КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 29 листопада 2018 року N 224/6275

Про зміну найменування комунального підприємства Київської міської ради "Вечірній Київ" на комунальне підприємство Київської міської ради "Центр публічної комунікації та інформації"

На виконання Закону України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації", відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, статей 78, 135 Господарського кодексу України, пунктів 29, 30 частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи протокол зборів трудового колективу комунального підприємства Київської міської ради "Вечірній Київ" від 15 травня 2018 року N 1, Київська міська рада вирішила:

1. Припинити з 01 січня 2019 року випуск газет "Газета Київської міської ради "Хрещатик" та "Вечірній Київ".

2. Змінити найменування комунального підприємства Київської міської ради "Вечірній Київ" (код ЄДРПОУ 16469058) на комунальне підприємство Київської міської ради "Центр публічної комунікації та інформації".

3. Внести зміни до статуту комунального підприємства Київської міської ради "Вечірній Київ", затвердженого рішенням Київської міської ради від 16 квітня 2015 року N 408/1273, виклавши його в новій редакції, що додається.

4. Комунальному підприємству Київської міської ради "Центр публічної комунікації та інформації" забезпечити роботу і функціонування аудіовізуального (електронного) засобу масової інформації "Вечірній Київ".

5. Передати комунальному підприємству Київської міської ради "Центр публічної комунікації та інформації" права на заснування друкованого засобу масової інформації газети "Газета Київської міської ради "Хрещатик" з метою публікації офіційних документів Київської міської ради та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації) в установленому законодавством порядку.

6. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) здійснити організаційно-правові заходи щодо виконання пункту 1 та пункту 5 цього рішення.

7. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
29.11.2018 N 224/6275


СТАТУТ
комунального підприємства Київської міської ради "Центр публічної комунікації та інформації"

(код ЄДРПОУ 16469058)

1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство Київської міської ради "Центр публічної комунікації та інформації" (далі - підприємство) створено Київською міською радою, їй підзвітне і підконтрольне, підпорядковане уповноваженому органу - Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.2. Підприємство перейменовано з комунального підприємства Київської міської ради "Вечірній Київ", яке є правонаступником реорганізованих відповідно до рішення Київської міської ради від 16.04.2015 N 408/1273 "Про реорганізацію комунальних підприємств" комунального підприємства Київської міської ради "Редакція газети "Українська столиця" та комунального підприємства "Редакція газети "Вечірній Київ" шляхом приєднання їх до "Редакції газети Київської міської ради "Хрещатик", яке перейменовано у комунальне підприємство Київської міської ради "Вечірній Київ".

1.3. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про інформаційні агентства", Законом України "Про інформацію", іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Київського міського голови, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та цим Статутом.

1.4. Підприємство є юридичною особою та здійснює свою діяльність на засадах господарської самостійності, веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням. Підприємство може бути позивачем та відповідачем у суді, має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права.

1.5. Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва. Засновником та власником підприємства є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада.

1.6. Сфера розповсюдження інформаційної продукції - загальнодержавна та міста Києва.

1.7. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з законодавством України.

1.8. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язання власника.

2. Найменування та місцезнаходження підприємства

2.1. Повне найменування підприємства: Комунальне підприємство Київської міської ради "Центр публічної комунікації та інформації".

2.2. Скорочене найменування підприємства: КП "Центр публічної комунікації та інформації".

2.3. Місцезнаходження підприємства: Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 26-г.

3. Мета і предмет діяльності підприємства

3.1. Метою діяльності підприємства є:

налагодження системного діалогу "влада-громада" відповідно до стандартів, процедур та регламентів взаємодії органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, громадськості та засобів масової комунікації, врахування громадської думки у процесах прийняття рішень, формування та реалізації міських політик, розширення співпраці з неурядовими організаціями та ефективної реалізації міжвідомчих проектів;

підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності міської влади шляхом висвітлення діяльності Київського міського голови, депутатів Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, роз'яснення суті ухвалених ними рішень, програм, нормативно-правових актів, а також пріоритетних напрямів міських політик, їх цілей та очікуваних результатів, інформування про ризики та надзвичайні ситуації в столиці.

3.2. Основними напрямками діяльності підприємства є налагодження координації зі всіма органами влади для реалізації спільних завдань, надання експертно-консультативних та інформаційних послуг у сфері публічних комунікацій шляхом підвищення обізнаності киян щодо цілей, планів та змісту міських політик; інформаційного обміну між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськості, засобів масової інформації.

3.3. Предметом діяльності підприємства є:

1) інформаційно-просвітницька діяльність з популяризації та реалізації Громадського бюджету;

2) громадські консультації щодо міських політик;

3) співробітництво на партнерських засадах з державними установами, іншими органами державної влади, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями у сфері моніторингу розвитку громадянського суспільства з метою оцінки його реального стану;

4) надання консультативної допомоги неурядовим організаціям з питань розвитку співпраці з інститутами влади;

5) інформаційно-консультативна діяльність, підтримка інститутів громадянського суспільства;

6) забезпечення функціонування аудіовізуального (електронного) засобу масової інформації;

7) всебічне та повне висвітлення економічного, суспільно-політичного, громадського, господарського та культурного життя міста Києва;

8) інформування населення міста про діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

9) виконання функцій інформаційних агентств;

10) поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації;

11) інформування громадськості про плани, програми, проекти, послуги та ініціативи міської влади;

12) проведення досліджень громадської думки;

13) організація, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення офіційних заходів;

14) організація та проведення семінарів, круглих столів, тренінгів, прес-конференцій, симпозіумів, виставок, ярмарків та презентацій;

15) рекламна діяльність;

16) надання інших комерційних послуг.

3.4. Предметом діяльності підприємства можуть також бути інші види діяльності, які не заборонені законодавством України.

Окремими видами діяльності підприємство може займатись тільки на підставі дозволу (ліцензії) згідно із законодавством України.

4. Майно підприємства

4.1. Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства.

4.2. Розмір статутного капіталу становить 6000,00 (шість тисяч) гривень відповідно до рішення Київської міської ради від 16 квітня 2015 року N 408/1273 "Про реорганізацію комунальних підприємств" та передавального акта комунального підприємства Київської міської ради "Редакція газети "Українська столиця", затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 квітня 2017 року N 432.

4.3. Майно підприємства є комунальною власністю територіальної громади міста Києва і закріплюється за ним на праві господарського відання.

Підприємство має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

4.4. Джерелами формування майна підприємства є:

1) майно, передане йому власником;

2) доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

3) доходи від цінних паперів;

4) кредити банків та інших кредиторів;

5) капітальні вкладення і трансфери з бюджету м. Києва;

6) безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

7) інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.5. Відчуження основних фондів та іншого майна підприємства здійснюється за рішенням власника.

4.6. Підприємство реалізує свої послуги і продукцію відповідно до законодавства України за цінами і тарифами, що встановлюються на договірній основі.

5. Права та обов'язки підприємства

5.1. Підприємство має право:

1) планувати та визначати свою діяльність, стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції товарів, робіт, послуг та економічної ситуації;

2) реалізовувати свою продукцію, послуги у сфері комунікації та інформації з метою отримання прибутку;

3) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4) залучати до співробітництва засоби масової інформації, підприємства, установи, організації, вчених, а також працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за погодженням з їх керівниками;

5) залучати на договірних засадах спеціалістів та експертів, у тому числі іноземних, самостійно визначати умови оплати їхньої праці;

6) визначати в установленому порядку розмір коштів, що спрямовуються на виробничий і соціальний розвиток підприємства, оплату праці його працівників;

7) створювати в установленому порядку разом з іншими підприємствами та організаціями, інформаційними агентствами спілки, асоціації та інші об'єднання для координації діяльності й захисту своїх інтересів, а також брати участь в їх діяльності.

5.2. Підприємство зобов'язане:

1) забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно із законодавством України;

2) здійснювати реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів;

3) створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування та охорони навколишнього середовища;

4) розробляти та затверджувати плани оновлення міського інформаційного забезпечення;

5) вести бухгалтерський, оперативний облік та статистичну звітність згідно із законодавством України.

Директор підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

6. Управління підприємством

6.1. Управління підприємством здійснює директор.

Директор підприємства призначається на посаду Київським міським головою на контрактній основі за результатами конкурсного відбору в установленому порядку.

Директор має заступників за напрямками діяльності, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором підприємства.

Директор підприємства:

1) здійснює загальне керівництво діяльністю підприємства, організовує виконання покладених на нього завдань, видає накази, розпорядження, інструкції, обов'язкові до виконання всіма працівниками підприємства;

2) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

3) діє без довіреності від імені підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях;

4) розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства України та цього Статуту;

5) несе персональну відповідальність за виконання покладених на підприємство завдань і здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності заступників директора;

6) від імені підприємства укладає договори і контракти, видає довіреності;

7) несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;

8) вирішує питання формування та реалізації комунікативної та інформаційної політики підприємства;

9) призначає на посади та звільняє з посад працівників підприємства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;

10) визначає структуру і штатний розпис підприємства.

6.2. Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора підприємства визначаються згідно із контрактом.

6.3. Рішення із соціально-економічних питань, що стосується діяльності підприємства, розробляється і приймається його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів (осіб) і відображається у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства.

6.4. Право укладання колективного договору від імені роботодавця надається директору підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу (особі).

7. Господарська, фінансова та соціальна діяльність підприємства

7.1. На підприємстві основним узагальнюючим показником фінансово-господарської діяльності є прибуток.

7.2. Прибуток підприємства використовується виключно в порядку, визначеному Київською міською радою.

7.3. Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва здійснюється в порядку, визначеному Київською міською радою.

7.4. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється підприємством шляхом складання у порядку та за формами, що визначаються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджуються Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7.5. Підприємство звітує про стан виконання затвердженого річного фінансового плану в порядку та за формою, що визначаються Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7.6. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством України. Фінансова звітність підприємства подається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7.7. Директор підприємства зобов'язаний спрямовувати діяльність підприємства на виконання річного фінансового плану з метою одержання запланованих сум доходів та чистого прибутку, не припускаючись при цьому витрат невиробничого характеру, не передбачених річним фінансовим планом.

7.8. Відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюється на основі укладених договорів.

7.9. Підприємство має право визначати в установленому порядку розмір коштів, що спрямовуються на виробничий і соціальний розвиток підприємства, оплату праці його працівників.

7.10. Директор підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором.

7.11. Аудит фінансової діяльності підприємства здійснюється відповідно до законодавства України.

8. Припинення діяльності підприємства

8.1 Підприємство припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації за рішенням власника, а у випадках, передбачених законодавством України за рішенням суду.

8.2. Працівникам підприємства, які звільняються у результаті реорганізації чи ліквідації підприємства, гарантується додержування їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

8.3. Майно підприємства, що залишиться після задоволення претензій кредиторів, використовується за рішенням власника підприємства.

8.4. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

9. Внесення змін до Статуту підприємства

9.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться відповідно до законодавства України у тому ж порядку, в якому був затверджений Статут підприємства.

 

Київський міський голова

В. Кличко