підготовки робітничих кадрів

Проблеми із забезпеченням учнів місцем для виробничої практики та навчання і подальшого працевлаштування


Нагальною потребою для розвитку системи професійно-технічної освіти столиці є модернізація матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів і створення сучасних центрів галузевого спрямування в м. Києві.

Цілі

Напрями

Приведення мережі ПТНЗ до потреб забезпечення держави і суспільства у кваліфікованих робітничих кадрах

Оптимізація мережі ПТНЗ

Гармонізація теорії та практики підготовки, запровадження компетентісного підходу у ПТНЗ. Створення механізму ефективної взаємодії між ПТНЗ та роботодавцями

ПТНЗ - виробництво

Упровадження інноваційних технологій в ПТНЗ

Актуальна технологія

Поліпшення психологічного мікроклімату та соціального середовища у ПТНЗ

Розвиток різних форм соціального захисту учнів ПТНЗ

Сучасний робітник - майбутнє держави

Створення нових типів навчальних закладів ПТО

Центр професійно-технічної освіти


Напрям "Оптимізація мережі професійно-технічних навчальних закладів"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Приведення мережі ПТНЗ до потреб забезпечення держави і суспільства у кваліфікованих робітничих кадрах

Забезпечення функціонування мережі ПТНЗ та недопущення перепрофілювання, закриття та реорганізації закладів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 1114546,2 тис. грн.,
в тому числі:

Збереження мережі професійно-технічних навчальних закладів

2011 р. - 182560,2 тис. грн.

2012 р - 200816,0 тис. грн.

2013 р - 220897,0 тис. грн.

2014 р - 242987,0 тис. грн.

2015 р - 267286,0 тис. грн.

Власні надходження

Усього: 91605,3 тис. грн.,
в тому числі:

2011 р. - 15004,7 тис. грн.

2012 р. - 16505,2 тис. грн.

2013 р - 18155,7 тис. грн.

2014 р.- 19971,3 тис. грн.

2015 р. - 21968,4 тис. грн.

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

1206151,5 тис. грн.

 


Напрям "Професійно-технічний навчальний заклад - виробництво"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Гармонізація теорії та практики підготовки, запровадження компетентісного підходу в ПТНЗ. Створення механізму ефективної взаємодії між ПТНЗ та роботодавцями

Забезпечення навчально-виробничого процесу для здійснення тренувального періоду виробничого навчання та виробничої практики (матеріали для виробничого навчання)

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 9189,2 тис. грн.,
у тому числі:

Досягнення високоякісної підготовки конкуренто-
спроможного робітника відповідно до потреб ринку праці та вирішення проблеми із забезпеченням учнів місцями для виробничої практики та навчання в умовах виробництва з подальшим працевлаштуванням

2012 р. - 1980,0 тис. грн.

2013 р. - 2178,0 тис. грн.

2014 р. - 2395,8 тис. грн.

2015 р. - 2635,4 тис. грн.

Оновлення матеріально-технічної бази навчальних майстерень, лабораторій, полігонів сучасним обладнанням

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 51051,0 тис. грн., у тому числі:

2012 р. - 11000,0 тис. грн.

2013 р. - 12100,0 тис. грн.

2014 р. - 13310,0 тис. грн.

2015 р. - 14641,0 тис. грн.

Упровадження в ПТНЗ програмного забезпечення із загальнотехнічної професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки для організації ефективного навчально-виробничого процесу

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 1327,2 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 286,0 тис. грн.

2013 р. - 314,6 тис. грн.

2014 р. - 346,0 тис. грн.

2015 р. - 380,6 тис. грн.

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

61567,4 тис. грн.

 


Напрям "Актуальна технологія"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Упровадження інноваційних технологій у ПТНЗ

Забезпечення ПТНЗ новітніми технічними засобами навчання

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 1531,5 тис. грн.,
у тому числі:

Забезпечення високоякісної професійної підготовки молодого робітника, конкурентно-здатності, мобільності на ринку праці, підвищення професійного, фахового та методичного рівня педагогічних працівників

2012 р. - 330,0 тис. грн.

2013 р. - 363,0 тис. грн.

2014 р. - 399,3 тис. грн.

2015 р. - 439,2 тис. грн.

Упровадження інформаційно-
комунікативних технологій відповідно до вимог світових освітніх стандартів

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 1531,5 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 330,0 тис. грн.

2013 р. - 363,0 тис. грн.

2014 р. - 399,3 тис. грн.

2015 р. - 439,2 тис. грн.

Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників шляхом освоєння інноваційних виробничих технологій, опанування сучасними методиками навчання та виховання молоді

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 1021,0 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 220,0 тис. грн.

2013 р. - 242,0 тис. грн.

2014 р. - 266,2 тис. грн.

2015 р. - 292,8 тис. грн.

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

4084,0 тис. грн.

 


Напрям "Сучасний робітник - майбутнє держави"

N

Назва завдання

Перелік заходів підпрограми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Поліпшення психологічного мікроклімату та соціального середовища у ПТНЗ. Розвиток різних форм соціального захисту учнів ПТНЗ

Забезпечення учнів ПТНЗ робочим одягом та першим інструментом

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 4339,4 тис. грн.,
у тому числі:

Забезпечення соціального захисту учнів професійно-технічних навчальних закладів (діти-сироти, діти з неповних, малозабезпечених та неблагополучних сімей) та підвищення рівня соціальної адаптації випускників ПТНЗ у суспільстві

2012 р. - 935,0 тис. грн.

2013 р. - 1028,5 тис. грн.

2014 р. - 1131,4 тис. грн.

2015 р. - 1244,5 тис. грн.

Забезпечення харчуванням учнів усіх захищених категорій та оновлення обладнання харчоблоків та приміщень

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 107207,1 тис. грн.

2012 р. - 23100,0 тис. грн.

2013 р. - 25410,0 тис. грн.

2014 р. - 27951,0 тис. грн.

2015 р. - 30746,1 тис. грн.

Залучення учнів до просвітницько-виховних заходів (музеї, виставки, екскурсії)

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

 

Не потребує фінансування

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

111546,5 тис. грн.

 


Напрям "Центр професійно-технічної освіти"

N

Назва завдання

Перелік заходів підпрограми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Створення нових типів навчальних закладів професійно-технічної освіти

Підготовка кваліфікованих робітників машинобудівної галузі (на базі Державного навчального закладу "Київський професійний електромеханічний ліцей")

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 17867,9 тис. грн.,
у тому числі:

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. Забезпечення ринку праці висококваліфікованими робітничими кадрами. Підготовка кваліфікованих робітників відповідно до інноваційних технологій виробництва та вимог роботодавців

2012 р. - 3850,0 тис. грн.

2013 р. - 4235,0 тис. грн.

2014 р. - 4658,5 тис. грн.

2015 р. - 5124,4 тис. грн.

Підготовка кваліфікованих робітників легкої промисловості

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 12762,8 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 2750,0 тис. грн.

2013 р. - 3025,0 тис. грн.

2014 р. - 3327,5 тис. грн.

2015 р. - 3660,3 тис. грн.

Підготовка кваліфікованих робітників для транспортної галузі

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 12762,8 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 2750,0 тис. грн.

2013 р. - 3025,0 тис. грн.

2014 р. - 3327,5 тис. грн.

2015 р. - 3660,3 тис. грн.

Підготовка кваліфікованих робітників для будівельної галузі (на базі Київського професійного будівельного ліцею)

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 12762,8 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 2750,0 тис. грн.

2013 р. - 3025,0 тис. грн.

2014 р. - 3327,5 тис. грн.

2015 р. - 3660,3 тис. грн.

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

56156,3 тис. грн.

 


ПІДПРОГРАМА VI. ВИЩА ОСВІТА І НАУКА

У сучасних умовах вища освіта набуває статусу інтелектуального інвестора, а високоосвічена молодь стає головним стратегічним резервом соціально-економічних реформ в Україні та столиці зокрема.

Нині в Києві зосереджено 116 вищих навчальних закладів (16 % від загальної кількості в Україні), в яких здобувають освіту 554386 студентів. Статус національного мають 24 вищі навчальні заклади столиці.

  

Протягом останніх 10 років мережа вищих навчальних закладів м. Києва зазнала структурних змін: кількість вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації збільшилася майже в 1,5 раза за одночасного скорочення кількості вищих навчальних закладів I- II рівнів акредитації на 8 %. Такі структурні зміни зумовлені реорганізацією, розширенням, підвищенням рівня акредитації, а також створенням нових навчальних закладів недержавної форми власності.

До комунальної власності територіальної громади м. Києва належать Київський університет імені Бориса Грінченка та 6 вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації, які здійснюють підготовку педагогічних, медичних працівників та працівників культури і мистецтв для потреб міста.

З метою розвитку вищих мистецьких навчальних закладів відбулась реорганізація Київського державного вищого музичного училища імені Р. М. Глієра у Київський інститут музики імені Р. М. Глієра (2007 р.), Київського державного коледжу естрадного та циркового мистецтва у Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтва (2009 р.).

Протягом останніх років спостерігається неузгодженість між попитом і пропозицією щодо кваліфікованих фахівців, невідповідність ринку освітніх послуг регіональному ринкові праці.

У зв'язку з гострою необхідністю працевлаштування випускників вищих навчальних закладів у столиці створено Київський молодіжний центр праці, філії якого функціонують у 10 вищих навчальних закладах м. Києва.

Між столичною владою та вищими навчальними закладами було укладено угоду про співпрацю Київської міської державної адміністрації та Ради ректорів Київського вузівського центру. Відповідно до угоди з метою залучення наукового потенціалу вищих навчальних закладів до вирішення соціально-економічних, науково-технічних, технологічних проблем столиці реалізується Програма наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури, у межах якої у 2008 р. виконувалося 25 науково-дослідних робіт на замовлення структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації за рахунок асигнувань міського бюджету на загальну суму 7849,0 тис. грн. Однак у зв'язку зі складною економічною ситуацією у 2008 - 2010 рр. кошти на виконання науково-дослідних робіт вищим навчальним закладам не виділялися.

Негативними тенденціями останніх років є порушення партнерських зв'язків між вищими навчальними закладами та роботодавцями, розрив між ринком праці та ринком освітніх послуг, неефективне використання наукового потенціалу, відсутність фінансування і впровадження у практику міського господарства інноваційних розробок учених.

  

Столиця потребує створення інноваційного середовища з урахуванням особливостей столичної економіки, людських і природних ресурсів регіону. Розв'язання зазначених проблем вимагає рішучих реформ у сфері вищої освіти і науки м. Києва.

Наявні проблеми

Наслідки

Недостатній рівень взаємодії між вищими навчальними закладами м. Києва усіх рівнів акредитації та форм власності

Відсутність узгодженої програми розвитку вищої освіти м. Києва

Недостатній рівень залучення студентської молоді до соціально вагомих процесів та заходів м. Києва

Знецінення в молодіжному середовищі моральних та духовних засад

Порушення партнерських зв'язків вищих навчальних закладів з роботодавцями

Неузгодженість між регіональним ринком праці та ринком освітніх послуг

Недостатній рівень використання інтелектуального потенціалу вищих навчальних закладів та впровадження інноваційних наукових технологій у всі сфери життєдіяльності міста

Зниження темпів розвитку м. Києва як європейського міста

Неефективна взаємодія між вищими та загальноосвітніми навчальними закладами м. Києва

Розрив між потребами випускників загальноосвітніх навчальних закладів та пропозиціями вищої освіти

Розпорошеність ресурсів вищих навчальних закладів комунальної форми власності I - II рівнів акредитації

Зниження рівня конкурентоспроможності вищих навчальних закладів комунальної форми власності I - II рівнів акредитації на ринку освітніх послуг столиці


Модернізація вищої освіти та науки у м. Києві має відбуватися з урахуванням потреб столиці у підготовці висококваліфікованих кадрів, змін на ринку праці та оптимізації мережі ВНЗ.

Цілі

Напрям

Розробка узгодженої програми розвитку вищої освіти м. Києва
Залучення студентської молоді до соціально вагомих процесів та заходів м. Києва
Налагодження співпраці між вищими навчальними закладами м. Києва та роботодавцями
Забезпечення координації Київської міської державної адміністрації та Ради ректорів Київського вузівського центру
Удосконалення взаємодії між вищими та загальноосвітніми навчальними закладами м. Києва

Вища освіта і наука: регіональний аспект

Оптимізація інфраструктури вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації комунальної форми власності

Вищі заклади освіти комунальної форми власності


Напрям "Вища освіта і наука: регіональний аспект"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Узгодження потреб ринку праці та ринку освітніх послуг у м. Києві

Спільно з Радою ректорів Київського вузівського центру розробити механізми регулювання підготовки фахівців у вищих навчальних закладах відповідно до потреб міста та ринку праці

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Рада ректорів Київського вузівського центру

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Узгодження потреб ринку освітніх послуг і ринку праці, забезпечення працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, надання їм першого робочого місця.
Формування кадрового резерву Київської міської державної адміністрації з числа кращих студентів міста

Проводити щорічно моніторингові дослідження щодо вивчення потреб м. Києва у фахівцях різних спеціальностей

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Рада ректорів Київського вузівського центру,
Київський молодіжний центр праці

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Розширити мережу баз виробничої практики студентів на київських підприємствах, в установах та організаціях

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Рада ректорів Київського вузівського центру,
Київський молодіжний центр праці

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

 

Залучати вищі навчальні заклади м. Києва до участі у районних, міжрайонних та загальноміських ярмарках вакансій

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Головне управління праці та соціального захисту населення

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

2.

Забезпечення рівного доступу киян до здобуття високоякісної вищої освіти

Спільно з Радою ректорів Київського вузівського центру розробити Комплексний план заходів щодо розвитку вищої освіти в м. Києві

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Рада ректорів Київського вузівського центру

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Створення рівних умов і можливостей для здобуття киянами високоякісної вищої освіти

Укласти та забезпечити реалізацію угоди про співпрацю Київської міської державної адміністрації та Ради ректорів Київського вузівського центру на 2011 - 2015 рр.

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Рада ректорів Київського вузівського центру

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечити роботу щорічного оперативного штабу "Вступна кампанія" із залученням представників органів державної влади, місцевого самоврядування і громадськості до роботи приймальних комісій у вищих навчальних закладах м. Києва

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Організовувати забезпечення підручниками для 10 - 11 класів вищі навчальні заклади I - II рівнів акредитації м. Києва

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Рада директорів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації м. Києва

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Спільно з районними в м. Києві державними адміністраціями сприяти створенню ліцеїв, гімназій, коледжів, колегіумів як структурних підрозділів вищих навчальних закладів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Рада ректорів Київського вузівського центру, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечити встановлення нових та подальше розширення наявних зв'язків між вищими навчальними закладами столиці України та міст-побратимів Києва

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Створити передумови для навчання іноземних громадян у вищих навчальних закладах комунальної форми власності

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
вищі навчальні заклади комунальної форми власності

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

3.

Створення у столиці науково-освітнього інноваційного середовища

Забезпечити роботу секції з питань соціально-економічних досліджень Науково-економічної ради при Київській міській державній адміністрації

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Використання наукового потенціалу вищих навчальних закладів та наукових установ для вирішення спектру суспільство-юначих, освітньо-виховних, медичних, природоекологічних та інших проблем життєдіяльності м. Києва як столиці України і великого європейського міста, впровадження науково-дослідних проектів у практику міського господарства

Сприяти створенню і розвитку на базі вищих навчальних закладів міста інноваційних інфраструктур (соціотехнополісів, наукових, технологічних та промислових парків, інноваційних бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів тощо)

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечити на регіональному рівні виконання завдань щодо трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності відповідно до делегованих повноважень

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Створити базу даних наукових розробок вищих навчальних закладів м. Києва, які можуть бути впроваджені у практику міського господарства, розмістивши інформацію на WEB-сайті Київської міської державної адміністрації

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Сприяти здійсненню заходів щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності в м. Києві

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Розробити механізми введення у господарський обіг міста об'єктів інтелектуальної власності

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Опрацювати питання нагородження відзнаками голови Київської міської державної адміністрації кращих науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, які зробили значний внесок у соціально-економічний розвиток столиці

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Рекомендувати кращих педагогічних працівників, які виявляють інтерес до наукової діяльності, на навчання в аспірантурі, прикріплення пошукачами в наукові установи Національної академії педагогічних наук України

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечити проведення вченими Національної академії педагогічних наук України експертизи та наукового супроводу інноваційних проектів, які здійснюються загальноосвітніми навчальними закладами м. Києва

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечити науковий супровід ученими вищих навчальних закладів м. Києва діяльності комунального позашкільного навчального закладу "Київська мала академія наук учнівської молоді"

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Сприяти функціонуванню і розвитку системи науково-технічної та економічної інформації в м. Києві; формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові частини, що відповідають потребам м. Києва

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

4.

Усебічна підтримка й розвиток обдарованої і талановитої студентської молоді столиці

Забезпечити щорічне проведення міської міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених під девізом "Крок молоді у майбутнє"

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 76,7 тис. грн.,
у тому числі:

Упровадження результатів кращих прикладних наукових розробок студентів та молодих учених у практику міського господарства
Залучення талановитої студентської молоді до участі в культурно-мистецьких заходах столиці
Набуття студентами досвіду науково-дослідної та суспільно-громадської діяльності, участі в наукових дискусіях, конференціях та самоврядних органах

2012 р. -16,5 тис. грн.

2013 р. -18,2 тис. грн.

2014 р. - 20,0 тис. грн.

2015 р. - 22,0 тис. грн.

Забезпечити щорічне проведення міського конкурсу серед молодих учених вищих навчальних закладів м. Києва на кращий проект соціально-економічного, науково-технічного, інтелектуального та культурного розвитку міста "Інтелект молодих - на службу столиці"

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 235,0 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 5,0 тис. грн.

2012 р. - 49,5 тис. грн.

2013 р. - 54,5 тис. грн.

2014 р. - 60,0 тис. грн.

2015 р. - 66,0 тис. грн.

Забезпечити щорічне проведення фестивалю української студентської пісні "Київський гаудеамус третього тисячоліття"

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 38,4 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 8,3 тис. грн.

2013 р. - 9,1 тис. грн.

2014 р. - 10,0 тис. грн.

2015 р. - 11,0 тис. грн.

Забезпечити щорічне проведення конкурсу на створення кращої авторської роботи про м. Київ "Київ очима молодих"

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 58,4 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 9,5 тис. грн.

2012 р. - 10,5 тис. грн.

2013 р. - 11,6 тис. грн.

2014 р. -12,8 тис. грн.

2015 р. - 14,0 тис. грн.

Забезпечити щорічне проведення міського конкурсу "Студент року"

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 45,9 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 7,5 тис. грн.

2012 р. - 8,3 тис. грн.

2013 р. - 9,1 тис. грн.

2014 р. - 10,0 тис. грн.

2015 р. - 11,0 тис. грн.

Забезпечити щорічне проведення фестивалю команд Клубу веселих і кмітливих до Дня Києва на приз голови Київської міської державної адміністрації

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 102,1 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 22, 0 тис. грн.

2013 р. - 24, 2 тис. грн.

2014 р. - 26, 6 тис. грн.

2015 р. - 29, 3 тис. грн.

Забезпечити щорічне проведення огляду-конкурсу студентських гуртожитків вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього:173,4 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 37,4 тис. грн.

2013 р. - 41, 1 тис. грн.

2014 р. - 45, 2 тис. грн.

2015 р. - 49, 7 тис. грн.

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

729,9 тис. грн.

 


Напрям "Вищі заклади освіти комунальної форми власності"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації для лікувальних установ міста Києва

Забезпечити набуття студентами знань у галузі охорони здоров'я, підготовку їх до професійної діяльності

2011 - 2015 рр.

Головне управління охорони здоров'я

Бюджет м. Києва

Усього: 215938,5 тис. грн.,
у тому числі:

Забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях завдяки отриманню студентами вищої освіти в закладах I - II рівнів акредитації

2011 р. - 35370,5 тис. грн.

2012 р. - 38907,0 тис. грн.

2013 р. - 42798,0 тис. грн.

2014 р. - 47078,0 тис. грн.

2015 р. - 51785,0 тис. грн.

Власні надходження

Усього: 44240,0 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 7246,4 тис. грн.

2012 р. - 7971,0 тис. грн.

2013 р. - 8768,1 тис. грн.

2014 р. - 9645,0 тис. грн.

2015 р. - 10609,5 тис. грн.

2

Підвищення кваліфікації кадрів

Забезпечити перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців лікувально-профілактичних закладів

2011 - 2015 рр.

Головне управління охорони здоров'я

Бюджет м. Києва

Усього: 4892,7 тис. грн.,
у тому числі:

Спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки фахівців шляхом поглиблення, розширення і оновлення професійних знань, умінь і навичок на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практики

2011 р. - 801,7 тис. грн.

2012 р. - 881,0 тис. грн.

2013 р. - 970,0 тис. грн.

2014 р. - 1067,0 тис. грн.

2015 р. - 1173,0 тис. грн.

3

Зміцнення матеріально - технічної бази медичних коледжів міста

Провести капітальні ремонти, придбати обладнання для медичних коледжів з метою забезпечення навчального процесу на рівні сучасних вимог

2011 - 2015 рр.

Головне управління охорони здоров'я

Бюджет м. Києва

Усього: 16047,1 тис. грн.,
у тому числі:

Оновлення морально та фізично застарілої комп'ютерної техніки, оргтехніки, медичної техніки у медичних коледжах столиці.
Проведення капітальних ремонтів, підтримання належного стану будівель, споруд, мереж та приміщень

2012 р. - 3457,8 тис. грн.

2013 р. - 3803,5 тис. грн.

2014 р. - 4183,8 тис. грн.

2015 р. - 4602,0 тис. грн.

4

Підготовка кадрів вищими мистецькими навчальними закладами I - II рівнів акредитації

Забезпечити набуття студентами знань у галузі культури, підготовку їх до професійної діяльності

2011 - 2015 рр.

Головне управління культури

Бюджет м. Києва

Усього: 187316,6 тис. грн.,
у тому числі:

Забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях завдяки отриманню студентами вищої освіти в закладах I - II рівнів акредитації

2011 р. - 32947,5 тис. грн.

2012 р. - 35550,4 тис. грн.

2013 р. - 37505,6 тис. грн.

2014 р. - 39568,4 тис. грн.

2015 р. - 41744,7 тис. грн.

Власні надходження

Усього: 15179,6 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 2486,4 тис. грн.

2012 р. - 2735,0 тис. грн.

2013 р. - 3008,5 тис. грн.

2014 р. - 3309,4 тис. грн.

2015 р. - 3640,3 тис. грн.

 

 

Розвивати та модернізувати матеріальну-технічну та навчальну базу вищих мистецьких навчальних закладів

2012 - 2015 рр.

Головне управління культури

Бюджет м. Києва

Усього: 15543,0 тис. грн.,
у тому числі:

Забезпечення належної матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів

2012 р. - 3579,5 тис. грн.

2013 р. - 3776,3 тис. грн.

2014 р. - 3984,0 тис. грн.

2015 р. - 4203,2 тис. грн.

5

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами культури III - IV рівнів акредитації

Забезпечити набуття студентами знань у галузі культури, мистецтва підготовку їх до професійної діяльності

2011 - 2015 рр.

Головне управління культури

Бюджет м. Києва

Усього: 48728,8 тис. грн.,
у тому числі:

Забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях завдяки отриманню студентами вищої освіти в закладах III - IV рівнів акредитації

2011 р. - 8571,0 тис. грн.

2012 р. - 9248,1 тис. грн.

2013 р. - 9756,8 тис. грн.

2011 р. -10293,4 тис. грн.

2015 р. - 10859,5 тис. грн.

Власні надходження

Усього: 14300,3 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 2515,3 тис. грн.

2012 р. -2714,0 тис. грн.

2013 р. - 2863,3 тис. грн.

2014 р. - 3020,8, тис. грн.

2015 р. - 3186,9 тис. грн.

Розвивати та модернізувати матеріальну-технічну та навчальну базу вищих навчальних закладів

2012 - 2015 рр.

Головне управління культури

Бюджет м. Києва

Усього: 42227,8 тис. грн.,
у тому числі:

Забезпечення належної матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів

2012 р. - 9724,8 тис. грн.

2013 р. - 10259,7 тис. грн.

2014 р. - 10824,0 тис. грн.

2015 р. - 11419,3 тис. грн.

Заохочувати талановитих студентів - лауреатів міжнародних та всеукраїнських мистецьких конкурсів виплатою стипендій голови Київської міської державної адміністрації

2012 - 2015 рр.

Головне управління культури

Бюджет м. Києва

Усього: 8381,1 тис. грн.,
у тому числі:

Надання стимулу студентам та заохочення їх до навчального процесу, а також сприяння збільшенню кількість талановитих дітей

2012 р. - 1930,1 тис. грн.

2013 р. - 2036,3 тис. грн.

2014 р. - 2148,3 тис. грн.

2015 р. - 2266,4 тис. грн.

Проводити на базі вищих навчальних закладів культурно-мистецькі заходи

2011 - 2015 рр.

Головне управління культури

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення якості навчально-методичної роботи, професійної підготовки фахівців, державний контроль за підготовкою професійних мистецьких кадрів

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

612795,5 тис. грн.

 


ПІДПРОГРАМА VII. КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Відповідно до Концепції розвитку цілісної системи підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у м. Києві, затвердженої V сесією V скликання Київської міської ради 22.08.2007 за N 329/3163, було розроблено та реалізовано заходи на розвиток Київського університету імені Бориса Грінченка та посилення його як провідної установи в системі столичної освіти.

За рахунок інтеграції людських, фінансових і матеріальних ресурсів університету та педагогічних коледжів, удосконалення структури Київського університету імені Бориса Грінченка було здійснено перехід на якісно новий рівень підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів м. Києва.

Розвиток університету став можливим завдяки залученню висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів.

Зростання науково-педагогічного потенціалу Київського університету імені Бориса Грінченка

  

Уведення в експлуатацію нового навчального корпусу, розширення парку комп'ютерів і придбання мультимедійних комплексів, побудова оптоволоконних мереж між навчальними корпусами університету забезпечило створення сучасних умов для підготовки висококваліфікованих фахівців.

  

Діяльність університету спрямована на задоволення потреб столиці у фахівцях високого рівня. З цією метою здійснено розширення напрямів підготовки, спеціальностей і спеціалізацій.

  

Подальший розвиток системи освіти може стримуватися обмеженими можливостями інфраструктури університету, що уповільнить інноваційний розвиток системи освіти м. Києва.

Наявні проблеми

Наслідки

Обмежені можливості інфраструктури університету для запровадження освітніх інновацій

Уповільнення інноваційного розвитку в системі освіти міста

Відсутність умов для проживання студентів і викладачів університету

Зниження рівня конкурентоспроможності університету на ринку освітніх послуг

Відсутність потенціалу інфраструктури університету для повноцінного фізичного самовдосконалення та спортивного дозвілля студентів і викладачів

Погіршення стану здоров'я та низький рівень фізичної культури студентів і викладачів університету

Ускладнення на шляху до міжнародної інтеграції університету

Уповільнення розвитку програм університету з міжнародної співпраці

Обмеженість можливостей університету для забезпечення ефективної аналітично-прогностичної складової у системі освіти міста

Недостатній рівень аналітичної інформації для розвитку системи освіти міста


Виявлені основі проблеми та наслідки, породжені ними, потребують визначення нових цілей і реалізації цільових проектів, спрямованих на розвиток столичної освіти, з метою задоволення освітніх запитів киян.

Цілі

Напрями

Сприяння інноваційному розвитку системи освіти столиці

Розвиток ІКТ та експериментальної діяльності в освіті
Розвиток міжнародних програм Київського університету імені Бориса Грінченка
Створення відповідних умов життєдіяльності, збереження для зміцнення здоров'я студентів і викладачів

Елітний університет

Задоволення потреб столиці у висококваліфікованих кадрах і раціональне використання ресурсів

Медична освіта

Розвиток ефективної системи післядипломної педагогічної освіти

Безперервна педагогічна освіта


Напрям "Елітний університет"

N

Назва завдання

Перелік заходів

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Забезпечити функціонування Київського університету імені Бориса Грінченка

Підготовка кадрів на базі Київського університету імені Бориса Грінченка

2011 - 2015 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 523628,4 тис. грн.,
у тому числі:

Розвиток Київського університету імені Бориса Грінченка

2011 р. - 85769,4 тис. грн.

2012 р. - 94346,0 тис. грн.

2013 р. - 103780,0 тис. грн.

2014 р. - 114159,0 тис. грн.

2015 р. - 125574,0 тис. грн.

Власні надходження

Усього: 63281,7 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 10365,4 тис. грн.

2012 р. - 11401,9 тис. грн.

2013 р. - 12542,1 тис. грн.

2014 р. - 13796,3 тис. грн.

2015 р. - 15176,0 тис. грн.

2.

Сприяти інноваційному розвитку системи освіти столиці, інформатизації та експериментальній діяльності

Розробити Концепцію інноваційно-освітнього комплексу університету

2011 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Формування інноваційного освітнього середовища

Завершити процедуру передачі ЗНЗ N 195 ім. Кудряшова (вул. Серафимовича, 17-а) та приміщення за адресою: вулиця Березняківська, 6-а

2011р.

Районна у м. Києві державна адміністрація Дніпровського району

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Облаштувати приміщення експериментальної школи - дитячого садка (Березняківська, 6-а)

2012 - 2015 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 8500 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 2000 тис. грн.

2013 р. - 3500 тис. грн.

2014 р. - 1500 тис. грн.

2015 р. - 1500 тис. грн.

Розробити програму діяльності експериментальної школи - дитячого садка

2012-2013 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Облаштувати приміщення школи - лабораторії (Серафимовича, 17-а)

2012 - 2015 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 6500 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 2000 тис. грн.

2013 р. - 1500 тис. грн.

2014 р. - 1500 тис. грн.

2015 р. - 1500 тис. грн.

Розробити програму діяльності школи - лабораторії

2012 - 2015 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

3.

Розвиток міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти

Опрацювати питання щодо створення Міжнародного інституту

2011 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Залучення іноземних студентів до навчання в університеті

Розробити Програму розвитку Міжнародного інституту

2011 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

4.

Забезпечити належний рівень житлових умов для викладачів і студентів Університету

Створення належних умов для проживання викладачів і студентів університету

Здійснити ремонт приміщення під гуртожиток готельного типу (вул. Березняківська, 4-а)

2013 - 2014 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва, власні надходження

Усього: 20000 тис. грн.,
у тому числі:

2013 р. - 5000 тис. грн.

2014 р. - 15000 тис. грн.

5.

Створити умови для зміцнення здоров'я студентів і викладачів університету

Здійснити ремонт стадіону

2012-2013 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 5000 тис. грн.,
у тому числі:

Забезпечення належних умов для зміцнення здоров'я студентів і викладачів університету

2012 р. - 2000 тис. грн.

2013 р. - 3000 тис. грн.

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

626910,1 тис. грн.

 


ПІДПРОГРАМА VIII. РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

Головна дійова особа сфери освіти - учитель. Завдяки його діяльності реалізується державна політика у створенні інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвитку вітчизняної науки, техніки і культури, формування людини майбутнього, а також забезпечується право громадян на здобуття загальної середньої освіти. Сьогодення вимагає підготовки нової генерації педагогічних працівників, підвищення професіоналізму вчителя, його національної свідомості, готовності до творчої діяльності.

В освітній галузі міста Києва працюють 35231 працівник, з них 32472 - педагоги.

У загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів працюють 21183 педагогічних працівники, у дошкільних закладах - 8115, у позашкільних - 1938, у професійно-технічних - 1236.

За останні роки вдалося стабілізувати і навіть знизити плинність педагогічних кадрів. Так, у 2010 році звільнилось 12 % педагогічних працівників. В основному це вчителі іноземної мови, математики, початкових класів.

  

Однією з гострих проблем кадрової політики минулих років була постійна наявність вакансій. На початок 2010 - 2011 навчального року кількість вакансій становила 62 (0,7 % загальної кількості педагогів міста). Переважно це вчителі початкових класів, фізичної культури, інформатики, іноземної мови.

Незадовільний стан із забезпеченням педагогічними кадрами дошкільних закладів. Щорічно у серпні вакансії педагогічних працівників становлять близько 500 осіб. У 2010 році кількість вакансій скоротилась до 200.

Залишається актуальною проблема вікового складу педагогічних кадрів. Фактично не зменшується кількість працюючих пенсіонерів. Серед працюючих вчителів міста майже кожний четвертий - пенсійного віку.

 

Зі школи йдуть чоловіки, внаслідок чого посилюється її фемінізація - 83 % працюючих у системі столичної освіти - жінки. Щоправда, останнім часом кількість юнаків, які вступають у педагогічні навчальні заклади, збільшується.

Із кожним роком зменшуються заявки районних управлінь освіти на молодих фахівців.

Якщо в 2007 р. замовлено 814 молодих фахівців (приступили до роботи 528 (66 %), у 2008 р. - 566 (приступили до роботи 321 (56,7 %), у 2009 р. - 670 (приступили до роботи 347 (52 %), то у 2010 р. замовлено 454 молодих фахівців, а розподілено 571 (приступили до роботи 309 - (54 %).

  

У навчальних закладах міста працює 1008 директорів, з них - 282 директори пенсійного віку, що становить 28 % від загальної кількості керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

У м. Києві на квартирній черзі перебуває 1817 педагогічних працівників. Педагогічні працівники м. Києва за 5 років отримали 313 квартир за програмами:

- за рахунок бюджету - 141;

- за програмою 50 % на 50 % - 110;

- за програмою 70 % на 30 % - 11;

- за програмою 60 % на 40 % - 3;

- молодіжне кредитування - 48.

Основою проблемою в освіті залишається заробітна плата вчителя. Система оплати праці освітян потребує удосконалення як на рівні держави, так і на рівні м. Києва.

  

Аналіз забезпечення столичної освіти педагогічними кадрами дав змогу виявити проблеми, їх наслідки.

Наявні проблеми

Наслідки

Незадовільний соціальний статус педагогічних працівників

Зниження престижності професії педагога та відплив фахівців у інші сфери діяльності

Тенденція до збільшення кількості педагогів пенсійного віку

Зниження рівня інноваційного потенціалу педагогічних колективів

Домінування у педагогічних колективах педагогічних працівників жіночої статі

Фемінізація навчально-виховного процесу

Соціальна незахищеність і недостатня адаптованість молодих педагогічних працівників

Плинність молодих педагогічних кадрів

Недостатня вмотивованість педагогічних працівників до постійного професійного розвитку

Зниження якості освіти

Незабезпеченість житлом педагогічних працівників столиці

Відсутність гідних умов для життєдіяльності

Фізичне та психічне навантаження педагогів

Зростання захворюваності та зниження продуктивності праці педагогічних працівників


Відтак на новому етапі розвитку столичної освіти необхідно визначити нові стратегії кадрової політики в галузі освіти та напрями їх реалізації.

Цілі

Напрями

Використання ресурсів столиці для підвищення соціального статусу педагогічних працівників
Забезпечення педагогічних працівників житлом
Створення умов для збереження та відновлення здоров'я педагогічних працівників
Створення системи мотивації професійної діяльності працівників дошкільних навчальних закладів
Створення умов для професійного стимулювання вчителів
Стимулювання до роботи у навчальних закладах педагогічних працівників чоловічої статі

Педагог столиці

Запровадження механізму стимулів професійного розвитку педагогічних працівників
Підтримка інноваційного духу педагогічних колективів
Створення умов для розвитку мовленнєвої компетентності педагогів

Професійний стимул

Запровадження механізмів закріплення молодих педагогів у столичній освіті

Молодий освітянин


Напрям "Педагог столиці"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Забезпечення навчальних закладів міста педагогічними працівниками

Розробити документ щодо перспективної потреби в педагогічних кадрах до 2015 року

2011 - 2012 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Планомірне поповнення столичних навчальних закладів висококваліфікованими спеціалістами

Привести у відповідність замовлення на підготовку педагогічних фахівців міста до потреб начальних закладів

2011 - 2012 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

2.

Орієнтація учнівської молоді на педагогічні професії

Розширити мережу педагогічних класів на базі загальноосвітніх навчальних закладів столиці

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Вступ до педагогічних вищих навчальних закладів кращих випускників шкіл

Провести спільно з Центром моніторингу столичної освіти соціологічні дослідження з питань зорієнтованості учнівської молоді на педагогічні професії

2011 - 2012 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Центр моніторингу столичної освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Надавати перевагу при вступі до Київського університету імені Бориса Грінченка випускникам педагогічних класів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

3.

Залучення чоловіків до роботи в навчальних закладах міста

Упровадити цільовий прийом чоловіків на педагогічні спеціальності в Київський університет імені Бориса Грінченка

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Збільшення кількості педагогів-чоловіків

4.

Забезпечення якісного відбору, розстановки та оновлення керівного складу навчальних закладів

Удосконалити роботу школи резерву керівників навчальних закладів міста

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Якісний відбір, розстановка та оновлення керівного складу навчальних закладів, формування у керівників актуального управлінського мислення, високого рівня управлінської культури

Вивчити ефективність роботи районних шкіл резерву заступників директорів усіх типів навчальних закладів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Опрацювати питання щодо розробки проекту Положення про атестацію керівників навчальних закладів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

5.

Запровадження нових форм морального і матеріального заохочення педагогічних працівників міста

Опрацювати питання встановлення надбавок для педагогічних працівників міста:
- у розмірі 50 % посадового окладу (ставки заробітної плати) керівникам навчальних закладів;
- у розмірі 40 % посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічним працівникам;
- у розмірі 50 % посадового окладу (ставки заробітної плати) для науково-педагогічних працівників Київського університету імені Бориса Грінченка;
- у розмірі 20 % посадового окладу (ставки заробітної плати) для працівників освітньої галузі (непедагогічних)

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 924200,0 тис. грн.,
у тому числі

Підвищення моральної та матеріальної підтримки педагогічних працівників

2012 р. -199200,0 тис. грн.

2013 р. - 219000,0 тис. грн.

2014 р. - 214000,0 тис. грн.

2015 р. - 265000,0 тис. грн.

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

924200,0 тис. грн.

 


Напрям "Професійний стимул"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Запровадження механізму стимулів професійного розвитку педагогічних працівників

Удосконалити форми і методи проведення міського конкурсу "Учитель року"

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві

Запровадити відзнаку Київської міської державної адміністрації у формі премії для переможців конкурсу

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 2738,8 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 684,7 тис. грн.

2013 р. - 684,7 тис. грн.

2014 р. - 684,7 тис. грн.

2015 р. - 684,7 тис. грн.

Організувати на ТРК "Київ" щомісячні передачі про кращих учителів міста, переможців конкурсу "Учитель року"

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Відкрити для педагогічних працівників міста курси іноземних мов на базі Київського університету імені Бориса Грінченка

2011 - 2015 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення мовленнєвої компетентності педагогів

Усього за напрямом:

 

 

 

 

2738,8 тис. грн.

 


Напрям "Молодий освітянин"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Запровадження механізмів закріплення молодих педагогів у столичній освіті

Удосконалити систему роботи районних шкіл молодого вчителя

2011 - 2012 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Омолодження педагогічних колективів навчальних закладів міста

Збільшити виплату одноразової адресної допомоги молодим фахівцям, які працюють у навчальних закладах міста, до 1500 гривень

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього:18000,0 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 4500,0 тис. грн.

2013 р. - 4500,0 тис. грн.

2014 р. - 4500,0 тис. грн.

2015 р. - 4500,0 тис. грн.

Продовжити виплату надбавки молодим фахівцям, які мають дипломи з відзнакою, в розмірі 50 % на три роки роботи в навчальному закладі

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 11942,6 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 2573,2 тис. грн.

2013 р. - 2830,6 тис. грн.

2014 р. - 3113,7 тис. грн.

2015 р. - 3425,1 тис. грн.

Виплачувати надбавку молодим фахівцям у розмірі 30 % посадового окладу

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 99461,9 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 21543,5 тис. грн.

2013 р. - 23697,8 тис. грн.

2014 р. - 26067,6 тис. грн.

2015 р. - 28153,0 тис. грн.

Забезпечити молодих спеціалістів безкоштовними проїзними квитками, навчально-методичною літературою

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 6000,0 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 1500,0 тис. грн.

2013 р. - 1500,0 тис. грн.

2014 р. - 1500,0 тис. грн.

2015 р. - 1500,0 тис. грн.

Розробити та впровадити в навчальних закладах міста Програму "Педагогічне наставництво"

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

135404,5 тис. грн.

 


ПІДПРОГРАМА IX. УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

У попередні роки у м. Києві було сформовано систему державно-громадського управління освітою як інтеграції діяльності, прав, обов'язків та відповідальності суб'єктів місцевого управління та громадського самоврядування для забезпечення ефективних управлінських впливів на всі ланки системи освіти міста.

Метою державно-громадського управління освітою є залучення самоврядних органів і громади міста до реалізації освітньої політики і прийняття управлінських рішень в умовах демократизації суспільних відносин, децентралізації управління, задля максимального врахування і задоволення освітніх потреб громадян, роботодавців та міської громади в цілому.

  

В управлінні системою освіти м. Києва на одного державного службовця припадає 200 педагогічних працівників та 1893 учні.

  

Державне управління освітою у м. Києві забезпечує Головне управління освіти і науки та районні управління освіти, а громадське - Об'єднання батьків школярів м. Києва, учнівське самоврядування, піклувальні ради, ради навчальних закладів, до яких входять учні, батьки та соціально активні громадяни.

Незважаючи на значні успіхи в системі управління освітою міста, вона не позбавлена окремих недоліків, що ускладнює здійснення освітньої політики на сучасному етапі.

Наявні проблеми

Наслідки

Невідповідність структури управління потребам системи столичної освіти

Зниження ефективності управління та перевантаження управлінських кадрів

Домінування функцій підтримки діяльності навчальних закладів

Ускладнення в реалізації пріоритетів розвитку освіти

Постійна зміна й ускладнення об'єкта управління в системі освіти міста

Зростаючі вимоги до суб'єктів управлінської діяльності

Невідповідність наявних ресурсів управлінської діяльності сучасним вимогам

Недостатнє розкриття потенціалу системи управління

Недосконалість інформаційно-аналітичної системи управління освітою

Ускладнення на етапі прийняття управлінських рішень

Зростання рівня вимог до професійної діяльності керівників навчальних закладів

Недостатня кількість керівників навчальних закладів з відповідною професійною підготовкою

Недосконалість механізму взаємодії управління освітою з батьківськими комітетами, учнівським самоврядуванням, піклувальними радами навчальних закладів

Низький рівень реалізації заходів на виконання тристоронньої Угоди про співпрацю Головного управління освіти і науки м. Києва, Об'єднання батьків школярів м. Києва

Недостатня підтримка розвитку учнівського самоврядування

Зниження ефективності реалізації соціально значущих проектів Київської міської та районних рад старшокласників


Для створення більш ефективної освітньої системи необхідно досягти нових цілей професіоналізації управління.

Цілі

Напрями

Створення ефективної системи управління освітою міста
Перехід до програмно-цільового та прогностичного управління
Підвищення рівня забезпеченості управлінської діяльності ресурсами
Створення сучасної інформаційно-аналітичної системи управління столичною освітою

Ефективне управління

Підвищення рівня професійної компетентності керівників навчальних закладів на засадах лідерства
Створення умов для ефективної професіоналізації управління

Лідерство в столичній освіті

Взаємодія задля розвитку освіти
Розвиток державно-громадського управління освітою
Створення умов для формування активної життєвої позиції учнівської молоді та самореалізації її лідерського потенціалу

Київський трикутник


Напрям "Лідерство у столичній освіті"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Підвищення рівня професійної компетентності керівників навчальних закладів на засадах лідерства

Професійна підготовка керівників навчальних закладів (за спеціальністю "Управління навчальним закладом")

2011 - 2015 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Професіоналізація управління закладів освіти

2.

Створення умов для ефективної професіоналізації управління

ПК керівників навчальних закладів

2011 - 2015 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Професіоналізація управління закладів освіти

 

Усього за напрямом:

 

 

 

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 


Напрям "Київський трикутник"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Розвиток державно-громадського управління освітою в м Києві: реалізація Угоди про співпрацю між Головним управлінням освіти і науки, Об'єднанням батьків школярів м. Києва та Київською міською радою старшокласників

Здійснювати координаційну роботу та забезпечувати реалізацію заходів щодо виконання Угоди про співпрацю між Головним управлінням освіти і науки, Об'єднанням батьків школярів м. Києва та Київською міською радою старшокласників

Протягом навчального року

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Взаємодія задля розвитку освіти: розширення кола реальних учасників освітнього процесу та участь громадськості в управлінні освітою міста.
Реалізація заходів на виконання тристоронньої Угоди про співпрацю Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, Об'єднання батьків школярів м. Києва та Київської міської ради старшокласників.
Підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників.
Висвітлення кращого досвіду роботи з питань державно-громадського управління освітою

Проводити (щомісяця) робочі зустрічі представників Головного управління освіти і науки з представниками Об'єднання батьків школярів м. Києва та Київською міською радою старшокласників щодо реалізації суспільно корисних ініціатив

Протягом навчального року

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечувати інформаційну підтримку діяльності Об'єднання батьків школярів м. Києва, Київської міської ради старшокласників, районних рад старшокласників та висвітлювати кращий досвід їх роботи у засобах масової інформації

Протягом навчального року

Головне управління освіти і науки,
Київський Палац дітей та юнацтва,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Організовувати проведення для Об'єднання батьків школярів м. Києва міських і районних семінарів "Школа, яку ми будуємо разом", "Особливості київських освітянських закладів" з метою обміну досвідом роботи батьківської громадськості у навчальних закладах міста

Протягом навчального року

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Здійснювати громадську експертизу соціально-педагогічних ініціатив і проектів, спрямованих на розвиток і вдосконалення столичної освіти

Протягом навчального року

Головне управління освіти і науки,
Об'єднання батьків школярів м. Києва

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Організувати роботу постійно діючих науково-практичних семінарів з актуальних питань державно-громадського управління освітою для спеціалістів районних управлянь освіти, методистів районних науково-методичних центрів, позашкільних навчальних закладів, педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, лідерів учнівського самоврядування, представників батьківської громадськості

Протягом навчального року

Головне управління освіти і науки,
Київський університет ім. Бориса Грінченка,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Проводити просвітницьку роботу для батьків з проблем виховання здорової дитини в сім'ї, залучення батьківської громадськості до пропаганди культури здорового способу життя шляхом проведення спільних заходів батьків і дітей з фізичної культури, знань основ здоров'я тощо

Протягом навчального року

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Розробити програму спецкурсу "Державно-громадське управління освітою" в системі навчання, підготовки та підвищення кваліфікації

2011 рік

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Видати збірку "Державно-громадське управління освітою у м. Києві"

2012 рік

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього 30,0 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 30,0 тис. грн.

2.

Розвиток учнівського самоврядування

Забезпечити організацію постійно діючих семінарів для лідерів учнівського самоврядування, методистів та координаторів з питань роботи учнівського самоврядування в Інституті лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка, Київському палаці дітей та юнацтва

Протягом навчального року

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
Київський палац дітей та юнацтва,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Створення умов для формування активної життєвої позиції учнівської молоді та самореалізації її лідерського потенціалу.
Забезпечення належної інформаційної та науково-методичної підтримки органів учнівського самоврядування

Організувати роботу постійно діючого молодіжного дискусійного клубу старшокласників у Київському палаці дітей та юнацтва

Протягом навчального року

Головне управління освіти і науки,
Київський палац дітей та юнацтва

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Організовувати та проводити дні самоврядування за участю лідерів учнівського самоврядування в районних управліннях освіти, районних у м. Києві державних адміністраціях, Головному управлінні освіти і науки м. Києва та Київській міській раді до Дня місцевого самоврядування

Щорічно, грудень

Головне управління освіти і науки,
Київський палац дітей та юнацтва,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Організовувати і проводити: вечори відпочинку; перегляд вистав київських театрів, відвідування музеїв; екскурсійні поїздки для членів Київської міської та районних рад старшокласників

Протягом навчального року

Головне управління освіти і науки,
Київський палац дітей та юнацтва,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечити оновлення та модернізацію матеріально-технічного облаштування кабінетів для роботи Київської міської ради старшокласників, районних і шкільних рад учнівського самоврядування

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський палац дітей та юнацтва,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 44,0 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 11,0 тис. грн.

2013 р. -11,0 тис. грн.

2014 р. -11,0 тис. грн.

2015 р. -11,0 тис. грн.

Видати методичні та інформаційні довідники про діяльність учнівського самоврядування навчальних закладів міста, районних та Київської міської ради старшокласників: "Учнівське самоврядування навчальних закладів м. Києва", "Порадник лідера учнівського самоврядування"

2012 - 2013 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський палац дітей та юнацтва

Бюджет м. Києва

Усього: 65,0 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 30,0 тис. грн.

2013 р. -35,0 тис. грн.

Забезпечити проведення та видрук матеріалів щорічної конференції старшокласників міста

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський палац дітей та юнацтва,
Київський міський будинок учителя

Бюджет м. Києва

Усього: 76,7 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 16,5 тис. грн.

2013 р. - 18,2 тис. грн.

2014 р. - 20,0 тис. грн.

2015 р. - 22,0 тис. грн.

Започаткувати відзнаки для лідерів учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва "Лідер року"

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський палац дітей та юнацтва

Бюджет м. Києва

Усього: 6,1 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 1,0 тис. грн.

2012 р. - 1,1 тис. грн.

2013 р. - 1,2 тис. грн.

2014 р. - 1,3 тис. грн.

2015 р. - 1,5 тис. грн.

Забезпечувати участь Київської міської ради старшокласників у всеукраїнських конкурсах лідерів учнівського самоврядування

Протягом навчального року

Головне управління освіти і науки,
Київський палац дітей та юнацтва

Бюджет м. Києва

Усього: 10,0 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 10,0 тис. грн.

3.

Реалізація соціально вагомих проектів, ініційованих Київською міською радою старшокласників

Продовжувати реалізацію проектів Київської міської ради старшокласників: "Школа управлінської майстерності", "Бюро захисту особистості", "Шкільна преса". Організовувати зустрічі лідерів учнівського самоврядування з відомими політиками, науковцями

Протягом навчального року

Головне управління освіти і науки, Київський палац дітей та юнацтва

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Активізація діяльності всіх структур учнівського самоврядування. Реалізація соціальних проектів, формування активної життєвої позиції учнівської молоді та самореалізація її лідерського потенціалу.
Активізація роботи Київської міської та районних рад старшокласників, підвищення соціальної активності юних громадян

Забезпечувати проведення щорічного міського конкурсу проектів районних рад старшокласників "Проектний менеджмент в учнівському самоврядуванні"

Щорічно,
листопад

Головне управління освіти і науки,
Київський палац дітей та юнацтва,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 12,2 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 2,0 тис. грн.

2012 р. - 2,2 тис. грн.

2013 р. - 2,4 тис. грн.

2014 р. - 2,7 тис. грн.

2015 р. - 2,9 тис. грн.

Забезпечувати проведення міського фестивалю-конкурсу районних рад учнівського самоврядування "Знаємо! Вміємо! Діємо!"

2013 р.
2015 р.

Головне управління освіти і науки,
Київський палац дітей та юнацтва,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 40,2 тис. грн.,
у тому числі:

2013 р. - 18,2 тис. грн.

2015 р. - 22,0 тис. грн.

Забезпечувати проведення міського конкурсу на кращу модель та організацію учнівського самоврядування "Прогнозуємо своє завтра" в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах

2012 р.,
2015 р..

Головне управління освіти і науки, Київський палац дітей та юнацтва,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Організовувати та проводити міську та районні толоки за участю лідерів учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва

Протягом навчального року

Головне управління освіти і науки,
Київський палац дітей та юнацтва,
районні у м Києві державні адміністрації,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Організовувати та проводити волонтерську роботу, благодійну діяльність серед старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів міста

Протягом навчального року

Головне управління освіти і науки,
Київський палац дітей та юнацтва,
районні у м Києві державні адміністрації,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Організовувати та проводити захід "Спортивний вихідний лідерів учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів міста"

Щорічно,
травень

Головне управління освіти і науки,
Київський палац дітей та юнацтва,
районні у м. Києві державні адміністрації,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 30,7 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 5,0 тис. грн.

2012 р. - 5,5 тис. грн.

2013 р. - 6,1 тис. грн.

2014 р. - 6,7 тис. грн.

2015 р. - 7,4 тис. грн.

4.

Партнерство з учнівськими лідерськими об'єднаннями з регіонів України та зарубіжжя

Налагоджувати співпрацю з об'єднаннями учнівського самоврядування регіонів України, Російської Федерації: обмін делегаціями лідерів, спільні "круглі столи", семінари, дебати, відеоконференції

Протягом навчального року

Головне управління освіти і науки,
Київський палац дітей та юнацтва,
районні у м Києві державні адміністрації,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього 765,3 тис. грн.,
у тому числі:

Розвиток партнерських зв'язків із молодіжними об'єднаннями, органами учнівського самоврядування навчальних закладів України та зарубіжжя

2012 р. - 165 тис. грн.

2013 р. - 181,0 тис. грн.

2014 р. - 199,7 тис. грн.

2015 р. - 219,6 тис. грн.

5.

Розвиток дитячої журналістики

Забезпечувати проведення Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячо-юнацької журналістики "Прес-весна на Дніпрових схилах"

Протягом навчального року

Головне управління освіти і науки,
Київський палац дітей та юнацтва,
районні у м Києві державні адміністрації,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 214,3 тис. грн.,
у тому числі:

Виявлення нових журналістських талантів і набуття дітьми досвіду у сфері журналістики. Розвиток шкільних друкованих видань.
Створення сприятливих умов для реалізації прав дитини на вільне висловлювання своєї думки, підтримка творчо обдарованих школярів із журналістики

2011 р. - 35,1 тис. грн.

2012 р. - 38,6 тис. грн.

2013 р. - 42,5 тис. грн.

2014 р. - 46,7 тис. грн.

2015 р. - 51,4 тис. грн.

Забезпечувати видання газети для старшокласників "Шкільна столиця"

Протягом року

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 3341,3 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 720,0 тис. грн.

2013 р. - 791,9 тис. грн.

2014 р. - 871,1 тис. грн.

2015 р. - 958,3 тис. грн.

Організовувати навчання активу міської агенції "ЮН-ПРЕС"

Протягом навчального року

Головне управління освіти і науки,
Київський палац дітей та юнацтва,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

6.

Піклувальні ради та клуби дідусів і бабусь у системі освіти міста Києва

Продовжувати роботу піклувальних рад, клубів дідусів і бабусь при навчальних закладах міста та сприяти їх дієвості

Протягом навчального року

Головне управління освіти і науки, Київський палац дітей та юнацтва, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Залучення громадськості до вирішення освітянських проблем. Зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, спортивної лікувально-оздоровчої баз навчальних закладів

7.

Налагодження дієвої взаємодії із структурними підрозділами Київської міської державної адміністрації, громадськими організаціями, асоціаціями, творчими спілками

Підписати угоди про співпрацю із структурними підрозділами Київської міської державної адміністрації, з громадськими організаціями, асоціаціями, творчими спілками задля розвитку освіти.

Протягом навчального року

Головне управління освіти і науки, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Налагодження співпраці з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами з метою поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у загальноосвітньому навчальному закладі

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

4635,8 тис. грн.

 


ПІДПРОГРАМА X. МОНІТОРИНГ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

З метою надання об'єктивної інформації про стан функціонування навчальних закладів і установ столиці, рівень їхнього ресурсного забезпечення, якість навчальних досягнень учнів Центр моніторингу столичної освіти здійснює моніторингові дослідження в усіх навчальних закладах середньої загальної освіти комунальної та приватної форми власності м. Києва.

За період 2007 - 2010 рр. Центром моніторингу столичної освіти створено налагоджену систему відстеження освітніх процесів у столиці, забезпечено замкнутий цикл проведення моніторингових досліджень освітнього середовища - від розробки концепції та інструментарію до написання та оприлюднення аналітичного звіту за його результатами.

Результатом досліджень, проведених Центром, є об'єктивна інформація про стан функціонування освітньої галузі столиці. Вона надається до органів управління освітою й ефективно використовується в освітньому менеджменті та застосовується у практичній діяльності освітянами м. Києва.

Упродовж 2007 - 2010 рр. Центром моніторингу столичної освіти було проведено 57 моніторингових досліджень за різними освітніми напрямами, з них - 31 педагогічне (якість навчальних досягнень) і 26 соціологічних, психолого-педагогічних, психологічних (діаграма 1).

  

Інноваційним методом дослідження рівня навчальних досягнень учнів, започаткованим Центром моніторингу столичної освіти, стало впровадження в 2008 р. пілотного проекту комп'ютерного тестування з використанням автоматизованої системи "Тест-Респондент". У 2009 - 2010 н/р комп'ютерним тестуванням було охоплено 61 загальноосвітній навчальний заклад м. Києва (діаграма 2).

  

Діяльність Центру моніторингу столичної освіти дозволяє констатувати таке:

- Створено дієву систему повного циклу оперативного оцінювання якості столичної освіти.

- Розроблено та впроваджено процедури незалежного оцінювання в системі столичної освіти.

- Уведено інноваційний інструмент та форму оцінювання з використанням мережевих комп'ютерних технологій.

- Накопичено базу даних оцінки сформованості знань, умінь, навичок столичних школярів.

- Накопичено базу даних завдань у тестовій формі.

- Проведено моніторингові дослідження якості природничо-математичної освіти.

- Створено умови для підвищення ефективності системи освіти та мотивації учнів до навчання.

- Вивчено зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на якість освіти.

- Запропоновано інструмент для прийняття ефективних управлінських рішень.

- Впроваджено інноваційну модель розповсюдження інформації про результати проведених досліджень.

- Налагоджено співпрацю з питань моніторингових досліджень на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях.

Наявні проблеми

Наслідки

Недостатня забезпеченість освітньої галузі столиці об'єктивними даними щодо впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на стан освітньої системи

Неможливість здійснення аналізу причин, що негативно впливають на стан освітньої системи

Несформованість бази даних про якість знань, умінь і навичок учнів загальноосвітніх навчальних закладів за тривалий час навчання

Неможливість застосування на практиці достовірних і порівнювальних даних про досягнуті освітні результати, ступінь їх відповідності нормативним вимогам

Відсутність інформації щодо ступеня задоволення учасників освітнього процесу наданими навчальним закладом освітніми послугами

Неможливість оперативного реагування органів управління освіти для задоволення потреб учнів, їхніх батьків у якісних освітніх послугах

Недостатній рівень кваліфікації педагогічних кадрів для впровадження внутрішньошкільних моніторингових досліджень

Неможливість відстежити позитивні та негативні тенденції розвитку навчального закладу силами педагогічного колективу

Відсутність стовідсоткового підключення навчальних закладів до системи Інтернет

Неможливість упровадження комп'ютерного тестування за програмою АС "Тест-Респондент

Не сформовано єдиного інформаційного освітнього простору столиці

Збільшення часу на прийняття управлінських рішень, постановку завдань і контроль за їх виконанням


На новому етапі розвитку столичної освіти необхідно удосконалити систему освітнього моніторингу, на що спрямовані відповідні цілі та напрями.

Цілі

Напрями

Створення дієвої системи незалежного оцінювання рівня і якості сформованості навчальних досягнень учнів
Підвищення результативності навчально-виховного процесу
Створення умов для рівного доступу до якісної освіти

Моніторинг якості столичної освіти

Створення системи відстеження стану реалізації програми "Освіта Києва 2011 - 2015 рр."
Прогнозування та виявлення ймовірних ризиків, що можуть виникнути під час реалізації Програми
Збирання інформації за результатами досліджень та надання її до органів управління освіти
Створення умов для забезпечення діяльності Центру моніторингу столичної освіти

Моніторинг регіональних проектів і програм

Дослідження ефективності інноваційних освітніх процесів
Поширення та впровадження інноваційного педагогічного досвіду в навчально-виховну роботу навчальних закладів
Створення регіонального банку даних інноваційних освітніх технологій та програм

Інноваційні процеси: регіональний рівень

Створення єдиної інформаційно-освітньої бази для підвищення ефективності роботи місцевих органів управління освіти
Отримання об'єктивних даних щодо потреб киян в освітніх послугах

Формування єдиної інформаційно-освітньої бази столиці за результатами моніторингових досліджень

Забезпечення учнів та освітян столиці високоякісною навчально-методичною літературою, зміст якої враховуватиме регіональні особливості освітньої політики

Видання навчально-методичної літератури


Напрям "Моніторинг якості столичної освіти"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Моніторингові дослідження ключових ланок навчально-виховного процесу

Упровадити педагогічний моніторинг - вивчення рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів, закладів професійно-технічної освіти з предметів інваріантної та варіативної складової; здійснювати дослідження якості змісту освіти

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Центр моніторингу столичної освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 3966,0 тис. грн.,
у тому числі:

Створення дієвої системи об'єктивного оцінювання якості складових освітнього середовища м. Києва.
Організація постійного спостереження за результатами якості освіти та його оцінки.
Забезпечення освітян і київської громади об'єктивною інформацією про якість навченості школярів зокрема та якість освіти у столиці загалом

2011 р. - 650,0 тис. грн.

2012 р. - 715,0 тис. грн.

2013 р. - 786,0 тис. грн.

2014 р. - 865,0 тис. грн.

2015 р. - 950, 0 тис. грн.

Проводити психолого-педагогічний моніторинг - вивчення впливу сім'ї, шкільного середовища, дошкільної, позашкільної освіти на формування особистості підростаючого покоління

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Центр моніторингу столичної освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 3774,0 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 580,0 тис. грн.

2012 р. - 638,0 тис. грн.

2013 р. - 772,0 тис. грн.

2014 р. - 850,0 тис. грн.

2015 р. - 934,0 тис. грн.

Проводити психологічний моніторинг - вивчення емоційного, психічного стану учнів загальноосвітніх і професійно-
технічних закладів, вихованців дошкільних навчальних закладів; дослідження моральних пріоритетів і цінностей

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Центр моніторингу столичної освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 3774,0 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 580,0 тис. грн.

2012 р. - 638,0 тис. грн.

2013 р. - 772,0 тис. грн.

2014 р. - 850,0 тис. грн.

2015 р. - 934,0 тис. грн.

Проводити соціологічний моніторинг - вивчення соціальних умов життя, навчання й праці учасників освітнього процесу

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Центр моніторингу столичної освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 3774,0 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 580,0 тис. грн.

2012 р. - 638,0 тис. грн.

2013 р. - 772,0 тис. грн.

2014 р. - 850,0 тис. грн.

2015 р. - 934,0 тис. грн.

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

15288,0 тис. грн.

 


Напрям "Моніторинг регіональних проектів і програм"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Моніторинг виконання міської цільової програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр."

Здійснювати моніторинг виконання підпрограм суб'єктами міської цільової програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр."

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
Центр моніторингу столичної освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 761,0 тис. грн.,
у тому числі:

Виконання загальнонаціональних освітніх проектів і програм на столичному рівні та підпрограм і напрямів міської цільової програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр."

2011 р. - 125,0 тис. грн.

2012 р. - 137,0 тис. грн.

2013 р. - 150,0 тис. грн.

2014 р. - 66,0 тис. грн.

2015 р. - 183,0 тис. грн.

2.

Моніторинг виконання загальнонаціональних освітніх проектів і програм на столичному рівні

Здійснювати моніторинг виконання загальнонаціональних освітніх проектів і програм на столичному рівні

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
Центр моніторингу столичної освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 761,0 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 125,0 тис. грн.

2012 р. - 137,0 тис. грн.

2013 р. - 150,0 тис. грн.

2014 р. - 166,0 тис. грн.

2015 р. - 183,0 тис. грн.

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

1522,0 тис. грн.

 


Напрям "Інноваційні процеси: регіональний рівень"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Дослідження стану впровадження інновацій у навчальних закладах міста Києва

Реалізувати проект "Розробка критеріїв самооцінки загальноосвітнього навчального закладу"

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Центр моніторингу столичної освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 2135,0 тис. грн.,
у тому числі:

Створення регіонального банку даних інноваційних освітніх технологій та програм.
Визначення ефективних інноваційних технологій та програм.
Створення умов для широкого запровадження передових інновацій на регіональному рівні

2011 р. - 350,0 тис. грн.

2012 р. - 385,0 тис. грн.

2013 р. - 423,0 тис. грн.

2014 р. - 465,0 тис. грн.

2015 р. - 512,0 тис. грн.

Вивчити та узагальнити інформацію про стан інноваційних процесів у системі освіти м. Києва

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Центр моніторингу столичної освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 2135,0 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 350,0 тис. грн.

2012 р. - 385,0 тис. грн.

2013 р. - 423,0 тис. грн.

2014 р. - 465,0 тис. грн.

2015 р. - 512,0 тис. грн.

Вивчити методологію і технологію організації навчально-виховного процесу за авторськими програмами у навчальних закладах нового типу: ліцеях, гімназіях, авторських школах, коледжах

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Центр моніторингу столичної освіти, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 1833,0,0 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 300,0 тис. грн.

2012 р. - 330,0 тис. грн.

2013 р. - 363,0 тис. грн.

2014 р. - 400,0 тис. грн.

2015 р. - 440,0 тис. грн.

2.

Запровадження комп'ютерного тестування

Здійснювати дослідження рівня навчальних досягнень учнів шляхом реалізації інноваційного проекту комп'ютерного тестування

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Центр моніторингу столичної освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 1810,5,0,0 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 277,5 тис. грн.

2012 р. - 330,0 тис. грн.

2013 р. - 63,0 тис. грн.

2014 р. - 400,0 тис. грн.

2015 р. - 440,0 тис. грн.

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

7913,5 тис. грн.

 


Напрям "Формування єдиної інформаційно-освітньої бази столиці за результатами моніторингових досліджень"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Аналітична обробка інформації про ключові показники навчально-виховного процесу та науково-методична інтерпретація результатів

Здійснити збір і каталогізацію аналітичної інформації про кількісні та якісні показники, отримані за результатами моніторингових досліджень

2011 - 2015 рр.

Центр моніторингу столичної освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Створення єдиної інформаційно-освітньої бази для підвищення ефективності роботи місцевих органів управління освітою.
Підвищення якості навчальних досягнень учнів шляхом упровадження у навчально-виховний процес методичних рекомендацій і порад, розроблених за результатами проведених досліджень.
Забезпечення об'єктивності рейтингу навчальних закладів м. Києва

Розробити методичні рекомендації для вчителів, працівників дошкільних, позашкільних закладів освіти, директорів районних науково-
методичних центрів за результатами моніторингових досліджень

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Центр моніторингу столичної освіти, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Розробити рекомендації за результатами досліджень для оптимізації прийняття управлінських рішень

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Центр моніторингу столичної освіти, районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Розробити практичні поради для батьків учнів за результатами моніторингових досліджень

2011 - 2015 рр.

Центр моніторингу столичної освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Створити систему оперативної інформаційної взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Центр моніторингу столичної освіти, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 313,0 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 60,0 тис. грн.

2012 р. - 55,0 тис. грн.

2013 р. - 60,0 тис. грн.

2014 р. - 66,0 тис. грн.

2015 р. - 72,0 тис. грн.

2.

Рейтингування закладів освіти

Здійснити статистичний аналіз і рейтингову інтерпретацію результатів зовнішнього незалежного оцінювання столичних випускників

2011 - 2015 рр.

Центр моніторингу столичної освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Розробити критерії та запровадити рейтингування закладів освіти. Вивчити питання щодо сертифікації закладів освіти за визначеними критеріями

2011 - 2015 рр.

Центр моніторингу столичної освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

313,0 тис. грн.

 


Напрям "Видання навчально-методичної літератури"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Створення регіональної бази навчально-методичних комплексів

Вивчити потреби ланок освіти у навчально-методичних комплексах для використання в навчально-виховному процесі
Здійснювати видання навчально-методичних комплексів, які відповідають державним освітнім стандартам та включають регіональний компонент.
Реалізувати проект Дайджест "Київський учитель"

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, Центр моніторингу столичної освіти, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 507,0 тис. грн.,
у тому числі:

Забезпечення учнів та освітян столиці якісною навчально-методичною літературою, зміст якої враховуватиме регіональні особливості освітньої політики

2012 р. - 110,0 тис. грн.

2013 р. - 120,0 тис. грн.

2014 р. - 132,0 тис. грн.

2015 р. - 145,0 тис. грн.

 

Усього за напрямом

 

 

 

 

507,0 тис. грн.

 


ПІДПРОГРАМА XI. ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СТОЛИЦІ

Для забезпечення якості навчання та комплексного підходу до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі необхідно створити єдиний інформаційний простір освіти міста.

У загальноосвітніх навчальних закладах міста функціонує близько 17 тис. комп'ютерів і понад 1000 мультимедійних комплексів.

Середній показник щодо кількості учнів на 1 комп'ютер у ЗНЗ за роками

  

Аналізуючи ефективність використання комп'ютерів у кабінетах інформатики, можна констатувати, що понад 85 % навчального часу припадає на вивчення курсу інформатики. Відповідно показник використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні інших предметів залишається вкрай низьким. Це зумовлено недостатньою кількістю комп'ютерів, низьким рівнем підготовки вчителів до використання ІКТ у навчальному процесі та відсутністю у штатних розписах посади системного адміністратора.

Проблемним залишається питання старіння парку комп'ютерної техніки. Так, на даний момент з 16418 комп'ютерів 2021 не працює і 6878 придбано до 2004 р.

Кількість застарілих комп'ютерів у закладах освіти, придбаних до 2005 р.

  

Однією з не вирішених проблем залишається створення системи сервісного обслуговування комп'ютерної техніки. На сьогодні лише половина районних управлінь освіти м. Києва уклали централізовані угоди на обслуговування комп'ютерної техніки. У решті районів здійснюється лише гарантійне обслуговування техніки, придбаної протягом останніх років.

Усі керівники загальноосвітніх навчальних закладів забезпечені автоматизованими робочими місцями. Шкільні бібліотеки у 458 закладах освіти обладнані автоматизованими робочими місцями бібліотекарів.

На сьогодні у м. Києві середній показник забезпечення комп'ютерами навчальних закладів становить один комп'ютер на 19 учнів.

Усі школи м. Києва мають можливість користуватися безкоштовно dial-up підключенням до мережі Інтернет. Зазначена технологія з'єднання з мережею Інтернет сьогодні вже не може задовольнити освітні потреби школи, тому відбувається поступовий перехід до більш швидкісних типів підключення (ADSL та оптоволокно). Швидкісний доступ до мережі Інтернет мають 168 загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва.

  

Розвиток єдиного інформаційно-комунікаційного простору освіти столиці можливий за умови вирішення наявних проблем і досягнення нових цілей.

Наявні проблеми

Наслідки

Недостатній стан забезпеченості комп'ютерною технікою загальноосвітніх навчальних закладів

Зниження рівня якості надання освітніх послуг

Використання морально застарілої комп'ютерної техніки та відсутність технічної підтримки обладнання у закладах освіти

Унеможливлення ефективного використання освітніх інформаційних ресурсів у навчально-виховному процесі

Незадовільний стан підключення до мережі Інтернет

Зниження рівня інформаційного забезпечення навчальних закладів

Недостатній рівень підготовки вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з питань використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі

Низький рівень використання інформаційно-комунікаційних технологій


З метою підвищення якості освіти та реалізації моделі сучасного навчального закладу в інформаційному суспільстві необхідно створити матеріально-технічні умови для формування інформаційної грамотності всіх учасників навчально-виховного процесу.

Цілі

Цільові проекти

Комп'ютеризація навчально-виховного процесу, управлінської діяльності та методичної роботи закладів та установ освіти міста
Забезпечення комп'ютерними програмами закладів та установ освіти
Створення системи технічного обслуговування програмно-апаратних засобів навчання
Побудова телекомунікаційної інфраструктури навчальних закладів
Надання установам освіти швидкісного доступу до мережі Інтернет
Забезпечення інформаційної безпеки освітніх ресурсів та даних, фільтрації несумісного з навчальним процесом контенту

Формування технологічної інфраструктури єдиного освітнього середовища міста

Створення центрів інформаційної та науково-методичної підтримки використання ІКТ в навчально-виховному процесі
Створення системи веб-сайтів закладів та установ освіти
Оновлення змісту, форм і методів викладання навчального предмета "Інформатика"
Створення сучасних електронних навчальних матеріалів і організація ефективного доступу до них через мережу Інтернет
Розвиток системи дистанційної підтримки навчання дітей з особливими потребами та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні

Формування інформаційної інфраструктури єдиного освітнього середовища міста

Підвищення рівня інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу
Інтенсифікація процесів підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів із впровадження ІКТ в практику навчання

Підготовка та підвищення рівня кваліфікації з ІКТ вчителів


Напрям "Формування технологічної інфраструктури єдиного освітнього середовища міста"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Забезпечення засобами ІКТ-підтримки навчально-виховного процесу

Забезпечити загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади сучасною комп'ютерною технікою

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 26280,0 тис. грн.,
у тому числі:

Раціональне оснащення освітніх установ засобами ІКТ (навчальними комп'ютерними комплексами, мультимедійним обладнанням, програмним забезпеченням тощо) відповідно до освітніх завдань кожного навчального закладу. Реалізація моделі сучасного навчального закладу в інформаційному суспільстві.
Формування інформаційно-технологічної інфраструктури єдиного освітнього середовища
Заміна морально та фізично застарілої комп'ютерної техніки у закладах освіти столиці.
Стовідсоткове оснащення дошкільних навчальних закладів інформаційно-комунікаційними технологіями
Створення мережі електронних бібліотек навчальних закладів та тематичних цифрових архівів інформаційних і методичних ресурсів з навчальних предметів.

2011 р. - 8700,0 тис. грн.

2012 р. - 4000,00 тис. грн.

2013 р. - 4600,0 тис. грн.

2014 р. - 4600,0 тис. грн.

2015 р. - 4380,0 тис. грн.

Забезпечити дошкільні навчальні заклади сучасною комп'ютерною технікою

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 8610,0 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 1890,0 тис. грн.

2012 р. - 1680,0 тис. грн.

2013 р. - 1680,0 тис. грн.

2014 р. - 1680,0 тис. грн.

2015 р. - 1680,0 тис. грн.

Забезпечити спеціальні дошкільні навчальні заклади комп'ютерною технікою з програмами навчального призначення для дітей з особливими потребами

2012 р.

Головне управління освіти і науки

Бюджет м. Києва

Усього: 220 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 220 тис. грн.

Опрацювати питання забезпечення професійно-технічних навчальних закладів сучасною комп'ютерною технікою

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Опрацювати питання створення на базі шкільних бібліотек електронних читалень для організації вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів

2012 - 2014 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Завершити впровадження інформаційно-аналітичної системи моніторингу освіти м. Києва

2012 р.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 5001,1 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 5001,1 тис. грн.

Створити комплексні системи захисту інформації інформаційно-аналітичної системи моніторингу освіти м. Києва з отриманням сертифікату відповідності

2012 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 100,0 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 100,0 тис. грн.

Опрацювати питання забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів вимірювальними комп'ютерними комплексами для виконання лабораторних робіт з фізики, хімії, біології та інших потреб

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Опрацювати питання щодо оснащення закладів освіти системами відеоконференцзв'язку

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

2.

Створення телекомунікаційної інфраструктури навчальних закладів

Опрацювати питання створення в усіх закладах освіти повної локальної мережі з підключенням усіх засобів ІКТ

2011 - 2012 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Створення локальних мереж у всіх закладах освіти.
Підтримка навчальної та науково-дослідницької діяльності шляхом забезпечення рівного та вільного доступу до національних і світових інформаційних освітніх ресурсів

3.

Надання закладам освіти швидкісного доступу до мережі Інтернет

Забезпечити заклади освіти широкосмуговим підключенням до мережі Інтернет для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів

2011 - 2014 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 12820,0 тис. грн.,
у тому числі:

Стовідсоткове підключення навчальних закладів освіти до глобальних інформаційних ресурсів по високошвидкісних каналах.
Розвиток інформаційної взаємодії та інтеграції начальних закладів в інформаційний освітній простір України та міжнародний науково-освітній простір

2011 р. - 5000,0 тис. грн.

2012 р. - 2620,0 тис. грн.

2013 р. - 2600,0 тис. грн.

2014 р. - 2600,0 тис. грн.

4.

Забезпечення інформаційної безпеки освітніх ресурсів та даних, фільтрації несумісного з навчальним процесом контенту

Опрацювати питання щодо забезпечення програмно-технічних засобів, які забезпечують централізовану фільтрацію несумісного з навчально-виховним процесом контенту

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Створення єдиного освітнього середовища та інформаційної інтеграції освітніх ресурсів.
Інформаційна безпека та централізована фільтрація несумісного з навчальним процесом контенту

5.

Створення системи підтримки використання програмно-апаратних засобів навчання

Опрацювати питання щодо створення районних центрів підтримки використання ІКТ у навчально-виховному процесі ЗНЗ

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Створення системи організаційного та методичного супроводу навчально-виховного процесу шляхом функціонування ресурсних центрів та мережевих методистів.
Забезпечення навчально-методичної основи використання ІКТ в навчально-виховному процесі.
Формування єдиної інформаційно-технологічної, навчально-методичної та організаційної системи підтримки процесів розробки, накопичення та обміну інформаційними освітніми ресурсами

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

53031,1 тис. грн.

 


Напрям "Формування інформаційної інфраструктури єдиного освітнього середовища міста"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Створення міського ресурсного центру інформаційної та науково-методичної підтримки використання ІКТ в навчально-виховному процесі.

Розробити комплекс заходів щодо створення міського ресурсного центру підтримки використання ІКТ у навчально-виховному процесі.

2012 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Створення системи організаційного та методичного супроводу навчально-виховного процесу шляхом функціонування ресурсних центрів та мережевих методистів.
Забезпечення навчально-методичної основи використання ІКТ в навчально-виховному процесі; формування єдиної інформаційно-технологічної, навчально-методичної та організаційної системи підтримки процесів розробки, накопичення та обміну інформаційними освітніми ресурсами.

2.

Створення системи веб-сайтів усіх закладів освіти комунальної форми власності

Розробити та впровадити веб-сайти закладів освіти, створити освітнє середовище колективної взаємодії та он - лайн інструментів комунікації при викладанні навчальних предметів.

2015 р.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 150,0 тис. грн.,
у тому числі:

Створення системи веб-сайтів всіх загальноосвітніх навчальних закладів, які орієнтовані на публікацію кращих освітянських надбань, підтримку колективної та індивідуальної комунікацій; формування мережних професійних спільнот; проведення відкритих (дистанційних) предметних олімпіад та конкурсів для учнів та вчителів; активне впровадження інноваційного навчання, здійснення спільної освітньої діяльності учасниками навчально-виховного процесу, забезпечення відкритості інформаційного наповнення, оперативності доступу й розміщення освітніх ресурсів

2015 р. - 150,0 тис. грн.

3.

Створення сучасних електронних навчальних матеріалів і організація ефективного доступу до них через мережу Інтернет

Опрацювати питання щодо створення тематичних цифрових архівів інформаційних і методичних ресурсів з навчальних предметів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки,
районні управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Стовідсотковий доступ учнів і вчителів навчальних закладів до високоякісних локальних і глобальних освітніх інформаційних ресурсів; створення та використання у навчальному процесі сучасних електронних навчальних матеріалів і організація ефективного доступу до них через мережу Інтернет; забезпечення рівного доступу всіх учнів, всіх освітян до високоякісної освіти

4.

Оновлення змісту, форм і методів викладання навчального предмета "Сходинки до інформатики" та "Інформатика"

Удосконалити програми та поширити викладання курсу "Сходинки до інформатики" для 2 - 3 класів; здійснити перевидання підручників, створити нову версію електронної підтримки вивчення зазначеного курсу

2012 р.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 1440,0 тис. грн.,
у тому числі:

Оновлення змісту, форм і методів викладання навчального предмета "Сходинки до інформатики" та "Інформатика"
Створення умов для реалізації моделі відкритої освіти, яка надає рівні можливості одержання якісної освіти, підтримує варіативність й індивідуалізацію навчання

2012 р. - 1440,0 тис. грн.

Удосконалити програми та поширити викладання курсів "Сходинки до інформатики" для 4 класу та "Інформатика" для 5 класу; здійснити перевидання підручників, створити нову версію електронної підтримки вивчення цих курсів

2013 р.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 2509,2 тис. грн.,
у тому числі:

2013 р. - 2509,2 тис. грн.

Удосконалити програми та поширити викладання курсу "Інформатика" для 6 - 7 класів, здійснити перевидання підручників; створити нову версію електронної підтримки вивчення зазначеного курсу

2014 р.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 1095,0 тис. грн.,
у тому числі:

2014 р - 1095,0 тис. грн.

Удосконалити програми курсів "Інформатика" для 8 - 9 класів, перевидати підручники, створити нову версію електронної підтримки вивчення цих курсів

2015 р.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 1039,7 тис. грн.,
у тому числі:

2015 р.-1039,7 тис. грн.

Розробити навчальну програму підручника та методичних посібників курсу "Інформатика" для 9 класу

2012 р.

Головне управління освіти і науки,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Усього: 60,0 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р. - 60,0 тис. грн.

5.

Створення системи дистанційної підтримки навчання дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на

Розробити електронні навчальні матеріали курсів і методик їх використання, адаптованих до потреб дітей з обмеженими можливостями

2012 р.

Головне управління освіти і науки,
районні управляння освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 100 тис. грн.,
у тому числі:

Створення засобами ІКТ умов отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з

2012 р. - 100 тис. грн.

 

Організувати навчання за дистанційною формою для отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні

2012 р.

Головне управління освіти і науки,
районні управляння освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 500,0 тис. грн.,
у тому числі:

2012 р.- 500,0 тис. грн.

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

6893,9 тис. грн.

 


Напрям "Підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів з ІКТ"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Інтенсифікація процесів підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в області впровадження ІКТ в практику навчання

Організувати курсову підготовку з ІКТ та їх використання в навчально-виховному процесі вчителів-предметників та вчителів початкової школи

2011 - 2015 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення рівня інформаційної культури всіх учасників навчально-виховного процесу.
Удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в галузі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику навчання.
Упровадження європейського стандарту володіння освітянами інформаційно-комунікаційними технологіями.
Перехід на сучасні програми підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників в сфері використання ІКТ на рівні європейських стандартів

Здійснити сертифікацію вчителів з ІКТ, упровадити використання ІКТ в навчально-виховному процесі

2011 - 2015 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Впровадити кредитно-модульну систему для підвищення кваліфікації вчителів інформатики у міжатестаційний період

2011 - 2015 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Розробити дистанційні курси для одержання кредитів

2011 - 2015 рр.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Усього за напрямом:

 

 

 

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 


ПІДПРОГРАМА XII. ЕКОНОМІКА ОСВІТИ

Система освіти м. Києва потребує економічно обґрунтованих та раціональних підходів для забезпечення її функціонування та розвитку. Окрім бюджетного фінансування столична освіта має використовувати потенціал власних матеріальних ресурсів.

Наявні проблеми

Наслідки

Висока водо-, тепло- та енергозатратність приміщень навчальних закладів

Перевитрати водо-, тепло- та енергетичних ресурсів

Більшість навчальних заклади мають значний термін експлуатації і не відповідають сучасним інженерно-технічним вимогам

Погіршення матеріально-технічного стану навчальних закладів

Незаконне відчуження земельних ділянок

Несанкціоноване будівництво на територіях навчальних закладів та прилеглих територіях


Цілі

Напрями

Упровадження енергозберігаючих технологій

Енергозбереження

Створення сучасних умов для навчання та виховання підростаючого покоління

Оновлена школа

Закріплення меж земельних ділянок за навчальними закладами

Отримання державних актів на право постійного користування земельними ділянками

Забезпечення утримання закладів освіти

Методична, технічна підтримка закладів освіти


Напрям "Енергозбереження"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Упровадження новітніх енергозберігаючих технологій в начальних закладах міста з метою економії бюджетних коштів

Виконання енергозберігаючих заходів з впровадженням новітніх технологій

2012 - 2015 рр.

Районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 885150,4 тис. грн.,
у тому числі:

Ефективне використання тепло- та електроенергії у навчальних закладах

2012 р. - 389480,8 тис. грн.

2013 р. - 189174,1 тис. грн.

2014 р. - 169608,2 тис. грн.

2015 р. - 136887,3 тис. грн.

 

Усього за напрямом

 

 

 

 

885150,4 тис. грн.

 


Напрям "Оновлена школа"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Створення сучасних умов для навчання та виховання підростаючого покоління

Виконання капітального ремонту навчальних закладів

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти
Районні у м. Києві державні адміністрації,
районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 292009,5 тис. грн.,
у тому числі:

Збереження та розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів

2011 р. - 63302,2 тис. грн.

2012 р. - 101902,0 тис. грн.

2013 р. - 37450,0 тис. грн.

2014 р. - 47063,0 тис. грн.

2015 р. - 42292,3 тис. грн.

Здійснити ремонт спортивних залів

2011 - 2015 рр.

Районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти, Головне управління житлового забезпечення

Бюджет м. Києва

Усього: 92871,5 тис. грн.,
у тому числі:

Покращення стану фізкультурно-спортивної бази навчальних закладів

2011 р. - 531,0 тис. грн.

2012 р. - 35989,5 тис. грн.

2013 р. - 20786,0 тис. грн.

2014 р. - 19445,0 тис. грн.

2015 р. - 16120,0 тис. грн.

Здійснити ремонт спортивних майданчиків

2012 - 2015 рр.

Районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 119720,0 тис. грн.,
у тому числі:

Покращення стану фізкультурно-спортивної бази навчальних закладів

2012 р. - 44510,0 тис. грн.

2013 р. - 24330,0 тис. грн.

2014 р. - 27385,0 тис. грн.

2015 р. - 23495,0 тис. грн.

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

504601,0 тис. грн.

 


Напрям "Отримання державних актів на право постійного користування земельними ділянками навчальних закладів"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Забезпечення законного права на постійне користування земельними ділянками закладів освіти

Вирішити питання оформлення державних актів на право постійного користування земельними ділянками закладів освіти

2012 - 2013 рр.

Районні у м. Києві державні адміністрації, районні управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього: 46000,0 тис. грн.,
у тому числі:

Запобігання незаконному відчуженню земельних ділянок для несанкціонованого будівництва. Створення умов для якісного та безпечного функціонування навчальних закладів міста

2012 р. - 25000,0 тис. грн.

2013 р. - 21000,0 тис. грн.

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

46000,0 тис. грн.

 


Напрям "Методична, технічна підтримка закладів освіти"

N

Пріоритетні завдання діяльності

Заходи

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Методична робота, інші заходи в освіті

Забезпечити методичну роботу та інші заходи в освіті

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього: 99008,5 тис. грн.,
у тому числі:

Забезпечення проведення заходів у навчальних закладах

2011 р. - 16217,5 тис. грн.

2012 р. - 17839,0 тис. грн.

2013 р. - 19623,0 тис. грн.

2014 р. - 21585,0 тис. грн.

2015 р. - 23744,0 тис. грн.

2.

Забезпечення утримання закладів освіти

Забезпечити належне утримання закладів освіти

2011 - 2015 рр.

Головне управління освіти і науки, районні у м. Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

Усього: 272298,0 тис. грн.,
у тому числі:

Забезпечення безперервної роботи навчальних закладів

2011 р. - 44602,0 тис. грн.

2012 р. - 49062,0 тис. грн.

2013 р. - 53968,0 тис. грн.

2014 р. - 59365,0 тис. грн.

2015 р. - 65301,0 тис. грн.

Власні надходження

Усього: 36081,1 тис. грн.,
у тому числі:

2011 р. - 5910,0 тис. грн.

2012 р. - 6501,0 тис. грн.

2013 р. - 7151,1 тис. грн.

2014 р. - 7866,2 тис. грн.

2015 р.- 8652,8 тис. грн.

 

Усього за напрямом:

 

 

 

 

407387,6 тис. грн.

 


Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр."

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програм

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми, тис. грн.

I

II

III

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

3481868,3

4764601,3

4879653,4

5301724,3

5730622,8

24158470,1

загального фонду

3269583,1

4531971,1

4623883,3

5020505,8

5421418,3

22867361,6

спеціального фонду

212285,2

232630,2

255770,1

281218,5

309204,5

1291108,5


Результативні показники навчальних закладів освіти м. Києва

Показники

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Підпрограма 1. Здоров'я через освіту

 

Напрям "До здоров'я через дошкілля"

 

Показники затрат:

 

кількість дошкільних навчальних закладів, у яких здійснюється харчування, од.

463

476

485

492

498

Показники продукту:

 

кількість дітей, що отримують харчування в дошкільних навчальних закладах частково за батьківську плату, осіб

74879

78476

85278

86898

88158

кількість дітей у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей з початковими і затухаючими формами туберкульозу, спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, осіб

6791

6791

6791

6791

6791

кількість дітей з сімей, які мають троє і більше дітей, за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, осіб

1821

1821

1821

1821

1821

кількість дітей-сиріт у дошкільних навчальних закладах і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, осіб

124

124

124

124

124

кількість дітей-інвалідів, які відвідують дошкільні навчальні заклади та школи-дитячі садки загального типу, осіб

110

110

110

110

110

Показники ефективності:

 

середні витрати з бюджету на харчування 1 дитини в день в дошкільному навчальному закладі, що отримують харчування частково за батьківську плату, грн.

13,16

14,48

15,93

17,52

19,27

середні витрати з бюджету на харчування 1 дитини в день у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей з малими і затухаючими формами туберкульозу, спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, грн.

30,58

33,63

37,00

40,70

44,77

середні витрати з бюджету на харчування 1 дитини в день з сімей, які мають троє і більше дітей, за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, грн.

19,74

21,72

23,89

26,28

28,91

середні витрати з бюджету на харчування 1 дитини в день з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, грн.

26,32

28,95

31,85

35,03

38,54

середні витрати з бюджету на харчування 1 дитини в день з числа дітей-інвалідів, які відвідують дошкільні навчальні заклади та школи-дитячі садки загального типу, грн.

26,32

28,95

31,85

35,03

38,54

Показники якості:

 

динаміка охоплення дітей дошкільного віку харчуванням, %

100

100

100

100

100

Напрям "Школа здоров'я"

 

Показники затрат:

 

кількість загальноосвітніх навчальних закладів, у яких здійснюється харчування, од.

434

429

420

413

407

Показники продукту:

 

кількість учнів 1 - 4 класів, які забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням, осіб

85103

91168

99460

105075

113949

кількість учнів 1 - 11 класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів 1 - 11 класів із числа дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", які забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням, осіб

838

838

838

838

838

кількість учнів-вихованців груп продовженого дня, які отримують пільгове харчуванням за рішенням педагогічних рад, осіб

3776

4150

5993

6337

8337

кількість учнів 5 - 11 класів, які за медичними висновками потребують дієтичного харчування, осіб

12135

12135

12135

12135

12135

кількість учнів 5 - 11 класів із соціально незахищених верств населення, які отримують гаряче харчування за рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу, осіб

1035

1035

1035

1035

1035

кількість учнів 1 - 11 класів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", які отримують безкоштовні сніданки, осіб

1515

1515

1515

1515

1515

кількість учнів 1 - 11 класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які забезпечені безкоштовними продовольчими пайками у канікулярний період у загальноосвітніх навчальних закладах, осіб

1035

1035

1035

1035

1035

кількість вихованців в школах-інтернатах та дитячих будинках, які забезпечені харчуванням, осіб

4785

4932

5032

5132

5232

Показники ефективності:

 

витрати з бюджету на харчування 1 учня в день з числа учнів 1 - 4 класів, які забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням, осіб

6,97

7,77

8,55

9,41

10,35

витрати з бюджету на харчування 1 учня в день з числа учнів 1 - 11 класів, із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів 1 - 11 класів із числа дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", які забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням, осіб

8,23

9,06

9,97

10,97

12,07

середні витрати з бюджету на харчування 1 учня в день з числа учнів-вихованців груп продовженого дня, які отримують пільгове харчуванням за рішенням педагогічних рад, грн.

5,23

5,75

6,33

6,96

7,66

середні витрати з бюджету на харчування 1 учня в день з числа учнів 5 - 11 класів, які за медичними висновками потребують дієтичного харчування, грн.

8,23

9,06

9,97

10,97

12,07

середні витрати з бюджету на харчування 1 учня в день з числа учнів 5 - 11 класів із соціально незахищених верств населення, які отримують гаряче харчування за рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу, грн.

8,23

9,06

9,97

10,97

12,07

середні витрати з бюджету на харчування 1 учня в день з числа учнів 1 - 11 класів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", які отримують безкоштовні сніданки, грн.

4,50

4,95

5,45

6,00

6,60

середні витрати з бюджету на харчування 1 учня в день з числа учнів 1 - 11 класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які забезпечені безкоштовними продовольчими пайками у канікулярний період в загальноосвітніх навчальних закладах, грн.

18,72

20,60

22,66

24,93

27,42

середні витрати з бюджету на харчування 1 учня в день з числа вихованців в школах-інтернатах та дитячих будинках, які забезпечені харчуванням, грн.

42,35

46,59

51,25

56,38

62,02

Показники якості:

 

динаміка охоплення учнів загальноосвітніх навчальних закладів харчуванням, %

100

100

100

100

100

Підпрограма 2. Дошкільна освіта

 

 

 

 

 

Показники затрат:

 

 

 

 

 

кількість дошкільних закладів, од.

463

476

485

492

498

кількість груп, од.

3583

3616

3647

3672

3695

кількість ставок (штатних одиниць), од.

22193

22481

22887

23212

23500

Показники продукту:

 

 

 

 

 

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, осіб

74879

78476

85278

86898

88158

Показники ефективності:

 

середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі, грн.

11392

12509

12895

14129

15515

Показники якості:

 

охоплення дітей дошкільною освітою, %

64

65

66

67

68

Підпрограма 3. Загальна середня освіта

 

Показники затрат:

 

кількість загальноосвітніх навчальних закладів (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми), од.

434

429

420

413

407

кількість вечірніх (змінних) шкіл, од.

11

11

11

11

11

кількість шкіл-інтернатів, од.

28

28

28

28

28

кількість класів (у т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми), од.

8348

8680

9115

9349

9779

кількість класів у школах-інтернатах

444

455

503

513

520

кількість ставок (штатних одиниць) (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми), од.

39899

39899

39898,8

39898,8

39898,8

кількість ставок у вечірніх (змінних) школах

552,0

552,0

552,0

552,0

552,0

кількість ставок у школах-інтернатах

3615

3615

3614,95

3614,95

3615

Показники продукту:

 

кількість учнів (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми), од.

209842

220361

227896

233739

244477

кількість учнів у вечірніх (змінних) школах,од.

4306

4519

4719

4819

4919

кількість учнів у школах-інтернатах, од

4785

4932

5032

5132

5232

Показники ефективності:

 

середні витрати на 1 учня (дитину) в загальноосвітніх (у т. ч. вечірніх) навчальних закладах, грн.

8018

8420

8950

9602

10096

середні витрати на 1 учня (дитину) в школах-інтернатах у рік, грн.

32806

36287

39115

43327

47960

середні витрати на 1 учня (дитину) в дитячих будинках у рік, грн.

44203

48623

53486

58834

64718

Підпрограма 4. Виховання та позашкільна освіта

 

Показники затрат:

 

кількість закладів, од.

34

34

34

34

34

Показники продукту:

 

кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, осіб

53591

56010

58410

60410

62410

Показники ефективності:

 

середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту, грн.

2611

3043

3208

3402

3618

Показники якості:

 

охоплення дітей позашкільною освітою, %

24

24

24

24

24

Підпрограма 5. Професійно-технічна освіта

 

Показники затрат:

 

кількість закладів, од.

24

24

24

24

24

кількість ставок (штатних одиниць), од.

3430

3430

3430

3430

3430

Показники продукту:

 

кількість учнів, осіб

13590

13590

13590

13590

13590

Показники ефективності:

 

середні витрати на 1 учня, грн.

13433

14777

16254,5

17879,9

19668

Показники якості:

 

відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту, %

100

100

100

100

100

відсоток працевлаштованих випускників, %

75

75

75

75

75

Підпрограма 6. Вища освіта і наука

 

Показники продукту:

 

кількість науково-дослідних робіт

25

32

32

32

29

Показники ефективності:

 

середня вартість однієї науково-дослідної роботи, тис. грн.

407,6

312,5

312,5

312,5

344,8

Підпрограма 7. Київський університет імені Бориса Грінченка

 

Показники затрат:

 

кількість закладів, од.

1

1

1

1

1

кількість ставок (штатних одиниць), од.

906

906

906

906

906

Показники продукту:

 

кількість студентів денної форми навчання, осіб

2300

2350

2400

2450

2500

кількість студентів заочної форми навчання, осіб

500

500

500

500

500

Показники ефективності:

 

середні витрати на 1 студента, грн.

24153

26568

29225

32148

35362

Показники якості:

 

відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту, %

42

42

42

42

42

відсоток працевлаштованих випускників, %

68

68

68

68

68

Підпрограма 8. Розвиток педагогічних кадрів

 

Показники затрат:

 

кількість закладів освіти, од.

936

944

944

944

944

Показники продукту:

 

кількість ставок педагогічних працівників, од.

43339

43339

43339

43339

43339

кількість ставок інших (непедагогічних) працівників, од.

32289

32289

32289

32289

32289

Показники ефективності:

 

середній розмір стимулюючої надбавки на одного педагогічного працівника, грн.

750,84

825,93

908,53

999,38

1099,3

середній розмір стимулюючої надбавки на одного непедагогічного працівника, грн.

266,4

293,04

319,42

351,36

386,49

Підпрограма 9. Управління освітою

 

Показники затрат:

 

кількість проведених заходів, од.

10

10

10

11

12

Показники продукту:

 

Кількість учасників, од.

500

500

500

500

500

Показники ефективності:

 

середні витрати на проведення 1 заходу, грн.

114,0

114,0

114,0

114,0

114,0

Підпрограма 10. Моніторинг освітнього процесу та ефективності управління освітою

 

Показники затрат:

 

кількість закладів, од.

1

1

1

1

1

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.

29

29

29

29

29

середньорічне число штатних одиниць працівників, од.

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

Показники продукту:

 

кількість заходів, од.

30

40

50

60

70

кількість освітніх закладів району, що обслуговуються, од.

1006

1006

1006

1006

1006

Показники ефективності:

 

середні витрати на 1 захід, грн.

132583

145842

160426

176468

194115

Підпрограма 11. Інформаційно-освітнє середовище навчальних закладів столиці

 

Показники продукту:

 

кількість придбаних комп'ютерних комплексів, од.

6100

4000

4000

4000

4000

Показники ефективності:

 

середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу, грн.

100000

100000

100000

100000

100000

Показники якості:

 

забезпеченість комп'ютерними комплексами, %

70

70

70

70

70

Підпрограма 12. Економіка освіти

 

Напрям "Енергоефективність"

 

Показники продукту:

 

кількість навчальних закладів, що потребують упровадження заходів, од.

817

817

817

817

817

Показник ефективності:

 

середні витрати на проведення заходів в одному закладі, тис. грн.

234,0

242,7

231,5

207,6

167,5

Показники якості:

 

охоплення навчальних заходами з енергозбереження, %

100

100

100

100

100

Напрям "Оновлена школа (капітальний ремонт)"

 

Показник продукту:

 

кількість навчальних закладів, що потребують ремонту, од.

173

173

173

173

173

Показники ефективності:

 

середня вартість 1 заходу, тис. грн.

288,7

223,7

168,8

193,1

164,7

Показники якості:

 

охоплення навчальних закладів капітальними ремонтами, %

100

100

100

100

100

Напрям "Оновлена школа (ремонт спортивних залів, спортивних майданчиків)"

 

Показник продукту:

 

кількість навчальних закладів, що потребують ремонту, од.

366

366

366

366

366

Показники ефективності:

 

середня вартість 1 заходу, тис. грн.

88,4

127,5

115,1

129

108,2

Показники якості:

 

охоплення навчальних закладів ремонтами спортивних залів, %

100

100

100

100

100


  

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега