КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 8 лютого 2018 року N 21/4085

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 квітня 2015 року N 415/1280 "Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва"

Відповідно до глави 58 Цивільного кодексу України, статей 283 - 289, 291 Господарського кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26 та частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та з метою підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, усунення корупційних ризиків при прийнятті рішень органами Київської міської ради у питаннях власності Київська міська рада вирішила:

I. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 21 квітня 2015 року N 415/1280 "Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва":

1. Додаток 1 "Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва":

1.1. Доповнити пунктом 4.8 такого змісту:

"4.8. Якщо запропонованою метою використання приміщення є розміщення громадської, благодійної, релігійної організацій на площі, орендна плата за яку встановлена в розмірі 1 гривні в рік (далі - орендна пільга), у заяві про оренду також зазначається посилання на веб-сайт організації і запевнення про те, що організація відповідає встановленим кваліфікаційним критеріям.

Заява організації, яка не відповідає кваліфікаційним критеріям, визначеним у цьому підпункті, розглядається за правилами, встановленими для громадських організацій, які не користуються орендною пільгою.

Висновок про відповідність або невідповідність організації кваліфікаційним критеріям надає орендодавець.

Для отримання права на орендну пільгу громадська, благодійна, релігійна організація повинна відповідати таким кваліфікаційним критеріям:

1) організація має веб-сайт, на якому оприлюднена така інформація:

- статут організації;

- баланс і звіт про фінансові результати організації за минулий рік;

- інформація про суми членських, благодійних і інших внесків, залучених організацією за останній звітний рік з метою фінансування її статутної діяльності;

- інформація про майнову базу організації, зокрема, про приміщення, в яких організація здійснює свою діяльність станом на дату звернення, із зазначенням правових підстав використання відповідного майна;

- щорічний звіт про статутну діяльність організації, який повинен містити:

а) біографічну довідку щодо керівних органів станом на дату звіту, що включає: прізвище, ім'я і по батькові, дату народження, освіту, інформацію про місце роботи станом на дату довідки, а також за попередні 10 років, і інформацію про членство в інших громадських, благодійних, релігійних організаціях;

б) інформацію про громадські, благодійні й інші заходи, проведені за участю організації за напрямками її статутної діяльності, із розміщенням фотозвіту заходів, який містить дату і місце їх проведення;

в) інформацію про громадські, благодійні й інші заходи, які планується провести за участю організації за напрямками її статутної діяльності протягом наступних 12 місяців після дати звернення; і

2) минуло 15 місяців між датою заяви і датою державної реєстрації організації.

Оприлюднення на сайті організації недостовірної інформації з метою отримання орендної пільги є підставою для дострокового розірвання договору оренди за ініціативою орендодавця, а також для непродовження договору оренди на новий строк".

1.2. Пункти 4.8 - 4.11 Положення вважати пунктами 4.9 - 4.12 відповідно.

2. У додатку 2 "Порядок проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Києва":

абзац третій пункту 8 викласти у такій редакції:

"Засідання конкурсної комісії є правомочним уразі участі в ньому не менше чотирьох осіб".

3. У додаток 3 "Методика розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду":

внести зміни згідно з додатком 1 до цього рішення.

4. У додаток 4 "Типовий договір про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду":

внести зміни згідно з додатком 2 до цього рішення.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) забезпечити офіційне оприлюднення цього рішення шляхом опублікування у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

2. Встановити, що нові орендні ставки, затверджені цим рішенням, застосовуються до:

договорів, які укладаються або продовжуються на новий строк після 1 березня 2018 року;

існуючих договорів оренди (крім договорів, укладених за результатами конкурсу) за умови внесення до них змін щодо приведення у відповідність орендних ставок за договором із новими ставками, передбаченими цим рішенням. У такому разі нова ставка застосовується з 1 числа наступного місяця після дати укладання додаткової угоди до договору оренди.

3. Встановити, що орендодавці під час переукладання договорів оренди або внесення зміни до них відповідно до пункту 2 цих Прикінцевих та перехідних положень приводять умови цих договорів у відповідність із типовими умовами, зміненими цим рішенням, шляхом викладання цих договорів у новій редакції.

4. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом місяця з дати набуття чинності цим рішенням провести інвентаризацію діючих договорів про співпрацю із дитячо-юнацькими спортивними школами, у тому числі тих, що укладені на підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 листопада 2011 року N 2144 "Про безоплатне використання спортивних споруд та приміщень загальноосвітніх закладів дитячо-юнацькими спортивними школами комунальної власності територіальної громади міста Києва" (далі - договори про співпрацю), та оприлюднити результати інвентаризації на офіційному інтернет-порталі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) після погодження формату публічного розкриття інформації про ці договори із постійною комісією Київської міської ради з питань власності.

5. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно із відповідними районними у місті Києві державними адміністраціями протягом двох місяців з моменту набуття чинності цим рішенням вжити заходів для розірвання договорів про співпрацю і приведення відносин щодо використання дитячо-юнацькими спортивними школами спортивної інфраструктури загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності територіальної громади міста Києва у відповідність до вимог Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва.

6. Районним у місті Києві державним адміністраціям укласти без проведення конкурсу за погодженням із постійною комісією Київської міської ради з питань власності договори оренди об'єктів спортивної інфраструктури загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності, які вивільнюються у зв'язку із розірванням договорів про співробітництво, із дитячо-юнацькими спортивними школами комунальної форми власності, договори про співробітництво з якими розірвано на підставі пункту 6 цих Прикінцевих і перехідних положень.

7. Рекомендувати виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) скасувати у зв'язку із набуттям чинності цим рішенням розпорядження від 17 листопада 2011 року N 2144 "Про безоплатне використання спортивних споруд та приміщень загальноосвітніх закладів дитячо-юнацькими спортивними школами комунальної власності територіальної громади міста Києва.".

8. Встановити, що до 31 грудня 2018 року орендні ставки, що визначені цим рішенням для видів діяльності, визначених у пунктах 11 (крім торгівлі алкогольними та тютюновими виробами), 13, 17, 32, 33, 36, 38, 41, 48 таблиці 2, дата оцінки яких встановлена після 1 вересня 2014 року, застосовується у розмірі 70 % від встановленого обсягу, крім орендної плати, визначеної за результатами конкурсу.

9. Це рішення вступає в дію з 1 березня 2018 року.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
08.02.2018 N 21/4085


Зміни до додатка 3 "Методика розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду" до рішення Київської міської ради від 21 квітня 2015 року N 415/1280 "Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва"

Внести зміни до додатка 3 "Методика розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду", а саме:

1. Доповнити пунктом 121 такого змісту:

"121. При продовженні договору оренди, який було укладено за результатами конкурсу, розмір місячної стартової орендної плати розраховується за формулою:

Опл.міс1. ст. = (Опл / 12) х інд.збіл.ц.,

де Опл.міс1. ст. - стартова орендна плата за 1 місяць;

інд.збіл.ц. - індекс збільшення ціни.

Інд.збіл.ц. = опл.міс1к. / опл.міс1ст.

2. Пункт 19 виключити.

3. Таблицю 1 викласти у такій редакції:

"Орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів

Найменування

Орендна ставка, відсотків

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств:

 

тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів-заводів (що виробляють виноробну продукцію)

20

з виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості

15

електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної та текстильної промисловості, з виробництва транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування

12

сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів (крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

10

кінопоказу

4

інші об'єкти

10


".

4. Таблицю 2 викласти у такій редакції:

"Орендні ставки за використання нерухомого майна

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотків

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2. Розміщення на території метрополітену пунктів обміну валют, платіжних терміналів, в тому числі навісних, банкоматів, пунктів продажу фінансових послуг

100

3. Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету

60

4. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

5. Розміщення банкоматів, платіжних терміналів, ломбардів

40

6. Розміщення виробників реклами

20

7. Розміщення саун та лазень

20

8. Розміщення майстерень:

 

з ремонту ювелірних виробів

20

що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів, у т. ч. автомийок та/або послуг шиномонтажу

10

9. Розміщення на території метрополітену:

 

торговельних об'єктів, крім об'єктів з продажу преси, інше цільове використання приміщень/площ на території метрополітену на площі, що не перевищує 20 кв. м

20

торговельних об'єктів, інше цільове використання приміщень/площ на території метрополітену на частині площі, що перевищує 20 кв. м

15

торговельних об'єктів з продажу преси на площі, що не перевищує 20 кв. м

10

10. Розміщення суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність зі збору та сортування вторинної сировини:

 

на відстані менше ніж 200,0 м від житлових будинків

25

на відстані 200,0 м та більше від житлових будинків

5

11. Розміщення торговельних об'єктів з продажу:

 

ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату

40

автомобілів

20

алкогольних та/або тютюнових виробів*

18

непродовольчих товарів

9

ортопедичних виробів, товарів дитячого асортименту

6

продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

5

преси, книг, газет і журналів

5

12. Розміщення банків, пунктів продажу фінансових послуг фінансовими установами, крім передбачених пунктами 4 і 5 цієї таблиці

18

13. Розміщення:

 

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, ресторанів, закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано, для споживання в інших місцях, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи*

15

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано, для споживання в інших місцях

6

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах, приміщеннях бібліотек, театрів, музеїв, закладів охорони здоров'я

4

14. Розміщення бірж

15

15. Розміщення редакцій засобів масової інформації:

 

рекламного характеру

 

тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

15
 
 

тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації

тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

16. Розміщення транспортних підприємств з:

 

перевезення вантажів

15

перевезення пасажирів

12

17. Розміщення:

 

аптек, що реалізують готові ліки, торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів

12

аптек, що реалізують готові ліки, ветеринарних аптек, торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець (за межами лікувально-профілактичних закладів)

8

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами

3

18. Розміщення:

 

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів (погодинна оренда)

15

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів (постійна оренда)

5

19 Розміщення:

 

суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів, турбаз, мотилів, кемпінгів, літніх будиночків

12

хостелів

9

20. Розміщення суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання тварин

12

21. Розміщення:

 

торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари в приміщеннях лікувально-профілактичних та освітніх закладів

12

торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

22. Розміщення:

 

приватних закладів охорони здоров'я, суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики (погодинна оренда)

20

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів

12

приватних закладів охорони здоров'я, суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики в лікувально-профілактичних закладах

11

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини в інших приміщеннях

10

приватних закладів охорони здоров'я, суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики в інших місцях

9

23. Розміщення:

 

комп'ютерних клубів із нічним режимом роботи

11

комп'ютерних клубів без нічного режиму роботи

9

24 Розміщення:

 

дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими угодами)

10

офісних приміщень

8

25. Розміщення:

 

суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи наукового парку, його засновників, партнерів наукового парку, що реалізують проекти наукового парку

8

26. Розміщення:

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються виключно іноземними мовами

8

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції

4

27. Проведення виставок, організація та проведення культурно-мистецьких заходів: вечорів відпочинку, спектаклів, постановок, музичних тренінгів, відбіркових турів фестивалів

6

28. Розміщення редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у таблиці 3 до Методики

6

29. Розміщення складів, камер схову

6

30. Розміщення суб'єктів господарювання, основний вид діяльності яких є надання третім особам послуг зі зберігання документів (архівних послуг)

6

31. Розміщення:

 

об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку

6
 

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності та надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба)

32. Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів:

 

на площі, що не перевищує 30 кв. м

6

на частині площі, що перевищує 30 кв. м

8

33. Розміщення суб'єктів господарювання, які здійснюють виробничу діяльність

6

34. Розміщення:

 

підприємств, які здійснюють діяльність по обслуговуванню житлового фонду

6

комунальних підприємств

1

35. Розміщення:

 

закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за рахунок державного бюджету

5

оздоровчих закладів для дітей та молоді (до 18 років)

1

санаторно-курортних закладів для дітей

1

36. Розміщення тренажерних залів

5

37. Розміщення суб'єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту

5

38. Розміщення:

 

суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

4

перукарень

3

суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування з ремонту одягу та взуття

3

39. Організація кінопоказів, концертів

4

40. Розміщення громадських вбиралень

4

41. Розміщення суб'єктів господарювання, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

3

42 Розміщення:

 

суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері освіти, крім кваліфікованих приватних навчальних закладів:

 

на площі, яка не перевищує 100 кв. м

1

на частині площі, яка перевищує 100 кв. м

3

суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері освіти (погодинно)

4

43. Розміщення бюджетних установ та організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань (крім асоційованих органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)

3

44. Розміщення науково-дослідних установ, крім бюджетних

3

45. Розміщення суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

3

46. Розміщення пунктів доочищення та продажу питної води

 

на площі, що не перевищує 20 кв. м

3

на частині площі, що перевищує 20 кв. м

8

47. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

3

48 Розміщення стоянок для автомобілів

2

49. Розміщення організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами

1

50. Розміщення бібліотек, музеїв

1

51. Розміщення дитячих молочних кухонь

1

52. Розміщення:

 

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів

1
 

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

53. Розміщення структурних підрозділів у місті Києві і у районах міста Києва Пенсійного фонду, установ державної служби зайнятості і фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, діяльність яких фінансується за рахунок єдиного соціального внеску

1

54 Використання приміщень фізичними особами, що проживають у багатоквартирному будинку, для побутових потреб:

 

на площі, що не перевищує 12 кв. м

1

на частині площі, що перевищує 12 кв. м

12

55. Розміщення громадських та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності

 

на площі, що не перевищує 20 кв. м

1

на частину площі більше ніж 20,0 кв. м до 50,0 кв. м

2

на частину площі більше ніж 50,0 кв. м до 100,0 кв. м

3

на частину площі більше ніж 100,0 кв. м до 200,0 кв. м

4

на площі, що перевищує 200,0 кв. м

5

56. Розміщення національних творчих спілок, майстерень художників, скульпторів, народних майстрів, які є членами цих спілок, на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності

 

на площі, що не перевищують 50 кв. м

1

на частину площі більше ніж 50,0 кв. м

3

57. Розміщення релігійних організацій на площі, що використовується для здійснення статутної діяльності

 

на площі, що не перевищує 50 кв. м (крім погодинної оренди)

1

на частині площі, що перевищує 50 кв. м

4

58. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності:

 

на площі, що не перевищує 50 кв. м

1

на частині площі, що перевищує 50 кв. м

6

59. Розміщення громадських та благодійних організацій, які відповідають визначеним пунктом 4.8 Положення кваліфікаційним критеріям і здійснюють безкоштовну психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію інвалідів, дітей з вадами розвитку, якщо орендована площа не використовується для провадження підприємницької діяльності:

 

на частину площі більше ніж 100,0 кв. м до 200,0 кв. м

4

на частину площі, що перевищує 200,0 кв. м

7

60. Розміщення громадських та благодійних організацій, які відповідають визначеним пунктом 4.8 Положення кваліфікаційним критеріям і які здійснюють безкоштовну психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію осіб - учасників АТО, якщо орендована площа не використовується для провадження підприємницької діяльності:

 

на частині площі, що перевищує 150 кв. м

6

61 Розміщення громадських приймалень депутатів Київської міської ради та народних депутатів України, обраних в межах відповідного одномандатного округу м. Києва, якщо орендована площа не використовується для провадження підприємницької діяльності:

 

на частині площі, що перевищує 50 кв. м

4

62. Інше використання нерухомого майна

13


____________
* Передбачена цим пунктом ставка застосовується до всієї площі приміщення, в якому здійснюється продаж алкогольних та/або тютюнових виробів.

Примітки:

1. Орендні ставки для орендарів - юридичних і фізичних осіб, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

2. За рішенням Постійної комісії може бути визначений інший розмір орендної ставки, ніж передбачений цією Методикою, окрім ставок, визначених за результатами конкурсу, у якому брали участь два або більше претендентів.

3. За рішенням Постійної комісії може бути визначений менший розмір орендної ставки, ніж передбачений цією Методикою, для громадських організацій, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим пунктом 4.8 цього Положення.

4. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць".

5. Доповнити таблицею N 3 у такій редакції:

"Таблиця 3

Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна становить 1 гривню на рік для фізичних осіб, громадських організацій, підприємницьких товариств, а також установ і організацій згідно з Переліком:

N

Категорія орендарів

Орендарі, які мають право на орендну пільгу

Обмеження для використання пільги

1.1.

Фізичні особи

1.1.1. Особи з обмеженими фізичними можливостями

на площі, яка використовується з метою зберігання спеціальних засобів пересування

1.2.

Громадські організації

1.2.1. Товариство Червоного Хреста України та його місцеві організації

на площі, яка використовується для здійснення статутної діяльності

1.2.2. Асоціації органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом

на площі, яка використовується для здійснення статутної діяльності

1.2.3. Громадські приймальні депутатів Київської міської ради та народних депутатів України, обраних в межах відповідного одномандатного округу м. Києва

на площі, що не перевищує 50 кв. м і яка не використовується для провадження підприємницької діяльності

1.2.4. Громадські та благодійні організації, які здійснюють безкоштовну психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію дітей-інвалідів, дітей з вадами розвитку

на площі, що не перевищує 100 кв. м і яка використовується для здійснення основної статутної діяльності. Відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до пункту 4.8 Положення

1.2.5. Громадські та благодійні організації, які здійснюють безкоштовну психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію інвалідів

на площі, що не перевищує 100 кв. м і яка використовується для здійснення основної статутної діяльності. Відповідають кваліфікаційним критеріям, визначеним пунктом 4.8 Положення

організації ветеранів України, міська, районні в місті Києві Ради ветеранів та їх первинні організації, які є добровільними неприбутковими громадськими організаціями ветеранів Другої світової війни, дітей війни та інших локальних війн

1.2.6. Громадські та благодійні організації, які здійснюють безкоштовну психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію осіб - учасників АТО

на площі, що не перевищує 150 кв. м і яка використовується для здійснення основної статутної діяльності. Відповідають кваліфікаційним критеріям, визначеним пунктом 4.8 Положення

1.3.

Періодичні видання

1.3.1. Редакції періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, громадськими організаціями, які відповідають кваліфікаційним критеріям, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують

на площі, яка використовується для розміщення офісних приміщень редакції (але не більше 200 кв. м) і яка використовується для розміщення виробничих потужностей редакції (але не більше 200 кв. м). Передбачена цим пунктом пільга не поширюється на періодичні видання: рекламного та еротичного характеру, в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації; заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення; заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

1.4.

Суб'єкти освітньої діяльності

1.4.1. Заклади освіти, суб'єкти підприємницької діяльності, які надають освітні послуги

на площі, яка:
станом на 1 січня 2018 року використовується на підставі діючого договору оренди (у тому числі договору, який продовжується після 1 січня 2018 року на новий строк), укладеного із орендарем, що має ліцензію у сферах дошкільної та/або загальної середньої освіти і який здійснює ліцензовану діяльність на орендованих площах за умови, що ставка оренди за таким діючим договором становила 1 гривню на рік; отримана в оренду після 1 січня 2018 року для надання освітніх послуг у сферах загальної середньої та/або дошкільної освіти на підставі конкурсу на право довгострокової пільгової оренди майна комунальних закладів освіти, оголошеного відповідно до окремого рішення Київської міської ради про особливості надання в оренду майна територіальної громади міста Києва з метою створення приватних навчальних закладів (далі разом - кваліфіковані приватні навчальні заклади)

1.5.

Установи

1.5.1 Бюджетні установи та організації, які повністю або переважно утримуються за рахунок бюджету міста Києва

на площі, яка використовується для здійснення статутної діяльності

 

 

1.5.2. Дитячо-юнацькі спортивні школи, які фінансуються за рахунок бюджету міста Києва, засновані відповідним структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і не стягують плату з вихованців за навчально-тренувальні заняття

для використання (погодинно) спортивної інфраструктури загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності територіальної громади міста Києва, в тому числі зовнішніх спортивних споруд таких закладів (футбольних полів, майданчиків для занять різними видами спорту тощо)

 

 

1.5.3. Головне управління Національної поліції у місті Києві

на площі, що не перевищує 50,0 кв. м і яка використовується виключно для розміщення поліцейських станцій для забезпечення роботи дільничних офіцерів поліції

1.6.

Унітарні підприємства, засновані на комунальній власності

1.6.1. Комунальні телерадіоорганізації

на площі, яка використовується для здійснення статутної діяльності

1.6.2. Редакції комунальних періодичних видань

на площі, яка використовується для здійснення статутної діяльності

1.7.

Комунальні заклади

1.7.1. Комунальні заклади охорони здоров'я, які утримуються або частково фінансуються за рахунок бюджету міста Києва

на площі, яка використовується для здійснення статутної діяльності

1.7.2. Комунальні заклади культури, які утримуються або частково фінансуються за рахунок бюджету міста Києва

на площі, яка використовується для здійснення статутної діяльності


".

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
08.02.2018 N 21/4085


Зміни до додатка 4 "Типовий договір про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду" до рішення Київської міської ради від 21 квітня 2015 року N 415/1280 "Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва"

Внести зміни до додатка 4 "Типовий договір про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду", а саме:

1. Пункт 3.1 доповнити абзацами четвертим - шостим:

"У випадку продовження договору оренди, укладеного за результатами конкурсу на новий строк, цей пункт викладається в такій редакції:

"3.1. Орендна плата визначена за результатами конкурсу, затвердженими __________ (реквізити розпорядчого документа), і становить без ПДВ: _________ грн за 1 кв. м орендованої площі, що в цілому складає за базовий місяць розрахунку ___________ (місяць) 201__ р. ________ грн ____ коп. Зазначена місячна орендна плата за базовий місяць розрахунку розраховується на основі формули відповідно до пункту 121 Методики".

Якщо Договір укладено на строк, що перевищує три роки, розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку переглядається кожні три роки і доводиться до ОРЕНДАРЯ листом за підписом уповноваженої особи ОРЕНДОДАВЦЯ".

2. Пункт 3.4 викласти у такій редакції:

"3.4. Розмір орендної плати підлягає перегляду на вимогу однієї із СТОРІН у разі зміни Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду, та в інших випадках, передбачених законодавством України.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний звернутися до ОРЕНДАРЯ із вимогою про перегляд орендної плати, якщо зміни до Методики мають наслідком збільшення розміру орендної плати за цим Договором, протягом 30 календарних днів з моменту набуття чинності відповідними змінами.

ОРЕНДАР може звернутися до ОРЕНДОДАВЦЯ із вимогою про перегляд орендної плати, якщо зміни до Методики мають наслідком зміну розміру орендної плати за цим Договором, протягом будь-якого строку після набуття чинності відповідними змінами.

Новий розмір орендної плати починає застосовуватись з першого числа місяця, наступного за датою укладання СТОРОНАМИ додаткової угоди до цього Договору щодо приведення розміру орендної плати у відповідність із змінами, внесеними до Методики. Відмова ОРЕНДАРЯ укласти додаткову угоду щодо збільшення орендної плати з метою приведення її у відповідність із змінами, внесеними до Методики, є підставою для дострокового припинення цього Договору".

3. Пункт 4.2.22 викласти у такій редакції:

"4.2.22. З метою приведення розміру орендної плати у відповідність із новими ринковими умовами ОРЕНДАР має надати ОРЕНДОДАВЦЮ новий звіт з незалежної оцінки ОБ'ЄКТА:

за три місяці до дати закінчення цього Договору - якщо Договір укладено менше ніж на три роки і ОРЕНДАР бажає продовжити Договір на новий строк, або

через три роки після дати попереднього звіту - якщо Договір укладено на три і більше років.

Одночасно із звітом надається заява про продовження Договору на новий строк, якщо нова оцінка здійснюється з метою продовження дії Договору на новий строк.

Порушення ОРЕНДАРЕМ зазначеного у цьому пункті строку надання звіту про незалежну оцінку більше ніж на два місяці є підставою для непродовження Договору на новий строк або для дострокового розірвання Договору. Пропущений строк може бути поновлений на підставі рішення постійної комісії Київської міської ради з питань власності".

3. Доповнити пунктом 4.2.26 у такій редакції:

"4.2.26. Сторони вживають заходи для здійснення державної реєстрації права власності територіальної громади міста Києва на ОБ'ЄКТ. З цією метою ОРЕНДОДАВЕЦЬ вживає заходів, передбачених рішенням Київської міської ради від 23 жовтня 2013 року N 270/9758 "Про питання, пов'язані з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва", зокрема забезпечує видачу протягом шести місяців з моменту укладання цього Договору секретарем Київської міської ради або іншою уповноваженою особою довіреності ОРЕНДАРЮ для вчинення від імені територіальної громади міста Києва всіх дій, необхідних для здійснення технічної інвентаризації і реєстрації права власності територіальної громади міста Києва на ОБ'ЄКТ. Витрати, пов'язані з вчиненням цих дій, покладаються на ОРЕНДАРЯ, з його згоди".

4. Пункт 9.7 викласти у такій редакції:

"9.7. Для продовження дії Договору на новий строк ОРЕНДАР звертається до ОРЕНДОДАВЦЯ за три місяці до закінчення строку дії цього Договору із заявою про продовження Договору на новий строк. До заяви додається новий звіт з незалежної оцінки ОБ'ЄКТА, як передбачено пунктом 4.2.22 цього Договору.

У разі неотримання ОРЕНДОДАВЦЕМ заяви ОРЕНДАРЯ і звіту з незалежної оцінки ОБ'ЄКТА протягом двох місяців з дати закінчення граничного строку для їх надання ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний направити ОРЕНДАРЮ повідомлення про припинення цього Договору. Зазначене повідомлення повинно бути направлено не пізніше одного місяця після закінчення строку дії Договору.

У разі відсутності заяви однієї із СТОРІН про припинення цього Договору або зміну його умов після закінчення строку його дії протягом одного місяця Договір вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.

Зазначені дії оформляються відповідним договором, який є невід'ємною частиною цього Договору".

 

Київський міський голова

В. Кличко