КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 2 жовтня 2018 року N 1549/5613

Про затвердження Програми зайнятості населення м. Києва на 2018 - 2020 роки

Відповідно до підпункту 1 пункту "б" частини першої статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 18 Закону України "Про зайнятість населення" та з метою забезпечення продуктивної зайнятості та соціального захисту безробітного населення в місті Києві Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму зайнятості населення м. Києва на 2018 - 2020 роки (далі - Програма) згідно з додатком до цього рішення.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

2.1. Забезпечити виконання Програми.

2.2. Надавати щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, постійній комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту інформацію про хід виконання Програми.

3. Визначити Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним виконавцем Програми.

4. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

 

Київський міський голова

В. Кличко


Додаток
до рішення Київської міської ради
02.10.2018 N 1549/5613


Програма зайнятості населення м. Києва на 2018 - 2020 роки

I. Загальні положення

1.1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Доручення Київського міського голови В. Кличка від 30.10.2017 N 38460 до листа Міністерства соціальної політики України від 25.10.2017 N 20864/0/2-17/24, доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації від 31.10.2017 N 38460

3.

Розробник Програми

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) Програми

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр зайнятості, районні в місті Києві державні адміністрації, установи, організації міста, територіальні органи відповідних центральних органів виконавчої влади, сторони соціального діалогу, визначені як виконавці завдань та заходів, на виконання яких спрямована Програма.

7.

Строк виконання Програми

2018 - 2020 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, в тому числі:

 

9.1.

коштів бюджету м. Києва

Фінансування організації громадських робіт у 2018 році буде здійснюватись за рахунок бюджету м. Києва в межах коштів, передбачених рішенням Київської міської ради від 16.03.2017 N 11/2233 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року N 116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки".
В подальшому фінансування організації громадських робіт для залучення зареєстрованих безробітних буде здійснюватись після затвердження бюджету міста Києва на відповідний рік

9.2.

коштів інших джерел

Фінансування заходів Програми в частині надання соціальних послуг та матеріального забезпечення відповідно до статті 7 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у порядку, визначеному законодавством


Програма зайнятості населення м. Києва на 2018 - 2020 роки (далі - Програма) визначає заходи розв'язання проблем, які виникають на столичному ринку праці, та передбачає консолідацію зусиль усіх сторін соціального діалогу, що спрямовані на підвищення рівня економічної активності населення, сприяння його продуктивній зайнятості та посилення соціального захисту від безробіття.

Програму розроблено відповідно до підпункту 1 пункту "б" частини першої статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 18 Закону України "Про зайнятість населення".

Програма враховує основні положення Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, чинної Територіальної угоди між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), Спільним представницьким органом роботодавців м. Києва та Об'єднанням профспілок, організацій профспілок у м. Києві "Київська міська рада профспілок".

При підготовці Програми враховувались пропозиції структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, Київського міського центру зайнятості, підприємств, установ та організацій міста, Київської міської ради профспілок, організацій роботодавців.

1.2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Найбільше потребують соціального захисту від безробіття громадяни, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, в першу чергу молоді особи, особливо випускники навчальних закладів, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи передпенсійного віку, особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, демобілізовані учасники антитерористичної операції, внутрішньо переміщені особи. Рівень безробіття серед молоді віком 15 - 24 роки в столиці, як і в цілому по Україні, перевищує відповідний показник серед населення працездатного віку.

Основними проблемами, що існують на столичному ринку праці, є:

- дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили;

- недостатні можливості підвищення кваліфікаційного рівня працівників;

- кожен четвертий з працездатного населення є економічно неактивним;

- наявність проблеми молодіжного безробіття;

- наявність тіньової зайнятості, виплати заробітної плати "в конвертах".

Складність і різноманітність чинників, що впливають на ринок праці, його значні обсяги потребують постійної системної роботи для моніторингу процесів, що відбуваються на ринку праці столиці, та відповідного реагування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за участю роботодавців та профспілок.

Вжиття системних заходів щодо збереження трудового потенціалу міста, розвитку цивілізованого ринку праці в столиці, надання підтримки зайнятості неконкурентоспроможним на ринку праці верствам населення дозволять забезпечити створення умов для повного здійснення громадянами права на працю.

1.3. Мета Програми

Метою Програми є проведення регіональної політики розширення можливостей реалізації права громадян на гідну працю шляхом:

- створення умов для підвищення рівня зайнятості населення, залучення незайнятої частини громадян працездатного віку до економічно активної діяльності;

- стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць;

- збереження та розвитку трудового потенціалу;

- підвищення ролі заінтересованих у перетвореннях на ринку праці учасників соціального діалогу (об'єднань організацій роботодавців та професійних спілок).

1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Основними завданнями Програми є:

- оцінка стану столичного ринку праці та прогнозних параметрів щодо трудового потенціалу, обсягів зайнятості та рівня безробіття населення;

- визначення основних напрямів проведення регіональної політики зайнятості і шляхів їх реалізації;

- координація зусиль структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій, пов'язаних з виконанням заходів регулювання ринку праці та поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення;

- здійснення моніторингу та інформаційного забезпечення Київської міської ради щодо реалізації завдань і заходів Програми.

Шляхи розв'язання проблеми

З метою сприяння підвищенню рівня зайнятості та зниженню рівня безробіття регіональна політика у сфері зайнятості спрямовується на виконання пріоритетних завдань за такими основними напрямами:

1. Створення додаткового попиту на робочу силу шляхом:

- підвищення заінтересованості роботодавців у модернізації виробництва, розвитку сфер енергозбереження, будівництва, туристичної та рекреаційно-курортної інфраструктури;

- залучення інвестицій з метою забезпечення розвитку пріоритетних видів економічної діяльності та інфраструктури;

- підвищення заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць у перспективних секторах економіки;

- підвищення ефективності державного нагляду і контролю за дотриманням вимог законодавства про працю та зайнятість населення з метою забезпечення реалізації конституційних прав і соціальних гарантій працівників;

- активізації співпраці міської влади та контролюючих і правоохоронних органів, сторін соціального діалогу щодо детінізації відносин на ринку праці, забезпечення дотримання прав і гарантій працівників;

- подальшого розвитку підприємницької ініціативи економічно активного населення;

- сприяння організації та виконанню громадських та інших робіт тимчасового характеру.

2. Підвищення кваліфікації робочої сили шляхом:

- сприяння роботодавцям у здійсненні професійного навчання працівників на виробництві;

- забезпечення організації професійного навчання зареєстрованих безробітних;

- сприяння організації роботи з підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями;

- удосконалення методів профорієнтаційної роботи з населенням, в першу чергу з молоддю, щодо вибору актуальних на столичному ринку праці професій;

- реалізація заходів, спрямованих на збалансування попиту та пропонування робочої сили на регіональному ринку праці з урахуванням можливостей працевлаштування.

3. Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці шляхом:

- розвитку комунікацій між учасниками ринку праці;

- посилення співпраці з суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні;

- здійснення контролю за застосуванням праці іноземців в Україні з метою запобігання їх нелегальній зайнятості;

- удосконалення роботи центрів зайнятості міста Києва, в тому числі шляхом підвищення ефективності надання послуг населенню, застосування сучасних інформаційних технологій.

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці шляхом:

- сприяння у працевлаштуванні молодих осіб на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю), громадян з інвалідністю, осіб інших соціально вразливих верств населення;

- вжиття заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб та осіб, звільнених з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції;

- сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю;

- вдосконалення діяльності Київського молодіжного центру з метою підвищення якості надання послуг молоді.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". До виконання передбачених Програмою заходів будуть залучатись кошти підприємств, установ та організацій, а також інші джерела.

Фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Києва, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Києва та/або Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

У результаті реалізації Програми очікується:

- підвищення рівня зайнятості населення віком 15 - 70 років до 62,6 %;

- зниження рівня безробіття населення віком 15 - 70 років, визначеного за методологією Міжнародної організації праці, до 6,1 %;

- зменшення середньої тривалості пошуку роботи безробітними (за методологією МОП) до 8 місяців;

- працевлаштування на нові робочі місця 220,0 тис. осіб;

- надання соціальних послуг для 94,3 тис. осіб, зареєстрованих в службі зайнятості як безробітні, у тому числі з працевлаштування - 30,4 тис. осіб, професійного навчання - 12,9 тис. осіб, участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру - майже 11,9 тис. осіб;

- підвищення якості та вартості робочої сили шляхом посилення ролі роботодавців у здійсненні професійного навчання персоналу на виробництві, впровадженні заходів мотивації до праці та закріпленні кадрів, в першу чергу молоді;

- попередження колективних трудових спорів та їх вирішення у разі виникнення.

1.5. Організація управління

Програма зайнятості населення м. Києва до 2020 року передбачає участь в її реалізації структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, Київського міського центру зайнятості, Спільного представницького органу роботодавців м. Києва, Київської міської ради профспілок, Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів, наукових установ, громадських організацій.

1.6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію виконання Програми здійснює Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Узгоджені рішення щодо здійснення політики зайнятості в місті прийматимуться Координаційним комітетом сприяння зайнятості населення.

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує моніторинг, коректність застосування та висвітлення показників Програми.

Інформація про хід виконання Програми надається до постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом.

II. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року у 2016 - 2017 роках

2.1. Соціально-економічний розвиток міста Києва за 2016 - 2017 роки

Аналіз реального сектора економіки.

Індекс промислової продукції у 2016 році становив 104,4 % (в Україні - 102,8 %), що на 9,8 відсоткових пунктів більше, ніж у 2015 році.

Індекс промислової продукції в м. Києві в порівнянні з Україною у 2015 - 2016 роках, у % до відповідного періоду попереднього року

  

Обсяг реалізованої промислової продукції за 2016 рік збільшився на 24,1 млрд грн порівняно з 2015 роком і становив майже 148,4 млрд грн (8,4 % загальнодержавного обсягу).

Таблиця 1

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2015 - 2016 роках, у % до відповідного періоду попереднього року

 

2015 рік

2016 рік

Питома вага у загальному обсязі реалізованої продукції у 2016 році, %

1

2

3

4

Промисловість в цілому

94,6

104,4

100,0

Зросли:
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування

107,2

108,2

3,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

92,1

107,3

20,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

108,6

105,8

7,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

90,8

102,2

8,5

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування

106,6

101,6

4,8

Скоротилися:
Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

87,2

95,0

45,7

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

69,7

97,6

0,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічної діяльності

86,5

91,2

4,3

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

107,3

89,6

0,8

Інші:

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

...1

...1

 

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

-

-

-

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

-

-

1,6


____________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. Не наводиться.

Аналіз інвестиційної діяльності.

У 2016 році обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 106295,5 млн грн (29,6 % загальнодержавного обсягу), що на 18156,9 млн грн більше обсягу капітальних інвестицій за 2015 рік. Обсяг капітальних інвестицій в розрахунку на одну особу становив 36974,2 грн.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких за 2015 - 2016 роки освоєно 70 - 75 % загального обсягу. Частка залучених та запозичених коштів, а саме: кредитів банків і коштів іноземних інвесторів, зменшилася з 14,2 % до 10,9 %. Частка капітальних інвестицій за рахунок державного та місцевих бюджетів майже не змінилася.

Таблиця 2

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування на 2015 - 2016 роки, у % до загального обсягу

 

2015 рік

2016 рік

Усього:

100,0

100,0

у т. ч. за рахунок:

 

 

коштів державного бюджету

3,2

3,2

коштів місцевих бюджетів

2,3

4,0

власних коштів підприємств та організацій

69,4

74,6

кредитів банків та інших позик

14,2

10,9

коштів іноземних інвесторів

2,8

0,6

коштів населення на будівництво житла

6,3

4,8

інших джерел фінансування

1,8

1,9


Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених в економіку міста Києва наростаючим підсумком з початку інвестування, на 31.12.2016 становив 21471,8 млн дол. США (57 % загальнодержавного обсягу), що на 11,3 % більше ніж на 01.01.2016. Прямі інвестиції у розрахунку на одну особу становили 7468,8 дол. США.

У 2016 році в економіку міста Києва іноземними інвесторами вкладено 3672,4 млн дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) (83,4 % загальнодержавного обсягу), що на 432,5 млн грн більше обсягу іноземних інвестицій, внесених у 2015 році (3239,9 млн дол. США).

За видами економічної діяльності найбільша частка іноземного акціонерного капіталу в 2016 році вкладена в установи та організації, що здійснюють фінансову та страхову діяльність (72,6 % від загального обсягу надходжень інвестицій). Також прямі іноземні інвестиції спрямовувались в оптову та роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів (12,7 %), професійну, наукову та технічну діяльність (4,7 %), промисловість (3,1 %) та операції з нерухомим майном (2,9 %).

Таблиця 3

Найбільші країни-інвестори, з яких надійшли прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіку м. Києва у 2016 році

 

Обсяг,
млн дол. США

у % до загального обсягу акціонерного капіталу

Російська Федерація

1658,7

45,2

Кіпр

325,8

8,9

Австрія

238,4

6,5

Італія

207,5

5,7

Угорщина

187,3

5,1


Будівельна діяльність.

Обсяг виконаних будівельних робіт у 2016 році становив майже 16774,4 млн грн (22,8 % загальнодержавного обсягу), що на 26,7 % більше ніж у 2015 році (по країні збільшення на 17,4 %).

Динаміка обсягу виконаних будівельних робіт по м. Києву у 2015 - 2016 роках порівняно з відповідним періодом попереднього року, %

  

Таблиця 4

Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2016 році

 

Виконано будівельних робіт

млн грн

у % до загального обсягу

у % до 2015 року

Будівництво

16774,4

100,0

126,7

Будівлі,

11879,2

70,8

123,7

з них:

 

 

 

житлові

7271,9

43,3

121,9

нежитлові

4607,3

27,5

126,7

Інженерні споруди

4895,2

29,2

135,1


У 2016 році за рахунок будівництва нових житлових будинків і реконструкції існуючого житлового фонду в місті прийнято в експлуатацію 1334 тис. м2 загальної площі житла (14,2 % загальнодержавного обсягу), що на 2,3 % менше ніж прийнято у 2015 році (в країні - 84,8 %).

Розподіл загальної площі прийнятих в експлуатацію житлових будівель за їх видами склався таким чином: будинки одноквартирні - 3,8 % до загального обсягу, будинки з двома та більше квартирами - 96,2 %.

За рахунок коштів державного бюджету в 2016 році прийнято в експлуатацію житлових будинків загальною площею 15,7 тис. м2, що становить 1,2 % загального прийняття житла в цілому по місту.

Динаміка обсягу прийнятого в експлуатацію загальної площі житла у м. Києві у 2015 - 2016 роках в порівнянні з Україною, у % порівняно з відповідним періодом попереднього року

  

Зовнішня торгівля.

У 2016 році обсяг зовнішньої торгівлі товарами становив 24705,8 млн дол. США (на 6,3 % більше ніж у 2015 році).

Експорт зменшився на 2 % порівняно з 2015 роком (в країні зменшення на 4,6 %) і становив майже 8568,8 млн дол. США (23,6 % загальнодержавного обсягу).

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Індії - 9,4 %, Китаю - 7,7 %, Єгипту - 6,4 %, Нідерландів - 5,6 %, Іспанії - 4,6 %, Ірану, Ісламської Республіки - 4,4 %, Російської Федерації - 4,2 %, Італії - 4,1 %, Туреччини - 3,9 %, Таїланду - 3,5 %, Польщі - 2,9 %.

Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного походження - 44,2 %, жири та олії тваринного або рослинного походження - 22,3 %, готові харчові продукти - 8,6 %.

Імпорт збільшився на 11,3 % порівняно з 2015 роком (в Україні збільшення на 4,6 %) і становив майже 16 137 млн дол. США (41,1 % загальнодержавного обсягу).

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю - 15,3 %, Російської Федерації - 12,7 %, Білорусі - 9,9 %, Німеччини - 9,1 %, Польщі - 4,8 %, Франції - 4,1 %, США - 4,0 %, Італії - 3,3 %, Туреччини - 2,7 %, Японії - 2,4 %, Іспанії - 1,7 %.

Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання складали 23,8 % від обсягу вартості імпорту, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості - 22,3 %, мінеральні продукти - 13,6 %, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби - 9,2 %, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них - 6,2 %.

Від'ємне сальдо становило мінус 7568,2 млн дол. США (у 2015 році - мінус 5752,5 млн дол. США).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,53 (у 2015 році - 0,60).

Стан розвитку споживчого ринку.

Оборот роздрібної торгівлі у 2016 році збільшився на 4,8 % порівняно з 2015 роком і становив 184,1 млрд грн (15,9 % загальнодержавного обсягу) за рахунок активізації споживчого попиту населення у зв'язку зі зростанням реальної заробітної плати (114,3 %).

Оборот роздрібної торгівлі у 2015 - 2016 роках, наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року

  

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств у розрахунку на одну особу становив 3341,9 грн, що на 17,2 % більше ніж у 2015 році.

У грудні 2016 року індекс споживчих цін у м. Києві порівняно з попереднім місяцем збільшився на 0,8 % та з груднем 2015 року - на 14 % (в Україні - на 12,4 %).

Таблиця 5

Динаміка індексу споживчих цін по м. Києву в 2015 - 2016 роках, у % до грудня попереднього року

 

Грудень 2015 р.

Грудень 2016 р.

Індекс споживчих цін

138,6

114,0

Зросли:

Житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива

164,3

154,0

Алкогольні напої та тютюнові вироби

125,1

118,4

Послуги освіти

125,1

116,5

Ресторани та готелі

121,9

112,5

Транспортні послуги

129,3

110,9

Послуги охорони здоров'я

128,4

108,8

Послуги зв'язку

108,4

107,3

Відпочинок і культуру

142,3

106,1

Предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла

137,0

105,6

Продукти харчування та безалкогольні напої

140,9

104,8

Різні товари та послуги

133,8

104,0

Скоротилися:

Одяг і взуття

135,4

99,0


Аналіз ситуації у житлово-комунальному господарстві.

У 2016 році рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг становив 85,5 % з початку року (в Україні - 82,8 %).

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг по м. Києву порівняно з Україною у 2015 - 2016 роках, у % з початку року

  

Таблиця 6

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг по м. Києву у 2015 - 2016 роках за видами послуг, %
(за даними Державної служби статистики України)

 

2015 рік

2016 рік

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг

98,0

85,5

Рівень оплати за видами послуг:

 

 

Централізоване опалення та гаряче водопостачання

99,0

81,1

Газопостачання

82,7

84,4

Вивезення побутових відходів

99,5

99,6

Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

99,3

96,5

Водопостачання та водовідведення

110,8*

89,0


____________
* - за рахунок погашення боргу попередніх періодів

На 31.12.2016 заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за видами послуг становила:

- централізоване опалення та гаряче водопостачання - 2136,9 млн грн (на 01.01.2016 - 1184,6 млн грн);

- утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 420,9 млн грн (на 01.01.2016 - 348 млн грн);

- водопостачання та водовідведення - 348,7 млн грн (на 01.01.2016 - 224,1 млн грн);

- газопостачання - 440,2 млн грн (на 01.01.2016 - 169,9 млн грн);

- вивезення побутових відходів - 0,9 млн грн (на рівні до початку року).

З метою підвищення рівня оплати населенням житлово-комунальних послуг у 2016 році укладено 2 527 договорів на погашення реструктуризованої заборгованості за житлово-комунальні послуги на загальну суму майже 20,9 млн грн (у 2015 році - 1625 договорів на суму 9,2 млн грн).

Стан розвитку малого та середнього підприємництва.

Мале підприємництво є одним із провідних секторів економіки.

За наявними даними офіційної статистики у 2016 році в м. Києві діяло 72889 малих підприємств, що становить 95,6 % загальної кількості підприємств столиці та 25 % загальної кількості малих підприємств по Україні. Порівняно з 2015 роком кількість малих підприємств зменшилася на 11 075 одиниць або на 13,2 %.

Середніх підприємств у м. Києві у 2016 році діяло 3222 одиниці, що становить 4,2 % загальної кількості підприємств столиці. Порівняно з 2015 роком кількість середніх підприємств зменшилася на 74 одиниці або на 2,2 %.

У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення малих підприємств налічувалося 250 одиниць, середніх - 11 підприємств.

За підсумками 2016 року малими підприємствами столиці реалізовано продукції та надано послуг на суму 389,3 млрд грн (15,6 % загальних обсягів по місту, 15 % в 2015 році).

Середніми підприємствами столиці за відповідний період реалізовано продукції та надано послуг на суму 1147,4 млрд грн (45,9 % загальних обсягів по місту, 48 % в 2015 році).

Аналіз показників діяльності малого та середнього підприємництва за 2016 рік свідчить про активну їх роль в економічному житті міста та вказує на втрату позицій по деяких показниках у порівнянні з попереднім роком внаслідок економічної кризи.

Так, кількість зайнятих працівників на малих підприємствах збільшилася на 4,3 % у порівнянні з 2015 роком та становила 371 тис. осіб або 23 % загальної кількості зайнятих працівників на столичних підприємствах.

Кількість найманих працівників на малих підприємствах також збільшилася у порівнянні з попереднім роком на 7,4 % та становила 355,6 тис. осіб.

На середніх підприємствах кількість зайнятих працівників зменшилася на 0,4 % у порівнянні з 2015 роком та становила 512,8 тис. осіб або 31,8 % загальної кількості зайнятих працівників на столичних підприємствах.

Кількість найманих працівників на середніх підприємствах також зменшилася у порівнянні з попереднім роком на 0,4 % та становила 512,6 тис. осіб.

У 2017 році економічний розвиток м. Києва характеризувався наступними показниками:

- індекс промислової продукції становив 95,8 % (в Україні - 100,4 %), внаслідок погіршення результатів у переробній промисловості, де відбулося падіння індексу промислової продукції на 5 %;

- обсяг реалізованої промислової продукції збільшився на 24,4 млрд грн порівняно з 2016 роком і становив майже 172,8 млрд грн (8 % загальнодержавного обсягу);

- скорочення переробної промисловості відбулося за рахунок таких видів економічної діяльності: виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність - на 31,4 %; машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування - на 18,6 %; металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування - на 4,2 %; виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - на 2,5 %.

Одночасно у 2017 році відбулося нарощування виробництва за видом економічної діяльності "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря" на 0,5 %, а також за чотирма з восьми основних видів виробництва продукції переробної промисловості: текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів - на 27,9 %; виробництво хімічних речовин і хімічної продукції - на 15,9 %; виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції - на 8 %; виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів - на 0,2 %.

У 2017 році обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 124174,7 млн грн (30,1 % загальнодержавного обсягу), що на 21,4 % більше обсягу капітальних інвестицій ніж у 2016 році (в Україні збільшення на 22,1 %). Обсяг капітальних інвестицій в розрахунку на одну особу становив 43193,3 грн, що на 6219,1 грн або на 16,8 % перевищує відповідний показник за 2016 рік.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (91,4 % загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі і споруди - 45,7 % усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби - 41,3 %. У нематеріальні активи вкладено 8,6 % обсягу капітальних інвестицій.

Обсяг виконаних будівельних робіт у 2017 році за уточненими даними органів державної статистики становив 25404,1 млн грн (24 % загальнодержавного обсягу), що на 33 % більше ніж у 2016 році (по країні збільшення на 26,3 %).

Оборот роздрібної торгівлі у порівняних цінах збільшився на 8,9 % порівняно з 2016 роком та становив понад 158,2 млрд грн (19,4 % загальнодержавного обсягу).

У грудні 2017 року індекс споживчих цін у м. Києві порівняно з груднем 2016 року збільшився на 13,4 % (в Україні - на 13,7 %).

У 2016 та 2017 роках були реалізовані (завершені) наступні інвестиційні проекти, в яких передбачалось найбільше створення нових робочих місць:

- ПАТ "Київхліб" - створення об'єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві (ЛОТи 1, 3, 4), для забезпечення стабільної ціни на соціальні сорти хліба (орієнтовна кількість робочих місць, які створені в результаті реалізації проекту - 300 одиниць);

- влаштування та експлуатація відкритої автостоянки з об'єктами транспортної інфраструктури/дорожнього сервісу на перетині вул. Ревуцького та вул. Анни Ахматової у Дарницькому районі (15 робочих місць);

- будівництво торговельного комплексу на вул. Полярній, 20 в Оболонському районі (370 робочих місць).

2.2. Розвиток ринку праці м. Києва у 2016 - 2017 роках

Протягом 2016 - 2017 років державна політика зайнятості в м. Києві здійснювалась відповідно до Програми зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року і була спрямована на створення необхідних економічних, організаційно-правових та соціальних умов для забезпечення продуктивної зайнятості населення столиці, раціонального використання її трудового потенціалу, залучення незайнятої частини громадян працездатного віку, у тому числі громадян з обмеженими можливостями, до економічно активної діяльності.

У звітних 2016 - 2017 роках ситуація на ринку праці столиці характеризувалась:

- створенням робочих місць на підприємствах, в організаціях, установах міста - 160,7 тис. одиниць (2016 рік - 87,7 тис. одиниць, 2017 рік - 73,0 тис. одиниць). Переважна більшість робочих місць (70,0 %) створена для працівників у юридичних осіб, третина робочих місць (30,0 %) створені в результаті здійснення заходів підтримки малого та середнього підприємництва.

- обсяги вивільнення працівників з підприємств, організацій, установ міста зменшились.

За даними, які надійшли від роботодавців до служби зайнятості, протягом 2016 року настав термін вивільнення у 49,6 тис. працівників (на 37,9 % менше ніж у 2015 році), протягом 2017 року настав термін вивільнення у 18,2 тис. працівників (у 2,7 разу менше ніж у 2016 році).

- обсяги вимушеної неповної зайнятості на підприємствах мають тенденцію до зниження.

За даними Головного управління статистики у м. Києві у 2016 році знаходились у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) 13,0 тис. працівників (1,2 % до середньооблікової кількості штатних працівників), що у 2,9 разу більше показника 2015 року. Обсяги працівників, які були переведені з економічних причин на неповний робочий день (тиждень), становили 24,4 тис. осіб (2,2 % до середньооблікової кількості штатних працівників), це у 2,1 разу менше ніж у 2015 році.

У I кварталі 2017 року кількість працівників, які працювали в умовах вимушеної неповної зайнятості, в порівнянні з I кварталом 2016 року значно зменшилась та становила: 5,3 тис. осіб, які знаходились у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт), зменшення на 31,3 %; 10,5 тис. осіб, які переведені з економічних причин на неповний робочий день (тиждень), зменшення на 50,1 %.

У II, III та IV кварталах 2017 року знаходились у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) 2,9 тис., 0,9 тис. та 0,6 тис. працівників відповідно, були переведені з економічних причин на неповний робочий день (тиждень) 8,0 тис., 7,2 тис. та 6,0 тис. осіб.

- рівень зайнятості населення столиці у віці 15 - 70 років залишається найвищим серед регіонів (62,0 %) і перевищує показник по Україні (56,3 %);

- рівень безробіття в столиці, розрахований за методологією Міжнародної організації праці (МОП), є одним з найнижчих у державі після Харківської та Київської областей і становить 6,7 % (по Україні - 9,4 %).

Динаміка чисельності безробітного населення віком 15 - 70 років та рівня безробіття (за методологією МОП) по м. Києву

  

Завдяки активній позиції та діяльності міської влади в столиці проводиться відповідна робота, спрямована на становлення та розвиток цивілізованого ринку праці, вживаються заходи щодо легалізації заробітної плати та виведення заробітної плати з "тіні".

За результатами розгляду звернень громадян інформація щодо фактів виплати неофіційної заробітної плати, або не належного оформлення трудових відносин, направляється до міських підрозділів Державної фіскальної служби, Державної служби з питань праці та Національної поліції України в порядку інформування та відповідного реагування.

У місті також активно працюють міська та районні робочі групи (комісії) з питань легалізації заробітної плати і зайнятості населення, до складу яких входять представники фіскальних органів, органів Пенсійного фонду, Державної служби з питань праці та органів Національної поліції України.

У 2017 році продовжувалась організаційна робота із суб'єктами господарювання щодо підвищення ними рівня виплат заробітної плати найманим працівникам до середньогалузевого, зокрема, на виконання Плану спільних заходів щодо легалізації виплати заробітної плати і трудових відносин із найманими працівниками в м. Києві на 2017 рік, затвердженого заступником голови Київської міської державної адміністрації, що сприяло покращенню якості існуючих робочих місць (на ряді підприємств середня заробітна плата зросла в декілька разів).

Результати вжитих спільних заходів та контрольно-перевірочної роботи територіальними органами Державної фіскальної служби м. Києва наведені в таблиці.

Таблиця 7

 

січень - грудень 2015 року

січень - грудень 2016 року

січень - грудень 2017 року

Виявлено та залучено до оподаткування, тис. найманих осіб

18,1

48,8

2,0

Залучено до державної реєстрації, тис. фізичних осіб

16,7

28

2,7

Підвищили рівень заробітної плати за рахунок проведеної індивідуальної роз'яснювальної роботи, тис. суб'єктів господарювання

13,3

10,2

2,3


Позитивні зміни в економіці сприяли зростанню грошових доходів населення та заробітної плати.

У 2015 році зростання середньомісячної заробітної плати до відповідного періоду попереднього року становило 25,2 % до 6732 грн; у 2016 році - 28,5 % до 8648 грн.

У 2017 році середньомісячна заробітна плата штатного працівника становила 11135 гривень, що на 28,8 % більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Реальна заробітна плата збільшилася на 11,3 %. Підвищення середньомісячної заробітної плати відбулось за всіма видами економічної діяльності, з одночасним збільшенням нарахованого фонду оплати праці на підприємствах, установах та організаціях з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб до рівня майже 153 млрд. грн.

Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за 2017 рік спостерігався у сфері добувної промисловості і розроблення кар'єрів - 40277 грн, найнижчий - у сфері тимчасового розміщування й організації харчування - 6060 грн.

Динаміка середньомісячної заробітної плати штатних працівників по м. Києву та Україні в цілому, грн

  

Проблемним залишається питання своєчасної виплати заробітної плати працівникам міста Києва.

Протягом 2015 року обсяг заборгованості із заробітної плати зменшився на 10,9 % або на 9,2 млн грн за рахунок значного зменшення боргів на комунальних підприємствах на 94,2 % або на 27,3 млн грн. У той же час протягом 2015 року відбулось значне зростання боргів на підприємствах недержавного сектора економіки (у 3,2 разу або на 18,5 млн грн). Обсяг боргу державних підприємств залишився майже незмінним. Завдяки вжитим спільним заходам протягом січня-грудня 2015 року підприємствами-боржниками міста було виплачено понад 116,0 млн грн заборгованої заробітної плати.

Протягом 2016 року за даними органів статистики спостерігається зростання заборгованості із заробітної плати на 2 % або на 1,5 млн грн, яке відбулось за рахунок зростання боргу державних підприємств на 3,2 % або на 1,5 млн грн та підприємств недержавного сектора на 4,8 % або на 1,3 млн грн. На підприємствах комунального сектора відбулось значне скорочення обсягу заборгованості на 76,5 % або на 1,3 млн грн. У той же час, завдяки вжитим спільним заходам протягом січня-грудня 2016 року підприємствами-боржниками міста було виплачено 67,3 млн грн заборгованої заробітної плати.

Протягом 2017 року у порівнянні до початку 2017 року обсяг заборгованості збільшився на 28,1 % або на 21,5 млн грн та складав 98 млн грн. Зростання відбулось за рахунок виникнення протягом 2017 року боргів із заробітної плати на 91 підприємстві, загальна сума яких склала понад 32 млн грн, та збільшення заборгованості на 22 підприємствах на загальну суму понад 29 млн грн. Завдяки вжитим спільним заходам протягом січня-грудня 2017 року підприємствами-боржниками міста було виплачено 64,4 млн грн заборгованої заробітної плати.

Слід відмітити, що в місті Києві відсутня прострочена заборгованість із виплати заробітної плати в бюджетних установах, які фінансуються з бюджету міста Києва.

На 01.01.2018 боржниками із заробітної плати залишались 66 столичних підприємств, а саме:

- 35 державних підприємств, обсяг боргу на яких склав 54 млн грн або 55 % від загальної суми боргу по місту;

- 1 комунальне підприємство - 26,7 тис. грн (0,03 %);

- 30 підприємств недержавного сектора - 44 млн грн (45 %).

В комунальному секторі заборгованість залишилась на КП "Київське комунальне автотранспортне підприємство N 2737" - 26,7 тис. грн, яка має тенденцію до зменшення (у порівнянні з 01.01.2017 борг скоротився в 10,4 разу (був 278,7 тис. грн).

Серед підприємств державного сектора найбільшими боржниками залишалися підприємства, які: входять до складу ДК "Укроборонпром" - 19,9 млн грн (ДП КНДІ гідроприладів - 8,3 млн грн; ДП НДІ "Квант" - 4,5 млн грн; ДПКДЗ "Буревісник" - 3,6 млн грн; ДП "НДІ навігації і управління" - 2,0 млн грн; ПАТ НДІ електромеханічних приладів - 0,8 млн грн тощо); знаходяться у сфері управління Мінрегіону - 10,9 млн грн (ДП "Київдіпротранс" - 5,9 млн грн; ДП ПІ "Укрметротунельпроект" - 4,6 млн грн тощо).

Серед підприємств-боржників із заробітної плати недержавного сектора найбільший обсяг заборгованості склався на: ТОВ "ГРУП ДФ Інтернешнл Юкрейн" - 15,4 млн грн; ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" - 6,1 млн грн; ПАТ "Краплинка" - 3,4 млн грн; ТОВ Авіакомпанія "Марс" - 3,4 млн грн; ПАТ "Комерційний банк "Союз" - 3,0 млн грн; ТОВ "Укргазнііпроект" - 2,1 млн грн; ПАТ "Банк "Національні інвестиції" - 1,8 млн грн тощо.

Динаміка заборгованості із заробітної плати по м. Києву на підприємствах, установах та організаціях у розрізі секторів економіки

  

Розподіл суми заборгованості із заробітної плати по м. Києву за видами економічної діяльності на 01.01.2018

  

Із загальної суми боргу по м. Києву на 01.01.2018 майже 67,7 млн грн або 69,1 % припадало на економічно активні підприємства; майже 17,0 % або 16,7 млн грн - на підприємства, відносно яких реалізовуються процедури банкрутства, решта 13,9 % (майже 13,6 млн грн) - на економічно неактивні підприємства.

Столична служба зайнятості активно працювала над удосконаленням свого функціоналу, сервісних послуг, впровадженням регламентних методів управління та нових форм роботи для оперативного реагування на виклики та загрози на ринку праці.

У січні - грудні 2016 року отримували послуги столичної служби зайнятості м. Києва 39,4 тис. осіб, які мали статус безробітного.

Незважаючи на незначне навантаження (на одне вільне робоче місце претендували 2 особи), існував дисбаланс попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці міста Києва, відчувалась нестача вакансій для службовців (в середньому на 1 вакансію претендували 4 службовця, зокрема, у тих, хто займав керівні посади - 7 осіб).

Протягом 2016 року за сприянням служби зайнятості знайшли роботу, в т. ч. самостійно, 19,8 тис. осіб (на 0,4 % більше в порівнянні з попереднім роком), з них за направленням столичної служби зайнятості працевлаштувалися понад 14 тис. осіб (на 4,2 % більше в порівнянні з 2015 роком) з числа безробітних громадян та інших категорій осіб, які шукали роботу.

Також відбулось зростання кількості вакансій для укомплектування служби зайнятості на 14,0 % (по Україні - на 4,7 %). Кількість укомплектованих вакансій зросла на 5,3 %. Середня тривалість укомплектування вакансій зменшилась на 4 дні.

Підвищились обсяги та рівень працевлаштування осіб, які потребують додаткових гарантій при працевлаштуванні, в т. ч. інвалідів (від 17,7 до 23,2 %).

Працевлаштовані 148 безробітних на нові робочі місця з наданням компенсації єдиного соціального внеску роботодавцям. Отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 284 особи.

У 2016 році проходили професійне навчання за сприянням служби зайнятості м. Києва 5,7 тис. осіб. Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру понад 4 тис. осіб.

Як передбачалось Програмою зайнятості, значна увага надавалась профорієнтаційній роботі з населенням. Всього у 2016 році профорієнтаційні послуги отримали 97,6 тис. осіб, з них 42,6 тис. учнів загальноосвітніх шкіл.

Київський міський центр зайнятості у 2016 році працював над підвищенням ефективності своєї роботи, впроваджував нові форми роботи з населенням та роботодавцями (функціонував Інформаційно-консультаційний центр, проводились презентації роботодавців, Дні відкритих дверей роботодавців, попередні співбесіди безробітних з роботодавцями за допомогою скайп-програми, масштабні ярмарки вакансій в людних місцях, міжрайонні презентації роботодавців для демобілізованих учасників АТО, профорієнтаційний денний табір, профорієнтаційний арт-проект в Дитячому місті професій, профорієнтаційна робота в період літніх канікул (Артек), проект Бізнес-студія в форматі World Cafe, впроваджувались відеорезюме).

У 2017 році отримували послуги столичної служби зайнятості м. Києва 31,0 тис. осіб, які мали статус безробітного.

У середньому одному шукачу роботи пропонувалась 1 вакансія, в тому числі професіоналам, фахівцям та технічним службовцям - 1 вакансія, працівникам торгівлі і сфери послуг по 2 вакансії, робітникам з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування - 3 вакансії та для кваліфікованих працівників з інструментом - 5 вакансій. В той же час, на одну вакансію серед вищих державних службовців, керівників претендувало 7 осіб.

Співвідношення попиту та пропозиції на ринку праці м. Києва за професійно-кваліфікаційним складом на 01.01.2018

  

Підсумки роботи столичної служби зайнятості за 2017 рік по місту характеризувались:

- збільшенням на 4,9 % обсягів працевлаштованих безробітних за направленням служби зайнятості - 14,7 тисяч;

- збільшенням чисельності роботодавців, які співпрацюють з центрами зайнятості на 33,4 %;

- збільшенням на 23,3 % кількості вакансій (по Україні зростання на 10,1 %).

У 2017 році працевлаштовано 172 безробітних на нові робочі місця з наданням компенсації єдиного соціального внеску роботодавцям. Отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 136 осіб. Проходили професійне навчання за сприянням служби зайнятості м. Києва майже 3 тис. осіб. Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 4,0 тис. осіб. Профорієнтаційні послуги отримали 92,6 тис. осіб, з них 40,7 тис. учнів загальноосвітніх шкіл міста.

З січня 2017 року запущений в роботу сервіс "електронна черга", за допомогою якого кожен може самостійно, не витрачаючи зайвого часу, записатися на індивідуальний прийом до фахівця. Новий сервіс заощаджує час шукачів та дозволяє підійти до пошуку роботи більш продуктивно.

З початку 2017 року був створений та використовується в практичній роботі столичної служби зайнятості навчальний посібник "Практикум пошуку роботи". Цей посібник містить в собі важливу інформацію про кроки пошуку роботи: як скласти резюме, пройти успішно співбесіду, добре адаптуватися на новому робочому місці.

У 2017 році здійснювалась робота щодо поступового переводу послуги з профорієнтації на онлайн-платформу. Це - переведення семінарів у режим вебінарів, тестування в режимі онлайн, надання профконсультацій по скайпу.

Приділяється увага створенню відеорезюме як продуктивному кроку пошуку роботи. Проводяться скайп-співбесіди претендентів на роботу з потенційними роботодавцями тощо.

З метою попередження молодіжного безробіття Департаментом соціальної політики спільно з Департаментом освіти і науки, молоді та спорту і Київським міським центром зайнятості щороку проводиться моніторинг працевлаштування випускників, які навчались у навчальних закладах за державним замовленням. Результати зазначеного моніторингу з відповідними пропозиціями подаються Раді ректорів Київського вузівського центру, Міністерству освіти і науки України, Міністерству соціальної політики України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.

Підготовка кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів здійснюється 26 навчальними закладами професійної освіти м. Києва для 6 галузей економіки за напрямами економічної діяльності: промисловість - 85 % (22 заклади), будівництво - 39 % (10 закладів), транспортна галузь та зв'язок - 42 % (11 закладів), торгівля, громадське харчування - 35 % (9 закладів), сфера послуг - 46 % (12 закладів), сільське господарство - 4 % (1 заклад).

Протягом 2016 - 2017 навчального року професійно-технічні навчальні заклади уклали понад 2,4 тис. договорів із 3,1 тис. підприємств на підготовку 16 тис. молодих робітників із 223 професій відповідного профілю, рівня кваліфікації та спеціалізації. Випуск учнів, які навчались за регіональним замовленням, становить 5476 осіб.

У 2016 та 2017 роках стан реалізації показників Програми зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року наступний:

- щодо розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць (завдання на 2016 рік - 67,0 тис. од., на 2017 рік - 70,0 тис. од.) виконано на 130,9 % (87,7 тис. од.) у 2016 році та на 104,2 % (73,0 тис. од.) у 2017 році;

- щодо обсягів працевлаштування за сприянням міської служби зайнятості (завдання - 9,24 тис. осіб та 9,25 тис. осіб) виконано на 109,7 % (понад 10,1 тис. осіб) і на 109,5 % (понад 10,1 тис. осіб);

- щодо організації професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних (завдання - 6,1 тис. осіб) виконано на 93,8 % (5,7 тис. осіб) у 2016 році та на 49,1 % (3,0 тис. осіб) у 2017 році;

- щодо обсягів залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру (завдання на 2016 та 2017 роки - 3,9 тис. осіб) виконано на 102,1 % у 2016 році та 101,7 % у 2017 році (4,0 тис. осіб).

III. Розвиток ринку праці м. Києва у 2018 - 2020 роках

3.1. Тенденції економічного розвитку міста Києва у 2018 - 2020 роках

Діяльність Київської міської влади в 2018 - 2020 роках буде направлена на реалізацію Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, а саме: створення умов для економічного зростання та удосконалення механізмів управління розвитком міста на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури, проведення цілеспрямованої містобудівної політики, дотримання високих екологічних стандартів та, в результаті цього, підвищення конкурентоспроможності міста, доступності широкого спектра соціальних послуг, забезпечення гідних умов життя та загального підвищення добробуту населення.

У 2018 - 2020 роках передбачається посилення ролі міської влади у створенні умов для структурно-інноваційних змін виробництва. Триватимуть започатковані процеси з модернізації та технічного переозброєння виробництва, роботи з провадження інвестиційних проектів з розбудови транспортної, спортивної та готельної інфраструктури.

Галузями-драйверами розвитку міста Києва залишатимуться оптова та роздрібна торгівля, транспорт (логістика), інформаційні технології та телекомунікації, будівництво та промисловість (виробництво фармацевтичних продуктів та препаратів, машинобудування).

Головні завдання інвестиційної політики - розвиток державно-приватного партнерства, активізація науково-технічної та інноваційної діяльності, спрямування інвестиційних потоків у пріоритетні сектори (інформаційні технології, банківська та страхова діяльність, надання інжинірингових послуг), розвиток об'єктів інноваційної підтримки інфраструктури.

У 2018 - 2020 роках планується реалізація найбільших інвестиційних проектів, якими планується створення найбільшої кількості нових робочих місць:

- будівництво медичного центру за рахунок площ Київської міської клінічної лікарні N 14 на вул. Зоологічній, 3 у Шевченківському районі (у 2020 році передбачається прийняття в експлуатацію об'єкта будівництва; орієнтовна кількість робочих місць, які будуть створені в результаті реалізації проекту - 454 одиниці);

- реконструкція КМПБ N 5 під перинатальний центр з будівництвом приватного медичного закладу на просп. Червонозоряному, 2 (у 2020 році передбачається прийняття в експлуатацію об'єкта будівництва; 217 робочих місць);

- будівництво спортивного комплексу на проспекті генерала Ватутіна в Деснянському районі (у 2020 році передбачається прийняття в експлуатацію об'єкта будівництва; 150 робочих місць).

Прогноз основних показників економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки в частині розвитку малого та середнього підприємництва розроблено з урахуванням прогнозних орієнтирів Кабінету Міністрів України для країни в цілому на 2018 - 2020 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 N 411.

Для прогнозного періоду 2018 - 2020 років цільовими орієнтирами мають бути стабільні річні темпи зростання ВРП м. Києва на рівні 5 - 7 %.

Прогнозування фінансових результатів підприємств та розвитку малого підприємництва м. Києва здійснювалось за трьома сценаріями.

Таблиця 8

Показники

Одиниці виміру

2018 рік
прогноз

2019 рік
прогноз

2020 рік
прогноз

Сценарій

Сценарій

Сценарій

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Фінансовий результат підприємств до оподаткування

млн грн

119053,1

155054,6

87293,4

189315,9

229287,4

113451,6

250442,4

319835,1

162341,9

Фінансовий результат підприємств, які одержали прибуток

млн грн

323106,0

341344,9

311916,5

373738,4

402998,9

342799,5

426384,9

476737,6

382074,6

Кількість підприємств за їх розмірами (великі, середні, малі)

одиниць

80356

82498

79301

82041

82498

79073

82498

83639

79872

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

295

306,8

321

300

312

327

303

315

330

Кількість зайнятих працівників малих підприємств

тис. осіб

376

380

370

381

385

374

384

388

376

Кількість найманих працівників малих підприємств

тис. осіб

360

364

352

364

368

358

360

368

357


3.2. Тенденції розвитку ринку праці міста Києва на 2018 - 2020 роки

Реалізація в місті Києві соціальної політики щодо збільшення грошових доходів населення є одним з найважливіших чинників, які впливають на розвиток виробництва, відтворення робочої сили та розв'язання соціально-економічних проблем.

Підтримка ділової активності підприємств, проведення виваженої соціальної політики, поліпшення ситуації на ринку праці та виконання всіх запланованих соціальних видатків бюджету сприятимуть реальному зростанню доходів населення. Середньомісячна зарплата працівників у 2018 році зросте у реальному вимірі на 12,0 %, а її номінальний обсяг збільшиться на 24,3 % та становитиме 13 840,0 грн. У 2019 - 2020 роках передбачається щорічне зростання розміру номінальної середньомісячної заробітної плати в межах 10,6 - 14,1 %, реальної заробітної плати - в межах 4,5 - 6,1 %, що узгоджуватиметься із реальним зростанням економіки та рівнем продуктивності праці.

Погашення заборгованості із виплати заробітної плати:

• на підприємствах державного сектора економіки залежить від прийняття на рівні керівництва держави відповідних управлінських рішень (відновлення ділової активності державних підприємств шляхом забезпечення їх державними замовленнями; забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування з бюджету відповідних загальнодержавних програм) тощо;

• на економічно неактивних підприємствах міста потребує вирішення питання щодо відновлення їх подальшої діяльності або ліквідації;

• на підприємствах-боржниках, відносно яких порушені й тривають провадження у справах про банкрутство, відбувається відповідно до Закону України від 14.05.92 N 2343-XII "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

• в установах фінансової сфери (банки, які ліквідовуються) здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Упродовж 2018 - 2020 років нові робочі місця будуть створені для понад 220,0 тис. працівників. Понад 30 % новостворених робочих місць зосередяться в оптовій та роздрібній торгівлі; по 10 % - в діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування і промисловості; понад 8 % - у професійній, науковій та технічній діяльності, решта - у будівництві, сфері інформації та телекомунікацій та інших сферах діяльності.

Рівень безробіття населення віком 15 - 70 років, розрахований за методологією МОП, зменшиться з 6,7 % у 2016 році до 6,3 % - у 2019 році, та до 6,1 % - у 2020 році. Чисельність безробітного населення зменшиться з 97,3 тис. осіб у 2016 році до 89,0 тис. осіб - у 2020 році. Рівень зайнятості населення віком 15 - 70 років у 2019 році збільшиться до 62,4 % та у 2020 році - до 62,6 %.

Враховуючи наявні тенденції на ринку праці та прогнози економічного та соціального розвитку м. Києва, у 2018 - 2020 роках чисельність осіб, які скористаються послугами державної служби зайнятості, складе щороку від 31,0 до 31,8 тис. осіб.

Пріоритетами діяльності на ринку праці м. Києва на наступні роки будуть:

- підвищення ролі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в розв'язанні проблем зайнятості населення;

- підвищення мотивації до праці в легальному секторі;

- активізація спільної роботи з правоохоронними та контролюючими органами, соціальними партнерами проти використання нелегальної зайнятості, "тіньової" виплати заробітної плати;

- удосконалення професійної орієнтації населення, особливо молоді, на актуальні на ринку праці професії;

- забезпечення взаємодії між ринком освітніх послуг та ринком праці шляхом здійснення підготовки спеціалістів відповідно до потреб регіону;

- підвищення якості надання соціальних послуг з метою працевлаштування безробітних у стислі терміни;

- заохочення безробітних, для яких відсутня підходяща робота, до започаткування власної справи;

- першочергове залучення до професійного навчання осіб, котрі не мають професії або перебувають у стані довготривалого безробіття;

- працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту тощо.

Основні проблеми, які передбачається вирішити в сфері зайнятості м. Києва:

- стримування зростання обсягів безробіття, визначених за методологією МОП;

- дисбаланс попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці міста;

- детінізація відносин на ринку праці тощо.

З метою реагування на ризики та загрози на ринку праці в прогнозних роках в державній службі зайнятості планується перебудова системи державного сприяння працевлаштуванню на принципово нових засадах з урахуванням балансу інтересів роботодавців і громадян, які шукають роботу, зокрема, осіб, звільнених з військової служби після участі в антитерористичній операції, молоді, шляхом сприяння оперативному працевлаштуванню шукачів роботи, які звертаються до міської служби зайнятості, забезпечення орієнтованого на клієнта підходу при підборі роботи громадянам і підбору персоналу на замовлення роботодавців, реалізації активних програм сприяння зайнятості.

Також планується розширення видів діяльності та сфери застосування громадських робіт шляхом розширення видів цих робіт, зокрема з надання послуг з супроводу, догляду, обслуговування, соціально-медичного патронажу осіб з інвалідністю або тимчасово непрацездатних тощо.

Буде продовжуватись робота щодо підтримки підприємницької ініціативи зареєстрованих безробітних шляхом надання допомоги по безробіттю одноразово для започаткування власної справи та надання послуг із фахового консультування, а також допомоги у плануванні та провадженні підприємницької діяльності тощо.

У прогнозних роках за допомогою столичної служби зайнятості планується працевлаштувати щороку понад 10,1 тис. безробітних.

Професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації проходитимуть щороку 4,3 тис. безробітних.

Братимуть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру щороку близько 4,0 тис. осіб.

Щороку отримають послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи понад 400 осіб. Отримають ваучер на навчання щороку 50 осіб.

Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, щороку планується на рівні майже 200 осіб.

За даними структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) прогнозні обсяги регіонального замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів (прийом) у 2018 - 2020 роках становлять:

- по галузі "Освіта" у Київському університеті імені Бориса Грінченка, який підпорядкований Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): підготовка кадрів - 1250 осіб - у 2018 році, 1330 осіб - у 2019 році, 1395 осіб - у 2020 році; підготовка наукових кадрів - 54 особи - у 2018 році, 55 осіб - у 2019 році, 56 осіб - у 2020 році; підвищення кваліфікації працівників навчальних закладів міста Києва - щороку 8,5 тис. осіб;

- по галузі "Мистецтво" у підпорядкованих Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) навчальних закладах: підготовка кадрів: у 2018 та 2019 роках - по 390 осіб, у 2020 році - 425 осіб;

- по галузі "Охорона здоров'я" у Київських медичних коледжах, які підпорядковані Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): підготовка кадрів - щороку 710 осіб, підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів напряму 1201 "Медицина" - щороку 4,0 тис. осіб.

За даними Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) прогнозні обсяги регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів професійно-технічними навчальними закладами м. Києва (прийом) складають 5696 осіб - у 2018 році, 6508 осіб - у 2019 році, 6547 осіб - у 2020 році.

Для організації ефективної роботи зусилля Київської міської влади будуть націлені на проведення спільних заходів з органами місцевої влади, службою зайнятості, роботодавцями, профспілками, усіма зацікавленими громадськими організаціями, які забезпечують погодження інтересів сторін і здійснення заходів активної політики на ринку праці, що сприятиме підвищенню зайнятості населення. Буде продовжено діяльність Координаційного комітету сприяння зайнятості населення, утвореного при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) для підготовки погоджених пропозицій і рішень щодо реалізації державної політики у сфері зайнятості населення в м. Києві.

Таблиця 9

Основні показники ринку праці м. Києва

Найменування

2015 рік
звіт

2016 рік
звіт

2017 рік
звіт

2018 рік
очікуване

2019 рік
прогноз

2020 рік
прогноз

1. Чисельність зайнятого населення (у середньому за період), тис. осіб
віком 15 - 70 років

1357,8

1364,3

1356,8

1362,5

1364,0

1368,5

працездатного віку

1252,2

1267,0

1252,2

1256,2

1258,0

1270,0

2. Рівень зайнятості, у % до чисельності населення:
віком 15 - 70 років

62,0

62,3

61,8

62,1

62,4

62,6

працездатного віку

68,3

68,8

68,3

68,6

68,7

68,9

віком 15 - 24 роки

21,4

20,5

20,31

20,5

21,0

21,2

3. Чисельність безробітного населення, визначена за методологією МОП (у середньому за період), тис. осіб
віком 15-70 років

102,6

97,3

101,1

95,4

92,0

89,0

працездатного віку

102,2

96,7

100,4

95,0

91,6

88,7

4. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, у % до чисельності економічно активного населення:
віком 15 - 70 років

7,0

6,7

6,9

6,5

6,3

6,1

працездатного віку

7,5

7,1

7,4

7,1

6,8

6,5

віком 15 - 24 роки

15,5

15,3

15,31

15,3

15,1

14,8

5. Середня тривалість пошуку роботи безробітними (за методологією МОП), місяців

11

10

101

10

9

8

6. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн/місяць

6732,0

8648,0

11135,0

13840,0

15795,0

17464,0


____________
1 - очікувані дані

Таблиця 10

Працевлаштування на нові робочі місця

Найменування

2015 рік
звіт

2016 рік
звіт

2017 рік
звіт

2018 рік
очікуване

2019 рік
прогноз

2020 рік
прогноз

1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб - усього

72308

87733

72961

73000

74000

75000

з них:
1.1. юридичними особами

47031

55619

56380

56940

57950

59000

1.2. фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами - платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників)

25277

32114

16581

16060

16050

16000

2. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, осіб - усього

240

148

172

185

190

195

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

2.1. працівників у юридичних осіб, усього

100

84

82

82

82

85

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

50 % суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

-

-

-

-

100 % суми нарахованого єдиного внеску, осіб

100

84

82

82

82

85

2.2. працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб - платників податку з доходів фізичних осіб, усього

140

64

90

103

108

110

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

50 % суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

-

-

-

-

100 % суми нарахованого єдиного внеску, осіб

140

64

90

103

108

110


Таблиця 11

Надання соціальних послуг міською службою зайнятості1

Найменування

2015 рік
звіт

2016 рік
звіт

2017 рік
звіт

2018 рік
очікуване

2019 рік
прогноз

2020 рік
прогноз

1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду, осіб

7645

7726

8568

7700

7600

7500

2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного, осіб

48658

39353

30984

31800

31500

31000

3. Частка безробітної молоді у віці до 35 років від загальної кількості зареєстрованих безробітних, %

40

37

35

37

36

35

4. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку, осіб

3767

3915

4613

4620

4625

4630

5. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних, осіб

9721

10133

10128

10140

10140

10140

6. Працевлаштування зареєстрованих безробітних (середньозважений за місяцями), у % до кількості громадян, які мали статус безробітного

4

5

7

5,5

5,8

6

7. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, осіб

6145

5696

2983

4300

4300

4300

8. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер, осіб

182

200

24

50

50

50

9. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, осіб

3926

4013

4002

3950

3955

3960

з них зареєстрованих безробітних

3926

4013

4000

3950

3955

3960

10. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи, осіб

1283

536

407

430

440

450

з них організували власну справу

1032

284

136

160

160

160

11. Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець звітного періоду, осіб

4

2

1

1

1

1


____________
1 - Реалізація заходів здійснюватиметься в межах кошторисних призначень Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Таблиця 12

Показники сприяння зайнятості осіб з інвалідністю

(осіб)

Найменування

2015 рік
звіт

2016 рік
звіт

2017 рік
звіт

2018 рік
очікуване

2019 рік
прогноз

2020 рік
прогноз

1. Чисельність працюючих осіб з інвалідністю на підприємствах установах та організаціях згідно із звітами, поданими до відділень Фонду соціального захисту інвалідів

65923

66162

66165

67500

68000

68300

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

16

12

16

20

23

25

3. Чисельність осіб з інвалідністю, зареєстрованих у міській службі зайнятості як безробітні

1678

1467

1175

1150

1130

1130

4. Чисельність осіб з інвалідністю, працевлаштованих за сприяння міської служби зайнятості

315

329

304

310

310

310

4.1. з них зареєстровані безробітні

306

327

290

300

300

300

4.1.1. у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

36

16

7

8

8

8

5. Чисельність осіб з інвалідністю, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

41

39

32

25

20

15

6. Чисельність осіб з інвалідністю, які проходили професійне навчання - усього

390

355

386

430

430

430

зокрема за рахунок:

 

 

 

 

 

 

6.1. коштів Фонду соціального захисту інвалідів

252

236

316

350

350

350

6.2. коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

138

119

70

80

80

80


 

Таблиця 13

Перелік напрямів економічної діяльності та спеціальностей
(для молодшого спеціаліста) для розміщення обсягів регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів професійно-технічними навчальними закладами у 2018 - 2020 роках (прогнозні дані)

(осіб)

N
п/п

Напрям економічної діяльності (спеціальність для молодшого спеціаліста)

Обсяги регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів (прийом)

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1

2

3

4

5

 

Всього

5696

6508

6547

1.

Загальні для всіх галузей економіки

1007

1180

1205

2.

Загальні професії електротехнічного виробництва

458

552

551

3.

Виробництво електронної техніки

-

56

56

4.

Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи

854

831

837

5.

Деревообробне виробництво

112

111

111

6.

Автомобільний транспорт

809

1096

1125

7.

Залізничний транспорт

190

224

224

8.

Водний транспорт

55

54

54

9.

Міський електротранспорт

25

28

28

10.

Зв'язок

103

131

131

11.

Виробництво взуття

45

24

24

12.

Швейне виробництво

184

211

214

13.

Поліграфічне виробництво

228

108

108

14.

Громадське харчування

568

508

508

15.

Торговельно-комерційна діяльність

30

250

250

16.

Виробництво художніх і ювелірних виробів

90

150

150

17.

Сфера обслуговування

468

516

491

18.

Сільське господарство

42

30

30

19.

М-С 133 Механічна інженерія (спеціалізація "Галузеве машинобудування")

30

30

30

20.

М-С 274 Транспорт (спеціалізація "Автомобільний транспорт")

30

30

30

21.

М-С 192 Будівництво та цивільна інженерія

45

60

60

22.

М-С 076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

15

-

-

23.

М-С 5.14010202 Організація обслуговування населення (менеджмент)

-

30

30

24.

М-С 5.05180102 Оброблення деревини

15

15

15

25.

М-С 022 Дизайн (спеціалізація "Дизайн")

25

67

69

26.

М-С 022 Дизайн (спеціалізація "Перукарське мистецтво та декоративна косметика")

45

-

-

27.

М-С 182 Технології легкої промисловості (специфікація "Моделювання та конструювання промислових виробів")

15

15

15

28.

М-С 274 Автомобільний транспорт

30

30

30

29.

М-С 5.01020501 Діловодство

12

30

30

30.

М-С 5.050904 01 Організація і експлуатація поштового зв'язку

12

12

12

31.

М-С 5.050102 Обслуговування комп'ютерних систем та мереж

12

12

12

1

2

3

4

5

32.

М-С 5.140103 Туристичне обслуговування

12

12

12

33.

М-С 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

22

30

30

34.

М-С 275 Транспортні технології (специфікація "Організація обслуговування на транспорті")

30

30

30

35.

М-С 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

18

-

-

36.

М-С 186 Видавництво та поліграфія (спеціалізація "Комп'ютерна обробка текстової, графічної та образотворчої інформації")

30

30

30

37.

М-С 187 Видавництво та поліграфія (спеціалізація "Друкарське виробництво"

15

15

15

38.

М-С 5.06010115 "Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн"

15

-

-


IV. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2018 - 2020 роки

N п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн,
у тому числі:
2018 рік,
2019 рік,
2020 рік

Очікуваний результат

Індикатори

1.

Створення додаткового попиту на робочу силу

1. Сприяти збереженню існуючих робочих місць та розширенню сфери прикладання праці за рахунок створення нових робочих місць у перспективних секторах економіки, в тому числі шляхом компенсації роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2018 - 2020 роки

Департамент соціальної політики,
Департамент промисловості та розвитку підприємництва,
Департамент житлово-комунальної інфраструктури,
Департамент транспортної інфраструктури,
Київський міський центр зайнятості,
районні в місті Києві державні адміністрації із залученням Спільного представницького органу роботодавців м. Києва

Фонд на випадок безробіття*
(компенсація єдиного внеску роботодавцям)

**

Збільшення зайнятості населення

Перевищення кількості створених нових робочих місць над ліквідованими

2. Сприяти створенню нових робочих місць за рахунок реалізації інфраструктурних та інвестиційних проектів. Забезпечувати інформування Київського міського центру зайнятості щодо укладених інфраструктурних та інвестиційних договорів, якими передбачається створення нових робочих місць, для сприяння укомплектуванню таких робочих місць, в тому числі за рахунок безробітних громадян

2018 - 2020 роки

Департамент соціальної політики,
Департамент промисловості та розвитку підприємництва,
Департамент економіки та інвестицій,
Департамент транспортної інфраструктури,
Департамент освіти і науки, молоді та спорту,
Київський міський центр зайнятості,
Комунальне підприємство "Київське інвестиційне агентство",
районні в місті Києві державні адміністрації

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Зменшення обсягів безробіття

Кількість створених робочих місць

3. Застосовувати комплекс заходів, спрямованих на запобігання масовому вивільненню працівників

2018 - 2020 роки

Районні в місті Києві державні адміністрації,
Київський міський центр зайнятості за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Зменшення обсягів безробіття

Динаміка обсягів запланованого масового вивільнення

4. З метою розширення сфери малого та середнього підприємництва в місті проводити роботу щодо:
4.1. створення сприятливого підприємницького середовища для надання допомоги підприємцям з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності;
4.2. надання консультацій, відповідної професійної підготовки з орієнтації на підприємницьку діяльність;
4.3. надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для започаткування власної справи

2018 - 2020 роки

Департамент промисловості та розвитку підприємництва,
районні в місті Києві державні адміністрації,
Комунальне підприємство "Київський міський бізнес-центр",
Київський міський центр зайнятості

Фонд на випадок безробіття* (одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності)

**

Сприяння розвитку самозайнятості мешканців

Кількість зайнятих у сфері малого та середнього підприємництва

5. Популяризація підприємництва із залученням представників малого та середнього підприємництва, зокрема проведення заходів з нагоди Дня підприємця, демонстрація успішних бізнес-проектів тощо

2018 - 2020 роки

Департамент промисловості та розвитку підприємництва,
районні в місті Києві державні адміністрації

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Популяризація підприємництва

Збільшення кількості МСП

6. Проводити постійну інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо переваг офіційно оформлених трудових відносин та негативних соціально-економічних наслідків незадекларованої праці з метою створення умов для соціального захисту працівників

2018 - 2020 роки

Департамент соціальної політики,
Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві,
Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві,
Головне управління Держпраці у Київській області,
Київський міський центр зайнятості,
районні в місті Києві державні адміністрації

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення соціального захисту працівників

Кількість інформаційно-консультаційних заходів

7. Забезпечити координацію роботи, направленої на реалізацію заходів щодо підвищення соціальної відповідальності суб'єктів господарювання з питань забезпечення легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення та дотримання державних гарантій з оплати праці

2018 - 2020 роки

Департамент соціальної політики,
Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві,
Головне управління Пенсійного фонду України у м. Києві,
Головне управління Держпраці у Київській області,
Київський міський центр зайнятості,
районні в місті Києві державні адміністрації за участю Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві "Київська міська рада профспілок" та Спільного представницького органу роботодавців м. Києва

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Сприяння легалізації заробітної плати та зайнятості населення

Кількість суб'єктів господарювання, які підвищили офіційно розмір заробітної плати.

Кількість залучених до офіційного працевлаштування

8. Забезпечити захист прав найманих працівників шляхом здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення суб'єктами господарювання та фізичними особами-підприємцями

2018 - 2020 роки

Головне управління Держпраці у Київській області спільно з Об'єднанням профспілок, організацій профспілок у м. Києві "Київська міська рада профспілок", Спільним представницьким органом роботодавців м. Києва

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення соціального захисту працівників

Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю)

9. Проводити постійну та системну роботу з роботодавцями (семінари, дні відкритих дверей, ярмарки та міні-ярмарки вакансій, конгреси для роботодавців, відвідування підприємств, зустрічі з претендентами, конкурсні відбори, презентації роботодавця тощо) з питань дотримання вимог законодавства у сфері зайнятості населення та загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, в тому числі для отримання від них повної, достовірної інформації про попит на робочу силу (вакансії)

2018 - 2020 роки

Київський міський центр зайнятості,
Департамент соціальної політики,
районні в місті Києві державні адміністрації за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Поліпшення якості вакансій (вільних робочих місць), які надходять від роботодавців та збільшення обсягів працевлашту-вання

Кількість проведених заходів

10. Сприяти поверненню безробітних до продуктивної зайнятості, збереженню мотивації до праці шляхом залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру

2018 - 2020 роки

Київський міський центр зайнятості,
Департамент соціальної політики,
районні в місті Києві державні адміністрації за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва

Фонд на випадок безробіття* (організація громадських робіт)

**

Активна підтримка безробітних

Кількість осіб, залучених до громадських та інших робіт тимчасового характеру

11. Сприяти створенню тимчасових робочих місць на період літніх канікул для студентів та старшокласників

2018 - 2020 роки

Департамент освіти і науки, молоді та спорту,
комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр"

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Сприяння зайнятості молоді

Кількість осіб, охоплених відповідними заходами

2.

Підвищення кваліфікації робочої сили

12. Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед роботодавців щодо здійснення професійного навчання працівників на виробництві. Здійснювати моніторинг стану професійного навчання кадрів на виробництві, вивчати та поширювати передовий досвід з питань професійного розвитку працівників

2018 - 2020 роки

Департамент соціальної політики,
районні в місті Києві державні адміністрації за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Сприяння підвищенню професійної якості працівників

Кількість проведених інформаційно-консультаційних заходів

13. З метою удосконалення системи професійного навчання працівників сприяти запровадженню наставництва на підприємствах, в установах та організаціях м. Києва

2018 - 2020 роки

Спільний представницький орган роботодавців м. Києва,
Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві "Київська міська рада профспілок",
Департамент освіти і науки, молоді та спорту,
районні в місті Києві державні адміністрації

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Сприяння підвищенню рівня кваліфікації працівників

Кількість осіб, охоплених наставництвом

14. Надавати профорієнтаційні послуги особам, зокрема, молодим особам, жінкам, які звертаються до Київського міського та районних центрів зайнятості шляхом проведення індивідуальних профконсультацій та групових профорієнтаційних заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності, формування мотивації до пошуку роботи та офіційного працевлаштування

2018 - 2020 роки

Київський міський центр зайнятості

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Сприяння зайнятості молоді, жінок

Чисельність осіб, які отримали профорієнтаційні послуги

15. Надавати профорієнтаційні послуги особам віком старше 45 років, які звертаються до Київського міського та районних центрів зайнятості, з метою сприяння підвищенню їх соціальної та професійної мобільності

2018 - 2020 роки

Київський міський центр зайнятості

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення соціального захисту осіб старше 45 років

Чисельність осіб, які отримали профорієнтаційні послуги

16. Активізувати взаємодію учасників соціального діалогу у сфері професійної орієнтації молоді з метою мотивації до вибору актуальних на ринку праці професій, необхідних у реальному секторі економіки

2018-2020 роки

Київський міський центр зайнятості,
Департамент освіти і науки, молоді та спорту,
комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр",
районні в місті Києві державні адміністрації за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва та Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві "Київська міська рада профспілок"

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Вибір майбутньої професії з урахуванням індивідуальних особливостей та попиту на ринку праці

Кількість проведених заходів

17. Здійснювати аналіз професійно-кваліфікаційної структури робочої сили та перспективної потреби в кадрах шляхом здійснення аналізу тенденцій розвитку міста, ситуації на ринку праці та потреби роботодавців у працівниках і формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів

2018 - 2020 роки

Департамент соціальної політики,
Департамент освіти і науки, молоді та спорту,
Київський міський центр зайнятості
за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Зменшення дисбалансу попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці

Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

18. Проводити роботу щодо підвищення конкурентоспроможності та професійної мобільності безробітних громадян шляхом організації професійного навчання відповідно до потреб ринку праці та вимог роботодавців

2018 - 2020 роки

Київський міський центр зайнятості
за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва

Фонд на випадок безробіття*

**

Розширення можливостей працевлаш-тування

Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходили професійне навчання

19. З метою підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці забезпечити одноразове отримання ваучера шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності

2018 - 2020 роки

Київський міський центр зайнятості

Фонд на випадок безробіття*

**

Підвищення професійної підготовки населення

Кількість осіб, що отримали ваучер

20. Сприяти організації роботи з підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями

2018 - 2020 роки

Київський міський центр зайнятості
Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення професійної підготовки робітників

Кількість осіб, які підтвердили кваліфікацію за результатами неформального профнавчання

21. Сприяти підвищенню рівня охоплення працюючих колективно-договірним регулюванням

2018 - 2020 роки

Департамент соціальної політики,
районні в місті Києві державні адміністрації,
Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві "Київська міська рада профспілок",
Спільний представницький орган роботодавців м. Києва

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Подальший розвиток соціального діалогу на виробничому рівні

Кількість осіб, охоплених колективно-договірним регулюванням

22. Сприяти в межах компетенції своєчасній виплаті заробітної плати та прискоренню погашення заборгованості з неї на підприємствах, в установах та організаціях міста Києва в межах компетенції

2018 - 2020 роки

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації,
Головне управління Держпраці у Київській області,
Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві,
Головне територіальне управління юстиції у м. Києві,
Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві "Київська міська рада профспілок",
Спільний представницький орган роботодавців м. Києва

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення соціального захисту працівників

Динаміка зміни суми заборгованості із заробітної плати

23. Розробка та впровадження системи безперервного підвищення кваліфікації, в т. ч. дистанційно

2019 - 2020 роки

Департамент соціальної політики,
Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Сприяння підвищенню рівня кваліфікації працівників

Проект системи підвищення кваліфікації

3.

Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці

24. Розвивати комунікації між учасниками ринку праці (міським центром зайнятості, роботодавцями, освітніми закладами, суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, громадськими організаціями)

2018 - 2020 роки

Київський міський центр зайнятості,
Департамент соціальної політики,
Департамент освіти і науки, молоді та спорту,
районні в місті Києві державні адміністрації за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Активізація соціального діалогу

Кількість проведених спільних заходів

25. Застосовувати передбачені законодавством механізми здійснення контролю за використанням праці іноземців в Україні з метою запобігання їх нелегальній зайнятості

2018 - 2020 роки

Київський міський центр зайнятості за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва,
Головне управління Держпраці у Київській області

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Врегулювання процесів трудової міграції

Кількість дозволів на використання праці іноземних громадян

26. Сприяти працевлаштуванню трудових мігрантів і членів їх сімей після повернення в Україну з урахуванням рівня їх освіти, професійного досвіду, кваліфікації та потреб ринку праці

2018 - 2020 роки

Київський міський центр зайнятості за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Повернення робочої сили на батьківщину

Кількість трудових мігрантів та членів їх сімей, які скористались послугами служби зайнятості

27. Сприяти працевлаштуванню біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, що зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості, з урахуванням їх професійного досвіду та освітньо-кваліфікаційного рівня

2018 - 2020 роки

Київський міський центр зайнятості

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Поліпшення соціального захисту біженців

Кількість осіб, які скористались послугами служби зайнятості

28. Забезпечувати адресний підхід в роботі з безробітними, які тривалий час перебувають на обліку в службі зайнятості, з метою їх психологічної, інформаційної підтримки та адаптації до вимог ринку праці

2018 - 2020 роки

Київський міський центр зайнятості

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Зменшення довготривалого безробіття

Зменшення кількості довготривалих безробітних серед загальної чисельності безробітних, які перебувають на обліку в столичній службі зайнятості

29. Підвищувати інформованість населення про ситуацію на ринку праці, наявність вільних робочих місць (вакантних посад) через засоби масової інформації та шляхом розміщення на відповідних Інтернет-ресурсах, проведення міських та районних ярмарків вакансій, семінарів, виїзних консультативних зустрічей

2018 - 2020 роки

Департамент соціальної політики,
Київський міський центр зайнятості

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Розширення інформаційного простору

Кількість інформаційно-консультацій-них заходів

30. Застосовувати сучасні інформаційні технології, електронні сервіси з метою удосконалення методів роботи з населенням, забезпечення індивідуального підходу при роботі з клієнтами, прозорості, доступності для прискорення їх працевлаштування

2018 - 2020 роки

Київський міський центр зайнятості

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечення оперативного реагування на виклики та загрози на ринку праці

Кількість осіб, працевлаштованих за направленням служби зайнятості

4.

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці

31. Активізувати роботу щодо організації зайнятості осіб, які потребують соціального захисту, шляхом надання повного адресного спектра послуг, передбачених законодавством

2018 - 2020 роки

Київський міський центр зайнятості,
районні в місті Києві державні адміністрації

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечення соціального захисту осіб квотних категорій

Кількість осіб квотних категорій, які отримували послуги служби зайнятості

32. Забезпечити надання повного адресного спектра послуг та вжиття заходів сприяння зайнятості, передбачених законодавством, для внутрішньо переміщених осіб, зокрема, працевлаштування на умовах строкових договорів за рахунок надання компенсації роботодавцям на оплату праці

2018 - 2020 роки

Департамент соціальної політики,
Київський міський центр зайнятості,
Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб

Кількість внутрішньо переміщених осіб, які скористались послугами

33. Сприяти адаптації до мирного життя звільнених з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції шляхом допомоги у пошуку роботи, зокрема, працевлаштування на новостворені робочі місця за рахунок надання компенсацій роботодавцям та в рахунок 5 % нормативу робочих місць, шляхом організації підприємницької діяльності

2018 - 2020 роки

Департамент соціальної політики,
Київський міський центр зайнятості,
Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
Київське міське відділення Фонду соціального захисту інвалідів за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечення соціального захисту учасників АТО

Кількість учасників АТО, які отримували послуги служби зайнятості

34. Забезпечити проведення акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, ярмарків вакансій з питань створення умов для забезпечення зайнятості

2018 - 2020 роки

Департамент освіти і науки, молоді та спорту,
комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр"

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення конкуренто-спроможності молоді на ринку праці

Кількість проведених заходів

35. Сприяти працевлаштуванню безробітних осіб віком до 35 років, які звернулись з питань пошуку роботи

2018 - 2020 роки

Київський міський центр зайнятості за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Зменшення молодіжного безробіття

Кількість працевлаштованих молодих осіб

36. Продовжити співпрацю соціальних партнерів з питань організації зайнятості неповнолітніх. Здійснення контролю за дотриманням трудового законодавства в частині праці неповнолітніх

2018 - 2020 роки

Служба у справах дітей та сім'ї,
Київський міський центр зайнятості,
Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський молодіжний центр",
Головне управління Держпраці у Київській області,
районні в місті Києві державні адміністрації

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення соціального захисту неповнолітніх

Кількість неповнолітніх осіб, охоплених послугами

37. Надавати адресні профорієнтаційні послуги особам з інвалідністю з урахуванням їх особистих потреб, ступеня втрати здоров'я, обмеження життєдіяльності та потреб ринку праці

2018 - 2020 роки

Київський міський центр зайнятості,
Київське міське відділення Фонду соціального захисту інвалідів,
Київський міський центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів,
районні в місті Києві державні адміністрації за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва та Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві "Київська міська рада профспілок"

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечення соціального захисту осіб з особливими потребами

Кількість інвалідів, які отримали профорієнтаційні послуги

38. Забезпечити направлення на навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації громадян з інвалідністю з метою підвищення їх конкурентоздатності на ринку праці та прискорення працевлаштування

2018 - 2020 роки

Київський міський центр зайнятості,
Київське міське відділення Фонду соціального захисту інвалідів у м. Києві,
Київський міський центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення конкуренто-спроможності осіб з інвалідністю

Кількість інвалідів, які проходили професійне навчання

39. З метою повернення бездомних громадян та осіб, звільнених після відбуття покарання, до повноцінного життя надавати їм всебічну допомогу в оформленні документів, отриманні робочого місця та, у разі необхідності, направлення на професійне навчання, участі в оплачуваних громадських та інших роботах тимчасового характеру

2018 - 2020 роки

Департамент соціальної політики,
районні в місті Києві державні адміністрації,
Київський міський центр зайнятості

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Підвищення соціального захисту малозахищених категорій

Кількість осіб, які отримували послуги


____________
* - Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

** - в межах щорічного кошторису Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

 

Київський міський голова

В. Кличко