КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 20 грудня 2018 року N 548/6599

Про затвердження міської цільової програми "Комплексна програма реалізації містобудівної політики на 2019 - 2021 роки"

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", рішення Київської міської ради від 24 травня 2012 N 588/7925 "Про Службу містобудівного кадастру", з метою розвитку містобудівної, землевпорядної, топографо-геодезичної, кадастрової та моніторингової діяльності, удосконалення соціальної, транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної інфраструктури шляхом реалізації містобудівної політики в місті Києві Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Комплексну програму реалізації містобудівної політики на 2019 - 2021 роки, що додається.

2. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) при формуванні проектів бюджетів на 2019 - 2021 роки враховувати потребу у фінансуванні Комплексної програми реалізації містобудівної політики на 2019 - 2021 роки відповідно до вимог пункту 2 статті 85 Бюджетного кодексу України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування і постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
20.12.2018 N 548/6599


МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РЕАЛІЗАЦІЇ МІСТОБУДІВНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2019 - 2021 РОКИ"

I. Паспорт
(загальна характеристика програми)
Міська цільова програма "Комплексна програма реалізації містобудівної політики на 2019 - 2021 роки"

1.

Ініціатор розроблення програми

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Протоколи доручень, напрацьованих під час наради у першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, N 25 від 28.07.2015 та N 27 від 13.08.2015. Рішення Київської міської ради від 24.05.2012 N 588/7925 "Про Службу містобудівного кадастру"

3.

Розробник програми

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники програми

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) програми

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
Комунальне підприємство "ЛІК" м. Києва";
Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

7.

Строк виконання програми

2019 - 2021 рр.

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет м. Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,
всього, тис. грн

Всього

у тому числі, за роками

2019

2020

2021

 

у тому числі:

116086,2

72831,2

22772,0

20483,0

9.1.

коштів державного бюджету

-

-

-

-

9.2.

коштів бюджету м. Києва

95926,2

69471,2

16052,0

10403,0

9.3.

коштів інших джерел

20160,0

3360,0

6720,0

10080,0


II. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма

Містобудування як одна з фундаментальних функцій соціуму знаходиться на основному векторі соціально-економічного розвитку і охоплює фактично весь складний комплекс галузей економіки та всі сфери життєдіяльності міста. У містобудуванні і особливо у практиці розробки та реалізації генерального плану міста відображаються не лише архітектурно-планувальні проблеми, але й загальна стратегія розвитку міста.

Сучасне велике місто - це надскладний багаторівневий організм з динамічною системою тісно переплетених функціональних, територіально-просторових зв'язків та відносин. Також воно є поліфункціональною соціальною та демоекономічною системою, що включає в себе територіально-виробничий комплекс та комплекс задоволення потреб населення. Ці комплекси внаслідок спільності території, людських ресурсів, багатьох видів природних ресурсів, комунікацій та навколишнього середовища тісно пов'язані.

Управлінська політика розвитку міста орієнтована на довгострокові стратегічні рішення, що відповідають програмним цілям, з одного боку, і вибору оптимальних шляхів досягнення цих цілей - з іншого. Реалізація заходів Програми надасть змогу оцінювати доцільність будівництва того чи іншого об'єкта містобудування чи транспортної інфраструктури, його вплив на містобудівну, транспортну, екологічну ситуацію, збалансування ризиків, які напрями та в якому порядку розвивати. Перебування влади, бізнесу та громадськості в одному інформаційному полі в реальному режимі часу дасть можливість аналізувати, прогнозувати та моделювати містобудівні й економічні процеси, комплексно долучитися до основних проблем міста.

Слід зазначити, що надзвичайна складність, а часто і суперечливість проблем розвитку міста не мають однозначного рішення. Розроблення і виконання міської цільової програми "Комплексна програма реалізації містобудівної політики на 2019 - 2021 роки" (далі - Програма) надасть змогу сформувати та впровадити єдину міську політику із удосконалення та розвитку містобудівної діяльності і територіального планування у столиці України. Реалізацією Програми передбачено розвиток сфери містобудування, міського благоустрою, формування системи даних для їх подальшого застосування з використанням процесів моделювання розвитку міста. Такий підхід надасть можливість визначити інвестиційну привабливість окремих територій, потребу в об'єктах соціальної інфраструктури, сформувати наявні проблемні транспортні вузли, оцінити наслідки прийняття містобудівних рішень.

III. Мета Програми

Відповідно до Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 (далі - Стратегія розвитку міста), метою реалізації Програми є збалансований розвиток, раціоналізація та економія трудових і матеріальних ресурсів міста, збільшення надходжень до бюджету, поліпшення якості проживання для мешканців столиці, створення комфортного середовища на території міста. Програма відповідає сектору 1.4 Стратегії розвитку міста "Розбудова міста і земельні відносини".

Сталий розвиток міст та екологічна безпека територій в Україні законодавчо віднесені до пріоритетних цілей і завдань діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Завдання Програми спрямовані на розвиток містобудівної, землевпорядної, топографо-геодезичної, кадастрової та моніторингової діяльності, удосконалення соціальної, транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної інфраструктури шляхом реалізації містобудівної політики.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків виконання програми

Сучасні зміни в економіці створюють відповідний територіальний світогляд на адекватну їм містобудівну політику в проектній справі, що реалізується шляхом прийняття містобудівних та проектних рішень щодо поліпшення містобудівної ситуації та розвитку і управління всіма видами територій.

Комплексний підхід до реалізації заходів, визначених Програмою, з використанням сучасних систем планування, контролю та управління надасть можливість досягти поставлених цілей, зрозуміти, проаналізувати та спрогнозувати екологічну, інженерно-геологічну, соціальну та культурну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності, транспортної інфраструктури.

Ресурсне забезпечення міської цільової програми

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Роки виконання програми

Усього витрат
на виконання програми

2019

2020

2021

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

72831,2

22772,0

20483,0

116086,2

Бюджет міста Києва, у тому числі:

69471,2

16052,0

10403,0

95926,2

- підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик

39940,2

13015,7

7603,0

60558,9

- впровадження прозорої системи розвитку об'єктів міського простору

25258,0

2656,4

1090,0

29004,4

- удосконалення контролю у сфері будівництва

2652,9

-

-

2652,9

- розробка концепцій збалансованого інтегрованого розвитку міста та приміських територій

1620,1

379,9

1410,0

3410,0

- розвиток окремих територій

-

-

300,0

300,0

кошти інших джерел

3360,0

6720,0

10080,0

20160,0

- містобудівна документація

3360,0

6720,0

10080,0

20160,0


Обсяг фінансування уточнюється щороку під час підготовки проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Програма має комплексний характер, її загальний результат перебуває в прямій залежності від стану пов'язаних між собою проектів та від обсягів видатків на розвиток містобудування, які включатимуться до бюджету міста Києва на 2019 - 2021 роки.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання програми та, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих її завдань і заходів тощо.

V. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними шляхами розв'язання проблем є реалізація комплексу взаємопов'язаних завдань та заходів у таких напрямах:

1) Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик

1.1. Забезпечення ефективної реалізації містобудівної та інвестиційної політики міста даних у форматах, придатних для цифрового зберігання, обробки, аналізу, моделювання та автоматизації містобудівних розрахунків для моделювання містобудівної ситуації.

Київська міська рада прийняла рішення від 18 вересня 2008 року N 262/262 "Про розробку нового Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 року", яким передбачено розробку нового генерального плану (далі - новий генеральний план).

Розробка та затвердження нового генерального плану, а також містобудівної документації (в тому числі план зонування, детальні плани територій) з урахуванням наявних галузевих концепцій розвитку і європейських норм/стандартів у галузі сталого міського планування та будівництва дозволить визначити принципові рішення щодо розвитку, планування, забудови та іншого використання території м. Києва, умов і обмежень використання території для містобудівних потреб, планувальну організацію території та деталізації рішення генерального плану.

Надалі на підставі затвердженої містобудівної документації (нового генерального плану, Програми розміщення об'єктів будівництва на етап 5 - 7 років, плану зонування та детальних планів територій) необхідно здійснити розвиток інженерної інфраструктури міста шляхом розробки та затвердження Програми розміщення об'єктів будівництва на етап 5 - 7 років, схеми захисту території від небезпечних геологічних та інших природних і техногенних процесів, схеми розміщення гаражів та автостоянок.

Розроблення нового генерального плану визначить принципові питання розвитку, планування, забудови та іншого використання території міста Києва.

1.1.1. Проведення незалежної фахової експертизи проекту нового генерального плану із залученням міжнародних експертів надасть змогу отримати незалежні експертні думки щодо забезпечення у проекті нового генерального плану міста Києва принципів сталого розвитку великих міст країн Європейського Союзу.

1.1.2. Впровадження процедури стратегічної екологічної оцінки та інших видів експертиз і оцінок, передбачених європейським законодавством, при розробці нового генерального плану міста Києва поліпшить екологічний стан навколишнього природного середовища та умов життєдіяльності населення, забезпечення сталого розвитку міста Києва.

1.2. Розробка Програми розміщення об'єктів будівництва на етап 5 - 7 років забезпечить узгодженість інвестиційної діяльності з новим генеральним планом міста, комплексність забудови, будівництво першочергових (невідкладних) об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, визначить економічні, організаційні, проектні та інші заходи з інженерної підготовки, інженерного обладнання та благоустрою територій.

1.3. План зонування території міста Києва необхідний для визначення умов і обмежень використання території для містобудівних потреб, а розробка детальних планів територій - для планувальної організації території та деталізації рішення нового генерального плану міста.

Після затвердження нового генерального плану міста Києва буде розроблено план земельно-господарського устрою території міста.

1.4. Стримування територіального розростання міста шляхом планування забудови з високою щільністю здійснюється через розробку детальних планів територій, визначається їх ефективне використання, у тому числі з високою щільністю забудови на деградованих від амортизованих виробничих підприємств територіях.

Розробка і впровадження механізмів участі громадськості у прийнятті містобудівних рішень відповідно до сучасних європейських практик забезпечить соціальне партнерство громадськості та міської влади, поліпшення інвестиційного клімату

Запровадження конкурсного проектування в галузі розробки містобудівної документації, архітектурного планування та об'єктів ландшафтної архітектури поліпшить містобудівні рішення щодо планування забудови та використання територій міста.

1.5. Схема розміщення гаражів та автостоянок передбачена в заходах реалізації проекту нового генерального плану міста Києва. Розробка схеми необхідна для резервування територій під будівництво гаражів та автостоянок для тимчасового та постійного зберігання автомобілів, в тому числі для перехоплюючих паркінгів на в'їздах до міста та на перехоплюючих вузлах.

Усунення стоянок автомобілів з проїжджих частин збільшить пропускну спроможність вуличної мережі на 30 - 40 %. Будівництво багатоповерхових паркінгів на територіях існуючих автостоянок та гаражних кооперативів збільшить ефективність використання земельних ділянок. Ця схема має включити в себе аналіз та пропозиції щодо визначення місць постійного та тимчасового зберігання автотранспорту з врахуванням перехоплюючих паркінгів на в'їздах до міста, до центральної частини, біля станцій метро.

1.6. Розвиток та удосконалення транспортної інфраструктури шляхом розроблення Комплексної схеми транспорту міста Києва (далі - КСТ), яка є складовою "Інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та його приміської зони". Розробка інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва необхідна для прийняття раціональних рішень, забезпечення управління та належного фінансування заходів з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури.

Основне завдання КСТ - це визначення заходів і строків з розвитку магістральної вуличної мережі, усіх видів міського, приміського та зовнішнього транспорту і вантажних перевезень з дотриманням нормативних вимог щодо витрат часу на пересування, вимог до безпеки дорожнього руху, охорони навколишнього середовища, комфортності поїздок, економії енергетичних, територіальних і трудових ресурсів.

КСТ розробляється на базі транспортної моделі міста, що виконана на програмній платформі PTV VISUM та включає в себе обстеження рухомості населення, соціальне опитування та інші вихідні дані. Транспортна модель міста дасть змогу проводити аналіз пріоритету реалізації з реконструкції та реорганізації транспортної системи міста.

До складу робіт КСТ входять такі розділи:

- міський пасажирський транспорт;

- легковий автомобільний транспорт;

- вантажний автомобільний транспорт;

- магістральна вулично-дорожня мережа;

- розвиток велосипедної інфраструктури;

- приміський та зовнішній транспорт;

- створення прогнозної транспортної моделі;

- вибір раціонального варіанта розвитку транспортної системи та його соціально-економічна ефективність;

- першочергові заходи з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та організації дорожнього руху.

Виконання намічених КСТ завдань значно поліпшить транспортне обслуговування населення, забезпечить комфортні умови пасажироперевезень, транспортні зв'язки між місцями проживання, прикладання праці і центрами громадського обслуговування, скоротить середній час поїздки містом, забезпечить розвиток наявної і створення нової соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Стратегією розвитку міста визначені завдання за напрямом "Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик", що забезпечить розвиток наявної, створення нової соціальної і інженерно-транспортної інфраструктури та буде реалізовано через поліпшення транспортного обслуговування населення, забезпечить комфортні умови пасажироперевезень, транспортні зв'язки між місцями проживання, прикладання праці і центрами громадського обслуговування, скоротить середній час поїздки містом.

1.7. Модернізація програмного забезпечення для створення транспортної моделі м. Києва та його приміської зони визначена необхідністю створення додаткових основних модулів та оновлення програмного забезпечення. Дане програмне забезпечення було розроблене в 2015 році та використовується для розроблення Комплексної схеми транспорту міста Києва.

1.8. Розробка ландшафтного плану міста, проведення інвентаризації ландшафтів передбачені Стратегією розвитку міста і необхідні для збереження унікальності природних та історичних ландшафтів міста Києва. Ця робота полягає у перспективному плануванні, спрямованому на збереження природи, управління ландшафтним простором, та має за мету поліпшення, відновлення та формування ландшафтів адаптованих до унікальності природних та історичних ландшафтів міста Києва, з урахуванням національного та міжнародного законодавства. Реалізація цього напряму враховує відповідність таким актуальним вимогам як інтегрованість в управління, участь громадськості та підвищення її екологічної свідомості, сприяння продуманій організації компенсаційних заходів, розвиток екологічно чистих технологій, можливість розширення туристичної діяльності, поліпшення стану навколишнього природного середовища. Ефект очікується у прямих і непрямих прибутках: економія ресурсів, привабливий вигляд ландшафтів, висока працездатність та здоров'я населення, оптимальне розміщення та співвідношення різних видів природокористування, конкурентоспроможність, збільшення туристичної та інвестиційної привабливості до розбудови міста.

1.9. Розробка Концепції збереження та розвитку ландшафтів м. Києва.

Розробка цієї Концепції в рамках реалізації Стратегії розвитку міста в частині розвитку міста, з урахуванням природно-історичних ландшафтів міста, інтересів громади, бізнесу, влади та сучасних європейських практик. Задля цього зазначеною Концепцією уточнюватимуться положення Стратегії розвитку міста, формалізуватимуться та надаватимуться всебічні рекомендації щодо створення ландшафтної інфраструктури як основного природного ресурсу міста. Розробка Концепції базуватиметься на гнучкості планування міського середовища, що дасть змогу врахувати збереження природних ландшафтів, визначити території зі значним природним потенціалом, формалізувати параметри забудови, а також здійснити необхідні інноваційні, інженерно-технічні заходи для формування компактного, ергономічного міста, сталого розвитку паркового господарства міста Києва, яке базується на екологічних принципах.

1.10. Архітектурні конкурси проводяться для визначення найкращих проектних пропозицій щодо об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації будинків і споруд, забудови окремих земельних ділянок, архітектурних ансамблів площ, вулиць, кварталів, об'єктів благоустрою, ландшафтних та садово-паркових об'єктів, об'єктів монументального і монументально-декоративного мистецтва. Виключно на конкурсній основі здійснюється розроблення проектів об'єктів архітектури, реалізація яких справляє істотний вплив на розвиток і формування забудови населених пунктів, об'єктів, що розміщуються в зоні охорони пам'яток історії і культури або можуть справляти негативний вплив на території та об'єкти природно-заповідного фонду, а також об'єктів архітектури загальнодержавного значення.

Конкурсна практика є основною:

- при розміщенні об'єктів у пам'яткоохоронних зонах для мінімізації негативного впливу на архітектурні та містобудівні ансамблі;

- при розробці проектів громадських просторів (площі, сквери, парки тощо) з огляду на цей важливий та цінний ресурс активізації міського життя, поширення демократичних практик та соціалізації мешканців міста;

- при реалізації проектів увічнення (пам'ятники, меморіальні комплекси) з огляду на суспільну значимість таких об'єктів;

- архітектурних об'єктів, важливих інфраструктурних громадських об'єктів та інших важливих для містобудівного розвитку об'єктів;

- унікальних інженерних споруд (мости).

Програмою передбачено проведення низки архітектурних та містобудівних конкурсів:

Всеукраїнський конкурс на визначення найкращого ескізного проекту меморіального комплексу Героїв - киян, що загинули за цілісність та незалежність України. Мета конкурсу - визначення найкращого проекту меморіального комплексу загиблим киянам - героям АТО та широке експонування конкурсних проектів. За результатами заплановано отримання проекту створення меморіалу, вшанування пам'яті загиблих, згуртування громади, єднання думок та почуттів навколо.

Конкурс на визначення найкращої містобудівної концепції культурної, архітектурної та мистецької ревалоризації визначних будівель - пам'яток міста Києва з можливістю екскурсійного відвідування та активного включення об'єктів до сучасного життя. Метою конкурсу є визначення кращої містобудівної, культурної, архітектурної та мистецької концепції щодо консервації, сучасної музеєфікації (ревалоризації) автентичних об'єктів із створенням прецеденту конкурсного пошуку найкращих рішень щодо збереження пам'яток. За результатами - отримання пропозицій про створення належних умов з охорони і використання об'єктів культурної спадщини відповідно до законодавства, створення належних умов для відкритого екскурсійного відвідування пам'яток культурної спадщини.

Конкурс на найкращі пропозиції міської скульптури "Київ - образ майбутнього". Мета та результати конкурсу - створення громадського простору, поліпшення загального вигляду міста, отримання проектів міжнародного рівня та сприяння залученню інвестицій на їх реалізацію, у тому числі іноземних.

Конкурс на концептуальні пропозиції з благоустрою та впорядкування парків із зонами відпочинку в центральній частині міста. Метою конкурсу є отримання проектів високого рівня, з визначенням зонування парків, концептуальних пропозицій щодо благоустрою парків з розташуванням культурних, розважальних, спортивних та комерційних зон.

Відкритий конкурс на найкращі архітектурні рішення з впорядкування та благоустрою територій центральних площ міста Києва. Мета конкурсу - отримання проектів міжнародного рівня, які сприятимуть залученню інвестицій для створення громадського простору, удосконалення транспортної магістралі, поліпшення загального вигляду міста.

Конкурс на архітектурні пропозиції з розміщення мобільних фонтанних комплексів в центральній частині міста з благоустроєм та впорядкуванням прилеглої території. Мета конкурсу - отримання проектів з удосконалення громадського простору. Результат конкурсу - отримання уніфікованих пропозицій без конкретизації місця розміщення та без втручання в тканину історичного міста, поліпшення туристичного потенціалу, створення активних зон відпочинку для гостей і жителів міста.

Архітектурний конкурс на найкращу концептуальну пропозицію з відтворення церкви Стрітення Господнього на Львівській площі зі збереженням та консервацією підмурків та благоустроєм прилеглої території. Метою конкурсу є отримання проектів на науковій основі, що дасть можливість обрати найкращий варіант відновлення визначної споруди з імплементацією в існуюче сформоване середовище. Результат конкурсу - створення умов для відтворення визначної споруди, поліпшення навколишнього простору, збереження пам'яті поколінь.

Забезпечення пішохідної досяжності об'єктів повсякденного громадського обслуговування шляхом переходу до поліцентричної моделі планування міста ("Центр поруч з домом") планується реалізовувати через створення офісів розвитку міських та локальних проектів і є ініціативою, яка розвиває поліцентричність. Такі центри створюються відповідно до заходів децентралізації повноважень органів міської влади і дають змогу максимально включати участь громадськості у прийнятті рішень, що стосуються просторового розвитку. Крім того, це допоможе налагодити взаємодію громадськості, фахівців, локальних бізнесменів та міської влади і відповідно створити командну роботу в покращенні міста.

2) Впровадження прозорої системи розвитку об'єктів міського простору

2.1. Відповідно до частини другої статті 22 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" містобудівний кадастр ведеться уповноваженими органами містобудування та архітектури, які можуть утворювати для цього служби містобудівного кадастру. Відповідно до пункту 30 Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 559, передбачається, що на місцевому рівні до системи містобудівного кадастру вводиться низка відомостей, в тому числі про єдину цифрову топографічну основу території міста. Наявність цифрової топографічної основи має цінність за умови постійної актуалізації містобудівної ситуації. Має бути налагоджений процес оновлення та актуалізації топографічної основи всіх цифрових інформаційних ресурсів топографічної основи міста: М 1:2000 і М 1:10000. Цифрова модель міста всього масштабного ряду має бути синхронізована та актуалізована. Також вона є основою для графічного зображення земельних ділянок на основі топографічних зйомок та просторової прив'язки, систематизації червоних ліній для містобудівної документації.

2.2. У 2013 році Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було розпочато впровадження програмного комплексу міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності "Містобудівний кадастр м. Києва" (далі - МІАС ЗМД МК) відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 березня 2013 року N 371. У 2019 - 2020 роках буде продовжено проведення модернізації зазначеної системи.

2.3. Модернізація міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності визначена необхідністю створення єдиної просторової системи територіальної громади міста. Розроблений програмний комплекс МІАС ЗМД МК не інтегрований до зовнішніх інформаційних ресурсів та не забезпечує повної автоматизації надання послуг. Для забезпечення інтеграції програмного комплексу МІАС ЗМД МК відповідно до Положення про інформаційну систему "Реєстр територіальної громади міста Києва", затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 вересня 2017 року N 40/3047, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05 жовтня 2017 року N 1231 з єдиною інформаційно-аналітичною системою "Майно" необхідно здійснити модернізацію комплексу, що дозволить оптимізувати комплекс і автоматизувати надання адміністративних та інших послуг.

Інвентаризація об'єктів міського простору та розвиток системи містобудівного кадастру, зокрема розміщення у публічному доступі актуальної інформації про продаж/оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва (включаючи оприлюднення повного тексту договорів, інформації про заборгованість зі сплати податків та зборів тощо) приведуть до автоматизації надання Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) адміністративних послуг: видача витягу з містобудівного кадастру, а також розроблення вимог до відомостей, які вносяться до містобудівного кадастру, вдосконалення та автоматизація процесів наповнення даними містобудівного кадастру.

2.4. Розробка інформаційного ресурсу територіальної структури міста з детальним описом характеристик та техніко-економічними показниками необхідна для ведення обліку техніко-економічних показників на всіх ієрархічних рівнях планувальної структури міста - земельних ділянках, кварталах, мікрорайонах, житлових районах, планувальних зонах, місті в цілому.

2.5. На сьогодні не регламентовані вимоги до просторових даних проектної документації. Зважаючи на розвиток геоінформаційних технологій та впровадження містобудівного кадастру в Києві, постає необхідність обліку просторових даних проектної документації, обміну інформацією з проектними організаціями за допомогою обмінного файлу, що у повному обсязі містить відомості про генеральний план будівництва окремого об'єкта в складі проектної документації для внесення відомостей до містобудівного кадастру.

2.6. Приведення (трансформація) наявних інформаційних ресурсів містобудівного кадастру до Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 (МСК-80). Враховуючи Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", постанову Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року N 1259 "Про деякі питання застосування геодезичної референцної системи координат" містобудівну документацію, інформаційні ресурси містобудівного кадастру необхідно привести до УСК-2000 (МСК-80). За результатом буде отримано забезпечення координатної сумісності топографічної, містобудівної та землевпорядної інформації на основі використання єдиної геодезичної та топографічної основи.

Впровадження інформаційно-аналітичних інструментів прийняття управлінських рішень (в тому числі моніторинг забудови, інструменти аналізу ефективності використання міських територій, поточний стан та динаміка розвитку інфраструктури, моделювання містобудівної ситуації тощо) призведе до зростання ефективності прийнятих управлінських рішень, забезпечить їх прозорість і сприйняття мешканцями та інвесторами.

2.7. У 2013 році було розроблено Комплексну схему розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві, затверджену розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 червня 2015 року N 585. Наразі планується розробка додаткового модуля до МІАС ЗМД МК "Програмний комплекс інвентаризації сплат пайової участі до міського бюджету та автоматизований процес впровадження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд". Це програмне забезпечення та автоматизований процес впровадження комплексної схеми забезпечить повністю прозорий та публічний процес регулювання розміщення тимчасових споруд у м. Києві, що дасть змогу підвищити рівень довіри підприємців до міської влади, а також унеможливить будь-які махінації при регулюванні.

2.8. Створення системи моделювання містобудівних процесів міста в комплексі з містобудівною документацією та містобудівним моніторингом забезпечить можливість моделювання містобудівної ситуації та здійснення містобудівних розрахунків. У цілому створення системи моделювання з впровадженням сервісно-орієнтованої геоінформаційної системи дозволить істотно підвищити ефективність та конкурентоспроможність економіки міста, в тому числі за рахунок зниження витрат і підвищення якості продукції та послуг у сфері виробництва і використання геоінформаційних ресурсів; підвищення ефективності управління нерухомістю, територіальним розвитком, соціально-економічними процесами, транспортом та охороною довкілля; забезпечення сучасного рівня інформаційної підтримки ринку нерухомості та інвестиційних процесів; якісного та оперативного обслуговування громадян у сферах обігу нерухомості, охорони довкілля, транспортно-навігаційних послуг тощо. Реалізація програмних заходів сприятиме збільшенню кількості суб'єктів у сфері геоінформаційних послуг та розвиткові конкуренції в створенні і використанні геопросторових даних, скороченню частки тіньового ринку в цій сфері та підвищенню доходів і збільшенню податкових надходжень до міського бюджету. Підвищення попиту на геопросторові дані, обумовлене їхнім широким використанням не тільки в діяльності органів влади і місцевого самоврядування, але й суб'єктами господарювання і населенням, забезпечить приріст виробництва у цій сфері. Зазначена система створить необхідні і достатні умови для прискореної інтеграції міста до світової системи комунікацій і стандартів, сприятиме розширенню присутності міста Києва з його інвестиційним потенціалом у глобальній інформаційній мережі.

3) Удосконалення контролю у сфері будівництва

3.1. Реалізація містобудівного моніторингу та розвиток діяльності Міжвідомчого центру моніторингу забудови міста Києва провадиться для виявлення, реагування та запобігання фактам самочинного будівництва, самовільного зайняття земельних ділянок та інформування громадян, які планують вкласти кошти у будівництво нерухомості, про неухильне дотримання суб'єктами містобудування встановлених норм законодавства. У результаті реалізації цього заходу буде створено дієвий механізм протидії незаконному будівництву, який знизить кількість об'єктів самочинного будівництва у місті Києві та збільшить надходження коштів до бюджету міста Києва.

4) Розробка Концепцій збалансованого інтегрованого розвитку міста Києва та приміських територій

4.1. Впорядкування об'єктів вуличного мистецтва передбачає розробку Концепції для впорядкування і розробки механізмів реалізації та встановлення класифікованих артоб'єктів (муралів) в місті Києві. Рішення таких концептуальних розробок мають ґрунтуватися і на світовому досвіді вирішення подібних питань, і широко обговорюватимуться з громадськістю та фахівцями.

4.2. Однією з найважливіших проблем міста Києва сьогодні є хаотичне розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для проведення підприємницької діяльності в м. Києві. Тому заходи, передбачені цією Програмою, включають у себе внесення змін до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для проведення підприємницької діяльності в м. Києві відповідно до обмежень та місць розташування.

У Стратегії розвитку міста виділені завдання у напрямі "Розробка концепцій збалансованого інтегрованого розвитку міста та приміських територій":

4.3. Розробка Концепції просторового розвитку міста Києва (зокрема сучасні принципи забудови міста, організація зв'язків та рекреацій). Зазначений захід включає в себе розробку Концепції просторового розвитку Києва на основі принципів сталого розвитку, проведення публічних заходів, проектних семінарів, конференцій та розробку посібника з принципами сталого розвитку для Києва як складової концепції.

4.4. Планування міських просторів буде реалізоване через створення київського стандарту та бібліотеки типових елементів міського середовища для підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик.

Всі заплановані заходи, проекти та окремі програми мають бути покладені до бази даних Містобудівного кадастру м. Києва як інструменти обліку, контролю та управління елементами міського середовища, формування системи заходів з поліпшення міського простору.

5) Розвиток окремих територій

5.1. Розроблення довідника з облаштування міського простору в історичній частині міста.

Історична частина м. Києва складається з різних містобудівних комплексів, які історично сформувалися в ІХ - Х ст. та остаточно - в XVIII - XIX ст. Це - Верхнє місто, Печерськ та історичний Поділ. Ці місцевості складають історичний каркас правобережної части міста, який виконує роль історичного, адміністративного, туристичного, ділового та громадського центру. Низька якість громадських просторів, елементів благоустрою, їх зношеність та низький рівень дизайну (лави, урни, ліхтарі, мощення та ін.) спотворюють вигляд історичного центру. Для якісного опрацювання вищезазначених питань необхідні розробка рекомендацій щодо організації міського простору, надані архітипи елементів благоустрою, які мають підкреслити індивідуальні риси зазначених історичних частин міста.

Напрями діяльності, перелік завдань і заходів міської цільової програми викладені в додатку 1 до Програми.

Результативні показники виконання Програми викладені в додатку 2 до Програми.

VI. Індикатори результативності Стратегії розвитку міста Києва

Індикатори результативності, що характеризують виконання Стратегії розвитку міста Києва при реалізації Програми:

N п/п

Індикатори

Од. виміру

Роки

2019

2020

2021

1

Затверджений Генеральний план міста

так/ні

так

так

так

2

Виконання вимог ЮНЕСКО щодо дотримання режимів забудови в буферній зоні Софії Київської та Києво-Печерської Лаври

так/ні

так

так

так

3

Кількість тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності

од. / 1 тис. мешканців

2,4

2,4

2,4

4

Кількість об'єктів будівництва, що порушують містобудівне, земельне або будівельне законодавство

од.

95

0

0

5

Позиція у рейтингу WB Doing Business за категорією "Отримання дозволів на будівництво"

позиція у рейтингу

< 85

< 80

< 75


VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює згідно із розподілом обов'язків заступник голови Київської міської державної адміністрації, який забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері містобудування і архітектури.

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
до Міської цільової програми "Комплексна програма реалізації містобудівної політики на 2019 - 2021 роки"


Напрями діяльності, перелік завдань і заходів МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ "КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РЕАЛІЗАЦІЇ МІСТОБУДІВНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2019 - 2021 РОКИ"

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у т. ч.:

Очікуваний результат

Всього

2019

2020

2021

1
 

Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик
 

1.1. Розроблення Генерального плану міста Києва

2019

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

2000,0

2000,0

-

-

Розроблення нового генерального плану міста Києва, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території міста Києва

в т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Проведення незалежної фахової експертизи проекту нового генерального плану із залученням міжнародних експертів

2019

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

Не потребує фінансування

-

-

-

Проведення незалежної фахової експертизи проекту нового генерального плану із залученням міжнародних експертів дасть змогу отримати незалежні експертні думки щодо забезпечення у проекті нового генерального плану міста Києва принципів сталого розвитку великих міст країн Європейського Союзу

1.1.2. Впровадження процедури стратегічної екологічної оцінки та інших видів експертиз і оцінок, передбачених європейським законодавством, при розробці генерального плану міста Києва

2019

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

Не потребує фінансування

-

-

-

Впровадження процедури стратегічної екологічної оцінки та інших видів експертиз і оцінок, передбачених європейським законодавством, при розробці нового генерального плану міста Києва поліпшить екологічний стан навколишнього природного середовища та умов життєдіяльності населення, забезпечення сталого розвитку міста Києва

1.2. Розроблення Програми розміщення об'єктів будівництва на етап 5 - 7 років

2021

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

4500,0

-

-

4500,0

Розроблення Програми розміщення об'єктів будівництва на етап 5 - 7 років забезпечить узгодженість інвестиційної діяльності з новим генеральним планом міста, комплексність забудови, будівництво першочергових (невідкладних) об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, визначить економічні, організаційні, проектні та інші заходи з інженерної підготовки, інженерного обладнання та благоустрою території

1.3. Розроблення плану зонування міста Києва

2019 - 2020

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

4756,6

1545,9

3210,7

-

Розроблення плану зонування окремих територій міста Києва (7 планувальних зон) для визначення умов і обмежень використання території для містобудівних потреб

1.4. Розроблення детальних планів територій

2019 - 2021

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Всього:

38453,4

16209,9

12163,5

10080,0

Розроблення детальних планів територій для визначення планувальної організації території та деталізації рішення нового генерального плану міста

Бюджет м. Києва

18293,4

12849,9

5443,5

-

Кошти інших джерел

20160,0

3360,0

6720,0

10080,0

1.5. Схема розміщення гаражів та автостоянок в м. Києві

2019

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

255,6

255,6

-

-

Закінчення розробки Схеми розміщення гаражів та автостоянок, при розробці якої буде проведений аналіз та надані пропозиції щодо визначення місць постійного та тимчасового зберігання автотранспорту, резервування території під будівництво гаражів та автостоянок для тимчасового та постійного зберігання автомобілів, в т. ч. для перехоплюючих паркінгів на в'їздах в місто та на перехоплюючих вузлах

1.6. Комплексна схема транспорту міста Києва у складі Інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та його приміської зони

2019

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

22197,8

22197,8

-

-

Розроблення Комплексної схеми транспорту міста Києва, у декількох варіантах, для різних бюджетних сценаріїв, з урахуванням висновків Інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та окремих Комплексних схем. Розроблення Програми капітальних інвестицій на 5 років із зазначенням механізмів та джерел фінансування

1.7. Модернізація програмного забезпечення для створення транспортної моделі м. Києва та його приміської зони

2021

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

4361,5

-

-

4361,5

Модернізація програмного забезпечення для створення транспортної моделі м. Києва та його приміської зони визначена необхідністю створення додаткових основних модулів та оновлення програмного забезпечення

1.8. Розробка ландшафтного плану міста, проведення інвентаризації ландшафтів

2021

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

1903,0

-

-

1903,0

Збереження унікальності природних та історичних ландшафтів міста Києва, підвищення його туристичної привабливості, залучення інвестицій до розбудови міста

1.9. Розробка Концепції збереження та розвитку ландшафтів міста Києва

2021

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

1200,0

-

-

1200,0

Розробка Концепції надасть рекомендації щодо створення ландшафтної інфраструктури як основного природного ресурсу міста, визначення території зі значним природним потенціалом, здійснення необхідних інноваційних, інженерно-технічних заходів для формування компактного, ергономічного міста

1.10. Проведення архітектурних конкурсів

2019

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

1091,0

1091,0

-

-

Проведення архітектурних конкурсів для визначення найкращих проектних пропозицій щодо об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації будинків і споруд, забудови окремих земельних ділянок, архітектурних ансамблів площ, вулиць, кварталів, об'єктів благоустрою, ландшафтних та садово-паркових об'єктів, об'єктів монументального і монументально-декоративного мистецтва.

2

Впровадження прозорої системи розвитку об'єктів міського простору

2.1. Оновлення цифрової топографічної основи М 1:2000 та М 1:10000

2019

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

15781,3

15781,3

-

-

Проведення комплексу вишукувань наземними методами для забезпечення "Оновлення цифрової топографічної основи М1:2000 та 1:10000".
Оновлення векторної топографічної основи М 1:2000 та М 1:10000 як інформаційного ресурсу Містобудівного кадастру міста Києва, що є основою для графічного зображення земельних ділянок на основі топографічних зйомок та просторової прив'язки, систематизація червоних ліній для містобудівної документації в УССК-2000 (МСК-80)

2.2. Проектування, створення та впровадження програмного комплексу міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності "Містобудівний кадастр міста Києва" та автоматизованого процесу впровадження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд

2021

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

90,0

-

-

90,0

Завершення впровадження програмного комплексу міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності "Містобудівний кадастр міста Києва"

2.3. Модернізація міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності (ПК МІАС ЗМД) "Містобудівний кадастр м. Києва" (1-й, 2-й та 3-й етапи)

2019 - 2020

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

5277,4

4621,0

656,4

-

Модернізація міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності визначена необхідністю створення єдиної просторової системи територіальної громади міста Києва для інтеграції до зовнішніх інформаційних ресурсів. Даний захід планується виконувати в три окремі етапи. При реалізації даного завдання буде автоматизовано процеси надання Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) адміністративних послуг та дозвільних документів, закладені технічні можливості взаємообміну інформацією з іншими автоматизованими системами міста.

2.4. Розробка інформаційного ресурсу територіальної структури міста з детальним описом характеристик та техніко-економічними показниками

2019

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

1460,8

1460,8

-

-

Розробка інформаційного ресурсу актуального векторного інформаційного ресурсу планувальної структури міста

2.5. Розробка єдиних вимог до просторових даних проектної документації

2021

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

1000,0

-

-

1000,0

Розробка зразків профільних наборів геопросторових даних проектної документації, інструкцій, автоматизація процесу перевірки даних до внесення до МІАС ЗМД

2.6. Приведення (трансформація) наявних інформаційних ресурсів містобудівного кадастру до Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 (МСК-80)

2019

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

1394,9

1394,9

-

-

Результатом проведеної роботи буде забезпечення координатної сумісності топографічної, містобудівної та землевпорядної інформації на основі використання єдиної геодезичної та топографічної основи.

2.7. Розробка додаткового модулю до міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності МІАС ЗМД "Містобудівний кадастр Києва" (програмний комплекс інвентаризації сплат пайової участі до міського бюджету та автоматизований процес впровадження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд)

2019

Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

2000,0

2000,0

-

-

Розробка додаткового модуля в складі МІАС ЗМД "Містобудівний кадастр Києва" та автоматизованого процесу впровадження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для удосконалення та актуалізації структури просторових даних в частині розміщення та моніторингу розміщення тимчасових споруд, обліку сплат пайової участі до міського бюджету

2.8. Розроблення моделей містобудівного аналізу та прогнозування розвитку територій на основі даних містобудівного кадастру

2020

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

2000,0

-

2000,0

-

Розроблення моделей містобудівного аналізу та прогнозування розвитку територій на основі даних містобудівного кадастру для територіального планування та оцінки наслідків прийнятих містобудівних рішень

3

Удосконалення контролю у сфері будівництва

3.1. Реалізація містобудівного моніторингу та розвиток діяльності Міжвідомчого центру моніторингу забудови міста Києва

2019

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Комунальне підприємство "ЛІК" м. Києва"

Бюджет м. Києва

2652,9

2652,9

-

-

Виявлення, реагування та запобігання фактам самочинного будівництва, самовільного зайняття земельних ділянок та інформування мешканців столиці про неухильне дотримання суб'єктами містобудування встановлених норм законодавства

4

Розробка концепцій збалансованого інтегрованого розвитку міста та приміських територій

4.1. Впорядкування об'єктів вуличного мистецтва

2021

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

500,0

-

-

500,0

Розробка концепції для впорядкування і розробки механізмів реалізації та встановлення класифікованих артоб'єктів

4.2. Впорядкування тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності

2021

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

210,0

-

-

210,0

Коригування Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві з метою поліпшення благоустрою міста, сприяння у розвитку малого та середнього бізнесу, збільшення надходжень до бюджету міста від сплати пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою

4.3. Розробка Концепції просторового розвитку міста Києва (включаючи сучасні принципи забудови міста, організації зав'язків та рекреацій)

2019 - 2020

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

2000,0

1620,1

379,9

-

Розробка стратегії Департаменту в просторовому розвитку міста Києва. Проведення публічних заходів, проектних семінарів, конференцій та розробка посібника з принципами сталого розвитку для Києва як складової концепції

4.4. Впровадження сучасної нормативної та законодавчої бази планування міських просторів

2021

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

700,0

-

-

700,0

Створення київського стандарту та бібліотеки типових елементів міського середовища

5

Розвиток окремих територій

5.1. Розробка довідника з облаштування міського простору в історичній частині міста (Стародавнє місто, Печерськ, Поділ)

2021

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

300,0

-

-

300,0

Розроблення довідника з облаштування міського простору в історичній частині міста


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 2
до Міської цільової програми "Комплексна програма реалізації містобудівної політики на 2019 - 2021 роки


Результативні показники виконання Програми

N п/п

Результативні показники

Роки

2019

2020

2021

1

Показники витрат

 

 

 

 

Обсяг ресурсів, усього тис. грн,

72831,2

22772,0

20483,0

 

у тому числі:

 

 

 

1.1

Витрати з бюджету м. Києва

69471,2

16052,0

10403,0

1.2

Кошти з інших джерел (кошти інвесторів)

3360,0

6720,0

10080,0

1.3

Кількість штатних одиниць для реалізації містобудівного моніторингу

15

-

-

2

Показники продукту

 

 

 

2.1

Площа міста, для якого розробляється генеральний план, тис. га

83,6

-

-

2.2

Кількість запланованої в Програмі розміщення об'єктів будівництва на етап 5 - 7 років загальної площі об'єктів будівництва (в цілому по місту Києву за рахунок усіх джерел фінансування), тис. м2

-

-

1350

2.3

Кількість населення міста, що забезпечується житлом, тис. осіб

-

-

57,5

2.4

Площа міста, на яку розробляється план зонування, тис. м2

18,6

38,6

-

2.5

Кількість планувальних зон у складі розробки плану зонування, од.

1,6

3,2

-

2.6

Кількість детальних планів територій, що планується розробляти, од.

10

23

17

2.7

Кількість власників автотранспортних засобів, тис. місць

1500

-

-

2.8

Кількість пасажирів, перевезених міським транспортом, тис. осіб

2200

-

-

2.9

Кількість денного населення міста, тис. осіб

3100

-

-

2.10

Кількість автоматизованих процесів (послуг) в МІАС ЗМД "Містобудівний кадастр міста Києва", од.

6

11

11

2.11

Кількість розроблених моделей містобудівного аналізу, од.

-

2

-

2.12

Інвентаризація об'єктів вуличного мистецтва, захід

-

-

1

2.13

Кількість районів міста в Комплексній схемі розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві, які підлягають коригуванню, од.

10

10

10

2.14

Кількість історичних частин міста, для яких буде розроблений довідник облаштування міського простору

-

-

3

2.15

Кількість проведених архітектурних конкурсів, од.

7

-

-

2.16

Кількість проведених публічних заходів, проектних семінарів, конференцій в межах розробки Концепції просторового розвитку міста Києва, од.

7

2

-

2.17

Кількість наданих послуг з інформування у сфері містобудівної діяльності, од.

1150

-

-

3

Показники ефективності

 

 

 

3.1

Середня вартість розробки генерального плану на 1 тис. га

23,9

-

-

3.2

Середня вартість розробки Програми розміщення об'єктів будівництва на етап 5 - 7 років на 1 м2 запланованих об'єктів (в цілому по місту Києву за рахунок усіх джерел фінансування), грн

-

-

3,38

3.3

Середня вартість розробки однієї планувальної зони плану зонування міста в поточному році, тис. грн

744,68

5153

-

3.4

Середня вартість розробки одного детального плану території, тис. грн

1646,55

718,48

592,94

3.5

Середня вартість розробки комплексної схеми транспорту міста Києва в складі "Інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та його приміської зони" на 1 особу денного населення, тис. грн

7,16

-

-

3.6

Середні витрати часу на виконання (надання) послуги через МІАС ЗМД "Містобудівний кадастр міста Києва", год.

6

4

4

3.7

Витрати часу на формування картки просторового об'єкта в МІАС ЗМД "Містобудівний кадастр міста Києва", год.

1

0,5

0,5

3.8

Середня вартість створення концепції впорядкування об'єктів вуличного мистецтва, тис. грн

-

-

500

3.9

Середня вартість витрат по коригуванню 1-го району Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві, тис. грн

-

-

21

3.10

Середня вартість створення архетипів для елементів міського благоустрою в історичних частинах міста, тис. грн

-

-

100

3.11

Середня вартість проведення 1-го архітектурного конкурсу, тис. грн

1091,0

-

-

3.12

Середня вартість розробки Концепції просторового розвитку міста Києва, тис. грн

2000,1

1999,5

-

3.13

Витрати на утримання однієї штатної одиниці у сфері містобудівної діяльності, тис. грн

176,86

-

-

4

Показники якості

 

 

 

4.1

Динаміка щорічного збільшення забезпеченості жителів міста житлом відповідно до генерального плану

1

1,01

1,02

4.2

Динаміка кількості об'єктів житла, соціального призначення, інженерно-транспортної інфраструктури (в цілому по місту Києву за рахунок усіх джерел фінансування)

1

1,01

1,015

4.3

Рівень готовності плану зонування міста, %

90,39

100

-

4.4

Рівень виконання міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві, %

46

68

100

4.5

Динаміка щорічного збільшення пропускної спроможності вулиць міста в результаті реалізації комплексної схеми транспорту міста Києва в складі "Інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та його приміської зони"

1

1,02

1,04

4.6

Динаміка щорічного скорочення середньої тривалості однієї поїздки міста по роках

1

1,03

-

4.7

Динаміка щорічного зменшення витрат часу на отримання вихідних даних через МІАС ЗМД "Містобудівний кадастр міста Києва"

1

1,02

1,02

4.8

Відсоток автоматизованих процесів (послуг) від загальної їх кількості в МІАС ЗМД "Містобудівний кадастр міста Києва", %

38

52

-

4.9

Динаміка зміни часу на переводу одного містобудівного документа в порівнянні з базовим роком

1

50

-

4.10

Облік об'єктів вуличного мистецтва, %

-

-

100

4.11

Рівень готовності Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві при коригуванні, %

-

-

100

4.12

Динаміка отримання якісних рішень проектних пропозицій розвитку окремих частин міста

1

4

5

4.13

Динаміка задоволення мешканців публічним простором розвитку міста

1

1

3

4.14

Питома вага громадян, які отримали послуги з інформування у сфері містобудівної діяльності

35

-

-


 

Київський міський голова

В. Кличко